13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Teounuz 1971: Di9 Haberler Haklı ile gerçek farklı ı ogrnyıı sSylemek ile sonnç[ ta kazançlı çıkmak, çoğn ısman aynı şey demek de. ğildir. l,'»k jeçmişe bakmaya lüznm yok... Dünya politikasmın günlük ge. lifmelerini hatırlayahm: 0 Vietnam'da Amerika haksız bir «avaşı başlatmıştır. Bnnnn bakazlıfını »öyleyenler nerededir «bndi? CAKABTA, (aa.) ndonezya'daki iki büyük muhalefet partisi (Nahdatül Ulema ile Milliyetçi Parti) geçen Cumartesi günü yapılan seçimlere hüe karıştınldığını üân etmiştir. Nahdatül ülema Partısinın Başkanı SUbhan Nuri îhsan, birçok seçim bölgesine vatandaş lann özgiirce oy kullanma hakkına ve oylann gizliliği ilkesine saygı gösterilmediğini belirtmış, «Bütun ülkede o sandıklan iktidardaki «Golkar» Partisi menKobert Kennedy öldürülmfiş. suplannın elindeydi» demiştir. tSr. 1968 seçimlerinin Baskan a. Amerikan Senatosunun üç nzun saçh üyesi Demokrat George Mac Govern; Demokrat Sübhan Nuri Ihsan'ın bildirüıği day adayı Senatör McCarthy ne göre, Cava'nın batısmdakı Edvvard Kennedy ve Demokrat Mike Gravel, Niıon yönetiminin dış siyasetini değiştirpolitikadan çekilmek zornnda Indramaju bolgesınde müslü meye uğraşmaktadırlar. 24 Haziran günü de Senato Dış İHşkiler Komitesinde de Çin sikalmıstır. Johnson'nn yardımcısı man seçmenler ancak ordunun yaseti üstünde birer konuşmalan sırasında çörülüyor. Humphrey Ue, yeniden bir sedesteklediği bir gençlık örgütü natörlük almak için neredeyse üyeleri peşlerinde oMuğu haldrkendini harcamıştır. sandık başına gidebılmıslerdır. Anu, Nixon1»r her zaman başNahdatül Ulema Partisinin Baş «sdır. karu aynca Cava'nın ücra köşelerlnde sandıklardan çıkan oy0 Birleşmi? Milletler Gfivenlik ROMA, (a a) lann degiştirildiğini de iddıa Konseyi 1967 Kasıra karan ile, etmiştir. tsrail'in Ortadogn'daki savası | talya'da greve giden otel Milliyetçi Partl Baskanı Mu başlattığını resmen tesbit ve tesI müstahdemleri, vaşamalancil Hmiştir. * na yetecek kadar Ucret is hammed îsneynı ise, Cava'nın doğusunda ve Balı'de seçimlere tediklerini, bu para verildikten Ne var ki, bütun çabalara ve BEYRUT, (THA) hile kanştırıldığım tanıklara da sonra bahşiş müessesesinin ortakbihlere rağmen, tsrail yine yanarak ıleri sürmüştür. Bali, ağdat Radyosu, Irak Hükumetinin tsraU'in Arap ülkelerine tadan kaldınlmasına hiçbir iti deki parti temsilcileri bu durulsgal ettijtf topraklann hâkhni karşı plânlarını altüst etmek içın yeni bir plân hazırladıgım razlan bulunmadıgınj açıklanuşdurnmnndadır. mu protesto etmışlerdir. afık'amıştır. ST. GERVAİS, lardır. Bagdat Radyosuna göre, bu # Güney Afrika'nın bir avuç on 24 sast için, Alp'lere tırman Grevcilerden biri, «Biz bahşi* plân Irak Cumhurbaşkanı Ahbeyan ve aynca Rodezya'daki mağa çahşan 8 dağcının, eyistemiyoruz. Bahşiş kaldınkıbilir. met Hasan ElBekir tarafından benzerleri, bn filkelerin siyah çorı ayrı kazalarda öldüğü polis Bizim tstediğimiz. geçinebilecek hazırlanmıştır. Ivnlnğnnn ezmektedir. Bnnn kadar paradır» demiştir. Plânın suretleri 13 Arap 01 tarafından açıklannuştır. Reuter Tfirkiye Cnmhuriyeti'nin de araAjansının haberine göre, ölen Bu yıl içinde dördüncü defa irfjdntn Kral ve Cumhurbaşkao lannda balnndnga sayısız filke dağcılardan ikisi kadındır. Kazagreve katıldığını belirten bir lanna verilecektir. yermiş, Birlegmis Milletler de başka işçi ise, «Bol bahşi? bıraIrak Hükumetinin yüksek de larda ölerüerden üçü genç Françeşitli eezaî kararlar almıştır. kan turistlerin devri çoktan gerireceli temsilcileri, Arap lider sız dağcüandır. Bunlar Mont Am» Güney Afrika'da da, Ro. de kaldı» diye konuşmuştur. lerine bu plânı teslim etmek U Blanc tepesi yakınlarmdaki «AlGrevci, haftada, bahşişten ortadezya'da da, beyaılar siyahlan zere Kahire Aden, Sana. Şam, gullle de Goterweis» tepesine çıkNEW HAVEN lama olarak 6,5 dolar (100 TL.) Beyrut, Cezayir, Tunus, Rabat, mağa çalışuken 600 metrelik bir ezmeye devam ediyer. • FOStL 1967 jTİında Mısr* alabildiğini, turistlerin, oteUerin Hartum, Trablus, Kuveyt, Cid tıçuruma yuvarlanarak ölmüşler daki Fayum çölünden Yale Ünl« # Portekiz, Afrika'nın Mozamyeteri kadar pahalı olduğunu öne de ve Amman'a hareket etmis dir. bik ve Angola gibi topraklann. Bir Fransız kadın dağcısı da, 1 versitesine getirilmiî fosüleı a n sürerek, bahşiş vermeğe yanaslerdir. Insanla ilgill görülen maydaki inssnlara karsı, geçen yüz. talya sınırı yakınındaki •Paroi de sında türüne ait bilinen en eskl madıklannı sözlerine ekleröiştir. Irak Radyosu, plân hakkında mun yildan kalma sömürgeciligin bfi. Geles» tepesinden kayarak Odalann temizliği ile ilgilenen bu fazla açıklama yapmamıştır. Yalkemiğe raslannujtır, tün insanlık dışı metotlannı ny. tür. grevci, ttalya'mn turizmden bünız ElBektr tarafından hazırlagnlamaktadır. LAS VEGAS yük paralar kazandığı tfünlerin nan plânın Siyonizmin, sömürge • EVLENDİ 14 yaşında fina artık tarihe kanştığını öne sürgılığin, ve emperyalizmin Arap Fakat Portekiz'în bn tntmnn. kavu$an sinema sanatçısı Sutt ülkelerine besledıği kötü nıyetdükten sonra, «Buçünün turisti, nn ldmse önleyemiyor... Lyon Las Vegas'ta bir reklâm sir lerini belirttiğini ve bunlann Akendi valizini kendi taşıyor, kenketinin sahibi olan 33 yaşındaki # Ikinci Dünya Savaşı sonrarap Birlıği yoluyla nasıl ortadan di yatağmı bile kendi raptyor» Roland Harrison ile evlenmiştir. ıında Angloamerikan gmbn ile kaldınlacağını izah ettiğüü andemiştir. Evlendik, 24 yaşında Lyon «Lolita» filmi Sovyetlerin yaptığı pazarlık, ba. latmıştır. OTEL MÜSTAHDEMLERt •• 0 / 10 İle ün lraTannrn» ve ilk evliliğini n ülkelerin nüfuz bölgeleri için. Çok mutluyuz ZAM İSTİYORLAR 1963'te sinema oyuncusu Hamiltoo Kudüs'te durum de kalraasına yol açmıstır. Ülke çapmda 4 büyük greve Francherci ile yapmıştır. Bngün ne Tnnanistan'daki dik. KVDÜS Mea Shearim keLXKÜ ERAY (ARDA) birden gitmiş olan otel müstah OrtaDoğn sorununda ABD'nin İsrail'i tutmasına karşı Arap cephesine destek olan SovENGİN ERAY taya, ne de ÇekosJovakya'dakl siminde yaşayan koyu dindar mu YENİ DELHİ demleri, bugünkü havat pahaltlıbaskıya, kimsenfaı itiraz edebile. seviler, dıni bayram günü olan • KAZA Hindistan Basm Ankara yet yöneticileriyle Mısır Dışişleri Bakanı Mahmud Riad geride bıraktığımız hafta içinde ğı karşısında ücretlerine ^'ol cek gflcfl vardır. Cumartesi günü, sokaklarda doBirliği Iiberya bandıralı 10,850 ton Moskova'da buluşmuşlardır. Ba görüşmelcrin sonnnda Sovyetler Mısır'ı destekliyeceklerioranmda zam istediklerini otel lasan otomobilleri ve diğer büluk «Ocean Glory» yük gemisinin ni bir kez daha belirtmişlerdir. Fotogrrafta; Riad; Brejnev ve Gromlko bir arada görüHalbnU, Ynnan halkı da, Çek yöneticilerine iletmişlerdir. tün araçlan bu hafta da taşlaBengal körfezinde battığı açıklaa balkı da haklıdırlar. (UPİ) lüyorlar. maya devam etmislerdir. Otel vöneticileri ise, bu zanv Cumhuriyet S634 mıştır. mın kabuîü halinde meydana geBiı ve bizim gibi çak tnsan, lecek fiat artışlanmn. ttalya'yı, dünyadaki dogrnları kendimize göre aksettirraeye çalıştık. Ga. başlıca rakipleri olan Yugoslavya, yemiz, oknrlarımıza, çagdaş dün. Yunanistan ve tspanya karşısmyatıın her gün içinde yasadığı da, turizm alanında rekabet edegerçeklerden bir nebte olsan ve. mez hale düşüreceğini, öne sürrebihnekti. mektedirler. ttalya'daki 43.000 otelde greve Dünya düzeldi diyemiyonız. gitmiş olan 220.000 otel müstahAma dofrnUnn degiştiğini söy. StNGAPÜR, (THA) demi ise, bunun Italyan turizmilemeye de kimsenin giicü yetmenkan Devlet Başkanı ne etlrisi ne olursa olstın, lstekmez. YarcUmcısı Spiro Agnew, lerinden vazgeçmeyeceklerini kedün Singapur Başbakanı Lee sinlikle açıklamışlardır. • Madenlerde. barajlarda, karayollarında, hava alanlannda. kazı isterinde ve her tür inşaatta. Mehmet BARLAS Kuan Yew'ie yanm saat süren Grevcilerden bir diçeri, «Bn ül• Gövdesı Motoru Transmısyonu özetle tüm aksamı Caterpillar mamuludur. bir görüşme yapmıştır. Agnew kede, avda bir milyon liret ve Yew görüşmelerden sonra (24.000 TL.) alan vargıçlar ve • SatışParçaBakım ve Servls problemlennız ıçın birlikte golf oynıyacaklarmı söyavukatla bile greve eiderken, en lemişlerdır. ADANA ANKARA İSTANBUL İZMIR düşiik ücreti alan bizler neden VEFAT Dünkü görüşmelerden önce greve gitmeyelim?» diye sormuşşubeleri ile ÇUKUROVA. Agnevv, kesinlikle ne gibi kove tur. nulan tartışacaklannı bilmediCaterpillar kalitesi ve Caterpillar garantisi ile hizmetınizdedir. Bir otelde «Bellboy» olarak çağım, ancak kuşkusuz Niıon yöTAZİYET lışan Antonio ise, ayda sadece netiminin Çin Halk Cumhuriye216 dolar (3.000 TL.) aldıgını, buîdaremlze fpnelerce tmek \erTÜRKİYETEKTEMStLCtSl tine koyduğu ticaret kısıtlamamis değerli arkadaşımız Fatih nunla 6 kişillk ailesini geçindirlarının ele almacağını bildirmiş( C l ÇUKUROVA İTHALATveİHRACATT.A^. BSUesi Sebeke Amir muavinl dikten başka, ana • babasma da tir. yardım etmek zonında olduğunu NECATİ GÜLDÜR Agnew, Pazar günü y«ıptığı aAdana Tel: 4723 Ankara Tel: 124460 Istanbul Tel:474830 IzmirTel: 24159 söylemistir. çıklamasında, Nixon yönetiml 4 Temmuz 1971 Pazar gunıi veADIS ABABA, (a.a.) HtKÜMETÎN TEKLtFİ fat etmis ve cenazesi 5 Tem nın Kuzey Vietnam'm yeni bamuz 197] günü kaldınlarak e frika Kıt'asım bir baştan bir Durumla yakından ilgilenen nş teklıfıni cıddi bir şekilde bedl Utirahatgahına tevdi edübaşa geçerek Hint Okyanuttalyan Turizm Bakanhğı ise. gozönune aldıgını, ancak bunu miştir Merhuma rahmet. kesunu Atlantık'e bağlıyacak otel müstahdemlerine haftada asBırleşık Amenka'nın kabul ederli ailesine ve tdaremiz per4800 kilometrelık Afrika karagari ücret olarak 116 dolar ödendıp etmeyeceğıne dair yeterli bıl sonell arkadaslanmıza bassağlı, CatOT** O CamTnaaaıa Caterpı» taaoc CD a* nsoiaamraş nunjııiı yoluyla ilgilı plânlar şekıllenmesini. haftalık çalısma süresinin gi sahibı olmadığını açıklamışğl dileriz. mektedir. ise 40 saatle sınırlandınlmasını tır. İSTANBUL SULAR İD/VRESt Rektaş: 3697/56Ûİ Altı ülkeden Kenya, l'ganistemiştir tşçi sendikalan ise. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ da, Merkezî Afrika Cnmhuriyeasgari ücretin 152 dolar olmasını ti, Kinsasa Kongosu, Kamerun taîep etmişlerdir. Basm 175455628 ve Nijerya geçecek olan karayolunun kıt'anın ticaret, turizm ve kültür hayatmı canlandıracağı bildirilmektedır. Bu altı ülkenın kurduğu «Afrika Karayolu özel Komisyono» Izdırabını çektiğim belkemiği fttıgı (Herni Discal) nun Adis Ababa'da yapılan ılk hastalığımı; ameliyata lüz>Jin bırakmadan tamamen toplantısma tngıltere, Fransa, iyileştirerek beni sıhhatime kavuşturan değerli dokBelçıka, Batı Almanya, A.B.D., tor ve büyuk insan S.S K. Nişantaşı Hastahanesi FiJaponya ve Hollanda ile Ulu«ziktedavi ve Romatizmal Hastalıklar Mütehassısj sayın lararası Kalkmma Bankası, Uluslararası Karayoüan Federasyonu ve Uluslararası l$çi Örgütü gözlemcı göndermiştir. bütün hastalara oMuğu gibi bana da yardımını esirKomisyonun ikinci toplantısıgemeyen ömek insan ve kıymetli ilim adamı S.S.K. nın Mart ayında Bangui'de (Mer Nişantaşı Hastahanesi Başhekimi JinekologOperatör kezi Afrika Cumhuriyeti) yapılması kararlaştırılmıştır. sayın Komısyon üyeleri Mart ayındaki toplantıdan önce Kamerun'un baskentı Yaunde'de bir candan teşekkurlerimle: en samimî şükranlanmı a n araya gelerek Yannde Bangni im HASAN DÜLDl'L e d e r arasmdakı 800 km.'lık karayol'Jnun durumunu yerinde incelemek amacıyle Bangui'ye karaCumhuriyet 5637 dan eıdeceklerdir Afrika Iktisadl Komisyonu, Adıs Ababa toplantısında öne sürülen tekliflerı hesaba kata8 Temmuz Perşembe akçamına kadar rak karayolunun geçmesı muhtasarruflarımzı î.ş Bankasmda toplayarak temel bölgeleri kapsayan harıU\n Nevi Keşif BedeU Teminatı talar hazırlamakta görevlendi. yılın ikinci çekilişine mutlaka katılımz. 1. ci Kordon 76 kap: No. nlmıştır Afrika karayolnnun Bu çekiligte de çeşitli ve zengiu ÎMomb Asa'dan baslayıp Nairobi lu binada yapılacak tadi(Kenya), Kampala (Uçanda), para ikramiyeleri sizleri bekliyor. lât işi: 68.317,40 TL. 4.665;87 TL. Kisanganı (Kongo). Banşui 1 Yukanda işin nev'ı, keşif bedeli ve teminatı (Merkezî Afrika Cnmburiyeti) yazılı tadilât işı kapalı zarf usulüyle eksiltm~ye ve Yaunde (Kameron) üzerin. den Ni.icrya'va nlasması düşüçıkanlnnştır. nülmektedir 2 İhalesı. 12/7'1971 tarihine tnüsadif Pazartesı D olabilir Endonezya'da muhalefet "seçime hile karıştı,, diyor tlalya'da otel müstahdemi zamma kaışı, bahşişten vaz geçecek MOSKOVA, (THA) ir Sovyet uzay uzmanı üç koz monotun ölmesiyle sonuçlanan Soyuz . 11 seyahatımn, 1970' ler için hazırlanan uzay programındaki hedeflere vanlmasına bir engel teşkil etmîyeceğini açık lamıştır. Sovyet uzay bilim adamı Boris Petrov tarafından yapılan bu morâl yükselüci açıklama, Soyuz11 kozmonotlarının vücut gücünün aşıldığmdan ölmediklerini ve bu fecî sonucun teknik bir ânzadan ileri geldiği mânâsına alınmaktadır. Moskova'da yabancı çevreler. Sovyetlerin Soyuz . 11 kozmonotların ölümü hakkında yakında resmî bir açıklama yapacaklannı sö vlemektedirler. Bu çevrelere göre kozmonotlar kan damarına hava kabarcıkları girmesinden ölmüşlerdir. Yine bu çevrelere göre Soyuz11 aracmda teknik bir ârıza dünya atmosferine ddnüşt basınç'tn birden kaybolmasına yol açnuş ve kozmonotlar dalgıçlarda rastlanan «embolism» e tutularak ölmiiş lerdir. Uzay uzmanı Petrov şöyle demi; tir: «Ûzay'a yenl uçuşlar ve Saljut tipinde kozmonotlarm jaşaya cağı yeni uzay istasvonlarm yapd. ması devam edecektlr^ Sovyef uzay progromı değismiyor B Vietkong da çekilmeye kar esirleri bırakacak J Irak, yeni bir plân hazırladı B 24 saat içinde fllplerde 8 dagcı öldü S TOKYO, ietkong, Amerika'nm 1971 yılı içinde, Vietnam'dan çekilme konusunda blr tarih tesbit ederek bunu dünya kamuoyuna açıklaması halinde, elinde bulunan bütün Amenkaü ve müttefik savaş esirlerıni serbest bırakacağına dair Amenka' ya teminat vermiştir. Associated Press Ajansının ha berine göre, Vietkong geçici ıhtilâl hükümeti başkanı Nguyen Huu Tho, bu konudaki açıklamasında, Amerikan askerlerinin Vietnam'dan çekılmelerinin va savaş esirlerinin serbest bırakumalannın aym zamanda başlaya cağını ve aynı zamanda sona e» receğinı söylemistir. Tho, bu konudaki açıklamasını ve teminatı, ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz dolayısıyle Amerikan halkına hitaben yayınladığı bir «açık mek tup^ ile yapmıştır. Mektup, Vıetkong'un sözcüsü olan Gial Phong Haber Ajansı tarsfından yayınlanmıştır. Tho, bu arada, Vletkong"un 1 Temmuz'da ortaya attığı 7 maddelik banş plânının da, Vietnam' da banşa ulaşüması konusunda kapıları ardına kadar açtığını belirtmiş, «Amerika, Güney Vi. etnam halkımn kendi tnokadde* ratını kendi tayin etme hakkına sayp göstermeli. Saycon hükümetlni desteklemekten ve seçimlere hile kanştırmak gibi manevralardan vazgeçmeli ve Say gon'da, banş, bağunsızhk, tarafsızlık ve demokrasi isteyea bir bfikümetin isbasına gelmesı* ne yardımcı olmalıdır» demiştir. Tho, 1779 bağımsızlık bildirgesınin yayınlandığı günün yıldönümünde, Amerikan halkının, Vietnam h^i""'" bağımsızlık; isteklerinl olumlu fcarşılayarak; destekleyecefıne inandıgını da sözlerıne eklemiştır. KISACA, Agnew, Singapur Başbakanı ile görüştü Afrika kora yoiu projesi ilerliyor E CATERPİLLAR HER SAHADA HÎZMETİNÎZDEKÎ DEVLER A TE ŞEKKÜ R Dr. HFğftT URIS'a Dr. KİHAD BÜYDUfi'a aon yaz tasarruflannızı .GÜh içinde degerfendirin İzmir Defferdarlığından: günü saat 11.00 de Defterdarlık Milll Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonda yapılacaktır. 3 Bu işe aıt her türiü evrak mesaı saatlerı dahılınde Defterdarlik MUlî Emlâk Müdürlüğüns müracaatla görülebilir. 4 İsteklılenn aeeıeı temınat akcelerinı yatırara.^ 197J Ticaret Orias! belgesı ıle ıhale günündtı en az üc gün evve) Bavındırlık Müdürlügünden alacaklan yeter!ıl< beleelerıyle bırlikte 2490 sayılı kanunun 31. 32 ve 33. cü maddelenne r,öre hazırhyacakları telılıf mektuolannı ıhalp saatinden en geç bir ^aat evve! K^mısyona tevdiı et: melen (Basm. İ. 2265 i' 775/5612) * GL•LD^^ * * * T PlKTfcKK Ue GÜN'EŞ DIKTtJBK Evleidiier Caddebosıan ^ 5G30 * J TURKIYIM BANKASI paranızın... istihbalinizin emniyetidir •i.ı a n Cumlıurıvet * * * * * * * * * * * * * * * * Yeni Ajans: 2121/5621
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle