13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Varlık'ta Fırsat En çok okunan VarlıJc Derglsl 38. yüjm doldurdu. Ağustos cayısmda eo sevüen yerll ve yabancı «anatçılann y». sılan yanında ttngmlt blr duyuruyu ofcuyumiE. Varlık, yenl açügı kampany» lle 50 Ilralık kitap tlan her okuruna 40 llrahk, 100 Ilralık alanlara da 100 Ilralık Mtap hedly» «dlyor. Tsfeilât dergida. Cağaloglu Yokuşu 40, Istaabul adreslnden de bUd totenebfllr. (îttnaüfc 4398/8500) umhurı Kurucusu: ITJNUS NADÎ 48. yıl, sayı: 16878 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbuJ posta Kutusu: îstanbni No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KEMAL 1AHIR yorgun savaşçı YUNUS. s .. MAD.J ODÜLÜ Ss 4.basım 1 Ağustos Pazar 1971 Inönü, görüşlerini açıkladı 1 # Buhranlara vaktiyle adları karış I ) mısolanları bir huzıır ve emniyet I zamanında da mütemadiyen ara* mak, takip etmek husursuzluğu I devam ettirecek usıdlerdendir.. ı ı I ' Anayasamızın demokratik sosya lizme açık olduğunu ifade eden Inönü, TİP^in kapatılması ile I CHP'nin solunda bir bosluk meydana gelmis olduğunu söyledi.. I söyledi. ' « n ^ v m^^t^m ^ ^ ^ ^ » ********* m**M****m ^^^^" ^W>MI ^^^M MBM^B ««^^^M n I I " ^ " ^ ^^••^^•M I^H^^ t^^^v m^^^ m^^^ ^ ^ n ^ M^MV mm^m^m m^^^ H M M MI^B«««I ^* *^* CHP Genel Başkanı, ekonomik BASIH OIGURLUGU TEMEL İUEMİZDİR.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) "Muhtıra belki Buşbakan kanlı bir Erm, 12 Marrton beri ordunun darbeyi heıbongi bir müdoholesi önledi,, olmodığını beürtti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim, îsrail'de yaymlanan bir gazeteye verdi» t demeçte, «Ordu 13 Mart Muhtırasını vermek zorunda kaimıştır. Eğer bunu yapmamış olsajdı belki de kanlı bir hükümet darbesiyle karşılaşacaktık. Muhttra i«te hm nu önlemek için verilmişlir. Sim di herkes bir dönüm nokUsında bulunduğumuzu ve hükümetim desteklendiği takdirde dcmokrasinin kurtulacağını müdriktir. GörÜTorsunui ki demokrasiyl korumaya gayret ediyoruz» demıştir. Başbakan bu arada 12 Mart'tan ben ordunun herhangi bir müdahalesi ile karşılaşmadıJını sözlerine eklemiştır Demeçle ilgili soru ve cevaplar, «oyledir: SORU «Blr çeşıt (deneme kaydiyle) bir hükümet kurmus bulunuyorsunuz. Eger başarıva ulaşamazsanız, askerlerm iküdardan daha büyuk bir pay aimak veya biitün lktıdan ellerıne geçırmek isteyecekleri yolunda bir kanaat hâkım.. Haklı ve ya haksız, yabancı memleket. lerdekı düşünce bu şekılde...» CEVAP «13 Mart'ta orda tarafından verilmiî olan mnbtırada, hükümetimin »adece asayişi tesiı etmek ve Parl«men• YARALI 2 PİLOT (Arkasi Sa. 7, Sü. 3'de) EGE Bölpesi, banka soysnncnlarııu ele geçinnek için, gfivenlik knvvetleri tarafından karış kanş taranıyor.. Fotojrafta; ellerinde otomatik silâhlar bnlunan koman. dolar gece aramasında.. durumdan umutlu.. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam îsmet Inönü, Banş gazetesinin yeni sahiplerini kabul ederek bir sure gorüşmüştür. Göruşme sırasında İnonü, veşitli yurt vc diinya sorunları ile basının sorunlan üzerındeki görüşlerini açıklamıştır. CHP Gene! Başkanı, rnahkemelerdeki duruşmalann somıcuyla Hgui, «Bugün 300'e yakın insan yargüanıyor, belki bunlann bir kumı mahkemeler karanyla ıdama mabjkum olabilirler. Böyle bir dnrum olursa »izin tavnnız ne olabilir?» sorusuna şoyle cevap vermişür: «Bir haıUlık feçirmişiz, bumuı bakkında bir anUyışnn yok. Omiyet eUrak bir anlayışa vardığunız zaman, cemiyetin af zamant geldiğine kani olnrsak, söz sahipleri meyanında belki biz de vaıifemiıi dfifünfirüı, bir vaziyet alını.» Ismet tnönü, basın özgürlfiğü konusunda ise şöyle demiştin «Basın ÖLguılüğü hem parti olarak, hem Cumhuriyet olarak temel prensibimizdir. Basın özgürlüğu olmadan memlekette hiçbir gelişme olmaz. Bu kanaatte samimiyiz ve Meclis, umnmijetle bugtinkü Mecliste, umumiyetle bütiin partiler de basın özfrürlüğünü birinci derecede kcırurlar. Son zamanlarda bilhassa zannediyorum kâğit üzerinde şikâyetler çıkıyor. Kâğit meselesi yalnız basını ilgiiendiren bir me sele değil. Biitün Türkiye hayatımızı ilgilendiren bir meseledir. Basın, gıdası olan kâğıt için dev let tarafmdan her şart içinde ö(Arkasj Sa. 7, 80. l'de) Soyguncuları arayan uçak denize düştü KURTARILDI Yenî Emniyet Müdürü göreve başladı Istanbul'un yeni Emniyet Müduru Emekli General Nihat Aslanturk, dun Ankara'dan şehrimıze gelmis ve gorevine başlamıştır. Aslan turk, once Vilayete, daha sonra da Emniyet Mudürluğune gitmış. Mudur Vekilı Bora ile bir sure goruşmuştur. Aslanturk bu goruşmeden sonra, Birinci Ordu ve Sıkıyonetım Komuta nını ziyaret etmiştir. Yeni Emniyet Mudurünun, yarın îstanbul Emniyet Örgutü ile bir toplantı yapacağı oğrenilmıştir. Agrı PTT Mcekczi Salih Z. ÖZDEMİR İZMİR, (Cumhuriyet Ege Büresu) Zıraat Bankası soygunculannın aranması için dun yapılan arama çalışinalarına katılan T6 tipindeki bir keşif uçağı, Mılas'ın Kazıklı körfezme duşmüştür. Nedenı henuz anlaşüamayan kaza sırasmda, sahılden 20 metre uzaklığa duşen uçaktan Pilot Üsteğmen Âdem Gülyanak ile Pılot Usteğmen Hüsnü Karaca, yaralı olarak kurtarılmış ve Milas Dev(Arkası Sa, 7, Sü. 7de) BAŞBAKAN, GAZETECİLERİN KÂĞIT ZAMMI tLE ÎLGİLİ SORULARINA C3EVAP VERDİ SUNAY; ERÎM VE TAGMAÇLA DÜX 3 SAAT GÖRÜŞTÜ "Oio çagı,, (Dış Haberler Servisi) sopuldu Veznedarı yaralayan 2 soyguncu kasadan 50 bin lirayı alıp kaçtı AGRI Ağrı PTT binasına dun gece giren maskeli ve sılâhlı kisiler, veznedarı tehdit ederek kasadan, gunluk hasılat olan 50 bin lirayı alarak kaçmışlardır. İlk soruşturmaya gore, Cumhuriyet Alanmda bulunan PTT bınasına arka kapıdan giren ve yuzlerıne sıyah bır çorap geçırmış olan sılâhlı 2 kişi. kasa başmdaki Kemal Korkunç'a, «Arkanı don> d'ıye bağırmışlardır. Veznedar, arkasım donmuş, fakat başına j e dıği tabanca kabzasıyla yere yıkılmıştır. Bundan sonra soyguncular, açık bulunan kasadan 50 bin lıra ile bır tabanca; ı almtş, veznedarın «imdat» seslerine rağmen, arka pencereden kaçmışlardır. Emniyet ve Jandarma'nın el koyduğu olayın, plânlı ve binayı ıyi bılen kişilerce duzenlenmiş olduğu sanılmaktadır. Veznedar Korkunç, gunluk hasılatın tespitî ve maaş bordlalarını hazırlamak uzere gore\ı basında bulunduğunu bıldırmış, «Soyguncular, deste etmeje hazırlandığım 5 bin lirayı alamadı» demi^tır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün saat ll'de îlorya Köşkünde, Başbakan Nihat Erım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ı kabul etmiştir. Tağmaçla beraber saat 14 05'de Köşk'ten ayrılan Erim, gazetecilere, Cnmhurbaşkanına. bir haftalık devlet işleri hakkmda bllsi verdik. Olaeanürtü blr sey yok. Yarın (Bagün) Ankara'ya ddneceğim» d i i Kâğıt zammı Başbakan, sorular üzerine, «Kft fıt fiyatlanna ilgili işletmece zam yapıldıçmı» belirterek, şunlan soylemiştir: (Arkası Sa. 7. Sfl. 2 de) DDY anlaşmazlığı grev ve lokavta doğru gidiyor Houston üzay Merkezi, (TEXAS) Ay kabıni Falcon (Dofan) ile önceki gece yansından sonra Aj'a inen Astronot Scott ve Irwin, geceyı dinlenerek geçırdikten sonra dün 7 saat suren bir gezinti yapmışlardır. Saat 15J4'de, «Ay yüzeyine «y»k bssan 7. Astronot» unvanını alan Scott, daha sonra Astronot Irwin'in Ay'a inmesme yardım etmıştır. îlk gözlem ve incelemelerini yürüyerek yapan iki Astronot, saat 17.19'da Ay otomobıli «Rorer1» dîğer adıjla (Buggy)'i Doğan'dan indırerek otomobil gezıntilerıne başlamışlardır. Ay otomobili ile çok rahat haANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) reket edebildiklerini Uzay Merkezi'ne ıleten Scott ve Irvrin'ın biitün hareketleri, dünya televizUzun bir surbden beri TCDD Genel Müdürlüğü ile DYF • İŞ yon ekranlanndan seyredilmiştir. arasında sürmekte olan toplu sözleşmo uyuşmazlığı üzerine Ba8 milyon dolara <120 milyon kanlar Kurulu önceki gece yaptığı toplantıda ışçüere yüzde 31^ TL.) malolup saatte 8 krn. hız VAZAR ÇETtN ALTAN, SERBEST BIRAKILDIKTAN oranjnın üzerinde ram verilenuyeceğini yeniden kararlaştırmışUr. yapabilen Ay otomobili bir ara SONRA, KIZITLA BtRLIKTE ADLİYE ÖNÜNDE... Bakanlar Kurulu'nun kararmı anzalanmışsa da daha sonra tekaçıklayan Hükümet Sözcüsü İs rar harekete geçmiştir. mail Arar, aTurdnmuzun, içinde Otomobilleriyle Ay aracı «Dobulnnduğn olafanüstü dış ve iç ğan»dan 8 km. kadar uzaklaşan koşullar dikkate alınarak, bun Astronot Scott ve lrwin, saat dan böyle kamn hizmetlerinin ak 21.45'de, programdan bir saat B i m n a a , milli giivenliğin ve once, tekrar «Doğan»a dönerek, AVKAEA, (Cumhuriyet Bürosu) Akşam Gazetesı'nde yayımlanan «Zavallı Emnijetçiler» başhklı milli ekonominin korunması için dınlenmeye çekılmişlerdir. Valiler arasuıda yenıden bazı yaası dolayısıyle Ceza Kanununun 159. maddesine aykın hareketeerekli her türlü idarî ve kanunî Ikinci Ay gezintisi, bugün saat ter., 2 Numaralı Sıkıyonetım Mahkemesi tarafmdan •tamalar yapılmışür. Bu duruma tutuklanan 13'de başlayacaktır. tedbirlerin almması hususunda göre, Uşak Valisi M. Fahri CenYazar Çetın Altan, 4. Ağır Ceza Malıkemesınin karanyle dün tahliye tam bir cörü? birliğine vanlmıştel Sürt Vahliğine atanmıs, Siirt edılmiştir. Valisi Ali Bua Aydos da Mertır» demiştir. Sadun TANJU'nun, Sıkıyönetim Mahkemesınce \erılen gorevsızlık karan, Askerî kez emrine alınmıştır. Yargıtay tarafından onanmış ve Altan hakkındakı dosya, 4. Agırceza DYFİŞ'üı cevabı «Önemli Bir Sorun: Aynca, Tunceli Valüi MahMahkemesi'ne &evkedılmişti. Mot Polat Gümuşhane ValılipiPETROL» yazıa, DYTtş Başkanı Şerafettin AkMahkeme, avukatlarınm yaptığı ıtırazı uygun gormuş ve Al ne, Ar.talya Valisi Hıimyin Ö ova ise, «Herjey hükfimetin ;etbugtin 5. sayfamızda,. tan'm serbest bırakılmasına karar vermiştır. Vargılama, tutuksuz ti aynı yerde görevlendinldevua eâecektir. (Arka» Sa. 7, Sü. 2de) (Arkaa Sm. 1. Sü. 8 de) Hükümet, yeni tedbirler alacak 2GAZCTE KAPANJTOR «l'eni Gazete»nin, bugünden itıbaren ya^mlanmayacağı bıldirılırken, «Yeni İstanbul» gazetesının de kapatma karan aldığı öğrenilmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3'de) Valiler arasında yeni atamalar Çetın Altan tahliye edildi Kasaplar, et maliyetini Notere tesbit ettirdi Belediye Başkanı Dr. Atabey, etin 1621 lıra arasında satılacağını, hu karara uymayan toptancı ve perakendecı kasapların en ağır cezalara çarptırılacağını bildirerek, «Hesaplar yapılmış, mutabakiat hâsıl olmuş, defter kapanmıştır. Yeni zam ne demektir?» derken, ka&aplar; dun etin maliyethıı bir noter aracüığıyla tespıt ettirmışlerdir. Perakendecl Kasaplar Derneti ile Eanaf Dernekleri BlrUgi'nin (Arkau Sa. 7. ött. S de) Y A ZIS I Z
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle