09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ağusfos 1971 CUMHURÎTET: SAYFA ÜÇ BÜYÜK UÇAK KAZASI SİYASAL BUHRAN YARATT1 Japon Savunma Bakanı ile Hava K. Komutanı istiia ettîler TOKTO, (Ajaashr) Geçen Cuma günü 162 kiştoin hayatına malolan uçak kazaa üzerine Japonya Savunma Bakanı Keıkichi Masuhara İle Hava Kuvvetlerl Başkomutanı General Yasuhlro Uveda, görevlerinden istifa etmişlerdir. Japon Hükümeti bugün olağan üstü bir toplantı yaparak kazanın sonuçlannı inceleyecektir. Başbakan Sato, Savunma Bakanı ile Hava Kuvvetleri Başkomutanının istifalan konusunda herhangi bir karara vanlamadığını bildirmiştir. Japonya Savunma Bakanı Keiklchi Masuhara'dan sonra istifasını veren Başkomutan Yasuhiro Uveda, gazetecilere; «Askerlerin yaptığı işin soramlnlıığunu HONGKONG. (THA) Yeni bir komutanın üzerine alması taÇin Haberler Ajansının bildinüğlbiî bir şcy» demiştir. ne göre, Komünist Çin Genel Kur «All Nippon Air Ways» adlı umay Başkanı Huang Hung Seng, Çin Silâhlı Kuvvetlerinin kurulu çak şirketinin «Boeing • 727» yolcu uçağınm düşmesine, Japon çunun 44 üncü yıldönümü nedenl Hava Kuvvetlerine mensup bir ile düzenlenen bir resepsiyonda jet avcı uçağı sebep olmuştu. yaptığı konuşmada, Pekin'in beg prensibine dayanarak banşçı işbiriiği için bütün ülkelerle ilişkilerini normalleştirmey* hazır olduğunu belirtmiştir. Çin Genel Kurmay Başkam, Birleşik Amerika askerlerinin Asya'dan tamaroen çekümesini istemiş, Çin SUihlı Kuvetlerinin savaş için tümüyle hazırlandığını Birleşik Amerika Ue Sovyet Birliğinin kuvvet riyaseti kliyerek dünyaya hâldm olmaya çahştıklarını belirtmij ve bu neden Ue rFASHINGTON. (a^.) Aher üd ülkeyi itham etmitftir. merikan yönetiminin Vietnam1 Çin Geıtel Knrmay Baskanı tüm ABD erlerinin Asya'dan çekilmeierini isledi Vatikan, son zamanlarda mini eteğe karşı kampanyasım mıştır. Resimde, bir rahibe, mini etekli bir kızın St. Peter Klisesinc girmesine engel oluyor. Yietnam'da sokağa lerkedilen yarımkan Amerikan çocuklannın savısı artıyor dan çekilme karan alması ve Amerikah askerlerin peyderpey Vietnam'dan aynlmağa başla. malan ile Saygon'da sokağa terkedilen yanmkan Amerikalı yanmkan Vietnamh çocuklann sayısının gittikçe artmakta olduğu bir yardımseverler demeği yetkiliri tarafından açıklanmıştır. Uluslararası Sosyal Servisler Direktörü Welles Klein taraLEVKAS ADASI (TTJNANlSfından yapılan açıklamaya göTAN), (a.a.) Aristotie Onassis*re, şimdiye kadar en az 5.000 çoin özel adasındaki «Cennet hayacuk, Amerikah babalan ve Vitmt> kameraa ile tesbit etmek etnamh anneleri tarafından soamaeıyla, Yunanh mflyarderin kağa terkedümişlerdir. Bu çoadastna gizlice girmeyi başaran bir foto muhabiri onceH gün 70 cuklann 6 yaşindan büyük olmadığı yine Klein tarafından gün hapse mahkum edilmiştir. önemle belirtilmistir. Yunanlı foto muhabiri Antony Ayrıca Amerikah baba ile VIetnamlı annelerin gaynmeşru Kalogerakos (28), Onassis ailesiçocukları olan diğer 5.000 çocunin rahatmı kaçtrmaktan «saçln» ğun da katolik ve budistlere bulunmuştur. Muhabir aynca, ait yetimhanelerde bakılmakta mahkeme tarafından mültimilyoolduğu bılinmektedır ner Onassis'e 33 dolar (445 TL.) tazminat ödemeğe de mahkum edümiştir. Onassis'in adasına giren folo muhabiri 70 göne mahkîm oldu LONBRA, (a,a.) Bir uzmanlar kurulu, kolleksiyonculara Etrüsk mezarlanndan çıkanlmış olduklan iddiasıyla toplam Uç milyon liraya satılan pişirilmlş topraktan panoların sahte oldugunu ortaya çıkarmıştır. Orford Üniversitesl"nde geliştirllen yenl bir yöntemle esld eserlerln yaşının ortaya çıkanlması kolaylaşmıştır. Basında yer alan haberlere göre, sahte olduğu ortaya çıkanlan 25 «Etrüsk» eseri arasında tanesi özel kolleksiyon sahiplerin» 300.000 hradan satılanlar vardır. «Sunday Times» ve «Observer» gazetelerine göre, sözü geçen eserler Avrupa'nın belli başlı bütün müzeleri tarafından incelendikten sonra eserlerin sahte olmadığına kanaat getirilmişti. Ancak, Oxford Üniversitesi Arkeolojik Arastırmalar Laboratuannm geliştirdığı yöntem resimlertn sahte oldugunu ortaya çıkarmıştır. Boma devrinden önce, Italya'ya hâkim olan Etriisklerin pişmiş toprak panolan^en aşağj on yıldari~beri tajkjit jfdihnette ve Arkeolojik Araştırmalar Laboratuanndan Dr. Fleming'e göre tsviçre'ye kaçınlarak «ttalva'dan kaçak olarak çıkanlmış gerçek Etrüsk eserleri» olarak meraklılara satümaktadır. Fleming taklitlerin, iyl örgütlenmiş bır atölyede yapıldığmı belirtmiştir. Fleming'e göre, ellerinde taklit panolar bulunan kolleksiyon sahipleri uzmanlara başvurarak ısrarla bu gerçeğin gizli tutulmasmı istemişler ve sahtekârhk açığa vurulmazsa satıcıla» nn taklıtler karşıhğında ödediklerl parayı kendilerine geri vermeyi kabul edeceklerini bildirmişlerdir. Ancak uzmanlar bu isteği kabul etmemiştir. Bazı Eirusk eserlerinin de taklit olduğu orlaya çıklı K ARO L U K S YER DÖŞEMELERI Tunel Cad. 40/2 Tel: 44 72 96 (llâncüık: 4292 6513) 1967 yılı yazı basında, yalnız ve şısında ayakta durabilmesinde sı affedilir hata değUdi yalnız 6 gün süren bir savaşla, büyuk rol oynayan Filistinli ge Sudan olaylan İse konuya âdekendine smır olan Arap ülkeleri rülalar, Kral Hüseyin tarafından ta tuz biber ekti. Bir kısım Arap ni çökerten İsrail, o zaman lıem tasfiye edildi. Çünkü, bir yerde ülkeleri ilk darbeye alkış tutardünya kamuoyunu şaşkına çe kendi tahtmdan başka bir şey larken, diğerleri düşük Başkan vinnij, hem de ulaşılması güç dıişüıımeyen Hüseyin, Filistinli Nimevri'yi koltuğuna kavuşturasayılan bir zafer kazanmıştı. An gcrillaları, Israil'den daha fazla cak harekâtın plânlannı hanrhcak, savaşın keskin etkileri geç diişman saymaya başlamıştı. Sa yorlardı. Artık Araplar içinde tikten sonra, Arap ülkeleri, Sov hip olduğu topraklarda, bir Fi garip bloklasmalar dikkati çeyeüerin de küçümsenmiyecek listin Cumhuriyeti kurulması ih kiyordu. yaf" 'inyla kendilerini topar timali genç Kralm uykulannı ka Hele bunlarm Sovyet ve Amelar damma girmişlerdt. Özel çırıyordu. Bundan önceki buh rikan tara bloklasmayı anliklr Vlısır, bn toparlanma döne ranlarda, Filistinli gerillalann dırmalan daha da îlgi çekiciydi. minde ön almıs, yenilginin acı sağlanması mümkün bir barışı Kısacası Arap dünyasında da tecrübeslnden de yararlanarak, baltaladıklannı öne sürerek, bun patronlar olacak ve onların dikta Silâhlı Kuvvetlerine iyiden iyiye lara karşı kanlı hareketlere giri sı geçerli sayılacaktı. Yine Kadçeki düzen vermişti. Bu arada, şeıı Kral Hüseyin, artık davra dafi'nin Sudan konusunda, hava Arap dünyasında oluşan bazı de nışına özür de aramıyor, gerilla korsanlıjhnd kadar varan davrağişiklikierle, ba cepbenin gücü de ları, Ürdün tahtma sulanmakla nışlan. dünyada hayret uyandırartmıstı. Güçlenmede, Suudî suçlayarak imha ediyordu. dı. Arabistan Kralı Faysal'ın Arap Hüsevin'in bu davranışı, Fas Ve simdi artık İsrail, bir dâvası uğrana. biraz zorla da ol Kralı Hasan, Suudî Arabistan sa keseyi açmasınm, Libya'da yö Kralı Faysal tarafından hararet yandan çifte kaymaklı kadanetbnin ihtiyar Kral'dan Cum le desteklenirken, diğer Arap ül yıtmı yerken, bir yandan da, huriyetçi genç snbaylarm eline kelerinde, çeşitli ölçülerde tepki mızmızlanır bir tavırla, «Yaho geçmesinin katkılan elbette bü lere yol açıyordu. Son zamanlar oturup da kimle banş konnşayüktü. daki aşırı davranışlanyla dik rağız, bir ciddî. sorumlu rejim kati çekcn, Libya'nın Kaddafi'si yok sn Arap ülkelerinde» di. İste, Ortadojhı'da ateşkes 4öyebildilmektedir. Amerika, Anemine girildiğinde, bölgedekl Ürdün'e askerî miidahale lsti rap dünyasının içine düstüffi yor, Enver Sedat ise, olayı sözle knvvet dengesi. belirli bir şekilçıkmazm, daha büyük dertlere de, Araplar lehine kipırdanmaya kınamak yolunu yeterli sayıyor yol açması endisesiyle birlik. du. Irak ve Cezayir gibi ülkeler başlamıştı. İsrailli yöneticiler bite, Orta Doeu'da giriştiği bale pek renk vermeden, artık bir de, Ürdünie ilişkilerini kesme har taarruznnnn başanya ulas yolunu benimsiyorlardı. üdnei yıldırrm zafer kazanmanın Arap dünyasında olaylar bir tığını hesaplamaktadır. Sov. çok güç olacağı görüşüne katılıyetler ise, büyük yatınmlarla yorlardı. Poker masasmda talih birini çorap soküğü gibi izliyor, kurduklan sirketin batmaya değişmi;, acemi oynncnlar bir tsrail'li yöneticileri keyiflendi yâz tntan dnrnmu karşısında ölçüde ustalaşmıslardı. Ortado rirken Washinçton'daki patron sinirli bir patronn andırmak. ğu'da, kısa zamanda sürekli bir laruıı da kıs kıs güldürtüyordu. tadır. banş sağlanması için, Amerika Fas olayında, daha başanya ulas özetle bir sonuca varmak UBirleşik Devletlerfnin giristiği mamış bir darbeye, radyolardan, yofun çabalarda, bu durumun televizyonlardan yaym yaparak tersek, tfirlü rejimlerden, kletkisi inkâr edilmez btr gerçekti. sahip çıkan Libya ve güçlü al şiliklerden knruln ve çok çebayı Kaddafi, çok geçmeden gü şitli çıkarlara dayanan Arap tlk bakışta, artık lamanm liinç duruma düsüyordu. Fas'ta dünyası gerçek bir bnnalım Araplar yaranna işledlği kanisı KİrişiIen tâlihsiz darbe elbette içindedir. Bu bnnalım kısa «a. nyanıyordu Insanda. Oysa ne ca haklı nedenlere dayamyordu. An manda giderilmezse, saten bir riptir ki, işlcr hlç de o yolda ge> cak Kaddafi'nin, darbelerin bile hayli zayıf diişmüs olan Arap lişmedl. Ateşkesie, yaşamlarm ülkelerin bağımsızhk, toprak bü dayanışması, çok geçmeden, dabir ölçüde normale döndüğü A tiiıılüfü llkflerine dayanan bir yanısmanın Arapçasına dönüşe nf> ülkelerinde iç çekişmeler içişleri olduğu kuralmı unutma cektir. başladı. Bunu. karsılıklı çıkarla 1 nn çellşmesinden doğan Araplararası ikili, fiçlü bazı kez daha da çok taraflı anlaşmazlıklar izlcdi. V> sreride bıraktığnnız birkaç hafta içinde, tek düşmana, îsrail'e karjı birleşmi? olan Arap eephesinin kelimenin tam anlamıvla dağılmaya yüz tuttujju gö riildü. Mısır'da Ali Sabri Enver Sedat çekismesi, Ali Sabri'nin safdısı edilmesiyle çözümlendikten sonra, Enver Sedat'm Arap dünyasmı tek cephe halinde ayakta tatabilereğhıi sananiar da yandmıstı. tlk patlama Ürdün'de ololdu. Arap dâvasmm İsrail kar D. Pokisian'da 15 milyon insonı Dayanışmanm Arapçası.. ölüme sürüklüyor • Petin Özbayruk HflFTANIN IÇINDEN Açlik, NEW YORK, (a.a.) Bir Amerıkan radyo televizyon şırketıne (NBC) göre New York'taki Pakistanh bir diplomat, Doğu Pakıstan'da bırkaç ay içinde 10 mıl. >xın insanın açhktan ölmesinın muhtemel oldugunu söylemıştir, Yahya Han hükümeti ile ılgısinl kestiğini ilân eden Elçilık tktisadî Danışmanı Abdülmaal Muhit. kararını dün akşam bır televizyon programında bizzat açıklamıştır. Programın önceden açıklanan metnine göre, Muhit, «kendi kendini mahvetmekte olan» bir hükümetin emnnde çalışmaya devam edemıyeceğini belırttikten sonra şunlan söylemiştır: «25 Mayıs'tan bn yana Yahya Han'ın anlaşmazlığı banşçı bir çözüme kavuşturmak için gerekU tedbirleri alacağı umuduyla görevünden aynlmayı geciktiriyordum. Pakistan hükümeti, Da ğu Pakistan'da hayatta kalmayı en büyük lüks haline getinniştir. Bu hükümet Dogn Pakistan'da işlediği suçlar, Bengallileıi ülkelerinden çıkarmak için başvnrdnğu yollar ve ülkenin Doğu ve Batısında muhaliflerine yaptığı bastn ile uygar dünyada yer almak hakkını kaybetmiştir.» Diplomata göre, Pakistan hükümeti, Doğu Paklstan'ı iliğino kadar sömürmekle btrUkte, bir yandan da Batı Pakistan ekonomıslnl çökertmelctedır. Doğu Pakistan'da bugün korkunç bir Jdtlık tebJikesinin belirdiğuu belirten Muhit'e göre, ulaştırma şebekesinin bütünüyla tahrip edilmesi ve estirilen tedhis havası Doğu Pakistan'da iktisadi faaliyetleri ve yiyecek naitHni durdurmuştur. OSA/VAIMII # BANKASI M Beyoğlu 4 üncü Noteri huzurunda 30 T e m m u z 1971 günü yapılan ikrarftiye çekilişi Talihlileri KADIKÖY MALTEPE, BAĞDAT CADDESİNDEKİ antlbl Tekel Başmüdüılüğünden 1 Sözleşme tarihinden löbaren bir yü stire üe Karaağaç transit deposuna getirilecek ve bu depodan gönderilecek ° ' 25 / o azahr çpğalır tahminen (5000) ton Tekel maddelerinin taşıma, jükleme ve boşaltma işçiligi 7 gün müddetle ve pazarhkla eksiltmeye çıkanlınıştır. 2 İşin taahhüd esaslannı ihtiva eden sözleşme ömeğl ve şartnamesi Başmüdürlüğümüz Satış Müdürlüğünden bedelsüs olar&k isteklilerine verilecektir. 3 Bu işin geçici teminatı 4000 liradır. 4 Pazarhk 12^.1971 Perşembe günü saat 15'de Başmüdürlüğümüzde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin işi yapabilecek durumda olduklanru belirten belgelerle müracaatlan duyurulur. (Basın: 18851 • 6526) Bu olaydan bir müddet önce de îsveçTi bir gazetecinin Skorpios Adasına girmeğe teşebbüs et med üe, Yunan polisi, Adanın çevresindekl 300 metrelik bölgeyi, adaya ait «karasnlan» üân etmiş ve buraya, özel izni olanlardan başkalaruım girmesini yasakla* mıştır. FEBSAN HAKKJ HAKERİ GÜB8ÜZ ASKEBOĞLÜ Ue Nişanlandılar. 1.8.1971 Ankara Cumhurıyet 6536 U I I VE R SITE M MATEMATİKFİ2İK.KİMYA 125 saat derı 6SS. Tl. oenit bilai icin brotür nteviniz. T E Kx ı K GİRİS SINAVLARİNA HAZIRLAMA KURSLARI <Observer»e göre Rusya, Gasfro'yu işten uzaklaştırmıya çalışıyor LONDRA, (a.a.) Londra'da yayımlanan «Observer» gazetesinin ileri sürdüğüne göre, Sovyet ydneticileri Fidel Castro'yu işbaşından uzaklaştırmaya ve Küba Başbakanhğma «daha sağlam bir komünist» getirmeye çalışmaktadırlar. «Havana'daki diplomatik kaynaklann birbirini doğrulayan haberlerine> dayandığmı ileri süxen gazete, Moskova'nın Küba Başbakanhğma Carlos Rafael Rodriguez'in gelmesini dilediğini yazmaktadır. İLÂN TÜRK AMBALAJ SANAYİt A. Ş. HİSSEDARLARINA: Şirketimiz sermayesinin 5 milyon hradan 10 milyon liraya çıkarılması dolayısiyle hissedarlanmızın hisseleri oranmda taahhüt ettikleri hisselerin 4'üncü Vo 25 apelinin 30 Eylül 1971 tarihine kadar ödenmesi îdare Meclisimizin 28.7.1971 tarih ve 190 sayılı toplantısında kararlaştınlmıştır. Sayın hissedarlanmızın Eylül 1971 ayında Şirketlmize müracaatla hisselerin 4'üncü apel % 25 bedellerini ödemeleri rica olunur. TÜRK AMBALAJ SANAYtl ANONtM ŞtRKETt (Moran: 1367 6514) 13 No.lı daireyl: İst. Üsküdar Şubesinde 820 720 14 No.lı daireyi: İst. Galatasaray Şubesinde 820 857 numaralı hesap sahipleri Aparfmaıı Dairelerini Kazananlar 100.000 Lira Kazanan îstanbul Kadıköy Şubesinde 823779 hesap sahibi 20ACUSTOS26EYLÜL 1EYLÖL 26EVLUL Beyazıt Mitlıatpaşa Cad.İst.Tel. 27S132 DEVRELER , Tekel Genel Müdürlüğünden 1 Mevcut şartnamesine göre 10.000 metre Jütten mamul kanaviçe iç piyasadan pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlığı 13.8.1971 Cuma günü saat 10'da Dnkapanındakl Merkez Satınalma Komisyonunda yapüacakür. 3 Şartnamesl hergün Komisvonumuzda görülebüecegl glbl bedelsiz olarak temin de edilebilir. 4 îsteklilerin 3.187^0 TL. geçici temlnat makbuzlan ve d t ğer hnnımj vesikalan ile birlikte pazarlik gün ve saatinde Komisycnumuza müracaatlan üân olunur. (Basın: 18798 • 6527) (Cumhuriyet: 6533) İLÂN 1 Nevşehlr Askeriik Şubesl blnası onanm işinln 2490 sayılı kanunun 41. maddesinin (d) bendl uyannca açık eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin 1. keşif bedeli (29.918.78) Tl. dır. 3 Eksiltme Nevşehir Askeriik Şube Baskanlığında toplanacak eksiltme komisyonu 205.1971 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesl ve diğer evraklan mesal saatlerl dahilinde Askerlik Şubesi Kaleminde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebümek için isteklilerden: a) 2.24351 lirahk geçici teminaüannı; b) 1971 yıhna ait Ticaret Odası belgesinl; c) îşin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesinl dilekçelerine ekliyerek Bayındırlık Müdürlüğünden glriş yeterlik belgelerini almalan halinde eksiltmeye iştirak edebilirler. 6 Yeterlik belgesi için müracaatın son tarihi 19.8.1971 Perşembe günü mesai saatine kadardır. 7 Telgrafla müracaat ve postadakl vaki geclkmeler kabul edllmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basm: A11922 19765 . 6530) Nevsehir Yaliliği Askeriik Şubesi Başkanlığından 5.000 lira Kazananlar Ankara Yenidoğan 820 022, İstanbul Taksim 821 624, Adanaıi 659 258, İstanbul Üsküdar 820 564, İstanbul Osmanbey 822 004, Ankara Işıklar 820 532, İstanbul Beyoğlu 820 337, İzmir Anafartalar 650 950, İstanbul Beyoğlu 820 889, İstanbul • Bakırköy 654 574, İstanbul Beyoğlu 820 530, Ankara Merkez 822 246. İstanbul Beyoğlu 820 519, İstanbul • Osmanbey 822 948. İstanbul Bakırköy 821 138, Samsun 820 613, İstanbul Osmanbey 824 942, Ankara Merkez 821 827, Balıkesir 820 993, İstanbul Bakırköy 821 322 numaralı hesap sahipleri Gülşen Hünülü'nün sevgill eşi, Berkol, Gülderen, Nesrm Hünülü'nün kıymetli babalan, Kemal Hünülü, Sabilıa Kajı'nın biricik ağabeyleri, Metin Onat'm kayınpederi kıymetli insan YEFAT Ufanbul Sağlık ve Sosyal Müdüriüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından Sağhk ve Sosyal Yardım Müdüriüğü Temel Halk Sağlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere 36 kalem baa işl yaptınlacaktır. 30.250,50 lira muhammen bedelli 2268^0 lira geçici temlnath mezkur bası işinin eksdltmesi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile Istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdüriüğü binasmda toplanacak olan komisyon tarafından 19/8/1971 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. Isteklilerin cari yıla ait Ticaret Odası vesikasıyla muvakkat teminatlannı da içerisine koyarak usulüne uygun olarak hazırlayacaklan kapalı zarflannı ihale gCn ve saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermiş olmalan lâzımdlr. Bu işe ait nümune ve sartname Satınalma Komisyonu Ba?kanhğındadır. Postada meydana gelecek cedkmeler kabul edllmez. (Basın: 18847 6524) FAİK HÜNÜLÜ ani bır kalp krizi neticesi vefat etmiştir. Cenazesi 2/Ağustos/1971 Pazartesi günü ikindi namazından sonra MALTEPE KABTAL Camiinden kaldınlarak ebedi istlrahatgâhına tevdi edilecektir. Tann rahmet eylesin. (Cumhuriyet: 6537) AYRICA 100 talihli 500 talihli 2500 talihli 1.000 eı Lira 500 er Lira 100 er Lira flrtvin Erkek İlköğıetmen Oknlo Müdürlüğünden Cinsi 1 Elbise dikişl Adedl 620 Takırn Fîyatı Iira Krş 135 00 Geçici Teminatı Iira Krş. 5435 00 Eksiltme Tarfld 23.8.1971 Saat 15.00 165 Adet 115 00 2 Pardesü 620 Adet 7 00 Atlet 23.8.1971 Saat 16.00 2492 00 620 Adet 5 •. t Külot 620 Adet 5 00 Çorap 620 Adet 6 00 Havlu Yukanda yazılı elbise dıkişt ile beş kalem glyim eşyası üd parti haUnde ve Kapalı Zarf üsulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır Eksiltme okulumuzda yapılacaktır. Şartnameler okulumuzda görülebilir. tsteklilerin 2490 sayılı kanuna g(re düzenliyecekleri teklif mektuplannı, geçici teminat makbuzlannı ve 1971 yılı tasdiklt Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini havl kapalı zarflan eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ya da ladeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekir. (Basın: 18651 • 6529) KAZANMIŞLARDIR OS/VVAVML.I B A N K A S I Talihlileri tebrik eder,ge[ecek çekilişlerde İkramiyeli Tevdiat ve Çek hesabı s#ahiplerine bol şanslar'diler. Ithal Malları Fiat Tescil ve Telkik Dairesinden Dairemizin makina grubunda uzman olarak istihdam edilmek üzere Makina Bölümu teknikerlerin şahsen .eşağıdaki ad1rese müracaatlan ilân olunur. Meşrntiyet Cad. Nerkia Sokak No. 10 Beyoflu . tstanbnl (Basın: 18945 6522)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle