11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTT: :CUMHÜRİYET: :25 Ağustos 1971 Uçüncü «Allm Koza» İstanbuPda da birfi festivali yapılacak Henri Vernenil'ün «Sicilyalılar Çetesu isimli filminde bu fotoğrafta da görüldüğü gibi Fransızlann çok ayrı iki kusaktan iki ünlü oyuncusu blr araya geliyor: Alain Delon ve Jean Gabin. 4 0 YIL ONCE 25 Ağustos 1932 tarihli âpartmonlor ve doktorlor UNDAN birkaç gün önce şeh rimizdeki insaat bolluğundan bahsetmiş, yapılan ve yapümakta olan apartmanlardan çoğunun doktorlara ait olduğu hak kında ileri sürülen iddiayı yazmıştık. Bu iddia, doktorlarıma tarafından iji karşüanmamış ve bir çoğu bunun asla doğru olmadığuu, apartoan sayısı ile dok B torlarımızm sayısuu karşüastınrsak hakikatin meydana çıkacağını söylemişlerdir. Bazılan da: «Doktorlar çok karanıyorsa bn> nu sarfedecek vakitleri yoktnr. Parası biriken meslekdas da bakkal gibi başka bir semtte bajka bir şube açarak parasmı elbette ki işletemez. Bu parafleapartman yaptunyorsa suç mudur yani?» seklinde cevap vermişlerdir. Yeni mevsime doğru: 3 Sürpriz bir isim Ingmar Bergmart Atillâ DORSAY ENİ KURULAN blr diğer sirket olan Sineviıyon'un 28 fılmlik listesi, FOX ve ABC fılm'erinden kuruludur.. Listemn baş filmi olan «General Patton», bihndıği gibi geçen yıl Amerika'da yılın en ivi filmi seçilmiş, ybnetmeni Franklin Schaffner'e ve baş oyuncusu George Scott'a birer Oscar ödülü kazandırmıştı... Ame rikan sinemasmm iddiah bazı film'eri daha yer almaktadır listede . ömeğin. savaş filmi türunde «Tora, Tora, Tora», îkinci Dünya Savaşının en önemll olaylarından Pearl Harbor baskınını. iki cepheden Amerikan ve Japon cephesinden vermeğe çalışan uzun ve pahah bir üstün yapımdır ve filmin Amerikan bö lümleri Ricaard Fleischer. Ja. pon bölilmleri ise iki Japon yö netm«ni tasafından çekilmiştir. Müzikal türde ise, G«ne Kelly'nin yönettiği ve Barbara Streisand, Walter Mattaan ve Lonis Annstrone'un ba$ rollerinl oynadığı «Hello Dol. ly», başanlı bir müzikaldir ve yılın bu türde ilgi çekecek tek filmi oiacaktır .. : Turhan GÜRKAN •İ ÇÜNCÜ «Altın Koza Film llŞenUği» 1826 Eylul'de Ada" na'da yapılacaktır. Bu yükl şenliğin sorumluluğunu üzerine alan TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası) ileride îstanbui'da da «evrensel» nitelikte film şenliği düzenlemek ama. cında olduğunu açıklamıştır. İlk iki şenüği Adana Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyen Türk Film Arşıvi, geçen yılki üzücü dövulme olayından sonra, bu yıl kesinlikle katılmama karan almıştır. Adana, Belediyesi ve Şenlik Komitesinin yaptığı Üçfinctt Adana Altın Koza Film Şenliği'ne Yılmaz Gfiney, oynadıgı altı filmle katılacaktır. Bu filmler «Acı», «Ağıt», «Vnrgancular», «Yann Son Gündur», «Seytan Kayalan», «Umntsnzlar»dır. Fotoğrafta Tılmaz Güney, Irfan Film'e yönettiği «Yann Son Gundür» filminde Erol Taş ve Fatma Girik'le.. değinişmeden sonra TGS ile işbırlıği görüşüne vanlmıştır. Şenliğin gelıri, Adana Belediye si ile Sendika arasında bölüşulecektir. lamadığı göruştinü getirdlğ) için, şenliğin organize işinı de TGS üzerıne almış ve Adana' daki şubesini bu işle görevlendirmişür. Film şenliğinin yapılacağı tarihin yakınlaşması üzerine hazulıklara girişen TGS, bu arada Istanbul'da da sinema yazarlarffiin katıldığı bir yürütme komitesi kurmuçtur. Türk Film Prodüktörleri Cemiyeti, Film tşverenler Sendıkas üyeleriyle, bunlann dışmda kalan tüm film yapımcılanna birer çagn mektubu yollanmış, şenllğe katılmalan tstenmiştir. Sinema oyunculanyla şenliğin eğlence programına featılaoak sanatçıların seçimine de başlanmıştır. Şenlik süresince Adana kentine hareket catirecek büyük e*lence programlan yer alacak, başta Erol Büyükbnrç, Sevim Tuna olmak üzere birçok ses sanatçısının Adana'ya yollanmasına çalışüacaktır Şen liğin düşünce yönüne de önem verilecek ve Türk Sineması'nm nasıl gelişeceği yolunda blr açık oturum düzenlenecektir. Yanşacak on filmin birincisine 25 bin, ikincisine 15 bın, üçüncüsüne de 10 bin lira para ödülü verilecek, kültür yönünü gelıştirmek amacıyla kısa metrajlı ilk üç filme de 2500, 1500, 1000 lira dağıtılacaktır. En başanlı yönetmen, senaryocu. kameracı, müzikçi, kadın ve erkek başoyuncu, yardımcı oyuncular da «Altın Koza» heykeli alacaklardır. GÜYANDA 12 sene zindanda inleyen ZUeli tbrahim, Anavatana kavuştuktan sonra dün matbaamıza gelerek kendisinin, gazetemiz tarafından yapılan neşriyat sayesinde serbest bırküdığını söylemış ve teşekkür etmistir. DÜN HİTLER, Almanya Hükümeti ile müthiş bir mücadeleye basladığını ilân etmistir KAÇAK ET sattığından ötürü şehrimizde iki kasap hakkında Belediyece kovuşturma yapılmaktadır. Amerika ve Avrupa sinemalannda aylarca oynanan ve büyük sükse yapan «Love Story Aşk Hikâyesi» filmini de bu yıl belki görebileceğiz. İŞ BAŞA DÜŞÜNCE 6 EÇMIS yıllann deneyi. Adana Belediyesindeki sorumlu kişilertn sanattaa an Haftanın Sinema Kılavuzu , Y kadrolu filmleriyle ilgi çekerken, listedeki tek Fransız filmi, Henri Vernenil'ün Alain Delon, Jean Gabin ve lino Ventnra'yı bir araya getıren «Sicilyalılar çetesi» adlı gangsterlik kurdelâsıdır.. Bu lıstenin en buyük sürprizi ıse, Isveçli ünlü sinemacı tngmar Bergman'ın «Sessizlik»ten bu yana ilk kez bir listede yer alması sayılabilir.. Bergman'ın lıstedeki filmi, son Berlin film şenliğine katılan «Temas . The touch» adlı yapıtıdır ve herhalde yılın sinema olaylarından bıri savılacaktır... Catherine Deneuve haftası 12 KAHRAMAN R%YDLT (The dirt dozen) <•**> Amenkan sinemasının tüm geleneksel anlaüm özelliklerini kendinde toplayan, tıpleme'den atmosfere dek, bu sinemanüi başarısını meydana getiren tüm öğeleri, bir kez daha, ilginç bir bilejimde karşımıza getıren bir serüvea filmi... Robert Aldrich yönetmiş. Lee Marvin, Emest Borgnine, Charles Bronson gibi oyunculaı oynamıs . (Bugün FtTAŞ'ta) Ç1LGIN DÜNYA (îfs t mad mad world) (••) Stanley Kramer"in sessız film güldürülerinden esinlenmeler taşıyan ünlü komedisi . Tümüyle beklendiği kadar başarılı değil.. Ama özellikle son 20 dakikası için gdrülmeğe değer.. Başta Spencer Tracy, Jimmy Durante, Phil Silvers, Mickey Rooney gibi oyuncuların birbirinden ilginç kompozisyonları. (EMEK'tel BÜYÜK YARIŞ (The great race) (••) Blake Edwards'in, biraz fazla uzun, ama zaman zaman yüksek duzeyde bir mizaha ulaşan güldürüsü.. Kramer'in «Çügın dünya»sıyla karşılaştırmak için iyi bir fırsat. Tony Curtis, Jack Lemmon. Natalie Wood(ATLAS'ta) ÇAVUŞUN SIRRI (The sergeant) (••) Geçen yüm Uginç filmlerinden John Flynn, yasak bir aşkm öyküsünü, sade, olgun bir sinema diliyle anlatıyor. Rod Steiger'in üstün kompozisyonu.. (Kadıköy EFES'te) YENİ MELEK ve ÎPEK'te Catherine Denenve haftası... Son yılların Fransız filmlerinden bazüanna da toplu bir bakış fusatı . Bugün, Rogcr Vadim'in «Kardeş kanı Le vice et la vertu> (ir), yann ve öbürgün. Jacqnes Demy'nin 2 ünlü müzikali, «Şetburg şemsiyeleri (•**•) ve •Tatlı günler» ( * •• * ) Cu•• * •• , martesiye ise, Stuart Rosenberg'in «Bana sevdiğini söyle . April fools» filmi (^) var.. DÜNYA'da, Gangster filmleri toplu gösterîsi var. Ama, sinema sanatı yonünden hiç de iyi bir seçim yapılmamış... KADIKÖY KENT'te ise, merakhlanna öğütlenebılecek bir korku filmleri toplu gösterisi yer alıyor... Tarinl Mısır'ıı> 9 Yanlıslık. kusur. Dlnl nasi» hat veren. YIKARIDAN AŞAĞtTA: 1 Geceleyin gökte bulut giM gorünen yıldız kUmeleri. % Gflvenilir. Hazinelerl serveti fle ünlü büyük bir Pers hükümdarı. 3 tlkel kavlmlerde putlar veya ta> pmırcasına sevilen uğurlu sayılan sey. Bir münakaşada veya satrançta maglubiyet. 4 TERSt k i m . yada kriptonun simgesi. Btr no» ta. İki gozü görmez. 5 Batı m ü . ziğinde hislerin müzikle Ifadesl o lan romanük karakterdekl beste> ler. sözsuz aşk sarkıları. 6 A s ya'da bir başkent Rane. 7 Auguste ön adı ile pozitlvist f e l s e fenln kurueusu büyük Fransız fi. Iozofu. TEBSt bir kürk hayvaSOLDAN SAĞA: nı. 8 Maddeye dayanan Ih. tiyaçlan fear 1 îgrentl, tiksintl veren klm. gılamak üıa. n d e n uzaklasmak duygusu. TERSt re vacılan v e ciizl. 2 Blr esere sarfedilen madaz cek el u»di, manevl güç. Tarihte Araplann talığı tsteyen İranhlara yabancı, baskaıı rnânamuayyen bir ı ı ı u taktıjı blr lslm. 3 Parazit İ3. 9 TER. blr bocek. Fransa'da nehlr. 4 SiSf barsaklar lâhlı Kuvvetlerln resm) kıyafetl. (Eskl diH. 5 GürültU, patırdı. 6 Safra. Sevgide Us» TEBSt Yunan mitolojlsinde Zeus'un Dünkd balmacanın tun tutulan kızı olan Uihe. 7 Vakit 8 hallfdilmij sekll «AŞK HİKÂYESİ..» İR DtGER yeni kurulan şirket. «Sintel filn»», 24 filmlik listesinde Paramonnt, üniversal ve Columbia fılmlerini paylaşmaktadır.. Lis tenin en altında, ama kocaman harflerle yazıh olan film, yılın sinema olayı ünlü «Aşk hikâyesi Love story»dir ve filmin alış fiyatı hakkında orta. lıkta astronomik sayılar dolasmaktatfır.. Bakalım, film bu yıl getirilip, bizim seyircimizin de dünya «eyircisiyle ayni zamanda ağlaması temin edilebilecek mi? Amerikan sinemasından listedeki bazı iddiah gözüken fılmler, göründükleri kadar ilgi çekici olmayacaklardır.. ö r neğin Lewis Gilbertin «Bfiyfik macera The adventurers» veya Henry Hathaway'ın «Rommele baskın», giderek Alfred Hitchoek'un yabancı basında ağır hücumlara uğramı? olan son filmi «Topaz» sinema sanatına bir katkıcfa bulunacak değiHerdir B radyo İSTANBUL 05.55 06.00 07.00 0745 07.30 07.45 0840 08.10 0830 08.45 09.00 09^0 09.40 10.00 10.05 10.20 1040 11JK> 11.40 12.00 12.10 12^3 1240 13 00 13.15 13.30 14.00 14.15 14^0 14.45 15 00 15.05 15.30 16.00 16.15 16^0 16.45 Açılış; program Gunaydın Köye haberler Turküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahm melodiierl Istanbul'di bugun Beraber; solo garkılar Viyolonsel soloları A. Şenses'ten turküler Ev için İnci Çayırlı'dan sarkılat Arkası yarın Haberler Çocuk bahçesl Haftf Batı mfiziii Turküler; oytm bavalan Sabah konseri M. Pars'dan s a r b l a r Haberler Bilge Şan'dan turküler Küçuk orkestra N. H. Culha'dan sarkılar Haberler, R e s n l Gazete Dans müıiği Reklâm programlan Şenol orkestrası O. Sener'den sarkılar Hafif Batı müziâi P. Mesudi'den turküler Haberler Sarkılar Karısık sololar Oyun havaları Halif Batı müzigi Oyun havaları Barok muzik 17.00 17.05 1725 17.50 19.00 19,35 19,30' 19,40 19.55 2000 20.25 2040 21.00 21.10 21.30 22 00 22.45 23 00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18 30 19.00 19.30 20.15 2100 22.00 22 30 23.30 00 30 0140 Haberler Koy odasl Erkfkler faül Reklâm programlan Haberler: hava durumu AUtürk'le beraber t H a f i * « ü t » •»» m » . V. Doğu ve arkadasltn Bir varmıs Yurttan sesler Spor dergisi Bir konçerto 24 saatin olaylan Cumhurlyetten bu yana Beraber ve «olo sarkılar Reklâm programlan Haberler Cazın u s t i l a n Gece müzıği Günün önemll haberleri Kapanış BİR JÜRt Kl... | A A tüm film şenlikle| | | \ rinde yskınma k o • ™ " nusu olah v* şltnşei lert ttoertne çeken J*rt 1001110şu üzerinde önemle durmus ve jüride görev alacak kişilerin taraisız, bu alanda yeteneği o lanlar arasmdan seçilmesine ça lışmıştır. «Altın Koza>nın «BU yük Jürl» sinin şöyle kurulacağı belirtilmektedir: Muhsin Er> tuğrul (Tiyatro ve sinema yönetmeni, oyuncusu), Talit Halman (Kültür Bakanı • Yazar), Semih Tuğrnl (Sinema yazan), Nijat Özön (Sinema vazan), Prodüktörler Cemiyeti'nden bir üye. Türk Film Arşıvi'nden bir üye, Sinematek Derne|inden bir üye, Güzel Sanatlar Akademisi'nden bir üye, îstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'D. den bir üye, TGS'den iki üye, Adana Belediyesi "nden iki üye. Kuruluşlardaa istenen türi üye leri için ad verilmemiş, kendilerinin seçmesinin daha uygun olacağı bildirilmiştir. Bu nedenle kesin lüri listesi, ancak önümüzdeki günlerde belli olabilecektir. Jün'de bir de kameracının bulunması istenmekte, Sungur Taylaner ve Cezmi Ar arasında bir seçme yapılacağı sanılmaktadır. Bu hafta, bir toplu gbsteri de Catherine Denenve adına yapılıyor WESTERNLER CASUSLUK ÖYKÜLERİ MERtKAN sinemasmdan diğer ilginç örnekler, Western türunde, Geor«e Koy Hîll'in ünlü «Sonsoz öifiın Butch CasMdy» adlı filmidır . Paul Newman, Robert Redford ve Katharine Ross'un oyunlarıvla film, westem türunde bir a*ama sayılmi«tı... Ca^usluk fılmlerinde, eski usta John Hnston'un «Kremlin mektnbn» veva yine e<kilerd'en Gordon Donglas'ın «Vahsi hakikat The detective» adlı filmi ilginç sayılacaktır. Paal Wendkos'un garip kcnulu «Şeytanın izinde Mephisto waltz» ve bir yeni yönetmen olan Noel Black'm «Tatlı zehir Pretty poison» adh korku fümleri. kendi türlerinde df3i5İk yapıtlardır.. A EDWARDS, StEGEL VE PEERCE... MA MÜTEVAZI görünüşleri altında çok daha önemlı bazı filmler yer almaktadır bu listede.. Blake Edwards'm «Sevgilim Li'i Darling L51İ» adlı casusluk güldürüsü Rock Hodson ve Jnlie Andrews, Don Siegel'in eEl torida^ adh western parodısı Clint Easwood ve Shirley McLaine'i bir araya getirecektir. Yeni isimlerden James Goldstone'un Panl Newman ve Joanne Woodward1u «Cehennem yanşı Winning*. Larry Peerce'ın bir diğer filmi, Ali Mc Graw ve Richard Benjaminii «Kınk hayaller Good bye Colombus». Ralph Nelson un küçük ovuncularla çevirdıği «Yuvadan kaçıs Flight of the doves>. Richard Serafîan'ın Davia Hetnminçs ve Gayle Honnicntf'u «Cinayetin gölgesinde Fragment of fear» adlı fıimleri. Amerikan sinemasından bu listedeki en ilgiye değer fılmler olacaktır... Aynca. yine James Goldstone'un «Kara belâ Brother John» filmi, ahsılmamış bir rolde Sidney Poitier'vi karşımıza getirecektir.. GUNUN KITAPLARI TÜRK TARİH KURUMU ATALARIMIZA BIR SÜKKAN BORCU OlABAk MALAZGİRT SAVAŞI'nı BR E A J A N S T Ü R K I D İ L D V B T N UU A S N Ş E I E UU ' LS J E HERKESİN RAHATLIKLA OKUYUP ANLAYACAĞI 8İR DEYİŞLE MAZHAR LEVENTOÖLU Yazdı B«,lıca Kitap{il>rda 2 Lira Okvıllırı pıma eUrak s««krllml|l)r MİNNETOĞLU / tSTANBUL BU KONUDA DA GOREVINI YtPMAYINCA ÎSTANBUL tL Açılış; program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzüc Hafif Batı muziği Yeni plâklarla 45 dakik» Aksam konserl Klâsık Batı müzigl Hafif melodiler Opera saat] Gece v e müzife Haiif Batı müzigl Program v e kapanı* A DEGUHIE CIKTI DEGAULL r'fvanıları 1 * ANKARA 05.55 Açılıj, program 15.20 06.05 Gunaydın 15.45 07.00 Koye haberier 16.05 07.05 Sabah türküleri 16^0 07 J0 Haberler; hava durumu Sabah müziğl 07.45 16.40 08.00 Ankara'da bugün nW 08.07 Üç sesten sarkılar 17.05 08.37 Cesitli müzik 17.30 09.00 Ev için 17J0 09.20 Türkuier 19 00 0940 Arkası varın 19.25 1005 Mülkiye Toper r e Hüseyin 19.35 Gökmen'den sarkılar 19 55 10.20 CesiUİ müzik 20.25 Turküler 20.40 1U0 G. îpek'ten sarkılar 1130 Konser saati 2055 12.00 Ara haberler 21.00 13.65 M. Türüng'den turküler 2110 12.30 Fıkret Koztnoğlu ve Mustaia 21.30 Sağjaşar'dan şarkılar 21.45 13.00 Haberler: Resmî Gazeta C2 05 14.00 Bando müzigl 22.45 14.15 Y. Özel'den sarkılp23 00 14.35 Plâklar arasında 23 45 15.00 Ara haberler 23.55 15.05 Turküler •>A 00 Hafif Batı muzlg) Sarkılar Çocuk bahçesl Rıza KöprülüleroeiuMan sarkılar Albuiılerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler KÖT odası Reklâm Drogramlan Haberler. hava durumu Ataturkle beraber Solistlerimız toplulukiarımu Türk raüzigi Spor dergisi Oguz Kaâan'dar Malazgirt'e (7) B « varmıs 24 saatin olaylan Dünden bugune O Gonlüm'den türküler Fransa'dan müzik Mıllet Mecllsi taatl Haberler Gece konserl Gece müziği Gunun onemli haberleri Kapanıs YAY1NIARI F K 740 IST»W.L T L E AJANS • TtRK / ANKARA BAKANIN JESTÎ KİİAV^İLAKUA RİTT, POLLACK.. VE GENCLER MERtKAN sınemasının bu listedekı en ıyı fılmleri, gulduruler ve gençlik sorunları ustune fılmler olacaktır. Guldurude eskı usta Stanley Doncn'ın yıllanmış filmi «Aşk yolu Two for the road» ve daha yenilerden lrvin Kerschner'ın «Üç kâgıtçı Flım fiam man»i tadına doyulmaz komedılerdır Genç kuşaktan Larry Peerce'ın «Korkunç olay The ıncıdent» ve Jerzy Schatzberg'ın geçen Cannes şenliğmde başan kazanan «Esrar bitti Panıc ın Needle park» fıimleri, aktuel sorunlara değinen çarpıcı yapıtlar olacaktır... Orta kusaktan 2 yonetmenın fılmlen ise. Amerikan sınemasının yuzunu gerçekten ağartacak nıtelıktedır: Martin Ritt'm bır zencı boksorun oyküsunu anlatan «Zafer benimdir The great white hope» ve dzellıkle Sidney Pollack'ın. evvelsı yılın Cannes şenlığinde buyük takdir toplayan, Horace Mc Coy'un «Atları da vnrurlar» romanından çektığı «Son gerçek» adlı çok başanlı fılmı Amerikan komedısmin altın çağından 2 unutulmaz komiğin, Lanrel Hardy'nin eskı ülmlennden derlenen «Lorel Hardi aramızda» ise, sınemanın yeri boş kalmış bır ıkilisinin anısını getırecektır AMERİKAN NEŞRİYATIBÜROSU Sunar İNGtLtZCE ENCYCLOPAEDIA BRrTANTÎICA (24 cilt. Bilgi dazınesi) İNGİLtZCE THE YOÜNG CHILDREN'S ENCYCLOPAEDIA (16 cilt çocuk ansıklopedısi) FRANS1ZCA ENCYCLOPAEDIA ÜNIVERSALIS (20 cilt lüks basfcı ve kapak) ÎNGÎLİZCE tLLUSTRATED STOEY OF WOELD WAB 2 (Resim, Harita ve Krokilerle 2. Dunya Harbl) tNGtLtZCE PAOL HAMLYN . PORTRAITS OF GREATNESS (8 Meşiıur şahsın bol resimll üayat nik&yesl) BtLGl tÇİN MÜRACAAT: tstiklâl Cad. No. 387 l s t TEL: 442636 454501 493558 6 A AVRUPA'DAN RANSIZ sinemasından bir üstün yapım. Jacqnes Deray'ın Alain Delon ve Jean Panl Belmondo'yu ilk kez bir araya getiren ünlü «Borsalino»su, gangster filmi türunde yılın önemli filmlerinden birı olacaktır.. Serdo Gob bi'nin «Sapık nıhlar Un beau monstre»u bir psikolojik polisive filmi dokusunda Virna Lîsi. Cnarles Aznavonr. Helmnt Btrger'li kadrosuyla ilgi toplayacaktır.. Fransada cpopuliste» tutumuyla eleştirmecilerin yıldınmlannı üstür.e çeken eski senaryocu Mictael Andiard ö"a ilk kez, iki filmiyle birden listelerde yer almaktadır: Annie Girardot'lu «Geveze Elle boit pas, fume pas.. mais elle cause» ve Michele Mercier"li «Altın peşinde Une veuve en or» ttalyan sinemasından Sergio Soilima'nın Charles Bronson, Tellv Savalas'lı ilginç western'i «Intikam saati Vlolent city» ve Rus sinemasından bu yıl göreceğimiz tek örnek olan, «Karamozof kardesler»in yeni ve çok başanlı olduğu söylenen bir uvarlaması, bu listedeki ilgive d»>8er filmleri tamamlamaktadır. F cengiz tunceft"' HACİZLİ TOPR^K V 1 O LRA eyayinlan^DŞŞkl Üsküdar Kıtabevı Sunar Sıneması üarşısı Ualk Cad. No: 4U. Üsküdaı BİR SÜRPRtZ: BERGMAN VRL'PA sınernasından, Sinovi/yon listesindeki film ler azdır. Ingilizlerden Gny Green, «Büvücü Magus», Michael Winner ise «Bitmeyen yanş Games» adh zengıa A Günün kitaplan • GAZETE, MECMUA • KIRTAStYE. CİLT IŞLERİ HER TÜRLÜ SÎPARtŞ RABUL EDİLİR. 3.BASIM bilgi yayınevi na mus gazı azı?. nesın İKİ ^LONDRA'DA GECENI MODERN BİR ASKHİKAİ YESİ...MERVYNJONE» UNFİLMEAÜNANUJ EREK Muhsin Ertuğrul, ge rekse Semih Tulml'un her yıl gerek Antaiya, gerekse Adana Film Şenliklert lünsl hazırlanırken adlannın listeye alındığı, fakat son anda bir <mazeret> ilerı sürerek tcablmadıklan bilinmektedir. Üstelık Muhsin Ertuğrul şimdi Almanya'da bulunmaktadır. Talât Halman'ın ise. yeni kurulan bakanlığının yoğun tşleri arasında jüride görev alınası, günlerce Adana'da kalıp filmleri lzlemesi oldukça zor görülmektedir. TGS Başkanı Doğan Can. yaptığı açıklamada Muhsin Ertuğrurun jüriye girme konusunda kesın soz verdiğini, şenlik gününe kadar Almanya'dan donmeğe çalışacağını, Talât Halman'ın da ÜJkemizdeki fcültür ve sanat nareketleriy!« yakından iljfilendiğini. bu nedenle iüri ısteğini o lumlu Karşıladığını, hattâ Daşkanlık ısteğıne karsı «Muhsin Ertnğrnl'un bulnndagn bir jöride ben ancak üye olunım» dedigıru söylemış, öbür lüri üyelerinin de görevden kaçmayacaklarını umduğunu belirtmiş tir. İZ M I R 0535 07*0 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.25 08.45 09.00 09.20 09.45 10.00 1003 1030 Açılış, program Köye haberler Sarkılar. oyun havaları Haberler: hava durumt; Türküler eecldi Ege'de bugün Sabah İçin müzik t. Yazar'dan sarkıtar Can Ctili'den türküleı Ev tçin Tdrk müziği Cocuk babced Haberler Cesitli halk mOzlgl Konser saat) G. Akın'üan garkılar Hafif Batı müzlgi Solo türküler Haberler 15 25 15.50 16 05 1655 16.45 17.00 17.05 17^(1 17 50 19.00 19.25 19.30 Küçük konser Çeşitli türküler M. Bırtan'dan sarkılar Hafif Batı müzig) Dört sesten türkület Haberler Radyo Rarma faslı Kov odası Reklâm orogramlan Haberler hava durumu Atatürkne bersber Hafü müzik M. Demlral'dan sarkılar Arkası varın Spor dergisi Ö. Gönlüm'deD türküler Bir varmıs 24 saatin olaylan N Büyuksoraalı'darj sarkılar S Gültekin'den türküler Müzikle 25 dakik» Kiâslk koro M Akgün'den türküler Haberler Türk müzigl Hafif melodiler Günün önemll Kapanış. haberleri LUROMANL. e yayınlarıl ^ DENEME | A A Genel Merkezl'nde I h N konuşan Doğan Can, • ™ ™ aynca şunlan da be Urtmiştin < Adana Film Senüği'ni simdilik bir deneme olarak ele aldık. Amacımız, 1971 de Tfitb Sineması'nı kapsayan «lstanbol Film Şenliği» nin temelini atmak ve bunu Ortadoğn ile Balkan ülkelerinin de katılaeağı evrensel bir bale çetirmfktir. Adana Film Senligi'nde başan sağlarsak. tstanbul'da düzenlenecek büyük film senliğine yeneleceğiz. Gelecek yü Adana'da tzmir Fuan'na benzer bir Fuar kunılacak ve film şen liğinin daha da geüştiriltnesine çalışılacaktır^ iki sevgili / john and mary ROM*N ROJN 19.40 2000 20.25 1100 2040 1120 20.55 11.45 21.00 1240 2110 12.05 A. Büyükataman'dan garkılar 21.30 12.25 Ögle müziği 2145 12.45 N. Coskun'dan türküler 2210 13.00 Haberler: Resml Gazete 22 30 13.1S Haiif müzik 22.45 14.00 Cocuk saati 23.00 14.45 Türküler 23.30 15.00 Haberler 23.55 15 05 Saz eserleıi 24.00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle