11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Ağustos 1971 :CUMHURİYET: SAYPA ÜC DIS HABERLER Doğu ve Bafı Almanya arasında göriişme yapılacak Berlin anlaşması çok olumlu karşılandı BERLİN, a.a. THA Avrupa'da bazlanu erimeye baslamasında büyfik rolü olan B. Almanya Başbakanı WİIIy Brandt... Doğu Almanya'daki Sovyet Büyükelçisi Piyotr Abrasimof, dört »üyükelçinin, «Berlin soronu» ile ilgili bir anlaşma tasansı üzerinde gorüş birliğine vardıklannı, Doğu Alman Komünist Partisi Başkanı Erich Honecker'e önceki gün bildirmistir. Doğu Alman «ADN» bsber ajansı «acele» kaydı taşıyan bir haberinde görüsmecilerin, «Bn konuda tam bir görfis birliği halinde oldnklaruu» açıklamıştır. Doğu Alman basınında şimdiye kadar anlaşma konusunda «yorum» niteliğinde herhangı bir açıklamaya rastlanmamıştır. «ADN» ajansı, dört büyukelçinin yaymladığı ortak bildiriyi açıklamakla yetinmiştir. Öte yandan, dört büyükler elçüeri, gelecek ay içinde bir toplantı yaparak Doğu ve Batı Almanyanın Berlin konusunda anlaşmaya varmalan için çalışacaklardır. Doğu Almanya"nın sert tutumuna rağmen Birleşik Amerikan Büyükelçisi George Push, görüşmelerin fazla uzamayacağım tahmin ettiğini büdirmiştir. Bolivya'nın yeni lideri Albay Banzer, iilkede siyasi SolSağ deyimlerini kaldıracak LA PAZ, ( a a ) Bolivya'nın yenı Devlet Başkanı Albay Hugo Banzer, ülkesinde «Milliyet. çi devrimci bir hükümet» kura. cağını ve Bolivya'nın siyasî ter minolojisinden solsaf deyimlerini kaldıracağını açıklamıştır. 45 yaşındaki süvari subayı, duzenlediği 13 dakikahk basın toplantısında «Son bedefinin, balkın mntluluğn oldugunn» belırtmiştır. 120 kişinin öldüğü ve 700 kişinin yaralandığı kanlı ayaklanmacfan sonra iktidara gelen Bar.zer, hükümetinin Küba ile ilişki kurması ihtimalini kesinlikle reddetmiş ve «Halkınm, Che Gnevara'nın hazırladıfı istilâ hareketinde çektiklerini nnntmayacaktın demiştir. Bir gerilla lideri olan Che Go evara, 1967 yılında Bolivya'da, Küba Başbakanı Fidel Castro'. nun desteği ile bir «Kır gerills teşkilâd» kurarak iktidan ele geçirmeye teşebbüs etmiş, ancak teşebbüsü başansızlıkla sonuçlanmış ve kendisi de öldürulmCştü. ADAİSÖRUNİAR Berlin anlaşması O ERGUN BALCI çevrelerine göre dolarm durumundaki düzelme geçici Alfflan malî Batı Alman siyasî çevreleri Kara Panterler ABD'nin geJeceğini tehdit ediyor Hiroşima'nm intikamı alındı., (Ingiliz karikatürü) Bu arada Batı Almanya'dan ilk tepki, Dışişleri Bakanı Wal WASHtNGTON (a a ) Temsüter Acheel'den sonra. Sosyal • ciler Meclisi îç Güvenlik KoDemokrat Parti Parlamento misyonunun hazırladıgı bir raGmbundan gelmiş ve grup, idaBONN (»A.) Alman mall porda, «Kara Panter» örgütüri sekreteri Karl Wienand aracıçevreleri, borsalann açılmasınnün Amerikan ulusunun gülığıyla, üç Batılı büyükelçıye tedan sonra, dolann ve diğer ya şekkurlerini üetmiştir. venliği için muhtemel bir bancı dövizlerin, Alman markına tehlıke olduğu belirtilmekteHristiyan Demokrat ParfJ oranla bir parça değer kazanmadir. Bavyera Kolu Başkam Franz i larını «geçici bir durum» olarak Josel Strauss ise, «Batı Berlinj Hapora göre, örgütün 20 eyaletnitelendirmişlerdir. liler lehine kaydedilen sevindii te 800 faal üyesi bulunmaktaAynl çevreler, dolann pazarterici ilerlemeler» e rağmen, «O' dır. (196869 yıllannda taüml8i günü 3,3880 marktan 3,4250 teki Almanva'da yaşayanlann Öz nen 2000 olan faal üye sayısınmrka çıkmasını, Alman ticaregürlüğü gibi «raemnunluk vernın azaldığı anlaşumaktadır.) tinin kısa vadell dövlz ihtiyacımeyen» bir sorunun hâlâ mevnın karşüanması amacıyla gıri cut olduğunu belirtmiş ve «Ha Baporda şöyle devam edilmektedir: «Kara Panter Srgfitü, üşilmlş işlemin sonucu olduğunu pishanenin kapısı acümadı. Talyelerini silihlandınp askeri belirtmişler, Başkan Nixon'un, nızca hapishanedekileri ziyaret yünden efittiği ve alevlendikolaylaştı» dermştir. dolan korumak üzere aldığı teörici fconuşmalara yer verdiği birlerln, durumu kısa süre diizaiBatı Alman basını için filkede şiddet olaylannın tebileceğinl, bundan sonra isle artmasına yol açnnş ve iç füÖte yandan, Batı Alman basıdolann değerinin daha fazla di\venlik yöniuıden mnbtemel nı, dünkü yorumlannı, tümüyşeceğini kaydetmişlerdir. le, varılan. anlaşmaya ayırmıs^ bir tehlike halini almıstır.» Essen îktisadi Etüdler Ens* to. Yörumlar, gazetelerîn sîyatitüsü yBneticllert 'ise, dolann es sî eğilimlerine göre ya «m«mki kuvvetini bir daha hiç bir zanunluk» ya da «ihtiyat» ılade man kazanamıyacağı görüşünü etmektedır. ileri sürmüşlerdir. «Neue Ruhr Zeitang», «Batıh Alman Iktisadî mucizesinin ba devletlerin, keodileri ve Federal bası olarak bilinen eskl Başba Almanya için elde ettiklerl, kanlardan Ludwig Erhard ise, memnunluk verici olmaktan da dolann tamamiyle safdışı edilfleridir, iyidir» diye yazarken, memesinl istemiş ve bu paranın, Liberal solcu «Frankfurter COOKSTOVVN (Kuzey trlanda) kurulacak yenl parasal sistemRundschau» da «Batılı büyükel. (aa) Avam Kamarasmın en de yine en önemli yeri alacağı (iler, başlan^çta mümkün sayı genç üyesi olan Kuzey trlanda hususuna dikkati çekmiştir. Iandan da fazlasını elde ettiler» temsilcisi Bemadette Devlin, dün demektedir. bir kız çocuğu dünyaya getirmişLiberal «Frankfnrter ABgeFrankfurt'ta dolar tir. «töbür annelerden farkım meine» de, «Komünistler ile piri yok, çocuğumu çok güzel buluşilccek müzakerelerde, yeni ın>Ç yorum» diyen DevUn, hâmile olbirdenbire düştü lüklerle karşılaşılacağını» ileri dugu halde Kuzey İrlanda kentFRANKFURT, (a a) Frank. sürmektedir. furt'taki özel bankalar arasınBerlin anlaşması, Varşova'da lerini dolasarak siyasal konuşdakl ışlemlerde dolar kuru dun büyuk bir memnunlukla lıarşv malar yapmaya devam etmişti. Çocugunun babasının adını gizlanmıştır. Polonya'daki siyasî öğleye doğru birdenbire düşçevreler, bu anlaşmadan sonra, U tutan 23 yaşındaki Devlin ile muştür. Dolar kuru 3.393 50 7 Aralıkta imzalanan Bonn bebeğin durumunun iyi olduğu mark olarak tespit edilmis, yaVarşova anlaşmasının onaylan bUdırilmektedir. ni eski paritesine göre oo7,9'luk ması olanağının çok arttığmı bir duşme kaydetmıştir. belirtmektedırler. Bonn VarşoFrankfurt'taki kambiyo çevreleri dolar kurundaki bu dü va anlaşması, Federal Almanya ile Polonya arasındaki sınırlarşüse Washington'dan gelen hala UgUiydi. berlerin j'ol açtığı goruşunde. dirler. Washington'dan gelen haberlerde one surulduğune gdre, uluslararası para fonu pa. ritelerde genel bir ayarlama yapılmasım ve ozellikle Alman markının d'eğerir.ın yeniderı ','o 14 oranında yükseltılmesini teklif etmıştir. NONG KAT, (a») Mekong ırmağının taşmasımn yol açtığ: su baskınları Tayland'ın kuzey doğusunda ulusal b i ' lelâket halini almış, 2000'e yakın kimse kaybolmustur. Nong Kay şehrinden dün sabah 12.000 kisi boşaltılmış, şehir sokaklarındaki su seviyesi 4 metreyi bulmuştur. Bu kezki su bas kım Mekong vadisinde 1966 yılından bu yana meydana gelen WASHİNGTON, (a a) Amerlen vahîm baskındır. Mekong ırka Birleşik Devletleri hükümeti, mağının su seviyesi önceki gece dün yaymladığı yeni bir kararna10 santimtere daha yükselmişme ile, kotaya veya diğer çeşitli tir ve ırmak kıyısmdaki eyalısans sınırlamalarına tâbi bazı letlerde 30 bin kişinin tamamea maddeleri, uygulanmasına yeni mahsur kaldığı tahmin edilbaşlanan yüzde on ithalât vergimektedir. sinin dışında tutmuştur. Hazine Bakanı John Conally*' nin açıklamasına göre, yeni vergiden muaf tutulan maddeler arasında yiyecek maddeleri, mensucat ve petrol ürünleri bulunmaktadır. Bir israil gazelesine göre, Romanya Ordusu alârmda TELAVİV (a.a.) Telâvıv'de jaymlanan Davar gazeteslnin bildirdiğine göre, Romanya, Sovyetlerin ülkelerini isgaline karsı koymai amacıyia askeri kuvvetlerini alârma geçirmiştir. Guvemlır Romen kaynaklarına atfen verildigi açıklanan haberde şoyle denilmektedtr: «Romanya askeri kuvvetleri, En Lay'in zlyaretinin iptal eSovyetlerin ülkenin İç islerine dümemis olduğunu da bildirmişkanşma çabalan ve ülkelerini lerdir. Çu En Lay önümüzdeki isgal etmeye çabşmalanna şid sonbahar aylannda Amavutluk detle karşı koyacaktır.» ve Yugoslavyadan sonra RomanGazete, bu hafta içinde Ro yaya gidecektir. manyadan dönen Israilli turistlerin de buna benzer haberler verdiğıni bıldirmiştir. Gazeteye gore tunstler şöyle demişlerdir: «Çekoslovakyanın başına gelenler Romanyanın başına selmlyecektir. Romanya hükümeti ve silâhlı kurvetleri herhangi bir Sovyet işgali teşebbüsüne giddetle karşı koyacaktır.» Romanyalı dıplomatlar İse Davar muhabirine Romanyanın elin de halen 350 bin kişilik ve en son model Sovyet silâhlariyle doNEW TORK (a^.) TokyO Be nanmış bir ordu bulunduğunu a lediye Başkanı Riokişi Minobe içıklamışlardır. Alânn durumun le New York Belediye Başkanı da ordu ihtiyat askerleri ve mi John Lindsay, dünyanın en bülisleri de toplayarak bu kuvveti yuk kentlerinin belediye hizmet600 bin kişiye çıkarabilecektir. leri sorunlannın ele alınacağı top Romen diplomatlar, Davar mu lantıya Pekin Belediye Başkanıhabiriyle yaptıklan konusmada, nın da dâvet edilmesini kararlaşülkelerinin dış politikadaki ba tırmıştır. fımsız tutumuna devam edeceğiNe A3J)., ne de Japonya; Koni ve rejim farkım dikkate al münist Çin ile diplomatü ilişklmadan bütün ülkelerle dostlulc ler kurmamış olduğu için Pekin bağlannı koruyacağmı söylemış Belediye Başkanının 1972, ya da lerdir. 1973'te Tokyo'da düzenlenecek toplantıya çağınlması şaşırtıcı Diplomatlar, son gazete habersayılmıştır. lennın aksine Çin Başbakanı Çu Peru Dışişleri Bakanı Edgardo Mercado Jarring, hükümetinin önceki gün yeni Bolivya yöneticilerine başvurarak devrik Devlet Başkanı Juan Torres'in ülkeden aynlmasına izin verilmesini istediğini bildirmiştir. Dışişleri Bakanı, önceki gün Al bay Hugo Banzer başkanlığmdaki sağcı kuvvetler tarafmdan devrilen Genera] Torres'in 20 kadar taraftanyla birlikte La Paz*daki Peru Büyükelçiliginde bulunduğunu doğrulamıstır. Torres, Peru elçiliğinde Güney Vietnam'da bir eski asker daha barış için kendisini yakü SATGON, (a.a.) İyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine gdre, dun Güney Vietnam'm Da Nang kentinde 37 yasında, altı çocuk babası bir eski asker Güney Vietnam'da demokrasi ve özgürlüğü savunmak istediğini soyleyerek kendipi yakmıştır. Nguyen Mın Dang'ın geçen hafta Saygon'da «barış» için ken dini yakan bir başka emekli asker için dua ettikten sonra Da Nang'ın pazar yerinde kendini ateşe verdiği bildirilmiştir. öte yandan, Saygon'daki dip lomatik kaynaklar Başkan Ngu yen Van Tiyö'nün iki siyasî rakibi, Başkan Yardımcısı Nguyen Kao Ki ile eski Devlet Baş kanlanndan General Duong Van Min'in, Ekim'de yapılacak baş. kanlık seçiminden çekümelerin. den sonra. Da Nang iie ö'tekf bellibaşlı kentlerde muhtemel kanşıklıklara karşı polisin alârma geçirildiğini bildîrtnislerdir. n yedi aydaa beri süregelen Berlin görüşmelerinde 4 büyukler, nihayet anlaşmaya varmışlar ve Avrupada buzlarm çozülmesi j'Olunda önemli bir adım atılmıştır. Gelen haberlere göre, Birleşik Amerika, Ingiltere, Fransa ve Sovyetler Birlifiinin önceki gün imzaladıklan anlaşma taslağında Batı Berlinlilerin doğuya, Doğu Berlin halkımn da Batı Berlıne geçmeleri ve Sovyet Rusyanın Batı Berlinde konsolosluk açması kabul edilmiştir. Aynca Batı Aunanyamn Batı Berlin üzerindeki siyasal eylemlerinden vazgeçmesi, ve Federal Abnanya Cumhurbaşkamnın Batı Berlinde seçilmemesi de anlaşmanın kapsamına giren konulardır. Asünda Berlin sorunu, İkinci Dünya Savaşmın bitımınden bu yana Doğu • Batı iUşkilerinin düğum noktası olarak politıka sahnesinde ağırlığını duyurmuş ve iki kamp arasında patlak veren bayatl buhranlann temelinde yatmıştır. Nitekim geçen yıl Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasmda imzalanan Moskova anlasmasını, muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Partisi Liden Kiesinger, ancak Berlin konusunda olumlu gelişmelerden sonra kabul edebileceğini açıklamıştı. Öte yandan Batılı üç büyükler de, Moskova görüşmelerınden önce Berlin konusunda tâviz vermiyeceğine dair Bata Ahnanya Başbakanı Willy Brandt'tan teminat almışlardı. Bu t>»inm^an problemin üzerine eğilmek yerinde olur. Berlin konusunda ilk teşebbüs 12 Eylül 1944 de yapılmıştır. Bu tarihte (yani savaşuı bitiminden 7 ay önce) Londrada Birleşik Amerika, İngiltere ve Sovjetler Birlıği arasında unzalanan bir protokolda Almanyanın üç işgal bölgesine ayrüması ve Sovyet bölgesinde kalacak olan Berlinin üç devletm ortak ışgalinde bulundurulması öngörülmüştü. Bu üç ışgal devletine sonradan Fransa da kaülmıstır. Potsdam konferansmdan bir buçuk ay kadar önce, 5 Haziran 1945 de ise dört büyüklerin askeri temsilcilerinin llîc kez Berlinde toplandıklannı görüyoruz. Berlinin kaderini tâyin edecek olan bu hayatl toplantıda Rusya, Birleşık Amerika, Ingiltere ve Fransanın temsilcileri asağıdakl kararlan almışlardır: 1) Berlin ve çevresi bir füll ldare organı (Komandatura) tarafından yonetilecektir. Bu Komandatura, 4 devletin ışgal ordularının başkomutanlarmın seçeceğı, 4 komutandan kurulacaktır. 2) Kenün yönetimi konusundaki temel dırektifler ise, 4 işgal ordusunun başkomutanından meydana gelen bir kontrol konseyi tarafmdan komandaturaya (fiili idare organı) verilecektir. Komandaturada her komutan sıra ile başkanlık edecek, aynca dört idart bölge arasındaki gidiş geliş ve ulaşunda hiç bir kısıtlama yapılmıyacaktır. 17 • 23 Temmuz ve 28 Temmuz • 2 Ağustos 1945 tarihleri arasmda toplanan Potsdam konferansında, dolaysız olarak Berlin konusunda bir anlaşma yapümamıstır. Ne var ki, konferansta alınan bazı kararlann uygulanmaması Berlinin statlisünü de etkilemiş, bdylece bu kenti bir çıban başı haline getirecek olaylar dizisine yol açmıştır. Potsdarn'da, Alman militarizminin ve faşizminin kökünden kurutuiması, Ülkenin tam olarak sılâhsızlandırüması, uçak ve silâb yapımının engellenmesi, tüm Nazi örgütlerinin kapatılması, kartel, tröst ve tekellerin ortadan kaldmlması, ve Aknanyada yetkinin Amenkan, tngiliz, Sovyet ve Fransa başkomutanlannca kullanılması kararlaştırümıştır. Konferansta aynca Almanyanın «ekonomik bir bütün» telakki edilmesi ve tek bir ekonomik bmm olarak işlem görmesi kararlaştınlmıştır. Oysa Batüı devletler 1948 de kendi bölgelerınde ayn para sistemi uygulamaya başlamışlar, böylece tek Alman parası tedavülden çekilmiştir. Kısa bir süre sonra Berlinde de ayn para sistemi uygulanmaya başlanmış, hava gerginleşmiştir. Olaylar iıızla birblrini izliyor, dünya banşının «çıban başı» Berlin sorunu, büyük küçük tüm ülkelere heyecanlı günler yaşatarak politika sahnesinde kendini gösteriyordu. 16 Haziran 1948' de Sovyet konıutam ortak yönetimden çekildığini bildıriyor, boy. lece Berlm şehnnin dörtlü yönetimi fiilen son buluyordu. Bundan 8 gün sonra da, Berlin'e giriş • çıkış tamamen men edileeek ye ünlü Berlin ablukası başlayacaktır. Sovyet makamlan Berlin' in ortak yönetimine artık katılmayacaklanru resmen bıldırtceklerdir. Öte yandan Potsdam Bnlaşmasında yasaklanan karteller ve büyük bankalar Batı Berlih'de tekrar güçlenmeye başiamıştır. Berlin, soguk savaşın kUitnoktalanndan btrt haline geimisti. Tutumunu sertleştiren Moskova, Amerika, tngiltere ve Fransa'nm silâhU kuvvetlerini şehirden çekmelerini istiyor, buna karşılık üç Batılı devlet de, kenti terketmemekte direniyordu. Tarafsızlığı ojarak niteleyen Amerikan Dışişleri Bakanı foster Dulles, 1958 yılında yaptığı bir konusmada Batılı ülkelertn askerlerini gerekli süre Berlin'de tutacaklarını kesin olarak açıklamıştır. Berlin sorunu bundan sonra, bilindiği gibl, yıllarca sürüncemede kalnuş, nihayet önceki gün taraflar bu «yılan bikâyesU üzerinde anlaşmaya varabilmislerdir. Devlin, babasını açıklamadığı bebeği doğurdo Pekin Belediye Başkam New York'a davet edileeek Sonuç Sovyetler Birüği ile Federal Almanya arasında geçen yıt imzalanan Moskova anlaşması ile, Avrupa siyaset sahnesi İkinci Dünya Savaşından bu yana en olumlu gelişmelerden bırine tanık olmuştu. Pazartesi günü imzalanan Berlin anlaşması İle ise bu gelisimin önüne dikilen büyük bir engel ortadan kalkmıştır. Yukanda belirtildiği gibi Hristiyan Demokratlar, Berlin sorunu çözülmediği takdirde Moskova anlasmasını fcabul etmeyecek'erini öne sürmüşlerdi. Bu arada Doğuya açüma poUtikasuıın «Ostpolitik; öncüsU Willy Brandt da Moskova anlaşmasının uygulanabilmesi İçin Berun konusunda olumlu gelisme kaydetmenın şart olduğunu belirtmişti. Gelen haberlere göre bu gelişme kaydediimiş ve Moskova anlaşmasının Batı Almanya Parlamentosu tarafmdan onaylanmaması için bir sebep kalmamıştır. Doğuda Çin'e karşı tetıkte dunıp, Batıda ise statükoyu muhafaza etmek isteyen Sovyet Rusya'mn Berlin konusunda güçlük çıkarmak zaten isine gelmezdi. İki tarafın da anlayış göstermesi tle Avrupa'da" buzlar enmeye başlamış, Federal Almanya ile Scvyet Rusya, yıllar süren düşmanlıktan sonra birbirine yaklasmışlardır Bu ara, da gerek Avrupa güvenlik konferansı toplanması, gerekse NATO ve Varşova Paktı kuvvetlerinde indırim yapılması gıbi konularda da etfalJ olabilecek çok olumlu bır adım atılmıştır. Bu bakıradan Berlin anlaşması, Avrupa'da bans yolunda ileriye doğru yapılmış önemli bir hamle olarak kabui edilebilir. Tayland'da su baskmlarından 2 bin kişi kayboldu EN YÜKSEK EVSAFLI VE VERİMLİ STANKDIMPDRT TiyÖ, seçimlere tek başına katılıyor SATGON, (a.a.) Başkan Nguyen Van Tiyö. 3 Ekim'deki Başkanlık geçimlerine tek aday olarak katılmayı ve benimsemis olduğu siyasî çizgiyi izlemeya devam etmeyi kararlaştırmıştır. «France Presse» ajansınm, Başkana çok yakın bir siyasî şahsiyete dayanarak bildirdiğine göre, Van Tiyö, bu karan, siyasî ve dinî gruplarla geniş danışmalardan ve ülkenin önde gelen komutanlannın desteğini eağladıktan sonra almıstır. Aynı şahsiyet, Kao Ki'nin 6rerdiği şekilde istifa etmeyi «Kabal etmemiş», Parlamento. nun olağanüstü toplantrya çagınlması görüşünü de «Den». gojik» bulmuştur. ABD, bazı maddeleri yeni ithalat vergisi dışına çıkardı İMALAT Manila'da durum gergin TEZBA En zengin çeşif Dygun fiotior Kıbrıs Rum yönetimi son Türk teklifini reddetti LEFKOŞE, (a a) Kıbns'ta toplumlararası göruşmelere dün »«•am ediuniş, Rum temsilci Glafkos Klerides Kıbns Rum hükümetinin Türklerin tekliflerine cevabını Eauf Denktaş'a iletmişUr Yetkili Rum kaynaklanna göre, dünkü görüşmede Klerides*, Denktaş'a verdiği 12 sayfalık Rum cevabında, Türk tekliflerinin «nzlaştırıcı yönü bulunmaması dolayısiyle reddedildiğini» ifade efcmektedir. Vanlan anlaşmaya göre Denktaş Rum cevabmı inceleyecek ve 6 Eylül günü, mukafeil Türk cevabını Klerides'e verecektir. Associated Press Ajansınm bildirdiğine göre, Kıbns Rum Temsilciler Meclisi Başkam Glafkos Klerides ile Kıbns Türk Toplumu Meclisi Başkanı ve Türk Yönetüni Yürtitme Kurulu Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş, dünkü PARİS, (THA) îngilizler görüşmede, 6 Ej'lül günü tekrar ve Fransızlann plânlanm or> buluşmayı kararlaştırmışlardır. taklasa nazırladıklan Concorde Kıbns Türk Toplumu Meclisi uçagı, Lâtin Amerika'da 11 gün Başkanı ve görüşmeleri Türk Toplumu adına yürutmekte o sürecek bir gösteri uçuşu yapmak için 4 Eylül günü ilk defa lan Denktaş ise başına verdiği demeçte, «Rnm tarafı, temel Atlantığı aşacafctır. Türk isteklerini kabul etmedik Sarlak buruniu ve delta kanatçe çıkmazdan knrtulanamaya. 1] olan Concorde uçağı, 20 bıa cağını» belirterek şöyle devam metre yükseklıkten uçmakta ve etmiştir: 120 ile 140 yolcu taşımaktadır. «Bn isteklerin en başında, Yetkililerin açıkladıklanna gö Rnm tarafının, Kıbns'ın daimi re sesten hızlı uçan Concorde, 1974 yılında ucar! nizmete gibağımsızlığını kafoal etmesi şarrecektlr. tı gelmektedir. Bağımsız Kıbns, Ada'daki iki toplum taraFransa Mallye Bakanı, Franfmdan ortak şekilde rürütülesa ve tngiltere'mrj Brezüya cek ve Ada'nın Tunanistan'a il. büyukelçilenyle birlıkte 8 Eylülhakına karsı kesin teminat saf de Concorde ile Rio de Janerio'lanacaktır. Hükümet, RumTürk dan Sao Paolo'ya uçacaictu MaKıbns Devleti esasına dayanan liye Bakanı Gısgard aTEstaing, bir Kıbns hükümeti olmalıdır. AUantlği Concorde ile geçerken Bize azınlık hakkı verilecek bir uçakta sadece dört kişilik ıaiiKıbns Bum hükümeti değü...» i rettebat bulunacaktır. Seçimler sırasmda Amerikan askerleri kentlere giremiyecek Amerikan Komutanlığı, Güney Vietnam'da 29 Ağustos'ta sona erecek olan başkanlık seçimlerinin sonuna kadar Amerikalı askerierin Saygon da dahil olmak üzere Güney Vietnam şehirlerind'e bulunmalarını yasaklamıştır. Yasaklama karan, Amerikamn Vietnam'daki genel seçimlere kanşmama siyaseti çerçevesinde alınmıştır. CONCORDE AŞACAK ATLANTİK'Î İsrail'in Hong Kong Konsolosunun biirosundan 9 milyonluk mücevher çalındı HONG KONG. (a 3) Hong Kong'taki îsraıl fahri Başkonsolosu Zirinsky'nin bürosundan dün 3 milyon frank (9 milyon TL.) değerinde mücevher çalınmıştır. Hırsızlar kıymetli taşlann muhaiaza edildikleri kasayı kırarak almışlardır. Bu nedenle polis, hırsızlann binayı, kasanm bulunduğu yeri kesinlikle bilecek kadar tanıdıklannı tahmin etmektedir. MAStlA (a.a.) Fılipinlerde bazı kişisel haklann geçici olarak askıya alınmasından sonra, Başkent Manila'da sâldn fakat gergin bir hava hüküm sürmektedir. Bu arada, ülkedeki iki siyasal parti, Liberal ve Sosyalist partller, kişisel haklarla ilgili kanun hükümlerinin geçici olarak kaldırüması konusunu yüksek mahkemeye götüreceklerinl açıklamışlar ve bu durumun Anayasaya aykın olduğunu belirtmişlerdir Polis yetkililerinden biri, Plaza Miranda'da, muhalefet partis mitingine bomba atılması olayından bu yrna 32 kişinin tutuklandığını açıklamıştır. Tutuklananlar arasmda, Sosyalist partinin 3 yöneticisi de bulunmaktadır. Kişisel haklann askı\ alınmasırun sonucu olarak, hükümet tarafından şlipheli görülen kişiler yargılanmadan süresiz olarak hapse atılabilmektedirler. Merhum matbaacı Mustafa ve Eteıas Arkan'ın biricik oğlu. Melâhat Arkan'ın sevglll eşi, Aysun Kundupoglu'nun scvgill babası, Metin Kundupoglu'nun kayınpcderi, Yonca ve Ekin'in kıymeül dedeleıi; Mallye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdurlü^ü basraüçavirliginden emekli büyük lnsan VEFAT NÎHAT ARKAN 23 Afustos 1971 Pazartesi gfl. nü Çanakkale'de vafat eönistir. Aziz naası 24 Ağustos 1971 günü Ankara'ya nakjedilerek. 23 Ağustos 1S71 Carsamba RünO öğle namazını müteakıp Hacibayram camiinden alınarafc e. bedl Istirahatgâhına tevdl edllecekür. Cumhuriyet 7127 İSTANBUL • ANKARA (llâncıhk.: 4499) 7124
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle