18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: sCUMHURlYET: 16 Temmuz 197i Nerede kalınır 111J11. OIEILER 1 Yat Oteli (Atatürk Bulvarı) 2 Akbulut Oteli (Pazaryeri) 3 Deniz Oteli (Otogar yam) MOTELLER 1 Alp Motel (Yeniçiftlik) 2 Knmsal Motel (Yeniçiftlik) 3 Motel Solu (Silivri) 4 Marmara Tur Motel . Kamping (Yeniçiftlik) Teb Y»t»k 30, 20,25, Çift Yatak 50,, 70,30, 33,70,90.70, 100, OZELLtGt Turistik belgelı Kaloriferü, Banyolu. Kaloriferli, Banyolu. Banyolu, Temiz, Konforlu. Temiz ve Konîorîu. Temİ2 ve Konforlu. Temiz ve Konlorlu. TEKİRDAĞ ÇOK ESKİ BİR TARIHE SAHİPTIR. BU AÇIDAN OLDUĞU KADAR DENİZİ, GÜNEŞI VE NEFİS YEMEKLERİYLE DE RAĞBET GÖRMEKTEDIR. FOTOĞRAF: RÜSTEMPAŞA CAMIİ 40 YIL ONCE 6 Temmuz 1932 tarî&Ji Ecza depoları ve eczacılar tR SÜREDENBERt eczacı ta, kolonya gibl ıtrlyat deposa larla ecza depoları sahiple adı altında mağaza açartk s»tı? ri arasmda anlaşmazhğın yapmakta, eczahane sahiple" nedeni ol«n depo sahiplerinin ise depoların perakende ecza perakende satış yapmalan me satmalarının yasaklanmasını 1*" selesi nıhayet halledilme saf temekteydüeT. Edindiğiımz bilhasına girmış bulunuyor. Bir giye göre Sıhhiye Vekâleti mekısım halk, depolardaki, özellik seleyi kökünden halledecek Wr le rr.üstahîaratın daha taze ve talımatname hazırlamıştır. Bu ucuz olöuğuna inandığı için ec talimatname ile ecza depolarızahanelerden zlyade depolardan mn sayısı kısıtlanacak ve 25000 almap tercıh etmekteydiler. Ec hralık mal bulunmayan ecaa dezahanelerın kısıtlanması kara polan kapatılacsktır. DepoVarm rından sonra dükkânlan kapa perakende satış yapmalan satea nan bir takım eczacılar lâvan kanunen yasaktır. B Tarihî, güzelliği ve plÂjları ile ilgi TH.irılaıj EFtS kebaplan, köfteleri, çeşıtli balıklan, istakozu, özel peynir helvası, kaşar ve beyaz peyniri üe şohret yapan bu güzel sahil şehrimiz, pek çok tabiat gUzeliğini de sinesinde toplamıştır. M Orhan M. SEZGİN Eskl bir tarihe sahip olan Tekirdağ, 1357 tarihinde Muradı Hüdavendigâr taralından zapt edılmiştir. Vatan şaıri Nâmık Kemal'in doğduğu bu güzel sahil şehrinde, Mimar Sinan'ın yaprmş olduğu Rüstem Paşa Camlt ile Bedesteni tarihi eserlerin en değerlisinl teşkil etmektedir Tekirdafm çevresinde geâlip görulecek birbirinden güzel bir çok yerler ve plâjlar bulunmaktadır. Bunlardan başiıcalan şunlardır: • Değirtnenalfa Plijı: Tekirdağ'a Uç küometre uzaklıkta, îstanbul astaltı Uzerindedlr. Pifcnik için güzel bir yerdir. SaHn bir denizi, ve aynca konaklamaya müsait çeşitU yerleri bulunmaktadır. • Topağaç: Tekirdağ'a 6 kilometre uzakhktadır. Tabii bir plâjdır. Piknik için ldeal bir yerdir. Her saat başı otobüslerle gidilebilir. • Barbaros Bocsğı: Her çeçit balık, meyva ve yiyeceğia bulunduğu bucakta, ucuz ve temiz pansiyonlar bulmak mümkündür. Tekirdağ'a 7 kilometre uzaklıkta bluunan bucakta, ber jerden denize girilebilir. Teklrdağ'dan her saat başı k&lkan vasıtalarla 2 lira dvannda bir Ucretle gidUebüir. • HAVA DÜRÜMU: Tekirdağ'm yazlan acak ve kurak, kışlan yağışlı geçer. Sıcaklık yaz aylannda 22 dereceden aşağı düşmez. Temmuz, mevsimin en sıcak ayıdır. Bu ayda sıcaklık 37 dereceye kadar çıkar. Sahilde Akdeniz iklimi görülür. Yılın üç ayında navalar sçık, altı aytnda parçah bulutlu ve üç aymda ise kapalı ve yağışlı geçer. Tekirdağ'da turizm yönünden en uygun mcvsim, Hastrania • • Eylül arasuıdadır. • NASIL GtDtlİR: tstanbul'da, Topkapıdan sabahın erken saatlerinden, akşamm geç saatlerine kadar her yanm saatte bir kalkan otobüsler 7 lira civarmdaki biT ücretle Tekirdafa gıdebilirsinız. 13ö küometre uzaklığındaki yol asfalt olup sahili takip eder. Tekirdağ, Edirne'ye 136 kilometre, Kırklareline İse 118 kilometre uzaklığındadır. Tekirdağ'dan adı geçen yerlere karşuıklı otobüs selerleri vardır. VAPUR tşletme Te?kUâtı Kanunn çıkıneaya kadar 1» konudaki inhisan seyrisefain idare edecektir. • DÜN ANKARA'da Tarilı Kongresinde Yusof Ziya, At«o|lo Ahmet ve Şevket A*iz beyler konterans vennislerdir. çeken bir sahil şehrimiz 1 123456289 Deniz, balık, kum ve bağ köyü Turistik bakımdan yerli ve yabar.cı tnristlerin büyuk ilgi göstermeğe başladığı Kumbağ süratle geU$mektedir. rüen lslmdL 7 Büyük modera su bendi. 8 llkel kavimlerdeki putlar. Bir nota. 9 Istanbul'da bir semt. Elektrikte direnç biritnl. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 Maddenin bütün evsafım taşıyan ve bir araya gelmeleriyle maddeyi meydana getirea atomlann yıgıUşmasıyla hasıl olan yer degişttrmelerlyle yeni cisimler doğan en kUçtik tasım. 2 Bir kumaş. Kimyada tantal. 3 Bir organımız. Bir tertip içki. 4 Evliya anlamma. TERSî cesur. 5 Kimyada nikel. Savaşta duşman eline düşmek. 6 Bir çeşit havyar. 7 Tabiatta olduğu gibi kahp lşlenmemiş olan. Saman rengi 8 Bir renk. Sahip. Kimyada molibden. 9 Vücudun ifrazatından. Olay lann düzenli aralıklarla tekrarlanması, düzenlilik müzikta bir e s « rin hıa v s zaman birimlennin ta mami. Türkije haritasına ktvasla Teldrdsfın ve Kumbağ'ın bulundnfu yeri gösteren bir kroki Turizm sorunlan Turizm bilinci B İR tXKE hallnnın turlzm olayına ve turlsüere karşı gösterdiği davramşlann tümüne turizm bilincl deoiyor. Turlzm bilinci, memleket halkının inançlı bir şekllde turlzmden er veya geç mutlâk surette gelir sağlayacağına inanarak turistlere karşı davranışlanna bilınçli bir yön vermesi üe olumlu somıca ulaşır. Turist, asgarl bir konfor yanında huzur ve emniyet isteyen bir kimsedir. Turistin aradığı bu emniyet ve konfor, turizm bilincinin yaratılması ile sağlanır. Bir ülkede turizm bilincinin yaratılması, zamana Ihtlyaç gösteren oldukca güç bir konudur. Turizm büincı, toplumun kültür seviyesini arttırmakla müsbet bir sonuca götürülebileceğinden, bu bilincin yaratümasmda ülkedeki tüm kuruluşlann tam bir işbirliği yapması, bunun dışında, konferanslar, münazaralar, çeşitll derecedeki kurslar, tltaı ve televizyon gibi çeşitli vasıtalardan gerekll şekilde lstifade edilmelidir. Toplumda turizm bilincinl yaratabildığimiz sürece mliil gelirimiz artacak ve turizm, başlıca ekonomik daya&ağlannuzdan biri olacaktır. İRAZ ve ŞARAP festivalleri, denizi, balığı> kıımu ve bağı üe iin yapan Kumbağ, Tekirdağ'a 15 kilometre mesafede bir sahil köyüdür. K Kumbağ Nerede kalınır t 200 yatakh, modern bit.turis, li* tik tesistir. özel plâjı vardır. Turistik Tesisleri Yukarıda isimleri yazılı turistik tesislerden ayn olarak, pansiyon şeklinde kiraya verilen ucuz evler vardır. SOLDAN SAÛA: 1 tnsanlann birarada daha iyı yaşayıp tabıata hükmetmeleri için gösterdikleri gayretlerden doğan biüm kültür şeklinde nimetlendığimiz şey. 2 Kutuplarda yaşıyan foka benzer hayvan. tspanyolca «Yaşasm». 3 Bir devire ismini ver^ mis çiçek. tnce kabuk. 4 Bir şeyin korunmasmı başkasına bırakmak. 5 Yanş kayığı. Haksızlık, acı, yoksulluk gibi Uzücü hallere ses çıkarmadaa onların geçmesini bekleyerek boyun eğme olgunluğu. 6 Şan, Esldden Balıkesir Sancagına ve ALTAY TATİL KOYU 3S4045 T.L. KUMLA/GEMLtK Son yülarda buyük ilgi gören bu sayfiye köy\inde, Ozel İdare ve özel sektör tarafmdan büyük turistik teslsler yapılmıştır. Kumbağ, deniz ve kiraz bahçeleri arasmda dinlenmek i s teyen ve kdy hayatını özleyen kimseler için ideal bir yerdir. Halk, turistlere karşı son derece ügılidır. Çadır kurmak ve kamp yapmak içın çok müsait yerler vardır. • NASIL GtDtLÎR: Tekirdağ'dan her saat Kumbağ'a vasıta bulmak mumkundür. Tekirdağ Kumbağ arası otobüs ücretı 3 lıra cıvanndadır. • Ne TENİR: Kumbağ'ın etl, sebzesi, meyvası ve balığı boldur. Kumbağ'daki turistik te Tek kisi ÖZELLîGî ADI Tam pansiyon Bütiin odalar, deniz manzara1 Araum Otel 70,lira h, muzikli, telefonlu, duşlu, tuvaletli, ayrıca ozel plâjı vardır. Fiatlanmı: üç öğun ycmek dahil 25 bin m2 uzerine yayılrmş modern tesislerimiz daimî orkestramız ve özel doktorumuzla hizmetmizdeyız. İstanbul rezervasyon merkez büromuz: İstiklâl Cad. 459/1 Tunel. Tel: 44 35 19 AYRICA: Çelebi Tnrizm: 15 1» 65 Hastag Turlzm: 47 05 14 bürolan rezervasyon yapmaktadır. Sorun söyîeyelim Son günlerde aldığımız mektuplatdan çoğunda sayra okujucularımır tstanbul'a en jakın turistik verlerin hangileri oldufunu ve bunlann özelliklerini soruyorlar. Burada toplu bir cevap vererek kendilerini aydmlatmaya ça» lışacağız... • BOZCAADA: Şarabın en ı lyisı, yaz melteminin en tatlısi I ve tatılın en sessizi, Ege'nin bu kuçuk adasmda bulunur. Yaz aylannda dinlenmek içın ldeal bır yerdir. tstanbuVdan kalkan Çanakkale vapuru ile gidiür. sıslerin ekserisinde restoran vardır. Bu tesislerde pansiyon komple olarak yemekli kalınabilır. Pansiyon olarak kalınan evlerde dısandaa, malzeme almak suretiyle, yemeklennizi ken dıniz haztrlayabüirsmiz. • HAVA DDRUMtJ: Kumbağ* ın yazlan sıcak ve kurak, kış lan yağışlı geçer. Temmuz ve Ağustos aylan mevsimin en sıcak aylandır. Turizm yönünden en uygun mevsim, Haziran Eylul arasıdır. Cuınhuriyet 5623 Haberler • TCRtZM ve Tanıtma Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanugmın birlikte aldıklan bır karar geregince, kara yolu Ue jurdumuza gelecek turist va ışçüertn gümrükte beklememelerı için 13 milyon lira sarfedilerek Kapıkule gümrük sahası yeniden tanzim edilmiştir. Ayr> ca, görevli memur yönünden de büyük takviye gören smır gümrüğünde giriş ve çıkış işlemleri beş dakikada tamamlanacaktır. • KONGRE Turizml yönünden büyük bir önem taşıyan, milletlerarası kongrelerden biri olan ve doktorlarumz arasmda büyük bir Ugiyle karşüanan. 13 • 16 Temmnz tarihleri arasmda Moskova'da toplanacak olan 2L Tüberküloz KongTesi için Dnra Turizm taraftndan yapılan orsanizasyonun 7Î kişilik kadrosa tamamen dolmuştur. • AVRÜPA gezüert bu yıl geçen yıllara oranla daha geniş bir ortam bulmuş ve daha şimdiden bazı gezi kadrolan dolmuş veya çok aa bir yer kaimıştır. • IRAK Enformasyon *e Turizm Bakanlığımn tra yd Dk defa Mart ayında düzenlediğl cTnrizm Haftası»nm turizm yönünden çok faydalı olması flz» rine adı geçen «Turizm Haftas»mn her vıl tekrarlanması ka> rarlaştmlmıstır. • rÜRÎSTÎK kuruiuşlardatd prodüktiviteyi arttırma ve Öyatlan ucuzlaştırma konusunda yapüan bir arastırmada. adj geçen kuruluslarda hizmet ıçi eğlöme önem verilmesi ve bu k o nudakl gerekli tedbirlerirj biran önce alınması tavsiye edilmiştir. PlVIARMARA EREGLİSİ TEKİRDAĞ ARASI Yeni Çiftlik turistik sahilinde sulciku humsai I HUSUSt PLAJ DtSKOTEK BAR RESTAÜRANT I | I Meşhur Raif üstanm nelis yemekleriyle emrimzde. îç turizm rezervasyonları da vapılmaktadır. MVRACAAT: SEL TÜRtZM Tel. 46 19 20 Istanbul Tel: 641716 Çorln Yeni Çiftlik Sahili îel: 16 (Cumhurıyet 5626» • MARMARA ADAS1: Her yennde tabii plâjlar vardır. Bütun evler pansiyon olarak kiraya verilir Rahat ve sessia bir teMl geçirilir. Temmuz ve Ağustos avında hergün vapur vardır tstanbul'dan kalkan, Erdek ve Canakale sürat postası Marmara Adasına uğrar. Yol 5 saattir Balığı boldur. Vapur ticre• GüMRÜK YÖnetmeliğine ti 1 mevki 25, 2 mevki 17 Uragöre, yolculann beraberindeki dır Lokantalannda istediğiniz kullanmalanna mahsus zatl eşKnmbağ'da yapılan büyük tnristik tesislerden «Arznm Oteli»nin bütön odalanndan deniz görümnekteyemeği bulursunuz. Fiyatlar nor yalan gümrükten muaftır. Andir. Aynca özel bir de plâjı vardır. maldir cak, bu eşyalann yolcuya ait ol• ÇINARLA: Marmara Ada duğuna gümrükçe kanaat getisır.ın batısına düşer ÎM moteü rümeUdir. T.C. Turizm Bankaa İ I T.C. Turizm Bankaa : T.C. Turizm Bankaa ve bir oteli vardır. Motorla gl% ZATt eşya, yolcnnnn çiyidılir. • ÇINARCIK: Yalova'ya 15 I nip fcuşanmasma, oknmasına* îan uzaklıktadır. Yeşille denl I yazmasınav spor yapiııasina, oynn oynamasına, liizumla olan zin bırleştiği, nâdlr tatü siteleşeylerdir. nnden biridir. Çınarcıkta motellerden ayn olarak 60'a yakm I pansıyon vardır. Herkes bulundugu pansiyonda soyunup, deneze girebilir Sahil çok çaktfü. fakat deniz kumdur. j • TELEVİZYON, plâk, ber türlü portatif radyolar (sekiz transistörlü olanlar serbest) pikaplar, elektrikli her türlü araçlann getirilmesi yasakür va : gümrüfe tabidir. • GETtRtLMESt serbest olnp, Bümrüğe tabl olmayan eş î yalar ise çun!ardm 1 Kurk manto (Bir adet), 2 Müzik iletlerL 3 Spor malzemesl kamp ve kampeınk malzemeleri, 4 Zati eşyalar (Elbise, kra. vat, «*pka, ayakkabı, palto, pardesu, eemnye, çanU, » A gîM.) :; jUçakta yolculuk I yapacaklara faydalı bilgiler AMERÎKA GEZİLERÎ I S T A N B l ) l Merkezi Ne1» Yotkta olan ve Amenka'datü rUrtclet Urj»fındar kunjlmus en biivük rurizm Anontm SirkeU Maku) tlvaı <rs oıukemmel turıarı İle Ameriks Kaoılannı slzlere avmıs Oulunuyut 12/8 • 1/9 1971 (21 Sünlük» Amerik» Içi turlan avrı ücrellıdtı tSTANBUL: TURAMCO Cumhurtyeı Cad 19 Tatcsıro Tel » 41 n ANKARA: TET LTD 5ü Izmn Cad 33/V2 A Kızıiav Tel \1 İS ?h RADAR rURtZM Vall th ResH Ca<J 32 Tel: Yi 80 S4 VE KENDJ SETfAHAT ACENTENIZ | Cumhurivet 5614 :ii •r Yülık tatülenni? için: TurklyeTiıizin en güzel sahil; orman ve adalanndaki TATİL KÖYLERt. İZMİR FUAR GEZİSt AVRUPA GEZtLERİ programlanmız ıstıyenlerc derhal gönderilir. İst. Beyoğlu tstiklâl Cad 184 Tel: 44 54 09 44 81 28 4î» '«t 4? Ankara: Atatürk Bulvarı 103 Tel 18 47 84 Cumhurivet KİLYOS Turistik tesisleri MOTELPLAJEVLERİBAR RESTAURANT PlAj Rez.: 612001/115 :: Tatü Köyü AKÇAY TATİL KÖYÜ • AĞVA: Osküdardan muntazam otobüs seferierl vardır. j Otel ve motellerin dışında evlerde pansiyon olarak kalınır. Fiyatlan normaldir. Ağva'nın yeni ismi Yeşüçay olaraS ueğistirilmiştir • StLtVRt: Her saat başı Topkapı'dan otobüs ve mlnübüs ler kalkar. Süivri'de otel ve paasiyon bulmak mümkündür. • KtJMBüRGAZ: îstanbuVa en yakın dinlenme yeridir. Genjş ve ince kumlu tabii plajlann bulunduğu Kumburgaz'ua çok iyi otel ve moteller vardır. takat oldukca Dahaüdır. | HIZMETİNİZDEDİR. 2 kisi tam pansiyon 140. T.L. t Bilgı ve rez. içın : j Istanbul Tel: 498600/46 ; * Marmaris Tatil Köyü P.K.13 • | MAR.MARİS : ! i 2kişi tam pansiyon 121TL. « Rezervasyon: î Ist: Duro Turizm 44 54 09 : I Anku Duro Turizm 18 47 84 | Edremit : Akçay Tatü Köyü I Bilsl: tst.: 49 86 00/46 i •••5 5631 T.C. Turizm Bankaa \ T.C. Turizm Bankası YENİKÖY • ŞİLE: Tatü için lyl blı YEŞİLKÖY'de 1.150 M 2 yerdir Yer bulmakta güçlüS r # ARSA SATIUKT1K çekmemek için Turizm Dernefi (İTelefen(2022arası) M 8 5 » ile temas ediüp yer ayjrtmak lâzımdır. Dernegin te'jetea au(Cumhuriyet 5620) marası 5'tir. K1YMETLİ ARSA t OTELİ S ki?l tam pansiyon 160 180 TL. RESTAÜRANT • BAR * Bütiin tabii güzellikler * Kez.: 600 ABANT . BOLU DİISOH Otel Restaurant BMNÎYET • HUZUR KONFOR 4 Rez.: «5 40 00 EGE'nin CENNETI CARLTON OTELİ O'l'EL * RESTAURANT BAK * PLAJ * UAVUZ Rez: 635107 . 8 . 9 . 10 TAM KUŞTUR TATİL FANStîON : BROŞÜR ISTEYÎNİZ. KÖYÜ Kezervasyon : K U t> A I ) A S I P.K IX • î e l : l?l L1L (Cumhunyet übli)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle