12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhurîyet BASIN AHLAK TASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEK. Sahıbl : Cumhu • M Matbaacı!:k v« Gazetecılık • T.A Ş adına NAZtME P.ADİ Sorumlu Yazı Islerı Muduru : SAMİ RARAÖKEN Basan va Yavan: CL'MHLRİTET MATBAAC1L1K »• GAZETECtLİK T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. N. S941 p u n u u M n. Yen e n ı , l e l AtâHJrk Buiran Tener . I29544 1 2 M 2 Ü 1 X « 12 ABONE ve İLÂN Aylık Aylık Aylık Aylık A 41 f u t tc> tsrt Dııı 18 39. M 117. 108 234. 21« 4*8. Saflık (Maktu) MO U n IZMIR. Ftvzıpaga Bulvarı Alşarojlu tlhanı Tel: 11230 M?0* CÜNry tLLSRİ: KurukoprO S4 aokak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 2. »• ı ocı «ajrt. (Santlmi) M ı ünett n y f a <S«jDtünl) • » 4. S. S acı mrtm (StnUm!) 7} Nışan. Nik&h Evienm» Dojum 100 Ölum. Mevlıd Tesekküt 33 UncO (»ta.)150 Olum. M.vUd. T«Kkküt (» Cm.) lf» SAT1S1 bU İnönü, görüşlerini (Baştarafı 1. (aytada) lel bir muamele gorsiin ister. Ama Ckonomik kaideler hukiimlerinde. Işlejişlerinde çok tarafmzdirlar u çok Insafsızdırlar. Kaide dıştnda hiçbir endüstrl ya famı>or.> tnonu ıle Barıs yöneticileri arasında daha sonra şu konuşmalar geçmmn: Soru • Pasam, bujun Turkıye' nın en krıtık pıoblemı nedır, bugunku sıyasi ortaır.da buiunan ulkemızin en krıtık problemı nedır? tnönfi Ben ber mesele, en mühim mesele >e en kritik mr. sete olarak en son memleyi gorr alırım. Biz son zamanda büyuk bir iç hunalımdan geçtık ve geçmekteyiz. Memlekette em niyet. bir umumi hiterarşi karga«.alığı icinde hakikaten tehlikeli bir halde sarsılmı;tı. Bir »eneden beri. bdyle bir hava ıçindeydik. Ondan bir dar bo. ğaza düşer gibi yeni bir ferahlık batasına geçmeye çalışı>ortız. Bir defa anarşiden geçtık, bu teşebbüsünde hükümet mu>affak olmu?tur. Ve mu\atfakıyeti çok önemlidir. Hiç unutulmamak lâzimdır. Ondan sonra bizim içinde bulumlujumuz guç teçit. mali ve ekonomik geçlttir. Mali mesele senelerden beri birikmis olan bir önem. zaruri neticeleri olarak bujrün ba<ımı»uı üzerinde duruvor. Sinirlerimize dokunuvor. Bunu atlatmaya çahşrtoruz. Tabiî zaman ister. Zaman içinde bu dinecektır. Soru: Paşam bir soru daha T»r. Ortanm solu 1965'te ortaya atılıp, 1967 de sız 14 uncd kurultayda bunu sçıkladınıı. Ortanın solu nedır? Bugunku ortamda 1971'e gehnceye kadar ortanın solu tanımında bazı degisıklıkler ve s»pmalar var m r İNÖNC Ortanın solıı memleketin ve Anayasanın öngördüjc sos>al ihli>a(,larını hallet. fu mek için Cnmhurıyet Halk Partiıınin ön ibtiyacı olarak orta. va attıtı ve iuerine aldıjı bir meseledir. Bannnla Cumhnrı^et Halk Partisı sos\al mese. lelerde memleketin ihtivacı »lan bayük reformları ve «mumiTetle losval havatın verimli ve »ıkıntıları daima azalmıs olarak ilerlemesi. issizlikle daima «Jrasmam, bbvle bir liya^î me^net tntması lâzım jeliyordıı. Fakat bn go«ializm dtğildir. r*m solumnzda asınlardan bah «etmıyorum. Demokratik rejım ıçınde. bitim lolnmuzda demok. ratik bir sos\aliım olmak lârımdır ve bizim Anavasa de. mokratik «osvalızme kapalı de. tıldir. Bunan örerine munaka. ıal»r elmos v« Anavas» Mah. k*ntr«i hüktnunıi \ermiştir. TtP kapatılm» \e ü*lomuzda bir boş Ink hasıl olmustur. Bn demekratik co^alizme bosluk ve ba thtivac, bn istek dolacak kana. ttındeyım. Biz Cnmhuriyet Halk Partıliyız, sos^alist bir parti t)r|iliz. ortanın lolnndayız. Briyle kalacafız \e Cnmbnriyet Halk Partiıi olarak hera mem. leketin kalkınmasında hem »«»ral ihtiyacların. reformların (a. tıakkok ettırilmesinde kmdimıre düaen \a/ifni yapacafız. »osvalirm ba<ka bir seydir ve tvrim solumnzdadır, demokra. tik «larak çalı.iacaktır.» siz bır çok maddelerde C.H P. olarak itırazuuz olabıleceğınl soy lermstınız. Sayın Ecevıt de grupta yaptığı bır konuşmayla Anayasa değışiklığınin tumune karşı çıktı. Bu konuda bır kaç kelime sovlemek ıster mısmız'' İNOVC Birkaç kelimeje hacet >ok. Ecrvit'Ir anatasa ıleğişikliği \e yeııi hükumctın teskili hususunda aramızda geçen mıinakaşa etrafıyla kamnoyuna bildirilmistir. Söyleıunistir. Bir tutum takip rttim. Yeni hükiimelin kurulmasında yardımcı olmamız lâzımdır, dedim. Ece\it'in takip ettiği noktai nazar bizimkinden farklıytlı. Nihayet CHP benim noktai nazanmı kabul etti. VazJyet bundan ibarettir. Şimdi bu vaziyet içinde noktai nrzarımı ben parti politikası ola rak açıkça takip ediyorum. Kce«it, kendi fikirlerini parti içinde sö>lüyor, berkes suyleyebilir. Par ti içinde, parti karan elarak herkesin beraber hareket etmesi lâzım geldiği zamanlar vardır. Bn herkesin beraber hareket etme^i Keldiği vakit Genel Baskan olarak benim vazifem vardır. Herkrsi birleştirmeve çaliitıyorum. SORU Anayasa degışıklığinı . INÖNÜ Görnşüyonız. Anayana defisikliği tcklifi faükümettrn jelmiştir. Partiler konusmaktadır, bir anlaşmaya varılması lazımdır. Ve varabilecefini, bir aıılaşmava varılabilecetini fimit ediyorum. Muhtıra belki kanlı (Baftaraft 1. Sayfada) leya snnulacak reformiarı na. zırlamak için işbasında bnlun. dnğu açıkea belirtilmisti. 12 Martta ord» milli sunrun ter. cümanı olmn»to, cünkfi o sıra. da hiç kimse dnruradan mem. nnn de|İIdi ve banlardan knr. tulmanın bir \oln bulunamıyor. du. Ordu belki çıkmazdan kur. tulmak için nfak bir itiste hu. lnnmnstur. ama orınn bemen arkasından her sey Anayasava aygun olarak cereyan etmistir. Comhurbaskanı siyasî liderlerle töriiaraiiş ve beııi dâvete ka. rar vermistir. Hükümeti kormaya dâvft edildifim andan iti. baren, gerck Anayasa ve gerek•e Farlament* asolünce tesbit edilm'15 «lan volu takibe bıivük önem verdim. Niha\et Parlamentodan, Törk politiUa haya. tında o giine kadar corulmemig bir güven oyu sa|ladım.» SORU «Ne de ol^a oıdıı, muhtırasıyla ordunun bır ıç hii met gorevını Ann>aiaya tnkaddum ettı» mıtı » CEVAP «Bnna itiraz etmı>orum. ama ordu önceki hükümeti istiU ettirmek suretivle bnhranı çbzümlemek ıçin müda. halede bulunduğn \e \enı bir hükümeti knrma ?orc\ı bxna verildifi andan itibaren tekrar Anayasa mesrnla|una ddndiık. 12 Marttan beri ordnnan hıçbır mudahalesh le karşılaşınadım. önceki hüküraet . l'aüu bır şekılıle» nzaklastırıldı, demi.voram. 12 Martta ordn mnhtrrasıııı verdi u Demırel hükümeti ı«tifa rttı (liınrum. Cumhurhas kanı bcni ayın 19'anda çafırdı. Benim sahnrye jırdıçım devre tamamen Anavasa* a ıv;undır.> SÜRU «Mılli Guvenlık Kurulu on yıldan beri mevcuttur. Nıçın daha once harekete SeCmedı '• CEVAP «Kurul, bundan önceki hükiimete ıhtarda buluıımamıs değildır. Belki dnrumu düzpltemedi, belki de dazclt. mek ıstemedi i f ısler ordunun 13 Martta müdahalede balunma1 ' i) baska bir çaresi kalmadı£ı ııa kadar boznlmaya devam rttı. Ordu muhtırasını ver. mek nıecburıvetınde kalmıstır \e eğer bunu upmaniM olsavdı helkı de kanlı bir hükümet darbr>.ı\le karsılasacaktık. Muh tıra i«tr huım önlrmek için ve. rilnmtir SOYGUNCULARI (Bastarafı I. «ı»(ada> lef Hastanesine kaldınlmıştır Karadan ve haıadan yapılan dunkü aramalarda sovguncuların izlerıyle ılgılı herhangı bır ıpiicu ele geçırılememıştır Aramalara Foça Jandarma Komando Okulundan 100 kadar suoay, assubay ve er katılmıs, tam teçhizatlı olarak bolgeye dağılmışlaıdır. Öte yandan, Denızlı Ziraat Ban kası Muduru İsmet Ozyürek hakkında. bankaca idarı soruşturma açılmıştır. ILfilSI YOK Bu arada, Kuyucak Cııbukdağ yakınmda bir şarampola devrılmış halde bulunan 0S AF 067 pli I kalı taksi şoforu Ahmet Zonelli' 1 nin, bır meyhanede çalışan ve ' kumbaradan 5.600 lıra oalan Ak' dııırahman Bora tarafından oa ı şına sert bir cısımle \urularak öldurülduğü anlasîlmi'nr. Iljrilıler. oldurrne olaymın, «oygunla olmadığını bılcürmışlerdır. Renim için önemli «lan, elle. rinde imkaıı bulunan askerlerin, l'nnanistaııda %apılanı yapma. mıs olmalarıdır.» SORU «\a Paılamento 5121 artık takip etme^e'' Azınhkta kalırsani7 ne sauarsımz?» CEVAP «Farazı\e vıirutn. >orgunuz... Böı le hir durumun çıkmayacaiını ümit ederını. Ba. nunla beraber bo\le bır daram çıkaoak olurna. size sunu süylevebilirım: Iten Parlamentonun ar7D<.una karsı bır Basbakan olmam.» Kasaplar ıRaştarah 1. sa>fad«) başkan ve yonetıcılerınm hazır bulunduğM tespıt, bır kasap dukkânında vaptırılnuştır Etler, once tartılmış, >ağ ve kemıgmd«'n aynlrruş, daha sonra kıyma bıftek, bonfıle gibı parçalara aj'rılmıştır. Bu mjktarlar, busanktl fıyatlara gore değerlendırılraış ve bır ko^nda 145 kuruş kâr, sıgırda ise 111 lira 90 kuruş zaraı ed'lece*; o"ava Cıımlmrıjet Re^at liaınıt Aziı Napol»o n * 4 »y»r kulrr > AL T I N 31S 1'tS. 156 H'. 142 50 158. »ö« •ı a UO. 21.20 Ortanın Solu tki gazete (Baştarafı 1. H>fada) Gazete ilgılılennden edinılen bılgıye gore, esasen guç koşullar altmda yaşamakta olan gazetelenn arka arkaya gelen zamlar. ozellıkle kâğıt fıyatlarındaki son artış nedeniyle yayımlarıru surdurmelerine olanak kalmsmıştır. TGS bildirisi Turkıye Gazetecıler Sendıkası, dun bır bıldiri yayımlayarak, «Türk bastnınm, tarihinde förüU mrmis denebilecek shasal \e rknnomik bir banalımın içine itilmis bulundnğuna» bıldırmış, 2 gazetenin yayımma devam etmeme karanna değınerek, son bır hafta içinde issiz kalan gazeteeı sayısuun 50'ye yaklaştıgım duyurmuştur. Basın bzgurlugünU kısıtlama çabaları ve olçusuz ekonomik kararlar sonucu doğdugu ıfade edılen bunalımın, «Basını. görevinl yapmak koşullarından >oksun kılacak duruma getirdifi» ıfade edalen TGS bildırisınde, hukümet tarafından gazete kâğıdına yapılan zam eleştırilmekte, ısv«renlerin isçı çıkarrnalannın os.,s»BiHiıl bır ekonomik. teribtr olınadıgı belırtılmektedır. YENI Snnay ıBajUrad 1. ıav(ad«) «Eğer költiir bakımından gazeteleri ve kâgıt sarfeden tesebbüsleri kornmak gerekiyorsa, konu bir kanun tasarısı j» da teklifi halinde Meclislere götnrfilür ve Meclislerden desteklenmek için müsaade istenir. Bizim ttlttuğnmuz >ol, bu olacaktır, bundan sonra.. \ma. henüz su anda bo>le bir şey yok.» Aiie sigortamız sayesinde çocuklar anne babcr teminat attında VEFAT TEMİN'ATI: • ejlerden birinın vefatı Iıalin'je:, ha>at»a kalan eşe toplu bır tazmİTiaf *o 30 Kâr Pa\ı ilâ\esi ile odeıur. Ha>atta kalan eşin sıgortasi de\am eder. • cşlprden her iki«inin öliimimde, çocuklara Temel Tazminatın larnamı ödenir. MALULİYET TEMİNATI: • eşierden biri veya her ıkisi tam \e daimî bir rnalulnete duçar olursa, hem toplu bir tazminat alır, hetn de hiç prim ödemeden si^orta temınatları a>nen devam cder. • a>rı<a, kısmî daimî maluliyet halinde, maluliyet dererpjine sore leminaftn tamamı •\e\a bflirli kı^mı nıalul kalan e*e delaten \e deıhal inlenir. ÇOCUKLARIN TEMİNATI: • (;ocııkların nıalulıyetı halmde ı>e, yapılacak t<"davi, rehabilitasvon (^eniden ha\ata dönu*) ma?rafları TAM HA\AT tarahndan sağlanır. Çin konusu tnonu daha sorrra yıne bir soru uzerıne ABD Çm yakın. a>maii konusundakı goru^ierı. n açıklamış, bunun olağan olnuğunu belnterek. «Biiyük dev. letlerin >akın alâka içinde o l . maları mecbnridir. Çiıı biiyük kalkınma >aptı \e bngün bıiyük larlık olarak. kudret olarak her mesetentn içinde görünüyor, ABD'nın Çin'lc takın temas ha. lıne geçmesini tabıı sajraak lâumdır» denıı^tır. Inonu, Çın ı tanımamız konusunda da şoylc konuşmuştur: «Bütbn dün>» tanıdı^ı jibi hırım de tanımamız tabii «la. eaktır^ Inonu ı,e Baıi' jonetıcılerı a. râbindakı konuşmalar daha son. ra jojle devaıu etmıştır: Yaliler «Bastarafı 1. Savfada) mi5. Gtımuşhane Vahsı X»ci B»bacan Bakanlık Tetkik Kurulu Baskanlığına atanmıştır. Bu arada, Manısa Valı Mua\ını olup Kastamonu Valılığınde çalıştınlan Sabahattin Savacı Kıı^adası Kaymakamı iken Adıyaman Valılığınde çalıştınlan N'azıni Çengelci, Iskenderun Kaymakamı ıken Urfa Valilığinde çalıstın]an Kcmal Diniz 4. dereceye t»rfı ettırılmışleı, \e Tetkik Kuru ]u uyelığıne atanmışlardır. DDT (Ba;tarafı 1. ta>fada) kisindedir. Sendikacıiıgi kuıtlamak ya da sendikol özgürlükleri tanımak hükumetin bileceği bır iştir. Fakat ister greı. ister lokavt olsun DDY. bu süre icinde kimseyi çalıstıramaz. Biz de gereken tedbirleri alacağız.» demıştır. Geçmişin hesapları Soru Bu son anarşık olaylaida bır çok kışıler tutuklandı. Jımdı onlann mahkemelen deram edıjor. Bugun 300 e yasın msan yargılanı>or maLhkemelerie. Belkı bunlann bır kısmı maıikemeler karaı;jle laama mahlcunı olabılırler. Boyle bır iurum olursa sızın tavnnız ne »iabılır pa^am? lnönü Biiyük buoranMrda, tosanların birbirine girdiklen rak'alarda. bunlann bir acele o lan barb kısmı tardır. Rahatia ıtık fibi, bir ay ev\ei sükunetı Bihhatli bir zemine ulaştırmak için ilk keskin nobetleri, hasta lık nöbetlerini keskin tedbirierle iditıe etmek zaruridir. Tabıat ka nunudur bu. Çalışma zamanı ilk bubrauı aşma zamanıdır, on dan sonra bdjle bubraıılara vak tiyle bulaşınış, adJarı seÇm>? o lanları bir huzur >e emni>ct za manında da mütemaditen ara mak, takip etmek huzursuzluğı devam cttirecek usullerdir. Bi Trrınde cezasını hulup vaktiy] bu anarşik olayları vapanlanı ranır.da bulunmus, adJarı bera ber geçmis ve>a peçmek istida dında olanların kurtulmaları n Ter>iızu cemiyet nizamı kurulman için kolaylıklar göstertnek lâvım. Hesaplar, geçmişin hetapları tasfive olunur. Geçmişi kusurları bağıslanır böyle yeni bir uyuşma ve huzur havası ya ratılmaya çalışılır. Bu ihti>a< ınuijetin daimi ihtiyaçlanndan dır. Cemnet olarak bir anlajısa Tardtçımız zaman cemijetin söz »ahipleri mevanında belki biz de tazifemizi dü>önnriiz, bir vaziyet alırır. Soru Sa.bnnı/a sığınarak bır kac soru daha s ak ıstıyorum. Anavasa değısıklıjh konusunda Aimcı Bulmocnnın çöıümü SOLD\N SAĞA: 1 Abdullah Cevdet, Ip. 2 Suara, Zorba, Zeamet. 3 Irk, Mann, Galvani. 4 Kmaz, Sıdnev, Va, Gr. 5 Paratiîo, Dun kerque 6 Hat, Vaad. 7 Şak;r Ağa, Ca, A>ni. 8 Al, Rın», Ee, VVılde. 9 Pezeta, Realya, Selc. 10 Âmâ, Oppenheı*ner. 11 Dereke, Iames, KaVım. 12 Ezat, Küsmek, Rişa. 13 Idaho, Eneva, Ti. 14 İron, Lıma, Sıret, Eş. 15 Kek, Sa, Fagot. 16 Atsap, Atlas, Kanaat. YtK4RD\N AŞ4ĞIYA: 1 Aşık Pasa Zade, îka. 2 Burma, Al, Mezıyet. 3 Dakar, Paradoks. 4 Ur, Zahıre, Etan. S Lam, Tanz, Tp. 6 Âsitane, Ekol. 7 Aznif, Gato, İsa. 8 Hondo, Apıs, Mat. 9 Cr, Pampa. 10 Ebced, Cereme, Fa. 11 Va, Yuva, Enekes. 12 Na, Wahs, Nıf. 13 Eza, Kanye, Meralc. 14 Telved, Lâık, Vfcga. 15 Avar, Ad, Maraton. 16 lma, Yesev!, Ta. 17 Penguen, Enşte. 18 Tıre. İlk. Mauet. SAVFADAKI Şıtndi bahi« konusu ^alnız bir kiji değil, aılenin butun iertleridır... Ae siz aile reİM nlarak onlann vp kpndını/in •\anmni flii*ıııınıek 7<>rıındj<ınız. ^eni imkânımuın otetırdıjn \«nılıkler hakkında T\M H \> \T SlGORTA LAR1 emnınzdedır. Dânışmanımızın gelfp sizi aydınlatması içi bu kuponu keserek postalayınız : TAM HAYAT SİGORTA A. Ş. Şi§li, Bu\ukdere Caddesi 15/A, Tam Han, Istanbul ADI VE SOYADI:. TELEFON :. AÇIK ADRES :. TAM HAYAT HAYATINIZl SİGORTALAR... KÂRINA ORTAK YAPAR Yukanda yazılı adrese lutlen Danışraanınizı gonderiniz. 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle