12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN UVMAY1 AHlAK YASASINA TAAHHUT ED C R. Sahtbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecüik T.A.Ş. adına NAZIME NADÎ Sorunlu Ya?ı tşlcrı Muduru : SAMÎ KARAÖREN Basan ve Yayan: CMIHUUYET MATB\AC1L1K ve GAZETECİLIK T.\.Ş. Cağaloğlu Halkevı Sk. No. 3941 B U R O L A R : «K\RA: AtsHlrk Bulrarı Tentr Apt. ı ^ i«nısehır Tel: 120920 129544 ÎZMIR: Fevzıpaja Bulvarı Afsaroilu îjhanı Tel: 31230 34708 GCNEY ILLERt: Kurukopni 34 fokak ABONE vc 1 Aylık Ajhk Aylık 12 Aylık 3 « İLÂN 39. 117. 234. 4«S. Ea^lılc 1 (MaJstu) 300 Lır» 80 85 75 > > » Adi Poıta Znrt tçl Vurt Dısı 18 54 108 21» No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 Nısan. NıVah, Evlennıe. Dojjum 100 • Ölum. Mevlid. Tetekkuı 23 uncü (5 Sm.) 150 • Olum, Mevlid. Tesekkur I S C m l ıno > 2. ve 7 ncı sayfa (SantimJ) 3 uncvı savia (SantımU 4 5. S ncı savfa (Santımll ı SAYIS1 60 KURUŞ (Bastarafı 1 inci savfada) (Bagtararı t. savfada . . . . . . . .. < Bastararı t. sarfada) /»....... Amerikanın Çın Hındı'nden ç«(Bastarah I. tutuklama kararına ba^ka mahke <Ba«Uratı 1. nayfıda) naklarımızla ılgılı olarak hazırla(Bastarafı l. yönetimin ozatıhnası gerekirse lığa itavı^turuyordu: # En onemlisı. halefınden fark kilmesinin bızlanması olreak seOnikıler raporurıda Turk ısç: dıkları kanunlarm hepsınde, uluUn bir mahkeme önünde yarırı me nezdinde itiraz eaıleceğını de bu Meclisin kararı ile olacaktır. «larım sektöronun kalkınlekır I Meclis uzatılmasını kabul etmez lannıak da. tabii hakim onünde lı bır tuuıma sahıpmıs gıbı gosozlerine ilâve etmişlerdır. hareketınm ekonomık ve sosyıi sal çıkarlardan çok. y abancı çıkar j manın ekonomik ve sosval aBu başka bir deyisle, Amerika'j »e Sikıyönetun kalkar. ederse jarsılaıınıak hiıkmünden rünen Baskan Nixon"m da, temelajnaçlarma değınıldtkten sonra. larınm korunduğu beiırtılen raj başka maclarına katkıda bulunabide geçmısten ajrılmadı^ı anlaşıl run eskı hayatı sınırları ıçine çe j bir süre daha devam eder.» ışçllerm eğıtımı ıçın \enı bır porda, onıkıler bu alandakı oneblrşey değildir. Bu bakımdan. sa lecek bir duruma getirilnıeM kılmesidır de. Ya da, Washıngton, I mi'OT. Ge<;cn >ıl Kamboç'a bu pr«e önerılmekte, kalkınma ve nlerınde de «toprakların altındaki Senato seçımlerı konusuna da nıkların bu yonlere ilişkin satun. için, tarımda kötü kullanıl\ıl da Lao^'a yapılan saldırılar, A\ rupa ile Amerıka kıtasmda a deginen Koçaş, şunlan soylemis.sanayileşmemn çeşıtli sorunları her \arlığın, ulusun malı \e mul maları da kabule sayan gbrülme mış olan mülkiyet ve i?letme Nıxon"ın benzerliğınin delülerı ğırhğmı duyuracaktır. uzennde oiıtulmaktadır. Raporku olduğu ilkesinden» yola çıkılto: miştir. düzeninde önemli değişiklik(Bastarafı 1 inci satfada) dır Bu ssldırılardan önce Nixon «Gizli belgeler> büyük bir olaria," yabancı serraaye ve dıs tı. masmı savunmakta, ozel tesebbu «Senato seçimlerinin ertelenler >apmak gereklidir.» fD Sanıklar. llhan Selçuk ile ta'afından öne sürulen geıpkçeyın açıklanması kadar. büyük bir i me«i konusunda Başbakan gecaret snrunlarına, toprak reîor sun bu konudakı faalıyetlerınm Ogleden sonrakı durusmada, Karaosmanoğlu, «¥apılmak leı. geçmıste Kennedy ile Johngazetecilik basarısıdır da . Dün rekli acıklamayı yaptı. Biz sena Oktay Kurtboke'ye ıHoş Geldın nrnt konu«una da genış yer ve •Devlet Proje Ofisi» tarafından Yargıç Yarbay Ismet Onur, dosistenen değişiklikleri» ıse ATanzımat Kafasıl yazısı ile isnat son'ın dayandığı gerekçelerden yanın butün seçkın gazeteleri gi to seçimlerinin >apılmasının bu rılmektedır duzenlenmesı istenmektedır. >"a munderecatından ışlenen sutaturk'un yukarıya aldığımız olunan suç sabit gorulmekle, hafarksızdu" b'ı, Cumhuriyet de bu başarıyı d>»re vararlı olma>aca|ı kanaa reketlerine uyan Turk Ceza Ka çun sıkıyonetımın ılânını gerekkonuşmasından tam bır yıl Türk işçi hareketi Petrol sorunu # Ancak artık Amcrikan ka Tuık kamu o>una aksettirmekle, tıren, va da ıdjo'.ojık maksattinderiı. Secimlerin ertelenoıesı sonra yıne TBMM'yı şu açış 1urkIs Yonetım Kuruluna Onıkıler raporunda, ulusal petmu oyunu aldatmak imkânsız ha kendı payına duşen gorevi yaptı . için gerekli Anavasa değisiklik nununun 159'1 maddesi uyannca larla vatan butunluğ'anu yıknıakonuşması ile gosterıyordu: sunulacak raporda, Turk ışçi birer yıl ağır hapı« cezasına, mah. rol sorunu ayn bır foolum halınğına uıanmaktadır. le gelmıstır Çunku butun engellerini teklif ettik. Meclis ka kumiyetlerıne ve TCK "nun 173 3 ya matuf suçlardan olmadığını «Milli ekonominin temeli zihareketının 1945'ten bu yana ge de işlenmiştır. Raporun bu bobul ederse seçimler ertelenir. maddesi gereğınce llhan Selçuk' behrterek. mahkemenın gorevraattır Bu hayatî i«i, isabet I lere ve »beyın yıkama mekanızSON çlrdığı evrım anlatılmakta. 27 lümunde, Türkıye'de oetrol olduması« adı \erüen sı>?si organıKabul etmezse vapılır. Karar ver un Konya'da. Oktay Kurtboke'nın amacına ulaştırmak için, ilk sızlık karannı oybırlığıyle aldıSlavıs Anayasasının getırdıği fcu bıldırılmekte, bu nedenle zasvona rağmen. Araerıkar» demek Senatoya kalmntır.» unce ciddi etüdlere davalı bir haklara değınildıkten sonra, 12 «devlerin gözlerinin» de Tekirdağ'da dörder ay süre ile ğını açıklamısnr. ülkemıze mokrasisinin doğruluk ve 4çıkhk Koçaş, Kocaelı Sanavı Fuarı emnıyeti umumıye nezaretı altın ziraat siyaseti tesbit ctmek *e Mart'tan sonra bu Anayasa'da çevrildiğı ıfade edılmektedır. Bu Yarbav Onur. görev ıhtılâîının uzerine kurulduğu da mkâr edını gezerken, Fuarın ozel def da bulundurulmalarına ve sanıkonun için de, her köylünün ve degişıklık v»pı!masma gıdılmes: arada petrollerımızın ışletılmesın halli ıçın dosyanın Yarptav Celemez terine şunlan yazmıştır: bütün \atandaşlarm kolayca eleîtırılerek, «Simdiki bunalım de Amerikanın oynadığı olumsuz ların gözaltmda ve tutuklandıktan za Daırelen Genel Kuruluna sevBu bakımdan. Vıetnam gizli «Koeaeli, tarih bovunca ceşit sonra geçen suı elerin cezalarından kavrayabileceği ve severek tat larnı »oromlasu olarak 1981 \ rol ve Max Ball'un hazırladığı kedıleceğını bıldırmıştır. belgelen. Amerikan toplumunun li yönleriyle önem Uştmıştır. mahsubuna, sanık Öhan Selçuk' bik edebileceği bir ziraat re j naya§asının ^akasına rapışılpetrol kanunu da yerilmekte. sıKocaelinin endüstri alanındaki un tutukluluk halinin devamma: jimi kurraak lâzımdır. Bu si hayatında bır şok tesırı mak istenmekte, ttmel hak ve yaaal partilerin de bu alandakı 2 yıla mahkum oldu basanlarına bir venisini eklemis 353 savılı kanunun 132 maddesi >aset ve rejirode, onemli yer öıfilrlüklerin knllanılısını kıaı tutumlan gözden geçırıldıkten An'^ara Sıki'. onetım Komutan Bundan sonra hangı baskan, olduğunu cörmenin huzurunu delâletıyle 71 A maddesi uyarınalabilecek noktalar ba$lıca cı akımlar *n vüztine çıkmış sonra ulusal petrol dâvası ıçın ] lıgı 1 numarah Askeri Mahkehangı gerekçeyı ılerı suıerse surdurdum. En kısa zamanda tari ca, yapılan tahkıkat nazara alınaşunlar olabilir: gorunraekttdir» denilmektedir şu hususlar onerumektedır: mesınde de dun eunde mermı | sun. bu toplumu Vıetnam Savaşıhî ve askcri alandakı şöhretini Bır defa, memlekette toprak Oktay Kurtboke'nın rutuklan Raporun, Turk ışçı hareketıbulundurmak iuçundan jargı(T) Türkive'nin ihthacı olan | nın faziletine ve 50 bini askın AKeride bırakarak bir endüstri ma'iina: raksız çiftçi bırakılmamalıdır. nın. genel durumuna aynlmış ham petrolü kendi toprakl.uımız1 lanan Mehmet Erdoğan, 2 yıl meııkahnm haklı bır dâ\â uğ\e ekonomi merkezi haline gelBundan daha önemli olan ise, ıVk bolümunde, aynca. kapıta da« çıkarntak, {î> Petrol «ıbı veNEW YORK. (a a) hapıs ceza>ı ile 2 bın lna runa olduğune mandıımaya ımdijtini (törmekle bahtivar olacabir çiftçi ailesini üeçindirebiA Şamklara (tsa. M » « Cart 5 Sır lı«t veya Marksist bır duzen de rimlı bir gelir kaynağının yaratew York Tımes'ın jTiyıınlakân joktuı çım.» a*ır para cezasına mahkum elen toprağın, hiçbir sebep ve Curt Uzerine ) bashklı vazklıın reddedılmekte, isçı hareketının ,tığı değer artışlarını, yerlı >a da ' dığı Çın Hındı savaş:yla ılgidllmistır. suretle, büluntnez bir mahiyet # A\TII tesııin. Araerıka'nm BaşbaK*n Yardiıncısı Sadı Ko dolayı isnat olunan <uç sabît goher keMtninde. ışçilerle birlıkte, lı gızlı belgelerden aalaşılalması. Bu;u]c çıftçi \e çiftlik muttefıldeıı uzermde de yaratılyabancı şırketlere kap'ırmak ye' rulmrdiğinden. bu fiildcn beraat. TÖS îkıncı Başkanı Dursun çaş. U.30'da Ankara'va gıtıuek koilu, zanaatkâr ve aydın, tum dığına göre, Çın Hındi hsJcînndasahiplerinin işletebilecekleTİ dıgı unutulmamalıdır. VVashmglerine, Temyiz yolu acık olmak uzere İımit'ten aynlmıstır. Akçam ile TÖS Genel Sekre'etaliNanlann bulusacağı bır or rıne. ulusumuzun tümunun yarararazi seuijliji. arazınin bulun ton u savaşın heı safhasmda des kı 1954 Cer.evre anlaşmaİBn. Ameuzere. •>bir)ijH ile k»r»r verildlji lanacağı bıçimde, devlet varlı?ı u O=man Korkut Akol ve TÖS tak doğrultu savunulmaktadır. duğu memleket böleelerinin tekleven Ingıltere'nin şımdıki ko nkan Mılli Güvenhk Kurulu ta\e bu kararın saıııklar ve geleu mu i Yürutme Kurulu u\esı Veli Kahaline getirebılmek (51 Mümkün \ rafından bır «felâket» olarak nıtenüfus kesafetine ve toprak \etu durumu. bu helgelerle daha dafilerinin Mizune karsı okunup, olduğu kadar petrol ithal eden ı sımoğlu. oncekı gece SıkıyoneEğitim lenmış ve bunun uzerine Baskan rim derecesine gore sınırlaiyı tescil edilmiştir kanunun yollan anlatıldı.» tım makamlarınca gozaltına a . Onıkıler rapoıunda, Turkıye' bir ülke olmak yerinc. petrol ih.' (Bastararı t. cayfada) Eısenhower komunistlerin Vıet j mak lâzımdır.» # Belgeler dolavısıyla açılan raç eden bir ülke haline gelebil1 lınmıştır. mn eğ.tım duzenı de genış bır KARARA İTİRAZ Karaosmanoğlu'nun «Tarınv \c U'ashmgton Post ile New York nam'a vayılmasım önlemeye ka1 ' Yeni oyunlar çeıoeve ıçıntfe incelenmekte, menin vnllannı aramak.» önceki gece evlerinde arama rar vermıştir Raporda «Bövlece da kötü kullanılmış olan mulTımes'm lehınde sonuçlanan Yuk c?ha sorua, ışçılenn egitimi üEDİLECEK Raporda, bu alanda almacak | yapılan TÖS vrinetıcılennm baEperjı Bakanı Topaloğlunun a. kivet ve işletme düzeninde ösek Mahkeme'deki dâvâ da, Ame. bavariMZhkta Beyaz Sarar'ın do|zennds durularak Batı ulkele. tedbır olarak da. devlet ve \a I zı kıtapları ve evrakı da gotuÖte yandan. sanık avukatları. rudan dofcruya rol oTnad^h» açılc çıklaması şbyledir: nemli degiştklikler vapmak (;e ııkan hukuk geleneği içm buyiık rındekı ı«çı eğıtımınden ornek bancı şırket eşıtUğinm kalkma•Yabancı petrol şirketleriyle fı en kısa zamanda, Mahkemerun rulmustür. lanmaktadır. | reklidir» sozlerıne yonelen ebır katkı me\dana getirmıstır. Bu ler \erı]mektedır. Turktş'ın sı. petrol bulunan sahaya yabanvat müıakerelerinin yurütüidüğü vermis olduğu mahkurmyet kara»JYARBAK1R Zararh fa. leştınlerın, aslında Ataturk'un dâvânm kararı, bir yandan baSimdı^e kadar ı^çi eğitimir.de cılann yerlestirilmemesı, yaban1949 1950 yıllarında Çm'de Mao | şu gunlerde, bazı çevTeler ulusal ı rına Askerî Yargıtav'da itiraz ede alıyette bulunduğu ıddıasıyle 34 yıl once soyledıgı «Memlesın ozgurlusunu teminat altına Çe Tung'un ıktıdarm aelmesi ve >eterh bır eğitim plânlama<ı cıların ruhsat alıp da arama yapceklermi bildırmıslerdır Ayrıca bir sure once Dljarbakır'da 1ukette topraksız çiftçi bırakıl alırken, diger yandan da basının Moskova ile Pekın'm Ho Şi Mınh çıkarlarunızın aleyhine bır takun \apam<id'.ğı beiırtılen rapoıun madıkları yerleTe aıt ruhsatlarıa\ukatlar. Oktav Kurtboke'nın de tuklanan Amenkan asıllı Thomaması» ve «Bövuk çiftçi \e eleştui hakkını demokrasmın vaz Hutaimettni taıumaları. Ame jenı oyunları sahneye koymuşlarbu bolümunde, şoyle denılmeK nın iptali, yıpramna pavının kal! dır. Mısır petrolunün pahalıya ge mas Scauyler Bzeevt. Sıkıyoneçiftlik sahiplerinin iıjletebilegeçilmez bir unsuru olarak, Ameledır: nka'run Vıetnam sıyasetmde bır leceğı iddıaları. bu ovunlaıdan sa. dırılması, devlet payının arttırıl ] tın> Mahkemejsınce serbest bıcekleri arazi ceııişlijti. arazirikan yazılı hukukuna geçırmış«Artık. mensuplanna bir mik rttası, ana depoların rnüUleştmldönürn noktası teşkıl etnüştir. dece biridir. Gerçekler. hiçbir cıd rakılmış, daha sonra sınır dısı nin bulunduğu memleket böltır tar >ükstk iicrtl kazandırıcı, mesı, kâr transferi ımtivazının Bu gelişmelere karşt Amenlıa da di dayanağı olmayan bu ıddılaredilmiştir. selerinin nüfus kesafetine ve Bdylece aıtık hiçbir yönetim. 1930 yılının Şubat ayında Bao bunun için. K\erenlerle çesHli la golgelenemevecektir. kaldırılması ve ulusal rezervlerın (Bastarafı l. savfada) toprak \erim derecesine göre halk ovundan gızleyerek aldığı A.VTAKTA Antakva Lısesi pazarlık nsullerini uyfOlaTicı Daı rejıminl tanımaya karar verkorunması gosterılmektedır. Aıle plânlama^ı konusundakı sımrlamak lâzımdır» sözlerme kararları devlet sırrı» damgası vu miş bundan bir hafta kadar sonFelsefe Öğretmeni Saadet Ka20 milyon kayba bır stndikacılıtın devrlni t»konuşması sııasında Sağlık çar, «asırı sol faalivetlerde ba. Yabancı sennaye \ bır tepkı olduğu açıktır.söyVe rarak gızleyemeyecektır. rnamladıtmı kabul etmek zam*ra Fransız Hükumetı AmerıkaBakanı, yılda dogumlardan uğrandı Karaosmanoğlu'nun lunduğu» gerekçesı.\le dun goznı «eltnistir. Tarki>e, kapitalist # Yukaııda sıraladığır.ıız ge dan askeri yardım isterraştir Türkıye'deki yabancı sermaye' ılerı gelen anne olumunun her mek ve yapmak ıstediğı şey, altına alınmıştır. liMTiclenn riıscr brr sonucu da. bir kaikınma he\csiyle 29 >ıldır Tnrkite, hampetrolü «itndive nın yarattığı sonın da onıküenn 10 bmde 20 oranmda oldugu8 Mayıs 1950'de Amenka Franashnda Atatuık'un 3435 yıl n^alanmıMır. Uçi sınıfı da, bu raposunda enine boyuna ıncelen' Kaçar, gereklı knvuşturma nu, bır milyon doğum oldu. sa'va on mil\on dolarlık bir a« kadar hep pahalt (iatUrla satın once söylediğı ve erken olu«nalanma icinde. birtakım paalmı«tır. Hindistanın petrol itnamışür Raporda. bu alanda da' } apıldıktan sonra Adana Sıkığuna göre. 2 000 annenm geb». kerl yardımda bulunmByı kabiıl munden dolayı yapamadıgıdır zarlık usulltrijle, «ermayenin linde üağladığı \aril başına 56 konunun tanhl gelışimınden başyonetim Komutanhğına teslım llk nedenıvle öldugünü, 7080 ettıihnı açıklamjstır. Dana sonAtaturk, 1937 yıhndakı koâdeta >>adakasını alır gibi, bazı sent indirimi biz de > »ptırabilsev lanmakta, ozellık'e DP ve AP ıV eohlecektir. Avrıca, Antakya'da bın annenın çocuk du«urme ra. 1954'te Amerıka nın Fransa'va mısmasına şöyle devam etmıs zsmlarla >ttinmeje lorlanmıs. tıdarlannm politıkası eleştırıleruhsatsii ığnecılik yapan Fatma nedeniyle sakat kaldığını betı askerl jarcumı 100 ırulyon doları I dik, »on bes yılda 30 milyon dotır.» lar kazancımız olacaktı. Hindiv rek, «Sîmdive kadar Törk halkı Yılmaz adındaki bır kadm, sılırtmi» ve «unları sövlemi^tir; «Küçuk. büyük bütün çiftçıbulmustur. Bu meblag o tanhte rip çıktı*ı evlerde Kurtçuluk hep ninnilerle u^utulmustur. \e Raportı hazırla\an sendıka \» lerin i> \asıtalarını arttırmak Pransa'nın Çın Hınduıdekı har j tan'ın yapttrdığı ir.dirim saçlana [ «1 A^ustos 1371 tarihinden Hibaprop?gandaı=ı \ aptığı ıddıacıvle bııgün. kapitalist modellp kalkın' federasyon ba^kanları, bundan ycnile'jtirmek ve korumak ted ren 2 kovsel. 2 sehirsel böltecamalarının yuzde 78'mı teşkıl et | madığı icindir ki. Türki%c 20 mil1 Kozaltına alınmıs, d ı n »abah ron dolar kavba uğTaraı;tır. manın kabul cdilişinin U. vılınsonra, ısçının terael eğıtimdp. hirleri. \akit gfçirilmedcn ade takriben S0 bin kHHik bît mekteydı. Sıkıyönetıro Komutanlığına gon A ararlanabıîeceğı, geh'tırıcı d.», Türkije, mevcut tesislerinin I Mısır'dan >enı ithal edilecek lınmahdır. Herhalde. en kükitlevi kapvavan bir ön «alı*. 1954 ılkbannda Eısenhower ıda ' petrol hem ucuzdur. hem de buderilmistır ham \e ar» malları bakımından | meslek eğıtıraının ağırlık ka?açük bir çiftçi ailesi. bir çift msva, bir pilot calısmaya ba«. resı Fransızlara, Vietnarn'da ye ı günkii ihtiyacımıza uygnn vasıfdı^a, >cni ithale bağımlı, hem de nicağı, kendı vonetkılerım ı ç n hay\an sahihi kılınmalıılır. lanacaktır. Çalısmanın avrın. nılgivı önlemek ıçın bu ulkeve «ie hazsr!ayahılece£ı, lsçı çocuk milyor.lurca işsizin vurt dışın^ : Bunda ideal olan dktiz dejil. tadır. Mısır petrolünü Kınl Çintılı ön projrsini savın Şfira' asker gondermeye hazır olduğu larına vuksek eğitim olanaklaıı rıkmak için kmrujça sirdisi bir1 he>(çir olmalıdır. Öküz. ancak den sonra dıin^ada satın alan mıza Prof. Dr. Hüsnü Kisniş. nu ıkı kere bıldirmiş. ha»tâ Çe , ikinci ülke olmamız. alevhimîze hazırla\an vcnı bır eğitim du. tablo ile karşı karsı\a bulunmak hü7i şartların henuz temini çi takdim edectktir.» nevre Konferansı dalıa toplantızenı onermektedırler. tadır» denılmektedır. güç bolgelrrde ho> KÖriılebilir. değil, aslında lehimize bir faklar yapmaktayken Vıetnam'a as ' tördür. O«mek ki piyasavı ivi sayfads) (Bajtvarı, 1 Kovhiler için. umumivetle pul Yabancı sermayanın kalkındır1 İlâç Sanayileşme sorunu ker göndennek için bır tas»rı i takip edtşeıtnu. Bur.dao bnvle de Şuğu pratik \e fa>dalı buluTrıaft İÇ4n degtf. ka««MrtaIt ıcınj ce ve ınançla bağda^tıramadıgını JConu«masmda, ılâç sorunundan Onıkıler lapomnda 'daha sonra hazırlayıp koagrevo »iMinıuşıur. ı oyle vapacağız, nerede ucuza burura..Traktorler, biîvükv çittçiB<kl:gjne ıçaret>odUdıkten sonra, açıklar.» derulmışür. da bahseden Bakan Akyol, »anayılejme soıunu öîeîîhde duFakat, müttefıklerı de aynı şeyı ı lursak oradan alacajfiz.» lere tavshe olunabilir. Kö\ •sunları söylemıştır : rulmaktadır Turkişc'deki sanavı. raporun bu bolümunde, yabancı' vapmazlarsa, Arnenkannı tek bade \e vakın kb\lerde müşteBazı gazetelerde, fıkır ışçıJerlleşme çabalannm tarıhsel bir go sermaye »etırüırken uyulması ge l «tlâç sornnlan arasında. memle. şına asker gönderme yoluna gıt < Shell Genel Müdürürek hannan makinalan kul run sendıkalarından ıstila etmerunumunun de yeidldığı raporun renen ılkeler de onenlmektecür.' ketimizdrki mSstahzar ilâç mesinın doğru olmayacağı kong | landırmak, kihlülerin ayrılaBunlar başlıca. ekonomik duzen t ye zorlandıklan. ıstifa etmeyenleVıu bolümunde. •Liberalizm moda nün sözlerî bollugu «ade mııessir ve ocaz re tarafından ifade edümiş ve ! ma>acağı bir âdet haline %rde empoze edıcı olmaması, ılerı < nn ışlerınden çıkarıldıkları da m> nın «Türk toplunuımın vııcud mamullerin imali itivadının başkanın teklıfı reddolunmuştur. tirilmelidir.» yadırgandı teknolojı getırrnesı. >erlı kay j belirtılmış, «Türkiye Gazeteciler olfulerine uyma>an bir konfeksihemen ortadan kalkman, ver Muşteıek harman makmala Yıne Vıetnam raporunda belır ı naklı kredı kullanılması, ıhraeaSendikası. devlet ve millet bujon elbi^esi» olduğtınun anlaşıldı. öte yandan Turkıve Pptrollen ver mevcut ilâc i^rafı ve fivat nı oneren Ataturk. tarım potüdığıne gore, Amerikan Mıllî Gu ta yonelmesr. kâr transfennın sı ' tünliiğümBze karşı olan her tur. ğı belırtılraekte, daha sonıa devlei A O Genel MudÜru Selâhattm lar Kelmektedir. Burada, tarlıtıkasım da çızerken, tarım venlık Kurulu Çenevre muzake Özkan. Shell'm Tıirkıye Genel nırlandınlması şeklmdedır. Ra ı lu anarşı hareket ve eylemlenmn çıUk \oluyla \e plânlı kalkınma tısmanızı istedifimiz e«K pr«b merkezlerının kurulmasmı, relerını «Bir Usfiye le«ebbü»ü« Muduru Butler'ın demeci uzerikesinükle karsısında bolanduğuöonenune rağmen neden kalkına porun bu kısmında somıç olalem, halen ilâc fivatım takdirDevlet Üretme ÇıîtUklerının sa\mak.taydı ve bu muzakerelere ra'i, «Türk işçi hareketinin siva ' nu bir defa daha tekrarlarj» demadığımız konusunda ozel teşeb ne kendisıyle gorüsen a a. mude esa^ kabul edilen "sınaî teknık ve modern tecrubelen o derece muhaliftı ki Fransa Çın sal bir süç olarak iktidara ortak rulmıstır. busün kifa zaman ve az yatnım'a habirine «TPAO ile Shell'in Mumaliyet esası* karandır. Bujavmasını ve «Gereken tekHındmde komunistlerin iktıdan çok kâr peşinde koşması gosterıl olduğunda, hem devlet kesiminin rat Vâdisinde ortaklasa petrol nun favda, mahzttrlan ve ilâr nik ve kanunî her tedbirin ete geçırmelennı kabul ederse mektedır. ^onetimini denetle>ece|i, hem de ı aramalan için 1 mil>ar 400 milfivatına tesir eden faktörler • akit »eçirilmeden alınması» Amerikanın Fransa'va vapmakta > abancı sermaveniıı faali^et alanRaporüa kalkınnıa içîn bnerılen incelenerektir. Bn konuda Eeyon liralık yatırım \apmalarının nı» da ogutleınektevdı olduğu yardımı durdurmasım tav larını ulusal kalkınma plânları yeaı bır modelde, teme' ilke olazacılık Genel Miiaiirlö|ö bil. söz konusu olmadıgım» açıklarruş • •• sıye etmış ve bu hususu Fransa'içine itmejti b»îaraca*ı» ıfade rak devlet kamu kavnaklaıınm ti verecek ve tedbirler tartıtır. Ozkan. «Konunun iki vıllık Cıınıhurlvtt US 13S.50 va bıldirmesini Eısen'nower'den , baîkalarının çıkarına kullanılma edılmektedır sılacaktır.» bir geçmişi vardır. Ortada benüz Rcşat 31» 315 ı^temıst: ması. uretim sonuçlaıının ^mtı^a^ 199. 195 kesin anlaşma da voktur. RakHamit Dış ticaret ve toprak I Yuksek Sağlık Surası'nın çalı«. ıçın kuUanıImaması ve devletın ge 14*.. 13©. Am kam astronomiktir. Iki yılda ormaları birkaç gun daha devam reklı goıduğu verlerde özel >eılı (Baştarafı 1 inci sayfada) Napolysn 14». 1M.~ sorunları j taklasa harcanan sadece 15 miledecektir. 24 âjr»r ve yabancı sermayeji sııurlarna »on liradır» demiştır. TPAO GeOnıkiler raporunda Tuıkıye'nin ı hızmetı gorduKieıını, mılleuen ı jetkisi gosterilmektedir devlete \ enlmesıi"n | ELEKTRONIK nel Mudüru «Shell Genel MüdSdı^ ticaret durumu uzermde de 1 ahn?nın tabıi olduğunu =oylemıs ve E j durulmakta. dıs tıcaretm Turkıve 5AIMAVİ VE lünün demecir.i vadıruadığınt, Yeraltı kaynakları Mılis esrafındao merhum mek Maha"llesınde" 13000 metıpi gıbi azgelışmi'î ulkeler için. genel Butler'in Ttirki\e petrollerini TEŞEKKÜR TİCARET Hasan Sureıya ve meırıume Turkıye'nuı jeraltı kajTiaklarıKare «aha\ a kuıulan \e bugur I olarak kalkınmayla ıçıce hır «)bajUytcı nitelikteki sözlerinin orMukâfat Mentese'nın ogulları nın bugunku kullanıhş biçımının NJşanlanacağ» 18 6 1971 unhlnde bır traiık kazası «onucu kalku değerı 35 mılvon lıra olr.n j DanısUy 1. mcı uaîre Başfcanı tak çalifmalan olumsuz vönde yarattığı sorunlara da onıkiler ra. rurt olduğu belirtilmektedir. Ra I Kultur Sıtesının devlete bağış . dırıldığı Araerıkan HasUhanesmde vefat eden Sıyasal Bılmler FakulFuaev» MenKşp :• j> e M . Stmıporda. tarım ve toprak politıka1 etkile>ebileceiini ve bu beyanlatesi oirencisi kızım pormda senH yer veriltnistır lanacağını ıfade etmi=tir, Prof ha Moj ı'n,, v , R,fJt \ioıi. sına değuıılırken de üıetımın art { rın petrol sana^iinin ciddiyetivle «Turkije'de Cumharijetin basm ''Tın kardej trı. Oy a M Alılör^, «Kültür Si»e»i, knmlacak TELEVIZYONUNUZU, B E Y H A N Ü L K Ü'nün bağdaşmadığinı» da sozlerıne ekdan beri iktidarda hulunaıı hukıı. tııılması, tarımdaki artık değerin 1* Bainn D»n «t ve Mete E«olan 4. üniversitenin çekirdeğinı eenaze torenine bızzat iştırak edenlere çelenk gondererek buvuk acıdondurulmesı. tarımın lemistir. mer. Fıllz \ e Murat Gençer ve metlcı. madenlrr konusunda tu koyluje mıza katılan Sıvasal Bilgiler Fakultes! oğrencilerı Fen Lı.esı ojretsanayile^me ıçın bır tasaıruî ka% 1 teskil edebilir. Bnnu samimi bır ÖZEL Gonca ve Önclr Guton m b». tarlı ı t sana>ileşmemİ7İn stratejik T , t " . V e °* r e n c i l e r l Istıklal Ortaokulu ıdarecı ve oğretmenlerı Sakalar nağı haline getirilmesı istenmek I dilek olarak dn>ur«yoroz» dpbaları. Menteşe Ozargua ve Akilıti\acl;ıri!iın icerden karjılanma ! Ilkokulu oğrettnenlerı, Seydişehır Okutma ve Vardım Demegı ve dıTEMİZLEYİCİSİ kava aılelî' oin \pfcnlen Ata6 Temmuz C. Evvel 13 te, tarım düzenindeki ağalık, kre | mıstır. sma da>aı\an bir politikd izlemcger tanıdıklara. mektup; telefon: telgraf ve gazete »racıhğı ile ve%a mer, Arman ve Öncu ailelerıdı dağılımı. tefecılık gıbi olumsuz fvımıze kadar gelerek bassağlığı dilevenlere avrı ayrı testkkure ımde >eteri kadar u>anık olamamış. nın emşts'erî Batuın. TsmerV) S M \onler teker teker incelenmekte , «> Kan bulamadığımızdan gazeteniz vasıtasıvle sukranlanmı sunarıro lavdır» denüen raporda. rnaden Gencer ve G e , aii5lerınin • Ç a dunurleri ? $ k . \ana , l n c i a konusundaki somüru duzenme de dır. Raporun bu bölumünde daha ' Aılesı adına babası sonra toprak reformu konusu ele 5 Noterı: Is Bankası Gsncl Mui gınılmekte, borç karşılığı uretııBaştarafı 1 inci sayfada) Matematık Öâıetmeni alınmaktadır Onıkiler raporunda, V 4 33J2.18 |6]9 19 < 2145 21S 44 duılugj mu«mr a^usatlammın ıpotek edıldiğı bne surülmekAna; asa değışıklığının ortanın Mehmet Sun CLKU aan aıle büjugurauz; e«£iz mE. 8 49 434 8 35 12 00 2 01 6.34 le ve bu arada Turk bor cevher bu konuda da, partilerin turumu solu eğılımınde \apılmak ı^tersa n ıncelendikten sonra. toprak refor lerınin durumu anlatılmaktadır. dıgım ıddıa eden TaUt Asal, Has: 26645633 mu «o\le taııf edılmektedir: AVCKAT GeçmH ıkhdarlarm yeraltı kay şo\ le devam etmıstır : Toprakla onu işle>enler arasın«Mevcut ve gelecektekı iktı. daki hukuki ilişkilerin duzenlendarların kendi fikir \e feUetemesi \e i>ilc<;tirilmesi. tarımsal HAŞHAŞ YAĞI lerine före vornmlanmava raüuretim yapanların topraklandırılsait, ne oldufcu \e nt olmadıîı öiumii île bizleri sonsuz Takviyeli Fransızca öğretimi yapan ve bütün sı { ÜRETİCİLERI tnası ve uretimden doğan değer buçün artık şdn ısığına çıkmıs acı ıçınde bırakan sevgili eartıklarının kendileri tarafından olan ortanın solana mötema>ıl mnannm denkliği MÛIÎ Eğitim Bakanlığınca kabul \ şım, oglum ve kardeşim, GÜÇ DURUMDA kullanılması» raporda, bu tarifm bir Anayasa de|isıkli|:i düsünüedılmiş bulunan \ duçar olduğu haatalıtetan kur sonucu olarak yapılacak isler, (T) EDUAR ŞOBAN'm Basaran: 2088 5611 lemer.» OLDUKLAR1NI tulamıyarak yatmakîa oldugu Özel miilkiyetin «inırlandmlması. Ankıra Vuksek Ihtısss Hasta cenazesıne Iştırak eden, çe(5> tşletmelerin rantabl ölçuler iAÇ1KLADILAR hanesınde S Teramuz 1971 gunu lenk gönderen havır müesçyıde tam toplulastırılması. T) Ta Hakkın rabmetine ltavusmuslur seselenne bağışta bulunan AFTON (Hakkı MERDİVENrımla uğraşmayanlann ekilebilir Cenazesi C Temmuz 1971 gutelgraf, telefoala taayette Ct bildiTİyor) Ahond» hss. topraklara sahip olmalarının önnu (bugün) oğle namazmı mubulunan akraba ve dostlanhaş yağı çıkaran yuzlerce ımateakıp Ankara Hacıbuvram calcnmesi, (T) Mıras ve dığer yollar mıza tesekkür edenz. mıınden alınarak Ankara Asıî lât^ı* Hükümetten, ekicılere o\ la toprağın parçalandırîlmasmm Orta 1 inci smıf KAYITLARINA başlamıştır K ıtKzarhktakt «bedı ıstırahatgâKşi: Nano Soban duğu gıbı kendilenne de tazm;onlenmesı. (D Reform başarılıncaAdres: Dıkmen Caddesi Harb Tarihı Enstıtüsü yanı î hına defnedılecektır. Annesi: Rose Soban ; nat verılmesinı ıstemısler ve ya kadar geçecck süre icinde orTel: 17 \1 3* \NKARA î AILESt Kardesi: Alex Soban j «Hashas ekiminin kajdırılması takcılık ve aıacılık bicimindeki iiile imalâttaanelerinme kilit >ur retimin belli oartlara bağlanması TeRa: 40 5616^ mak ferekecek» deroışlerdir >e duzenlenmesı. llâncılıkJ 4141 5636 Poyrazıar 17O4SS35 i Nıhat Entn Hükümetı tarafır. Sonuç dan 19T2 yılı sonunda haşh=ış (afyon) ekimının vasaklanacağı Onıkıler raporunda, bankacılık kararınm açıfclanmasından sonve kredi duzenimiz, Sosyal Sigor. ra. ha=has yağı imal ederek geta ve asgari ucret sorunları da ı cimlerını sağlayan vağ üretıciele aluımakta, en son olarak da,' Sekreter; DaktiloSekreter; Dahiliye Mütehassısı; lerı. mağdur duruma oüışürüîidare reformu üzerinde duruhnak ' Hemşıre; Tahakkuk Memuru; Muhasebe Memuru: dük'.erını bıldırerek ozetle şov tadır. Idare reformu konusunda, Memur; Muhasip; Veznedar; Depo Memuru; Evrak Sıra le demıslerdır : Keşif Bedelı onikilerın Türktş Yönetim Kuru | Geçıcı Teminatı lbale gıin ve saatı No: Memuru; İc Hızrnet Şefı: Nobetcı Memuru; Damşma Isin yeri ve cinst TL. «Biı geçimimiri hashas'tan luna sunduklan raporda, sosyal TL. Memuru; Yurt Amiri: Kasirer: Korm: Büfeci; Meyvaf ve küspe imal ederek sa{demokrasi duzenmde, devlet ve 0 200 mm.nık 1100 roetre ve <? 150 mm.'lik 18400 metre kil dancı; Hademe; Hademe ve Bekcı Başı; Teknısyen lıvoruz. Hashas tkimınin kaldı. halkın, yönetımde ve sos\al faabuz satın alınması v c M. Kemalpaşa Ovaıındaki ınşaat 154 330,00 8566,50 19/7/1971 Pazartesı 11 00 rılmasından sonra imalâthane. lıyetlerde, dengelı bır ortaklık için (TornaTesYivoi; Tekrısyen (Kımya>; ' Kütuphanecı; mahallmde aakhyesi. lerimize kiüt vurmak gereke. de bulunacağı ıfade edılmekte ve Kütüphane Memuru; Anbar Şefı; kavtt ve Kabul îşKum çafcl nakliyesı (M Kemalpaşa Ovası) 102.980,91 6.399,05 19/7/1371 Pazartesı 16 00 tek. Maden ki, bövle bir yasaU şöyle denilmektedir: «Sosyal delerı Memuru. lama sbz knnnsudnr, msŞdor mokrasinin sanayileşme ve kalkm 1 Yukanda vajılı ışler. 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi «ereğınce kapalı zarî usulü ile gosterılen gün v saatlerde Bursa İstekhlerın Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Medarnma drisntememiz için bizim ma ıiK»delînde. devlet daha çok eTOPRAKSU XVI. Bölge Mudurluğu Merke* Ekıp Başmuhendıslığınce (Cemal Nadır Cad. Kiîilay 1$ Hanı Kat 1 . 2 ) eksıltzıınlar Cemiyetıne; ıMüîî Müdalaa Caddesi; Müdad« <luramumu7 ele alınsın. Hiikonomik ve sosyal görevler yükmeje çıkartılmaktadır îaa Apartmanı) müracaatla; aranan şartîarı oğrenekümet bize a^çiçeği vafı imallleıımi* olacaktır. Bunun yanı sı I 2 Ihale dasvaları, çahşma saatlen dahılinde Daıresınde görülebıhr. n« vjnvjaii makin» versin r«, sosvalist ülkelerdeki isci dik rek; alacaklan müracaat formlarıriı doldurmalan 3 tstenılen bel^eler : *) 1971 yılı vizell Tıcıret Odssı BelgesJ, b) Benzer ış belaesl, c) Usulune uvgun hazırlanmıs mal! \eterBizler bundan bnvle ayçiceji talanndan farklı olarak. (^c^lelin ve en gec 16/7'1971 tarıhine kadar O.D.T.Ü. Personel vafı imal ederek. havatlarınmı vanmda. en bhyiık ekonomik ve i Müdurlüğüne postalamalan ve bıldırılen sınav gun ve lık belgesı, d) Oz«l f«nn! şartnamesı ve ıdarl sartnamesmde cıns ve mıktarı beiırtılen makıca ve teçhuat öevannarnesı devam tttırflim. so*yal (törev ^üklenen kuruluş \ 4 t'teklılerın U« iştırâk belgelerı a!*bılme!en için saatınde Personel Mudürluğünde hazır bulunmalan en geç 16/7/1971 Cuma gunü saaı 17 00'je kadar muracnat eimelen sarttır lar. kitlescl tesebhıısler olacaktır | Ekanaınık deterr kficümsen5 thaleve ıştırtk belgesı »lanların, gerekmektedır. ıhale saatınden bır sa»t evvelıne Kadar usulune gor« hazırlanmış teklıl mektuplannı Bu bir »nlamda. mcrkezi hükümiyecek bir vrkun tntan a l n ı Evvelce muracaatı bulunanlann da bu esaslar makbuz kar»:lığında Koroısyon Başkanhğın» vermelen gerekir. met otorite^'nin dı^ında. ama o I Ranaviinde veri olan vaj ıırelıicinde muracaatlarnı jenüemelen lazımdu. Posiada \akı «ecikmsler kabu! edılmez. nunla paralellikler ic'ndc bulu | eiltrl bizler, Hukumetten ı«r DUYURULUR. ıBas.n. A. 1080117476'5611* nan yeni ve dinamik bir unsut L cözam vaiu bnlmasını acılcn dur. beklivonız.» (Basm: B, 80317194 Sosyal demokrasi OlayîannardındakijGİaEİİ Koçaş Selçuk ve Kurtböke Sıkıyönetim Cenevrt anlaşmalarını Amerika ballalamıs M Topaloğlu Sağlık Şurası gözü yormayaıi örünhi TGS Ptof. Ors vinizc adar gdccchMr bekleyiniz. iALTlN I ' PROTOIM YEF&T tkindl .1 GOHP MENTEŞE TEŞEKKÖR Yatsı DP'li Bsal FRÂ?İSIZ ÖĞRETME1SLERIE * Orta Dogu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Ünivereilemiı, çeşitlî bölümlerine aşağıdaki unvanlarda elemanlar alınacaktır ANKARA ÖGRETİM DERNEGİ TEVFİK FİKRET LİSESİ \ \ Topraksu XVI. Bölge MUdinlOğOBuısa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle