20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKİ: :CUMHURfYET= 1 Ağustos 1971 T Tıav çafını yaratan insantn beyin jtücü *^ âretim faktörleri araaına firmiş bulunmaktadır. Beyin gücünün üretimi ise bilgidır. Bilfi olmadan hiçbir »ey. taatti üretim fak. törleri bile yerinde ve en iyi sekilde knllanılamazlar. Bugiın yeryüıünnn ve bclki de evrenin en gelismi* varlıgı elan insant dahı yöneten vine kendi ürettiği bilgiden bask» bir $ey defildir. Bilgi ise beyin füçleri tara(ından öğrenilip. üretiiir \e kullanılır. Onan icin buırünkü tnodern ekonomide ürrtira faktörltrinin en basında celenlerden biri beyin cücii olmustur. Bn jrücün devamlı olarak ayakta kalması \e iiretiminj en iyi bir fekilde vapabilmesi ise: onn, merdana getiren insanın Mçlıgı ile mtimkündür. O halde bir nlkenin kalkınmasında, en büriik faktör olan bilgiyi üreten insan sajlıfının kornnması. kalkınan nlkelerin başlıca somnlarından birisi ve en önemlisidir. Sağlık Reformu ve Hastanelerim iz Dr. METE TAN lık yönetieilerinin an planda dflsünraesi fereken •afbk karnmlannın basında gelme. lidirler. Cumhuriyet # e e«e»eleridir. Bnnun neticesinde devlet hastanelerine möraeaatla oradaki iş fazlalığı vüzunden v e . rilen yetersiz hizmetten meranun olmayan veya hastane hizmetlerinden favdalanamıyan (sıra beklemek vb.) coçu takir olan halkımız, devlet sektörüne baıjlı difer ttdavi knralaşlarımıza da kabnl edilmediklerinden sağlıklannı kazanabilmek icin özel sektöre basvnrmak zornnda kaTmaktadırlar. Ru da, ba. ren yeteneklerinin cok üzerinde Sdemeler vapamıvan vatandaslarımızın sailıklarına kavnsmaları miimkün olamıvacaiı gerçeğini ortara kavar. Bo dnrnma söre Tttrkive'deki hastanele. rin esit bir sekilde vnrt sathında bnlnndn. rnlmatan re aynı statii. aynı nizamname, av. nı baklarla miiteram> bir kitle halindc tek »istrmde birlestirilerek yönetilmrleri zornn. lndor. ?\eden önce sağlık reformu alk saglıfına yeteri derecede kıvmet re. rilmeyen ve dolavısıyle nlnsnnnn «a$Iıtını dn plâna alma>an bir ülkede kalkın. manın olmayacağı bir gerçektir. O halde, TfirkiyemUi çağda* nyearlık dıizeyine yaklastırmak için birçok alanlarda a;amalar yapraak gerektijgi zomnlnfana inanarak, yofnn bir çalı«ma devresıne girmi* bnlnnan hükümetimizin, saglık reformona öncelikle ele alıp gerçeklestirilmesi bn lıususta kendisini bekleven birçok ödevlerden en önemlisi \t belki de en hayırlısı olacaklır. Sağlık hizmetleri bir ülkenin soıyal ve ekenomik sartlanndan ayrilamıyacak hizmrt türlerinden biridir. Sağlık hizraetltri zincırinin bir halka«ı elan (basladıfı ve bittifi yer detrl) hastaneler ise, insanların saglığına kaı n s m ı n için tosarlanan faaliyetlerin hepsini' içine alan or$anizasyonlar olarak tanımlana. bilir. Onıın için bir nlkenin saglık gornnnnda h»«tanelerin veri çak roiihim olnp «aglık reformana gidilirktn, hastaneler reformUt «af Hastane ve idaresinin dıırumu 'nin bütiin »aflık hızmetleri v j . netiminde bir reforma mnhtaç etdaga, hilinen gerçekler mevanındadır. Saglık hıımetlerinin bir halkası olan ha«tantlcrimi*in de orjaımasvon ve yönetiminde refarm yaparak bngünkü catın tıbbına «ygnn aekle getirilmesi lâzımdır. Bn, gerek « I v m n a f a n saflıtı ve gerekse hekim ile §a$Iık persone. limiıin refah ve gtiveni bakımından ISmıaludnr. Ulniumııznn memieketimizdeki hastaneIrritı \e idarecilcrinin bngünkii ilmin halk saflıfı, tedavisi ve bunların viinetimi anlayısına uvjnn bir sekilde isleditinf $8rmek en doşal haklarından biridir. Aksi takdirde %a. venrizlik mevdana gelerek, hastaneleriniz kamn veterliligini kaybeder ve böyleee de bir tedavi müessespsi olmak niteliginden çıkarlar. Hastanelerimi7de bilhagsa klinik seflerinin ıstırabının en biivfik nedeni kisisel, disiplinşiı ve bilgi<iz yönetime dayanmaktadır. Hastanelerimizde rotnnlokla hastane per»«nelinın yönetiminr ait kararlar derinligine incelenmeden günlük zoranlnlaklann etkiri ile ırfdflsel olarak alunnakts ve hiçbir flml gerçeğe datanmamaktadır. Bondan da hem halk sağlıfı hem de sağlık personeii zarar rörmektedir. Kişisel yönetim urkıyeraizdeki hastanelerde yönetindn kiştselliği mevdandadır. Bnnnn en beHrli örne&ini memleketimizde bnlnnan avnı tip hastanelerin aralanndaki farklarda arayacak olnrsak sörmemiz mnmkündür. Memleketimizde bastanelerimizın dnrnm» re hastane idaresi bilimsel ferçeklere dayan. raadı$ı için, ilrri medenivetierdeki hastane. lere benzemeyen ayrt bir özellik taşır. Örne. tin; memleketimizde bulnnan devlet hasta. neleri. askrri hastareler. nnivernte ha.staneleri, TCDD hastaneleri. PTT hastanesi, D e . nizyolları hastaneiı, M.K.F. hastaneleri. ver. li ve yabancı Szel hastaneler kendilerınin baflı oldnkları tesekküller tarafından ken. dilerine öz«ü bir idarî sistemle ayrı arrı yönetilmektrdirler. \ e bu ha»taneler yurt sat. hına ne dr ba<ta)ar bu hastanelere esit hir sekilde d.ı^ılmadıklarından, bazı hastaneler (Devlet Hastaneleri) yüzde vüz üzerinde bir çalısma zorunlufnnda bırakılırken diğer hastanelerde bu oran yüzde altmtş ve hatti yıiz. de kırk civarına diismekte ve bo hastanrler yaUklan bos olarak hasta beklemektedirler. Oysaki bn hastanelerrmiz de, devletimizin hariaesinden milyonlarca lira »arfedilerek •lasnmnznn sağlıfı için karalmas tedavi mii. Sonıır T*Jlkemizi Mfiık hizmetlerinde ileri bir ^ dnzeve rıkarmak için. hastanelerımızın ve vönetiminin yenidrn düzenlenip bnçiinkü yetersiz hizmrt seklinden knrtarılmati efrekmektedir. Anrak snmı belirtmek i«trrız kl Töneticiler ne kadar iri niyetle ralısırlarsa ealı*sınlar bir memlrkette köklü ve senel yönetira tedbirleri alınma7<ıa problemlerin çözümiiniin rek r«r olaraSını nnalmamak t e rekir. Bnnnnla hrrahrr hastane viiksrk sevk ve idarrsinin mnhtelif kadeınesinde bnlnnan yineticilrrin kendilerini üevdiklrri kadar meslek mensnplannı da sevmesi ve hnnu içind« hisMdebilmeleri halk». de\lete ve m f i . lrkdaslarına hizmet etmenin en ivi voln ola. rak kalacaktır. O halde Turkivrmizin kalkınmad için va. pılması crrekrn reformların basında eelen saftlık reformann yapacak olan Türkiye S a | lık Teskilâtının basmda bulunan Mİksek sevk Te idarecilerimizin, hastanrlerimizin halkın irövenerek hizmet brklediti ve sailık per«o. nelimİ7İn benimseyerrk emek verrceti kn. rnmlar haline telmpsi için çaba eS«terme!erl kendilerine bir refnrmi«t olarak dü«en va. •ifelerden biri T« belki de en önemlisi olmalıdır. T H Hayır Cuoıhuriyet denilince... tstanbuJ da »rrml Bdülden dokuzu. Ankara'da ondokuz ndülrtrn altuı , loplam olarak ottızdokuz ödüliin onheşini. neredrv»e v j n u yakm kazanmak bir gazete için bfiyök bir basarıdır. Gazeteniz «Cumhuriyet» bu ba^arıya ulaşını«tır işte. Ne>i çosterir ba. gazetcciliğin gerektirdiği bütiin çalısmaların, bütiin çabalann rrrıne retirildi£ini.. Bu cazetede çalışanların gazetecilik meslrginde iistıip bir düzeye ulannıs oldaklarını... Kendi fazeîrmi övmek Utemrm. Gereğini cSnnrm bunıın. «Cumhurivet» in jrüc&nii herkes bilir. Bu gazetede çıkan küçürük bir lıaber başka eazetrlrrin mansrtlerinden daha etkilidir. Cünku «Cumhur.vet» dnsıincenin fücüne inanmıstır. Talandan, iıvdıırmadan sahte ve vapma olan hrr feyden uzakla?tnayı kenıline ana ilke sa>mıstır. Elli nla yaklasan tarihinde en çnk inanılan. en vok etkilrvrn. en cok sayılan ıjazete olması bu jüzdendir. Bu >ıl otuıdokuz razetecilik ndülünden onbesini kazanmışsa doğal bir sonuçtur bu. Hafif. ucucu, srlip jeçici. sasırtırı, ovalavıcı, eitendirici tazrtrlrrin sa\falarında bir sev kalmaz clbet. Eli a>ıua sıüacak bir sev balunmaz. Bıivlr ifa^rtrleri elinire alıt resımierine, bakar bakar, savfaları ce\irir çevirir atarmni7. hi; Vi»a. ,BöyJe renklî. gösteTİslf. ııtu ıçi dışı kof gazeteler paket yapmava varar daha sonra dâ. Tuhaf değil mi* Çnrsu dan. pazardan aldı;ınız ötrberivi hangı fazrtelerr Mrdıklarına hir baK.n. (umhuriıet hemen hiç v«ktnr iclerinde. Okurlar. vazıları keserek saklar. hattâ bazan biitün gazeteTİ bir verde biriktirerek UiTamazlir çöpe atmava veva paket vapmava.. Sabah knlkar Italkmaz »r.inihurivrt.ini bulama>an a>dm kisi bir tni7iırsuzluk duvar bütiin sün Dünvadan. vurttan en inanılr haberleri o ıçetirir çünkii «Cumhurivet» ne yazımj. «Cumhurivet» nt divor? Çornklueum tençlifim boytınc» bunu binlrree kez (İUMİıım. Cumhuriyet'te Tunııs Nadi ne yazmıs. Nadir Nadi ne %azmıs? Rilmem hanıri vazar. proresör «n knnuda ne clüsfınmüs? f»kur vönünii Cumhurivet savfalarinda aramı«tır kırk«»kiz yıldır Onan. koncli«ini aldatmavacağıııı. janıltmat.icajını bilerek. Bn gazetede ancak bu vurda, bu ulnsa yararlt haberlerin. ^aztlann ver alabileceğine inanarak.. Zatnan zaman siyasal iktidarlar Cumhnrivet'1 kendi çizrilerine «iirüklemek. kendi politikalarmı bu gazeteye kabnl ettirtmek istemislrrdir «Cumhuriyet» le siyasal iktidan elinde tutan politikacılar arasında »nlajmazlıklar o!mu«tur. Sert çatismalara (ririsilmistir. Ama hppsinden de «Cumhurivet» vüz akırla cıtanıstır. Tnrtseverlifini hir kez daha Mpat ederek. vanm viizvıldır izinde vürüdüçü, ilkelerini sa\ıındniu Atatürk'ün en eüclü savunuoısu olrtucunu dosta dnşmana gnvtererek.. «Cumhurivet» okuru da fa/etp«inin bu SÜçlj yanını bilir En cok saldınva. «uclandırmava usratildıeı riinde bile «Cumhurivet» ın vanında ver alır Bu sa7eteyj cıkaTanlann. bu srazetede vazanların. bu eazetevi okuvanlann bii'iik bir düsönce ve ınanç ailevi olriurıınu bildijHnden. inandırından... Cumhurivefın vartığında büvük *tatürk'iin kurdufu Cumburiyrt' in deçi'sme/ ilkelerini. devrimlerini bulduçıından Su va da bu politikacının. su va da bu kisinin erceç fridip. su va da bu moria sörüsün. akımın entec silinip «Cumhurivet» in trmsilcUi oldurı Atalürfa devrimcilicinin bütün açırlısıvla rücünü duyuracajına inandırından .. «Cumhurivet» te çalısan arkada^ların onbe«. ödül bırden ka«anmasının bir anlamı var. özellikle bu jazete çevre«nde çıkartı.'an söylentilerin bile bile vavgınlastırıldijjı bir dönemde .. Gazetecilik kuralizrına. devrımcilik ılkelenne. Atatürk Cumhuriyetinin temel sörüslerine, bu ulu^u cağdas uygarlık düzevıne jrdtüren biıltür calışınalarına acık bir sazetedır elinizdckı Gerilije. SOTSUZIUİ* cırkinlığe. ucuztuğa. Uötulüçe duşman, karsı bir gazete «Cumhurivet» diye bir eazete ancak bu çızgisiyle bu havanyla, bu ılıima eöruşü\le »ardır tar olacaktır. «Cumburıyet» kırksekız vıldır kurucusunun volundan kendısıne adını veren büyük Ataturk'no ızmden titmıstır Başks vol. baska ız voktur bizim için Bu vol değişirse «Cumhurivet» anlamını decerini, vitırir bir kâğit parçası olur valnız. «Cumhunyet» hıç bir taraan mnrekfcepli bir kâğıt parçası nlma\atak Oıııı bovle çörmeli ıste'venler vanılacaklir l'Hl'in ba«ın bdüllerindPtı onbesini alan arkadaşlarımı? Cumhıırıyet'ın Turk basuıuıdaki ilen ^cIlnı onemini. oncülüğünü bir kez daha ıspat ecmislerdir Bu başarının sevıncinı oknrlarımızın di rilı.duklarına ınanıvorum ftv . lan bilmemekten dojjar. Biz «Talep>in d« esneklık olmayan bir zamanlar ikınd ısımız ola«Et pbı» pda maddelenndc firak (Tasvir» Gazetesmin pıyaat artıp eksılmelerı «Arz>ın arsa muhabın tdık. Bazı îeyler tıp eksilrnesınden daha genis oepımız et tuketlmi «tstlhbılınz ünlan sövlıvelim. vararlı ranlarda olur. lâk> volunda bazı alışkan, olıîr snnirız Bu k<?z *de gene geçmlşte^ olBt<,t$fr«JNıi selıritnıe'ttrlf bir lıklarımıa defcıstırmelivıî.' duğu şıbt blraz o taraf bıraz bu 1 XVIII. yılzyılın ba^langıcmd* kısım ' halk) için az çok sabit Coğumuz elân taze et vemeRtXG«dında bir tngıltemaliye taraf nîtumundan vazgeçer hebır toplam bulmaktadır. Nıfenın 7.aruretine ınanmaktayız NıTe lstatistık memuru bugday reyecan vatışır konu veniden patkım bir toplantıda 250 ton olatekım dondtınıimuş. bırkaç yıl koltesi ile fiatlar arasındakı ilak vennceye kadar pamuk lplirak söylenmıştır. Sebırde önem bfkletılmış eUn tas kebabı etll lişkilerl birçok vıllık gözlemleğıne bağlanır li bir toplulufcun etten yoksunvahnı Ie77etsiz mrzola ka\n? nne daranarak saotamis ve butstanbullunun ve Istanbul'da lugu acı eerçegıru kabul etmekparçası sıbı agızda oosalaşmıs inlne kadar birçok iktısatçılar ta et konusunun dünö ve bugünU le beraber toplam olarak et ihdu\nıVmaktadır tstanbul'da en rafından düzeltme ve tamamla budur tıvacı »ehrinuzde pek az elâstibuvük tunstık bır otelın et v« malarla kabul edılen ve kendi a > K'eden boyle olur* Çünkü: kıyet eostermektedir. meklerl itıbar »örmemektedır. dını taşıvan bir •Yasa» koya) Fiyat sistemi iyi anla$ıhnaOvsa bütün dıŞer memleketlermustur. mı« ve ivi izlenmemiştir. de uzak verlerden eelen donGregor Kıng yasasına gore, bi Creticıden meztoahaya, mez durulmus et deSilse bile buzha pıyasada stok bulunmadığı ve bahadan kasaba kadar herkes nelerde günlerce durmus oıan ncak her türlü alınganhk dıs memleketlerden ıthal yapıl kâr peşınde oldugundan dâvanın et ıstıhlâk edılır tan, hıddetten, duygularmadıjtı vBrsayımına dikkat şartı vuzeyindedır. Konunurj yu?«Bız de canlı nayvanlan sehlr dan sıynlarak konuyu obile iıretımde 1/10 oramnda bir vinde kaıanlardan bıri de büçevresınde uzun süre bekletmek jektıf olarak ve bıljri ile lnceeksiklik olursa fiatlar 3/10. efer yuk şehır belediyeleridir. çok zor ve masrafh olduguna lemek eerekır Bu mceleme bıze 2 10 bır noksanıık olursa fiatlar c) Basta İstanbul olmak üzegore buzhanelerde şehnn ıhtı» tum gerçeğı gösterır. tstanbul 8 '10 oranlarında yukselır. Rere beledivelerin spe«ifik bir et >acını karşılayaeak kadar et bu. kolte noksanı 3/10 olursa 16 10. gıtaı bır sehır icin en basta htipolitikaları voktnr. Bn nedenle ktimet süreli ve esash bir et lundurmanın volunu bulmalıyız. şayet 4'lü olursa. 28/10 ve 5'10 belediyeler divacı olacaklarına polıtikasmda «eç kalmıştır. tki olursa 45 '10 oranlannda fiat yuic Hatti doSrudan doSruva mezdâvalt durnmuna düjerler muyon küsur nüfuslu bir $ehselmeJerı müsaheae olunur. bsha tevkıvatı verıne mezbaha Iste olav vine 30 vıl öncefti rın et lsı srünil jtününe gelpn cfin tibi basladı ile buzhaneler arasında rfenspli Bövlece rekoltedekı artış ve lı hayvanlann ve vanlıs stoklan Son gıınlerde et Iıatıarı ansıeksılıs «adedi» b'.r orantı tabbır ptv»«a kurulmasının çare=ldırmalann dalgalanan bıçımle7in ve dıkey olarak yukseldı. 'J0losu gostenrse tıatlar ters doğne bakmahvu rıne ve vetersız miktarlarma ba* 22 hraya kadar çıktı. Halkın ı!k rultuda ve hendesî «GeometAracılan elbet her dalda orfa. lanmamalidır tepkısi şa$kınlık, hiddet. ünmrık» orana gore degışır. Kıng'rian kaldirmak epreklıdir Fakat tu ve «thtikâr» diye bağırmaıc den berı vasasının mutlâklığını tronık bır nıtelik almıs olan DeJİI etm herhangı bir maoldu. Ve doğrudur. butün sosval olaylarda olduğu guçluklerın valnız bazı kısilelın pıvasasi üzerinde etkılı oîgıbı ıktısadi konularda da dığer mak IÇID «arz»ı daama kontrol rın eserı olmavacagırı da kabu) bazı etkenlen e!e alarak çözum altında buiundurma olanağını efmpk 7orun!i)f1ur volunu düşünmek gerekır Beveren stoKlara davanmak lâKonnvn bütun zorlnklarına iedivenin de hatta F.t Balık Kuzımdır Ette mevvelerde, bazı di raimen. bovnuzlanndan tntup oğrudur. çünkü u çok mmunun da, iljrili bakanhkların ger gıda maddeleri ıçın de durasvanel rÖ7İim yolnna götör. gunlük muvaredata (canlı da nnuttuğn budur. rum avnıdır. örjrütlenmemıs bır mek gereklidir. havvan gehsi) bağlı malların pıyasası her zaman çok oynaktır ve lkı gıin arasındakı farklar da çok kez büyiik olabılır. Nıtekım 3 mldır pıyasaU mızda heo bövle olur. olmuştur ve olacaktır Bu farklı dalgalanmalarda saruhr kı fiat gelen malın mıktan ile orantılıdır. Vani bır sun • « Partt Muham. 10 orarunda noksan ma) gelecek Depo Yol durnmu Cins ve Nev'l adedi Adet M3. Dm3. bedel ',.7.5 Tem. olursa. o gun fiatlar ancak avnı Ovacuma Şose oranda vanı • 10 vukselmehdır. » 2.S.N.B. Çam Tom. 1 118 36.185 480. 1305.Bu zam düşuncest. fiat badı3.S.N.B. Çam Tom. 1 244 56.268 360. 1520.sesıne tıâkım olan doğal kanuo2.S.N3. Goknar Tom. 19 3649 1366.577 480.00 49195.3.S.N.B. Göknar Tom. 16 3377 1131.073 420. 35630^ Emirce 3 S . N J . Göknar Tom. 1 249 62.804 1980.420. DOS I OB OvacunM 3.S.ÜZ3. Meşe Tom. 1 48 13.068 340. 333.Ovacuma 3.S.N3. K»yın Tom. 2 373 97 909 290. 2130^ Emirce 3.SJ*3. Kayın Tom. 3 187 66.191 •:ıo. 1045.Den saç ve ZühreTl 3.SJJ.B. Kay.Tom.EvJ>ü. 4 389 176.491 189. 2500.Hastaüklan MUtehassıaı 3SK3JC 1 14 7.738 158. rstiklâl Cad Parmakkapı ünlük yaşantı re ekonomide baş konu ve baş besi maddesidir et, re sorun tazelenerek sürüp gitmektedir. 30 ydük gazete koleksiyonlannı kanştınnız, bugün konuşulan, görtişülen her şey, verilen demeçler, alın mak istenen tedbirler, arzulanan girişimler, karikatürler sadece ilgililerin Jsim değişiklikleriyle tiim birbiri • nin benzeridir. S Et derdinin dünü, bugünü YAZAN Rakım ZİYAOÛLU ortam yıllardan berl sürdürdlUp ^ıtmektedır, fakat bu tutumun vebahnj gunluk heyecanlar arasında vıne orıjutlerden hatta uzmanlardan voksun kalmıs müfhs beledıyeler çekmemelidır. Valnız ılgılılenn degil sayın Başbakanın da belki unuttukIf.n faıcat bizzat merhum Kıraar'dan tsıtrıklenme eore: alınacak stoklama teribirlerine bal kimızin da vardımcı olması eereklidir. O zamanın Tıcarei Bakanlıgınca bu stoklamanın ha7irıanması hususunda bazı düşunce avrılıkları. engellemeleı olmuştu. Zıra dondurulmuş et stokuna halkın ıtıbar etmıvcceSı tlerı surulmüstü Bu dusunce pek yanlıs dejildir. Personei tarjanumuzaa orta dereceiı okullaıda ögretmenlılt yapan bütirn personplın ;ntıbaklaıındakı başlangıç ve terfuer mense farkı gozaüımeâen aynı değer uzennden yapümıştır. üysa bu okullarda bakıi' kaç çeşit menşeli kişl öğretmerüik yapmaktadır. 1 Unıversıte mezunu retmenler (lıse üzerine 4 vıl öğretım^, 2 Efıtım EnstîtüsO mezunu ögretmenler (li«.e ve öğretmen okulu ustune 2 ve 3 yıl oğTetım), 3 Ilkokul öğretmeni iken Turizm Bakanlığmca turi«tiV kısa süreli kurslarla bu okullarda evıs bgretmenlığı yapan birinri bölee hudutları içıne alınan Marmara Adasının sağlık ofretmenler 4 Use dengt Zıraat Okulu merkezinde akar su tesisatı bile yoktur mezunu tanm ögretmenleri. Âeıl vakalar için ilk tedbirl Hepsınm başlangıçta ıntıbakı 10. dereeenın 1. kademesi sağlıvacak tıbbi malzemeden dsolaralc Eösterılmiş. terfl ve gtV hi voV«tun Marmara Adası Rükü revlerde hıç bır lark ortaya met Tabiplisinin miibrem ihhkonmamı$tır. Bu fıkrimle bır vaclannı yerinde tesbit eden v« bütün olan öğretmenleri aynı 1%7 yılm'n Haziran avında nofc jdderileceğin» bır takım kategonlere aj'irmak sanların derhal nıyetmde de değılım. Ancak sö' veren Tetkililer büvâik bir iH bu okullarda öğretmenük vap nivetle iht'vaçlan mahallinde fü ma hakkını elde edenıerın ay rerrk eercken maİ7pmpnin ve te nı zaman kaybına uğTadıkları si«in Ve^iierini kâğıt üzerine g« ve aynı emegi gostermedıkleri çirrnHerdir de ortadadır. Koksanlan tesbit olıman. fal Zıraat Okulu mezunu tanm at ke?if tarihinden itibaren ara CğretmeniiM ve kursiyer evi? d*m eecen dö'f seneve rağmen, öğTetmenine Röre Eğıtim Enstitüsu mezunu oğretmen'.n en hl jrlderilmemıs ve hiç>bir eksig az 2 ve 3 yıllıtt bir eaman ve emek kavbı vardır. Personel Verılen vapıcı sörleri ve bütfin kanununda düşunulmemıştır. ince hesaplan Adadan ayrıldıkEğıt:m Enstitusu mezunu ög tan sonra alakalılar her n« bile retmenın vanında ünıversit.» met ise unutmu'lardır. mezunu öfretmenın en az 1 ve Yaz aylarmda verli ve yaban2 senelık zaman ve emek kaybı cı onbinlerce turistin ralbet gö» da düşunulmemıştır. terdigi Marmara Adası Sağlık Kanun jrtpıcıların uygulayı Merkf7İnin r>eri«an durumunun cı kışılerin mesulıyet mevkıın öncelıkle isiâh edilmesi vatande bulunanlarının bu fconu ile das snğlığınm tıbben gerektıği .<• ilgilı bır açıklama ve tıal çare kilde kAtnnması için havatl 6srnı çeşıtlj vavınlarla. battâ bu nem ta«ıvsn durumu SaelıV v« sürunlarda bız« duyurmalarıru Sosya) Yardım Bakanı Profesor «avın Türkân Akvol'un tnkHirleaaygı ile dilerım. Adı saklJ rine «unarız Tavoz Caldıran Oğretmen inlibokı ve eğilim durumu Su tesisatı dahi olmayan Sağlık Merkezi lı Çok Sevgılı Eşım ve Babamı» Manol Sotiriadis'in (Deri Fabrikatörii) Vefatını teessurle bıldıririz. Cenaze merasımi 2 Afeustos 1971 pazortesi (Yann) saat 13.00 te Taksım Aya^ıri}a4a Rum Kıhsesınde icra olunacaktır. • ~ . *! «T * E9İ: Anna SUTIRİ \UİS O6LC ?. Gogo SOTİRIAI1İ& v t . * ü « l l Cenaze Servisi: Angehdis Tel 44 18 52 (Çiçek Reklâm: 1162/6503) Sonuç H Geç kalmışfır A T.C. Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Makina Ikmal mudur luğu Devlet Suiama ŞeoeKeıen çutlıu ıçı aeveiopmanı projelert hi.zmetlertnde kullanılmak üzere TOPRAKSt? Gensı MUdürlüguace asagîfla ctns ve nulçtarian vazııı arazı ısiânı tnaKtnalan, 4^40 600. dolar çerçevesınde proie lcreaısıyle satın aımaoaktar. 1 Proie Kredısı. olsun olmasın Uıale bürllrı memleietler» (aniaşmalı memleketler dahıl) sfimlldlr 2 Tekliflenn ae*erlendin!mesl fiat rredı şartıan ve telpîlk hususivetler üzpnnöer vapılacaktır 3 TeKlıfı uvaun eörülen fırmanın oaglı olduSu dsvietten bir Hükümet Kredısi sefclınde dıs proje finan«smanı oagianflıgı re bu kredi Malıve Bakanngınca uygun eörUidütü takdirde U > M le lntaç edıleeekm Aksı halde Jhale tntaç edılmevecelctlT • Her sıra nutnarasrnda tcavıtlı makıns ıcjn avn avn tekilf venlecektır S Bu « e ait sartnameler roPRAKSTJ Masina tlcma) Mttdarlüğünden fKeçlören volu Türtave Zırai Donatım Kurumü G* nel MüdürlüW fearsısi ^NKARA) dilekçe mukabilmde temıa ecuUr * Teitlıı »ampierinın nazıriavacasian gapaij zart telcllfle«nı en geç 1 Evlü) 1971 eünü saat 17 llO're Kadar TX)PR4K5tl Makın8 tkmaı MCdürlüjStinde oulunaurrnatt üzere Yıiaınro Bevazıt P K 19 ANKARA adıpsme oo«talamajan isva rernısien î Postada vâlo ?ecıkmeler ve teigrafla verılen tekJıfler Sabul edılrreî tlân olunur Sıra Nomaran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MakirMnın C3n«1: Mıktarv 30 yıldan beri D Oevlet Orman islelmesi Ulus Müdürlüğünden ILAN Tarık Z. Kırbakan No: W TEL.: 44 » 73 120 HPnik PaJetU Tralctör 8» 7 < Cu Yds Scraper » 85 120 HP HılJ Angle Dozer V Trenchet » 1 3/4 Cu YOı LSstık rskeripkö Loadeı » 3/4 Cu Ya Paletl) Excavator S Motoı Grader S Trailer ÇOKICISI 4 Tekun ma 48 8648 le\se, vrnı ba«arılara. yenı aO Ü T A l mutlara, yenı a?amalara .. ^^^^^ 3014.304 95720 u n (IP Kı ol | | .MJLÜ VARUÖINI KORUMA VE IDAME HAVA KUVVETLERİNİ OÜCLENDİRMEKLE MÜMKÜNDÜR ; NIMBÜS (ırolol Süreyya ATAMAL İ Sıraselvtler «B/î • l t L s 44 » 44 ] T A K S t M t 1 Işletmemızin 1970 ve 1971 yıh lstüısalınden yukarıda beyanı yazıh emvaller açık arttırsuretıyle satışa çıkanlmıştır. S Satıs 5 Ağustos 1971 Urihlne rastlayan çarşamba gürrü saat 14.00 de Safranbolu Halk EJitım salonunda toplanacak Komlsyon buzururda yapılacaktır. 3 48 partı halınde gösterilen muhtelif ctns emval pesın bedelle satılacakur. 4 Bu satı?a ait sartname ve 1lân Orman Oenel Müdürlügünde Zonguldak Orman Basmüdürlügünde Zonguldak, Karabük. Bartm Devrek, Düzce. Adapazan. tzmır Yenlce Orman îşletmeleri ile îşletmemizde. Ovacuma OTusçayı Bölze Sefliginde mesai saatlen dahllinde eörülebıHr. 5 tstekülenn belirll gün re saatte teminat makbuzlan İle birükte Satıs Komısyonuna müraeaatlan ilin olunur. (•Bastn: 1RB34/6490» Sevvar Ysglama Eklpmara ramlrtıane A: 82 16PR1 8 4 • M83 MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU GİRİŞ SINAVLAR1 SINAV TARtHt: Yazılı Sınsvlar 20.91971 Pazarteıi güniJ AnltM» da ve Istanbul'ds yapüacaktır FAKüLTE VE AKADEMfLER Sınavs prebilmek İçin Huku* St. yasa) Bitgiter fktisai Pakultelenni tktiB»d1 ve Tic«r1 VÜmleî Akademi«rl Ort? Dosu Peknık Unıwers)teBi td»r» flimler Fslriitte<?ı re bunlar? çsitliŞı Milli CStırp Baksnbsmca kabu! edilen vabsno Pakiilte Marirmi « okııll*n bitırmıs olmalıdır STATÜ OÖ\'DERİLÎR: Sınavlara eirls sartlarmı ve mnav *onolarım dSJrtimtü olsrak e(îpt»rir «tsrö nıksrıdi» <orö «dılee ösretım trurumlanndan ve Hes»ıp Urmanlan Kurulu Ankara tstanbul izmiT Grup Biirolarındsn «aSlnnabilir I»» tİ5>enlenn adreflerınp eönderılir BASVURMA Stnarlsr» tirmek IstivpnleT dılekçelertn» 19.1971 gunfl aksamına kadar Ankara'd» Malıye Baksnlıâ" He«sc Uamanlsr» FCurulu Bask^nlısın? Bdi.n: A: U6i'( . 1SU03) 04M Makasçı, Yol Bekçisi ve Bekci alınacaktır TGDD I. İşlefme Müdürlüğünden yapmıs 30 vaşını eecmeml? olmatt kavdıvle Vol Bekçisi için Ort» San'at Okulu. diŞerl?rl tçm ürta ükul roetunlanndan tmtihan!» rl»man «lınBcaktır tsteklilerin en eec !8 A»u«to« 1071 cün3 «aat 13'e kadar 5 adet fotoftraf. nüfus eözdant sureti ve dıploma a«ıl veva suretleri ile Haydarpasa'daki tşletmetniz Müdürlüğüne müracaatla. n duyunılur. NOT: Bekçilik için Ort» Okul mezunu Kâfi (elraediğl takdirde tlk Okul merunu •hnaeaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle