18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI; 1 Ağustos 1971 Haftadan HEPSI DE EVİN HANIMI, hlzmetçisinl bir kenara çekmiş nasihat ediyordu: «Bak kmm, her gece munta«mMi gokağa çikryorenn... Senin bir sevgilin var muhakkak.. Gerçi hakkm ama, dikkatli davranmahsın... Bn devirde erkeklere gtiven olmaz... Başına bir i? açılmasın...» «Siz merak etrneyin hanımcığun... Nasıl olsa evlenecek değil miyim?..» «Emin misin bundan?~» «Eminim tabü... Hepsi de ısrarla benimle evlenmek lstediklerinl söyleyip duruyorlar. •İİİiöy!* Nâsılsıriız?,. lyi ölliiiiz? Adnan TAHİR 40 YIL ONCE 1932 Atatürk'le beraber 0 IÇtMİZDE, Atatürk'ü sevmeyenler varsa şayet, bunlar sevme yeteneklerinin tümünden yoksun demektir. Sevme yetenekierınden yoksun kişi, sevilme yeteneklerinden de yoksundur aynı zamanda. Kendi kaderine terkedilmiş, münzevi, toplumdan uzak, bır kenara itilmiş, istenmeyen, işe yaramayan... Hırdavat mısali... Geğirtiden iğrenç, çop tenekesinden daha mide bulandırıcı. Şimdi gelin, önce ufuk çizgisinin bu yanmdan güneş gibi doğduktan sonra, aynı çizginin öbür yanında batmayan, fakat ' ebedıleşea Atatürk'ü gözlerimizin önüne getirelira... Bir de şu kuçuk, şu cüce, şu kısır, şu hmzır, şu pislikten daha pis Atatürk du^manlarını... Bunlara tfüşman demek bile yanlış... «Kötü bir dost yerine iyi bir düşman» deyimini biliyorsunuzdur. Ne dem:s unlü mizahçırun biri bu konuda?.. «Yayınladığım her kitabı beni övmek için bedava isteyen dostlanma mnkabil, mynı kitaplan bana sövmek için düşmanlanm para ile satın alacaktır. Şn halde düşman dediklerimiz, dost geçinenlere kıyasla daha fay. dalı olsa gerekj» Evet, biz Atatürk düşmanhğı ile sınsi sınsi övunenleıi düşman saymıyoruz... Elinizin tersiyle vunnak hevesıne de kapıîmamalısmız bunlara... Kirlenir, murdar olursunuz çünku... Özelhkle sulann akmadığı bir dönemde. *** • ATATÜRK büyük askerdi ve büyük politikacı. Atatürk gerektiğınde, sertti, gerektiğinde yumuşak. Kibardı, zarifti ve yakışıklı. Ama kendini beğenmiş değüdi... Hele mağrur asla. Kısacası insandt Atatürk... Gerç«k bir insan. Benzersiz bir centilmen, hoşsohbet, nüktedan. örneğin: Yeşilaycı Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay içki aleyhinde konferans veriyormuş: «tki kovadan birine rakı, dijerine sn doldnrsak, bir eşegin önü. ne koysak hangisini içer?j» diye bir sual atmış ortaya. Dinleyiciler hep bir ağızdan cevap vermişler: «Snynj», «Neden?...» diye sormuş Ord. Prof. Kalabalık arasından bu defa yalmz bir kiji, Keyzen Tevfik cevap venniş: «Eşşeklifindenj • ATATÜRK bu ftkrayı çok severmis. Bir akşam Çiftlikte yakmları ile içerken bakmış, köylü çocuğunun biri yan yan masayı süzerekten oralarda dblaşıyor. Çağınp sormuş: «Blz ne yapıyoruz burada?», «Rakı içiyorsnnuz.» «PeM söyle bakalım, iki kovadan birini rakı, diğerini sn ile doldnrsak, koysak bir eşeğin önüne, hangisini lçer?», «Raluyı icer...» demiş çocuk. Bu cevap uzerine Atatürk sofradakilere dönmüç, fısıldamış: «Aaan beyler, neden diye gormayalım.» *** • SÖZ, VATAN kadar güzel, vatan gibi kutsal bir Insandan açılmışken lütfen eğrl oturahm dbğru konuşabm efendiler. TKT, eon günlerde çok gecikmis bir programın yayınma başladı. Adı: «Atatürkie beraber.» Muntazaman dinliyorum... Her defasında hayal kınklığına uğrayarak... Ve de mahcubiyetten yerlerin dibine batarak. Programı hazırlayanı da sunanı da tanımıyorum... Kendılerinden özür dUerim... Fakat TRT yetkililerinden hayır. Programın adı: «Atatörk'le beraber.» Iddiah bir başlık... Ya başhğın altı?. Feci bir boşluk. Böyle mi hazırlanmahydı bu program?.. Etkisiz, heyecansız, duygusuz, dümdüz bir ses mi dile getırmeliydi mucize adamı?.. Kıraat kitabı mı okuyoruz, vatan kadar güzel, vatan gibi kutsal bir insanı mı anlatıyoruz?.. Bu, neden boyle oluyor acaba diye soracağım geliyor ama, Atatürk'un ikazı engelliyor goruyu: «Aman beyler, neden diye sormayaInn.» 8 BİR BULUŞ AÇIKGÖZ Amerikalmın Wri, banyo yaptiktan sonra dolu ktivetin boşalmasmı beklemek zorunda kalan kimselerin canları sıkılmasın diye deliklere uygulanan özel bir ftlet yapmıştır. Suyun boşalması sırasında bu âlet tatlı melodiler çıkarmaktadır. AZETEMİZ tarafından ter ajans ve gazeteleri bu haberi tiplenen gCzellik yarışma yayınlamaktadır. Yirmı sekia sını kazanıp Belçika'daki milletin iştirak ettlği bu yarışmilletlerarası güzellik kTaliçe mada jüri karşısına makyajsn si seçimine katılan Keriman Halis hanım dün «Dünya Gfi olarak çıkan Keriman Halii sellik Kralicesi» olarak ilân hanımm en büyük rakibı Al. edilmiştir. Bütün dünya telsiz. man güzeli idl. EVVELCE ete narh konmasma karar veren Belediye Mediri dünkü toplantısında bu karardan vazgeçmiştir. Buna et fiyatlarının daima değişmesi ve düşük olması sebep olarak gösterilmektedir. Bundan sonra et şebir içinde 60 kurusa kadar satüabilecektir. # DÜN bnğday kararnamesi tasdik edilip yaymlanmı?tır. Kararnameye göre Ziraat Bankası, bnğdayı beş buçnk knrnştan alacaktır. Qunnhuriyet Dünya güzellik kralicesi TAZAN ÇtZEN Dr. İHSAN ÜNLÜER Ne çıkar bahar gcldiyse Bademler çiçek açtıysa Ucunda ölüm yok ya Hoş olsa da korkacak mıyım laten Güneşle selecek ölümden? Orhan VELÎ BULMACJS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 U15 16 1718 N Çek ellerini diyornm «a. na... Kanma biraz daha a n . brsan fena yapanm... AHALLEDEKİ genç kızlarm güneşte al al yandıklannı görünce Madam Kazuletyan da deri değiştirmeye karar vennişti. Derhal Kurbağalıdere plâjına koştu bunun için. Artık bambaska yepyeni bir Kazuletyan olacak. Hele bir marsık gibi yansın gençler bile ona lâf atacaklar. Vücudünün bütün katmerlerini aralayarak cildine Eşantiyon Eczanesinden aldığı «POMMADE BOTE DÖ NEVZAT» >ağından sürmüs Kazuletyan. Güneş desen sıcak mı sıcak ve de saatlerce güneşin alnında yatmış mı yat mış. Sonunda derisinde çimenler bitmiş madam Kazuletyanm. Kıllar, çatlaklar, kabuklar kara kara benler çıkmış. Cildi âdeta Zırtlan derisine dönmüş. tile de kahahat güneşte değil diyor. Eşantiyon eczanesinin kalfası Sodyum Necati ona güne? kremi yerine «yannışnıtuian» ba sur merhemi verdi de bu yüzden oldu bunlar diye iddia edip duruyor. Bunun üzerine cildiye mü tehassısı Doktor Mücellityan beye gitmiş o da ona: « Vuzave ün po tirez sensibil madam» deyincez Kazuletyan: • Zo ağzını topla ben madam Sanmayın derdim güneşten ötiirii değil matmezerün» diye bagırmış. Güneşin ultraviyole ısınlarmm hassas derüere yaptığj bu çeşit azizliklerden başka ölüme va racak kadar korkunç sonuçlar do ğuran etküerini de unutmamalıyız. Bu da güneş çarpmasıdır. YAZ MEVSİMİ GELMİŞ NE ÇIKAR... N ANTAROLOJİ îstasyonlannın havacıva raporlan varsın havarun sekizde onsekiı GUNUN KITAPLARI «*> ^»fc kapalı geçeceğini, Avrupadan ao ğuk dalgasmm gelmekte olduğunu müjdelesin. Bir bakarsınız kl sivrisinek, karasinek, susuzluk etsizlik ve ZAM'larla birlikte yax mevsimi de çıkagelmiş. Havanın ısınmasıyle «San saç» Iannı ufknma ser k) koklayip öperek yaz geldi diyem» diye türkü tuttururken hanım da yaz lık manto. yazlık ayakkabı, yaz lık villâ diye tutturdu mu işta mevsim hastalıMannm en paha lıya malolanına yakalanıverirsiniz. Hani doktorlan hayli sinlrlendıren bir lâf var ya.. •Gimej glren eve doktor girmez» diye. Hal buki bilirüz ki güneşin fazlaca giıdiği ev» de hekim balıklama girer. Yaz mevsiminde insanm en babacan dostu güneçtir amma onun dostluğuna da pek güvenmemeli. BELtRTİLER ÜNEŞ VE SICAK çarpmaa yazın Jnsanın vücut ısısının maKazlasmı ihraç edememe. sinden ileri gelmektedir. Günea t çarpraesBnn belirtisi bulanü, baş ) ağrısı, kusma, hafif ateş ve so» nunda bayümadır ki DAGÜSZAM dediğimiz zam yüzünden olan hastalığın belirtisini andınr. Güneş çarprmş bir hastada yapılacak illc tedavi vergi memurunun ya da hekimin yaptığı gibi hastayı soymak'trr. Başına buz ko>mak, kalbi kuvvetlendirici vaad'ler ve nasihatler vermek faydahdır. Soğuk içkiler hastayı uyuşturmak için bireblr gelmektedir. Boş yatağı bulunabilen bir hastahane varsa yatak istirahati lâzımdır. Şayet hastamn şumgası kırık değilse ya da başhemsire Cevriye Civelek tarafından ayakkaplan ile birlikt» yemek dolabına kilitlenmemişse hastaya tuzlu su şırmga etmek iyi gelir. HÂLÂ DOLUDUR BAHÇELER EN TATLI SESİNLE BtR GÜN BİR UZAK HÂTIRA tSTERSEN O YAZDAN. însanlar tarih boyunca yanmakla övünmüşlerdir. Tarih iliın ateşine yanmış suhteSOFTAlarla, aşk oduna j"anmış âşık larla âdeta is kokmaktadır. Cihan da bilir benim de sana TANDIĞEVI diye şarkı söyleriz amma sevgili güneşin yanıklannın da fazlası zararlidır elbet. 6 TÜRKİYE'DE İLK DEF A! metne sadık.güçlü bir çevlrl 56Osayfa Ç | K T I / 2 O TL 'seçkin kitabevi RK.1362 jst.^ @) oluş yayınevi olu» rtyımni DOÇ DR.VURAl 8AVAŞ 27 99 89 baimMcad.na:S4cağatoğlu istanbul Tifdruk tekntğiyle nefU buktlıBOYOK BOYromuı 1. kitap çıktt: MERSİNDE BU K0ŞEDEK1 YAYINLARI VE DİĞERLERİNİ 25 milyonluk dev satış sırunru aşan B. TRAVEN'tn ro> manı: AŞK DÜGÜMÜ PeariS. Buck Bu kiuptar çift sülun dizilerek kağıttsn tasırruflı ucuza mal edilmıştir. Bir rom*nı normal fıyatının en a;ağı ufle birine elde edebilecektiniz! Romamn ELEKve DOSTLÂR Kitabevlerinde Bulabilirsiniz. İSYAN Ikinci bastası çıktı. İS lira. HABORA KİTABEVİ P. K. 6 Beyant • tstaabnl SOLDAN SAGA: 1 Askert Tıbbiyeyi bitirdigl yıllarda poliüksya kanşrmş. tttihat Terakkı Cenüyeü'ne kaülmasryla Trablusgarp'a sürgün yemlş, oradan Avrupa'ya fcaçıp lstlbdata kafa tutan gazetesinl <İçühat) çıkarmış, Avrupa'dan matbaaslyle taşındığı Mısır'da devam ettigi yayınmı Meşrutlyetten sonra döndügO tstanbuV da da sürdürmü?, şair ve müterctal bir Kahn dsım. 2 Şairler Kuvvetino gOvenlp onun bunun fmhying sataşan Esklden bea> ledlgi sipahilerle savaşa kaüV mak şarb fle vergisl almıp beylere verilen arazi İdl. 3 însan çeşiüerinin belll başlı vaaflarla aynlan gruplan ö n adı Thomas olup Hitler devrlnde menfur sayılarak kitaplan yakılmış büyük Atoan edibl «SlbirU dağ, Buddenbrook allesl..» ö n adı Luigi olup fizyolojtye elektriğl tatblk etmi? îtalyan anatomi aliml. 4 TERSÎ agaç lardan elde edilen yapıştına bir madde AvustralyaTjin bir vakitler başkenti olmu? bUyük liman şehrt TERSİ şikar Bır ağırüS birimlnın rumuzu. 5 TUodan daha hafit tedavi şekll aynı ve daha kısa sürell bir hflgtaiıfr tkınci Dünya Savaşı'nda Almanlarca kuşatılan imhası mOmkünken ustalıkla ge mllere binen tngillzlerin çekilme yapöğı Kuzey Fransa'daM üman şehri. 6 Yaa (Eski dü) Bir şeyi yapacagına vereceğine söz verme. 7 3. Sellm, 2. Mahmud, Abdülmecid devıılertnl yaşamış, Dede Efena ile yanştıklan rivayet, şarkılarda Haa. Aril Beyden öncekilerin en ustası, PerahnaK makanunın bulucusu bir besteciroiz Kimyada kalsiyum Paraca defü ds madde olarak yardım. 8 Bır renk Bir balık Bir nota Oscar ön adı olup «Dorian Gray' m portresı, De Prolundıs, Lady Windenuere'in yelpazesl...» gibi eserlenn yaratıcısı takat gayriahlâkl tutumu İle tngiliz toplumunun dışuıa itilmiş Fransa'da yaşamış paradokslan konferansUn ile tngiliz edibl. 9 îspanyol parası Eskiden devletin gayrimüsünj tebası Susuz içüen içkl. 10 ÎM gözü görmea Atom bombasını yapan ekibin şefl ve beyin olarak büyük şainstyet Amerikah Hzik bilgini (Robert). 11 Aşağı derece mânâsına. TERSÎ kendisine bas söylenişi olan koşma şeklinde bir nanrn tarzı veya klâsiS Türk müsikisinde bir saa müzigi şekli Anane dil kültür görünüslert aytu olup boyca soyca bıribirine öaglı ınsan cemtvetleri. 12 TERSt genç ve süzel kadın Kınlarak bir jdmseye veya dosta vüz çevirmek TERSt dinl bır törende Kur'andan parçalar okumak. 13 Amerika Birlesik Devletleri"nde bir eyalet TERSÎ kötü işlerde vardımcılar Kimyada titan"ın simgesi. 14 Eriylk halindeki bir elektrolitin çözülmesiyle artı eksl olarak elektriklenmis bulunan mo lekül. atorn veva bunlann eruplan Peru"nun baskenti Bîr tasanın çörünüşü, lç alemi nıhu (Esö diO Benzer veva kan koca mânâsına. 15 Alaf ranga çörefc TERSÎ feimyada arsenik Sökülüp takılır üç parçadan ibaret nefesli bas par tisl çalan, ağaçtan blr çalgı 16 TERSÎ elbiselerde diMs« fctvrnn veya bir çeşit hamuT tatha Harita Htabi înanmak veya eündeki, hali hazır FİK1R KITAPLARI No. 10 EKONOMİK DÜZEN DEMIR MELEKLER Makinenin doğuşu, tarihi ve kudreti Walter Ktttulehn bu eserinde, dünyadaki makine dev \\ riminin nedenlerini, nasıl başladığını, nasıl sürdürül :' düğünü \e ne sonuçlar verdiğini apayrı bir görüş açı \\ sından ele alıyor... Konuyu bir roman çekiciliğiyle dile \' getiren eseri çeviren: Hayrullab Örs. Büyuk boy 238 sayfa, mukemmel baskt, 15. TL. REMZ1 KİTABEVİ Cağaloğiu ISTANBUL Bütünlemeli öğrencılero başanlı olabilmeniz için I NEDİR NASIL OEÖİŞİR kiMltılmamıı lam metnl Havat BOMANLARI 5 Lira GENEL OAGITIM I BATEŞ Teknik ÎSTANBUL UNlVERStTESt 19361971 GIRÎŞ SIRALAMA SINAVLARINDA sornlan SORULAR ve ÇÖZÜMLERÎ üâve örnek problemlerle çıktL engiz HACİZLİ1DPRAK LlRA Orta 3. Matematik Bitirme tmtihanlanna Hazirlama Sorulan ve Cevaplan adlı kitabı almanız tavsiye edüir. Şu İtaîyan tenoru Enriko Karuzo da güneşe âşık. O.. SOLE. MtYO.. diye «ET BENİM GÜNEŞİM» diye aryasını nasıl da atmış vaktiyle. Hâlâ da atmağa devam ediyor... Sanki günes babasmm malıymış gibi?... Biraa nı da bodrum katta oturanlara bırakamaz mıydı? # M. D. ETYEMEZ tLİYORSUNTJZ insanlar birbirlerini yerken şimdi de bir ct derdi çıktı başımıza. Kasaplar et derdinde Belediye sayın baskanımız da can derdinde. Siz iyi ki ETYEMEZ'de oturuyorsunuz da et derdinden uzaksmız. ETLlK'te oturanlar da paçayı et yemekten kurtarmış sayılırlar. Esasen et insanlar için pek muzır bir gıdadır. Mideyi yo rar, kalbi bozar, safra kesesini, idrar kesesini ve para kesesini berbat eder. îyisi mi et yerine halkımi2 OT yemelidir. Hem ucuzdur, hem pekliğe karşı bhebir gelir. Atalarımız da vejetaryen yani OTOBUR familyasından değil miydi? Bizler de etobur olmalıyız ki kasaplarla başa çıkalım. Sayın Belediye Başkanımız Hocam Fahri Atabey ASIMAN KASAP CANEH KASAP GEL BİZİM EVE GÖRELÎM HESAP diye îşi haUetmek için hayli gayret sarfediyor amma KASAPLAR da KARAMANIN KOTUNU. SONRA ÇIKAR OYTJNU diyorlar. Beri yandan «et yfi zu görme kemik yala» diye fltifat görmeje alıskın olan hallamız da: KASABIM1N KOYtTNUVRl . ÇOKTUR BANA OYCN LARI diye ya sabır çekiyor h Yazaxı: Recep YÖNETSEL Fiyatı: 7,5 Ldra 371 KadıkSy, Istanbol B SEDATMURAT FİOfl: 10 Î.L ÎSTEME: BUTÜK DAGIT1M Cağaloğiu • Istanbul Tel: 27 45 65 carnacar. l l l d ha||esı 2.baskı roman ALT1N EULER BASKAN YAY1NUARI NESRİYATICMR flO. SAYISI ÇIKTI. Ro9erVailbnd ITN Ü T E K N İ K S4 B L ÜmVERSlTESİ Giri? ıtralama sınavlannda sorulan sorular ve çözümlerl Uâve örnefc PROBLEMLERLE çıktı. I " 1 1336 1371 Fiyatı; 10 Tl ÎSTEME: BÜTÜK DAGlTIM, Cağaloğlu / îst. Tel: 27 45 69 dakl İle memnun kalmak nuyo. YUKABDAN AŞAĞIYA: 1 15. asırda yasamı? FatöıTn teveccühünü gSrmüj ve bazı «•ferlerine katümi}, Osmanlüarn» kuruluîundan îkinci Beyazıd'» kadar geçen çağı anlatan ve 1»minl taşıyan tarihi üe ünlü büjük bir tarihçlmiz Yapma CBm ki dil). 2 Hindiçinl ülkesi olan Birmanya'nm blr başka «dj Kimyada alüminyum Faydab olan. beğenüen. takdlr edüen v» üstun görülen bajkalanndan ajrn, fazla,Have haUor. 3 S t negalin ba$kentT TemeHesmi» kanaatlere zıt olarak ortaya at»lan güzel sözlerle bir curole içiadeki çelişmelerle belirtüen flkirler (Yabana dilden) 4 Sonradan olaıa yumru tlerd» kullanılmak için saklanan yiy«cek Bir gaı. 5 TERSİ s»hipliğimiz altındaki şey Birisine dokunsun diye ortaya atüa» Igneleytci imâlı sözler, yaalar TERSİ kimyada plâtin. 6 D«raliye. Dersaadet. DarülhUâf*. Darüssaltana, Kostantinlye &~ bi birçok adı bulunan îstanbul'un eski adlanndan bir tanesı daha Mektep, tarz anlanunajlBir çeşit domino oyuna TERSİ büyük. süslü, ağıı eski çaâ savaş çadırı, hünkâı çadın Bir peygamber. 8 Japonya'yı teşkU eden adalann en büyüğu en kalabalığj ve Fuji Yama'nın bulunduğu ada Eski Mısır da bir ilâh Münakaşada maglUbiyet 9 Kimyada kroro Güney Amerika'daki büyük çayırlar. otlaklar. 10 Eski harfler» karsüık verUmış sayüarla tariü dSürme sanatı (Edebiyatta) Başkasının yapUgı zaran odemeit Bir nota. 11 TERSİ şikaı Bir aüenin toplandığı banndıi» yer TERSÎ bir yerde oturanlar (Eski dü> 12 Kimyada sodjumun simgesi TERSİ Ö adı n George Bemard olup cCandida, Pygmalion, Caesar ile Kleopatra, Androkles Ue aslan. ?iW piyesleri konferanslan eleştırmelerı şiirleri mektup şekıllert üe Irlandah büyük biciva TERSİ yelken yarışlannda teK yelkenli ve tek kişilık tekne modeli. 13 Haksızca yapüan cefa Istanbul'da küiseden eamıe çevrilmiş anıtlar içinde ısminin lugatçe mânâsı «Çukurda. olan mozaikleri Ue değeri büyük bır Bizans yapısı Birşeyi öğrenmek bilmek arzusu 14 TERSİ belli bir toprak üzerinde hükumet şeklinde teşkilâtı bulunan, yabancılarea kontrol edilmeven, benzeri ülkelerce tanınan bağımsız siyasi topluluk Ne dinden yana ne dinm aleyhinf olmak Lope De ön tsimlen ve ikibin kadar rekor sayüan sahne esen (Ayrıca romanlar siirlerl ile büyük Îspanyol vazart (17 asırda» 15 Hun tmparatorluânnun vıkılmasından sonra kuruiun 3 »tsırdan baslavarak Gok Türk'lerin dağılmasına rağmen tutunup Kafkaslardan Don, Elbe. Oder boylanna kadar yayılmıs ve 8. asra kadar devam etmis büvük bir Türk kavmi tsim Bir mesafe koşusu 16 • Dolayısıyle anlatma tlk Türk tarikatini kurarak Türklerin manev! âlemine nüfuz etmiş çürleri ve feUefesiyle kendinden son rakileri etkilemiş büyük düsünür Hoca Ahmet'in Türkistan'da »etiştiği kasabava iyfeten ^MıŞı ısim Kimvada tantali" <=imgesi. 17 Sadece Günei Kııtbunda vaşıyan uçmaîim unutmuş yürüyen bir lcus Kvde yapılma makarna 18 DAıs ıptiği Evvel mânâ'ins Opçim geçinme yiyecek ıçeoek (Eski dil). Bnlmacanın ÇSzfimfi 7. Sayfamızdadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle