09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SA1TA İKİ: : CUMHTJRİrETs :f 25 Agustos 197] emleketimız, çok «nerall ekomtmik problemler ve zerlnklarla karşı karsıya bulnnmaktadır. B n n U n n çöziimiennesini arzu etmeyen kimse de yoktur. Talnız şn var kL çözöm yolları konusunda genellikle varılan sonuç ve ba yönde alınacak tedbirler ile problemlerimizin çözUmlenebiieeeiini düsnnmek de zordur. Ekanomik zarluklarımızs k a t bakışı bakılınca, gftze en fazla bataııları şöyle «ıralamak mümkündür: Gelirimiz (daha basit bir çörüsle üretimimiz) düsüktür; âdil dafılmamaktadır: ihracatımız düşiik seviyelerdedir; kalkınma hızımız fazla yüksek b a . lnnraamaktadır: ekanomik istikbafimız par. lak defildir; fiyatlar bizla artmaktadır Ba «ayılanlırı hiç lüphesit azatmak mümknndnr. Fakat gnemli preblemlere işartl edilniştir. FİAIIAR ve EKONOMİK DUZENİNİZ Prof. Dr. Zeyyat HATİPOĞLU Kkenumık meseleleri baıite aldıfımız, herkesin ba kenularda fikir yiirütebileeefine inaıtdıfımız ve herkesin boşana gidecek likirleri ••ylemekte menfaat gördüfümüı sürece, bo hal tarzları tedsvül etmekte devam edecektir. Fakat ekonomik realiteler gittikee daha fazla agırlıfını hisfsettirecek ve yurt bilçisi kitaplanndaki yavarlak ifadesini bulmas inançlarla bnnların ballolnnmayacağı (•rfileeek ve anlaşılaeaktir. ieap eder, ithalâtı daraltmak mı igtiyoraannz ithal mallannın fiyatını yüksetmek icap eder. Fiyatla ilgili bütün bu söylenenJer biç şüphesiz son derece ilkel esaslara dayan. maktadır ve a y n c a bir ekonomide fiyat ile herseyi halletmek imkânı bnlnnmadığı da açıktır. fnkat ?u var ki, Utesek de, istemesek de karma ekonomi sistemi içinde kaldıtımız giire de «Fiyat»ı otardağa tahttan indirmek mfimkün olmayacaktır. Ama bi( hal» fiyat saltanatını görmemek itivadına devam edersek. eknnomik zorlnklartmız bir çığ gibi büyüvecektir. on zamanlarda ekonomik realiteler, bazı ekonomik meselelerimizi bizi b« açıdan ^örmeğe mecbur etmiştir. Meselâ bir yıl önce yapılan devaliiasyan, ı«n zaman. larda yapılan zamlar, fiyat sisteminin ö n e . mini ve öncelijini onaylayan kararlardır. Fakat fiyat sİKtemine itimadımız olmadı^ı için, eski itiyatlarımız hep yurt bilgisi iktisadına dayandıjı için fiyat tedbirlerinin işlemesini zorlastıran tedbirleri de bunonla beraber veya hemen banan arkasından a l . mavı ihmal etmiy«ruz. Talnız bîlînmeli ki, Türkiyc ekonomisi artık 5 I I yıl «ncesi kadar oldafv tibi m e . »eleler kelay bir köy ekonomisi elmaktan «ıkmı»tır. Fiyatı ya Uhtında «tartarak. f e . reken hörmeti gSsteririz, reya ekonomik T « ciyasal sistemimizi tamamen dffiştirmek y o . lnna gideriz. Torkiye'de klâsik veya n e o . klâsik iktisat kaidelerinin istedigi bir düzenin Bnhındnçu kabnl edilinee fiyatııı öncmli oldağnnn herkes kabal eder. Fakat ç o | n kimse Türkiye'de söz konosn dözenin bulnnmadığını, az gelismis bir ülke bnlonan ratm. leketimizin ezel şartlara sahip oldnğann söyHyerek fiyata 8nem verilmesinin fn azından demode olmus hnlnnan bir tntum. va da tccröbesizlik oidu^unn söyler. Tiirkive'de hn çeşit değerlendirmeler çok sevrrlidir Fakat fiyata dayanmavan ekonamik düzenlerde aldnfn gibi iktisaden geri kalmıs hnlnnan memleketlerde de fiyatm cok önemli rolü varken, karma ekonomi dözenimizde fiyatın rolfinii ihmal edersek iktisadî meselelerimizin hallinde büyiik zorloklarla karsıiaşırız. ÜNE UNDEN Roma yürüyüşü hakkında Hal tarzları Sonuç iyat mekânizmasının eksikliü, bnjrnn en celişmis ekonomilerde dahi görSU n e k t e ve bnnn diizeltmek amaeı ile çesitli tedbirler alınmaktadır. Fakat firat. eaas olarak yerindedir. Cretimi ve tüketimi fiyat tanzim eder. Toplnmların bazı eknnomik t e r . cihlerini fiyat tam manasivle aksettircmeyince. fivat dnzenine bajrı müdahalelerde bnlannlnr. Fakat bn niidahalelerin bir s ı . nırı meventtnr. O sınıra alasılınea artık e k o . nomik sistem zorlanır. Iste memleketimiz. de zaman zaman söz konnsn tınıra deSinilmekte ve sistem irinde kalınınea, fiyatı zor. lamaktan zaman zaman geri cekinilmektedir. Snrası bilinmeli ki, «en yıllarda memleketi. mizin icinde bnlnndnio calkantılar. fivatın Rİstemimiz içindeki yerini de etkilemektedir. Eger bir sistem tercihi vapaoak isek. fiva. tın sistem içindekl yerine rereken llçi.Tİ %ö%. termeliyiz. Hem karma rkonomi sisteminde kalalım derken. hem fiyatın hâkimiyetine dayanmayan bir düzevde alınmau ırereken tedbirlere önrelik verirsek, işlerimizin y ü . rflmui torlasır. ir de hn problemleri balletmek yenündf alınması tavsiye olnnan tedbirleri düşünelim. fleri sürülen tedbirler renrltikle herkesin kolavhkla söylevebîleceti ve herkesin kolayhkla kabal edebilecefi tedbirlerdir: Meselelerin derinliğine ririlmeden, problemin kolayca halUlanabilecefi i n . tibaın» veren tedbirler Misal verelim: f r e timimiz düsük bana arttıralım. Verimlili«imiz düsüfc. h«nn vükseltelim. Ba tedbiri fcim sö'vleyemez. <TPtimin artmasını kiın istemez. Ama Tazılanların çofcu bevlfdir. Bn isiu nasıl vapılacağına dair de hemen hazır eevaplar el altındadır. Cevapiar: Daba faıI» \t ciddî calısalım. iiretici ile tnketiei ara»tndaki aracıları ortadan kaldırahm. kooperatıfleselim. ekonomik sistemimizi deürtire. lim. t«prak refarma vapalım, memlekette bunvesel defisiklikler rereklidir. Sözfl » « . len tarzlar meınleketimizde Türk Liran kadar ted3vül eden hal iarzlarıdır. Valnı» ne var ki. Türk LiraMmn deieri devamlı olarak dustuju halde, hu hal tarzlarının kiTmeti düşmüvor. Fiatın önemi eseselerin eesitli yönleri vardır ve m f . selelerimizj halletmek amacı ile bnn. lara çetitli yönlerden hakmakta zarnret mtvcattnr. Bu arada hiç bir zaman ihmal edilmemesi gereken bir busns, fivata verilmesi gereken önemdir. Türkiye her mal ve hiımetin fiyatımn önemi b a l u n d a f i bir ekn. nami düzrni içindedir. rretimi. tüketimi deiistirmek büyük elçiide fiyattan çeı.er. Bir malın öretimıni arttırmak mı istiyornz. bunan fiyatını arttırmak rerekir. Tüketimini arttırmak mı i s t i r o n n n u . fiyatınt azaltmak îeap eder. Bir üretim kesiminin senisleme. »ini mi istiyomz. yine fiyatını arttırmak icap eder. daralmannı mı Utiroraz fiyatını azaltmak icap eder. tbraratı arttırmak mı Utiyornz. ibraç mallarının fiyatını arttırmak SANAYİCİIERİN DİKKATİNE • • • • Stim Kazanları Isı Tahvil Cihazlan Kompresör Soğutma Ceketleri Dizel Soğutma Ceketleri ve benzeri cihazlarda teşekküJ eden tajlar lçiu KİMYASAL TEMİZLİK SERVİSİ Rodoslu Ticaret P. K. 130 Kadıköy . tstanbul (Yeni Ajans: 2581) 7 i a Çok Acı Bir Kayıp Merhum öğreımen Mustafa Zıhni Yucefer'in torunu. Mediha ve Nihat Yücefer'in. biricik oSuIhın, Zihnrye Tezmen ve Ay$#"i tVücefCT'iBr «tardesieri. Saim. Jrtüt. Pa«* .Tüoe(*rtn've Meliha Karademir'in veğenleri. Ojıı* Tezmen'in kavmbiradeı i: Kurtulus Lisesi oğrpncilerinden BİIYÜK KAYBIMIZ Tıilay Pımukçuojlu'nun kıyr r ^ ' İ **'• B u ' r * v e Balu'aıın babaları. merhum Hüseyın Pa. mok*uoglu'nun; Ziy» BöcO . '«dtfUn IBrKhtjrı, MOnîr ve Nsile Pamukçuoğlu'nun oğulları. Zeki ve Emel ComakoSlu'nun damatları. Gıırav. Turkav Pamukcuoğlu'nun aâabeyleri. Nati2: tbrahim, Sevim Comakoilu'nun enisteleri: Ömer Pa mukçuoilu. Fitnat Atalay: Ayse Viicel: Fetlıive SeîUİn: Ha. san: Haluk. İsmet. Avfer Bu. cıısoî. Yuksel Ö?ek. Gungbr Yağcı'nın vegenîeri. degerli insan Dr Anestezıolofi MEH.MET AKİF YÜCEFER henür 18 vaçında vefat etmijtır. Cenazesı 24 S.197) eur>» oğle naınazını muteakıo Hacıbayram camiinden kaidınlarak Cebed Asri Mezarlığına defn»dilmi;tir. Dost ve akıaba];>;;] du\uruhır. \jt.KSl Rcklâm Ofisı 5ÖT126 Nogay Pamukçuoğlu Almanya'da elim Dır kaza sonucıı 21.8.1971 de Hakkın rahmetine kavuşmustur Cenazesi 26.8.1971 Persembe eunu Sı?H camiinden bğle namazını müteakıp ZincirJikuyu Asri Me. zarlığındaki ebedi istirahatgâhına defnedüecektir. T»nn rahmet eylere. A|LE8t. 4KRMt.\t ARI Cumlıuııv<t 712* nkara milletvekili saym Şinası Özdenoğlu, parlamenter sayısımn azaltılması için bir kanun teklifi hazırlamıs. Gerekçesinde. milletvekili sayısı 300. senatör sayısı da 100'e indiği takdirde, yılda 150 milyon liralık bir tasarruf sağlanacağını, meclislerin daha randımanlı ve yararlı faaliyet göstereceğini sövlüyor ve ekliyor: Kamuoyu da aynı göriiştedir. Bizlerin öteden beri bir kuşkusu var: Sayın parlamenterler, Türkivede bir kamuoyunun varlığma inanıyorlarsa, davran:slarının. düçünce ve inanı<=lannın pek çoju kamuoyunun eğilimi ve görüşüyle çelijmektetfir. Yook. bir kamuovu henüz tesekkü! etmemi?tir, gibi bir yargıva sahipseler. her nutuk stısta. «Karauovnna snnarız.. Kamuovuna arzederiz» söz leri kendi kisilikleri icin biivük anlam tasır.. Savın Ozdennalu'nun teklifinin. Mecti?in çogunluk olmadıgından toplansmariıjh haberlerfyle birlikte basına yan sınfta?!'"Şa'nMı bir ra=tlâTıtıdır. 1İ Mart öncesi. hele 1327 sayılı kanunun müzakeresi sırasında 3040 üveyle toplanan Meclis, parlamenter ödenekleri için Anaya?a degisikliji sozkonusu olunca tıklım tıklım doluvermiştı... Şimdi reform tasarılan söz konusufiur. memleketin. ozellik'e eknnomik ve siyasi dâvalarda rfarboğazlardan çıkması söz konuşudur. fakat savın parlamenterlerimİ7 bir türlii Meslıse t e ş rıf etmivorlar. A Parlamenterler, önseçim ve reformlar gelmemiştl. Şimdi de kamuovu, tayın partilerimizin rfüşüncelerini bir kenara iterek, Anayasayı kendisi deği<;tirmelc arzusundadır, eserine daha bir giiçle sarılmak istemektedir. Değişecek madde sayısı yanya vakın olduguna göre. bu yol daha r e . alistr*v« »SrffcıthT. Hiç Vuşkusuz iddıa edilebilir ki. hürriyetlerin özüne doktmorMMMarf yapılacsk degisikliklerin hep?i tüm milletten «Evet» oyu alacaktır. kışla kamuoyuna sırt çevirenler bir gün daba büyiik günahlann altında ezilmeye mahkumdurlar. înancımız odur ki, reform kanunlan yürürlüğe konur, seçim kanunu rfeeistirilip yeni seçimlere gidilirse, kamuoyu biitünıiyle tstmin oîscak. ref&rmlartnuyffulanması için en mftsaıt ortam dogacak. en önemtisi, millet yeni hükümete nıad. di, manevî bütün gücüyle yardımcı olacaktır. Bilinmekteciir ki, mületin desteğinden yoksun bir iktidann basarı sansı azdır. «Çojnnluk omadıfından... S a yın Erım de. bütün hükümet üyeleriyle hazır bulunduğu toplantırfa. bu kelimeleri isitin^e çok Ü7Ülmü«. Bu üzüntünün ilhamiyle. belki kamuoyunun egilim ev göril^leri doğrultusunda seri kararlar alırlar, bekliyoruz. Memdnh Şevket ORÇUNSEL ı?n|fiffiffifiınjîfnnfiifffiııi!iiiı TARTIŞMA dan, demokratik, reiım, muhtelif, safha, kaydetme, hanıle. Irade, sual, tabir, talebe, mann'ıl, keza gibi Türkçe olmayan •özcüklere de yer veriyor. B a yabancı sözctiklerin tümünün di limlzde hem de çok gilzel Sa yıfı Pitaet Yörük'ün de hpğeneceklerl „ kar?ılıklan v*r. Bilmiyorum, belki, meaceztr yerine kullanılan gelg)t sözcüğU nü de beğenmeyenler çıkmıştır zamanında. İnerçıkar'a benzedigi için verdim bu örneği. Bugün öz TUrkçe, her şeye karşın, güzel, anlamlı pek çok terim ve sözcük kazanmıştır En ba?t a Atatürktin, Onun kurdugu Dil Kurumunun olmak i'2ere ulusundan yana olan, Tiirkçe'yl herşeyin Ustiinde tutan diplomalı, diplomasız aydın tcaialann bunca çabaları. emekleri sayp ile anılmaya değer. CAVtT GlLTEKtN KIRŞEHİR Bugün size tarihin nasıl yanlış yazıldığım, olaTİarın iç ve dıs yöulerinin bize nasıl değişik yansıtıldığım anlatan bır ornek vermek istiyorum: Hepinıiz zannederiz ki, 1935 yılmın 31 Ekim tarihinde Musolini ııin siyah gömlekli faşist kıt'aları Romaya girdiler ve Musolini'nin iktidarını zorla tescil ettiler. OVSA Maurice Vaussard isimli. özellikJe modenı ttalyan tari'ıinıii uzman bir tarihçi. veni vazdığı bir kitapta bu ırıeselenin i< TÜziinü açlklıvor. Böylece biz de anlıyoruz W, Urih adma çok şeyleri yanlış öğTenmişiz .. Aslında tarih. inceleaielr ilerledikçe daima klâsik olarak bize öğretîlenden çok bask* ve değişik olarak BÖriinüyor.. Yeni anlayış ve metodlar, yer ver ve zaman zaman köklü olarak bildijpmizi zannettiğimi/. bilgileri değistiriyor.. Musolini'nin Roma yöruyüşn. ba İ sözlerinıin bir delilidir. bu sebepten veni öğrendiğimi sizc de ;'* ulastırmak istiyorum: tkim 193î'in baslarına doğru Italyan Genel Kurmay Baskanı Badoglin. faşizmin pek bulaşmamıs olduğu Güney «1leri ile o zaman Italyanların elinde olan Adalardan getirttiği yedeK kuvvellerle. orduvu faşizmi tepeleyecek hale getiriyor ve yakınlarına göğsünü gere pere. «(iöreceksiniz diyor! tlk el peşrevinde faşizm vıkılacaktır!. Aslında Musolini de ordu «le karsı karsıya gelmekten çok korkuyor: nitekim 14 Ekimde yazdıîı bir nıakalede, «Milli ordu. karagömlekliler orousu ile çatisınayp.caktır, çünkü. biz faşıstler hiçbir zaman ordumuzun ksrşısına çıkacak degiliz!» diyor... O bu vaztlan razdıği zaman Musolini'nin. Roma ynriiyiısünii »osyalizm, komünizm ve anarşiden korktukları için bir araya grlerek 20 milyon toplayıp fiııanse etmiş olan, sanayici, bznkacı ve iş adamları da. ordu mcnsupları üzerinde gizli baskılar kurarak Musolini'nin iyi adam olduğuna onları inandırmak istiyorlardı.. Yavılan sözlere ve propagandalara göre, hiçbir knvveHn dnrduramavacağı 40.0M kişilik bir faşist ordusu Napoli'den hareket ederek Romavı zaptedecekti. O>sa, bu kuvvetin hiçbir tarah rürüyüse hazır degildiBir kere değil *t.Mm kişi. onun dörtte biri M e yoktiı. Ç«eunda silâh mevcut değildi. Bazıları av tüfeklerini alnuşlardı. elinde askerî tüfek bulunanlarda ise knrsun yoktu» Daha evvel Giolitti. Musolini'ye 4 bakanlık teklif etmisti, Musoli.ıi bfif bakanlık istiyordu. O arada fazladan bir bakaalık verilmemi» olduğnna kızarak: «övle mi? Oyle İse ya bize iktidan verirler. yahut biz Romaya giderek o iktidarı kendimiz alırız'.» diye bir nutuk çekniis. fckat bn sözlerin yaraUbildiği tepkilerden kendisi de çok korkmustu. Hattâ «acaba tsviçre'ye kolay kaçabilir miyim?» diye de daşnnmüstâ. tt Ekimde Basbakan Facto, «ıkıvonetim ilftn edilmesl hakkmda lınkümrtin sözbirliği ile verdiği kararı Kıral Victor Emanuel'e götürürken, bütün ralilere de mümkün olan her yerde fasistleri tevkif etroeleri için emir verdi. Fasktler. allak bullak olmuslardı. Badoglio ellerini o t u v tnrnyot: «Ben demedim mi?» diyordu... Adamlar öfiiriikle yıkılmıslardı. Roma'da. Milano'da, sokakta bir tek faşiat cüriinmez olmuştu... 39 Fkim sabahı Kıral. Basbakan Facto'y» kabul etti, o kıraldan sıkıvönetim kararının imzalanmasim istemeye telmişti Kıral kararnameyi «düşünmek istiyorum!» gerekçesiyle imzalamadı. O gün. fasistlere zönliinü kaptırmif olan Ana Kraliçe Margeıit de kıral üzerine baskı vapmıs. İktidann Musolini'ye vrrilmfsini. vine fasistleri deatekleyen Amiral Oe Revei Ue birlikte kıraidan istemişti. Sonuç: kıral, sıkıvönetim karannı imzalamadı Bashakan Facto istifa etti. verine Salandra Başrekil oldu. ama kahine henüz kunılmamış. iktidarda boşluk olmustu. Bundan istifade eden Musolini. Napoli'de sert bir nutuk çekti. O sirada Aosta I>ükü de Peruze>a giderek orada ytiriiyüsü bekleyen fasi«t H derierine. Hanedanın kendilerini desteklediğini haber verdı Salandra hükiimeti kuramayıp emaneti Victor F.manuel'e gotüriip iade edince Victor Emanuel, Musolini>i hükömeti kur•laya davet etti. Aslında «Roma fizerine yürüyüşün» sebebi ve anlamı kalmamıstı fakat Musolini, günlerden beri korku ve tereddüt içinde Roma'ya »üriimek üzere aç ve srusuz ..bekleyen kara gümleklilerini dfisnndB. onlara bir safer tatlırmak naere »1 Kiouı rünfl vürfiyfişiâ tertrp ettirdi.. • •• Bn Mkayeyi naklettim. ondan ban dersler çıkaralım diye yanlnîîyot. Önseçimler nseçim müessesesini kamuovu hiçbir zaman t a s vip etmemi^tir ve onun içindır kı, bugünkü Mecli'te kedisinin istediŞi ölçüde temsil edilmeo"i5i kanısmdadır. N e den korkuyoruz, yurt «ınırlarını a«an bir gerçektir: Önseçimlerde para rol oynamıştır. riin istismarcıhğı rol oynamıstiT, hayal ötesi vaadler rol oynamı? tır. Biz milletvekili olabilm»k için evini. dükkânını satan. bin alzlcre O A ETTBIİ tarih dofrn re oh.jektif B Bnhranlı zamanlarda, arka plânlarda çaüşarak korkolan araklandıranlar, ordulan felce agratacak netieeler alabiliyorlar. J C Kimse kimsenin halinl bilmiyor.. Bir iktidar karsısındaki bin kisiyi 4» bin silâhli zannedebilijor.. O Biras riski göze alan bir maceracı, milletin kaderine bikim olabiliyor. BUYUK KAYBIMIZ Salıme Can>uıi ve »nerh ım Nuri Canyurt'un kızı. Dr. fahır Antakiı'nın csı. f"urd% ve Fulya'nın annelerî: Lutfive, Melâhat ve Sev.ap'ın Sı:de<!eri Janbert. lansert ve Murm'ın teyzeleri, dis tabibi tsroet .Antaklı'nın veneesi. Tevfik Ol eun'un yeğenı Deeerli ınsan Taktik mi, izin mi? kla iki ihtima! gelmektedir. Va partiler zaman k a . ?anıp. vine parti çıkarlarını ön plâna geçirmek gayreti içindedirler. Ya da. kendi aralarında anlasarak mu'navebeli bir tatile sirmislerdır. Sayın basinımiza mensup bir parlamento muhabiri arkadasın. tüm milletvekillerinin devamıvla ilgili bir araştırması kamuo\ıınn ne denli memnun ederdi. ö z denojlu. yarınki tasarruf yanın da rfünkü israfı da hesap etmek zahmetine katlansaydı. kamtıoyu kendilerine minnettar k a . lırdı. Sık sık Parlamentonun itibarından söz edenler belki sorumluluk sınırına girer, k a . muoyuna gerçek saygının suuruna ererlerdi. â Nezahat ANTAKLI 2181971 rümi Hakkın rahmet:ne kavu^mumır Cenazfsi 26. 81971 (Persembe) eımu oi!e namazıni müteakıo Si?îi cami. inden alınarak Zıncir'.ikuyu mezarlıfına defnedilecek'ir. AİLESİ Cumhurıyel 7128 VEFAT Merhum Denız Albayı Nev re» Tumer'in esi. Tumamiral Nejat Tumer'in vaJide«i. merhum Ntısret Evcan: merhurn Galip Evcan ve Bayan Mürüvvet Çakın'ın k«rdes!en î • Şoföre ıyı muamele <ondan tyı verım almayı «ağlar. 4 Trafik kurallarına uyalım Bayan IVIÜEYYET TÜMER 24 Ağustcs 197ı Sah suna Hakkın rahmetıne kavusnBüîtur. Cenazesi 2 i Ağusto» 1971 Carsamba oğle namazını mureakıp Yalı L'iaslı camiinden kaldı:ılacaktır. Sayın Demirel. Anayasa değifikliği söz konusu Olmadan e v vel. referandum üzerinde fazlaca durmus, bazı kanunlann millet oyuna sunulması tezini savunmuştu.. 12.500 lira söz k o . nusu olunca, bakalım kamuovu ne der? gibi bir soru hiç akla • Cumhurivpt 7!30 « • « • « • a ; •• •• • TESEKKÜft Cok kıvmetü varlıfımız lerce lira bore altına jıiren arfav adavları bıürız. Bi?. «Ehh idaıe ediyoruz işte. her gün birine s e ni seçecegiz diyoru?. ziyafetten zivafete kosuyoruz> diven ^ericıleri tanırız. Bugün politikayı me«lek haline şetiren kaç par. lamenter eö'terebilirsiniz? Avukat?a. avukatlıgı... doktorsa, doktorluğu... tüccarsa. tüccarlığı... ön plândadır Gerı kalanların pek çoğıı da. bir daha seçileme7«em ne yaparıın? «orusuna cevap aramakla meseuldür.. Düsününilz. bu fakir halk herbirine ayda 35110 lira yolluk veriyor. NeHen"1 Her bos zaman larında seçim bölgesine gitsin!er. her alanı kap<=ayan bilimsel etürTler vap^ınlar. bunları hem hükıimetin. hem d? parti. lerin i=;tifade«ine sun?unlar diye. Bazı par!?merterler secimden seçime hrtlgelerine eittiklfrine göre. «Biz ba vollntn a . lamavız. bnnların verilis ama. cına uymamıza imkân yok..» d e . meleri gerekmez mivdi? Millet de demokrasiye ölümsüz saygı, böyle Oluslarla ölümsüz şııura kavuşur. Evet, okuma vazma orar.ı yüzde elliye ulaşamamış bir toplumuz. Dün bu oran daha <ia küçükken. bu millet iyiyi kötüden. süzeli çirkinden ayırmasını bilrni». medeniyetci hamlelerin tekire sırt çevirmemistir. Hatfâ. kötünün ve çirkinin millîsi olamıyaçağı gerçeğini o kumuslardan evvel benimseyen de. cahil dediğimiz halktır. Ne var ki. milletimizin sınırsız bir içtenliği ve iyi niyeti vardır. Bunu yobazlar, okumuslar. sahte aydınlar. çıkarcılar isti?mar etmisse. millet henüz belirli bir kültür derinliŞTne inmemistir, fcendi kendini idare yeteneklerinden yoksundur, gibi bir çı Öz Türkçt ••• ••« • • • • • • • • •••• • • • • • • •• »• • » • • • • • • • • • • » » » • • • • • • • » •» • •• • • • sorunu Ağustos 1971 günlü Cum hunyet gazetesirun tartışrrts s'i:un!ar;rcla yayımlanan «Bu soruya hanşri mer ei ee%ap verebilir?» basiı'kl: va?ıda, rartışmacı sayın fikret Yö rük. konu dille ilgili olmadıft halde, Dil Kurumuna da çatmaktadır. Toplumumuz ve ülkemia için söylenilen «az celişmıs ülke». «geri kaünış ülke». «gelişmçkte olan ülke» gibi sözlerin bi?de aşağihk duygusu yaratacağına de ginen yazar, konuyu efitirnle de ilgili görür. Bunlara diyecefimiz yofc. .Ve var ki sayın tarti«macı. öteden beri Türkçenin özlevmcsine ve hunun bayraktan olaralc cordük leri Dil Kurumuna her fırsatta ta« atmayı amaç edinmiş kişiler kadsr olmasa da Kunıına. dolayısıyle Türkçenin Hzlesmesine karşı olduennu belîrtiyor: « .. Acaba Türk milleti üzerin de çeri kalmışlik tabirinin ne gibi kompleksier yaratacaği ilSilileri ne dereceve k»dar diisündürmektedir» Türk Dîl Kurıımu, «Asansör» kelimesi verine. iner çıkar tabiriyle mesçul olnncara kadar. bu gibi deyimlere daha ivi ifade sekli bıılnıakta gayret edecek o l u m . ATA'nm kurmns olduğn hu kumma düşen millî bfr görevi de yerine getirmis olacaktır.» Böyle diyor sayın Pikret Yörük. adını ettiglmiz yazısmda. tlkin, bu görilşte bir mtarsızIık var: Kara'va siyah d^rsek. o rerık seyinılileşir demek g'bi. Oysa. önemli olan, o karalığın yok edilrnesidir. Ikincl olaralc jrazar, Dil Kurumunun asansör yerine kullanılmasını önerdigl iner çıkar söz cüğünil begenmediğini, Di) Kurumunun bu denli çalışmalannı küçümsediBinl anlatrnak istiyor. Kendileri de. başkalan da daha uygununu, daha güzelini bulup önerebilirler. Bu iş, Dil Kuıumu nun tekeünde değildir. Sayın Pikret Yörük'ün dil konusundaki görii? •• anlayışını yansıtan bir uygulaması da yok. CumhuriyeC'e mektuplar Yardımcı öğretmen de düşünülmelidir 637 Sayılı Personel Kanunu ile bu kanunu tadil eden 1327 tayıh kanun, ( D ) cetveli ve hattâ her yıl Bakanlar Kurulu karariyle ihda* olunan ( E ) eetveli ücreth kadrolarında çahşanlarla muvakkat öğretmenlerin durumlanm kapsadıgı halde orta ögretunde 2654 sayılı kanuna göre çahstınlan yardımcı öğretmenlerin durumlarına hiç değinmemektedir. Diğer taraftan, yardımcı öğlann ilk görevlerinin intibak + retmenlik çoğunlukla başka ta dikkate alınacagı da kayde * dairelerde çalışanlar tarafından bir ek görev olarak yürüdılmıştir. • tülmüştür. Dolayısiyle bu işi Personel intibaklarındaki ak • asli görev olarak yapanların, saklıklan gidermek için yer) ^ özelükle bu sonunculardan hâkanun tasarısının hazırlandığı * len devlet hizmetinde bulusu günlerde olanaklar varken • nanlann sayısı pek önemsizriir. Onun içındir ki. intibakta yüz yarcfımcı öğretmenük hizmetı • binlerce kisınin lehine hak tanın de gözönünde bulundurul + nındığı bir ortamda. küçük bir ması yerinde bır hareket ola J kütlenin hiç olmazsa hizmetlecaktır. ^ rinin bir terfi süresinin dikkaBu dhetiTaym parlamenter ^ te alınmaması en azindan viclerimizle MTİIÎ Esitiro Bakach • dana ve adalete uygun düsmez. ğmın ilgilenne sunarım. • Böyle bir intibakm vapılmasının devlete viik olacaîınrian Bir öğretmen • söz etmek gülünç. tek taraflı ve synmcı bir düsünüs olur. fSviNBU. Ne olacağız Dil Tarib Coğrafya Fakültesl Urdu Dili ve Pakistan Tetkikleri Kürsüsünün tek mezun öğrencisiyim. M. Eğitim Bakanlığına sözlü olarak basvurarak ort» veya ilk öğretimde öğretmen ola rak çalışmak istediğimi bildırdim. Mümkün olmadığmı söyle» diler. Özel veya resm! akademilerden mezun olanlar öğretmen olarak tâyin edihrken. bizi fakülte mezunu olduğumuz halde neden tâyin etmezler? Onbej yıllık öğrenim görmenin sonucu bu mu ola caktı? Bu böliim hangi amaçla kurulmuştur? Diğer mezun olscak öğrencilerin durumu ne olacak? Hgililerin bu «orulann eevabını kamu oyuna açıklamalarını istiyorum. Nedime ERENSOY'un vefalı dolayısıvle duyduğumuz bınük acıyı, bizzat cenaze torenine katılmak. telefon, telB'af, mektUD ve eve gelerek taziyette bulunmak ve celenk izondermek suretiyle Daylaşmak lutfunda bulunan akraba: dost ve arkadaslarımizla basta D«niz Kuvvetleri Komutanı sa. yın Oramiral Celil Eyiceoglu ve esi olmak üzere Deniz Kuv. vetlert camiasına en derin sükran hislerimizi sunanz. BİLEN, F.RSIN. ERENSOT rc ULL'SU Aileleri Cumhuriyet 7125 KUVVETLERîNI GUCUNDİRME VAHFINA YAROIM EDEIJM NIMBUS tner • çıkar sözcüğüne karsi cıkan görüşün sahibı, yazısmda basın, eğitim, kararlılık, örr.eğın, yönetici, yöneltme. deyira, soru, neden (sebep), i^sıli. göreT şibi öt Türkçe sncükleri kolayca kullanıyor. Öoür yan • » • • • » • » • » » • • » • • » » • • •• •• »»» • »• • • N'e gariptir ki 5434 sayılı kanunun ilk uyçulanması sırasında, çoÇu ükokul öğrenimine bile dayanmayan birçok ücretli görevlerin borçlanmak suretiyle emekülîge sayılması ka bu! edildiği halde. yardımcı ö | retmenlik 1327 sayılı banunda Mustafa Deprem oldugu gibi vine dikkate alınKaymakçı Bucağı mamıştı. Onun için ilsi'iler Da Ödemis tzmir nıstaya ayrı avrı «çtıkları ffâvalarla yardımcı ögretmenlıgin «aylık ürretle devlete ait sürekü bir görev! verine g e . tirmek, vani bir devlet memuT luğu yapmak» oldugunu ispatlamıslar ve haklarını almışlarŞışlı Mesrutiyet mahalleıi dı. Nihayet duyulan zorunlukHacı Mansur sokajında 94U ada la durum bir kanun haline ge 36 parsel sayılı arsa «ahipleri, tirilmisti. ruhsatsız otarak ın;aat y»Pmaktadırlar. Durum ilgili m a . Söylenilenlerden ba«ka. 1327 kamlara bildirilmi? ve mezsavılj kanunun geçid 23. madkur inçaatın 4/8/971 tarihinde desl, bu kanunun jntibaka ait mühürlendiğinl töyleraeleriBe bütün halleri kapsamariıgır.ı, rağmen, ruhsatsız insaat hâ sözü geçmeyen hususlarda nalen devam etmektedir. 5il i«lem yapılacağını beürtmek tecfir. tlgililerin gazeteniz vasıta»iyle de uyarılarak ruhsatsız Yıne bu kanunun geeici 36. inşaatın d'erhal durdurulmatı maddesinde daha önce devlet nın teminini rica edertm. memurluğunda bulunup sonAdı sakiı radan yüksek SSrenim vapan ayarlamyor GazeterüziB 15/7/1871 tarihü nüshasında yaymlanan «Istaobul'da susu2 ve ışıksız yaşayanlar» başlıklı yazı ılgılileı tarafınöan ıncelenmıçtır «Gültepe nıevKımcselcı jeşmelere 24 saat müddetle su veni mekte o i u p münhat kısınılardakı ç e ş m e l e n n fazla sarfıyatı yüzünden şebekede rıasıl olan tazyik düşüklüğü sebebıyie yüksek yerlerdeki çeşmelerm su!»n zaman zaman kesilmelstedjr. Bu durumun tslâhı ve bütün ç e ş m e l e n n a,yn] tarzda su almal a n içın aşag) sısımdala çeş. meler ayarlanmalctB ise d e bır KISUTJ halk taralından ou ayarlar Dozulmakta »e doiayısıyis şikâyetler usule gelmektedir J « • i • J • £ • • £ • J • Çeşnte/er Ruhsatsız inşaat yapılıyor Hâl böyle olmakla oeraoer su • Blamayan çeşmeler için yeniden 2 ft>ar yapılmıştır.» «> Bılgilennızı n c a edertm. J Istanbul Helediyesl 2 • •••••»••»•••>•••••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle