09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ağustos 1971 CUMHURtYET: SAYFA ÜÇ Hint Pakistan gerginliği artıyor Dıs Haberler TOKYO (»A.) Bir Japon «fa uçağıyla, «Nippon» hava yollan şirketinin bir Boeing7?7 sinin önceki gün Japonyanın kuaeyinde çarpışmalan ve Boeing 727 deM 162 kişinin ölümü, KARAÇf T.H.A. Eisaku Sato hükümetini sarsabllecek nitelikte siyasî bir mesele haline gelmiştir. Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han, cuma günu Hindistan'ı Polis ve askerlerden meydana Doğu Pakistan'a surekli top ateşi açmakla suçlamış ve savaş çıkaBaşkan Nixon, Hashington'da bir törenden çıkarken, gelen 400 kişilik bir yardım ebıleceğini söylemiştir. Ş halk ansındı bulnnan bir kız hüngür hüngür ağkibi, korkunç sıcağa rağmen, çar Yahya Han, Karaçi'de kendisiyle bir konuşma yapan altı yalamaya başlamrçtır. Küçük kız sonra ağlamasmın sebebini şöyle izah etmiştir: «Hayatımda bir Cnmpışmanın cereyan ettiği Steukbancı televizyon ekıbine, «Hindistan ile bir savaşa baslamamız çok hnrbaşkanı görroedim. Onu görünee heyecanundan nğladım.. yüşi bölgesindeki araştırmalara yakındır. Dnrnmn yakından izliyornm. Eger Hintliler Doğu Pakisbütün gece devam etmiştir. Şimtan'ın bir bölfimünü kendi ellerine geçirmrk istiyorlarsa, bn sava? diye kadar tanınmaz hale gelmiş demektir» demiştir. 53 ceset bulunmuştur. Bunlardan Yahya Han, «HlntlUeri ve bü10 a yakmı güçlükle teşhls editfln dünysyı nyanyorum, bn lebilmiştir. tki uçağın kalıntılan topyekÛD savas demektir» deve cesetler 7 kilometre karelik miştir. bir alana aafılmıştır. Mümkün olduğu kadar savaşKaza haberi üzerine tatilinl yatan kaçındığım ve savaş tarafnda keserek hemen Tokyoya diV lısı olmadığım belirten Pakisnen Başbakan Sato, birinci detan Devlet Başkanı, «Fakat her recede önemll bir slyasl mesele kes gibi benim de sabnmın bir karşısında kalmıştır. nnırı vardır. Ben tek başıma Bütün muhalif partüer hükügerginliği gideremem, karşı t s . raftan da bir cevap gönnem geKAHİRE, (aj.) Birleşik Arap Cumhuriyeti Başsavcısı, «Ma metin hava güvenliği konusundaki ihmalciliğini takbih eden ve fe rekir. Ancak savaş halinde an. yıs komplosu»nun baş sanıklarının idam cezasına çarptırılabileceklâketin sorumlulugunu tıükümelara diğer yanağimı dönmeyi de lerini söylemiş, «Suikastçılar 1958 tarihli kanuna göre yargılanacak. SANTA CRTJZ (Bolivya) (a.a.) te yükleyen bildiriler yayımladüşünmüyornm. Eğer vurorlarlar, ba kanun devlet güvenliğine kasıt snçlanna ölfim veya müebmışlardır. Nitekim, yetkilılerin Bolivya'nm doğusundaki bir sa biz de vnracağız» demiştir. bet hapis cezası verilmesini öngörür» demiştir. Japonyanın çok dar olan hava bölgede, geniş bir çiftliği silâh Komploculan yargılamak için Suçlamayı reddetti sulannın haddinden fazla kaiazoruyla işgal eden köyluler, 29 yeni bir kanun tasansı hazır. Yahya Han, Pakistan Merkezl balıklaşmasının ortaya çıkardığı Amerikalıyı rehine olarak tutlandığını, fakat Başkan Sedat1 meseleleri pek ciddiye aünadıkHükümetinin Doğu Pakistan'da tuklannı ve kendilerini ancak ın yargılamanın mevcut kanunl&n d& ortadadır. B&sinın sivil Bengallilere karşı topyekun im«Bn eylemleri, General Jnan LCFKOŞE, (aa) Kıbns'taki lara göre yapılmasım istediğini havacüık şirketlerine yakm kay ha hareketine glrlştiği yolunJose Torres hükfimetince meşrn Birleşmiş Milletler Banş Gücü belirten Başsavcı, suçlulann naklara dayanarak belirttiğine daki suçlamaları reddetmiş, Hin olarak kabnl edildiği» takdirde yetkilileri, dun Ada'dakl gergindevlet güvenliğine kasdettiklegöre, savunma uçaklanyla sivil bırakabileceklerini Uân etmiş distan'ı Doğu Pakistan'a dönmek liğin giderilmesi konusunu Kıbrinin kesinlikle tesbit edildiğişirketler uçaklan arasında son isteyen mültecileri geri bırak. lerdir. nslı Türk liderleriyle görüşmüsni, özellikle eski Başkan Yaryülarda sık sık kazalar otmakmamakla suçlamıştır. lerdir. Ellerinde silâhlar bulunan dımcısı Ali Sabri, eski Devle BEYRÜT, («^.) Tarafsız tadır. Pakistan Devlet Başkanı, ken1000 kadar köylünün işgal ettiği «EnNahar» gazetesinin bir ha. Bakanı Satnl Şeref, eski Içişleri disini yardımı kesmekle tehdit Göriişmeler hakkında aynntıh çiftlik, eski bakanlardan RolanSavaş pilotları berine göre, Bağdat'ta son günBakanı Şaravı Cuma, eski öze! ederek Doğu Pakistan'daki dubir açıklama yapılmamışsa da, do Partfo Rojas'a aıttır. ler içinde, gerek ordu ve gerekHizmetler Başkanı Amin Huruma «siyasî bir çözüm yolu» Banş Gücü'nün Hintli Komutanı tutuklandı se sivıller arasında çok kimse veydi ve Sosyalist Arap Birliği zorlamak isteyen «bazı» ülkeleGeneral Dewan Prem Çand ile Dünya uçak kazaları tarihitevkif edilmiştir. Yürütme Konseyinin eski üyerin baskısına kapılmayacağını Genel Sekreter Thant'm özel nin en büyuk faciasına sebep Gazete, Cumhurbaşkanı Ah. lerinden Abdulmuhsin Ebünnur, sdylemis, «Yardımın kesilmesi, temsilcısı Meksikalı Bibianooso olan iki Japon uçağı pilotu dün 70 m i I v 0 1 1 D o n met Hasan ElBekr rejimine ? P»kistanlıyı etZiyaeddin Davud ve Lebib ŞurioTafal'ın önceki gün Başpiskopolis tarafından tutuklanmışkarşı bir darbe tesebbüsünün kileyecektir. Siyasî piyon olapos Makarios ile aynı konulan keyr'in bu suçlarınm sabit ollardır. Yolcu uçağına çarpan ortaya çıkanldığını ileri sürrak kuUaıulan birkaç milyon görüşmüş olduklan bilinmekteduğunu belırtmiştir. Başsavcı F86 Sabre jet uçağının pilotu dükten sonra, tevkif edilenler Bengallinin yüzünden, bo 70 dir. askerl bir mahkemeye çıkanlaile onu eğitmekte olan dığer arasında Baas Sosyalist Partisi milyon Doğa Pakistanlı feda e . cak olan eski Savunma Bakanı uçağın pilotu, ihmal yüzünden Yürütme Kurulu üyelerinden dileeekiir» şeklinde konuşmuşKıbnslı Türkler, yann Ada'mn General Muhammed Fevzi'nin ölume sebebiyetten suçlu göbazılannm da bulunduğunu bil tur. Doğu Pakistanda durumun Türkler tarafından almışınm 400. sorgusunu da kendisinin yapagörülmüşlerdir. dîrmiştir. kontrol altında oldugunu söyleyıldönümü dolayısıyla törenler cağını açıklamıştır. Yolcu uçağına çarpan uçağın Tevkif edilen vubaylann çoyen Yahya Han, «Hâlen Doğu düzenleyecekler, Magosa'nın Türk pilotu tchikawa, kazadan songunun havacı olduğu söylentnek Başsavcımn belirttiğine göre, Pakistanı öç ay süre ile beslekesiminde kentin Venediklilerden ra paraşütle atladığı Morioka tedir. Bunlann başmda, bir \<3Mayıs komplosuyla ilgili olarak yecek yiyecek gtokn vardır» dealınışını temsil! bir saldınyla City'de, öğretmen pilot Kuma tutuklananlann sayısı 120'yi bu diaya göre. Irak Hava Kuvvetcanlandıracaklardır. miştir. " ise Matushima Hava Üssünde muştur. Bunlann sorgulanna leri Komutanı Maresal Hüseyin tutuklanmışlardır. dün başlanmıştır. Tahkikat soHayyavi bulunmaktadır. SAYGON (THA) Güney Vinucunda vaktiyle Başkan Nâsır" etnam Devlet Başkanı Nguyen ın istihbarat sekreteri olan SaVan Tiyö hem Kuzey hem de mi Şeref'in bazı yabancı ülkeGüney Vietnam,ın Birleşmiş Millerin komploda parmağı olduğu. letlerde temsil edJmelerini kanu İddia ettiğini belirten Başbul edebileceğini açıkfamıştır. savcı, «Hiçbir yabancı filke kom Saygon yakınlarındaki Solon ploys katılmamıştır ve hiçbir da bir spor staduıda bir kaç bin yabancı müdahale mevcut olhükümet haber alma memuru mamıştı» demiştir. ile konuşan Van Tiyö «Bansa KAHİRE (THA) El Petih Liyardımcı olacaksa Güney ve Kuderi Yassır Araiat, Kahire'de yazey Vietnam'ın birlikte Birleşyımlanan yan resml El Ahram OSAKA, (Japonya), (a.a.) miş MiIIetler'de temsil edilmegaaetesine verdiği özel bir desini düşünebilirim» demiştir. meçte, Ürdün'de Pllistinli gerilla«AI1 Nippon» Hava Yollannın Van Tiyö, komünistler ile gölara karşı girişilen kitle halinde ait «Boeing . 137» tipi bir jet rüşebilmek için Hanoı'ye bıle yok etme harekâtmın, Pakistanlı yolcu uçağı, pilot kabinin sag gidebileceğini söylemiştir. Tiyö, bir general tarafından hanrlandı«Bütün bu tavizlerime rağmen taarfındaki motordan dumanlar ğını ve yürütüldüğünü iddia etkomünistler hiç bir karşüıkta miştir. çıkmağa başlaması üzerine dün KAHİRE (THA) El Ahram ga • Trablusgarp Arap Zirvesi sonunda bulunmadılar> demiştir. zctesinin verdiği bir habere göre Pakistanlı generaün admı versabah Osaka uluslararası hava ortak bildiri yayımlandı.. îsviçre Hükümeti Filistin Kurmeyen Arafst, bu ay içinde FiBombardımana devam alanına başanlı bir mecburi lniş tuluş Örgutu'ne Cenevre'de bir listinli gerillalann ölü ve esir BEYRLT, (THA) Beş Arap Liderinin Ürdün'deki durum üzeyapmıştır. Tokyo'dan Güney JaSAYGON (T.H.A.) Saygon rine Lıbya'nm Trablusgarp şehrinde yaptıklan zirve toplantısı sonun olarak 3000 kişi kaybettiklerini büro açmak için izin vermiştir. ponya'daki Kumanmoto'ya gitbelirterek: «ürdün hükümetiyle daki Amerikan kumandanlığın da yayımlanan ortak bıldiride «Ürdün hükümeti gerillalarla yapılan Gazete Filistin Kurtuluş Öryapılan anlaşmalarm hükümlcri' mekte olan uçakta 116 yolcu ile gütünün Cenevrede açacağı bü dan yapılan bir açıklamaya gö aniaşmaları ihlâl etmeye devam ettiği takdirde Arap ülkeleri Ürdün'e nin yerine getirilip getirilnıcdiğironun iki personeli olacağmı vı karşı harekete geçmeyi kararlaştırmışlardır» denmektedır. mürettebatın bulunduğu, mecre, persembe ve cuma günleri ni kontrol etmek için, Ûrdün'e Füistın olaylan ile ilgili propa' Zirve toplanbsına katılan liderler Urdün'de bulunan gerüla kuvburi iniş sırasında kimseye bir Amerikan Hava Kuvvetlerinin Arap göztemcileri değü, sUihü ganda ve haber dağıtımı yapa vetlerıni desteklemek için askerî yardım yapmayı da kararlaştırmışşey olmadığı öğrenilmiştir. kuvveUeri girmelidir» demiştir. cağıru bildirmektedir. Mun Gia geçıdinin 32 kilometiardır. re kuzeyind'eki bir radarlı füze Mısır Devlet Başkanı Enver Semmm^^^.««^ı».» dat'ın, Lıbya İhtüâl Konseyi Limevziini bombardıman etmiştir. deri Albay Muammer El Kaddafi, Kuzey ve Güney Yemen Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanlan, Surıye Devlet Başkanı Hafız Esad ve El Feth Lıderi Yassır Arafat'm katıldıklan zirve toplantıArapkir eşrafından mersından sonra yayımlanan ortak hum Çelikzade Hüsreveddin bildiride, «Eger Ürdün hükümeti ve Kulubeyzade Halit'in kıAmTnan ve Kabire anlaşmanna zı, merhum Hafize hammın gerek ruhn, gerekse metinleriyle kızlan ve merhum Hasan uygulamaya yanasmamakta ısrar Fehmi Gökkaya'nın eşi, Muh ederse, Arap ülkelerinin birlikte sln ve Recai Gökkaya'nın ya da tek başkuma uygun tedanneleri, Nebahat Güney'birleri almak görevleridlr» denin kaymvaldeleri, Günalp mektedir. Zehra, Nahide Meric ve Sevincin babaanneleri, SALÎHATI NİSVANDAN (H A C I ) Yabya Han. "iki Olke arasında her an savaş pallayabilir,, Japonya'daki f eci uçak kazası, Sato hükümetini sarstı ERGUN BALCI Ulster'in dramı R Bolivyalı asiler, 29 Ameıikabyı rehine aldı Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilileri Kıbrıslı liderlerle görüşüyor MISIR'DAKI KOMPLO SANIKLARININIDAM EDILMESI MUHTEMEL Irak'ta hıtuklananların sayısı artıyor "BM'de hem hemde G. Vietnam temsil edilebilir,, imi haberler vardır, gazete sayfalannda sık sık karşınuza çı, karlar. Manşetlik haber değildirler .. Ufak, monoton ve genellikle aym türdendirler. Okuya okuya kanıksamışızdır. Kimi zaman sadece baslıgına şöyle bir yanm göı atar sonra baska haberlere geçerb. Işte, Kuzey trlanda (flster) konnsnndaki haberler de bu tfirdendir. YUlardır ikide bir karşımıza çıkar ba haberler: «Knzey trlanda'da katolikler ile protestanlar arasında çıkan çatışmada şu kadar kişi yaralandı, sn kadar kişi de öldfi ..» ya da, «Belfast'ta dün bir bomba patladı, hava çok gergin^ Dış haberler sekreterleri kimi zaman koymazlar bile bn haberi sayfaya, oknynca da başlığı görünce «gene aym hikâye» der geçer. Oysa, ikide birde gazete sajfalarında rastlamaya alıştığımıı bir küçük haberin altında, çağımızın dramlanndan biri oynan. maktadır. Niye çatısırlar Knzey îrlanda'daki protestanlarla katolikler? Ne isterler birbirlerinden? Knzey trlanda (Ulster), 1,5 milyon nüfnslo, tngiltere'nin özerk eyaleti olan küçük bir filkedir. Savonma ve dış politika konnlannda Londra'ya bağlı olan bn memlekette, Parlamcnto (Stormont), sosya! servisler, adalet, güvenlik gibi alanlarda yasa çıkarma yetkisine ve geni? bir manevra özgfirlüğüne sabip. tir. Yıllar boyn tneiHere'nin egemenli|inde, onnn sBmfirsesi halinde yaşantısını sördüren trlanda Londra'ya karşı kanlı savaş. lardan sonra 1933 yılında ba|ımsızli|ını elde etmeyi başardı. Sade, tngilizler bir şart kosmnşlardı: Londra, Knzeyin 6 Kontlnğnnnn (trlanda'nın ortalama begte biri), tngiliz toprağı olarak kalmasını, geri kalan kısmına da bağımsızlık verilmesini teklif etti. Teklif kabnl edildi ve tngiliz birükleri «Ulster» hariç. trlanda'nın diÇer kesimlerinden çekildiler. Böylece Güneyde baçımsız trlanda Cnmhnriyetl knruInrken, Knzey trlanda da tngiltere'nin özerk eyaleti olnyordn. Ne var ki bn çözüm sekll ilerde doÇacak bflyük sosyal patlamalann da tohnmlannı içinde tasıyordn. Bngün 1.5 milyon nüfusn olan Kuzev trlanda halkının 1 milyonn protestan, yanm milyonn da katoliktir ve katolik azınlık proteston çofcnnlnk tarafından snrekli ezilir. Aslında katoliklerle protestanlar arasındaki bn nefretin kökeni 1690 yılma kadar nzaıur. O tarihte. protestan olan «William Of Orange» katolik 2'nci Jack'ı kanlı bir savaştan sonra ajır venilfiye afratıyor ve protestanların «aferini ilân ediyordn. tki toplnm arasında o tarihte kök salan nefret 1922'den bn yana protestanların iktisadî ve sosyal alanlard» tüm nstünlükleri ele geçirmeleri ile perçinlesmiş ve doroğnn» erişmiştir. 53 koltnkln Cister Parlamentosunda (Stormont) protestan milletvekillerinin savısı simdiye deîin 30'nn altına diişmemistir. YanJ co(nnlnk surekli protestanlardadır. 500 bin nfifnsln baskent Belfast'tan gonra. 52 bin nüfnsla Olkenin ikin«l büyük kenti olan Londonderry'de katoliklerin sayısı 30 bin olmasına rağmen tüm iktisadî ve sosyal imtiyazlar protestanlard» toplanmıstır. Ulster'deki protestanlar bn bölgelere önceden yerleşmis tngiliz ve tskoçyalı göçmenlerin tornnlın olan meles trlandalılardır ki. aznn yıllar sırtlannı tngiltere've dayayarak iktisadî ve sosyal egemenliklerini siirdarmüslerdir. Nitekim protestanların partisi olan «Birlikçi Parti» bn asnn başında tnçiltere ile birleşmek için genis bir kampanya açmıs ve trlanda'v» bağımsızlık verilmesinin şiddetle karsısına çıkmıstır. Çünkü 61ke bağımsız oldn^n takdirde, Londra'dan güç alan imtiyazlı dnrnmlannı kaybedecek'erini gayet iyi biliyorlardı. Seçim komedisi öte yandan Knzey trlanda'da hâlen nyçulanmakts olan «eçlm sistemi de çat dışı bir nitelik göstermekte ve protestanla. nn egemenliklerinin parantirf olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim bölgesel seçimlerde sadece toprak sahiplerl ve sanayiciler oy knllanma hakkına sahiptirler. Bn trrnp da protestan oldnfnndan katoliklerin seçimlerde seslerini dnvnrma olanaklan kalmamaktadır. Yapılan fstatistiklerde katolikler arasındaki işsizlik oranımn. nüfnsnn protestan kesimine kıvasla üc kat faıla oldntn ortava çıkmıstır. Zenrin bir protestan. aervetine göre, seçimlerde birden fazla ov sahibl sayılabilmekte. hnna karsıiık mnlkj sahibi olmayan ve issizlikten kıvranan katolikler seçimlere ka, tılamamaktadır. Protestan ailelerin çocnklan en İyi oknllar» giJ dıp, en vüksek mevkilere kadar yfikselebilmekte, toplnmdakj ed fidi isler ise katoliklere dnsmektedir. özetlersek hâlen Knzeyj Irlanda'da, Rodezya ve Günev Afrika pibl fasist filkeierde oy^ nanan oynnnn bir benzeri oynanmaktadır ve protertan kate uk çatısmasının gerçek nedenl de bnrads yatmaktadır. !nıp ülkeleri karşı liiiıi'lıi'ir orrrrrlı ÜrdÜD, aniaşmaları ihlâl etmeye devam ederse: «. «ürdiin'de gerilla kalliâmının başında bir Pakistanlı var» Bir japon yolca uçağı daha fehlikesi allattı FilistİD Kurtuluş Orgütü, Cenevre'de büro açma izni aldı İLÂN Akademik Öğretim A.Ş. Murakıplar Heyetinden ^ genel kurul toplantısı 5 Hazlran gunu yapılmış ancak bilânçosunun kabul edilmemesı ve T.T.K. 377'nci maddesi gereğince tehir edilen toplantı 17 Temmuz 1971 Cumartesi günü toplanmış ancak gerekli ekseriyet saflanamadığından genel kurul toplantısı yapılamamıştır. YSnetim Kurulu tarafından Genel Kurulun üçüncü toplantısmın yapılması gecikmesi üzerine Sirket esas mukavelesinin Z4 ve T.TJC.nin 353/8 maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak Şirketımiz olağan Genel Kurulun 3'üncü toplantısı Şirket esa» Mukavelesinin 26'ncı maddesl gereğince aşağıda yazılı gündemaekj maddeleri müzakere ve karara bağlamak üzere 17^.1971 n e r a s t l a a n i ^!T, y SALI günü saat 16.00'da Şirket Merkezi Fa. , ( A f s a r a y ) Vatan Caddesi Vatan MChendislik ve Mimarlık l Yuksek Okulu binasında yapılacaktır Çirketimiz 1970 yıl, bilânço kâr ve zarar hesabiyle idar« 5 m Z 1 9 7 0 y ı h o l a a n ftGI BİR KAYIP Türkiye Sınai Kalkınma Bankası fl^^^/SS ***** •e bellrll gün ***" Akademik Oğretim A.Ş. Mnrakıplar G ONDEM : 1 ve ZEHRA GÖKKAYA 31.7.197ı gunü bizleri büyük acılar içinde bırakarak ebedi âleme göç etmiştir. Mubarek nâaşı 1.8.1971 Pazar günü, ikindi namazını müteakip, Fatih Camiinden ahnarak, Eyüp'deki aile istirahatgâhına tevdi edllecektir. Cenabı Mevlâ rahmet ey liye. Not: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. AİLESİ (Cumhuriyet: 6505) VEFAT ailesinin TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURULUR HİSSE SEKETLERÎ Satna arzedilecektîr • • " ~ ~ ^ R E N C 0 ^ » Do|mn ŞAHİN 2 Z fii ™^*.? 1 ^ 1 «Ctal. 3 4 5 Boşal h e s a b m ı n »»c tasdiki ve t d a . s e ç i I e n h e s a p t e t b i k Kiğılı büyüğü, Malatyah; Tüccardan AHMET OĞLU SUNTA Tahta Sanayii Türk Anonim Sirketi nin 2 Ağustos 1971 Pazartesîgünündenitibaren SOOIiralıkitibarideğerdebiradethisseseneıSnffi satış fiyab 1150 Kradır SÜLEYMAN KİĞHJ 6 7 m u r a k ı p l a n n vefat etmiştir. Cenazesi 1^.1971 günü öğle namazını müteakip, Rumelihisar Camii şerifindfen kaldırılacaktır. Tanrı rahmet eylesin. AİLESt (Cumhuriyet: 6506) (Cumhuriyet 6502) DENİZCİLİK BANKA5I T. A. 0. GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN Ortaklığımiza bağlı tersanelerle Işyerlerine kaüfiye teknik öeman yetlşttnnek amacı üe: DENİZCİIAK BANKASI GEMt YAP1 SANAT ENSTtTÜSÜ 1. SINIFINA ORTAOKÜLD BtTl. RENLER ARASINDAN SEÇME İMTtHANl tLE ÖĞBENCt ALINACAKTIR: 1 Okul gündüzlüdür. Her çeşit giyim eşyası üe ders araçIan, öğle yemeklert ve harçlıklan Okulca verilir. 2 Okulu bitirenler mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu nedenle 31 Ağustos 1971 tarihlnde ortaokul programlanna göre TÜRKÇE ve MATEMATİK derslerinden yazılı olarak yapılaeak Eeçms imtihanlan üe sağlık muayenelerini kazananlann velfiyet haktam teşıyan velilerinden noterlikçe düzenlenecek tnüteselsil kefilli bir taahhütname alınır. 3 Aday kaydma başlanmıştır. 17 Yaşını geçmemlş ve ortaokulu bitirdikten sonra Hse, sanat enstitüsü. va da bunlara denk bir okulda okumuşlarsa. sınıflannı geçmiş olanlar arasmdan isteklilerm 2S Ağustos 1971 gününe kadan a) Tahsil belgesi. b) Nüfus. ikametgâh ve karma aşı fcâğıtlariyle, c) 6 adet vesikalık fotoğraflannı, ekliyecekleri bir dilekçe ile doğrudan doğruya Kasımpaşada Haliç Tersanesi içinde bulunan DENİZCÎLİK BANKASI GEMİ YAPI TEKNÎSYEN OKULÜ ve SANAT ENSTÎTÜSÜ MÜDÜBL Ü Ğ Ü N E başvurmalan gerekîr Posta He yapılacak tnUracaatlar dlkkate alınmaz. (Basm: 18852/6485) Bizleri tesellisi lmkânsız acılar içinde bırakarak ebediyete Intikal eden can yoldaşım; degerli varlı£unız: babamız; eşsiz Em. Jandanna Albay THŞEKKÜfl TEŞEKKÜR Eşim Hayriye Vural'ı uzun zamandanberi çekmekte olduğu hastalığından teşhis ve ittnalı ameliyatlan İle kurtanp, tekrar sağhğma kavu$turan Haseki Hastahanesi Kadın • Doğum Klinigi değerli 5eH sayın Doç. Dr. 3n cenaze töreninde hazır bulunan tst 1. Ordu merasim kıtası ko. mutarJıgına, tst. J. Mufettişi Tuğgeneral Halit Kar«kullnkçu'. ya, ). Bolge Komutanlığı ve J. Lv. Amirliği mensuplanna, büyük acımtzı telefon, telgraf, mektupla paylasan, evimize gelip taziyette bulunan arkadaslan İle sayın dost. akraba ve yakınlarımıza; ccrek ameliyat öncesi ve gerekse ameliyat sonrası yardımını esirgemeyen değerli arkadaşı Em. Jandarma Albay Hakkı ŞenKezer*e candarı tesekkürü bir borç biliriz. AİLESt Cumhuriyet 6498 NEŞ'ET tZİER'in MANSUR SATDTa dcrdimlzle basmdan sonuna kadar ilgüenen, blze öncfl olan buyük dost, müslik insan Sayın Dr. BiriknTiştasamjflanrabuhissesenedineyatfrTiak isteyen saym halkımcm 1Bankamız Kaynak ve Menlçul Kymetler MtkKirilğüna (Tophape Necabbey cad. 241/2471STANBUL îelefon.49 015744 4750/35 telgrafadresi: KALNNMABANK.İSTANBUL) 2EgeBölgesiŞubemize (NecatibeyBulvanNo19l^t5 İZMİR telefon: 33 04526149) müıacaatlan rica olunur. SuntaTâhtaSanay«TÜri<AnonhıSrketrnnson5yjIiçincia gosferdiği gefişme şu seyri idemektedir. r • TURAN ÖZBATÜR'a ameliyat ve tedavl süreslnce ılgilerini esırgenuyen değerli doktor Meral Yeltürel, Meral Yosunkaya, müsfik servls doktoru Durrüsahvar Çeçen ve dl. ğer bütün doktorlarla, bashemşlre Mediha Madakbas'ın sahsında tüm klinlk personellne minnet ve tesekkürlerimi n s ı . rım. BEKtB VURAL Cumhuriyet 6499 'Yıllaf 1966 1S67 1968 «69 1970 Sabştutan TL YHİfkkâr TL 2.281.510 3.379.875 9.246.051 16S37.469 16.466.705 Ödenmis sermayeye dağrtılan temettü' V 12.559.449 20.840.835 33.914.394 49.237.680 35.669.860 % w % 5 %112 % 108.75 % 30 j (Ajarutür: 2091 . 6481)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle