12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ATFA DÖRT: :UIİM1İIJHİYE1: 1 Ağustos 1971 kSylik yerde. Mc fehir gSrdfik MSris »Trst tarmetini. BUirîz >mı, kdy avrsiı ne «ürür, ne ta kiftınr, geee oldu mu emmız fibi derrffir yatar...» usulca: Ertesl gün Ayşe'ye sordum «Seviyor mustm Rüstemi?» «Heee> dedi kısık, k u ı k îri kara gözleri büyüdü. Kalın etli dudaklan gerildi... Osman Ertan'ın kansını bul mak; üzere çıktık yola. Orman lçine vurduk, çay içiminden son ra. Tam kesina alamnda yakala dık.. «Senin» dedim «kâfir oldnfun doiru mu?» «Aman berhn afanıdan yel al«Boganıyormnşsim aa kalsın Osman'U.» «öyle olacaktı... Ne bfleyim berim ben. öyle «oktular knlatıma. Hele biyol nen söyle bakam. d«mnz eti yiyen kifir olur mu?» «Olnr ya.» «Olur mu?» «Gârur parasi kazanan. ontarın yemeklerinJ viytn elbet olacak kâfir. • «Ama Ankara'dan firle gelmedl » Ya öyle gelseydl Ankara'dan. Evet ya gelseydi n'olacaktı? Gelmediğine göre... •m.» ÜSTEVrin küçük kızı Nuriye yanı başnnda. Karşımda îlhan, janında Rüstem, onun yanında Ayşe... Şavk, san gölgeler çiziyor, ya da bize öyle geliyor. Unın, kahn gölgeler düşüriiyor diyebilira... R Nuriye'nin sarı saçlannı oknıyorum. Uslu kedi glbi Nurife. Kıvnlıyor, okşadığım zaman •Bçlannı. Ama hiç konuşmuyor, iorsan cevap vermıyor. Kıpır, cıpır asünda, cin gıbı bir kız.. Ayşe bir çıft iri göz, komur nbi. Ayşe, karanfıl güzelliğmin ntımi. Erlaeğıni seven, erkeğine :ole olan. orman dönüşü ayağıu sıcak su jle yuğan, tasalı ânın ia ağlayan. mutluyken gülen, sı ıeması, tıyatnosn, midisi, mak:si, ruju, rimeli, esteğı kösten olmayan, kadın haklarmdan lasibini almayasi, sozun kısası ıı r «kasık düsmam» Ayşe .. Rüstem fle Ay^e'yi hemen evendirdifc. Aldık götürdük sızi, aa 45 yıl oteye. Oysa, o arada Bir mektup yüzünden neler oknadı neier. Hele, şöle bi geçelım, başladıgımız yere donelım .. Rustem'm, yureceğmde bır alav .. Hem nasıl alav, o'nu ken dı agzından dınlsyelım: Şeyh Ahmet İZ îstanbul görmüş adamız, cıbıl karı denizinde gözümüzü açmış adamız. Berim, balık yemişiz köprüde, B vapura binmişiz, yani senin anlayacağın öyle kör köylü değiliz . Ama, nasıl oldu, nereden oldu, hangi şeytan girdi yürecefime bilemem orasını. Askerden geldikten bir hafta sonra, orman içinde çalışırken gördüm Asşe'mi. Gözleri bir başka saçları bir başka. Ayağında fistanı, allı • ntorlu. Tutuldum, hem fena tutuldum...» «Sonra?» «Aha tutulmaz olavdım, evlenmez olaydım. trezildik, daha Irezll olduk. îs yok, çubuk yok. Takacak gaz, aşa katacak yağ yok. IrgatUk edeceğiz, sürüm, siirüm sürüneceğiz...» Ayşe'run babası, ılk ağızda naz etmış .. Anası, «Ben fizımı Ttmem roksula» demiş, «Bizim çektiğimiz yetmez gibi. bi de gıam mı çekecek?» Dünürler filan ellerı boş, gıdip gelmişler birkaç kez ö... köyüne... Ayşe'nın de yüreği yanık olacak ki, Rüstem'e, en sonunda telh durafını gıymış. Kır ata konu veresim A Y H A N BAŞOĞLU 1 GÜNAHKÂR KRALİÇE binmiş, darallar gümbür • gümbür dövülmü?, zumalar kıvrak, kıvrak çalmı?, keşkekler hazırlanmış, tavuklar, piliçler kesılmış, kaçak rakılar içılmiî .. Kaçak rakı yazınca aklımıza geldı Rüstem'in dügtaüne yakin b" Tsmanda, köve bir mektup geinMş... Bu ilginç mektup karsısında. saşırıp kalmış kovIüler... Bakın ne yazıyor mektupta: rDikkat .. Medinei Mfinevvereden vasiyetname .. Bu vasıyetnameye şirk kosan kâflrdir. MP dinei Münevvereden Türbei şe rifin hatibi Reyh Ahmet dıyor kı: Vallahhuazırn bu vasiyetnatnede zerre kadar yalan yoktur. Bır Cuma günil namazımı eda edıp uyumava varmıstım. Haramıı ?enf tarafından: Ya Seyh Ahmet diye nida geldı. Tebbevk ya Resülallah deyıp Peygamber Efendimizın zatı cemalini gordüm. Bana, ya Şeyh Ahmet, Allahı Taalânm huzurunda yüzüm kalmadı. Sana haber vereyim, geçen Cumadan bu Cumaya kadar 16 bın kişl öldü içlerir.den bır müslıiman çıkmadt. Gelenlenn emel defterini kara. sol ellerınde gordüm. Ümmetime »öyle gunahlannı tövbe etsinler, yakın «amanda Isa aîeyhısselâmın yer yuzüne inmesi zuhur edecek. Ümmetime haber eyle kudret kalemiyle her kım bu TasiyetTiameyi bir köyden bir köye veya bir kasabaya eöndermezse yüzti kara olur. Göndenrse pünahlan affediür Türbei hatıbl $eyh Ahmet üç defa vemın edip vallahüazım bu vasiyetnamede yanlış bir şey rerirsem bu dünyadan öbtir dünyaya ımansız gideylm. Her kim inanmaîsa kâfir olur. Medine1 Münevverede 15 ftünde yazılmış olup bütun müâlümanlara gönderilmi$tir.» YARIN: Dedikoduya kurban giden iki sevgili Lznn pazarlıklardan sonra kız tarafı ile erkek tarafı nihayet an. la«mış. kesin karar verilraiştir. Böylece gelin gere|inee hazırlan. mış, dfiğün yerine götfirülmek için de son rdtnsa, bilhassa baf tu\aletine son derece önem verilmiştir. (Fotoâraf: Ilhan ARDA) Tahsin BERKAND 67 Bu kadarcık çabıdan yortılmn» ribi tekrar gözlerini kapadı, ben de sessizce odadan çıktım. N«zik Te aajgılı Ancelâ dışanda beni bekliyordn. Ilk buluşma gnmda bizi yalnız bırakmak istemişti. Fakat beni jörür (törniM hemen duruma hâkim «ldu. Yan doktor, yan hastabakıcı ve en çok dost tavn ile kollarını boynu • ma doladt, tözlerimden «kan Taşları knrntmak için bi;tön şefkatiyle benî «ardı. Anceli'cıfım, halam Blecek mf acaba? Telişlı ve ıav»llı halimi anladığı balde beni aldatacak tözler söylemekten kaçtı. Snkunetle: AUabtan nmit ke«ilmeı Lilt, dedi. Şimdl sen odana çık. biraz dinlen. Harır, onun yanında kalmak, ona bakmak istirorum ben. Ne olnr, bunu engellemeyiniı ««kerim. Sen nasıl istersen öyle yap yavnım. Fakat bana kaiırsa onun vamna hemen bir has. tabakıcı getinnemiz daha muvafık olnr. N'e dadı. ne sen, batti ne de ben bir hemyirenin yapabileceği şeylert yapamayız. Şimdl bir hastahaneve, yahut Rmlay'a telefon «fîp bir bakicı göndermelerini istivecefctm ama ben de onna yanmdan ayrıhnıyatağun. Nöbetleşe »rad» kalırn LiU. Bonlar te> ferrSat çocnğBm, Bi* öDemll meseleleri halledelim. Bu «öılerden sonra «evçili Ancelİ evin banımı oldu, idareyi eline aldı ve doktorlarla, hemsire ile. dadı ile ve benimle yakından mesgul oldu. Biitün bunlar tamam. Fakat balam, zavallı balacığım hasta. çok hasta. Biraz evtel onun vanında idim. Bitkin bir halde vatıvor» du. Gözlerini açtı, gelen doktora ve etrafında dolasanlara anlamıyan gözlerle baktı, bafctı. Içim ona ne kadar acıyor Allabım: Kadıncağinn dünya rüründe benden baska kimspsi yok. Bercke? versin ki komşulan candan insinlar, onu en vakm bir akrabalan imis pibi ilci ile çevrelemişler ve bir dakika bile yalnır bırakmamiflar. Bana telefon edenler de onlardan hiri! Allah hepsinden ran olünn! Ben ırelmeden ölseydi ne yapardım? Fakat evin tçindeki bn telâş. bn ff li« id • diş. bu ilâç kokulan, bu nlüm havası cok 'ıpratıcı ve sinir bozacu. Benim âsabımın ger • ginlestiğini anlayan Ancelâ. az evvel zorla nnbeti ıldı, beni odama yolladı. Ona hemen yatip uyumağa çalısacağima «öz verdiğim halde kahil rieğil bu dediğimi yapamadım. Bir baş> kası ile konusuvormusum giM defterime yac» makla avunacafımı üanıyordum. Bu da olmadı. Izciinüm. Buradan son aynlışamı, o acı saatleri hitırliTOrum. Halacığuntn fedakârlıklarinı, tatlı sözlerini hatırlıyorum ve biitün bn düşiinceler beni büsbütiın yoruyor. Aşafıda telâslı knnu?malar gelivor. Kcndlmi unutuo valmz halacığimı dü<rünmeliyim. Kıbil değil yatıp nyuyamadıtn. Hemen ona kosacağun. *#* Herasire dinleniyordn. Ancel* Alberto'va mektup vazmak için odasına çekilmisti. Halamla yalntzdık. Benden su btedi. Başını ko> lnma dayayarak ona vudum vudum içirdim. Tüzüme tatlı tatlı baktı, trülümsedi. Kesik. yorgun bir sesle: Günseli! dedi. Elini tutup öptüm. Ne »dyliyecçğimi bilemivordıtm. Sadece: Halacısım! dedim. Biraz canlanmış gibiydl. Etrafında birinl arıyordıı sanki. Bir şey mi l«1ivorsunnz tontonum. Takına fel kizım. Hevecanla ona biraz daha vaklaştim. Bir nefes kadar hafif cesiyle yina kesik kesik söyledfc Dolatnn açuncit gSıünt ae, Mr çekmee* var orada. Hemen fırladım, Istediğini vaptım. Çekmeceyi size mi vereyim? Basivle evet isareti vsptı. Bunlar senindir. tcinde senetler, tspular, kâğıtlar. mücevherler var. Teşekknr ederim halaeıjpm. Bu evi satmavacaksm defil ml? Size sfiz veriyorum. Torulraustu. Biraz daha so içtikten fonra devam etti: Geldisine çok sevindioı. Bundan evvel sana sövlediklerimi umıtmaü Onntmıvacafım, fakat sii artık konuymayın, çok yoruidnnuz. Bir sev daha: Bir Türkne evleneceksin. Bundan ^üpheniz olmasın tontonum. Simdi rahat ölehîlirinı. Havır, ölmlyeeeksiniz. Bu evde sizinl» yine İTİ günler eeçireceeiz. Acı «ci g^ülümsiyerek elitni tuttn. Bir sey söTİivecek sandım. Gözlerini kapamıstı. Elimi çekmeden bir sfire nrle dnrdum. Tureğim > > •• hyordu. Halacığım Slecek mi Allabım! <Arkaaı var) İlgisı var B I DİŞİ BOND İ TİFFANY JONES V MEKTtJP tüm Kaz dağı kövlulerine eelmis postadan. Kımin jtonderdiği belli değil. Bazı köylerde (e!?$a kapılmış ya^lılar Gençler ıse. «Bu mektubıı grönderen kisi sspıktır» dememısler ama, inanan da çıkmamtç Din sömürsenlerinin yenı bır ovununa metelık Tennamişler. Dıveceksiruz ki. ne llgisi var, bu mektubun Rustem'm düğünuyle. Var efendim var, bal glbı bır ilgjsi var. Alınız işte . «Çılfilı dfieün Tapmrrmlm» demıs Ayse'nin babası. Ânasında ıse bir karıs surat, «Biı yoksuluz. s^zıtnız da gidecek yok sula » Bır de mektup üzenne, «Tamam efendim, tımım dünys» nın sonıı telUi. zaten mçhjhmısdan belli ..» «Ekiden böyle mİTdi, biıira grnclieimizde icki içilir miydi?» «tçilmezdi efendim tçilmezdi.» «Büvük dedi mi savıp duyardı küçfikler. Lâf dinlerdi her şeye kansmazdı » «Kanşmazdı > «Neymiş oğlum nevml? e . Eskiden kaçak odun indirirdik kimse tınlamazdı. $imdi. hepsi peşimizde . Doktora ıridemezsin, çehire inetnersin. bastalık çıktı mı kınlıp çidivor vavrular. P»ra TOk, pnl yok. Halimiz nice olacak bizim. Nice olarak bi SÖTleven cıksın. tçki. kumar vr ahlâksızlık biri perisan ediyor. Dunva bıtacak. Çok vakın 7amanda nç fün. üc gece tntnlacak. öç fiinden sonra ripten doğup meşrikte batacak. Kur'an insanların gdztme görunmeyecek...» Dünya batacak 2STE O MEKTUP az daha lenselüyormuş dugünü... Rüs '•em sordu o gece: «Buna benzer neleT celivor köylere. Hele bir tanesinde diinTS 31 ÇÖD sonra batacak di*e ya nvordn. Kocalan eurbette olan kanlar kâfir olacaktır deniliyordu.» «Balsana o mektubu ban»T» «Bir ar»ravım... Ama, Osman Ertan'ın kansi bo$anmays bile kalktı korasından. KâMr olacafima. cehennemde vanacagıma dul olavıtn. dedi. Kınmn buba«i okmnn? adamdır. dini bütön adamdır. O bile kandı, boşannu işine nın oidu. Sonra, öğretmeo tirdi arav». mektnp dılar Amkara'lara. Cevap kâfir içindc çalışan erkeklerin kanlan kâfir olmaz dire.. > «Erkekler mi olUTOrrmı? kSfir?» «Erkekler de olmazmj». Ama domuz eti yenmermi?...» Güç kosuüar altmda vapılmış Rüstem İle Ayse'nm dü&ünleri.. Rüstem'e sordum: «Seviyo." mnsun Ay«*'yi eskisl fibi?» «Vallabl o alav «öndö yimdl. Avrat dediçin havvan misali 37 tkide bır saatme baktıkça ha yal kırıkJığma uğruyor, baçını sallayor, içinden homurdanıyor du. Su vakit denen sey geçmek bılmiyordu bu gece... Ama yapacak başka çev yoktu^ tlygun zamanı beklemek zoNihayet, Digtone'dan bu yana kırk dakika geçmişti. Elındeki sigaravı vere atarak ezdi. tronin baş taraftna dogru yürümege kovtüdu \îoreau ne ken dismin bulundugu kompartıman arasında altı vagon vardı. Kondorlarda bır tefc kisiye bîle rastlamaksıan ilerledi. Su ratı her bakımdan tarafsızdı, siikünetinl de oldugu eıbi muhafaza edivordu. Sasıîacak şevdi bu... Bir insan ancak bu kadar soğukkanlı olabilirdl. Kalbinin atışlarmda atışm zer resini bile kaybetmemisti. ellerf de kativen Htremiyordu. Sadece avuçlannın içi yapıçkan bir terle ıslanmıştt. Bütün şiicünü. bütün bünve yeteneklerinl bir tek noktada toplamıstı. Kendlne av arayan bir kaplan gibi çevik ve tetiktevdi. Tehlikenin her türliisünü göze almıştı. Karsı tedbirlerin her türlüsiine ba$vurma*a da hazır durumdavdı. Birind mevklleri geçtikten sonra, bu vagonlan vataklı va ponlaria birle$tiren üstü körülc İU Reçide eelmistl. Fakat arada W kapt kilitîivff. Açmak İçin de ya anahtara va da ıcavmun cuk tipi bir araca ıhtivac vardı. Hiç hesapta bulunmavan bir sevdi bu Datma ramnda tayıdıgı tırnak türpil«ünO cıkararak kilidi bir sure kurcalad!. ama olmuvordu. Ümltsi» btr ta sebbüstO bu. Böylesine baslt btr eneel sebebtyle uvwlamaga basladıgt plSnı varıda bırakacak değildi «Uphesiz. Görünürde ktmse GARTH Türkçes!: $ehba! AYGEN nin bulunmadıgına kesinlikla kanaat getırdikten sonra hemen oracıkta verdıfi karan uy grulamağa sırısti öbür vagona madem içerden geçemivordu. dı şardan vapacaktı bu lsi. Sapkasını çıkarıp ceplerinden b;rine soktu. Kapıyı actı. Basamağa sîkıca verleştikrten sonra tekrar kapadı. Bulundugu ile dığer vasonun basamağı arasında en a7indan bir buçuk metre vardı. Önemli bir mesafe savılmazdı. Ama katar şu anda saat*e vüz elli kilometre hızla eıdivordu. Çok dikkatli Te çevik davranmak şjrttı. Aksi haîde kendıni tekpriekierin alMnda bulabilirdî. Bır eliyle tistünde durdugu ba samağm madem permaklıfftna sımsıkı sanldı. dizierinin üstün de şövle bir vaylandı. atladi. di ger basamagın parmaklı»ına sanldı. Bu i$ de olui) bitmisti. Simdi yataklı vagonun basamagında Idi. Kapıyı açıp 0nneden Cnco eam bölmeden bakarak tcersinl dikkatle kontro» ettt Kimsecıkler yoktu Tokmağı çevirdı, kapın açtı, drdi. Siddetli rüzsârdan frurtiılmu?. ılık havava karu^muîtu nihavet. Ufak da olsa bu basan cesaretinl busbütün arttırmıstj. Ken dini çok daha rahat hissedivor du. Giriştigı maceranın t»m ortalık verinrte sayıhrdı artıfc. Sarhosluga benzer teth bir ue ye<îaa duyuyor. çok sevilen ve çok lezzetli bir yemefe baslamadan önce'd dıl damak karmcalanmasım nıssedıvordu. Sapkasını kafasma geçırerelı Ilk ış olarak tuvaletleri vokladı. ıtasi de boştu. Kortdonı bovdan boya geçerek öbür oaştakılen de yosladı. Bunlar da boştu. Uyku'unu tfciye bölerek vüz numaraya satmek zorunda kalan herhangl nır volcu tarafından gorülmemesı lâzımdı Bu bakımdan da üaendini etnnıvette savabilirdı. Bu ihtima! dışında kımsecıkler sıcak vatagından kalkıp feoridora çıkmak zahmetine ttatlarmazdı gecemn şu vaktınde. Zaten Jabeke'nın vureunu yaprcafc Için Digione İle Lione arasını eeçmesindeki bastıca sebep buvdu. Uzandıgı dlo taraftan tekrar Reri ddnerek sekız numaralı kompartunaniD önünde durdu. Moreau*nun bu kotnpartımandafcaldıSnn.onun Paolı Ue trene bınısi sırasında gdrmüsiıi Cebınden çıliardıSı mustayj sa? eline eeçirdj. Sonra etrata soD bir defa daha eö7 atn va kaoıvi siddetle vurmags oasladı. Tazla roı gcültO vapmıştt • caba?. Bu sete vsgondakl bütün müşterilenn uyanıp kalkman da pekalâ mümkündü Amı hayır, fcorktuğu başma gplmeyeeekt! Sadece Moreau uvanmıstı. Derîn ve rüyasız bir uvkudaydı o ana kadar Hatfâ ka'ann DiffioreVa riurmsstnda bil« uyanmanustı. •'' (Arkaa rarj Kastamonu İli Daimî Komisyonundan (Sinema kiraya verilecektir) özel îdare Müdürlüğunce yaptınlmış olan kalorifer ve klima tesısatlı Smema bınası teslım tarıhınden 28/2'1976 tarihine kadar kıralanmak uzere Scapaîı zarf usulü, arttırmak suretıyle musfecır Iehmde ve yeni şartlarla thaleye çıkanlmıştır. Sınemanın bır jnllık muhammen bedeli (100 000.) lira olup eeçıcı temmatı (22 250.) lıradır. Arttırma 24 Agustos 1971 salı günü saat 15 30 da tl Daimt Komısyon huzurunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatierı dahüınde gorülebıhr. Taîıplerin 2490 saplı kanunun 3234 üncü maddelerine tevfikan hazırlayacaklan teklıf mektuplanııı üıale saatınden bir saat ervel makbuz karşıhgında Komıs^on Başkanlığına vermelert lftMtndır. <Basın 18778/6491) Defolu gazete kâğıdı satılacaktır SEKA Aksu Müessesesi Müdürlügünden Tesisimızin tecrübe lmalâtı e<«asında çıkan muhtelif çap v« boyda bobin halinde takriben 500 ton defolu gazete kâgıuı kapah teklif a!ma usulü ile satılacaktır. Bu ise ait fsrtnarae; Genel Müdtirlük Sati? MüdürlüÇü, Istanbul Alım Satım MüdürlüSü vf Ankara ve tzmir'deki Büro Müdürlüklprimızden temin edilebilir. î^teklüer talep ettıklen miktara tekâbü! eden "i 7.5 nl<sb^tinrfeki geçici teminatları i'e birlik»e 16 8.1971 gucü saat 15 OO'e kadar kapalı teklıflerin! Muessesemiz MüdCrlü|üne venniş ol«caklardır. Müessesemiz 2490 »ayılı «Arttırma ve Eksiltme Kanunu»n» tSbi olmavıp sstıjı yapıp vapmamakta veva dıledigıne yapmak. ta «erbesttir. Postada vald Recikme ksbui edilmıvecektir. Bnrsa İcra Hakimliğinden 971/336 Bursada Atatürk Cadoesi No. 18 de eczacı Ilhan özmerte 28/5/971 tanhinde ıkı ay konkordato mehli verılmiş ve 28/7/1971 güntl sona ermistır Yeniden borçluva 2 avlık ek konkordato mehli verlltnış v« konfcordato ttomison Burss Avukatlanndan Btllend Tmt oldufuna bllgıleri ric» olunur. va
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle