09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Affustos 1971: CUMHURÎYET SAYFA BEŞ PARLAMENTO'NUN 0 \P Samsun SeMtöri Dr. Fethi Tevetoğlu, şu giinlerde son derece üzgün .. Su ratından dii.şen bin parça . Sadece Tevetoğln değil, Teıptoğlu gibi yılda bir kaç kez çesitli nedenlerle Forraoza'ya çağrılan nice parlâmentrr Kızıl Çin'i tammamızı bir türlü hazmedemiyorlar.. Çan Kay Şek'in özel bir sevgi tasıdıfı bazı parlâmeııterlerimiz, dostluk grubu üyeleri, Kızıl Çin ile ilişki kurmamamız İCİD olağanüstü bir çaba sarfediyorlar.. Dışişleri Bakanını bile Dışişleri Komisyor.una çağırdılar pörüşme için.. Valla bunda fizülecek bir sey yok, Kıta Çin'i daha büyüktiir. Hem geziler de ba hüyüklüğe göre olur.fiçay falan rievam eder sanılır • Bir Padisah. devri «altanatında. iilkesinde göze küfredenler için ölıim cezası çıkarmış.. Her kim başka«nın gözüne kiifrederse kellesi uçurula. gibilerine.. Kirkor. Agop'u fena halde kızdırmış.. Agop afzını açmıs Kirkor'uıı gözii üzerir.e.. Fakat idam cezası akına gelince yutmu? sözünfl... «Kirkor.. Kirkor... Gözünü seveyim senin.. Ağnooorsun» demi«... Simcli TBMM kulisinde bn fıkra revaçta . Parlâmenter. lerin bir kısmı konuşuvor, koııuşuyor.. «Kirkor, ağnooor sun?» diyorlar birbirlerine.. • TBMMde bu hafta dış a m a oranla hararet TÜksrlecek.. O m a l Madanoğlu, Osman Köksal'ın yasama dokunulraazlıklaruıın kaldınlmasına ilişkin Anayasa ve Adalct Komisyonunun raporu jelecek Cumhuriyet Senatosuna.. Muhtemelen yarın.. Sonra Anayasa değişikliği için imza atımı baslayacak.. • Anayas* deği.«.ikli£ine içten rıza göstermeyen nic« tıye, çeşitli nedenlerle Ankara'dan ayrUdı.. Bakaiım kaç tanesi bu ayrilığı, defişiklik sona erinceye kadar sürdürecek? • TBMM'de sayın seçmen vatandaşların eski ilgisi yok şu gunlerde.. Nerede eski kalabalık? Esfcjden kulisler adam slmazdı.. Simdileri ise kulisler, lokantalar bombos. Seçmenin ricalan artık geçmiyor parlâmenterlere.. Zaten onlar da açık açık söylüyorlar teski devir geçti» diye.. • Gönülleri srnç. ama meclis, senato albümüne f ö re yaslan bir hayli esM. nice «gönlü zengin» parlâmenter, meclis lokantasma grnç ve jrüzel hanım «arkadaşManyla geliyorlar.. Geçenlerde bunlardan bir tanesi ki fcendisi epey vaşlıdır çok, ama çok giizel bir kadınla lokantaya gidiyordn.. CHP Elazıj Milletvekili Mehmet Aytuğ. zınk dive verine çakıtdı. önünü ilikleyip vaşlı parlâmenter diMtuna. «Amca .. Yengerruz mı'» deyiverdi.. Beriki neyse ki durmamazuktan geldi.. • Kuliste toplanılmısti, seramik masanın etrafınaNecml efendj, vijne, kayı»ı. çilek sulannı. maden *ularını, ıhlamur ve çaylan. »ı, orta. sade kahreleri dnrmadan taşıyordnBir n başkanı kl kendisi konuktu masada.. «Ne zaman tatil oluyor meclis?» deyince, tncili ÇaMif tonınu bir parlâmenter hemen cevabı yapıştırdı: «Valla RöTev blttt ama, terhis kâğıtlanmız henüz gelmedi..» • Çalışma Bakanı Atilla Sav geçenlerde «vaki davet» üıerine TBMM Basın Büro«una geldi. oradan da Parlâmento Muhabirleri Derneü oda^ma.. Laf lifı. lâf cigara paketini açtırdı» Çaylar içildi.. Sayın Bakan. bakanhğırun çalıjmaIan hakkında bilgiler Teıiyordu.. Bir aralık: «Sosjal Sıgortalar Hastanelennde tek tıp ilâca gitmeyı düşünüyoruz» deyince; Otvam gerisini getirdi: «Baş, diş, nezle. gnp, karın ağnsı. bejân kanaması, dıyare. zatürree, kireçlenme, safra kesesi iltihabı. ülser, kanser, lumbağo için bir kutu asprin ..» lamento'da 7 gün Olup bitenler... 0 Sosyal Siçortalar Knrumn kapsamındaki ışcilerin emekll aylıklannı düzenleyen kanan teklifinin Millet Meclisındeki g ö . rüsülmesi tamamlandı. Teklif C. Senatosnnca da kabnl edilip kanunlaştıfj takdirde emekli i^çiler en az 540, en çok 34S5 lira nct aylık alacaklar. natkârlar :1e kendı adına çahşan doktor. mühendıs. eczacı ve dığer meslek sahiplerinin yaslılık, malulluk ve ölüm halle. rınde sıgorta vardımından yararlanmalarını öngörüyor. # ts Kannnu Tasansı Cumhariyet Senatosonda da kabnl edi. lerek kesinlefti. # Kor.tenjan Senatbrlerı Cemal Madanoğlu ıle Osman Köksal'ın vassma dokunulmazlıkları C. Senatosu Anayasa v e Adalet Komuyonunda kaldınldı. # Esnaf ve sanatkârlar ıle serbest meslek mensuplannı sosyal guvenlığe kavuşturacak olan «BağKur» (Ksnaf vt *t7.e(k*r. lar ıle Serbest ÇaJı^anlsr Sosyal Sigortalar Kurumu) kanun tasarısı Mıllet Meclısınce kabul edıldı. Tasarı, esnaf ve sa Sıcaklardan ötürü Sandalvaların daeılısı A.P. CHP. D.P. M.G.P. M.H.P. M.P. B.P. Y.T.P. Bağımsız Boş Milletvckili 224 141 41 14 1 4 2 1 16 6 îı Senatör 89 34 g 10 1 6 2 I nı bir porselen kaba kovarsınız elınıze bir çatal alırsınız ba«larsınız kanşürmava.. Hep ayri! yone dogru kanstırmak gerekır Bir de varcümcı olmalı kı, azar azar zeytınj'agı dbltsıjn.. O koyu sarı renkli bulamaç. eıderek aç?lır, açılır. nerdeyse bevaza çalsr rengı.. !şin sonuna eelındıgında bir limonun suyunu da eklemek gerekir. munasıo mıktarda tuzla bırukte Görunüşe göre Meclislerimizin bu yıl tatil yapma£ lan uzak bir ihtimal.. Ağustosu bulduğumuza gö| re yeni dönem başı olan Kasıma kadar bir şey i kalmadı demektir. | Gerçi Anayasa'ya göre (madde 83) TBMM yılda, | en çok beş ay tatil yapabilir. Bırakın en çoğunu % Parlâmento nun yüklendiğı işler o kadar yoğun | ve önemli ki, bu tatilin en azını yapmak bile mümkün olmayacağa benzer.. TURHAN ILGAZ Parlâmenterlerimiz de bunun gerekliliğini ve öne1 mini kuşkusuz çok iyi bilmekteler ve çalışıyorlar.. Mayonez yapmasını bılır mısı şaiırem şahrem yarıhr.. «Mayo'.] Bir bakıma bu. boşuboşuna geçip gitmiş bol tatilli ni7'.. Çok kolaydır Ikı Nunıurnrz kesildi» derler buna . Vapuacnk şev ıkı yumurta da >, dönemleıin raahsubu yapıhyor demektir. tanın sarısını. ama valnız sarısıha kırmaktır temız bir porselen kaba.. Ama ışın kolayına ka çanlar bir cezve ıçınde nışasta pısinrler bunu eklerler k e s 1 mış mayoneze ve mavonezi bir' süıe de ateşte karıştınrlar. Tabii atesın Uzenne oturtmak için, once mayonezı porselen kaptan, maderu bir kaba almak gerekir. Yoksa porselen kap ateste çatlar... t dört köşe TATİI Mİ DEDİMZ? K. r Kontcnjan 15 M.B.G. 18 450 183 I GUNUN KITAPLARI 25 mılyonluk dev »atış sırurını aşan B. TRAVEN'm romanı: DÜNYADA YILIN ROMANf Cumhunvet ın «Parlamcnto Ama bazen sanssızlıic bu yasay(ası>, «Gastronomi» sayfası na bozulur mayonez.. Belkı yumı oldu dıye dusunmeym hıç... murtalar gerektiğı kadar tazs Bu sıcakta Anayasa değışıklıgı degıldır. Ama genellıkie mavonı taruşan Parlamento'vu gönezın kesılmesme sız sebep olur rünce çağmşım oldu.. «Jstidlâl» sunuz.. Aynı vonde karı^tırmak yanı meselesi.. Bu çok dJkkat ısteyen Aslına bakarsanız, bu «An» bir içtir: Ihmale, lâübaüliğe hıç yasa değişiklikleri» üzerınde yagelmez.. Kolum voruldu dıye zılmayan pek bır şev de kalmakaytarmaya kalkısıp. bıraz da dı.. Kalsa ne olacak dıveceksıbu vone doğru kanştınrsanız nlz; havanda su dögrnek neyse rezıl edersınız mayonezı.. O cabu da o Sıcaklar da bastınnnım bulamaç. ayın yüıu gıbı ca, Anayasayı değişunnek ıçın çırpınan Partilerarası Komısj'Onu ızlemek gîttlkçe zorlasıyor, ınsanın tistüne bır uvuşukiuk çokuyor; Parlamento basm bürosunun en serin yennde gevşeyip, olup bıtenlerı uzakran seyretmekle yetmüiyor.. Sıcaklarda, ınsanın kafası da aktıt bıçımde olmaktan çok pasıf bı çımde çalışıyor» Çağirışım da beynimizın, '"Çİhellıkle <pasif« bir çalıçma bıçimı değil mi? SICAKLARDAN KORiDOR YARI 5AKA I. İSYAN tkınrı baskısı çıktı. 15 Ura. HABORA KITABEVI r. K. 6 Be;azit • tstanbnl mihail bulgakof \ 2crt 201*a eyaytnlan usta i|e margarita 9 iickev , anıoi'i ksrda 6 aycla ] ömilvon salan. ş biiyülcvk'i ıııatcra I 1 T 5 L ' roıııanı... •$ 3^;.' • . babil kitapları P.K.319 kızılay/Ank. ladei zıyarettir sebebi... TÜRKİYE'DE İLK DEFAl Tıfdnık tekniğıyle nefis baskılıBÜYÜK BOY roman 1. kttap çıktı: AŞK DUGÜMU » v • •• ** BÜTÜN. ESERLERI bilgi yayınevi ask hikâyesi loveslory saît faîk Pearl S. Buck BJ kılaoli' Ç'*t »u[wn dır>l»rek kağıttan tasarrufla ueuza nal ednmıstıf. Bı» refn«nı rormal fıyatımn en ajığı tıçle bir r.e e' Remınm kısaltılmamı» lam m«tnı Hayat ROMANLARI 5 3.baskı sander yayınları 10 lira GENEL OAĞITIM ı BATEJ liarosiayv iwazskiewicz metne sadık.güçlü birçevirl 56Osayfa Ç | K T l / 2 ° T L seçkin kitabevi PK.1362 istoluş yayınevi l BIB ALT1N ELLER BASKAN YAY1IMUARI NESRIY ATlOtR 27 99 89 babıali cad.no 54 cağaloğlu tstanbul 1O SAYISI CIKTI. Geçen hafta başlannda, Parrilerarası Komisyonun çalışmalan bıter bitmez. Parlamentonun şoyle bır hafta on gün tatile gıreceğı söylenıyordu.. Komisyon bır hızla 110. maddeye gelmışti o sıralarda.. (Bu maddeye bir eklemeyı kabul etmedıydı komısyon). Sonra. AnayaCHP Adana MılletvekiU Dr. sa değijiklıkleri kabul edılınceKemal Saiır, mıdesindeki fazlah ye Kadar Mecııslerın süreklı olağı. geçen ay, bir iki bıçak darberak çalışması kararlaştınldı sı>le aldırraıştu Gende bıraktığımız nafta ile Bu arada gobeğinden de bir ıki beraber Partılerarası Komısyor. parça almışlar anlaşüan, Dr. Sada çalışrnalannin buyuk kısmı tır. nazar değmesin simdileri tığ nı tamamlamıs durumda.. Bu gibi.. Yani «göbekli» değil . çabukJuk havrete düşıiruyor mGeçenlerde Florya koşkünde sanı.. Ama komisyonun hızlı çaCumhurbs^kanı Sunay tarafınlışması vanında Anayasanın bır dan kabul edildı.. an önce değiştırilmesande BaşÜç dort gün ö'nce de Genel Kur bakarun gösterdiğı gajret de damay Başkanı Tağmaç ıle görü? ha az şasırtıcı değil.. AnayasaFİKRET tu.. nın değiştirilmesinde gösterilen Cuma günü rastlaştık kuliste acelecıük, 1961 Anayasası üze•Havrola Doktor? Haberimiz olrınde söz hakkına sahıp fcışı ve muyor sanma» deyınce, «Yooooo» T33 jet egitını nçağının kutoplulukîar arasmda bir ayınm cekti. «Sadece iadei riyarettir semandasını aldıktan sonra koyapılmasa. yıne de bir ölçüde bebi.» anlasılır olabilecek. Oysa, acelemut gereğince sağ pedala baYâni. Doktor Satır. ameliyat ol cilik, 155. maddenin gerektirdififçe dokunup levyeyı yatırduğu sırada Cumhurbaşkanı ve ği, Parlamentodaki aritmetik ço dım. Pedsldan ayağımı çekerTağmaç Paşa ilgi göstermişlerdı. ğunluğu bır araya getirrae çabaken levyevi bu defa kendime Satır da sımdi tesekkür ediyor.. sında yogunlaşıyor.. Birkaç bı dogru çekince koca jet. sk gi. •Hep «ajlık nedeniyle ayntmmaz Iım adamı, bazı sendıkalar ve bi havalandı ve yine komnt ya devletl ikhalden.. Bazan tersi bazı meslek örgütlennm ilk tasüzerine levyeyı aynı dogralta. saflık nedeniyle olor diyemedık lak metnı üzarinde söyledikleri da tuttum.. Satır'a.. sözler, yayınladıklan bıldiriler, Altı bin metre Mikseklikte, «değişikliklerin kamuoyunda geKızılcahamatn dağlarından ha. GELEYDİ niş bir sekilde tartısılması» olafifçe yana dönüp. aşağıları rak vorunüandıktan sonra. Par seyrettikten sonra Sarıyar Ba Sıcaklar i>ice bastırdı. Ne var lamentodakj bir Milli Birkk rajına gelince. komutan «Lt\kı TBMM'nde havalandırma ayGrubunun bile. değışiklikler üze yeyi bırak . Pedallardan aya. gıtı var. serin mi serin ortalık.. rinde Parıamento ıçı bir görüş ğını çck» dedi.. Ve 133 jetıHele Basm Bürosıındaki telefon birlıgjnı sağlamak amacıyla kunin komntasını aldı. o anda kulübelerinden bir tanesi tam buz rulan Partilerarası Komısyona sn tide cidr vaklastı.. Bozuk dolabı.. Sotuk hava oradan geçikatılması gereksız Börüldii. (Mec yolda gidiyor gibiydik. su ka. yor anla*ılan ve de borusu patla lıs Başkanı Avcı. Partılerarası vıyordu altımızdaıı. lakat kar. mış anlaşılan. oradan haber yazbır komisyonun marulacağı hasıdakı dai da korknnç bir Imdırmanın tabii jeton düşerse berinı basına açıkladığı gün la yaklasnor. vaklasıyordu, kevfı bir başka oluyor.. Milli Birlik Grubunun da bu •çarpacağu» dememe kalma. komisyonda teınsıl edılmesı Buna rağmen. bazı sayın pardan. komutan levyeye asildı, gerektiğiru söylemıştı halbukı...) lamenter vatandaşlar Ankara'dan bir anda vine cok. ama (ok tster istemez, herhalde dıyor ınuzaklastılar coluk çocuk.. yükseklerdeydik.. san, Millî Birlık Grubu dediğm, Duvara çizik çizmeye alışmıs 18 tane Parlâmenter kı, değişikkahveci, gelmeven raüsterisi için Mürted'e dbndügümüz zalıklere karşı oy kullansa ne o man. bir vasama scvincı ıçın•geleydi.. lceydi • deyip çizik iur diye düşünülüyor... atarmış ya, iste şimdi bazan «esadeydim. Komntanın sesi. k u . mı> okunmak suretiyle yapıhyor Işto bu aritmetik çogunlugu laklarımda vızıldadı «ıneoejız.» yoklamalar O... Yok.. bir araya getirmedeki acelecilik Alana. yani kor.trol Imlesine ha(. 1.. Yok .. ( ) .. Yok .. tir ki, bır tuhaf çağmsımla maber verıjordu, serehli ızın ı,ıKBakıyorsunuz salonda >Tİzelli ki yonezin yapılışını düşündürttu mıstı ki, jette bir sey oldu kaşi falan.. Ama sonuçta •Gerekll bize.. Bu sıcakta bir an ön fam avaklarıma. avaklarım kar çoğunluğumıız vardır, birlefimi ce Anayasayı değiştırmek, kesılmma. beynim kalçalanma, miaeıyornm» deniliyor.. miş mayonezi ateş üstünde ttıtdem gozlerıme talan toplandı:. AnlaMİan saym kâtipler. orada turmağa benziyor. Mayonez tu Komutan. uça|ı de|il benı de. olmayan üyeler için isimlerinin tar tutmasma, ama ateş ve pı niyordu, içimdekileri uça^a sev kenarına «Geleydi» deyip bir işaşirilmiş nışasta ışın ıçine ginnvapıp vapmavacagımı.. Vapret çskıyorlar.. ce bir seye benzemez tadı... madım.. Zaten kafamdaki ka*. kı çıkartmama bile imkun yoktn.. MİŞASTALI MAYONEZ Havacı subaylar TBMM'de OTYAM Kâzım Kalalat, vanında çakı gibı delıkanlılarla. TBMM Toren Salonuna firdı^ı zaman. kendı kendime «Eski ha\acı1 lardan kaç kisı kaldık ?» dedım.. Kalalat albav. simdı pasa\dıHrndeniz yedek üste|nıenliUte kalmıs bır gazetecı. Tanmdakı iisteğmrn. vüzbasılar, binbası. lar. varbavlar \AT(» ha\a vansmalarını ka/anan Türk H» \a Kavvrtlerinin övbnülecek snbavlarıydıTBMM adına Millet Metlin Baskanı *abıt Osman Avcı bır tören düzenlemistı.. Avcı «enc subavlara ı t konnklara hitaben çok gozel bır konn^ma \aptı ve kntladı bırincılerı. rkibımı?ı. Kalafat Pasj'nın rakır enzlprı kıvancla parlıvorrin. Snnra Senato Batkanı Ha\a Kuv\ptle. n rskt Kornutan» ^nhorıın Pa şa da içinde kendinden böliınv ler olan bır KUDUIHH saptı. K. kibımi/e bırrr saat armağan edildı törenle.. Milli Savnnma Bakanı Fprıt Melen. cazlı çakmakla sıjaramı vaktıîım anda bır ovarma vaptı, bıvıklarımın vanabile. cefini sövlpdi. Çakmagın Ko. mutası bende oldujundan bır sakınca bnlunmadı£ını belırt. tim. fakat sigaraların böylesınr kötii ^apılısında emrçı srcenler<" «baska bir armıjnn!» »rrıl. mrsini de vatan asîona teklıf ettim!. lîes avdır. Kirk Sılâhlı Kuv. \etlerivle ıljili epev kanan cık tı TBMM'den Milli «aıunma Bakanına bonların adedını sor. duro, «Bes tane biııuk üç . beç tane de kücük..» olduruna. ba. »ılarının da pro«edürö ızleye. rek eelistijın» sövledı Tani demek ıstediğim sn kı. I'B.MM ile Türk Silâhlı Knvvetleri ıliskis» ıvıdir «n eönlerde.. Ih. tıvaclar stiratle verine g e t ı n . liyor. sevsri köprölrrı «elistiri. livor ksrulıklı. Cielecek vıl. çaj dı«ı kala. cak vedek sııbav üsteğmrn o . larak bendeniz de bundan son derece kıvanç duvnvornm. Tek üzüntüm. «senede bir ıriın. Bah celievlpr Askerlih Snhesinp »ok lama vaptırmıta cidemıyeee. I ğimdir. I kl Dz. Tek. Sat. Al. Kontis. Başkanlığından 1 Kapalı zarf usulü ile aşağıda vazılı dört kalem Elektrod satm alınacaktır. Tamamının muhammen bedelı 707.50O. TL. olup G. Teminatı 32.050. Liradır. Şartnamelerı komısyonumuzda, Ankara ve îzmir Lv. Âmirliklerinde görülebilir. 2 îhalesi 19 Agustos 1971 günü saat 11.30'da Kasımpaşa1daki Komısyonumuzda yapılacağmdan isteklilerın 2490 Sayılı kanuna göre hazırlayacaklan teklıf mektuplarmı en geç ihale gunü saat 10.30'a kadar Komısyonumuza vermelerı. Fiatı 10.50 TL. 1050 TL. 10,50 TL. TL. Tutan 52 ÎO0. TL. 525.000. TL. 105.000. TL. 25.000. TL. 707.500. TL. (Basın: 18857 • 6528) BU KÖSEDEK1 YAYINLARI V£ D1ĞERLERİNİ MERSİNDE Butunlemelı öğrencılere başarüı olabilmenız için Yarını saatten fazla nefıs bir eŞitim uçusu yapmıstık.. On dakikadan fazla koca ietin ko. mutası bend£ kalmısti.. kardıktan sonra, yemek verken Mıirted t\sü Komutanı Kur. may Albay Kâzım Kalafat, memnnn kalıp kalmadıçımı sor da.. inistekı takla numarası harıç son derece kevifli oldufumu anlattim. Cnmburiyet'te vıllar önce y a . vımlanan. «Hızlı Yasayanlsr. röportajımın jet faslını da böy lece bitirmistim.. Kgi. Türk Hava Kuvvetlert Egitim Daırcsi Baskanı General UÇBS kombinezoalarını çı ELEK ve ÜOSTLiVR Kitabevlerinde Bulabilir'siniz. Orta 3. Matematik Bitirme İmtihanlarına Hazırlaraa Sorulan ve Cevapları adlı kıtabı almanız ta\sıye edilir. Yazarı: R«cep YÖNETSEL Fıyatı: Î.5 Lira P.K. 371 . Kadıköy. tstanbnl 5000 50000 10000 2000 67000 Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 3,25 4 5 2,5 tnm. 6010 mm. 6010 mm. 6012 tnm. 6013 Toplım. |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle