09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ANKARA BUYUK DERSANEnin ctM.» PEN KÜRSLARI ÇİLTLJ: 75 TL. tfNIVERSİTEYE HAZIRLIK CtLTLİ: 18O TL. CİLTStZ: 100 TL, 1 ÜNİVERSİTEVE~HAZ1RLİK K.taplar.n. olarak dilediâiniı rAKÜLTEYE GIRMEYİ GARANTİLEYİNİZ BVYÜK DERSANE 48. y:l, sayı: 16902 umhuriyet Telefonlan 22 42 90 Kurucusu: FUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıvet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 22 42 96 22 42 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 İ9 25 AğllStOS Çarşamba 1971 ALTIN KtTAPLAR YA¥INEVİ ALMANCA ASLINDAN. EKSİKSİZ ÇEVİRİ 640 SAYFA 20 TL. 11 ve 38. maddeler uzerindeki ihtilâfa Anayaso Komisyonu çözüm bulamadı • CHP VE DPNİN ÎTİRAZ TÎĞİ MADDELER GENEL KTJBDLA, PABTtLERARASI KOMÎSYONDAN GELDİĞI ŞEKLtYLE GÖNDEBÎLECEK ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda dun 7 saat 45 dakika suren uç ayrı toplantı sonunda kamulaştırma başlıklı 38 ve te' mel haklann özü baslıklı ll'inci maddeler üzerinde bır anlasmaya varılamamış ve her iki maddenın Partılerarası Komisyondan gelen şekliyle kabul edilerek Genel Kurul'a sevkedilmesıne karar verılmıştir. Komısyon dün 1113, 1416 ve 1921.45 arasında üç oturum yaparak, CHP ve DP'nin itiraz ettiği iki maddeyi görüşmüştür. İlk oturumda, DP'li Rasım Cinıslı, 36. maddenın Partılerarası Komisyondan gelen metninın değiştirilmesini istemişse de kabul edilmemiştir. Partilerarası Komisyondan gelen metinde, Cınısli'nın istedıgi ıo yılhk süre, kıyılann korunması ve turizm için yapılacak kamulaştınnalann dışında kalan kamulaştırmalarda (Arkaaı Sa. 7, Sü. 1 de) BAKANLIKLARARASI EKONOMİK KURUL TOPLANDI 8 general amiml, 295 alboy emeklioldu GENERAL TERFİ LİSTESİ AÇIKLANDI. 39 ALBAY GENERAL VE AMİRALLİĞE YÜKSELDİ Yozan: Prof. Bedrettin TUNCEL Orgeneral Doğan Özgöçmcn Korgeneral Fikret Göknar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Atatürk ile tsmet, Fevzi, Fahrettin Pasaların ilk kutlama töreni ile ilgili telgrafları Muallimler Kongresinde konıifan AtatürVün millî eğitim ve millî ahlâk anlayışı Tttmgeneral Celâl Bulullar Tümamiral Nejat Ozgence G?n»lkurmay Başkanlığı dun bır üst rütbeye yukselen general ve amirallerle general ve amırallığe yukselen ülbaylann adlaıını açıklarnıstır. Bu açıklamaya göre, 30 general ve amiral bır üst rütbeye, 39 albay da general ve amiraUiğe terfı ettirihnişlerdır. Ayrıca, sekiz general ve amiral ile «95 albay da kadrosuzluk yüzünden emekliye sevkedilmiştir. Bu yıl, daha önce de bildirdiğimiz gıbi Kara Kuvvetlerı Komutanlığmdan üç korgeneral orge. neralhge, Hava Kuvvetlerinden de bir koreeneral orgeneralhğe terü ettirilmiştir. dürd 83 sanıklı davada Doç. Özyörük ve Kur. Alb. Değer de iddiaiarı reddetti A. BİLGİ Selimiye'deki (3) Numaralı Sıkıyonetim Mahkemesinde «idam» talebijle yargüaaan THKC lıderlerinden Mahir Çayan ile arkadaSi Ulaş Bardakçı, dün yapılan sor guları sırasında, Israil Başkonsolosu Ehom'un, henuz yakâlanmamış bulunan sanıklardan Yüzbaşı ilyas Ayduı tarafmdan öldüruldüğünü iddia etnüşlerdir. Bir onceki dunışmada Mahir Çayan tarafın dan •gizlice» UUş Bardakçı'ya verüen «tâlimat vnulasmın. Âsa 5'iş Bdlük Komutanı tarafmdan ülaşm üstunde ele geçirilmesi uzerıne bu açıklamayı yapan ıkı (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) İHTIYAÇ FAZLASI BUĞDAYIN İHRACINA KARAR VERİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tzun yıllardır buğday ithal eden Turkiye, bu kez ilk olarak bugday ıhraç edecektir. Bakanhklararası Ekonomik Kurul, dün Başbakan Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlunun başkanlığmda yap tığı iki toplantıda bu konuda karar almıştır. 1970 yılında ıo milyon tonluk bir üretlme kıyasla bu yılki »hıl üretiminin yüzde 2530 oranında daha fazla gerçekleşeceği dünkü Kurul toplantısına sunulmuştur. T.M.O. nin son 33 yü. daki alım rekorunun bu yıl kınlarak 2 milyon tona ulasacağı açıklanmıştır. Bakanlıklararası Ekonomik Ku rul, dün sabah saat 10.00 da Başbakan Yardımcısı Karaosmanoğlunun başkanlığmda üç saat ka(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kara Kuvvetlerinden orgene. ralliğe yukselen Suat Aktulga, Harp Akademileri Komutanli. gına, Orgeneral Orhan Yiğit ve H. Doğan özgöçmen ve Hava Kuvvetlerinden orgeneralliğe terü ettirilen Nahit özgür Yüksek Askeri Şura üyeligıne atan. mıslardır. Geneikunnay Başkanhğm.n terfılerle ılgıl, olarak yaymladıgı terfi Hstesi şöyledir: Kara Kuvvetlerinden orgene. ral olan korgeneraller çunlar. dır: (Arkaa S». 7, Sft. S de) Askerî Şuraya atananlar BHRBÜROS'un Savaş takdirnamesi yıl kıdem verilecek ANKARA, ( a a ) Tür* Si. lahh Kuvvetlen savas takdimamesi, nişan ve madalya yönetmebgı dünden itibaren yürürluge gırmiştir. Millî Savunma Bakanljğınea açıklanan yönetmelige göre behrtüen esaslar dahilinde yapıîacak tespn işlemine uygun olarak, savaş takdimamesi, madalya, nışan, rozet ve kurdelâ verilecektır. Yönetmelik hükümleri Türk Silâhlı Kuvvetlerine men' sup subay, astsubay, er ve erbaşlara, askerî öğrencilere, biraklerin sancaklanna, Türlt ıtynıklu sivil kişilere, yabana asker ve sivil kişilere uygulanacak, askerî memurlar da subay gıbi islem goreceklerdir (Arkası Sa, 7. Sü. 7 de • Mustafa Kemal Paşanın arzusu gerçekleşiyor BüyükTürk Donanması yeniden y a r a t ı l ı y o r I Yerli malzeme ile gerçekleştirilen muhribin öyküsü > Gölcükte yabancı savaş gemileri de onarılıyor Yakında Cumhuriyet \e BITERKEN NEREYE GIDIYOR? KUDUZ KURTUN ISIRDIĞI AŞÇI 40 GÜN SONRA ÖLDÜ Kuduz tehlikesi yüziinden Ovacık'a giriş çıkış kontrol altına alındı Hv. Kur. Alb. Değer ile Doç. özyörük duruşmsda TÜNCELt (T.H.A.) Ovacık Ilçesinde ortaya çıkan kuduz tehSanıkların dağdaki yaşantılarını lıkesi nedeni ile Sağlık Müdurü Dr. Hahl Aydın başkanlığındakı anlatan belgeler açıklandı ekip ilçenin baa kesimlerinde gîriş ve çıkışlan kontrol aîtma almıştır. Kuduz hastalığmın yaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) yılmaması için saglık ekipi perDeniz Gezmis ve arkadaşlannın duruşmalanna dün 1 Numarâh soneli 24 saat içinde Ovacık il Sıkıyonetim Mahkemesinde devam edihniş ve dosyalardaki yazılı belçesinde 5 bine yakın kişiye ku gelerle tanık ifadeleri okumnuştur. Burada okunan belgelerden birisıne duz aşısı uygulamıştır. gore, s.Tuklar, 15 Mart 1971 tarihinde Ugılüere Turkiye Halk Kurtulus 40 gün önce Balveren köyün Ordusu imzasıyla bir bildiri gön^ den ilçeye gelmekte olan ilçenin dererek, güvenlik tedbirlerinın bir lokantasmda aşçı olarak ça kaldınlması halinde arananlann lışan 45 yaşındaki Hasan Yıldız, Savcılığa teslün olacaklanıu bilönüne çıkan kuduz bir kurtla dirmişler ve bunun TRT araeüığı boğuşmuş ve etraftan yetişen ço ile kamuoyuna açüdanmasını isbanlar tarafından kurtanlmıştır. temişlerdir. Kuduz kurt ile boğuştuktan sonYazüı belgeler arasında buhıxa lokantadaki görevine devam nan Mustafa Yalçmer ile Hacı Toeden Hasan Yıldızın plşirdiği ye nak'm Nurhak dağlannda iken meklerden günlerce bütün lokan tuttuklan «günlük>ler de dünkü İZMİR, (THA) İbrahim özta nrişterileri yemiştir. duruşmada okunmuştur. taş, Nedim Öztaş ve Mehmet Ça(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) vuş'a yatakhk yapraaktan samk üç hava teğmeni ile üç üniversite öğrencisi dün İamir Sıkıyonetim Komutanhğı Askerî Mahkemesinde yargılanmışlardır. Maiıkeme kararmın okunmasınATİNA, («JU) Başbakan Yorgo Papadopulos'un geniş çapta dan sonra DevGenç mensuplanbir hükümet değişikliği yapmasına ımkân vermek ıçin Yunan ka na yataklık ve komunizm propabınesı dun toplu halde istila etmiştır. 30 üyeli kabınenın istıfası, gandası yapmaktan samk olarak âün yapılan kısa bir toplantı sırasında kararlaştınlmıştır. yargılananlar 3 vıldaa 6 aya kadar Başbakan Papadopulos'un ner (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7., Sü. 3 de) Yalçıner'in günlüğü duruşmada okundu Banka s °yguncularını yakalayanlara 100 hin lira mukâfat verilecek İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) îzmir Sıkıyonetim Komutanîıgı dün yayımladıgı 22 numaralı bıldirisinde, Decizli Ziraat Bankası soygununa adı kanşanlann yakalanmasını sağlayacak kişilere 100 bin lira rmkdi mükâfaat venleceğmı açüdamıştır. Bıldıri şöyledır: «tzmir Ziraat Bankasından Denirii Ziraat Bankasma para nakli sırasında Çamlık mevkiin. öe yapılan soysunda, soygnncu»ar hakkında vatandaşlardan ge. rekli bilgiler aluunakta ise de (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) GEYDET SUNAY YURT GEZİSİNE ÇIKTI DİYARBAKIR (Mehmet Mercan) 17. yurt içi gezisine çıkan Cumhurbaşkaru Cevdet Sunay, dün saat 11.30 da özel bir İstanbul Emlâk Komisyoncul.irı Cemıyeti uçakla Istanbuldan Diyarbakıra Osman Duran, «Seklz aydır işler kesildî. gelmlştır. Cumhurbaşkam Sunayi Diyarbakır hava alamnda mülkî ve askerî erkân Ue 2. Ordu Komu. tanı Orgeneral Semih Sancar, 7. Kolordu Komutanı Orgeneraİ Suat Aktulga, 3. Hava Kuvvetlen Komutanı Korgeneral Mehmet Eziler ve diğer yüksek rütbeli subaylar karşılamışlardır. Sunay, saat 11.45 de hava ala' nmdan Vilâyete gehnış, burada 21 pâre top atışı ve askert tö muş. Istanbul emlâk piyasas,, g e Ç e n Ağustostan berı aglamaklı ol renle karşüanmıştır. Kısa bir kin (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Emlâk piyasası durgun, üyatlar yükseliyor sı;mz, zî; İSRAİUde kanunsuz zam yapana S yıl hapis verilecek KUDÜS, (THA) îsraü Parlamentosu tsrail ürasının otvalüe edildiğini açıkiadıktan sonra aşın fiyat artışlannı önleme amacıyla sert tedbirleri öngörea kararlar almıştır. Parlamentoda kabul edllen y». m kaıarlara göre kanunlara âykırı olarak fiyatlara zam yapan esnafa 24 bin dolar (360 bin TL) para cezası veya Uç yü napıs cezası venlecektlr. 3 bava teğmeni ile 3 öğrenci hapse mahkumoldu OLAYI.ARIN ARDINDAKİ GERÇEK "Göndem dışı,,nın içindekiler göre yapüdığını da söylemiştir. ^ Gündem dışı konaşmalsnn önemli, acele bir konnvu MecUs kürsüsüne getinne bakı. mından ve bn niteliği itibariyle de âcil tedbirler ahnmasına yardımcı olması yöniinden fay. dalı bir Parlamento faaliyeti oldnfn inkâr edilemez. Ancak gündem dışı konuşmamn bu kadar havada kalan, tutarsn hattâ parti çıkarlanna bizmet amacını kapsayan konulara inhisar ettirilmes: ondan beklecen fayda yerine zarar getirir. Nitekim, memleketin bogünWi ortamında ve Parlamentonun Anayasa değişikltği ve ban önemli kanunlann geçirilmesi gibi konnlarla uçraştıpı bir dönemde, hükümetin. dlni baltaladığı ve partizan tayinler yaptığı gibi iddiaiarı kürsüye getirrack, hem bn ciddl orUmın farkında olmamak. hem de ciddî bir konu seçmesini bihnetnek sekUnde nitelenebllir. ••* (Arkasj Sa. 7, Sü. 1 de) Yunan Hükümetı istifa eiti Ulet Meclisinde 6nceW gün A.P. miUetvekili HU. mi Biçer, fündem dışı bir konuşma fle Erim hükümetinin bir tasım icraatına bazı tenkidler yöneltmiştir. MiUetvekili, bn tenkidler arasıntla hükümetin dini baltaladığını, aynca partizan tâyinler J a ptığını iddU etraiştir. Hattâ bu milletvekili, iddialannı daha da ileri götürerek, tâyinlerin »Osyalist çevrelertn görüsüne M ahm satımı he!e son sekiz ayda Şip diye durmuş. Ama îiyatlarda bir düşü? yok jnşaatı tamamlanmış apartmanlarm üzennde «satılık daıre» «kıraliB daire» levhaian sallanp auruyor. her mahalle her sokakta kıralık, satılık bır ev, apartman veya daıre bulraanı? mesele değıl fakat fıyatlar yme o esKi «domuz fiyatlar Metrekaresı en asağı 150U2O00 lıraöan tutun 3 0 0 U lıraya KaU U4 U dar fiyat ıstenen daireler, katlar var. En mütevazı apartman oaıresmın kirası şehrın h»rhanBi bir köşesınde, 1000 liradpn başlıyor 56 vüz liraya Uonut bulmak hayal olmuş. !?ehirde bulunan 400 oine yakın ev ünıtesımn ancak 1/0 bi ninde ev sahiplen oturuyor ^e hırde vısavanların \\ı?öc • 8ı >" (%rkası Sa. 7., Sü 2 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle