16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Ağustos 1971 CtJMHTJRÎYET SAÎTA BE§ radyo Adın nedir dedlm. îsmaildir dedı. Toprağın yar mı dedım. Yofctur dedi, aha bu ild mandayi güderim dedi. Petrol kuyusunun etraftnı çeyiren tel örgünün önünde durdurup bir resmini çektim. Toprafın altmdan altuı geüyor buralarda dedim. Bana ne gibüerden güldU. Topraksız olduktan sonra, n« toprağın altındaki, ne üstündeM umurumda demeğo getirdi. Şöyle Wr hesap ettim içimden. Aşagı yuk*n 10 milyon hektar arazi, Türkiyede ormanlann ksp ladığı alan kadar eder. Ta da şöyle hesaplamah: Üzerinde tanm yspılan arazinin yansına eşit. Yani az buz değil. Büîun bu alan 206 ruhsatla petrol şırketlerinin kontrolüna verümiş. 4 milyon hektarda blzim 6* «irî»timiz arama ve üretim yapıyor, geri kalan 6 milyon hektar da yabancılann ruhsahnda. Geçen .vıl 1 şirkete 80 yeni ruhaat v»1 nlmışti. Petrol Dairesinin bildırdigıne göre ruhsat lçln geçen yıl 146 müracaat olrnu?. Demek hâlâ ümitler sıcak. Libyada d e Petrol üretımindB bir yeterönce Umitsizlığe kapılan pet.oi h â e kavuşmak. Sismık etüdlerde culann, sonradan biraz daha de ölçusünde sağlanan "eni rinde zengin yataklara kaTO^ma, Türkiyenin iimlA kır a n l»n hâlâ taae bir anı olarak sakJeolojik 5apısını yeniden ellanıyor. den geçfnnek ve zengin pet*ol yataklarma daha derinlerde rast r»17Vrî17I 17DTI17'Ert İayabilmek ümidinl kamçıhyor. BU" taraftan da denizlere saldınÜMIT h or Bizim, bize yeter petrolü mut J' İskendenm ve Mersın iilaka bulup üretmemiz gerek. malannda, Antalya sanlllerinde, Yoksa, şunun şurasında on yıl Izmir limanından kuzeye do&ru sonra, sadece ham pelrol Sçin uzanan sahillerde, Marmara £syılda 300 milyon dolar döviz öde niztnin GUney kıyılannda, Bulmemiz gerekecek. Türkiyenin garistan hududundan baslayaıak kalkınması ne derece aksarsa ak Zonguldağa kadar uzanan karasasın, eoerji ihtiyacı hızla yükse sularmda, tneboludaa Orduya üyor ve on yıl sonra enerji ih kadar uzanan sahil şeridtocie, tiyacımn ytizde 70 oranmda pet Trabzon ve Rize kıyılannda derolden sağlanacağı hesaplanıyor. niz şîmdiden parsellenmiş. denıa Bütün dayanağımız ve ümidimız ruhsatlarının çoğunu TPAO al ımhiı mıştır. Türklyede enerji sarfiyatına bu yön verildikten sonr», bizim için tek çıkar yol, hlç d î <gilse kendimiz* yeteeek petrsiü çıtormaktır. DOİİ Tlllilllıl PETROL SEKTÖRÜ Fetrol Dairesi Başkanhğınm 1971 yılı bütçe raporunda şöyle deniliyor: «Petrol aektörn, ftlkenin enrrji ihtiyacın» paralel olarak bujük bir önem arzetmektedir.* Bu <cönem>in yanında kritık du rum da saklanamamaktadır. Petrol üretlmi on >il içinde on misli arttıktan sonra, şündl artık bir gerüeme dbnemine glrilmiştir. 1970'in 3^48.609 tonluk üretiml, bir yıl önoertn» göte c o6 eksikti. Oy»a aym cur* içınde petrol tüketiml »412.39 fazlalaşmıs bulunuyordu. Bu, ıthalâtın artmasına, yaal döviz sarunm yol açtı. Resmı rakamlar, 1971 programın» 3.420.000 ton üretim yanıtacaŞını ortaya koyuyor. Demek ki yerlı petrol üretimmde yine düşme olacak, buna karşılık tüketım yeniden 0,ol3 • 15 arasında artacaktır. Topraksız köylfi Ismail, çrze geze prtrol kuyasonno T»nın» k s dar gelmisti. ama petrolle ilîilrndiği filin yaktn. 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08 05 08 10 08 30 08.50 09.30 10 00 10.05 10.25 10.45 11.00 11.30 12.00 12.05 12.30 13 00 13.15 13.30 15.00 15.05 15.30 1S.00 16.15 16.30 1Ç.45 17.05 17.10 17.25 17.50 19.00 19.30 19 40 19 55 Açılış, program Günaydın Köye haberler Türkiiler, oyun havalan Haberler, hava durumu Oyun havalan îstanbul'da bugün Reklâmlar Beraber, solo şarkılar Çeşitli müzik Türk müzi£i isteklert Çocuk saati Haberler, Hafif batı müzijfl Y. Özel'den sarkılar Mikrofond» şiir Melodiden melodiy» Yurttan sesler Haberler Istekleriniz Beraber, solo sarkılar Haberler Ozel tanıtıcı reklâm Reklâmlar Haberler Solıstler geçidl F. Ege Orkestra«ı Türküler Sizm tçin Saz eserleri Plâklar arasıada Ocakbaşı Plâklar arasında Küme faslı Reklâmlar Haberler, hav» durumu Reklâmlar Sarkılar Bir varmıs Açıhs, program Günaydın Koye haberler TUrkiiler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müzıfi Ankara'da bugün Şarküar, ovun havalan Halk Isteklenntz mikrofond» Ara haberler Turjc muzığî Hüsnügiller famılya» Kadmlar toplulugu Her hafta sizlerl. Ara haberler M. Erses'den sarkılar Reklâmlar Yurttan sesier H a b e r l e r İSTANBUL 20.00 21.00 21.10 21.25 21.45 22.00 22.45 23.00 23.45 23.55 24 00 09 55 10 00 10.30 11.30 12 00 12.30 13.00 13.30 14 00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 Haftadan haftaya 24 saatın olaylan F. Türkân'dan turküJer Spor dergisi Şarkılar Reklâm programlan Haberler Plâklar arasında Gece müziği Onemli haberler Kapanıs tSTAJVBUL l l i Açılış ve program Diskoteğimizden Dinleyici lsteklerl Minyatür müzik Hafif müzik Konçertolar Robin Gibb Sonat saatı Hafif batı müzıS» Şan sololan Haftanın albumü Film müzüüen Pazar konseri Çay saatı Kuçük konser Gençlere muzılc Senfonik muzık Hafif batı muzıği Müzik dünyasınd» Akşam konsen Melodi demetı Hafif batı müziği Günümüzde caa Gece konseri Gece ve muzık Hafif batı müzigi Program ve kapanıs 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 2U10 22.00 22.30 23 30 00.30 01.00 ıg.oo ANKARA BU YILIN İLK ÜÇ AYI î r i ' i n llk üç ayhk dönemine ait rakamlar, üretirade »aî.81ik bir dtisüş olduğtınu açıklamaktadır. 1.861.898 ton ham petrolden sadece 815.565 tonu yerli üretımdir ve ithalât bir yıl öncesine go re '«4.8 artarak 1.046.333 tonu hslâtm 4 milyon tonu haylı aşacağı ve ham petrol dünya f:atlarmdaki artışlar da dıkkate alın:rsa 75 milyon dolar ödemek zo runda kalınacağı şımdiden besaplanabilmektedir. Bir yıl önce bu müctar 60 milyon dolardı. De b u ] m u ş t u r Y ı l s o n ı m a mek, petrol konusunda işler îiay h üzücü gelişmektedir. Y A RI N : On yılda yabancı petrole 30 müyar lira ödeyeceğiz. ımmııııııııımiHiııiHiııııııımıııııııııiMiıııııımııııııııuHiıııııntmııuııı»; İŞ ADAMLAR1 BIR DERNEK KURDU 150 tanınmış sanayici ve iş adamının kurduğu «Türk Sanayicileri re Iş Adamlan Derueği» dun bır bıldıri yayımlayarak kuruluş gayelermi ve çejitli konulardaki görüşlenni açıklamıştır. Derneğın amacı. bıldiride, şöyle belirtilmistircuıdayız. Ba inançla. amaçJanmı«Anayasamızın önjördörB karn ve förüşltrimizi Türk kamnm ı ekonomi prensipleriııe ve oyuna açıklamayı {örev sarmakAtatürk ilkelerine uyguo olarak tayız. riemokratik re plânlı yollarla kalkınması ve Bati uy^ariık *r\i# Atatfirk ilkeleri ve Onftn yesine çıkanlmasında hiznKtte Turkive'yi layik. tam anlanııyla bulunmak.» Batılı bir drvlet olarak görtn anlayışı içtenliklr savunulmalı re Bıldinde; «Millî tasarrnflann uyçutanmalıdir. arttırılması ve halka yavgın sermaye pivasasına yönelmesi, rjri# Hür trşrbbü*. iktisadi hayatim ve ÖRrftim sorununun ön tın dayanağı ve demokratik rejiplânda elc alınması, işçi • *şvemin teminatıdır. ren i«birliçinin yurt kalkinma'ına # Ver'i kaybıni önlryici hrr faydalı yönde çdi^mesl, vatttürlii olumlu tedbire yardımcı olrımlarm toplum yararının ferekma.yi ve raillî ekonomiyi çüçlcntirdifi önceliklere. ihracatı tesdimte\i *örev saymakta>ız. vik edecek, döviz sağlayacak ve# Çağdas Batı diinvasımn rimli alanlara yönelmesi. tirarî ekonomik ve toplumsal jelişmeve smai kurulusların Ortak Palerine yetişmek için gerekli sina! zar içinde ve dışında rekabet ede ve ticari çahşmalann yalnız istik hilecek guce kavuşması, sanayi rarlı bir ortamda var olabilecehünyesinin reorganizasronu vc ği açıktır. Bunun için halkın büekonomik güçlenmesi için sanatünlüsnnü bölücü tutumlan her yici ve is adamlarinın gimtRİeriaekliyle tehlikeli bulmaktayız.» nin rtstnî mercilerce kullanılmaDerneğin kuruculan arasında ta ve değerlendirilınrğe hazir buVehbi Koç, Dr. Nejat. Ferit Kclunduruhnası» gıbı konularda lazacıbaşı, Dr. Şahap Kocatnm.u. alıyet gösterıleceğı kaydedılmişKadir Has, Hulki Alıspa, Refık tır Bezmen. Osman Boyneı. Necmı Komıli, Ertuğrul Soysal, MustaBıldiride daha sonra özetıe şöy fa Yalman. Selçuk Yaşar. Rahmi le denilmektedır: Koç, Can Kıraç, Selman Ya?ar, •Ülkemizin yeni bir devreve > oEkrem Elginhan, Halil Kaya, Izneldiği şu cünlerde. bİ7. bu vbıırzet Akosman gıbi isünler yer allimin yurdumuzun kaderini nemaktadır. siller boyunca tthHe.n.ctji inan . Pmarhisar Çimenlo Fabrikası MHdiriiiğünden HAMMADDE İSTIHRAC VE NAKLETTİRİLECEKTİR. GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 1971/11 1. S»y». Hıssedarlar arasında taksimi kabil olmadığından sa'ıîarak suvuun ızalesıne karar verılen Kadıkoy Osmanağa Mahallesi Üzerlık sokagmda kâın 15 pafta, 19 aria. 12 parsel sayıh 133 00 metrekare yüzölçümlü kârgir evin tamamı Katfıköy tcra Memurlugunda açık arttırma ^uretıvle satılacaktır. GATRİ>TENKULt\ tMAR DLRUMtl: tstanbul Belediveö îmar Müdüriüğiinun 29/5,1971 gün ve 3101 sayılı imar durumundar Nkân saha?ında, kısmen Smme hizmetlne ayrılan sahada 1/500 mikvaslı Ra?ımDa<a Altıyol mer'i imar plânı dahilinde. bina vükseMigı 18 50 metre. sair evsafı krokısi gıbi o'ııp bitiçik inşaat nizamında olmak üzere imar durumu verılmijtir. GATRfMEN'KfLÜN EVSAFI: Me?kur gavrimenkul Kadıköy . O=mana5a mahallesinde Üzerlik sokagında mahallen 13 13/1 kapı taj Nolu kârjir ev vasıfiıJır. Bir bodrum bir zemin vp iki norma! kattan müte<:ekkildir Bodrum katta sOkak cephe=ınde bir dükkân rrahalli ve arka kısımda bır hol. bır oda, helâ rrahalli ve hir mutfTktan mıitesekkilrîir. Zemin katta bir hol, sokak cephe$inde bir oda, a«k ccphode, h r o a ve ha)%~ a«ka cphode, hir oda e ha)% mahaly bulorürtakta^yrrîîjrfnei "fe iJHnci'katl y orürtakta^yr.rîîjrfnei iJHnci'katlar ı n ı ı »ekil v« , v« tarzda iıtsa 5lunmg«f'jf;TEv'tanJ*tnei>fco«,k«dtruK» kattaki rfîikkânın icarda bulunduju beyan olunmustur. GavrimenkulCn hududu ve «ahası tapu kaydı ve capı eibi olup tamamı 133.00 M2. dir. Civar tpmamen çarsı icidir. GATRtMEN'KULÜV KITMi:Tt : BulunduSu mevH. lmar durumu. insa tarzı, hali hazır durumu. bu civardaki ifayrimenkul alım satım rayiçleri ve kıvmetine müe«sir bilumum hu«uslar gözönünde bulunönırularalc bilirkİMce tamamına 183.000.00 TL. kıvmet konulmustur. SATIS SARTLARI : 1 Satıs 4 Eyliil 1971 Cumate=i m'inü <aat lî'den 12've kadar Kadıköv Icra Dairesinde acık arttırma sureMvle yapilacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıvmetin % 75'ini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve «atıs mas.raflarını seçmek sartı ile ihale olunur. Bövle bir bertelV al.cı rkmaz^a ^n çok srttıranm taahhiitîü baki kalmsk ,» r ti ile 14 Evlfll 1971 al1 ffuml . Kadıköv lcra Daire«inde ssat llMen 12've kadar !kincı arttırmaya cıkarıİRcakfir Bu arttırmada rfa rüchanlı alacaklılann alacsgını ve «ratı, ma.raflarım eeçme^i »artı ile en çok arttırana ihale olunur. •' in~ A f f t ı r m a v a i^tirak edeceklerin tahmin edilen kıvmetin . 10 u nısbetınde pey akçe.i veya bu miktar mılll bir bankamn temınat mektııbunun verilme.i lâz.mdır. S , t , s p e , l n para i l e . B l n d e C Ö n l ^T " " *»<?"««'* « « r e mehil verilebi* ""<? « ma,raf!.rı alıcıya ,, rersiier «atı, bertelinden ödenir. 3 Ipotefc <;ahibi alacaklılarîa <ii»er Ilcililerin filgililer t*. bırıne ırtıfak hakkı sahinleri dahildir) bu ffavrimenkul üzennrfokı haklPrını ht.susiyle U\i ve ma^rafa dair olan irtrtialannt dşyanasi belseîer il» onbeî eün içinde dsiremize bildirmeierı lazımdır AkM takdirde haktart tapu <iciH ile «abit olmadıkca pavlasmarian hsric bırakılaMkla'rtır 4 Satt* bedf>li hemen veva verilen miihlet içinde ödenmezse lcra tfl§« K.nun 1S3. madcîesi eere£ince ihale feshedilir. Iki ihale arasmdaki farktan ve «', 10 faizden alıcı ve kefillerl mesul tutularak ve hiçbir hCkme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Sartname. üân tarihinden itibaren herke«in g5rebilmesi için dairede açık olup. masrafı verildi*i takdirde irteyen alıcıva bir orneSi gönderilebîlir. 6 Satısa istirak edenlerin sartnamevi gSrmti^ ve tnunderecatını kabul etmis ssyılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1971/11 t. Suyu satıs numarası ile Kadıköv tcra Memuf Muavini M. Samim Erol'a basvurmalan ilân olunur. (Basın 5078) 6492 1 r»brik»mıza takrlben S00 tnetr» mesafedeki ocaklaıdao takriben 364.000 ton kalker'in istihrtç, nakil ve tahliyesi 62 000 ton kilin yükleme n«kil ve tâhlivesi 128 000 ton riıSer malzeraelerin yüklema n«kil ve tahlıyesl ihale edıle. cektir. 2 Mvvakkat Temfnat • a) îstihraç için 90.000. TL. 15 000.TL. b) Yükleme için 20.000. TL. olmak fizere cem'an e) Nakliye için 85.000. TL.'dir. I İhale 7.8.1971 Cumartesi günü saat 10 00 da kapalı t»Tt usulü İle Pınarhisar Çimento Fabrika«ında yapılacağından tekliflerın en geç bu saatte Tabrik» Muhsberat Biirosunda bulundurulraası «arttır. 4 5artn»meler Fabrika . Ticaret ŞefliSitıden vey« îstanbul Persembe Pazarı Güzel Izmir H»n kat: 3'teki Alım ve Satım Müdüriüğümüzden temin edilebilir. 5 Geciken teklif dikkate «lınmaz. 6 . Fabrikamız 2490 sayılı Kanur.a tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yjpmamakta veva kısmen rapmakta serbe?ttir. (B».«ın 18898) 6494 05 55 06 05 07 00 07.05 07.30 07.45 08 00 08.10 08.40 09.10 09.30 10.00 10 05 10.35 10.55 11 15 12.00 12.05 12 25 12.30 13.00 13.15 13.25 13.30 15.00 15 05 15.26 1S40 Hafif münk 16 00 R. Bırgit'den 16.20 Oeşıtli müzik 115.45 N. Akol'dan türküler 17 00 17.05 1730 Ar* haberler pazar faslı Ocak bası H a b e r l e r 19J0 I 9 3 5 Reklâmlar can'dan türküler s G 2020 20.40 Oöksel'den sarkılar Şanü sayfalar temtlcl r e W a m 2 4 M O z e l 21.10 21 25 21.45 22.10 22 30 22 45 23.00 23.45 23 55 24 00 Özel tanıtıcı reklâm Hafif müzik Reklâmlar Ara haberler M. Toper'den şarkılar Oyun navalan * t ı n olay'an S. üygun'dan turküleı Spor dersısi şarkilar Muak dunyaa Türküler Haberler Gece konseri Gece müjagi Önemlı haberler Kapanıs BEYOGLU A8 S*i»\ RİS (41 C3 İS • HarMye) 1 Ha. rika Otomobil D. V. Da}k RİS. 2 Eccl Kopriimı G. ASLI (4« ?« 01 Bejiktas) 1 SevgiUm Arlist Olunca E. B«ra. 2 Zerba K. Vargın . ATLAS (44 «8 35 Bevoğl») Cenjfiz Han Ö. Şerif . RİS DÜÜTYA (49 93 61 Beyoğlu) Casus Kim M. Schell RI EMEK (44 M 3» . Bejoğlu) 1 Yaşamak tcin R. Want*r • Rt 2 tasnslar Savası K. Matwel RI FİTAŞ (49 01 C« . Scroğlu) Cephede Intıkam. RT. KKREM (46 70 91 Beşiktas) 1 Tarzan Ormanlar Hakimi H. Hcnry . RTS. 2 Kltopatra Kleopatra'nın Oğlu M. Daman RTS. 3 Piaj Horardası L. O. Tunos • RTS LALE (44 3S »S . Beyoiln) Linç D. Karahan LEVEKT (S4 0C 99 4. Levent) Kaktfl» ÇKCİİ t Btrgman RİS MISTIK (4« 15 14 . Beşiktaç) 1 Yı Hep. Ya Hic A. Tanerow RT. 2 Dilbrrler Yarısı O. Macbet? RTS ÖZLEM (4 47 33 . Mecidiyekdy) Ecelln G«lg«i T. Toksor N. Çebre BÜYA (44 34 57 . Bc.roğla) 1 Hedef tki Kişı F. Cansel. t Knrt Kanı T. Korcl SARAY (44 İS M • Be\o2ln) 1 T. Par h\. Dz. Tek. Saf. Al, Kom. Başkanlığından 1 Asajhda. yazıh altı kalem boya ham maddesi kapalı zarf u«ulii ile satın ahnacaktır. Tamamının muhammen bedelı 4«9.237.50 TL. o!up G. teminatı 22530. liradır. Ayrı ayn istefcülere de ihale edllebilecek olan bu alımm şartnameleri Komi«yonumuzda, Ankara ve Izmir Lv. Âmirliklerinde gört'lebil'ir. 2 Ihalesi 18 Ağustos 1971 günil saat 11.00 de Kasımoaşadaki Komisyonumuzda yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı en geç ihale tür.U saat 10.00 a kadar Komisyonumuza vermeleri. 1> 2) 3) 4) 5> 6) 34700 Kg. 20165 5055 10000 5000 20000 San demlr oksit Kırmızı demir ok Mika toz Kaba üstübeç Kurşun üstübeç Diatom Silika 850 kr. dan 950 400 75 » » » 134.950. TL. 191.567,50 20.220.7.500. 75.000. 40.000. 469.237.50 » HAKAN <X «yTMHPÎf Çpn» "«• ran t. Atasoj. 2 Zerre'nun tnUkamı T. Yiğit KENT: ı3C 98 12 Kızıltoprak) Ben Oldurmedim F. Landn . R.D. ÖZEN (36 99 94 Kadıkoy) 1 Ourhet Turkusn f. Gnaa.T, 2 Marko Pasa S Alısık. C t<lıan. REKS: (3« «1 12 . Kadıköv) Batı nın Devleri J Vi'ayne RTS. StVEMA «3 (55 Q« 84 . Kufukfalı) Halk Mııcadelesi O. TVarner A. Karinna • RİS SITNAR |33 0« 18 Üskndar) ' a . yaş Devleri F. Hunter RTS SL'REYYA (3« «fi 82 KadıkoTj Tanrı Brnimledır D. n°>n • ter RİS V'AZLIK SİNEMALAR Gayrimenkul Satış İlânı İSTANBUL 1O. İCRA MEMURLUĞUNDAN DOST» N o : 1971 M& 1500 » 300 > Toplam Fatıh S.nanaga mahaüe^ı Nevşehirli tbrahlns Paşa cadde«ir.de kâın 7 taı kapı tayılı 2435 ada 8 parsel nolu 188.24 M2. mıktannda kârjür apartmanda bırincJ kat 3 nolu daire v» eklentisl kumürlük arık arttırrna «uretıvle »atlllfetır. tMAR DL'RliMU: Dosvada mübrez 1/7/1971 tarih ve 4804 sayılı tstanbu! Beiedıvesi lmar ve Plânlama Müdürlöiünün ımar durumuna ıstınarien Sur içı Bölgeleme men "nar plânına gore 1964 tasdık tarih'.l 1/5000 ölçeklı bina jrüksekllŞı H: 12,50 olan Bıtısık nızamda ve krokıde taranan kısımda inşaat ya» pilabilecegı bildırılmektedır GATRtMENKULrN EVSAri: Gayrimenktıl Fatih Caraii elvannda Nevşehirli tbrahira Pasa caddesinde 7 taj kapı nolu kârgir apartmandır Eskı bir vapi olup ceohesı tarak si'a, l'ıncı bat çıkmalı vandan balkonlu 2'tıcı kat cumba ii«tü balkon bodrum kat percereleri demır parmakîıklı çati üstü kıremitl» ortulü olup elektrik çıı ve havajazı vardır. Bınaya sokaktan çıft kaiatlı eamebânlt demır kapı İle Jİrılmekt? Eemjnı karo döşelı 8 mozavık bacamaklı antrede 2 nolu riaıre bulunmak'adır ü«t kaf daırelenn plârında olup ant» re dolavıcıvle ön taraf u'aktTr 1. kat 3 nolu satilaeak olan da. ireve antredpn mo/>3ik hssamaklı vp dçmır oarmakhk korkuluklu mprftıvenle çıkılmakta. sahanlıktan giHlmektediT ve 2. kattakı daırenm fvafınris hir antre antre ve hole camekânla kapı ile baâlı ikı ara camekânı lçire «okak Q=tünde 3 oda ve balkonla bır!estıri:mı« riığer bır oda ve hoi üzennde fayans tezsâhlt f v v l ı mutfsjı ve vanmd» tavans kaplı riuvarlı ( a van» ta^lı WC ve vanınria favsn» duvarh mermer tctırnalı tei". mo^ıfcnlu harr.am bulunnıskîarliT' Odanın ?emınî ahsap ve di6er ki'imlan ıpe karoffur Dograma kisımlan rlemır »k=annı vaSlı bovalı kapılar bu'lu camlı olup kava» deger bır araz yoktnr Cavrtmpnkul tapu kavdı ve kada=tro çapı mbı 120 M2 arKITMKTt Btılunriuîu mevkı ve va7İvet hazırası ve imar d'ırumu ve »m'a'in» n87aran ve hâll hazır pıvasaya göre « n . l»k alım «stım ravid e6/önünde tutularak 80 000 TL. kıyroet tak't'r edı!mı«tir. tlk »cık ar*tırma«ı 3'P'1<»71 Cuma sünC »aat 11 00'den 12.00 v* karlar t^tsnbul Sultanahmptte Arilive Saravmda 10'uncu tcra M^murluŞunrfs vapılaoaktır Artftrm» fartnsmfsi herke» «in «oriip okttvabılme" Irın 2/s'1o71 tRrıhmden itıbaren daire. de acıktır tlk açık »rtt'rmsf*a tektif edılen b»del muh*mmeo h '^Pİinın •'• 7.VTI bu!martı»ı takdirrie er> cok arftîranın taahhüdü haW kalmak fj?ere ar'ttrrnî» 10 siin «iaha U7atılarak 13/9/ 1971 Pararteti gtirö »vtıı «astlfrrie ve «vnı verde vapılacak. tkıncj Brttırmarfa ria en cok »rttıran» thale pdılecektir tpotek «ahıbi alacakh'pr'a riıS»r ıtsılilfnn re ırfıfak hakkı «ahıplerTMn hsklarını 'aî? ve masrafa d»1r olan ırtrlıalarım davanaîı hei~P]eTıa ıs e ; ; n , f , n r i e l r r l | , ,, hüriirmelerı ıcap eder. ria Te no Ak«ı hsH» hskl»rı tapu «ırıM ıl» «aWt oİTnaHık<*a «atıs bedeHnin oavlacmscTiriPn harir kalırlar Talep eriU^ît ve 150 kr. on<;ts nulıı ennHen'Miîtnrie «artnameniTi b r örneSl eönrifrilebıl«pej ; iiT^flrm;t,.J) 1f»,rSfe e»TnpVr ı«tevpnlerin miîh»mmen kivnetin • 10'u ıT=h»t1r<i(" pev »kce*i rpvı milH hir bankamn » muteber tpmınat mekt'ibtınu tevdi e'rreîerl mechurtrtır Farl» bilçi ertinmfk ı=tf.Verlı»rın neTTHirluÇumu? 197T565 dosya ou» marası ile mpmtirivttimlre nıüraraaflan ilSn ohın'ir » ı » m p ma ?ı1ılnnıtır (Basın: 18215 '6438) Merzifon Lisasi Müdürlüğünden 1 Merzifon Lisesl enanm lsî 2490 sayılı Vanun hökömleriu» göre kapalı rarf usulü ile eksiltmeye konulmu?tur. 2 l^in kesif bedeli (46727.001 TL. dır. 3 Eksiltme Merzifon Lise Müdürliigü odasında toplana. eak Ihale Komisyonunda 25/8/1971 tarihine rastîayan Çarşamba günü saat 15.00 de yapılscaktır. 4 Eksiltme sartnamesi ve dığer evrakı müsbiteler Bayındırlık Müdurlüğü ile Lise Müdürlüğiinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için Meklilerin: a) 3505.00 TL.hk geçld teminatını. b) 1971 yılına ait Ticaret Otfası belgesinl. c) Bayındırhk Müdürliigü i^tirak belgesı ile yeterlik belgesirvi teklif mektuplan ile birlikte rarfa kovmalan lâzıındır. 6 tsteklilerin teklif mektuplanr.ı ÎS'81971 günö saat 14 00'e kadar makbuz karsıîığmda thale KoTni'vonu Başkanhğına vereceklerdir 7 Yeterlik belse'i al:nması tçin en son müracaat tarıhl 23'R'1971 Pazartesi gürsü mesai saat! sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar, postada vâki gecikmeler ve istenilen beîgelerın baîlanmamiî dilekçeler kabu! edilmez. Kevfivet ilqn olunur. (Basm: 18655) 6489 Boru dirseği ve rediiksiyon satın alınacakiır EREĞLİ KÖMÜRLERİ İSLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Sartnamesine gdre kapalı ?arfla teklif aünmak suretiyle muhtelif boru dirseği ve rediiksiyon satın alır.acaktır 2 Teklif zarflan 16/8/1971 pazartesi srünü saat 15 00 de Zonşuldaktaki Ereğli Kömürleri Işletmesi (E.K.t) Ticaret Müdürlüğiirde açılacaktır. 3 Teklif mektuplan aynl gün saat 12.00 ye kadar E.K 1. Öze: Büro Ssfliğine rerilmiş olacaktır. 4 Sartnameler Zongultîakta EK.t. Ticaret Müdürlttfünden. Ankaradp Türkive Kömttr îsletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, tstanbulda T.K.Î. Genel Müdurlügü îstanbul Satınalma Mudürlüğünden temin edilebüir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbl değıldlr. (Basın: 18895/6493» B.VHAR (43 35 18 Mectdi?eko7> 1 Yeştl KnrbağaJar Y. (.encrr. î An* Yureğj M. S e n u BARBAOS (47 V 19 Ortak»y) 4 l Ankara Ekspresi E. Hon . F. Akın. J Damarımda Kaı ı ı m s u M Mutliı. BtYL'K SINEMA (46 57 33 . G a y rottpptj Casuslar Mucadelesı RT CAMLISET (Ortakoi > | Btıvnk 1 Bbylc Çıplak Ncreve D. N'i\en RTS.. • İn'afsı* lakip » RTS. t.VCIRDlBİ İ M j (Kumkapı) I \nnemin Yatagıııda Bır Krkrk Var O Dav). 2 Oluler SaMlınaz A. StcıroK M Damon RT. Şen Askerler R. Pawone, R. ttalyanca. 2 Kanlı Knrsun KI.NAY (5S 3S 51 Caddcbn<lan) Yanm Kalan Saadet C. Arkın G. Hilton RtS F. Akın. R SİTE (4? Cf 47 ŞUli) 1 MolflSAR4Y (Sehrcmlnı) l Jç Gn•ikletli Kız A. Delnn M levsi s . Mişık R.. 2 AH Fattfulh . R. Fr.. 2 Yılmayan ile Veli V Koksat. M Özkul. Aslan G. Gemmı . BfS SIATPARK (47 ül q« . Itcsıktaj) StNEMATEK: Bujrıın cdsteri yok. 1 Hos Mem» Y. Kbksal. 2 tnr Rırlesen Yollar T Şorar t. TESt AR (49 S4 72 B'vo&lu) 1 C.ıına.T R Damca S. Alısık 1 Ce«nr SIRF.YYA BAHCl (3« I» V» • Ka. Kabadarı i Gunay dıkoT) 1 El Konrtor L V. YFNI MELEK (44 i> 3» B^^n^lııl Cleef RTS.. 2 Bo? ıık i a n g ı n Batan Gunej A. Oeloıı R. Rrs. fr. İSTANBUL AYDDi (.'1 51 JÎ8 Capa) 1 002 Zoraki KahramanUr t. Franchi RTi J Kur^nnla Ö. dnjorKin C. Hamilton RTS GLN'DES (27 "1 8b .>>ehzadebaii) 1 tstiklâl Kahramanlau R. Lancester RTS. 2 Olun Yıldızı E. Prcsley . RT 3 Plâjda Snisflinı F Atratoııc RT G t L 121 71 «S K. Gumruk) 1 Kara Öfke F. Hakan. i Ajrı'ık Sarkısı A. Pckkan. 3 Demirbilek A. Uık. HAKAN (23 42 33 . K. Gumruk) 1 Gece Yarısında Stks C Jurgenü RT. 2 Stni Allah ACfetrin M. Ford RTS İPEK: (22 J5 13 . Cemnerlilasl Dojru Yoldan Ayrılanlar A. Delon RT. NÖBETCI ECZANELER • »AKIRKÖY: Zafe: Sçzgm (YL,,UKOJ ı. Yudız ıK rekmecc ı Sağhk (SafMkoyı \\Ğır> lOsrnanıjjı; Yeni «Kan<*ı>aı, Ha>dt ıpungorenı. Yavia > Bah £%leıı; \ılniri/ (Sırine\ ıer J. Lsık ı Esenlcı ı • BfcîJİkTAŞ. Alnna> Oıiako;.' A:ı.dvııtko\: Mural ( ] Lesentl • BF.VOĞLl Pcllt. Ikıkapıll; Dcıızel S KMl.S'ÖN'C. fsîanbui, Bf>azıt Mci"ke7' Sulevraanr.e: Ak?un S EYİJP: I«)âmbe> Bıı>uk ıSağıııal > Sagiık ı Sasraalcılar ı; Ünıu ıRamı/. Gu =o\ A!ıbc\Xtn > • FATtH: Knrç SağJık: Vatan, Kaıvat Doğus (Ko Mu Pa ); Ay. vaıı&aıav ^P ("**|O^ .#AN*P\SA; CujT.ini" rıvct. Kucukicoj • KADIKOY: Kudıli. Yeldeğirmenı. Ö2den Guner (Krenköy), Bo^tancı: BingLt! ıKızıltoprak) • KARAKÖY: Zıya Bojer • KASIMPAŞA: Guvcn • SARIYER: Mete: Yenıkoy A SıSLİ Gulgun: Fusun Gun. dogdu: Fıtrati Sakızağacı: Şifa (.Gultepeı Kaptanpata fO'<mevdanı); Oraür fCajHayanı • ÜSKÜDAR: Nukhet: Hajst fBevlrrbeyiı Ûmanive • Z E l T t N B l R N L : yeni Orta Doğtı Teknik Üniversitesi Rektörlüğiinden: 1971 197? d t ^ >uı Içln Üniversitemiz Afimarlık Fakültesi Sehır Plânlama Bölümüne OO) ve Bölge Plânlama Sekaiyonuna (20) Yüksek Lisans Öğrencisi kabuj edilecektir. Mimarhk. inşaat. Ziraat ve Orman Mübendislı&i, Iktisat, So«yal Ihmler fktisadi Coğraiya, Âmme tdaresi ve benzeri sahalar. da üniveısite eğitıminı en az 'iyi> derece i!e tamamlamı» olanlar ikı senelik bir eğitimden sonra Şehir Yüksek Plâncısı <Master bı Cıty Planning» veya Bölşe Yüksek Plâncısı 'Master in Regıonal Planning) ünvanını alarak yeni bir meslek sahibl olabileceklerdir. Geliîmekte olan ülkemizde. hâlen sayılan çok az olan Sehir ve Bölge Plânlavtcılarını önemli görevler beklemektedir. Eğitim lngıüzce yapılmaktadır. tlgılenenlerin bilgi için O.D. T.Ü. Mımarlık Fakulteji Dekanlığj ile temasa geçmeleri ve 4 Ekim 1971 Pazartesi günü saat 10.00'd» Orta Doğu Teknik üniversitesi Mimarhk Fskültesinde yapılacak mü'.âkatta hazır bulunroalan önemle duyurulur. (Basın: A: 10694 . 17330) 6482 tSTANBCL (21 25 «7 K. M. Paşa) Huduflu Sorumlu Basın Mensupları İstiblâk Kooperatifinden Kooperatifimizin yıllık genel kurul toplantısi. bu defa, 27 'S 1971 cuma günü saat 11.00 de a=ağıdaki gundemle ve merrudun ı«t:rakıyle yapılacaktır. Saym ortaklsnmızın teşrifleri rica olunur. ». t• N D E M : " 1> Açılış ve Baskanlık Divanı seçimi, 2) Yonetim Kurulunun yıllık faahyet ve hesap raporlariyle Deretçıler raporunun okunması, 3) Raporların müzakeresi, Yonetim Kurulu ve denetçilerın ibrası, 4) 1971 yılı bütçe tasansmın incelenmesi ve Tip Statünün kabulü, 5) Yonetim Kurulu ve Denetçilerın, yedekleriyle bırlikte seçımı, 6) Dilekler ve kapamş. (Cumhurıyet: 60OI) 1 Hajal ve Hakikat E. Sotn. mer R T.. 2 Her yerde Tehlıke R. Hochen RT. MARMARA (22 38 60 B c ı a ı ı t ) 0*2 Yam.vamlara Karşı F Franchi . RTS. 1 L'zun Katlıam Günleri P. Martel . RTS SİNEMA SUR (23 «7 12 Topkapı) Tadilât dolavısiTİe kapalı ŞAFAK (22 25 13 • Çemberlitas) Elektrikli SandaİTe O. Stanford RT YILOIZ (21 U 37) 1 İvi Ketn Çlrkin L V. Cleef RTS. 2 Kırımııı Babatarı G. Lollobririda RİS KADIKÖY AS. (38 «0 50 Kadıkor) 1 n*2 Ksir Kampından Sevgılerle F. Franchi RTS. ATLANTİK (35 43 7» Saşkın • hakkal) Hayıt Yarıfi K. Lane V R.O. ERC\N (37 22 0» Kadıkov) Luks' Kadınlar D. Day Rj 1 Ağustos C. Ahır 9 1 D27 1 4 53 ç 4 5* 12,20 16.15 19 26 21 15 8 48 U 00 1 43 • 1 2 55 7 :<i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle