09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• • • • Sagcı Düşünüşun Kritik T&rÜıi 12.50 Adam Şenel Doğuda Degişim Te Yapısal Sorunlar Ismail Beşikçi 12.50 Bıydclar Konusuyor 12.60 Hasan Hüseyin Korkmazgil Türk Devrimi Te Sonrası 1919 1946 Taner Timur DOĞAN YAYINEVİ P.K. 120 Cebeci Ankara umhurıye K u r u c u s u : ITUNTJS NADt JU PANAÎT İSTRATİ'NIN KOMANLARJ BARAGAN'IN DlKENLERl ... 6 Lira HATAT TOLLARINDA 6 KODtN t ş BULMA KURUMIJ UŞAR . KİRA KİRALÎNA AKDENtZ * . ARKADAŞ SOKAR KIZ1 ANGEL DAY1 PERLMUTTER AÎLESt VARL1K V A S I N E V t tSTAN'BUL (îlâncılık 4296 6512) 40. yil, 1b879 Telgraf Te mektup adresi: Cumhunyet istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 PazarteSİ 1971 Turist işçilerle ilgili affın yanlış anlaşıldığı açıklandı • AF, YENİ GİDENLERÎ KAPSAMIYOR Avrupa ülkelerinde bulunan turist pasaportlu Türk işçilerine bir defaya mahsus olmak üzere çalışma izninin verileceği yolundaki haberlenn yanlış anlaşıldığı belırtilmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Topluluklar Komisyonunun Dış Ilişklleriyle görevli üyesi Ralf Dahrendorf, Briiksel'de TRT muhabirinin sorulanm cevaplandırırken, turist işçileri işlerinden eyırarak suur dışı etmenin, aldatılmış kişileri cezalandırmak anlarruna geleceğini soylemiş ve, «Bundan sonra Türk hükümeti ve Avrupa ülkelerinin hükümetlcri sert tedbirler alarak turist işçiler probleminin bir daha ortaya çıkmamasım saglayacaktır» demiştı. Nitekım bu yoldaki haberin duyulmasmdan sonra Avrupa'da çahşan işçiler, yakınlanna hemen gelmelerini bildiren mektup ve telgraflar yollamışlardır. Ayrıca, af haberinden bnce Almanya'ya gitmek üzere birçok kişi pasaport alarak şınır kapüanna yığılnuşlardır. Kendilerini çalısmak üzere Almanya, ya da diğer ülkelere atmak isteyen kişilerin yanında, gezmek amacıyla yola çıkanlar da güçliiklerle karşılaşmış ve birçok ülkaye girmekte zorluk çekmişlerdir. Avrupa'ya gitmek Isteyenlerin sayısmda büyük bir artışın görülmesi üzerine ilgililer, bir açıklama yaparak, yurd dışına gönderilen işçilerin İş ve İsçı Bulma Kurumu aracılığıyla sevkedildığini, bunun dışında gidenler veya gidecekler için hiç bir «af»ın söz konusu olmayacağuu bildirmişlerdir. D.D.Y.'de orev Gazete toplatma, taslaktan pıkarıldı ihtimali îşverenler Sendîkası artıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ihtilâfların çöziimü için bir Konsey kurulmasını teklif etti • ANLAŞMAZL1K YARATA1S • PARTİLER, ANLAŞMA OLMAAN AY ASA MADDELERİ YAN MADDELER ÜSTÜNDE GÖBUGÜN YİNE TARTIŞILACAK RVSLERİNİ SAKLl TVTUYOR* DYFlŞ'in, Demiryollannda grev karan almasıyla başlayan taraflar arasındaki tartışma dün de devam etmiş, TCDD Genel Müdürü Ahmet Sarp, Sendika Başkanı Şerafettin Akova ve Türkiye tşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Kaya, yaptıklan açıklamalarda, konuyu kendi açılanndan eteştinnişlerdir. TCDD Genel Müdürü Sarp, yaptığı açıklamada, «İtiare yiiıde 31,5 zammı nasıl vereceğim? di.ve oturmuş düşunürken, sendikacılann bu zanum dahi kabul etmeyerck yüzde 60 oranında zam istemekte direnmeleri hsyretle karşüanmıştır» demiş, DYFİŞ Genel Başkanı Şerafettin Akova, istenilen zammın alınması h a l i n . de bir işçinin orta dereceli memur kadar ücret alacağını öns surmüştür. Işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Kaya ise, işçi işveren arasmdaki ücret uyuşmazlıklarının halledilmesi için bir Konse. yin en kısa zamanda kurulmasını istemiştir. (Arfcası Sa. 7. SS. 1 de) Komisyon 5 madde Oslünde anloşomadı ANKARA (T.H.A.) Partilerarası Anayasa Komlsyonunda, beş önemlJ konuda, St yasî parti temsılcilennm görüşlerinl «sakh tuttukları», bu görüşleri birleştinnek için bugun öğleden sonra yenl bir toplantı yapacaklan öğrenilmiştir. Partilerarası Komisyon, Başbakan tarafından sunulan taslak üzerinde İlk görüşmesini tamamlamıştıt Partilerin görüşlerini sakıı tuttukları maddelerden bazüan şöyledir: (T) Üniversitelerin idarl özerfr , . A liğinl kaldıran 120. madde. (5) TRT özerkliğl Ue Ugill 121. madde. Komisyon tartışmalan Birasında TRT'de özerkliğin gaye olmadıgı da öne sürülmüş, TRT'nin tarafsızlıguıı sağlayıcı bir formülün bulunması da istenmlştir. (3) Kamulaştınna Ue ilgUl 38. madde.. Bu konuda, kamulastn^ ma taksitlerlnin 10 yıld» ve 20 yılda ödenmesi gibi iki ayn görtls bulunmaktadır. (4) Kanun kuvvetinde karamame yayınlanabilmesi ile ilgili 107. madde. CHP, bazüannda ol duğu gibi, bu maddede de «geçicilik» tavsiye etmektedir. (§) Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişikliklerinl esas yöANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) nünden incelemeye yetküi sayıKonya DP Milletvekili Ozer lıp sayümayacağı yolundaki 147. ölçmen, son günlerde çıkan ifta maddenm ikinci fıkrası. söylentiler konusunda Başbaka* n3 bir sonı yöneltmiştır. ÖlçRedaksiyon komitesi men sorusunda, söylentiieıın doğruluk derecesinl Başbakanın gözden geçiriyor açıklamasını istemekte ve doğruÜzerinde görüş birliğine vanluğu açıklanırsa ilk önce Parlalamajran bu konulan, seçılen 4 mentodan ıstifa edecegını açıkkişilik redaksİ5on komitesi, bulamıştır. DP milletvekili Başgün öğleden sonraya kadar lncebakana yönelttığı soru önergeleyecek ve kurula, üzerinde bir sınde özetle şöyle demektedır: leşilebilecek bir metin getirme«Son günlerde, gerek Pariaye çalışacaktır. mento kulislerinde, gerek halk arasında «Başbakanın getiriigi Gazetelerin toplatılAnayasa tasansının Parlanıento tarafından aynen kabul edilmetnası çıkanldı mesi balinde meclislerin lağve* Anayasada yer alan, tabiî yardileceği ve yerine bir Kurucugıç karan Ue gazete ve basüı lar Meclisi veya turum temsilci eserlenn toplatılabilmesi hüklerinden teşekkül edecek k o r p o mü, taslakta, acela hallerde tdaratif bir meclis ikâme edileceği» reye de toplatma vetkisl versöylentileri meçhul ağızlar laramekteydi. Komisyonun bu hük fından ısrarla fısıldanmaktadır. mü taslaktan çıkardığj öğrenilSiyasî geçmişiniz ve 12 Mart' miştir. Aynca, komisyon. batan soııraki yurt içi ve bilhnssa sımevı sahibine yükümlülük geyurt dışı beyanlarınızla hür detiren hükmü de taslaktan çıkarmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. l'de) Ağn PTT Meıkezinin paralarını veznedarm yedıgı anlaşıldı AĞRI, (öxel) Ağn PTT Mü dürluğü veznedarı onceki akşam saat 2150 sıralarında kasadaki 50 bin liranın maskeli ve B"'l L I Ü . J . Al!. Ailrlı Istanbullular dünkii tâtil gününü de bunaltıcı bir sıcağın içlnde tamamlanu$ludıl. fl«v« silâhlı bir şahıs tarafmdan çan U I U D G l y i l Z O S SMI « Ç ' * " *~ rütubetinin yüzde 38 olması, sıeaklığm da 30 dereceye kadar yükselmesi evlerin boşalmasuıa lındığını bildirmiş, ancak yapıyol açmış, halk akm akıa deniı kenariarı üe mesire yerierini doldurmnştur. Nefes almanın bile güç olddgu tâtil gününde, yine taşıt sıkınhsı lan soruşturma sonunda parayı çekilmiş, plâjlarda yer bulmak imkânsızlaşmıştır. Son on yıl içinde. İstanbul bu haftaki kadar rütubetll günler geçirmemistir. îki gün önce zimmetine geçirerek kumarda kaybettiği anlaşılmıştır. rütubet oranı yüzde 94'ü bulmuştu. Aneak bu oran yavaj y a v ^ düîmektedir. Nonnal rütubet yiiıde 2030'dur. Fotoğrafta, serinlemek üzeVeznedar Kemal Korkunç, re deniz kenarında gezinen bir grup görülmektedir. (Fotoğraf: Ibrahim KSseoğlu) Emniyete başvurarak onceki akşam saat 21 sıralarında g ü n . lük hâsılatın tesbiti ve maaş bordrolarını hazırlarken, kimliği meçhul şahsın başına t a banca kabzası ile vurarak k a . sadaki 50 bin liranın çalındığını iddia etmiştir. Ancak tahkikatı derinleştiren Emniyet yetkılileri olayın soygun olmadığını, veznedann paraları peyderpey kasadan çeke. rek kumarda kaybettiğıni ortaya çıkarmışlardır. Veznedar Korkunç da başını duvara vurarak kendisini yaralatfığını ve olaya soj*gun süsü vermek istediğıni itiraf etmiştir. ANK.4RA, (a^.) Sağlık Bakanı Prof. Türkân Akyol, •fieel hw26 yaşmdaki Kemal Korkunç'un tanelerin devletleftirihnesi. yolunda Sağlık Bakanma bir sonı 5i ay önce veznedar olduğu, da önergesi veren İçel bağımsız milletvekili Celâl Kargüı'ya gcoderdiği ha önce yine PTT Müdürlüğünde cevapta, «ozel hastanelerin devleüeştlrümesinin düîünülmedlğinl. (Arkan Sa. 7. Su 2 de) | büdirmiştir. Sağlık Bakanı Akyol'un yazüı eevabı föyledir: «Özel hastaneler, memleketi mizin gerçekleri muvacehesinde bir ihtiyaca cevap vermekte olup, j tıbbî, sıhhi hizmctin bir bütünü olan tedavi hizmetlerine önemli bir katkısı olduğu cihetle kaldı ANKARA, (THA) Son yıllarANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) da Türkiye'den yurt dışına rümalan duşünülmemektedir. MGP Genel Yönetım K u r u . ortalama 70 bin turistin çıkAynca. îkind Beş Yülık Rallu ile TBMM Grup yönetıtığı ve bunlar arasmda cökınma Plânında da, tedavi hizmet cileri Anayasa değişıklıti viz olarak aldıgı 200 doiar lerinin arttırümasutda özel sektö ve iktisadî sorunlar ile ıU ve 100 TL. ile yurt dışmda riin desteklenmesi öngörülraüşgüı olarak bir toplantı yapaltı aydan fazla kalabüen tür. mışlardır. ve yurda dönerkenfcürkman Diğer taraftao, Anayasa'nm 40. Genel Başkan Turhan Feyzito getiren vatandaşlar oldumaddesi ile de özel teşebbüse teoğlu'nun başkanlığında yağu, yapüan istatistikler s > sis kurma serbestlsi tanuımış olpılan toplantıdan sonra dün nucu öğremlmiştir. duğundan, bu hürriyeti ortadan kamuoyuna şu açıklama yakaldıncı bir görüşün benlmsenme pılmıştır: Gîdiş amacı sine imkân olmadığmı ilginize «1 Sıkıyönetimin sehir ve Devlet îstatistik Enstitüsünün arzederim.» kır eşklyalığına karsı girişhazırladığı 1968 ıstatistife'.etiği başarıb mücadeie ü l rinden edinılen bilgilere gökeye ve milletimize buzur re, yılda ortalama 70 bin kisetirirken, bazı Bakanlann şi turizm nedenlyle yurt dıiktisadî konularda izledikşına çıkmaktadır. Bunun yaleri yol büyük vatandas kitnısıra 3432 kişi öğrenim alelerini huzursuziuğa ve ikmacıyla, 30 bin kişi nacı oltisadî hayatımızı tedirginlimak gayesiyle, 6 bin kişi devlet hizmeti içtn, 72 bin ğe sürüklemektedir 460 kişi çalışmak için, 500 2 Hayat pahahhğındakl kişi muhacır olarak, 12 bin hızlı yükseüş, esasen geHOUSTON (Uzay Merkeıi), kişi de bilinmeyen nedenlerçim sıkıntısı çeken büyük (Ajanslar) Amerikah uzay ale yurt dışına çıkmışlarvatandas kitlelerinin ıstı. damlannın Ay'da dün ciple yapdır. rsbını arttırmıstır. tıkları gezinti, bir saatten fazla SADUN TANJU Hayat pahalılığindaki ölçübir gecikmeyle başlayarak, 6,5 saKarayolu tercih süz artıslann, seçen yıllara at surmüştür. Bu arada ilk gezi gu petrol sahalanna yaJan oluediliyor dayanan sebepleri vanında, sonucunda Ay engebelerinin, saşuyla başlangıçta büyük ümitler son aylarda alınan bazı isaruldıfından daha yumuşak olduYurt dışına turist ve diğer mak vennişse de, Türkiye'nin jeolojik betsiz tedbirlerle de tlgisı ğu anlaşılmıştır. satlarla çıkan vatandaşiar yapısı, petrol yataklarımn çok âşikârdır. genellıkle karayolu vasıtaİkinci gezinin gecikmesine, trküçük ve az verimli olduğunu 3 Devlet sektöriinün sattı. lannı tercih etmektedirler. Win'in başlığındaki havalandırma ortaya boymuştur! diyorlar. ğı mal ve hizmetlere topluİstatistüdere göre, vatansisteminde sıı damlacıklan görül Fakat bu gerçek, ifade edilin daşlann yurt dışma çıkarca ağır zamlar yapılması mesi yol açmış, îrwin'in sistemi ceye kadar tam 16 yıl geçtl ve ken yararlandıklan taşıt yalnız hayat pahalılığım temizlemesi gerekmiştir. Bunun bu süre içinde bizi petrol tutkuaraçlan da şöyledir: d o | m d a n doğruya arttırmak yanmda David Scott'un «kalbim nu haline getirdiler. Artık, bir 100 bin kişi motorlu kara nakfl dinleyen» aygıt, istendiği gibi mü l» kalmayaeak, sınaî fire( A r k a a Sa. 7, Sa. 3'de) (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) kemmel çahşmıştır ve Insin'in an (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3'de) Ölçmen Başbokan a yerettfk "Söylentller doğru mu?,, soru Cetin Altan yıla daha mahkum oldu Yazar Çetin Altan, Akşam Cazetesinde 8 Kasım 1967 tarihinde yayınlanan «Sovyet Ihtilâlinin 50. i'üı» başlıklı yazısından ötürü 5. Ağır Ceza Mahkemesın de 1,5 yü hapis, 4 ay da Konya' da genel emniyet gözetiminde bulundurulma cezasma manttum olmustur. Yazar Altan, TCK"nun 142. maddesinden yargılanmaktaydı. Aynı tarihte gazetenin Yazı 1$leri MüdürU bulunan Doğan Koloğlu da aynı şekilde mahkum ol muştur. Koloğlu'nun genel emniyet gözetiminde bulundurulma yeri Afyon'dur. Altan ve Kologlu bu karan temyız etmlştır Çe(Arkası Sa. 7. Sü. 2'de) Sağlık Bakanı: Ozel hastaneler kaldırılmayacuk SondaJ çubukları artık daha deriniere Iniyor ve yerin altında gizli haânelerin ele geçirilmesi ümidi hâlâ sıcak tutuluyor. 200 dolarla yurt dışma çıkanlar arasmda 6ay gezdikten sonra kflrk getirenler var MGP bozı Bokanların iktisadî konuıarda tıledlklefi yolu hatalı buiuyor On yılda yabancı petrole 30 milyar ödeyeceğız On altı yıl sonra ayağımız suya erdi. Bize petrolün cennet hayatını ve refahmı bol keseden vaat ederek zamansız güvendiren yerli politikacılannuz ve yabancı petrol şirketlerı, şimdi asık yüzle: Türkiye'de petrol üretimi arttırılmazsa, yakın geleceb ciddl bunalımlar getirebilir! Veya: Coğrafi bakımdan Orta Do Ay yiizündeki cip gezileri BİR olaysız geçiyor SORUN: Belcdije Zabıta Müdürü Tevfik Kurma (Süslü Tevfik) saldırı ola>ından sonra boğazmda kalan izleri gösteriyor.. Zabıta Müdürüne soldırdılar Beledıye Zabıta Müdürü Tevfik Kurma, boğazı sıkılarak öldürülmek istenmı ve bu arada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştıı. Belediye Zabıta Müdürü Tevfik Kurma, Eminönü'nde, Gedikpaşa caddesinde kaçak olarak 4 katlı bir binanın yıkılarak yerine ruhsatsız bir bina inşa edilmekte olduğunu haber almıştır. Buraya (Arkası Sa 7 Sü l de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle