19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN ULAK YSA TAAHHÜT EDEB. Sahıb] : Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık Î A S adına NAZtME NADÎ Sorumlu Yazı Isleri Mudıirü : ZİYA NEBİOGLU Basan ve Yayan CL'MHCRİKET MATBAAC1LIK ve GAZETECİUK T.A.Ş. CaŞaloğlu Halkevi Sk. N. 39.41 BÜROLAR. Afstflrk TeJ: 120° 139544 Yener Apt. J" ABONE ve tLÂN Vurt tçl 1 3 « 12 Aylıfc Aylık Aylık Aylık 22 50 V7 5O 135270.*dl Poıt» Vıırl D m «5. 135, 2T0 540. Bajhk Î K Ur« CI tZMIR: Pe\zıpa;a Bulvırı Af««ro21u îshanı Tel: 31230 24709 GÜNEV tLLERl: Kuıukoprü S4 » k a k No. « ADANA Tel: 4 5 » 3934 10 2. »• I ncı Mvfa (SanrJnU) »5 3 uncu ta^fa ıSantımı) 75 4 5. 6 nCı «a\f» ıSantlmil 11X1 N"ı;an Nıkih Evlenınc Doium Ölum. Ucvtıd. Tesetslcıır 23 uocO <S Sm.l 159 100 Olura. Mevlıd, Tesekkuı (5 Cm.) SAVISI 75 KURUŞ Olaylaıınardındaki (Bastarafı » «avfada) • Saat Aktulga. Orhan îı*u H. ğü'ndc ve pobs karakolunda ği karjrı uymak terektiğini söy(BaşUrafı 1. «ı?f»rt»l gedığe doğru çıkarken, Nazmimısyon nıetnıne göre ise, küçült (Baglaraft \ »avfada) ceye tâbı tutulduğunu. sol gözuDojtao özgöçmen. lüvorlardı. Tartısma uzadı 'ben Elbistan ve Akçadag civarmdave çoktü. tk] komando gorulçıftçılen'i haricındefc kuçuk top20 vıl olarak saptanmaktadır. nün gcirme'liğini. tedavısi için has Kara Kuvvetierınden küraene. ve sen Genel Komite karanmn rak sahıplennın toprakları ka ki dağlarda uzun süren bir ara mus, derhal çantaları terkettik. Ikınct oturumd8, 38 maddemn taharteye yatırılmasını sbylemısrallığe yv.kselen tumgeneraller: olumlu olmadığını savunuvorduk> • Beş kisilik bir disiplin kamulaştırıldığı takdirde bedeli 20 madan sonra 16 Hazıran 1971 gun H M m A r m n > «Küçük çiftçinin kamulaştınlan tır. Sanığın isteği Mahkcmece ka Vecini * t " ' * bunun üwrir.e ben iki tundür nü yaralı olarak ele geçirilen Mus mitesi «eçildi. Nöbette ve yürü. yıl taksite bağ'.anmaktadır. toprağımn bedeli herhalde ptsin bul edılmijtir. AbdBrrahman Erteç. Fikrft uvkusuz olduğum icin. biriki satafa Yalçmer'e ait günlükte Slmede «yasukluk edenlere biBu gorüşmeler sırasında bır ödenir» şeklmdekı son fıkrası, Sanıklardan, eskı Dz. Harp Göknar. thsan över. Mıttaat at için sedire uztndim. Ne karar rer Sgnn yemek ceıaıı verile. Çayan konuşuyor açıklama yapan Komısyon sozcu nan Cemgil hücresine dahıl olan APH Yusuf Uysal'm onerısıyle Okulu oğrencisi \ e Erzurum Kopssvas. lar tahlil edilmekte, kendlsinın »s eek. «Tuıkive'de proleter ihtilâli yap verilirse kabul edeceğimi «övle Radyosu programcılarmdan Mahsu Fuat A\cı (AP). «3». madde «KflçSk toprak sahibinin kamuKara Kuvvetlerınden tumg». dim. Ben uvurken evde daima kerî ıslerden sorumlu olduğu an• 19 haberlerını nes'e ile din maya» teşebbüs suçundan sanık münhasıran Toprak Reformu ile lastınlaa toprağının bedeli her raut Ozen sorguya çekilmiştir. Bu nerallıge yükselen tuğgenera!karar alınıyordu. Sen bu karan latılmaktadır. ledık tsraıl'in t«tanbul Başkoa olarak 25 arkadası ile birlikte yar Hjili bir madde olmavıp kamusanık da. hakkındaki isı\aüan ke. halde pe?in ödenir» şeiüınde deVecmive iletivardun. Sonra nakil solo=u kaçırılmı^, gılanan Mahir Çayan, dün de lastırma, vani istimlâk madHasan Vannlı. Sedat Güneral, Hangi ülke ğıştirilmıştır. Partılerarası Koiçin aTaba gelivor. Srn. ben ve sinlikle reddetmiş ve Doğu'dakı % Koças. devlft •» vardır, v» ifade vermeye devam etmiştir. Du » desidir» demıstir. Dündar Tüitbası, Hasan Saîvatandaslann yoksulluğunu, koSaffet tekrar ta«nm»si »çin dikabul ederse rusmada, sanığın polısçe alınan Tektnr. diye kennsma yaptı. lam. Sürevva Yüksel, Macıt \k mandolaıtn baskısını ve sehylerin CHP'nin itirazı retivoruz. Sonra ben ve Saffet 1 ıfadeleri okunmuştur Bu ifadeleDuruşmadaki sanıkların ?amanDevletin teoıellerindrn «ar^ılhalkı ne sekilde kandırdıklarını man, Kemal Gökçr. Fan' Po'» . AP lı Uvsal'ın onergesının AP rinden birinde Yüzhaşı tlvasın bütün takdir vetkisî *izlere aitzaman tebessumle. fakat örellik dıfını gorecekler. kacırmalar dnlatmıstır. Sanık Ö^en. bu koCelâl Bulutlar, Sahap îardım. lılerm ovl..ııvla kabul edılmesı le sükunet içmde dıniedikleri Yaltir devip evi terkedivoruz. Sen için idam ceTası kayıcaklarmıs, Kliom'un kaçırılma olavına katıl nuda özetle. <Doğuda bir sehy. oilu. Sabahattin tbrişim, AH uzerme CHP'lıler nirazda bu çmer'e ait gunlükte. güvenltk kuv akıllannca korkntacaklar. dığını ifade etiiai görülmüstür Bu de benden *«>nra evi terkediynrrennet defteri tanzim etmiştir. Dikmen. lunmuş ı e tekrıri mu^akere o . vetlerinden kaçı= eünleri anlatıdurum ksrsısında ne diveceği so *un. '2025 dakika sonra•> En «on • Nedım Ö7ta« yoldaiı ıhbar Kira karsüığı olarak kira 3M lira nergesi vererek konumın yeni lırken. «Hanei ulke kabul ederse etmisler Vurusarak ve dört ki rulan Çavan. «tcerde bulunan ar Generalliğe evde Hüdai. Cevahir ve VüzbaM verırse m ı n '•ennete gıdecekadaslarımı föc duruma dü$ürme kalıvor. Tabanca Yüzbasmın hir den gorusulmesıni ı«temısler oraya fidilecek> denilmelcfedîr. Kara Kuvvetlerınden tuî:»si vurarak ölrfu Yoldasları da •ini t'H'Tt kavdedivarda. Ay. mek icin. olav hakkında bileim ol dlr. CHP'lıler. AP'nin ımza kov Aynı zamanda grubunun <jnd« geçen akşam Kav^eri'den tekrar nerallıge yükselen albavlar şua kadın arkadısınm. (Husevin) rıea, halk bunun ayakkabıst mndıŞtm «ivledim. Bana Yiizhası 5ğretmeni> diye tanınan Mustafa lardır: Ankara'ya gbtürdüler. Hüdai arama sırasında Çamlıca PtîARBAKIR önceki gece duğu. grup kararına bağladığı nın irindeki savn, (»eukları a. bır konuda bu değiMklığı >apYalçıner, o «ünün olayîarmı ve Abdarrabman Erendaç, Hasan • Yarr>1ama!*r batladı, ak tlvas'ın varalı olarak rle ifrtijini apartımanında saklanıvor ftldusaat 22 sııalannda Sılvan yoiu kıllı •lsnntar dive ieiriverlardı. «övlemisierdl ve beıı de Oktav'ı duvgulannı bzetle şöyle anlatmak Aksn. Aliattin Görtnna. Meh. «ama kadar siirdâ.. Sonnnda ren galiba vüzbası. Sonra (araüzennde bır soygun olavı ol masının doğru olmadığmı so>Bantar *••" •nvlrnivorda» de. ele vermemek irin Yiizba^ının ka tadır: lemısler ve AP'HIeri «Sadakat. met Fındık«*lu. Hüsamdtın Tnncer'in snramlulnklarının a. cırma olavmd* rol aMıeını sovle madan sonra» Leventte buluşuvo muş, mınıbusie Dıyarbakır'a gemistir Yed*i avdan beri turukA H»nei ülke kabul ederse ora Sevensül. lsmet Küçüktüzen, len 3fcısı,silâhlı ki$Uer tarafın sizlikle* suçlamışlardır. Bunun hntnaYina. nöbette ve vürüyfi^. nız. <Sen oldıırenın Yüzbası ollu olduSu halde vargıç karsısıtnistim. A^lında o voktu» cevahını u^erine toplantıya 3 saat ara vey» gidilecek. Ahmet Otcan. Hamdı Kızeınkadan soyulmuslardır. te nvuyanlar* birer «gfin vemek na iki riefa cıktıgını. sıırlamalavermiştır tddianamede adının geç dugunu Hüdai'den öğrenıyorrılmiştİT. H Sunve kabul ederse. (Türva, Nacı Dikmen, Bültnt lürk. reı»M veritmesine karar veril. Bismil'den bındıfcleri minıbü*rin hanei delillere eöre yapıl. mekte olduğu olavlar konusun sun>». kiye've dönrö icin> Abdusçelâm er. Nazım Pozan. \lı KusçuotKomisyonun lS'd'a başlayan le Dıyarbakıra gelmekte olan di. Fevzininki «iirimcenıede kal dıîını hilmek ı«tedıgını de «öydı Vonu<an Çjjvan «^aralı olarak görüleeek. T"^lımın adı verlleUlas'ın itıraflan lu. .\ecdet Bender, Srlahstlın uçuncu oturumunda. 38. mad, Bılâl Yazpek, Sakır Gökdağ ve dı. Tonfer> cok vüklenîidi. Tas levf" sanık özen TRT'\e kımhasfahanede *>ıılıınHnJ« «irada cek Teslinı Tore Teslım sızi bu. Dâvanın iki numaıalı saıııgı Canbazoğln. Kemal Yamak. Fn. Sehmuz Kadavıfçj «ehre 8 kilode tekrar ele alınmış. daha son ke<:en k»tü çıkmıv Savcının t«n ik ve Ukence ile ötilun geçirecek olan Ulas B»rdak<;ı, sorgusu sımetre mesafede konakladıklaat Yıtroa*. Vecihi Ataklı. Kemal ra 11. madde goruşülmuçtür. 3 9 Komutaniar toplanarak va eeden hazirlaraı< olduğu tfadevi ve kimseyi err.ir verip almadığmı A Irak kabul edrr«e. her hırasmd8 Mahir Ça\an paralelınn ceşme başında huvıveu meç Türen. Suat tlban. Kemal Iral, saat 45 dakika süren ııoruşme?wc\ görıisuldıı Gölbası hareokumadan imraladıcım ve »neak da ifade etmiştir. lukârda. A. S. ile ilişki kunıla kâtına karar verıldi. hu) 5 lus» tarafmdan silâh »«hNadir Savasan. Zihni Balkan, den sonra Komisyon Ba^kam sbndi oknvabildi^ini» iddia ede de ifade vermıs. iki bankanın «oyulmaM İle Mete Has ve Tadıdı ıle soyulmuslardır. 3 kısıÖzyörük'ün ifadesi Rıza Fnjün. Fahrettin Günhaş, AP Milletvekili Cevdet Akçalı, cak. (Kendiniz \eva Iraklı biri'ı rek. if»d»lerinin tnhrif edildiğini. run eepienndeki 200 lırava ,akm iki maddemn Partılerarası Ko. Teslimin adı verilecek. Teslim. »1lıp Akso\un kaçırılma^ı Olavına Hacı Tonak'm Fahri öcel, Mitbat îlhan, $nk. Doç özyörük. sorgusu sıraçeli^kilerle rfolu olduğuntı söyle« Irak'tan alaeak. para tle kol saatlert ve TÜZUJÎkatMıSnı sövlemıştir rfi Tanveri. mnyondan geldiğı şekilde Genel sında verdifiı ifadede iddîarta. mi'itir. notlan §t Irak. Suriye kabul etmezse, len alınmıştu. KimUfct tesbit «THKPnin üye*i ve THKC Kurula sunulacağını bıldırmiş» meyı genış bır sekilde elesttrTümamiralliğe zuladan bir kişı 'siıden rev» tdam talebıyle yargılan?nlar«ulemeyen 5 sovguncu kaçmaya Ankara Kücükesat Ziraat Ban nin bir sa\ asciMyım» dıverek tır. mıs ve «Bu dav» Atatürkculük. Denı? Kuvvetlerinden Tu»aAran) A. S. ile tli=ki kuracak. tldan Hact Tonak ise. not de'te kası ıl» î«tanbul Erenkoy Ticamuvaifak olmustur. koru^mava bas'a\an Ulaş Barten. Atatiirk'ten »vnlanlann da. Akçalı. günrfuzkü gorüşmeler lejml ^ r veya ge'inecek. rinin bır yerinde kendılenıden re* Bankası sovgunura katılmıral îzzettın Tamer ve Nejat dakçı. 7 savfalık ifadesını okuvası elarak ileri sörülmrktedir. Sılctvonetim Komutanlıgı ve sırasında yaptıgı bir açıklama. • Soyıranlarla ilişkili oldnjhı bahsederken, «Dünrının en pes rfıâını da ıti'af edfi Cavan. Me mustur. tddianamenın, gırıs ve özgence Tümamıral olmuşlar. îl Jandarma Komutanligı soyGercek Atstiirkçölüiu evvelce da, 11 ve 38. maddelerde ılye muıu «cıklamiTomz. Ar^mııdaki pare ıterillâları. övle «anıvorum te Has ve Tslip Ak.«ov'un kadır. ideolouk bblumlerıni ele«tıren guncuların takıbme baslamıştır anUMİm» alan bir kimseye ler arasında bır anlaşma olma. arkadaşların birinin evindcn. K> s ki. biıiı » demiştir Denız Kuvvetlerinden tuggçırma olavını. iddianamedekı sanık Ulas, «Kendilerinin pr«leMarkâMiik ve Leninintlik ile dığı takdirde bu maddelerın »ü kapalı şekilde kovalduk. Grubu vönetenleri oldukça za] ter devrim drtil. milli demek. Mao'eatak izafe edilemet. En mırallıîe yükselen alhavlar tse Partilerarası Komisyondan gel• Sınan geldı dığer.an yaia vıf buldu&unu da belirten Hacı şunlardır: ratik devrim ^i»'»«k istediklebe«er! •»ünasebetler bile iddial^rail Ba<tkon«olfisunu fiidürdıği gıbi Genel Kurula sunula. landı. Ben para icin Ankara'va Tonak. not defterıne özetle svın duğu volundaki ifadeMnin taFmat Ba««», CemH Botuta». rini» iddia etmis ve «Milli denaıaede taplantılar vapmak. ir. cağını belirtmtştı. gittım. üıenmde 40 bin hra kaları yazmıştır: kan, Emin Göksan. Ismail Kılmokratik devrim stratcii'i der. tibat karmak «eklinde tefsir emamtn hakıkat rfı«ı olHuSıınu dar pnr« var Ekmesimizı Mus«Hareket kabiliveti. eerillanın kış. ken Türkivenin tam ba^ımsıtlıdilerek. b« minasebetler dikka. bilriıren Cnvan. bu sırada Yartafa da>n eetirivor. Çeîtingenlıgi en önemli silâhıdır. Ama hizdej Hara Kuvvetlerınden Nahıt iı irin savas slratrjisi divorte »hnm»mı«tır. Rt7 mHlerimigıc taraf'dnn sorulan «Hfiievin ANKARA (Cmnburiyet Bürosu) de yoîc olmak üxere. Çolc yardı W bareket yetenefi, çingenelerduk. Hir kimse bizim p »Irter zin serefi irin silâhla çatıstık. ' özgur orgeneralliğe terfı ettırılCevahir ilp konsolosnn oldürül10 Ekıtn 19Tl'de yapılması geremı dokundu. Teslim memji işıni den bile az. Bölrevi hic tınımımistir. ihtilâli uıerine vazdıiımm, ko. Kere'de 3. Taburda madalva a. (Baştarah 1. ısyrada) ken üçte bir Senato yenileme sehalletti. PtlınU başma «0 tr.er •oım. Grubu yöneten arkada.* mesi k«nnxanda bir konmımaHava Kuvvetlerınden korgennstuiatnuzu sövleyemez» de. lan bir snbavım. Gerçekte «açımleri ile Ugıli olarak başlarm? yanı bır mılyondan fazla fcışı mi duşüyor. Çat yaylası civalann T&netim veteneft oldukça nız oldn mn?» soru^una. «Oldu mıstir. mimi ve «rçekci bir Atatirk 1 nerallığe yukselen tömgeneral» bulunan seçim yasakları, ön se230 bıne vakın tara evınde otu nnda ve harekete hazır dunım lavıf. Ama ölümüne inanmıs veva «Imadı bir sev diyemem» ler ıse sunlardtr: çü oldainm için. eençlere tek Mevcut düzende bajımsız mn. çımlerin ertelenmesini öngoren adamiar. Bnrada en çok konu cevabını vermistir. ruyorlar. Bunlann ber »» kıraj daviz. Samih Alavbevoiln, Hnlusl volnn ttaturk vola oldB|ann Bu srada »07 alan A«kert e^seseler olmadıgını da iddia e1471 sayılı kanunun mükerrer 23 olarak odedıklerı mlktar 60 mil• Sinan: TrtrnekH bir arka mılan konulardan biri rie vemek. Kaymaklt. FMtermisimdir. TRT tarafından Ravcı Nacı Giır Cavan'ın cenıs den Ulaj. bankaları, güç kazanAğustos 1971 tarihli Resrni Gazeyon lıravı buluyor. Onalama o das. Hrr<jeyi ile iyi. Grobmnu Devrimci törkölrr »övlemekle ra Hava Kuvvetlerinden tumgedıırenlenen bir acık oturumda, itiraflarda bu'nnduSunu. «uç .ir mak amacıvla kamulaşttrdık'atede yayınlanmasıle 26 Eylül 19Î1 kit teçirivoruz. larak ödenen kıra mıktarı hane znn eenet ıonımlu«ı. neralliSe terfj ethrilen tuggen». kadaslarının fiı'lerini açıklanarını *ovlemı«tlr Kariir Has'ı ka Turk gencliğinin ceşitli sahalarUrıVme kadar ertelenmıştir. Her avın n ve U arasında. \99 Ben: Tartabıldı^ım kadar febasma 260 hradır ve bu pek cok ra'ler d'e sunla'dırdaki kalkınmamw3 bir katkısı çırmavı. finan» kapıtalın hır bin «ra T\nloi'dan ü«se tflmek nın utancı içinHe oldugıınu S P kisiye jerçek dışı glbı gelecek, na değıhm. Tek hatam. Meşeh'Başbakanlık basm merkezinden Kâzım Ralafat. ErcSment Gök «laeakıa. ha Atatârkçülnk «latemsilci«ı oldugu ıçin Dlâniadık tedir. Karavollarında »r»b» te lımiveri'eki sorsusu «ıra'ınıia de A'o'ya kötiı soz söylemem. tir. bıldirildıgıne före 3 Ağustosta avdın. Halil Sözer. thsan Gokcaktır, bilimıel reçete bad»r. kendi«ın«* en ufak hır i«kence larını anlatan Ula«. Elrom'un min edilir. Amerikalıların keodi Demek eksik yanım TarrrH? Fakat. su bilgılere sahıp olun ; haşUmıs olan seçim yasakları neearan. dedim » demıstir. nin vanılmarfı5ınr ıfade ederek. kaçırılma ve oldiirülme olavını • Hemşfrim En eötemliiinı arabalan kullanılır.» deniyle ertelenmış olan Başbakan ca, ortalama kıra oranının nıçin Hava Kuvvetlerınden tuîge«Kon««l««n hiitnn ı^rarlarimıza dzetle »ıı «spkilrte »nlstmı«tırDuruşmada vazılı delıllerm oPolıt'ka evvamctlıîı yaprnabu kaciar duşuk oldugunu an arkadaslardau. \e Bakanların yurt içi gezileri neralliğe yük<eltilen albavların edılirken, r»*men kendi«<n<n SldürdiUunH « Amerikan empervaliztnine dığını suçun Anayasada değit. • K»dir: tvi btr «rltadAs. kunmasına devam lıyacaksınız. bundan sonra <erçeklejebüecekda adlan sövledır: T\ırkiye Halk Kurtuluş OTdusu sövlfmislir. Bütün eylemler Yalnız smırli. Bazen bağınp ç» bir darbe viırmak için. konsnlo insanlarda oldugunu, 27 Mayıs Istanbulda ya«ayanların 'o55'i, tır SevM Tetkiner. AH Keleeek. adı iîe vavınlanan bazı öîiöiri hakkında hicbir te«ire kapılma. ğırıyor. su kaçırmak tstedik. Amerikan Anava«a<ını savundujunu ve kırası 200 lıranın altında olan 1 Ote yandan başkentteki siyasî Mehmet Bilır. Mustafa Tarhan. dan bilrl vermis ve arkadasla• Recep: Trmbel. Dcvamlı a ler de okunmuştur. Bunlardan Konsolosu ikatnetgâhında kalrtı Bavar Ile arkada«!arının affedil. ve 2 odalı. son derece ılkel yerçevreler 26 Eylul tanhine k»d»r Yaknp Bavçık. Kamuran Oobınnde. «Rehin olarak elde tu rı hakkında cenis arıklamalarteş basında oturur. Kavpıdan ğı için, kaçırmak imkânı olmadı. mesi üzerıne, CHP'den istifa etAnayastda yapılacak deği«iklik lerde oturuyorlar. 300 bıne yamUssor, fsmet Dinçer. Hilmi talan Anjerikalı askerlere kanı da bulunmitttur. Simdi bonlar. kacacajhnı zannetmem. Amerikan empervalizminin Orta tığtni belirten özvörük, «Naol kın îstanbuîlu, tek odadan ibaleı le bu yıl yapılması gereken SeDinç. dan ntanc dnvdulu irin. trvil 0 Vusuf: Toldaşlarla konuş hk para istendiü ve bu 5art veDojhıdaki temsılrisi olan tsrall olar 4a. «arnnduta Atatârkç9. ret olan ve kırası 100 hıanın ». nato kısmî seçimlerinin 1973 Sontine retirHmediç? takdirde \ volnna «apmakta vp sanık l'l»s marı prk bilmivor... Sinirli. Raskonsnlnsunu kaçırman plân lü^u Inkâr ederek. iktidara gelEmeklive sevkedilen baharına erteleneceğıni ve böylece şağısında bulunan 60 bın ko9 Adem: Son zamanlBrda fı merikatılann nlnörfileceti ve Fe | Bardakrı v»»ıtnsiv|p evlemlerin ladık. Ben, Cavan ve Cevahir, mek icin tddianamede ilerİTC nutta yasıyor. DıSer taraftan 26 Eylul'den sonra da seçim yajsenerailer, amiraller deral Almanvalı bir diploma| isleni* tar7inı dfiistirmrk i«tetık gerekçesıyle işten kaç:yor. Konnolosun pvine rUtik. Necml sürölen yala aeçmi» •labilirim?* 250 bın kiM de, a\da 400 lırasaklannın kendiligınden kalkaca tın kaçınlacagı» belntılmekte1 mektedir. Elrom'nn öldarnlme. Yas haddl ve kadrosU7İtık *eTeslim den hahsetmrTe liinım Demir ve Okt»T F.timan sonra dıye «ormustur Senatör Acunef nın uzerınde kıralar ödeverek, ğını bıldırmişlerdir. dır *\\\r ilîili olarak Bardakcı^a dan geldi. Konsnlos erlinre >aıte merhum Yargıtav Baskam İ bebivlerfrfteltHves*vk«diMn şe3 4 ve daha fazla odah 56 bin bile ?ok. adatn hir mueiz«. SimYıne sanıkların yüzune karşı verrtiii taliroat da bnnn ispatkaladık. bağ:la<iık. bir ruır^ ükUrm'uı vefatı sırasında tanı». j nersller şurtardır konutt*«*kamet» «diyorlar» Bu. dive kadar en nnrmli okunan bu bıldırılerden binnde lamaktadıra demi'îtır Savcı' av." ko\duk. Onu daha önce çaldığım Korgeneraî 'MtaWlWt l1tt*peT, tiRinı, tstanbul'a birlikte yap. ! t iklsının arasrtıctokı konnt »arîde 15 Mart tanhınde toplu halrıra. «anıklarm. «tnsan Haklan arabavla tasıdım. Hamarat apar tıkları gezinın gızli toplantiyle ' Korgeneral Fnat Doru, Dr. TÜmdiki durumlan. larının da pek oyle ahırn saEvrenvel Bevannamesine avkı. general Mnstafa Bilhan. Dr Tumtımantna getirdim. Arabav» «onhiç bir ıl«i« bulunmadıgını, • Sinan, 1 c kifl Cengiz'in aak de teslim olunacagı ve adalet 1 < Bastarafı 1. sayfarta) hım olmadığı hemen anlaşıhhuzurunda hesan verilecegı kav rı hareket edildüi» iddıalanna general N. 4vano|ln. Tumamiral ra. Besiktsst» hıraktım. Konso Kurmav Hv Albay Nıhat Delayıp çaMırdığı stlâhı almaya gıt Bundan dolayıdır ki milletyor. dedılmekte, Demirel hukumB'ida revap vprerpkHilmi Nurönsal. Tuğamıra! Dr. tılpr ve dönduler. losu apartimana eetirdiğimizde ger'ın de. bavramlasmak ıçin vekilinin bu biçimdeki ve bu nın istıfasıyla gayelerinden bm EVLERİN DURUMU 9 Geçidin ortasindjı ııöbetçijlkav Demir oradavdı.» gıttıklerı evde, ihtilâl için em. Mehmet Okrar. hara Tuğgenerali anlamdaki konuşması Başba«Tiirk milletinin hima\f«inde ne vasıl oldukları öne »İT. Temek rememiz, buyük erınde 4D0 pılot olduğuna daır Ömer Faik Kural. Emekllve sev. kan Yardımcısı savın Sadi Kobnlnnan hir vahanrmın hnrimektedır. Uîaş Bardakçı, daha sonra Ça«eklik. 1 avcı Keldi. Aı efcmelc bır şev söylernediğır.i ifade eden kedılen bır Reneralın ismi tesbit Kirası 200 Iıranın asağısındakı çaş'ın sert ve haklı tepkisine harra öldiîrfilme<i. ln«an HakDemz Gezmıs ve arkadaşlarıyan'ın ifadesıne uvan bır şekıld» ve katık verdiler. Hcpımizi görDoç. ÖzvSruk, sorgusundan sonevlerin onemlı bır kısmında he. edılememiştir. yol açmıstır. Sayın Koeaş'm lan Revannameiinin hnnfi mad nın oğleden sonra da devam ifade vermıs, Elrom'un öldürüldiiler. Ama nr otduğunıt pek anra duruşmalardan vareste tulâlar, mutfaklar, banvolar tnü?«erek din konusunda, gerekse desinde vazilıdtr? Sınık. Aname karanmn Ankaradakl Genel Isyamadılar. Ya doğruva s«yle> »den duru«malarında do'vada'ci tulma=ını İ5 terektır 120 bıns vakın evde lâvinler konusunda iddia sahiva'avı nv'ulamavan W iktivazılı belaelerın okunma'ir.ı Komite tarafmdan alındıgını. 2 yeoeetz, ya da hiç tfirönmevecek akar su voktur. 30 bınden fazla hine verdiği cevaplar lavik ve darını bertaraf etmek ioin evdevam edılmK. bu araria, avu ve karsı 5 ovla verılen bu karara Havacı Albay yerlerde olacağu. Bu i$ böyle evde elektrık kullanılraıvor. tarafsız bir devlet adamı anlemlere eiristiklerini sövlemek. katlar «orusturmanın gçnısletıluvulduğunu sovlemış. (Kim öl(Bastarafı Spor Sayfasında) yürüme7. Dahs sonra sanık Hv. Kur 1 Ve buraM tstanbul'dur. laytsının dilinden gerçeklerin tedîr. Ovsa, evlemleri tarafmz mesı tektıfmde bulunmu>=lardır dlirdü '') soru.sunu ise şu şekılde Doğan Andaç tarafmdan aAlb Nıhat Deger, verdiği ifaŞehir hçr vıl 100 bının u?ermve gerçek dunımnn tam bir v» reformUt bir hiiUnmetin n 4 kişi öldü Bunun uzerıne malıkcme bir ara ce'aplandırmıstır: çıklanan Amatbr Mılll Tak.m riede. «Atalürkcü ve vatansede >enı rüfusa sahıp oluyor. yansıması ve ifadesi olmuştur. basına selmesinrtfn sonra da d». kaıarı vermek uzere dııru^ma9 Yer değı«timoru7. Azerl kadrosunda şu futbolcutar yer « Elrom'un bulunduçu apar vrr bir kisi olduğnnu» sövliyeTopraksi7'lasan ve l"=siz kalan AKuşkusuz. önceki günkıi tarvam etmiştir. Bıınlnr komıiyı 2 Evlıil'e ertelemi'tır ile Na7mive'vı (ceklerı) ahp almaktadır: tımanda son olarak, ben. Cevarek konusmasına baslamıs ve radolu kovlusiınun ! ? bulurum • tısmanın ağulık noktası bütün nirmin takti*idir. Yalan. komiiAH Osman (AdanasporV Hıhir, Oktay. Hüdai ve Yuzbasi hakkındakı ıddıaları reddetmls Bir başka duruşma umıdıylf ilk aklına gelen ver bunlann otesinde daha önemli nistin aJ'rında raki7dır, çünedır (AltavV Mu^tafa (Altmorkaldık. Dunım tekrar fconusuldu ve hiç bır cıddi örgutle bağlı îstanbuldur. On yıl sonrasının bir konuda düğümlenmistir. Bu Gene oşleden sonıa TRT nip d«rur!» demi^tır rfu) Müidat. Zafer (Ankaraçuarami7da. Ben ve Oktav terketo'.madısını sövlemıştir Ekrem Istanbulu 4 4.5 mılvonluk bır duğum. jine savın Koças'm hümen«up!arınciarı Sevgi Sahuncu cü). Sacıt, Sinan, Havrettın tik. Yüzbaşı tlvas. Hüdai *rıkan (Bastarafi 1 inri Sahifede) Talimat pusulası Acuner'le aralarmda silâh arsehır olarak gözlerimızin onünkümete yöneltilmt? tenkitler (Sos\al), Elâ Gultekin ıle aktor (Bursa'por), Tımuçin (Demirsure Vılâyet bmasında dınlenen 6te saygılı bır Askeri Savcı. daha «onra. Ma. ve Hüseyin Cevahir kaldılar tM kada«!ig!ndan de buyumektedir ve şehırde hâkarştstnda kullandığı ban sözMehmet Ke«kınoğlu, Sıkıvor.espor). Bavku! (Ferikövl, Ekdürme olavını. ertesi eünü duv arkadaslık oldugunu, bavram Cumhurbaşkanı Sunay. daha hır Ca\an tarafından bıri tıila. bır «veter savıda ucuz ko\erle aralanmış sayilmalıdır. tım vasaklar.ra avkırı davranrem, O'cav (GalatasaravV Alı, duk. Cevahir bana. Elrom'un sonra 7. Kolordu Komutanh*ına ?ıvaretı için gıttıklerı evde de, kenmez. riigerı kursun ksleml* nut» polıtıkajının izlen gorulKoças. sb>le demiştir: Bn mak «ucunrlan \argılanmı=larUlvı (Göztepe). Zübevr. MehViizhası tlvas tarafmdan öldürül gıderek Oıyarbakı< ve Siirt llle dır Duruşmada tanık olarak <4M pilat taraftarım vardır» divazı'mıs ve Ulaş BardakcıHa memekiPdlr. Ovsa, önumüzdemeralekette Parlamento>a ve hu met fGCnessporl. Mustafa Meh diijciinü imâ eder sekilde koırov rı Sıkıyonetım ve 7. Kolordu Kove bir «e" srivlpmedığınt bıldiverilrpis bulunan Uç p\ı«ulaM, kı on yılda Istanbulda en az yakümete girenler hakkında cok dınlenen 3 pohs ır.emuru. samet f!zmir<por). Oktay (Kortu» mutanı Orgeneral Suat Afetuljta' nıkların olav geee«ı bagırarak rerek: «Atatürkçâ ve millivet. dphl olarak Yargıcn vermı«1ır nm milyon yeni konut yapmak $ey <ıö>lenir, elbette bizim irin vaspor). Alı (Kutahvaspor), dan sıkıyönetim ile ilgili bilgj çivim. Her türlü bölücülülün Sanık Bardakçı'ya, ilk tutanakBu arada Yareıç Akdemır Akgerekecektır. Bu. yılda 50 bın de söylenecektir. Aına bir ffiin halkın huzurunıı kaçırdiklarını, Güvenç (Mersin Idmanyurdui. almıştır. karsısındavım. 1» Mart Mnhtıta «Mahir Çayan bana, konsolosu mııt. sanık Ça\an'a bu pusula>enı ünıte ciemektır ve en dübu gorevi baskasma dtvredip kimlıklerını gostermeriiklerıni Barbaros, Âdem Erdogan (SaTi rası AtatürkcülÜEe dönSs mnh. Cumhurbaşkanı Sunay, gecevi öldürdüğünü sövledi» şeklindekı Iarı vermrsinin nedenini sor<uk malıyetı vılda 1,5 milyar cirriğimiz eün kimse. bizim arve kendilerine karsı ce'.diklerı«unsporl, Mu^tafa Kalkandelen tırasıdır» demıstir Dıvarbakırda peçirecek, bugün mustur Çavan. tukenmez ka ifadesi hatırlatılmış ve ne diyekamızdan hırsiz, nâmussu* di lırayı bulmaktadır. ni nnc surmüslerdır fTarbzonspor), N'ıko (Vefa), Son olarak ifade veren Ütğm. ceğ: sorulmuştur. Sanık.«Çayan1» lemle vazılan pu«ulanın kendıyemijecektir • Daha sonra duraşma yargıcı, Bugün ısabetll görünen ted deprem böîgesinde incelemeîer Hamdı, Turgut (Zonguldakyapmak üzere helikopterle Bin sanıkların 5 Ağustos taribinden Alı Ercan da kentfılerine isnat Cevahir'in Maltepe'de kıstınlsıne ait olduâunu belirterek, bu bırler bıle şehrın yakm gelı?spor). Bu Mcier arastndaki ince ta j meM gozonune alınıp da bır gole gidecektir. edılen suçlan kabul etmemiştir. dıklannı, Emnivette öjjrenmissoruva <u cevabı vermiştir: beri turuklu olduklarını belirtrizi hattâ tthanıı anlamamaz j pîân ve program ıçlnde hareket tik. ÇarpısmadJ. büyük hir ihMahkeme bu arada verdiği bir «Elrom'n öldüren. Hüsevin Ce miş. Ueride mağduriyetlerine selıktan gelmek miimkün değildir. [ timalle öleceklerini sanıvorduk. kararda, sorşuları yapılan Ahvahır'den duvduinma göre Tüzbep vermemek ıçin tutukluluk edılmezse Istanbuldakı emlâk Bu sotltr, bugunku bıikümeRad\nda. MahİT'in öldüçür.ü. Ce met Zafer Ergün, Cengiz Kılıç, hallerinin kaldırılmasma ve du hası tlyas'tır. \ncak bn gerçespekulâsvonunu bnleyemez. Pı 1 tin sağlam ve kendine eüvenir Zıva Bü>ükkayalar. Doç. Muk. İ'ı sö>lrmek dojru olurrau.ol vshir'in de varalandığını duyduk. ruşmanın karar veımek için baş(Bastarafı Spor Sa>faswda) vasa 8 a\dır buvük bır şaşkınlık (Bastarah 1. tayfada) tutumunun ifadesi oldusu kaDiğer arkadaslan ele vermemek Hıl özyoruk. Kurmay Albay tast Mumın. Abdurrahman tsvaz kabinerun bazı bakanlarının ka bır güne ertelendiğini açıkla maz mı dive. diîer arkadaslarıçıntfe bulunduğu halde, fıvatdar bazı politikacılann Kecnıisiçin, Mahir'in bana konsolosu öl. Nıhat Deşer ve Alı Ercan'. la göriisiilsün dive, pusnlavı vamaıl, Kamuran, Vahap. Halil, değiştirmesi adeti olduğundan, mıştır lar başasağı değıl, yukan dogteki tutumlannı kınavan ifadürdüffünü. söylediğini bildir ın durusmadan vareste tutulzıp I las Bardakcı'va verdim. Fethi 'Esklşehirspor* Ali. Özer, ru gıdıvor, makul fıyatlarla bır | Yunanistan'da bır kabıne fiejîCHP'de arama deler olmak gerekir Kuşkusuz dim» demış, a«lında bunun dogru maları volundakı taleplerinın Mahkerarnizde hu cerçeii ilk Mehmet 3 'GöztepeV Mehmet, şık'ığı zaten beklenmekte idı daıre satın a'.mak veya kiralabu sozlerin hedef aldığı insan\NKARA. (THM Ankaa Sıolmadıgını soylemiştir. kabulüvle. duruşmanın gıyapladrfa sövlövomm.» Köksal (AnkarajrueüV Necati Yenı atamalar bugun açıkUnamak olanaklan gun geçükç^ lar vardır. Ama. kimlerdir. neGizh pusulada neler yazılı oldu 'BursasporK Mustafa 1 »Altay), cak ve *enı bakanlar Kıral Na îayönetim Komutanlığınca aranBu ifade karşısında ne dıyece rında devamma karar vermiskai boluvor. rededirler. ne yapmaktadırlar? makta olan Kâzım Sevimli isimli ğu ise. ancak Ulas Bardakçı'nm Ertuğrul 'VefaK Erol. Fevzi (Giıbı General Zoytakis önünde ği sorulan Mahir Çayan ıse, «Mal tir. Duruşma bugune ertelen. Tek çozum yolu, Istanbul'da Sayın Koças'ın. bflki de simmistir. resunsporl. Gungör fAdanaspor), sorsıısu bittıkten sonra açıklan tepe'deki evde benim öidiiğüorii and ıçeceklerdir. | bir ogrenci dun CHP Genclık her vıl 50 bin konut yapımını dilik. cevapsız bırakmak zorunFeridun <PTT\ Cemil, Alpaslan, mıstır. Pusulada Mahir Çayan, Yunan kabinesinde son deği [ Kolları Baskanlığmda saklandığı düşünerek. bütün işleri bana yık«iağlamaktır. Sehrm, beledıye da kaldığı sorular bunlardır. Türker <tstanbulspor>. şikhk Haziran 1970 de yapılmıs, \ ıddıasıjla Sıkıvonetim Komutan Ulas Bardakcı'va şovle demektemıslar» demıstir Bu arada Savcı, hizmetlerını imkânsız hale gelığınca Parti Genel Ba«'<anlığtn••• tıren dağılmasını önlemek için, Başbakan Papadopulos, beş ba' dır: THKP Genel Komite üyelerınm kam değiştirmiş ve Atina'nınf daki Gençîik Kolları aranmıstır. « Biz hiikümetin şartlanmızı ismini söylevip sdylemiyeceğini (Bastarafı 1. sarfada) me%cut arsalan ve eskı mahalAncak yapılan aramalar sıra kabul etmiyen sert tutumu kar sormuşrur. Sanık, komite üyeleeski belediye başkanı, eskı Lilelen ıyi değerlendırmek, biıMadalyalar, savaş mada'yası, beral politıkacı Ancelos Tsuka1 sında Kâzım Sevimli İsimli ögşısında, ikinci RÜnü (tlhav) arunn; Vlaş Bardakçı, Ertuğnıl vuk bloklar ve 60 . 70 metreTurk öolâlılı Kuvvetlerı şerel Spor SahUesınde) rencı bulunamamısttr las'ı kabineye almıştı. GUvenilir partrmanır.da toplandık. Konso Kürkçu, Mahir Çavan. Husevin karevı geçtneyen konut birımı madalyası Turk Silâhlı Kuvvettek sayıyla Romanya'ja yeıu kavnaklar, Basbakan Papadonu' (BasUrafı \. losu olrîürmetip, fidjeve dökme Yavtız, Hidavet Ankan. Hüseyin dlçulerine gitmek gerekmekteBeşikçi vargılandı len övünç madalyası ve Turk lerek, averajla 3. olmujtur. los'un yenı kabineye eskı polıtı1 <!ar deTara eden bir toplantı yap ye karar verdik. (Husevin ve OkCevahir ve Bingöl Erdumlu oldir. Silâhlı Kuvvetleri ustun ruzmet İlk defa bu sene kurulan kacılar vanında genç tetaıotratBtYARBAKIR mış ve bu toplantıya oğleden son tav çekımser) ve o aksam Oçuzu duğunu açıMamıştır. madalyası olmak üzere dörde ay Koskoca arsalar üzerıne 140 . küçuk ve yıldu milli takımlan da almak ıstedığını Kaydet • Bılgıler Sosvolou ası^anlara saat 17.00 de yenıden başlanAnkarava, bu aldıçımi7 kararı nlmaktadır. 160 metrekarehk daıreleri olan larımız ıse katıldıkları turnu Duruşma, sorgusu yarıda kalan mektedırler. rından yazar Ismaıl Besıkçı r.ır. rmştır. bildirmek üzere cönderdik. Dör4 . 5 katlı apartraanlar dikme. Sava$ takdimamesı, savaş mavalarda aldıkları neticelerle sanık Kâmıl Dede ile dığer sayarsılanma«ına Divarbakır Sıdiincii jrün. Oğuzla berataer Hü nıMann ifade vermeleri için buToplantı gundeminde Dı$ Eko nin nasıl bir sosyal ve ekonodalyasuun verilmesınl gerekttoidukça ünıit verıcı gorulmus kıvonetım Mahkemesmde dün dai, otobüsle İstanbula geldiler. norrnk İlışkıler Bakanlığının zeyren hallenn üstünde, basarılı mik fâcıa olduğu, Istanbul'da lerdır Kuçuk MUli Takımıgune bırakılmıştır. devam edilmis, duruşma barı Senin ve benim iki ovumuza kartinjağı ibracı Ue ilgili sorunları sevk ve ldare Kabilıyetl veya goher geçen gün biras daha an. mız 1822 Ağustosta Boteograt (Bastanh l. tanıkların dınlenmesi lle bazı 83 sanıklı dâva şılık. Ankaradaki genel komite, ele almmış ve bundan sonra rev icabı üstün tahramanht ve sehrınde Bulgar takımiarıyla laşılmaktacfır. Takalanmrlanı» yeterli Vtsin \t hususların ilgili yerlerden snbeş oyia öUlürnıe kararı almıs«83 sanıklı davamn» duru=mahutd»y ihracatı üzerinde dunücesaret göstermek suretlyie mu1 milli, 3 tetnsıU müsabaka açık bilgiler sajlaıımamaktadır. rulması nedeniyle 9 Eylül gülardı. sına dun de devam edılmıstir. muştur. harebenin gıdışıra değıştırecek yapmiîtır. Millî maçta rakıpDüzeltme Ba konuda komutanlığa yardımnüne ertelenmistir. (1) Numaralı Sıknonetım Mahharp neticesine tesir edeceu duİktisadl Kurul, bu yıikl îazla lermi yenen küçük takımımız Arama vapılacaği çün meselecı olacaklara rnaddi bir imkan Dunkü nüshamızda Emlâk Alım TCK'nun 141'3 maddesme gökemesınde >apılan duruşmada, rumlan yaratan ve saglavarılar buğday uretimınin ıhraç edılme temsüi karşılaşrnalarında sa sağlanması karar altına alınmışVergisi Kanununa geçici olarak re \argı!anan Besıkçı, kendı=.ne yi tekrar Hamarat apartımanın ıfacîe veren sanık Doç Mukbsl ile iki defa ıkıncı derecede sadece birınden mağlup ayrUsmi kararlaştırmıştır. da tartıştık. Ben. Saffet ve «en eklenen bir madde ıle vergı ora | tır. Bu nedenle: ısnat edilen suçlan ve tanık öz\orük ıle. Hv Kurmav Alvaş madalyasıvla taltıf edılenlemıştır. Bldiinilmemesir,}, fitive istenmesi (î) Soygunla ilgıli sahi?lann nınm 1 Ağustos 1973e kadar \"uzbevaniarını reddetmistir. ABD'den buğday bav Nıhat Değer. iddıaramerte re verılecektır. Yıldız takımımız 1018 Tem «öntsümtr îdik. Buna karşı Hükesm de 70'den yüzde 35 e indırıldiği yo yakalanmalarına veterlı Daha önce sanık avukatlar'. kerdılenne voneiilen isnatlan Savaş takdırnamesı alan sumuzda Italya'da Yıldızlar sp\in. lliidai vp Vvizhası, Uenel bılgı veren ve yakalaıımalannı lundaki habeırde oran yüzde 35 gelecek nın îdd'.a edılen suçların Dıjarkesınlıkle reddederek. kendılçbaylara bır öeraya rcahsus ov Avrupa Şampijonasına 48 Komitpııin ov çoğunluğuvla altlısağlayan şahıs ve şanıslara :00 bakır'da ı«!ermedı|inı llerı sü11nın gerçek Atatürkcü oldukAmenkadan kredı ıle abnan ve yerıne binde 35 olacaktır. Düzelmak uzere ıkı yıl kıdem venleAğustosta Izmir'de Gençler bin lıra naktî mukâfaat, tir, ozür dıleriz. rerek mahkemenın yetkısizhk larını soylemislerdır son partüen bu yıl sonuna ka j cektır. Balkan Şampijonasıaa tznur (Ş) Çalınan paranın ele geçmekararı vermesı ile ilgili talepledar gelmesı beklenen ithalâtm | Dunısmada ilk olsrak Erzurum' karması ismi altında katıl. sini sağlamaya yararlı kesin l>ilrı de rnahkeme tarafmdan redtamamîaaır tamamlanmaz yent da yakalanan fırın işçisi Saffan Sel suları prit mış ve 11 maç yapmış. 2 gali» tri veren, bulunmasını sağlayan dedılmıstır ıBaştaıah 1 inci Sahifede) bir ithal bağlantısma firılmemeÖzdemir'in sorgusu yapılmıştır. biyet. 9 mağlubiyet almıştır. lara, bulunan miktardan belirli Üç saat süren durusmada 1=Ola>dan 40 gün sonra kudur(Baştarafı 1 inci Sahifede) si de lcabul edılmistır. madeni yataklarını Sanık, ıdidanamede kendisine yöItalya'da Isveç ve Avusturnisbette nakti mükafaat verilemail Beşıkcı'nm tahliye ıstegi ma behrtılen gosteren Hasan hapıs cezalarına çarptırılmışlar cektir. Öts yandan, bu yıl 1213 milyon neltılen iddialan kabul etmemis: ya'yı yenen YüdiZ takunımu ortaya çıkardı reddedilmlstır. Yıldız bu arada da bazı lumsele «Alilitan yptislirilmek üzere kendi dır. Hava Teğmeni Kâmil Aslan• B civannda olacağı sanılan t O Rusya, Yunanıstan, lspanya, Bır devlet bankası olan Zıraat re de saldırmıştır. Ilçe Sağltk Hirk 3 vıl hams cezası ve ordu Bankasının mıllete ait parasım KO.NYA, (THA) Ermenek siııe verildiği iddia olunan taban buğd»y ÜTetıminın, ıç tuketiml îsrail ve Fransa'ya yenılmls, Yakalandtlar ılçesitıde sureklı vağmurdan dan ihraç, Hava Teğmenı Cengız soyarak rnılletın aleyhme kulcavı» ise, 900 Hra karşılığında bir 12 takırn arasında 8. olmuştur. Te gelecek yıllann stokunu raSılayonetım Komutanlıkların Ocafı tarafmdan tedavi altına alınan Hasan Yıldız, kudurarak sonra meydana gelen kaymalar kaçakçıdan aldığmı bildirerek, Balkan Gençler Ş3mpı\onasıhitlıkla karşıladıktan başka ıh' Palat 5 ay hapıs, ordudan ihraç, lanmak mafcadını gucien bu ca aranmakta oıan 2 DevGenç blmuştür. «Bizim oralarda eşkiyalar vardır. zengın prit yataklarının me>dana ise klâsman dısı katılan raca da imican vereceğı saptan1 Hava Teğmeni Seyfl Akman öa 6 şâkîlenn .vakalanmasına yardım uyesı dun vakalannvştır. n^ çıkmasına yol açmıştır Hasan Yıldız'ın ölümünden son Düşmaıılanm olabilir, bunun için Yıldız Tskımımız Genç Milnujtjr. GerekJi ılıraç bağlantıla; ay hapıs ve ordudan ihraç edil cı olmanın ayrıı zamanda bır raAnkara Efitim Faîcültesi 2. sıSureklı yağmur ılçedekı köptabanca tasidım» demiştir. Yargıç mışlerdir, li Takımlara karşı basarılı raın kurulması konusunda Toptan vazıfesı oldugunu, vatandaşnıf oğrencılerinden Halil Atalay, ra olayı öğrenıp alârm durumuna ru yakası semtınde toprak kayın «Eşkiyalarur adreüni verebîlir maçlar eıkarmasına rağmen Dlğer saruklardan Umversıte larıma duyururum. r«k Mahsullen Ofısı yetlull İUKonya'va. bağh Ermenek ilçesin geçirilen sağlık örgutü, ılçe halmalarına sebep olmuştur Ço. mtsin » sorusunu ise. «Dağın adre ealıbiyet alamamiî \e Yugos öğrencisi Aysel Ogur 3 yü hapis, Cemal Suer de, Ziraat Fakultesi mezunu krna kuduz aşısı tatbik etmeje lnunıştır. kuntü üzerıne bakır, kukurt ve lavya, Romsnya, Bulgarislan Mnammer Aslan da Sınop'ta başiamıştır. Bu arada 500 küçuk rini veremem. An» eskîyatar dağ Koramira) Şenay Seymania, Eray Dogan Buğdaym hangı Ülkelere ve han altın kanşımı olan prit mader.j ile Yuaanıstan'a mağlup olpuvenlA kuvvetlen taraîmdan ve buyukbaş hayvanın da kudıu dadır» şeklınde cevaplandıran sa Izrnir Sıtıyonetim da 2'şer jnl hapıs cezr.sına çarpgl ftjattan ihraç edıleccğl henuz yatakları ortav a çıkmıştır. nık, Erzurum Emniyet Miidürlümujtur. «le jeçinlınijtir. dan öldüğü açıklanmı?ttr. Konuıtaıu» (Bastarafı 1 inci Sahifede) sanık. Elrom'un Yuzbası tlyas tarafmdan oldürulduğüne dair haben de, «Sibel olavı» sırasında ö! durülen Huseyin Cevahir'den duy duklarınl da söylemıslerdır. ı ı ve 38. maddeler ' Yalçıner'in günlüğü Elrom'u Yüzbaşı 8 General 3 minibüs yolcusu, silâhlı 5 kisi tarafmdan soyuldu Seçim yasakları erielandi Taz biteıken Braatör Millî Cevdet Snnav Tnnan hükümeti flday kadro Savaş Ihtiyaç Basketbolnmuz Banka 3 Hava Teğmeni Kudaz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle