11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA BES CUMHtTtİYET 23 Asustos 1971 B ROM OIAYINDA MAHİR ÇAYÂN VE GRUBU hğı goreYek arkadaılannm landıklaruu anlamışlardır. 27 8ece yaîindaki torıınuru alarak on Dalkona geçm 'crdır alt gecidine çelmjşlerdir Burada «kapıyı aiye acmadıklarını>. kendilerini takıp cden ve yakala Cavan on b^lkonda bulunan ev dıklerını kendılenru sakUvabüıp muş ve bulıkte karakola gıtme mak istej cn şabıslartn kalahalık »•Hkınlerinin vanına gelerck silah Slayamoacaklann.so.duklann lerı gerektığım soylemışUr. Bu ko laştığmı goren sanıklar geçittcn tehdıdı ıle hunları kerıve almış da red cevabı almiîUıdu banık nuşma uzerıne Çayan gıyimp ge »ra ile gecroevi kararlaştırmışlar ve «alonda bulunan divana oturttc avnı gun ak5am., geç vafat leceğmi bıldırmiş ve bekçı de mer ve Mahir Çavan alt geçitten geçe mu^tuı. Ker.cUsi de k?rs.ılarındaMalt^peVk. eve doaerek geceyi dıvenlerden aşağıya inmeye bav rtk Cevahir'e gelmesi Uin işnret ki divana atmarak sılâhını doldur lamıstır. Çavan \e Cevahir dai etmiştir. Cevahir burada havava mu«, dığer sanık jatak odaları rede konuşnıu^lar ve bekcıyi ıce doğru bir dcfa daha tarama atışı ant>esınde elınde sılâh olduğu Sibel Erkan rı>e alma.va karar veımişlerdir. vaparak, vere bıraktığı ıçınde halde etrafı gozlemısti' Yaıgul Husejin Cevahir daiıc kapısının • tn tabanca, tabanca. mermilcr, •e l'jra? ve kızlarntın valvarmalan arkasında beklediğı sırada Çavan dolu şarjorlcr ve oldurdukten sonve cevap beklemeden kalkar,\k ar H'luk tabanrasını çekcrek a^ağıva ra Başkonsolostan aldıMarı ve^aık kalann» korka korka baknıak suınmıt ve bckcıve iceri gırmoinı ler dolu saplı deri valiıı alıp korctivle kapıva >onelmeleri uıerine ırkaç gundenbc ı soMemıtır. Avnı anda tbrahım ^acagı sırada. bu valirın Api k«n bildiçi ust daireve. „ sanık Çavan elıvle (»idin şcklinde Keskin geri geri siderek elmî ta mu«. bonun ıreerine sa vakıtler geleıt sanıkların du ı^aret ermistir. Ev sâkınlerı çiktık l>ıUKaM»a atmış, Malıir Çajttn ta nrada bır.ık»rak gecitten „.,. , rumundan şuphelenen aynı apaU tan sonra Cayan on baîkon peniçın çalışıyoriar baııcasını ateslijerek oldurmek Cavan ve Cevahir bundan sonıa ceresıne doğru. Cevahir de bulun kastivle bekçı.vc atcş da yıne yer ver durarak atışlar sanık duğu kondordan >atak odası pert vapraak suretıvle Çıftlık Caddesı, olur Yarabbim yapma evlâdırc! dan üinguı Bostan Sokak, Kartallı Sokak. ceresı ıstikametmde evj çevnren gu Bak, ben sent bu kadar böyuı gun saaı 8'den dım» üıveıeK u u m , „,.„ dıfelarmı, kızla vo.uv. venhk kuvetlerıne ates açrmşlarCM Tulay T»t (Erdumlu)nun Kı nnm Maltepe ~ ,. . 1 rada sanık tabancasını bır daha Tarla Sokağınt tâkıben Orhanga dır, lannda Kıbrıs'a vrva rilistiıı'e ttim. Btınlar iıin mi vaptıtn ? cuğı 11.40'» kadar bınaja aışa rcıan rtltoprak Fencryolundakı c m e , ne b.ld.m^uzor.ne.^. zı Caddesme çıkmışlar. Bağdat lğl Ç?yan beraberltrınde ateşlıverek bekçı; ı >aıaîdrm=ür. ıltica hakkı istrdiklerini. trslim Sen çok güıel bir çoculctun, ni davah merdıvenler uzerınde bek(addesine ulasaeakları sırada M" * • oldnn eYİâdnn0!..» olm.ımak kararlannın kat i nllemışlcrdir. Kfiır bular.<lu,. uian lab scsleri uzerine Orlıansaıi Cad Sibet ölüm ducunu. tclrrinden birine hir^ev kes>kın nışanc. Bnb !.'cct?e • ASÇayan ve Cevahir desi ile Baîdat CaddeMiıin kesi}n u s a b a h l rievnnv ker ve ~ °^ <"i sarnkJann evde bulundu olur<4 dıjeTİnin kızı vuracağını anh>orum toreceksıni tiL'i mahaile sevkedilen mzib.it 6u arada Rıhtuucaddesındekı daınız bu bma< a DUIŞI& sartları kabul edilmedisi '.ikdırtehdidi altında astsubavı ve erlerıjle k.ırsılasmi". jı.unu Belmı^ler kapıvı uzun suıe kovalanıyor *\i bina de kızı bldiireccklerini «ı*v» ttlar, duvenlik Kuvvetlcriııin rem anık Mahır Çay<uı ve Humistir Sanıklar zamaı avan'ı tâkiben Cevahtr de ii. beri karsısmda daha fazla ilerlıve sevin Cevahir 3 > Mavıs < amca olay'ver.nden lalı, merıııı ve para dolu valiıi Sıbp] Frkan ın da ko miveıek Maltepe Orhangazi Cad1971 gunu sığuicaV:ları Ku tepe . . j arlaşurmava gore oı alarak aşagiva mdıçınden ikı desı Kıı^tıkbap Sokak S nunı.ır.ılı sordulunda çü'ibag sokaktakı apartmaoın bı musaade etmı^lerdır t kuzev balkonu sol x<"^u apartmanın bahçe du varmdan atmalardan bırınde Sibel Erkan mısısraır .». ,....sanık koşaraK nın..,. rincı katını emın bulmadiklameıdıvenden komıser sanık ır r K mıshr. Bunun U7e»me Çavan. Ce >nıuuı,v. kuVVtt •"•'! >• »rka balko"• cıkoıışlar ve tnkipletmi onlemek « » Che rından, en üst kattakı Top. Kd. azhyarak onların kendısuu hc o*S Bmbaşı . . Gu«*ara dan ^ ıle Ca\ıi, Acar, komıser ntuavım dir. . vahir ve Tat, lak*ı ile Maltepe kola gıtmışlerdir. iciıı zaman zaman ellcrıııdeUi sten Binbaşı Dimer Erkan'a ait dai bır zaman serbest bırakmıv»Cik ' *" «n«ı«n Anmet Demır. pol:s mereuro Rıhttm Caddesı 34 3 nodakı Bınsanıklar aıasmd&kı . Bekcı Ibrahım Keskın apattma renin kapısım kırarak içeri *irlanm '•gol Erdumlu ya aıt daıreve gelratş nın sahanlı™mda merdıven ba^ın ranu aıeşıerı jagı.,... bu mmval uzere güvern^ kuv belım Guven, bunun sagıroakı i ttisler, binbaşutın e>ı ıle i'tluCayan'ın annesi vetlerınce basktmn yapıidıjı 1 merdıvenden komıser rı.uavını A lerdır. Tulav Tat'm yanında ge da bekledıgı sırada guvenlık kuv Ku>u Sokak, Kuçuk>alı Caddesı, evine B vnun dısarıya (.ıkmiMna muum I tırdığı anahtarm kapıya uynıama vetlerınm gıttıklerım sanan Ma Kcresteciler Sokağmı takiben Beş. Hazıran 19*1 guna sabaaına Us Galıp Akav. polis memuru Meh ade edrrek ki7i Sibel r.rkan'ı Ev sahıbesı Yazgul Ugra?. met, Alı Ozcan. v btnsnın oituİ sı uzerıne daıre kapısının kar<ji hır Çayan kapıyı açmış ve bekçı «c^meler mevkiiudeki tren yolu dar devam etmıştır. geliyor evde alıkovmuşlardır. Sanı^lsr ^ * = sına duşen apartman aydmhğm ıle kaıılaşmıştır. Bekçı Guvenlık kuvvetlermcs t\e gv suna duşen yata ; oda»ı per.eesanıga Sibel Erkan ı arka salor.a j,omerdıvena^n polıs daki kvıçuk pencere camı kırüanşı haglsrnak bakıröindan çaıı<vn resır.dekı ttırdukten sonra kınlan kcoıva anıklann Sıbel Eriiar. ı a'ı tabana dogru bır çok kalııı ha memuru Menmet Surlu ve Tı'ı Çavan, daırenm bal j buzdolabmı ve komur tooası kovduklan ıkmcı gımu a'; lat sarkıtılmış. sanık>ann aeco kan Şat, bınanm gun»>7 c pn»sı nı dayıyarak tak.nve vapn.ı^ar•>amı iknalannı lrnıiıı du kaçır.aiaıinj onleraek ba'.ımından balkonu sol tarafmoaKi r.^erdı dıı Bu esnada binanın v"vrcsuncesi>le (evahir'in amc^ı ve olav mahallıne projektoı ıer ge venaen polıs menıuıu \ılmaB fttne buyuk bir h*lk kalabalığı Çatan'ın annesi olav mahaüine Iırilmı^tir. Halatlar a^agıdan 'al Ertunç ve Nıvazi Turkoz. b'r,atoplanmıs. guvenlık nuvvt'.ifrı getirîlmişleT ve ikinci kat «a landîğında ve proıektörler hen nın batı eephesındekı mutfaic tarafından abluka alttna alınsahanlığından ^anıblarla ko dıhfmden sbmlufunde «.anık'sırca penceresmden ıse başkon.'ser mı^tır. Bınanın saııldıgını gonııı nusturulmuslardır Ceval'.ır. am bu noktalara kesıf atıy.ar !vpıl Mehmet Bayrak, polıs ;n3muru ce Mahır Çajan mutlak penfeıecası ıle Turkçe ve kurtce yaptı mıstır. synca bu kabıi atı^lar Hılrru Kava ve N'hat Kınko, b.sınden, Hui*ym Cevahir banyo ğı konuşmada teslım olmıvaca her ıki şahsın bu daıreve sıgın na\a gırmek üzpre gorev almıs'$ para\ı, Tulav Tat (Erdvu..lu,v. .. penceresmden, «Yaşasm Turk gını, kendısını de pahahva oc'e dıkları zamandan. harekâtın bas lardır Bu şahıstardan Cavıt A•f vermis, gerıve ıse kendilerinde 30 Halk Kurtuluş Cephesı» caye bateceğinı. ke^ıdısının de r">cu?un ladığı ana kadar fasılaları* '"i car Ahmet Deraır, Yılmaz Er' ' 100'luklerden muteşek ğırmışlar, halkın aleynte tenabuda oradan olusunun çıkacagım, lunç Mehmet Bayrak a çelıK gcrn 29 •*» i«7t ratı karsısmda bu pencerpler hepsını oldurece'slermi be^an et ku bulmu^tur Olay malwlmde lek gıvdınlmış ve Tomson mafci gorevlı şahıslarca aşa^ıda luluden hedef gozetmeltsızın ateş aç nnştır. Cjtvan da anne«inin te« nan kata sopa ucunda VUHSPI'I r.elı tufek venlmı=tır Binija jri' mıslardır Bu atışlar 5>na^r>da, lim ol ikazlarına kar,ı. len polıs sapkası ve as*er rrg rit harekâtmın keskin ııüanrtla. Çavan'ın ateş ettıgı ıstıkamcue bulunan (.ulsiım Rblıııe ıs<niil bır kadın ısabet edea >"rwınıa arkadaşları yakalanınca kaçtüar B kızın sağlığı hakkiuda sık sık bılgı airnak uzere gorevlıler kalErgâh kurmu"lar, burada Bın başı Hayrı Çakmakçı h,m:klarn megafonla kuı bııaltmaUıım ve teslım olrnalapnı soyUr.ı'stır Binbaşı Havri Çakmakçı ite oanıkUr arasıntla vapılan ve teybe alınan konn>malarda> Mahir Çavan vurt dısıııa Utica hakkı iv tediklerinı, herhaogi bir tçşehhüs vukuuuda once kı» \uratak larını smlemiş, Cevahir de teslim olmak yolunda <>oy)enitcn sözlert karşılık kendiımin T«T1 kive Halk Kurtuiııs c "'""•« bir sava.sçısı oldu|tmu, kendileri He kalaıaeın». «ılecek vera kalacaklarnu. tanları ıstFdiği zaman ikünün b<rltkte evden çıkacaklarmı. herhaugi bir sev vapmava kallftı^iaıı takdirde iiçünün de öleceçini bfT^n rtmiftir. Cajan da hırlikte (ik istemelerindeki makssdıı P0«.s.er, Sibel Erkan m rehme tutaiduju kaU ==^S CE S ı S nın çevresınde gerekîı * nn almmasından sonra lara teslım olmaları. KIZI best bırakmalan mateadd.' clefalar ıkaz ve ıhtar od!Îmı«tır. mklarla u«». olmalannı temın etA.eıc ser 0 1 i İ % % l lefon ederek u»tegm<=» •• L r m ad.esını kendısınden og?«mSır ORİe zamanı Çayan ve S « Omer Laçmer.n ~™ İrrn.sler, nobetcı olduğundan u«fXen.n evde bulunmadıgmı go. S karde^ne girfenmek .«te Askerî bırlikler, Çavan Ue Ovahirin zorla çirdikleri evi kuşatnu^tı İstönbu/ Emnîyet kadrosundö büyük Bölge Tiyatroları Danışma Kurulu toplandı Istanbulda 26 bin yeni telefon dağıtılıy Belediye Avrupa'dan irancala v a n n ı^un.< *....v. ., ~p\ıp ^Munıiecncını ifade > v atarak vakmak istem'i'ler, bunun laıı sanısıar I S c, daire aünrv annesînın askerm hıçbır 7a la da evi >akı\or susıı trrnıı^lrr hesınrifki »alon cam holme;ınin yalan soylemıyeceğı tar2ir tamamen tvrlle ortiiiii bulonmı^ı, sozlerıne ve yalvarmaıarma kpr dir. Avrıca o jtun nerahn'lsrinde iki sanık ile Sibel Erkan'ıo otnr getirdıkleri IM'lüklerdcn tnute sılık çekıhp gıtmesmı, deioimaduklan yer ön tarafmda sakvı smı bagırarak sbvlemıştir Ssnı ı»ekkil 10 bin lir» ka<Ur para ve diser çiçckleıin olması. »tnca île \esikaiarl baca huUuğunde gın karakter yapısını belinmebalkonda bazı çatnasırlaı ın a«ih sı bakımından annesı ile konuş yakarak bu yönden de hir delü vazivette durması karsmııtta kabuakmamak istemışlerdu. malannın son kısmını ozet'.e a'a Saraklann bu mahallo ^ıgmdığı fi görüse sahîp olamamışlardır. lımzamandan eve gırmeye gavenlık Harekâtm başlamasından t r c e Mahir Çayan «Delolun. bfş kuvretlerınce te=ebbus tdti'nerı ısa sanık Cevahir ve «lıkonu'an dataka daha burada *onussvn. \akte kadar bma çevrcsındekı Sıbel Erkan. daıre on ve arka şerefsızım dunyanın en âdı ınsa jeeplerden megafonla kuı serbest salonu arasındakı boîmcvr va'"n nıvım kı bu kızı burada be^ da bırakmaları. kendıler.n.n öe tes bır verde bulunmaktu'.ar. Çakıka sonra kur^un seslerı ı'.e ol lım olmaları şeklmdekı çagıı'ar van ıse arka salonun ba'i duvadureceğım goreoeksınız, w ş da devam etmi^ır. Ancak, bjtun 1 n dıbmde yatmakiadır Ktr ıkı kıka ıçmde Şımdı saat 12'ye 25 kaz ve ıhtarlara, hatta yakînları şahıs evde kaldıklan v^tece avar, 12'ye 20 kala bu ıs bıtpce* nın getınlerek kendiîeri ıle ko ralıkla nobet tutmava ü2.3rn ettır Bız de bıtecek bu ;s de bı nuştunılmalanna rağmen bır ne mışlerdır. tecektır. Artık kestirmeden gı tıce alnıai mumkun olamaxntstır. Y A R I N : dıyoruz » Bu hal karsısmda haresâtt u n e Annesı ~ «Benim batırun »çin ten komutanhkça 1 Hazıran 1971 SUÇUN KANUNÎ ravrum, benim hatınm için ana gunj guvenhk kuvvetlermce bu VASIFLARI itararKşiırılsütomii dabi sana belâl ctırtcm dtıreye gmlmesı T»vrnm. Sen boyle bîr i? japar mış, harekâta iştlrak edecek tra san ben ölürum »»vnın»!.. Ne ANK\RA. (Cnmhunvet Burosn) Kultur Bakanı Talat Halman' m bolge tıvatrolarının bır an once kurulrnasım sağlavacak esasları tesbıt etroek ve gereklı tvtanbal Emnıjet Mudurlugu tavsıvelerde bulunmak uzere, kaarosunaan 400 gnur ve memuIbtanbul'dan sonra, Ankara'da ıun çeşitli illere atanmaları emÖnuıuuzdekı 4 ay içınde 6 ıld« kurrnu» olduğu 19 kısıhk danı*i' cıkmıs \e bu atanmalara daır 60 bm yem telefon dagıtılacakıır. ma kuruıu dun sabah ilk top lı^teleı gelmeve baslaraıîtır ÇoBırmcı beş yılhk telefon dağılcotikinı venı sahne salonunda sunluğunu Asavış Subesmde yılt;m plânının uçuncu kademesmı T j apm «tır la'ca goıev yapmış ve bu subeeşkıl eden 60 bın jenı hattsn nın k'sımlprmda ıhtısas gormu», Folklor Enstitüsü 26 bmı Istanbula ayrılmıstır Bu vetısmış detektıüerın atannıaları Ankara yeniden düzenlenecek aradahattan S ıçın aynlan 12 bm ıleıUler tarafından kavıp oıaveru bmı şımdıden çaOte yandan Kultur Bakanı Hal ıak nıtelendırılmi'tır man. dıin Basm • Yayın Genel Mü Uşmaja baş'.amıstır. IIs*" ' 1 japılai normal saık Yetkılı'er bü b.n telefonun öadurluşu aracüıgıyla yaptığı aciK atanrcic'Urınaa Istanbul tzmıı Jıtım ıslçmmın ; ıl sonuna Ua. lanıada Mıllî Folklor Enstıtusuve ArÂEia gıbı buvuk illere bu car tamamlanacağını behrtrnı>nun jenıden duzenlenerek gelışBtanmclarda'i v j7de 20 oranmtırılecefını belırtmıstır. as durduTT'ıa hrkkı tan r.T kuYapılan açıklamaya göre me'iî ^ ru'sn 'oır komıs;"onda asavış ıçıa leketm her tarafmda resmî vs j \arsrli olan detektıîler bu konozel kuruiuşlarm elınde ov.lu 1 tenıana alınır. ttıslerı Bakar.ıı. nan plak, teyp, fılm, va2ma, kıcına ve Emnıvet Genel Mudur. tap aırjı folalor belgelerının asıl lugane 0 ıhn v ah^ı ve Etnrılarını veva kopvalannı bırlestı vet nuâuru tarafından teKİıf recek b>r «buvtik folklor arşivi» :ır \\rtca devlet o Yani U".^ulamada He konte".balesı ıcm de an tsma'iien kaldın'.makta ANKARA. (Cumhurivet Bürosul lerı ongoruımektealr Ancjk 1 Sağlık Bakanlığmda bircok genel miidürlük kaldmlıyor •n1' Taîırıatnamennde ba7i j e r US'eri" getırıîeccğını belır111 bır Ude dort • ıldan fa/ T " "külma. acaklannı da "îovleiTiı^ îeraır Henvız ta4ak haiinde omalar •»aTdı rulmektedır o castır İngîlizce Profesörleri Derneğinin kongresi İstanbulda yapılacak Eylül'de anılacak , ır " vazarı bır anma torenı nerj RTS. 2 CıU><> Oıret . BTS. 2 Bujıık tstili I Lenii . STS. G. MitcluU RTS 3 Atılla B l \ L K SİNEMA (46 $7 33 . Ga»S. tantı A. «uinn . RTS rettepe) Havatım Sana Keda T. GtL (V 71 *S !>eh*aclebaş»> ı Sotav . R. Sarılı DakikaUr B Doruk . 84 : C\MLISET (Otiaksy) 1 Omrunı. A. İ5lk J DudakUn Kalbe tılg>n Dun>a • cc ITnutamadım F. Akın lerdır C Arkın . H. KoçTİgit. 3 K«2 Haydnt ATCJSI t \ K. Tıhet R. 2 MflıVsab C. AtrAn Kacılraaz T. \ı&t. Bılındıgı gıbı 3968 yılmda teleV H\KAN »23 42 31 . K Gumruk) M l u u ı u ı TNCt (Kumkapıv 1 fon ve santral sorununun çozu1 Adada Şcnhk G. Genuna Ya>amaW Korkum R Welcb . 1 B«»w» K l l hr«m»n H.vdut mu ıçın P.TT. ıle bır Kanada RTS. î Va Hep, \ a Hlç RTS. 2 KorVunc G<Hge S. L. Marvin WS fırrnası arasında ortaKİa^a NortC *r«H9son RTS rersth C. Sonmartin • KTS KON.\K ( t t 2« M) ***** »*'• hen Elektrık Te'ekomnıkasyon İPEK (22 25 13 . Çemberlı»»;) 1 KISAY iü 3% 51 • Caddehestan) İH s. D«* (NET> fabnkası kuıulmus ve uTatlı Gunler C. Denevue v.a«amaV Kotkvısıı R. Welch . Francala vapımına l/ın veren RT. 2 Aşk Delısı C. Dene. retıme baslamıstı Fabrıkanm ku Rl vue RT l«tanbul Beledıvesı Avrupa'rulu^u ıle olrhkte beş yıllık hat SAR\Y (Şehreraurn 1 Kande. İST\NBIL (21 23 «" K M Paş»> nın buvuk •jehırlermden frandağıtım ulanı hazırlanmış ve ilk vıi Ö. Se«f RTS. "î S«»e» Bab* Bai Bıralon» A. Arkıı» Bahar 1'ağmuru A Quınn cala orneklen getırtmeve başbeş yüda 198 bın telefon dağınKesen Dakikalar C. W»yt . B1S A. Delon RTS lami'tır Getırtüen îrancalalaBTS mı ongorulmusm Bu arada plâMISTIK ( « 15 14 Beşıktaş) 1 M*RM*R* (22 3» «0 • Bevazit) m kahte ve ambalâj'arı ınceS l %TPARK (47 «1 *• . Bolkta^l nın başlangıcmdan bu yana 93 ] C n ı v n ı n Oğln RTS 1 l Golgedeki Adam A. ljvk lenecek ve Beledıve Encumem ' t Korkunun r.rmakUrı 1. bın telefon dagıtımı gerçeklesmıs, Bır Tabanca Yııı Tabut T S. buneri . R î Y»r»h Kalb taraftr.dan kabul eaıldıkten son ' uçuncu kademede 60 bm telefon Lavrente RTS E Hnn . F Akın dağı'"imına basîanmış'ır. tlgılüe { ra t'tanbul'da vapılacak fıan j SİVEMA SVR (23 «T 12 SfREYYA BAHÇE (3« M 82 K*. B . , , . 2 Bir Ç»val P»r» T. Tadılat rtolavvsı* le kap nn verdıklerı bılgıve sore 6 ılde j calalara ornek olacaktır. Beledıdıkov} 1 Ci«a>et Kasırf»5i . ITlğtt C. G»l(»ri \e ıİKilılen. getırtılen çesıth ka5\FAK <J2 55 13 Çembcrlıtas) RIS. 2 Sıvah Oozler R1Ç dağıtılacak 60 bm venı hat ıllere 1 MoreO KTS 1 Fera Kahra "»»'»" E. h'edekı frfncalaların araiinuan gore şovle olaca'.itır tstanhul: RLYA (4» 54 5? . Btvoğln) 1 Jnst . RTÇ. 2 en uvgununun seçılerek Istan. 28 bm fBakırltoy 3 bjn Kauıkov Kaatıl Kım t Gtınay . N. n G Uilton . bul da vapılacak fıancala «tan2 bm, Bevoğlu 2 bın, Fatıh 5 • BAK1RKOY: Altuğ Sezgı Sorır. 2 Ah Mujgân Ah Y1LD1Z (21 11 37> 1 dardının tespn edılecegını sov. bın, Şışlı 8 bm. Bebek bm, Ta'Y=şK.oy). YUdız (Kuç.Çek.), Saâ S Alıvk E. PusVnllM Kahramanları. 2 *>l Uk (Sairakoy) Ajdın <0smanı>e rabva 2 bm, Kandılh bm, MalS%R*Y (44 İC 58 Bev»j;la) 1 j Yenl (Kanaryal Havat (Gungo Kaptan Neım R. Bn»»rn Rt. Sağlık ve ÖUOV«, Ya rt;:n Ea > ve Sosval . „ rem Yayîa (Bah Fvler\ Yılma 2 Bir Dtfada ÖMnr D. Mc. SağliK ıSınnevler), Işık (Esenler» Callum • KT kanlığında bır (reorgamzasvon) AS 136 W 50 K«d.k»*> • BEŞİKTAŞ: Yuksel, Ortakc SrNEMATKK C«fim g«steri hareketı başlatılmış < e halen ka Vemşehır 6 bm. Keçıoren bm> H.« Dai» J M*n» Bebek: Akalay (Tjevent» tnt. labalık bır genel mudurluk haATLAKTffi (33 43 ',* Izrnir: 2 bm Aydın: 2 bın, *• BEYOĞLf: Rebul; Ha\J SİTK (47 8» 4? Sislıj 1 Hır. lınde çanşan Bakanlık tekılâb«kk«J) Bıımk M»cera dan»: 8 bm, Bursa:10 bın. Halk çın Mricndcic RtS Z Knhıa tınm 6 genel mudurlucje ınd'rıl• EMİNÖNl Hulusi Baj; nıesı kararlastınlmıstır m»n Şerif G. Gemmı R|S Saplanan Kılıç Sa Nuraoamanıye; \em (Besazıtl A Sağlık ve Sosyal Yardım Ba < İ E \ İ \R (49 «4 îî Beyoğlul 1 54v.ldanben.r.hks«ol.r*k kantığında başlatılan reorjanısarav K?NT C» 96 12 • Kmlt»»rak> Y Dıım 5 Cilih tbo Kıtlat l.tanbul'davaMal.nn».kt.oUn i zasyon hareketme baîar.gıç olA EYÜP: tslâmbev Değer IÎ Ol Sevgüım RO luornal D'Orient» OZFN (3« * " * " Kadıkoyi Mcv. mas uzere Dunva Sag^k Te<;kımal 1 500 Evler (Sağmal 1, Ut ENt MELEK (44 42 «9 . Bevojlu) Fransızca Juornal «nıe Has.rtık O « U > . ^ l e b'f •> »• İEtmdan davet olunan 2 uzrnan ıRamn: Sılâhtar 24 ATath Günler C. " »«• g a z e t esi dün vaymUnan A FATIH: Iffet. Tuıun; M çalışmalanm lamamlam.ştır U2 ANKARA .(THA) M M U R Tr kez (ŞehremımK Merkez (Ak: manlar, hazırlıjarak Bahanîığa Bırlık Grubu Baskanı Tabn Se!ay,sı «e yayınına son vermı*ra>), Merkez (YedıkuIeU Çalor iarında Bakan'sk Fahn Özdilek, oncekı geıKuc Mu. Pa I bir kaln krıtır. Etveda Mr. A1DIN (21 K 5» • Capa> 1 • GAZtOSM*NTAŞ\: Yıld p. darck Nevaia Kaatılltri ?. Mc «uTurkıye'de xib\ a' Kuçuklcov Inn RTS. 2 <)»2 ltf«ıjr«cHcr taraftan, Batonük • K%DIKO\: Yerr, Kadlk ko\ı; rjermai "FıK Katiıim F Pranchı . RTS SecU K%R\KÖY. Itımat Altın (KızıltoprakK Bıı T Mantd KTS k l lâunda g «evl GLNDFS (Î7 71 *« S«l»T»*«l»«şn C derecelı memurlar K \ ! M P \ S \ Guven (36 0« \ ~ Roma Ate«Icr tcıntfe L. revlere nakledılm^erdır R Maaüm. \< örnekleri getirtti , U < » » • M*» « "S ECZANELER KADIKÖY Kalp krizi geçiren Fahrî Özdilek hastaneye kaldırıldı joumal O'Orienl isi kapandı tSTANBUL arada, Verem Savaşı Gend tarafırdan bıldırılmışnr G. Feok RlS 23 Ağuttos Kecep 3 baskanl.gırdakl bır duzenleö.gı ^& *™ \l' T \ ^dımclarmdan Hcvbel. K . . ^ a * a Etevlr H ,«n»« BashekımUgıne atanmış . » 1 1 34FH280 plâkalı »ankerm tek pı^kasinı kaybettım Huk ürnsuzdur. Mutaffer Guney fımhırıvet7131) VAZlIK S1NEMALAB S.^.ı Salak N Tgaiü'^Havat. Sakıxakaf>: , (Gultfpef Kaptanpasa ^ < Omür ıCails'san • « ISKtDAR: Uskudar: "at Ku:sunc S ' I "«>' « ZEYTtN»l"NL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle