12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA tKti ıCUMffüRİYETs 2 A&ustos 1971 Sığınakta bir harargâh A M ^ O ^ inkılibun ilin ettifl h a r f zamau, Maarif Vekâletinde gthlıtMn heyecanla beraber kopan telâşı tU batırlanm. O n m ı n Maarif Vekâleti, Ulusta. koğnşları, koridorlan, basit afaç karkas fistSne çuvalUr gerilerek badanalanmış, eski Mnallim Mektebi bina sında çalışıyordn. Binamıza rerilen bu şekle bîz, «Çuvalanne» derdik. Sanki betonarme gibi! Vekâlette yalnıc üç nmum müdürlük Te Vekilin emrinde yalnız bir sekreteri (Hnsnsi Kalem Müdörn) vardı. Amı miidnr ve umum müdürlerin odalannda lâmbalar, zecenin geç saatlerine kadar yanardı. Rahat çalışma aaatlerimiz. asıl o saatlerdi. O saatler, Vekil Ne. . cati Bevin de, jakın iş arkadaılan üe. na«başa kalabildiğf uuttlerdi. O matlerde onnn, odalarımızın kapısmdan her dakika, bir TÜZtâr gibi jirmesi beklenebilirdi. 1928 Ajustosnnda ve henüz kanunlaşma»» da. Gazi Mu«tar Kemalin ilin ettiğri harf inkılâbı bize, bir okntma «eferberliği vaıifesl tetirivordu. Başöğretmen, Gazinin kendisiydi. Necati Bev direktifleri ondan alıyordu. Ama kendini. Vekâletteki arkadaşlarının emrinde bili yordu. Bu seferberlijin bas TÖBfticisi olarak, Ilk Tedrist l'man Mödarü Razıp Nurettin trçilmisti. Odası, alt katta ve bir merdİTen altına sıkıstırılmıs, raliba 3*3 metre genişlijinde, adamakıUı basık tavanlı bir «ıjtınaktı. Harf inkilâbı seferberliğinin Gecel Kurmav Başkanlık Karargâhi ba sığınaktı. Fakat bu sırınakta Ragıp Narettinden rtrafa, sahlanmı?, bir ideafizmin rflgarlan tasardı. Emirler ve heyecuı oradan biitün yurda yaytlırdı. Çuvalarme Vekâlet odaJannda. her biri bir efritim knlunan bayrafını taşıyan idealirt insanlar çaüsıyortardı. \>kil; atom gücünde bir enerjiydi. KSciik rakamlar içinde. büvfik 81çiilerle taşardı. ölömüniin ilk yıldönömünde arkadaşlar. mezarının naşında benim konusmamı i«.tediler. Dile getirebildiğim. sözler, onu anlatmak irin ne kadar cılız kalıyordu. ERitim Kurnlu başında İhsan Bev (Sunru) hiç bir adıroda t*ri kalmıyan eflçln bir bilrindi. Snnra Mü«>te«ar Rırivan Nafiz, Emin Erişirril «onra, o Errunımda doğaa, ama tam bir Garpli olarak yetişen iddiastt kahraman Cevat Dursunogta. Hasan ÂIi Yöeel. tsmaii Hakkı Tonrnç, hele hüyük bir eğitim ve yetistirme te<kilâtçiM olan Rüşrü Czel re bülün diferlrri, bu ÇuTalarme odaların içindrn, TürkİTPnin çfteceğini aTuçlarının içinde garen idealiüt insanlardı. İşte bu irnanlardı ki, Gazi Mnstafa Kcmal harf inkılâbını ilân cdip, mfflcte bn harfleri 6eretm«k işi de. o sığınaktaki kararrâhında Ragıp Nurettine Terilince. » Te b8tün Vekâlet. hem heyecan, hem telâ;ın rüzgârına kapıldı. tlk sorn auydo: Harf inkilâbi, bir milH ıtyanıf olacak! Pek tyi an»a, öfretıtıen nerede? Evrt, bina *art dejKldi. Para »art dejrildi. t« saati, çıiı^mak için kantm ve komisyon kararları şart dejildi. Ama ya ftf** "f OOfiAğustosund» Gaat Mnstafa Ke Köyde mezorı olan aydın yolnız öğrelmenlerdir Şevkec Süreyya AYDEMİR ret, tmparatorlulıtan hazis bir miras devralmıştık. Ooğnds rilâyptlerimiı »ar^ dt ki, hiç mektebi yoktu. 33.000 köyümüz rardı ama, bu köylerde otral denebilecek bir yapıya ve hele ötretmene sahip olanlarm sayın söylendiği zaman, yüzler kızarıyordu. Devletimizin biitün şehirleri ile bütfin köylerinde, 1923 • 1924 te eski İmparatorluktan ancak 48M okul ve bnnlarda, 1217 si kadın olmak iizere ancak 10.238 öğretmen devralmı?tık. 85.080 kövle, biitün rilâyet, ilçe Te nahiye merke7' lerinde. ancak 10^38 örretmen! Tabii onlann da rarısı, şehir re kasabalarda çalmyordıı. Demek ki okutacağımız ve kendilerine yeni harfleri öğretecrğimiz Sö.OOO kö»de. « da ç«ğu tmparatorlıık devrinin sarıklt re »ınk^ıı >aslı hocaları olmak iizere ancak S.9M kadar öfretmeninıİ7 vardı. tîin önemlisi de suydu ki. ervelâ bu hocalara yeni harflerin öpretilmesi Iâ7imdı. Kısacası. öçrftmejı yoklnju, Maarif Vekâletinin ve oradaki idealist knrmay heyetinin önüne. sojnık enrellerini feriyordu. Zaten 19?3 1934 te bütfin ilk dereceli okullarda, ancak 6İ.954 oğrenci oknvordn. Biitün Türkiyede 72 ortaolrul re 23 idadi lise ve hazı benzeri nkullar devralmmiftı. Ama boea yoklujhından 1924 te. ortaoknllann sansııu «4 e ve lisplerin sayısını 19 a indirtnek vaıivetindr kalındı. Biitün Türkivede ancak ve dnkiintü haiinde 9 «anat mektehi vardı ki. âirenci sayıları 1200 den ibaretti. Ötrrtmen okuln sayisı 20 idi. Ve bunlardan 1824 • 18Î5 te. ancak 151 öjfrer.ci nıeznn olmu^tn. Bn. vilda 151 mezunla. bötfln köy «ehir ve kasabalann ilkokullarma nasil hoca retiîtirilecekti? (1) Viharrt ortada bir de. tek bir DarBlf&ıan (Cniversite) vardı. Ama Atatürk onu. hiç bir zaman tutmadı Te kapatti. Teni ÜnİTertiteyi açmak için .. •issizJik İçinde çahştığını biöyordu ama, oy palitikacm lokak politikacm defildi. tdealistti. Ve. « Türk çocukİArının yüksek kabiliyetino lmanım tamdır» diyordu. Bu inanında aldanmadı. Oknma ve otnitma mferberlijci başladı. Valnız hocalar dejril, hizmet a$kı duyan bütiin oktır vazarlar millet mekteolerine «evkedildi. Bir pin fördük H, ba mekteplerde bir milvon kadın • erkek. hrm de. kocaninelerle. dedrlerle torur.lar, «mi «ırada ranTana der« almaktadırlar. Bnradan cıkanlara hediye için basttrılan 100.000 Anayasa ise. rabucak tükendi. Snnra da. anl oknl Te ejhtim spferberlijH basladı. Rahmetli Cevat Dur<unoflu havkınyordu: Hora vok dtve okul açmamak, bir tek okulu dahi kanatmak, mil]p<e ve gelecegımizs ihanettir. Mfktebi de. hocarj da varatmcajh*! Analanrıi2 bizi bu miüeön bağnndan niçin doğurdu? Her boş geçen dakiksmız bir vatan fhanetidir. de oldn. Tontrnc'n Saffet \nkana eden ı»dur. Ve tsmail Hakkı Tonfuç, hic bir Slkede misali nlmiyan bir öeretmen Tetijtirme sistemini «Tiirkün e&t"n debasindan» bulun cıkardı. 7 senede. 10 senede 20.1X10 idealist öjjretmen ve ordıınun eski çavııslarından nice eeitmen vetistirnıenin mucÎ7e«inl rarattı. Ve kendisi daima. arka niânda kaldı. Hiç bir tören. merasim Te baln »alonnnda Tonrnr'u. salınarak dolaşırken eören olmadi. 1S5« de iktidar relen kaTtrn^nc innanUr. rahmetii hörfik teskilâtçı Rü$tö r?rl çibi onn da i^inden atmcaya Vadar. memlekete. eşi pek h*r yerde bolonamiTan bir öğretim «iMemi ve kadrosi' Terildi. Bn özretim mües^eselerinl Kezen ^abancilar. bötiin îleme: Bunlar örnektir. fakat taWit defil' dir« ilân edivorlardı. Ben size. meselâ eski Çek«<lovakya Maarif N'azınnın bövle bir el TanJim. henten KÖsterebilirim. Bnnu. miie*sesemi*i bir rtyaretinde. ^tatiirke de oknmafttmı: « Evet. dedi. Türk çoeuklannın nılcsek knbıhyetine imanım tamdır» Ve sonra. ne ***el ^eyler Tazroıstt. rnnkö atatürk bnvük invandi. Talnır tttiklil Harbini bamrdiii. Cumhnriveti ilân ettiri irin değil! Ayni »amanda. InsanUra «eTk. heyeran. röven ve rorur dnypılannı vermesinl bilen insan oldujn için! Bir mucize yıllardan lonra kdyler, kasabalar, sehlrler bir öğretim orduıu ile doldu. Hepsi de cenç, bepıi vefaU, fayrttli Te devletten her rön yeni talepler peştnde koşmıyan bir öğretim ordnsu. Nitekim bugün 157.000 Maarifçi, dafda, belde. kövde. kentte vatan hizmetindedir. Ama ya 90 Atatürkfio vermesini, koruma•inı bildifi şevk. fimit. heyecan Te kendine tüven duyeusu? tşte nice yıllardır. sarsılan, daba rio»rusu bu 157.000 teşkilâtlı insana kar•1 saldırılan. onlann bu güçleridir. Çünkii köylerde kendi taraftarlanna. «kahTelerinizi. camilerinizı bizden olmıvanlardan ayırtn» diye ise baslıyan profesTonel oy aTCiları. 6jrretmenleri de. kendilerine düşman bildiler. Baskilar. takipler. «suclamalar. knrkutmalar. hattâ *nika«t!?r basladı öfretmelnere hain. ö;rrtmenlere «Gomnnis» dive saldıranlar oldu. Pek "rri ama. hani belseler? Hani mahkeme kararlan? Hanî hivanet Tesikalan? Halbuki ârretmenler o avdınlardır ki, k»T mezarhklannda mezan olanlar. valnız onlardır .. Hattâ köv enMitülerine saldınlar dah*, daha önceden bile başlamıstı. Daha sonra da, hn en»tttfllerin kahraman kurucnlan. ba«ta Tonruç olmak üzere. birer hirer i<;lerinden atildılar. Gerri fcir rün selip. Oahilive \>kili Namik Gedik. kendisine bn vapılaçelenlrri hatırlattifim zaman: oradakilertn de Snnnde: Pret Sevket Sürevra Bev çok adam kaybettik. çok «ev kavhettik. dive Takmmaktan çekînmemistir. Fakat ne care H toplnm kannnları. bir fün eelir ve hatâvi affetmez.. Simdi de Sfretmenlerin «evk. huznr irinde oldnklannı iddia etmpk. bilmem ki mümkün miidör? Yobaz saldınr Tefeci «aldırır. Politikacı Mİdırır. Her sevden knskniandınlan cevre saldırır. Nurcu saldtnr. Sülevmancı saldınr. Leninin. Marksın. Maonun ne mene kişiler oldukları hakkinda tek krlime hilçi^i olmiTan isffizar muhbirler. savfalarca raporlar dötenlerlrr. Ve böylece Skolastik çarkVar işler dnrur. Fakat Wr insan. Tahtrt bn fedakSr Te tahammüllii insanlar kadro«u. ucrian soldan. TUkandan »e a?a«ıdan btı kadar kusku bulutlan ile cevrilirv. o. sikâvetine Tanrın bile mnhatap kıbbilir. CünkB insan. hi^siz bir sabırta«ı demek depildir. Canlı. muhakemeli. olnn bitenleri kendi vaziveti «ciMndan da Blçüp biçen »ikâvetci bir yaratıktir. Onn kurtaramiTorsak. bari onnn wvk herecan, iimit. nef<=ine ffren ve insanlik haysl. Tetini devam ettirmeTe çalışalım. Çnnkfl o. havat sartlan ile baskının. zaten yeteri kadar yükfl altmdadır O r Metinde hata mı? Haftanm raporu Geçtiğuniz halta Basbakan Nıhat.Erun, 12 Mart MuhUraaı | nın nedenlerira bır kez de Israıl'de vayınlanan bır gazeteye acıkladı. «Haaretı» eazetesi muhabirı Michel Salarrcon'a verdi I jjı demeçte Rasnakan Erim. Ordunun. 12 Mart'takı çıkışıyla, | belki do kanlı bır hukümet darnesmı önledifcini öne sürmüştür. Bu husus Erim kabinesi kuruldugundan bu vana, Türk vatan I daslannın artık iv'ce Bğrendikieri bir durumdur. Sıkıvönetim, | o «Kanlı tl&kSmM darbeci» ni hazırlavanlara kar?ı İlân edü mıştır. Süreçiden tutuklamalar o «Kanlı Hükümet darbesi» I plânlavıcıtannın toplanmâsıdır nihavet askeri mahkeme kar«ı | smda varfilananUr vine o «Kanlı Hükümet darbesi» ni gerçeklestirmek istevenltrdir SıkivöneHmin ilânından beri TUrk va I tanda«:!ann'Tj kafaanna verlesmıstır artık bunîar Ancak ne I var ki. dıs iilkelerin TUrkive've hakı^lan daha deŞjşik olmak • taiır. Bunu da ciağan karsılamak gerekir Türkiyell l ç n . 12 I Mar»tan bu yai* pek çok zeli«meler olmu>=tur. Oysa bir Fransız. ys da bir t«raılli tçin 12 Mart'tan 2 Agustos'a kadRr geçen I sure içinde TÜrWye'de cerevan eden fek önemli olay Sılâhlı I Kuvvetterin rerdi»1 muhrıradır. Bu nedenle tîrailli gazeteci fie • Başbakan1» vönelthgi sorularda. bu dışardan bakmanm dogal ı bır somıcu olarsV Ordunun. sivil vonetimin bu kez de ba?a I nva ula.<=amarnas! halinde «tktiriardan daha bövük bir pay almak veTa biitün iktidan ele cecirmek i<;teTecesi» yolundaki. ı dış ülkPİerde verlesmiş izlenimi dile getirmisMr. Basbakan | Nıhat Erım'in «vabı. bueiinkü Til'kıye jrerçpğıdır: «Ordu belki çıkmazdan kurtnhnak icin ufak hir itiste hnlunmostnr Ama I onun arkasından her «ev Anavasara nyçun olarak cereyan et | mistir.» Ba^bakanır. asıl tsrHillı ea7etpcinın bır ba$ka sorufnrn verdigı ce^an önemlidir. 12 Mart Muhtırasıyla kanl» bir hü I kÜTi't darbesinfn 6nlpndi»ini ifade eden Erim. tsrailli tpreteal I nın. Millî Güvec'ik Kurulunun neden daha 8ne* harekete «eo • rredigine iliskin sorusuna «Knrul. hnndan finceki hütrümete I ihtarda hulunmamıs derildir Belki dnrumn düzeltemedi. belki de düzeltmPK i«temedi ve isler Ordunnn. 13 Mart'ta mödahale I de hulunmaktan ba<ka çaresi kalmadth ana kadar bomlmaTa I devam etti» kamlıgınt vermiştir. Erim'in demecinin açıklandıjı Basbakanbk Basın BUrosunun, metpl düzenlprkpn vaotığı bir I hatn mıdı» bilinmre ama «Belki dummu düzeltemedi» cün | lesındeki öaıe, «K«ki h8k9met» tir Evet Ordu. kanlı bir hükümet darbesini önJemiftir anoak bövİPSİne bir htikilmet dar I be^ine kalki<;ılacak kadar becerikslzee devlet vimeten de esld I hükiime*. vani AP hükömetidlr AP hlikilmetinin Miül Güvmh\ Kurulunun ihtarlanna rağmen «Dnrırmn dfirettemeditfni. f va da diizeltmek istemedih'ni» sövlemektedir Basbakan. EÜW I hükümfit. durumu düzeltemediyse beceriksizdir. Bep«riksizlik, bir hükümet icin cok kötil bir notrur. Düzeltmek istemediysa, I bj büy(ik bir »uçrur. Hem de çok büyiik bir suçtur. | # Gözler sonunda Demirel'e dönüyor mu? 1 H ulâsa. Cnvalarme ndalardaM idealirtler, telâ'larında HaUıydılar. Gaıi Mnttaf» Kemal ise kendisine: « Yeni harflere geçmek İçin yedl ıenelık bir ıntJka! devri lâzımdın» diye» arkadajlanna $öyle cevap verivordu: Havır. tıc ay, nihayet S »T. Nitekim onun drdifi jribi oldıı. ÇünlrB a. yokluklar içinde, parasızlık, teykilitnzlık l« (V Tanzımat derritıin eğitim durumu icin: Tanzimat. 1940 yayını. Cilt 1 ss 441 • 462. Medreseler ve ilmiye teskilatı için: t. H. Unınçarşıh. îlmire smıfı T. T. Kurumu. Ve aynca Maarif Tarihi. Bu metindekl rakamlar için: CJI.P. XI. yıl kitabı ve: Ş. S. Aydemlr. tkinci Adam. Cüt II. EHtim bahsi. ss. 363 • 373. UNDErM UNE Sosyalizm ama, hangisi ? TELEFON TESISATI YAPTIRILACAKTIR 1. Türk Hava Yollan tesislerinde telefon cihazlan kurulacak ve enstelâsyonu yaptınlacaJc olup kegif bedeli: 47.8tHT.TJ0 TL| muvâlfkkt temînat 2.390.00 TL. dır. 2. Tekliner, 12 Ağustos 1971 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Ortaklığımız înşaat Başmühendisliğine verilecektir. 3. Bu işe ait şartnameler, keşifler ve projeleri. İstanbul'da Taksim, Gümüşsuyu Caddesi, Dümen sokak, Gümüş Palas apartmanı 5 No. h dairede Ortaklığımız Înşaat Başmühendisliğinde görülebilir. 4. Ortaklığımız, 2490 sajnlı kanuna tâbi değildir. îhaleyi dilediğinc vermekte serbesttir. Türk Hava Yollan A. O. (Curahurıyet: 6534) l' An«ya»ânm defiştiril>»tiM kuımıı »Idııf» sn söfil«»4« *at*»f« bir T*rım<a «De. mnkratik sos>alizme açık olmayan bir Anayasa ile knmlan re. jime kolav kolay demokrasi ismi verileme7> diyor. Bir jiin lenra aynı gaıetede incelemeleri ile ün yapan î». mail Cem de yazısını »öyle bitirivor. «Çafımımn gerçekleri sosyalist partileri demokrarinin vazgeçilmez parçaıı olarak belir. ler.» Satlam teorik esaslara davanan. ıosTal demokrat eülimler M kücük bnrjnva aeelecili|i ile maceracılıtindan «zak, bir s o s . yalist partinin Anavasa çerçevesinde knrulnp gelismesi «adece emekçi kitlelerin defil Türk demokransinin en tüçlu teminatı eiabilecektir. *** Abdi tpekçi arkadasımızın dar siitnnlara »ıkumavarak, daha açık, bilfi verici olmasını ve düsundötn sesvalist eğilimli par. tiler hakkında bize tamamlayıcı biUi vermesini çok isterdik. Ba bilffi meseleyi a>dnılatma yalanda bize rahatlık verebilirdi. Evet. memleket sosyaliıme acık tlsvn!. Lâkin hanri cinsine? Proudhon'ların. Saint Simonların. Robert Owen. Blanqui. J a n . reslerin insan se\rîsinden gelen fikirlerle knrdukları sosvaliz. me mi? >oksa bunlara kar«ı Marksist. yani «avın Ismail Cem'in hatırlattıiı çibi 5atlam teorik esaslara davanan bilimsel »osya. lizm. >ani Marksizm. yani komünizm mi? Tazar Türkiye'de kurulmasını îstedtfi sosyalizmi. losval demokrat eçilimlerden nzak görmek ivtedi^ine jöre bn istefin arık amacı, acaba Türkiyede komünist faaliyetlerin serbegt bırakılmasına varan bir özgürlük müdür? Banka sovrıınlan, Halk Kurtnla» Ordnsa eylemleri olmadan evvel ıtosyalist bir hüviyet arkasında Marksist faaliyeti jtö^teren insanlann varlıfını dikkate alan ve Marksist ile Mark. oist olmayan sosvalisti birbirindtn avıracak tmkânı bulamayan birçok insanlar. Türkiyede de komünist faaliyetlerin serbest olmasını ister olmuslardı. Hic deiilse pembe kim. kızıi kim bn kendilirinden belii olnr dive düsiinmese baslamıslardı. Sosval adalet veva sosval vatanscvfrük dâvacın kimseler, a*ır töhmetler altında kalmadan rahat vasavabilmeli idiler.. Sıkıyönetimi jetiren ve l î Mart Mahtırasına sebep olan olavlar ortaya cıktıktan ^onra bn öneride aynı cesaretle ı»rar edenler var mı bilmiyorum? * .»..;. ».* •• • Ben düsüncelerde saraimi olabilmek Te oknvnen fizerinde bulanık etkilerin doğmasına sebep olmamak için sosyalizmden her bahseden yazann bn kelime ile neyi, hanri cins sesyalizmi kastettifini açıklamasını favdalı bnlayor ve yazılanna bn tamamlayıcı bilçiyi eklemelerini temenni ediyoram. Çünkü FranKIZ yazarı yazılarında bu avrılıtı (komünint olan ve olmayan sosyalizm) dive pekâlâ belirtiyor. Anayasa Mahkemesi. Türkive tnçi Pactisini kapattı. fakat bn tsçi Partisini demokratik düzene bas efivor. seoimlere katılıvor, di?e Feevit bir konnsmasında komünist partilerden ayırmıstı. Halk Partisi eski tenel sskreteri icin bir partinin demokratik düzene bovun eimesi. onnn komünist olraaması için yeterli sebepti.. Ta Fransa'daki. ttalya'daki hattâ t«vkre'deki demokratik düzene bovnn eten ve isimleri resmen komünist olan partilere ne diyeceksiniz?. Ba partilerle. sosyal adaleti benimseven baçiinün Batı memleketlerindeki sosyal demokratlar arasında buvük çelismeler, farklar vok mn? Bnnlar neden birbirlerini red edivorlar. tsmail Cem'in de ifade ettisi «ibi. sosyal demokrat partiler ve ona benzeven egilimler artık »osyalist sayılmıvorlar. Ciinkii bilimsel. cünkü Marksist dejildirler de ondan. Bnçün Almanvadaki SPD de, tntiltere'deki Isçi Partisi de sosyalisttirler. fakat. komünirtler ber ikisinden de övlesine nefret ederter ki saScı parlileri bu partilerr tercib ederler. Bir de burün Fransa'da Mitterand'ın dün Leon Blumnn temsil ettikleri bir sosvalist eSilim vardır. Mendes Franee'ın tntlujıı Birle«ik Sosvalist Partisi de bir baska hava çaiar. Ficr anladıiım d o î m ise tsmail O m ' i n kanaati sndnr: «Biz anayasal sınırlamalarla hosnmnza fiden sosvalizm yasasın, hosumnra ;itmeven de mahknm olsun'..» eibi bir düsünceye sahip olmamalıvız. Türkive'de madem ki demokratik diizen vardır, i*. teven sosvalizmin hanci reneini benimserse o renk tömlefi serbestce îivip «oka|a çıkmalıdır. Eğer bn anlayışta mntabık isek aynı demokratik düzen takkeyi. fesi, tarikatı. nnrcalnfn. Süleymancılıfı serbest bırakmak mecbnriyetindedir. Demirel'in îçine düstüjü çelişki bn sonnncnları serbest bırakırken. komünistleri takip etmek istemesidir. Ovsa Atatürkçülük ne komünizme, ne de irticaa meydan verdi. Cunkü Atatürkçülük Tiirkiye'nin realitelerinden, ço|raff m e v . kiinden, komsBİarının tatamnndan kendi bnnyesinin özelliklerinden esinlenmisti. Romanya veya Vietnam için do^rn olan t e . ori, Türkiye için dofrn olmayabilir.. Bn bakımdan sosyalizm elmadan demokrasi olmaz dendi^i 7aman. ne cins sosyalizm? sornsa kendiliünden dudakların ncn. na «elir.. Sağlam teoriye dayanan sosyalizmden maksat komünizm ise onun Türkiye'de serbegt bırakılmasından evvel Türki. ye'nin kendi kosnlları dikkate alınarak ba memleketin bağım. sızlık ve özçürlüŞü ayakta kalmak sartivle bunnn mümkün olnp elamıyacatuun tartıulması ırerekir. Bn yapılmadan kestinne yoldan yarfiya varmak bazen hattâ pisman edicî tonnçlarla karsılaştırabilır. 9 A6UST0S { İhmal edemiyeceğiniz günlerden bi Eski Ba?bakan Sfileyman Demirel'in nüfuzunu Irullan.raV • kardeslerine çıkar sagladıgı yolundaki ifidialann incelenmtJİ ı İCİn. 16 Numaralı Sorusturma Hazırlık Komisyonu raporunun I TBMM'de eörüsülme.«i beklenivor. Ancak Sülevman Demirel'in • karde«i Hacı A!ı Demirel'in. para ka7ânma konu«ıundaki bazı | volsuzlttklannı kapsavan do«v». Maüve Bakanlıfı tarafınttaTi I Savcılıga eSnrierilmistir CHP Sakarva Milletvekiii Hayrettin • Uvsal'ın. Haeı Ali Demirel'in verei borclarına ili«kin bir toru ı «nergesine yedi av «ürevle cevap alamaması tonucu, Malıv» | Bakanına. aynı konuda va7dı»ı bir mektuptan cok kısa bır «üre »onra cerevan etmistir bu !<=lem Hacı Ali Demirel'in 2 mil I yon liralık ver K i borcu olduSu ve 7 milvon liralık da verei I kaçırdıfı Iddiatannt tajıvan dosva. Sa\'cılıkça perekli EÖrülür*e yargı oreanımn lcaranna «unulaeaktır. Bu arada Demirel'in I Kardeslerinin gSrünüse röre en cok varaHanrtıklan yatınm | ındırimleri konutunda da BasbaVan Nihat Erim'e Parİamenterler tarafmdan soruJar vöneltilmektedir DPT raporl»nn» I raSmen. Demirel İMİdan tırasında ozel vüksek okuüarın vatı I ! ? m j £ İ r ' m l n d e n y » r "' 1 landınldı!?ını if«d# eden bir «oru «ahıbı. CHP Corum M?lletveHli Cahit Angın. bu u«ul«üz uvpula I manm rfevleti 28 milvon 200 bin liralık bir rarara «oktulunu I on e fürmektedir. Demlrefîn kücCk karde«i Haeı AH Demirel I de ozel okul tahfbi bh" ki«idir. E'ki Ba^bakanın u«ul«üz uvffu • laraalann. ilişkinidrjialar bilindiîi eibi daha c<*k»rde«t^rivle I olan ili«kileri'pevre*m(re vo»nnla<imı<:tır Pımdl bu irfrtiıiann., * ılrelHn kmiHiHne irrekfn bSlümlerinin toruştujulrnaıı ||aT I entoya bıraVılmıjtır eerot. »ms EÖriinen orfıır'İrl. ilgililer I ridir. | • Kırkbin işçinin grevî. kırkbin işçivc lokavt Hulcümt* tarafmdan »imdiye dek nd kes ertelenen DDT 1s' teranann İTeTİ> «nlaşamamaian üzerine kacınılmazîasreus jîoidlr. 3 Agustos 1971 tarihinde blten «on erteleme süresinden sonra herhangi bir Btln ereve tridileee»i DYPÎŞ Pederasvonunca acıklarmuştır. Bilindigi gibi. DDY iscilerinin trtve eırnıesl halinde, tşreren de *revei îsçüeri için lokavt uvgulavacafını bildirmiçti. Bakanlar Kurulu'nda durom bir kez daha Borusülmüs ve DDY tsletmesinin. Yükse* Hak«n Kun.lu'nea oneörtiien vüzde 31.5 oranındaki zürnmın daha cp*ımtj ven>tv*yeceğl kesin olarak saptanmıştır. Buna karşılık Federasyon da riırdp 60 oranmdskı Tam istcŞinrtp dirpnrocvtorttr Hiîkiimpt dirpnrocvtorttr ü t ail «özcüsü tsmail Arar. konuyla ilgili açıklamasında. tilkenin içinde bulunduSu * o * l ! K *o*ıl!ara d Ş i k deŞinerek. «Kamu hiımetlerinin ak*am«ması, mWt jrnrenliein ve miltt ekonnminin konmma<o Için tej e n e miltt ekonnminin konmma<o Için rkH h t 8 l S i ar f d s6yls her t8rlS idarf ve kanıın! tertbirlerin alınacaçinı» s6ylsmistir. P e d e a Pederasyonun ceyabı i daha a? fcesın bır durum al b ise. d rrns dejhldir. Bn eevap. «Hersev hiikiimetin elindedir. «endikajh n Mhgı k t l k d kı«itlamak. va d« «endikal Bzrürliikleri tanimak hiikflmetin bilecefi bir i«tir. Fakat i«ter (rreT. ister lokavt olsun, DDT bo süre içind« kfanseyî çalıstırama». şeklintîedir. I 9 A6USI0Sla Bir biletle milyoner olabilirsiniz. I Millî Piyangoı 9 AGUSTOS'ta tam 8 MILYON 484 J J BİN lira ikramiye dağıtıyor. I I . I • ı I ' I I * I I I | I | Deniz Kuvvetleri Komutanhğı Seyır ve Hıdrografi Daıre Başkanlıgından tııldınlmıştır. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 85 SAYILI BILD1Rİ 3 ilâ 6 Agustos 1971 tanhlerınde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşafıdakı noktaların birleştigi saha ıcmde seyretme; demirleme; avlanma ve bu sahamn 500 metreye kadar olan vukseklipi can ve mal emnıyeti bakımmdan tehlikelidir. MARMARA DEXİZt YASSIADA CİVARI 1 inci nokta: E. 4918 No. lu Sivriada fenerinden 199 derece ve 5 gomina mesafede; enlemi 40 derece 52 dakika Kuzev: Bovlarm 28 derece 58 dakika dogu. 2 ncı nokta: Enlemi 40 derece 52 dakıka Kuzey; Boylamı 29 derece 00 dakika Doğu. 3 üncü nokta: Enlemi 40 derece 51 dakika Kuzey; Boylamı 29 derece 00 dakika Doğru. 4 üncu nokta: Enlemi 40 derece 51 dakika Kuzey: Boylamı 28 derece 58 dakika Do£u DENİZCİLERE VE HAVACltARA ÖNFMT.E OT YlRrLrR (Basın: 18378 6520) 9 AGUSTOS'ta SİZE BOLSANŞLAR DİLERİZ. (Basın 18575 6531) CUMHURİYET Bartın Belediye Başkanlığmdan: A t U.8.1971 Persembe gunu s»at 14.00 de 113 590. lir» bedelU bir adet Inter marka 17 kisilik minibüs kapalı ısrf eksiltme «uretüe «atuı almacakür. Teminatı 6»3*l. tıradır. sartnamesı 8elediyeden istenebilir. Ticaret Odası belgosı ile teklif mektuplar) o «ün saat 12.00 ye kadar verilmis olacaktır. (Basın 18640 6517) Moliye Müfetlişi Muovinlği giri$ sınavı Mallyo Baltanlıgı Tettiş Kurulunca 31.8.1971 Salı günO »aat Vda Ankara va tttanbul'da Kfaliy» Müfettt? Muavinüti Gıns S* navi açıiacaktır. Giri» Sınavma katılabllmek için: a) Devlet Memurları Kanuırcnun 48'nd maddeslnde yanlı n> MUclere sahip otmak. b) 1.1.1971 tarihinde (30) raşım doldurmamış bulunmak, c) Sivasal Bilgiler. tktisat. Hukuk, Orta Doğu Telmik Omversıtesı tdari tlimîer Paktiltelerinden. litlsadl ve Tıcarl tlimler Akademilennden (Veya eşitlerl vabancı fakülte ve okullardan) birinı bıttrmiş olmalc... gerekir. tsteklilerin sınav için gerekli formalite ve belgelerı gosteren ve smav konulan hakkmöa lüzumlu bilşrileri »eren Broşürü adlan geçen Paktilte ve Akademılerle Ankara'da Malive Bakanügı Teftlş Kurulundan, îstanbul ve tzmir Defterdarlıklanndan bi* *at müracaat suretiyle veya mektupla temin etrnelert ve müracaat işini noksansız olarak 9 8.1971 Pazartesl günü «aat 17.00'ye kadar bitinnelerl lüzumu ilân olunur. (Basın: A : 10622 . 17305) «521 Kırşehir İl Daimî Encümen Başkanlığmdan: 1 Mülkıyetı ÖzeJ îdare Mödurluğüne aıt tapuda Yenice mahallesi imann 869 ada 17 oarselinde 250 M2. 18 Darseünde 297.50 M2 arsalar 2490 sav,iı kanunun 31. inci maddesi eerefeımp kavsh zarf usulü ile satılacaktır. 2 Arsalardan 17 parselın M2. 200 ı,ridan mu. hammen bedelj 50 000 lira OIUD secici teminat ise 3750 liradır. 3 18 parselin M2. 300 lıradan muhammen bedeli 89.250 lira OIUD gecici teminat ise 5712.50 lıradır. 4 Thale 16 Agustos 1971 Pazartesi günö saat 11 de II Daimî Encümen huzurunda vaDilacagından talipler zarflannı bir saat ftnce vermeleri şarttır. 5 Bu ihaleve ait şartname mesaî saatlen dahilinde Özel îdare Mudurlüffl ve tl Daimî Encümen Kaleminde Rörülebilir. (Basın: 18479 6518. BİLECİK DEFTERDARLIGINDAN: Bilecik Maîiye Daireslnin 18124 Ura kesif bedelli ve 1360 lira geçid teminatlı onarımı: 2490 layılı kanuna göre kapah zarf usulivle 16/8/1971 Pazartesi giinu saat 15 00 de Defterdarlığımızda eksıltmesi yapılacaktır Eksıltmeye aıt şartname ve diger evrak bedelsiz Defterdarhkta Eörülebilir. Taliplerin belirtilen günde. elcsiltme saatlnden bir saat evveline kadar 1971 yılı Ticaret Odası vesikasını. Bayındırhk MüdiirlüŞünden ala. caklarî »«terlik belgesini, teminat makbuz veya mektubunu, usuliine uyfun hazırlayacakları teklif mektubu ile birlikte, kapah zarf içinde Komisyona vermeleri ilân olunur. (Basın: 18549 «916) Bol» Defterdarlığından. 1 Bolu Hükümet Konagı binasınm muhtelif onanm i;i 2 Kesif tutan (18222.00) liradır. 3 Gecici teminatı (1400.00) üradır. 4 Eksiltme mahalll ve tarihj 9/8/1971 Pazartesi Rünfl saat 15 de Mülî Emlâk Şeflift odasında toplanacak Koaıisyon tarafmdan adk eksiltme usulfl ile ihale olunacaktır. 5 Ke$iı, şartname ve dığer lüzumlu evrak mezkur yerde tnesaî saatleri içinde görülebilir. Eksiltmeye katılmak tsteyenlerin; ıhale saatine kadar. Bayındırhk Müdürlüğünden alacaklan veterlık belgesiyle 1971 vılı vizesini havı Ticaret Odası vesikas»; gecici teminat makbuzu hâmil olarak belirtilen Run: saat ve verde toplanacak Komısyonda hazır bulunmalan sarttır. Keyfivet Uin olunur. ibitıa: 18313 6S19) PTî Genel Müdürlüğünden Teşekkülümüz ıhtıyacı ıçin 1000 adet kumbaral:, 500 adet ?ef sekreter, 110 adet kadranh «eyyar ve 210 adet kadransız seyyar telefoı; makinesi ı.tın alınacaktır. îstekliler bu alıma ait şartnameyl Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanhğından veya îstanbul'da PTT Teseüüm v» Depo Müdürlüğünden 105, TL. bedelle t e . min edebilirler. Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştlrak edecek firmalann şartnamelerini idareden almış o!ma« «arttır. Teklifler en geç 13/10/1971 jrünii «aat 15 00'e kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Ba$kanhgına verilecek v e ya posta ile gönderilecektir. Bu tarihten lonra (jönderılsn teklifler nazarı itibaro ahnmaz. 4Buuı . A . IMAZ 18820> «23 Makasçı, Yol Bekçisi ve Bekçi alınacaktır TGDD I . İslelme Müdürlüğünden Askerliğini yapmıs. S0 vaşını geçmemiş olmak kaydlyl* Yol Bekçisi için Ort» San'at Okulu. diŞerlerl tcin Orta Okul m«zunlarından ı^ıtihanla eleman alınacaktır. tsteklilerin en çee 18 ASusto» 1971 günfl taat 18*e kadar J adet fotofrâf. nüfus cüzdnnı «ureti ve diplf>*na anl veya «uretleri ile Havdarpssa'daH tsîefmemiz Vüdürlügüne müracaatlan duyHTOİur. NOT: Bekçilik için Orta Okul mezur kâfl gelmedigi takıîirde îlk Okul mezunu alınseaktır. İ.Bum: 1S87S 842i)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle