16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHL4K ¥AS\SfNA UTMAY1 T\AHHÜT E0ER Sahıbl : Cumhunyet Matbaaeı k ve Gazetecilık T A.5 adına NAZtME NADİ Soruralu Yazı blerı Muduru : SAHİ KARAÖREN Basan ve Ya%an CUMHURİTET MATBAACIMK *• GAZETECtLtK T.A Ş. Cağaloğlu Halkevı Sk N 3941 ANTtARA Atatflrit Bulran Yener Art. . V e m s e h l r T el 12O9M I29M* ÎZMİR revupM» BuKarı Alsaroglu tlhanı Tel 1US8 *•»()• GUNEY tLLERt KurukoDrt» M «kak No « ADANA Tel: 4550 » 3 4 I ( 6 12 ABVy IE Aylık Arlık Aylık Aylık MI PMU I»rt |c) lurt Dııı 18 39. M tn. 10» ve ıILAPi 21« 2344«8 Baslık (MaJrtu) i ve ı ncı «aytı lS»ntlml) 1 uncu tayta (Samımıı 4 5 6 ncı «an» (Santlml) Nişan Ntkatı Bvlenme Ooâum Öıum Mevlıd Iejckkuı 23 uncfl (1 Olum MeUıd Tesekkur (S Cm I 100 U a T» 100 150 100 SAYIS1 60 KUBCŞ DD7 TCDD Genel Müdürü nün açıklaması DDY Genel Muduru Ahmet Sarp. dun toplu sozleşme uyu? mazlığı ıle ılgılı olarak S'aptığı açı<damada vuzde 3. 5 oramndakı zammın kabul edJmesı nalınde ışletmenın personel gıderierının 1 mılyar 700 mılyona çı kacagını belırtmış ve «tdare vuzde 315 zammı nasıl verecetim? dı>e oturmus duşunurken sendikacıların bu zammı dahı kabul etmeverek vuzde 68 or»nında zam isteraekte dırenmelen havretle kar$üannıı»tır» demıştır Genel Mudur açıklamasım şo* 1P tamam'ami'tır «Turkıvede hâlen î milv«n ı«atı eldojro. >ol, atelve ve fabrıka unıtelenmıze her yün «,»k daha dusuk ncretlerle ealı«mak ıstfvfn bınleroe vatanda. »ımııın muracaat ettıklerı de bır vakıa elduğuna «ore durunnn bovle bır sannca varmastmn nedenlerı anlasılamamıstır » (Bagtarafı L . HEallI Kaya'nın demeci Turkne Işveren Sendıka'an Konfederasvonu Genel Başkaiı Ka>a, TCDD Genel MudurlujSu le DYF . ts arasındakı anlaş. r.azlıkla ılgılı olarak dun veı. l'gı yazılı demeçte, «Asırı zam aleplerı tnılli ekonomımızı çık. naza ıtecek mahıvet almaktaıır» demız, ışçılenn ucretlenne apılacak zammın vergı olaraic atanda^lara ıntıkal edeceğlnı >ne surmuştur Aiırı ucret artışı nteUennln scı ı^\eren ve hukumet tem. ılcılerınden kurulacak bır kon»vde goruşulmesını ısteven Kas «DTF . N'in asın talebınde srar etmemesını utı.Torn» » de. nı«tır. ftte vandan D\ F tj Başka. ı Çerafettın Ako\a da dun bır çıklama japarak, bazı çevre. erın yanhş bılgl vererek kamu vunu janıltmava çaıi^t klannı ne surmu« TCDD'de çaa^an 30 ın ışçının bugun aldıgı ucret. ı bır produVtıf ça!ı«ma \apı. ımıjacagını one surmuştur. usun bınncı sırıf uzman bır çının brut 1224 lıra sanatsız ı s . ımn ı«e 648 lıra ücret aldılc. ırını açıklavan Akova vapı. tcak zamlarla bu rakamların ızla artmıvacagını ıddıa etUf, ışverenın lokavta gıdıleceı volundaki sozlerıne de değıerek devamla <o\le demı$tır• Bır tarafta nlkemizde ı^sızlik »rnnn özerınde dnrnlup. işsizTf ı* aranırken dı{er bır t a . •fta dtmokrasının \az«rcılme< ısurlanndan biri olan aendikaj talneller \e «crçek anlamda a faativetlerin temel felsefesi Un tepla ıs «ozlesme öıtürlnunün bn ve benzeri tehdıtler. ' zedelenmrk ıstenmesi «osval dalet ılkelerıne ters dnseccti ıbi demekrasıvı de zedelıvecek ır. Demirvol Isçısı ve sendika oneticileri, ulkrnın içinde b n . ındnfu ekonomık. sosvat ve ıvasal ortamın krıtık bır d e v . ede oldnfunn mıidriktir. D e . ıırvoln ısçisı, çre»e i<i aksat. lamak vcva dnrdnrmak e k a . omık krızi bır kez daha art. rmak ıcın basvarraamaktadır. ksıne. çrevı. defFrını bolma< ır emefcle. daba «evklı «larak ıne sarılmak, iktisadî kalkın. lamıza katkıda bnlunraak «e ısval sımriar arasındakı «ça»mn daha daraltmak ıcın »on «I olarak kabnl etmistır» Sendika, isteklermi savundu <Başt*rafı ı. tavfad») tim malıyetlennin de lurmt. le ynkselmesiae vol »cacak. tır. Hukumet ınşaat fektorttndeU durgunlutan siderileeeğini >aadettıği haUe. bu durgualufu daha da arttırabilecck bazı zam kararlan almıştır Iktısadi hajatta ajırı bir durjnn luğun hukum surduğu meıdaııda ıken bu durgunlujnı arttııacak olcusuz adımlar atılması butnn i; havatını ka ramsarlıği ı e tcdırgiMİifce vi rukleven demeolerm birbirinı kotalaması zararlı olraaktadır. 4 tktisadr konularla ilgiH bazı hukumet u\elerinin a;ın mııdahaleci, hurokratik, hur teşebbiısun vatırım ve üreli» sr\kini araltıcı bir iMİup <ec tıklerı tocden kaçmanaktadır. Turk fknnomısini «ıkıntılı dorumlara suruklevebılecek, halk kutlelerinin «ıkâ^etlerinı koMilaşfırarak ı?«ızlın art tıracak, \atanda;ları de\letten soğutacak s<»>al ka^na;maları \e rati'ünalan s«rile( tirecek bır ttıtum \e darranışta ısrar edilmeıi hatalı olur. Raikın artan cecim «ıkıntmnı, H havatının durjranluğunu, mıl lî knnveye uymayan barekra tık mudahalelerin tesirlerlnl hıe bir polemikle \eya hiç bır istariütik huıwri ile fizlemek kabil deşildır. 5 Her mııteşehbise, her ver»i mukellefıne. her ihjracateiya, her unavici^e $fiphe ile bakıl dığı. hattâ hur teşebbusün hor goruldnîu mtibaı Taratı!>r«a ıktıudi gtlişmtmiıın bn tntumdan dolavi zarara njramatı karınılrear hale celîr. Kaııunsuzluklaria etkill $ekilde muradele edılmeli. fakat >nrt kalkınmasına katkıda bulunan ddrnst insanlann nevkinj \e he\esmı kırarak, cutensulik ve kararsızhk varaUcak bır uvlnp \r tutumıjan uzak dnrulmalıdır > MGP bazı On yılda (Baatarart t beyaz zehır kurbanı gıbı, kendımızı petrolun kadennden kurtaramayız. Bütün enerjı ıhtı\acımızı, olanca agırhgı ile peîrole bağiamışız ve şehırlerdekı kalorıferlerımızi bıle petrolle isler hale getırmişız Bır de bızım bevınlerımızı ıyıce vıkamağa kalkmışlar, «petrol dedin mı vabancı sermaie ister, vabaneı teknik ister, vabanct tecrube ister» demışlerdı Oysa 16 yılda, 50 yabancı sırket, petrol amelıyelerınde kullanılmak üzere 1139 417 654 lıralık vabancı sermayeyı yurda getırmışlerdır. Evet, bır araştınna kuvusu 45 mılyon hradır, petrol nakleden borunun bır metresi bınlerce Hradır, son model bır sondaj kulesının fıyaü 8 mılyon hradır, sondajlarda kuUanılan matkap başlannın fıyatı 10 ıle 40 bm lıra arasmdadır, aşajı yukan 7 • 10 arama kuyusu açtıktan sonra petrole ulasılmaktadır fılin ama. butun bunlar, avnı zamanda, ugrunda bunca masraf goze alı nan maddenm çok verımlı ve kârlı olduğunu da gosterrnemekte mıdır? O halde, petrol bütün bu çılgınca raasraflan ve emekleıi göze aldıracak venmlilığı ile yabancı aermayenın emrınde bırakılırsa, hedef, petrolü bulup isletmekten çok, o ülkeyi bır petrol hajâlinın pesıne takıp kosturmak ve onu vazgeçemes sekılde petrole muhtaç hale getırmelc de olabılir. Bız bu tecrubeyı hayli pabalı edınmisızdır va ş:mdı, kendi meselemızi cozmek zorunluğu ile de karsı karşıya kalmışızdır. PAHALI OLAN NE? Amac ve Görüslerimiz Türkiye'nin demokratik ve plânlı yoldan kalkınmasına ve Batı uygarlık seviyesine çıkanlmasına hizmet etmek amacı ile Türk Sanayicileri ve İş Adamldrı Derneği adı altında bir birlik kurduk. ülkemizin yeni bir devreye yöneldiği şu günlerde, biz bu yönelimin Yurdumuzun kaderini nesiller boyunca etkileyeceği inancındayız. Bu inançla, amaçlarımızı ve görüşlerimizi Türk Kamu Oyuna açıklamayı görev saymaktayız: Atatürk ilkeleri ve O'nun Türkiye'yi layik, tam anlamıyla Batıh bir devlet olarak gören anlayışı, içtenlikle savunulmalı ve uygulanmahdır. 2 •Hür teşebbüs, iktisadî hayatın dayanağı ve demokratik rejimin teminatıdır. 3 • Sermaye, emek ve teşebbüsün birbirlerini tamarnlayan ana unsurlar olduğuna inanıyoruz. Karma ekonomi nizammın ahenkli bir şekilde yürütülmesi için, ticarî ahlâka ve memleketin gücü içinde sağlanacak sosyal adalet ilkelerine uyulmasını şart olarak görmekteyiz. H Hızla artan nüfusumuz yeni iş sahaları istemekte, iktisadî kalkınma özlemimiz ölçülü imkânlarımızdan verimli yatırımlar beklemektedir. Prodüktif çalışma hür teşebbüsün belirli bir niteliğidir. Bu özelliği daha da yararlı kılmak görevimiz olacaktır. 5 Vergi kaybını önleyici her türlü olumlu tedbire yardımcı olmayı ve millî ekonomiyi güçlendirmeyi görev saymaktayız. •Çağdaş Batı Dünyasının ekonomik ve toplumsal gelişmelerine yetişmek için gerekli smaî ve ticarî çalîşraalarıri yalnız istikrarlı bir ortamda y a r *" 72* • olabö*eeği*açtktır. Bunun için halkm bütünMğünü* ^ bölücü tutumları her şekliyle tehlikeli bulmaktayız. •ülkemizin teknolojik ve sosyal kalkınması için çağdaş bilgilerle donatılmış gençlere şiddetle ihtiyacımız vardır. İstikbalimizin ümidi olan Türk Gençlerinin yetişmesini engelleyen şartlarm ve unsurların bertaraf edilmesi gerektiğine inanmaktayız. 3 Basın özgürlüğüne ve yapıcı tenkitlere Inancımız ve saygımız tamdır. Ancak; insan şeref ve haysiyetine tecavüz eden, haberleri maksath olarak değiştiren, yasalara karşı gelmeyi teşvik eden ve kendi "Basın Ahlak Yasası"na uymayan bir anlayış ve tutumun yanında olmıyacağız. 9 Bu ilkelerin yurdumuzda tam anlamıyla gerçekleştirilmesi için bize düşen görevleri bütün gücümüzle yerine getirmek kararındayız. ON YILDA 30 MİLYAR LİRA (Baftarah 1. savfada) aracı, 75 bm kı?i ucakla, 7 bm kışı trenle, S bın kişı vapurla gitmektedırler 200 dolarla Altı av kalanlar da var îstatıstıklerden elde edılen s o nuçlara gore, yurt dışına çiKan tunstler arasmda aldıklan 200 dolarlık dovız ve 100 TL ıle jıırt dışında altı avdan fazla kalabilenler de olmuştur. Tunst olarak veya başka nedenlerie yurt ctışına ortalama olarak yıl da 190 bın vatanda^ çıkmaktadır. Bunlann yurt dışında kahş süreleri IM aoyle bellrtümıştır 12 kıjl M «aatt«n az, 1500 klşı 13 gun arası, 5128 klfi 47 gtın, 10 bln klçi «15 Rtin, 21 bın 465 kışı 1630 gün. 11 bin 920 kısı 2 3 ay arası 3948 kışi 3 ıle 6 ay, 103 bın 177 ki$i 6 «ydan daha fazla sure yurt dı«ında kal maktadır. Aynca 31 bm 274 kıKirun de yurt dışında kalif «ürelen tesbıt edılememıştir. özel otosu oîan bır yerli turistın Almanva'ya yapacağı bir gezıde vapacağı en az masraf ise sovle tesbıt edılrnıştır. Iv tanbul'dan Almanyanın Münıh şehnne gıdecek bır turıst, genel olarak 4200 kılometrelık gidı? • donus bır yol katede^eKtır Pasaportuyla bırlıkte y r t dısına çıkarken kendısme rerılen 200 dolar ve 100 TL or+a lama olarak 810 Alman mnrkı karşılısıdır Bu gezı 100 kılometrede !1 hrre benzın yalî?n bır otovla yapılıyorsa, alınan doMzın valnız 220 DMlık k;smı yakıta gıtmış olmaktadır Kalan 590 DM ıle yenne) gore üç ay. altı ay, hatta daba fazla vurt dısuıda kalabılen vatandaş tic oğun vemek viyebılmekte, oteld<» veva pansnonda kalmakta. donuşte gelırken de «Zati e^va veva yolcn beraberi eşva» ithalıne hak kazannıaktadır Tunst olarak vurt dışına çıkıp da aldıgı 200 dolarla Avrupanın çeşıtlı ülkelenni gunlerce gezen ve sonra yurda donerken zatı eşya olarak pütap, tevp, televızvon, kurk manto ve benzen mallar getırenler da ol maktadır. Bu gidısle, onumuzdekl on yıl içmde dışarıya petrol için ortalama 2 mılyar dolara yakla$ık bır dovıa hazınesı odemeğe mahkum edıldjgımız anlasılıyor Bu 30 mılvar lıra eder On vılda \a bancılara 30 mılvar lıra ham petrol parası odemeğe namzet bır ülke 16 vılda topu topu 1 mılrar lıralık malzeme ve teknik getırmı? bır jabancı sermayeve hayranlık duyup a$agılık kompleksme kapılacak değıldır. Petrol aramak ve üretmek, ovle ıddıa edildıgi gıbl bızım kendi gucumuzun dışında bır konu olmamak gerekır On yıl once 360 bm ton olan ham petrol bretımının Uç mıslıni sımdi yerli şırketimız TPAO üretebümektedır ve butün o «buyuk sermaye, vüksek teknık, rakıpsız tecrübe» sabıbi va bancı şırketlenn yanmda •'• 32 7 ve varan Uretımıvle mılli »ermayenın gUcunll ispatlamaktadır. 9^HSl Ttenusunda tehîîke kapımızı çalıyor. Eldekı 60 mılyon ton rezervm ancak 5 6 yıllık tiretıme yeteceği belırtılıyor ve mutlaka veni petrol alanlannm bulunması ve rezervin TUkse'tılmesı gerektıği resml agızlardan açıklanıyor. Ortalama olarak, tesbıt olunan reıernn •• 2530'u toprak üstüne çıkartılmaktadır vo bu bakundan, eğer on yrl sonra kendi petrolumüzü kendımız üreteceksek bugünkü rezervı hızla 600 mılyon tona çıkartacak keşıfler vapmamıj gerekecektT Yabancı sermave oesıtli sebeplerle mızıklanıyor Zaten 50 sırketten 32'sı ılk dalgada tası ta ragı toplajıp gıtmı^tır Ger de kalanlann buvuk çoğunlufu An kara ve Istanbul'dakı iş hanları nın kauılannda şımdılık tabelâlannı mııhaiaza edı\orlar. Verlı sırketımizle bır kaç yabancı sırkefan surdürdükien aramalar ıse. ne muhtaç olduğumuz t"mpoda gıdnor, ne de ümit ettiâımız so nuçlara vanyor. Bu yüın ön tahmınl, liretun sevıyesınm bıraz daha du«eceğırd gostenvor. Yem pefrol alanları bulunmamakta buna karsılık, mevcut kuyulann venml her yıl bıraz daha azal maktadır TEHLİKE Neye mal olabilfr? labıta Müdürüne (Bajtarafl 1. sajfada) abıta Başkomsennı gondererek, azı ve inşaatı durdurnıak ısteuştır Inşaatın sahıbı îsmet alcı, ıddıaya gore gondenlen ube once rüsvet teklıf etmis, unda başarı sağ!a\ ama\Tica ü»rlerıne amelelerle bjrhkte yuımuşlerdır Ekıp, bunun uzerıe taşıtlarına bınerek ınşaat ve naen ayrılmıştır Bu kere duJma Beledıye Zabıta Mudurü evfık Kurma mudaha'e etmışr Kurma, olay yermae arabandan mer ınmez ınşaatm "=ahıbı • amelelen uzerne saldırmışrdsr Ikı zabıta memuru ile layı onlemeve çalışan Kurma, tldınya karşı koymak ıstemışs» s bsşaramamı«tır Iddıaya gore, ışaatın sahıbı tsmet Balcı, Z&ıta Mudurunun boğazını sıka ık oldurmek ıstemış, ameleler » çeşıtlı >erlennden yaralamısr înşaatm sabıbı bu arada, Senin çıbi mudür çok gordük. en burava milyonlar döküvoım, bir kaç bın lıradan mı ka»nnıT» demıştır Cerreden geTüer, Zabıta Muduru ıle meıurlarını mutlak bır olumden urtanruşlardjr. Olaydan sonra ışaatın sahıbı, bzel otomobılıne ınerek kaçmıştır , Osgürlük Kutsaldır YILMAZ AKAR Vkta* Crida >ana\ıı \e 'lıc. A. Ş. NECATİ AKÇAĞLILAR r.kten Holdın<r \.Ş. ORHAN AKER \kor I"ı< \r Demır Sanayi A. Ş. İZZET AKOSMAN Turk Pırelh \.j» HALUK AKStJYEK KV \ \Iuh. \e In^aat KolI.Şri. HULKİ ALİSBAH KCK, Holdınj: \. Ş. ERDEM ALP Ö/k"eo&lıı l»ı San.vcTic. A. Ş. CAHİT ARAL Me\u\Iev\asuvuGıdaSan. A. Ş. FETHİ ARMAN Turkne Şışe \e Cam Fab. A. Ş. OKTAY ATASÜ \r \ Muh.%e Inşaat Koll. Ştı. CEMAL ATAY l ?e\ Tıraret \c >anavı Ltd. Şti. ERGUN BASKAN (TII7P! ^anatlar Matbaası A. Ş. KORKUT BERİKER kıltoprak ^ana\ı \e Tıc. Ltd. FEYY'AZ BERKER J. kten llulıJııii; \ N. REFİK BEZME\ MHIIIIK at ^iııtral T \ Ş. AHMET BÎNBİR ()to»an \ * ^ ADNAN BİRGİ Bır«,'i v^aııaM A >. SONUÇ O halde sonuca gelehm Kal kınma hamlesmde, ıhtıyaç duyacagı enerjıyi petrolden elde etmeğe karar venniş bır ülke olarak kendi öz kavnaklanmızı meydana çıkarmağa ve üretıme geçırmeğe mecburuz. Gecıktığımız her nl tehlıkevi çoğaltacak tır. Tehlıke ise açıktır: Petrole alışkanlığımız ve ihtıyacımız artıvor, buna karştlık vabancılara bağımsızlığımız da artıyor. Kendı petroîumuzu kendımiîe yeter olçuye çıkaramazsak, bızı zor gunler beüiyor. Agrı PTT (Baftarafı 1. M memur olarai: çalı^tıgı behrtıbnış tır Almanya'da çalışmak uzere daha once japmıs olduğu muracaatı nın kabul edıldığım ve pasapor* tunun bazır olduğunu belırten vez nedar 12 gün içınde hareketuu ta sarladığmı ifadesınde belırtim^tır. Emnıyette gozaltına alınan Vez neda', bugun Adlıyeye verilecektır S ON Iy yüzöndeki (Bastarah 1. tay(ada) teru kırümi|*ır Antenın ustun ko ru de olsa onarılması gerekmıştır Scott ve îrwın, cıpı hazırladıktan, kameralannın objektıflerınde bırıken Ay tozlarını aldıktan sonra cıpe yerlesıp guneye doğru ha reket etmışlerdır. Bu gezıde astronotlar. Av mocTulunden 5 km. uzaklaşmışlardır. Dunku gezı, her «eyden once ıeolojık amaçlar tasımıştır. Scott ve lrwın, ıncelemelerını TV ile uzay merkezıne ıletmif. lerdır Astronotlar, bugunku üçuncu Av gezısıne hazırlanmak uzere uvumaya baslamışlardır Beledıye Zabıta MudurU, «Bır ' aftada lyı olur, 15 gunde geçer» ı Selçuk'ta Ziraat Ban •khnde rapor alrnıştır Olay kası taşıtım durdurup 4 mılyon a\cılığa aksetmiştır lırayı çalan soygunculann aran masma devam edılmektedır. Guvenlık kuvvetlen dun de tesbıt edılen hassas bolgelerde ara(Bajtarafı 1. Sarfada) ma'annı surdurmuşler, ancak bı lokratık Te parlamenter diizesonuç alamamışlardır. Bu arada e olan bagUlıgı tevıd olmu? ve olavın geçtığı Selçuk Savcısı Eteşrulafunn ÂüUet Mecbsının ı nıs Veğen, Ziraat Bankası taşıtım o&nnluk ovlartyle tescil ettırsoyanlarla ilgıli önemli delıllerın ıış bır Huknmet Başkam ola ele geçırıldığınl, ancak bunlann sk bu şavıalann asılsızlıtmı kıymetlendırılmesı bakunından aurta?e Cumhunyetınıo bür çiivlannıasının mahzurlu olduğuarlameotosu hoznnuıda be.Tan nu soylemıştlr. ayurmaıuzı, bu serefb kurıüu Araba soygunculan aranıyor Ölçmen ua naçiı bır niesı olarak rica derken, mayetlerın dogruluğuu teyıduııt balınde tesüı ı^ieımden dnce mılletımız eraaneını lade edeceklerden bin ollu^ımu bılmenuı saygılanmla Çetin Altan (Bavtarafı 1. laylad» tın Altan, Dilındıği uzere, Sıkıyonetım makarnlannca önceto eun serbest bırakılmıştı. Çetıs Altan. bundan kısa bir sure once de Ankara Agır Ceza Mahkemesmde bır TÎP kongresınde yaptığı konuîmadan oturu î tnl mSnr h a m « **«wr*«ınft r Şehir içinde kanunî sürat hakkın 50 km.' dir. Bunu aşma. 2 Ağustos C. Ahır 10 Iyi yollarda ivi trafik duzeni, uygarlığın ifa OSMAN BOYNER MtııiMİdı/ Menütat Fab. \.Ş İBRAHİM BODUR ^anakkdlt» ^erdnıık rab. A Ş. MÜCAHİT BÜKTAŞ Fn(1ııtrnfl T \ > MUAMMER CİDER •jidor Ttağ ve ^ e m SanaMİ AlJ RIZA ÇARMIKLI \ Rızafarmıklı\eOrt Kol! Ştı. 12 20 1615 19.25 21 13 2 5» S. RAHMİ ÇOLAK Î7mır Yun \feıı»ucat T. A. Ş. SÜREYYA ÇOLAK Kula Mensucat rabnka«t A. Ş. A. OĞUZ DAĞDELEN ^ı enı Kontrplâk \ *i. NEJAT ECZACD8AŞI \ «zaoıbaşı Holdıng A.Ç. ORHAN ELAM \h\ Muh. ıe Inşaat Koll. Şti. EKREM ELGİNKAN rJüinkan Holdıng \. Ş. TEVFtK ERCAN Ercanlar Tıc. Ltd. Ştı. BAHRt ERSÖZ Rabak A. Ş. ŞİN'ASİ ERTAV lümır SanaM Odası Başkant SAÎT ETE Nta« Sentetık lplık Fab. A.Ş. ADİL FAISSA Termoteknık San. ve Tıc. A. Ş. MUZAFFER GAZİOĞLU EhaflıÇımento s an veTıc. \. Ş. RAHMİ GİRGİNKOÇ Gıro\a Tıcaret Ltd. ^tı ERDOĞAN GÖNÜL Otosan A.Ş. NİHAT GÖKYİÖİT Tekfen Holdıng A.Ş BURHAN GÜNERGUN Tıırk Demır Dokıım Fab. A. Ş. HASAN GÜVEN Hasan Guven tthalât lhracat KEMAL HARAÇÇI \artaltepp \Ien»u< at r ab. T. A. Ş. KADİR HASOĞLU \adır Haoğlıı Fırma«ı ORHAN IŞIK \nkara Sana\ı Odası Bagkani FAHİR İLKEL \rçelık A. Ş. FÎRÜZ Un Sanajı ve Tıc. A. Ş. Kanatlı KANATLI DEMİR KARAMANCI H\ atlı Çımpnto Jıan. \ e Tıc. A. Ş ÜNAL KARDEŞLER Tnal Kardeşler Fınnası HALİL KAYA Turk Traktor % e Ziraat Mak. A. Ş CAN KIRAÇ K.oç Holdıng \ . Ş. İNAN KIRAÇ Tofa? Oto Tıraret A.Ş. RAHMİ M. KOÇ Koç Holdın<î \ . Ş. VEHBİ KOÇ Koç Holdıng A. Ş. ASBtf KOCABIYIK ^ Boru«an Boru î'an. \. Ş. ŞAHAP KOCATOPÇU Turkı\eŞışe \e Cam Fab. A.Ş. SITKI KOÇMAN >ıtkı Koçman Fınnası NECMİ KOMİLİ Komılı \ a * s abun Glıserin A. Ş. TARIK KOYUTÜRK Tarko lnaat YÜCEL KURTTEPELİ tureka Metal Tıcaret A. Ş. ALt MANSÜR Lpp Kım\a \ Ş. İLYAS MURTEZAOĞLU \lurtP7aoglu Inşaat ve San. Ltd. BERNAR \AHUM Koç Holdın;: \. Ş. HALIT NARJN ?sann MenMirat Fabrıkası KAMİL OBA Elgınkan Holdıng A. Ş. BEHÇET OSMANAĞAOĞLU l«tanbul Tıraret Odası Başkanı ERGUN ÖZAKAT Kartek^ Tıcaret \P Sanayi A.Ş. MELİH ÖZAKAT Otomobıltılık VP Tı< arpt \ Ş. AHMET ÖZKÖSEOĞLU A. Ş. Öztoseoğlu Isı San. ve Tıc. RAŞİT ÖZSARUHAN Mptaş \ . Ş . Dr. VEDAT ÖZSEZEN Puro babun Sanavı \. Ş. SAKIP SABANC1 Harı Ömpr Holdınc A.Ş. AHMET SAPMAZ Gunev ^anavı \ . Ş. ALTAN SAĞANAK Ka\pl kablo \e tlekt. Mal. A. Ş. KÂMURAN SERTEL Tekten Lndu»trı ve Tıtaret A. Ş. DÜNDAR SOYER Cnata Sanavı \ ^ ERTÜĞRUL SOYSAL v l^tanbul anaM Oda«ı Bafkanı SABRİ TAMK izmır TM aret Oda«ı Bajkanı YUSÜF TANIK Splolıt Kom. Ştı. FETHÎ TANALAY ^eo;et Fınan\p End.Gelış.T A Ş HAMİT TATARİ T\C s anavı \P Tıcaret A.Ş. BAHATTİN TATIŞ Iznır Ozel Turk Kolejı SABRİ ÜLKER Llker (iıda Sana\ı ve Tıc. A. Ş ŞEFİK YAMAN Şptık 'iaman ve Ort Koll. Şti. MUSTAFA YALMAN T\TKO T \ Ş SELÇUK YAŞAR ^aar Holdıng \ S.. SELMAN YAŞAR la^jar Holdıng A £ H. YORGANCIOĞLU Eklo Koll. Ştı. MAZHAR ZORLU Lge \ ıldız Pl. Boru san. Kom. Ştı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle