12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam 4. Basfası Çıktl... 15. TL. 527 sayfahk kitabı baştan sona aym ilgiyle okuyacak ve beğeneceksiniz. Remzi Kitabevi • tstanbul Cumhuriyet 5825 Kendi hayat hikâyesini anlatıyon umhuriyet Kurucusu: FUNUS NADÎ YENI ROMANLAR: 7T. . ZT. ... 600 ... 750 Alexandre Dumas SİYAÜ LÂLE Pierre Boulle MAYMliNLAR CEHENNEMİ Puşkin MAÇA K1ZI ... ... ; Wilkie Collins BEYAZLI KADIN . Cütli Simcnon «MAtGRET» Tuzak Kuruyor „ :.; ... 500 1500 ... 500 48. yıl, sayı: 16852 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbuJ Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 tNKILÂP ve AKA Kitabevleri 6 Temmuz Salı 1971 llâncüık: 4043 . 5627 A Numaralı Sıkıyönctim Mahkemeîi, birer yıllık ajcır hapls cezasmm yanısjra, Selçuk'un Konya'da, Kurtböke'nin de Tekirdağ'da dörder ay sureyle •emniyeti umumiyet nezaretind* bulundurulmalanna» karar vermijtir. Resimde, kararı vcren Askerî Mahkeme Heyeti. duruşma sırasında gorulmektedir... Selçuk ve Kurtböke birer yıl hapse mahkum oldu KURTBÖKE, KARARDAN SONRA TUTUKLANDI A. Bİ LGİ Gazetemizin 27 Nisan 1971 tarıhli sayısında yayınlanan «Hoş Gel n Tanzimat Kafası» başlıklı fıkra ile TCK'nunun 159/1. Maddesı ! muhalefetten sanık olarak (2) Numaraiı Sıkıyönetim Mahkemy r,ae yargılanan yazarlarımızdan İlhan Selçuk ile Yazıişleri Mü irlerimizden Oktay Kurtböke, dün yapılan duruşmalan sonunda birer yıl ağır hapis cezasına mah kum edilmiştir. Mahkeme aynca,. TCK'nunun 173/3. Maddesi uya'" rınca İlhan Selçuk'un Konya'da, Oktay Kurtböke'nin de Tekirdağ'da ddrder ay emniyeti umumiye nezaretinde bulundunılmalanna ve bu arada tutuksuz olarak yargüanmakta olan Kurtböke'nin de tutuklanmasına karar vemuştir. Karar oybirliği ile alınmıştır. Piyade Alb. Cemil Bozkurfun Başkanlığmda, Duruşma Yargıcı Bnb. Ferruh Şenerdem, ü y e Yar gıç Dz. Kzb. Hamdi Öncüloğlu ile Askerî Savcı Yrb. Nevzat Çizmeci'den kurulu bulunan (2) Numaraiı Sıkıyönetim Mahkemesindeki duruşmaya, saat 1035*te başlanmışür. Tutuklu olarak yargılanan îlhan Selçuk ile tutuksuz olarak yargılanan Oktay Kurtböke'nin sanık yerini almalanndan sonra, Duruşma Yargıcı Ferruh Şenerdem, 5 maddelik karan oku. muştur. NKARA Ankara SıkıyöneKARAR Komutarüığı 2 Numaralı Asî Mahkemesinde, 26 Mayıs AÇIKLANIYOR ) tanhınde Ankara TVnda Tafsilâtlı gerekçesi daha sonra ınlanan bır program dolayıacıklanacak olan karar aynea e yargüanmakta olan TET şöyledir: i Genel Müdurü Adnan Öz« A Sıkıyönetim Mahkemeleri c ile SBF Dekanı Mümtaz Bakanlar Kurulunun 27/4/971 gıin sal ve 5 programcı hakkınve 9308 sayılı kararnamesi ile kui dâva için mahkeme, «Gönıtmuş ve ayni tarihli mesaj emri ıizlik karan» vermiştir. ile de îlgîli hâkimlerin tâyin emir avcı Yüzbaşı Demır Akarca, leri tebliğ edilerek, Sıkıyönetim lanamesinde 26 Mayıs 1S70 mahkemeleri teşkil edilmiştir. Bu lıinde Ankara Televizyonunbakımdaıı İlhan Selçuk'un mahke. yayınlanan «Anayasa programeler teşkil edildikten sonra tahnda «halkı kanunlara karşı kikatın yapıldığuıa dair savunma. neye tahrik etmek» suçunun sı varit görülmemiştir. ndiğini öne sürmüş, samkla6) Gerek 3832 sayılı, gerekse T. Ceza K.'nun 155 ve 311/b 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunlaideleri gereğince cezalandırmda, Sıkıyönetim bölgelerinde lasını istemiştir. Savcı daha ve Sıkıyönetim süresi içinde işra dosyanın Ankara 7. Aslilenen T.CJC'nun 159'uncu madde Ceza Mahkemesinden geldi. sine iHglrin suçlann dâvâlarına, belirterek, tesbit edilen suSıkıyönetim Mahkemelerinde baSıkıyönetimin ilânına sebep kılageldiği sarahaten belirtümişı suçlardan sayılmadığım, tir. Suçun işleniş tarihi: Cumhuri nedenle askerî mahkemenjn yet gazetesinin İstanbul baskısmm evsizlik karan» almasım 27/4/971 günü sona ermesi ve bu •nıştir. Mümtaz Soysal ile baskıda da suç konusu yazınm ıan Öztrak, yaymda suç olyer alması sebebiyle 27/4/971'dir. "ığını sSylemişlerdir. Diğer Suç tarihinin Sıkıyönetimin ilâklar da olayı kısaca anlatnından sonra olması dolayısiyle, ar, Savcının mahkemenin yukarda belirtilen konular sebe•vsizlik kararı alması yolun biyle, dâvâya bakmaya Askerî talebine katıldıklannı beMahkememiz görevli görülmüştür. oişlerdir. Duruşma hâkimi I 41 Sıkıyönetim mahkemeleri, fcıay İsmet Onur, Savcının [ Anayasa'da yer almış Aııayasal vsizlik karan ahnması yo | kuruluş olup, yargı yetkisine haiz laki talebinin incelenmesi j olağanüstü bir merci değildir. Bu duruşmanm öğleden sonra i iddia hiçbir zaman tutarlı olamaz. bırakıldığım açıklamıştır. Suçun işlendiğl tarlhtc görevli o(Arkası Sa. 7, Sfi. 8 de) ı (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de; Sosyal demokrasi kalkınma için tek geçerli yol 12 sendika ve federasyon Türkîş Yönetim Kuruluna rapor verdi Türklş'e bağlı 12 sendika ve federasyon yönetıcıleri, Konfe. derasyonun 8 Temmuz 1971 tarihinde toplanacak Yonetim Kuru. luna sunulmak uzere bır rapor hazırlamışlardır. Genellş, Yoltş, Turk Deniz Ula>İş, PetrolIş, Türk Harplş, Gestş, Oleyıs, Besın.ls, Sağhktş, Tezbüroîş, ve Kristallş sendika ve federasyon. ları yoneticilerı tarafından hazırlanan raporda, «sosyal demokrasi», Türk işçi hareketı ve ulus ıçın «demokratik kalkınmanın tek ^fe geçerli yolu» olarak önerilmek. tedır. Bıhndiğı gıbi, TurkIş'ın 14 Ocak 1971 tarihinde toplanan Yonetim Kuruluna da aynı yo!da bir rapor Genellş, Denız Ulaş1?. Yoltş ve Petroİlş Genel Başkanları tarafından sunulmuştu. Yenı raporda, Tüıkî/ın uyguladığı «partilerüstü politika» nın geçerli ve yararlı olmad'ısı inancı belırtilmekte ve şoyle de. nılmektedir: ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Zira, ülkemizin ve sendikal Turkıye Gazetecıler Sendikası hareketin bugün içinde bulun. (TGS) Genel Yonetim Kuruluduğu koşullar, kimine göre ta. nun. Ankara'da Türk • İş salorafsızlık, kimine göre politikanunda yaptığı toplantıdan sonra sızlık olarak nitelenen Türkls' j'ayımlanan bılöınde, fıkır gazein (partilerüstü pohtika) sını telenne karşı resmî olmayan baasmıs bulunmaktadır. Türkiye zı çevrelenn baskıda bulunduğu gibi, şeri bırakılmıs bir ülkede, belirtilmış, sendikanın anayasa tarihî görevden ve sorumluluk. değişiklifi konusundaki görüşü tan kaçmaktan öte anlam taşı. açıklanmıştır. mayan bu tutumun esasen bas. ka sckilde sonuçlanması da bek. TGS Genel Yönetim Kurulu'lenemerdi.» nun bildirisi özetle »öyledir: (Arbası Sa. 7. SU. 1 de; TGS Genel Yonetim Kurulunun, basın ve sendikalarla ilgüi olarak. anayasada yapılmak istenen değişikliklen, «Basın özgürlüğüsnü ve «Türk sendikacıhk hareketi»ni kısıtlayıcı bulduğu. bu zihniyetle mücadele edeceğl belirtilerek, Atatürk'ün şu sozleri hatırlatıhnaktadır: «Basın özgurlüğünden doğan sakıncaların ortadan kaldınlmasının yine basın özgürlüğü ile mümkün olacağı». // Koçaş: S. Yönetimi gerektiren şartiarın kalktığına inanırsak söre uzatılmaz,. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SıkıyöneJim Mahkemesi IRf yöneücileri Sağlık Şurası doğum kontrolü ve ilâç sorununu ele aldı ANKARA (Curahuriyet Bürosu) Yüksek Sağlık Şurası dun Sağlık Bakanı Prof. Turkân Akyol'un başkanhğında olağanustü bir toplantı yapmıştır. Toplantıyı bır konuşma ile açan Akyol, tum sağlık hızmetlerindeki hekım ve yardımcı personehn eksikliğinden bahsetmış, bunlann istihdam güçlüğu, aile plânlaması, tam. gün uygulaması'nın gelecekte. ki durumu ve ilâç sorunu üze rınde durmuştur. SELÇUK VE KURTBÖKE, KARARI DİNLERKEN.. TGS Anayasa değişikliğini basın özgiirliiğüne aykırı buluyor tZMİT, (Cevdet IAKUP büdiriyor) Başbakan Siyasî ve tdari Işler Yardımcısı Sadl Koçaş, dün Istanbul'dan karayoıu ile Ankara'ya giderken Izmıt'e ugramış, gazetecilerin bir sorusu üzerine verdıği demeçte, «Sıkı fönetimi gerektiren sartlann ortadan kalktığına kanaat getinr* sek, Sıkıjönctüu uzatıhnayacaktır» demiştir. Dün saat 10.30'da VUâyet ve 15. Kolordu Komutanlığını ziya ret eden Koçaş, Kocaeli SanayJ Fuarını da gezerek Fuar Komı tesi Başkanı SahabetUn Bilgisu'dan bilgi almıştır. Koçaş, gazetecilerin Sıkıyönetimin uzatıhp uzatıknayacağı yolundaki sorusunu şöyle cevaplandırmıştır: «Sıkıyönetimin bitimine 20 gün vardır. Gerekli Anayasa değişiklikleri bu süre içinde Meclisten çüunış olacaktır. Sıkıyönetimı gerektiren şartlann ortadan kalk tığına kanaat getirirsek, Sıkıyönetim uzatıhnayacaktır. Sıkı(Arkası Sa. 7. Sü. b da; senatör adedinin 100'e indirilmesi isteniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ankara Milletvekili Şinasi Ozdenoğlu Anayasa değişıldiği yapüırken Milletvekili ve Senatör sayısının da azaltılması gerek tığini bu konuda teklif hazırladığını dun açıklamıs ve «300 mılletvekili, 100 senatörle parlâmentonun daha verimli bir çalışma yapacağına inanıyorum» demiştir. Ozdenoğlu ayrıca Senatör sayısının 150'den 100'e indirümesiyle bu yıl yapılması gereken kısmî Senato seçimlerinin de otomatik man erteleneceğıni parlâmenter sayısındaki azaltma ile 4 yılda en az 150 milyon lira tasarruf sağlanacağını öne sünnüştür. Ozdenoğlu, seçinün ertelenmesi için tek yolun şu görüş olduğunu da açıklamıştır: «Ekim seçimlerini ertelemenin Aııayasaya uygun tek yolu Anayasamızın 7»'nci maddesini değiştirerek Cumhuriyet Senatosunun seçimle gelmiş üyelerini 134'den 100'e indirmektir. Böylece, süre. leri 10 Ekim 1971 de dolacak olan (C) grupunun 50 senatörünün azahnasıyla Ekim seçimleri otoma. tikman ertelenmiş olacaktm. Milletvekili sayısının 300'e icin görevsizlik karan aldı "Petrol icin yeni oyunior oynonıyor,, lODOİOğlU: Gazete ve matbaa kapatmak Türldye Gazetecıler Sendikası, suça iştirak gerekçesi ile matbaalann kapatümasını istemeyı doğ ru bulmadığmı da belirtmiştir. TGS bildırisınde aynca; «Anayasada yapılması öngörülen değişiklıklerle, yargı organı karan ohnadan gazete kapatümasmı «gizli haber» gibi siyasl güçler tarafından verilmemiş her habere eklenebilecek deyimlerle haber alma ve verme özgürlüğünün yokedilmesini demokratilc düşün(Arkası Sa. 7. Sü. 1 dej Öliim oranı Konuşmasında aıle plânlaması. nı, sağlık hizmetlerinin biı hedefi kabul ettıklenni bıldıren Akyol, «Gaye, bakamıya. cak kadar çocuk sahibi olmak iatemiyenleri mevcut bilimsel ve tibbî imkânlardan yarar. landırmaktır» demış ve 1 A . ğustos'tan itibaren iki köysel ve iki şehirsel bölgede yak laşık olarak 60 bin kişiyi kapsayan pilot çahşmaya başlanacağını bildlrmıştır. (Arkası Sa. 7. SS. 7 de> TPAO GENEL MÜDÜRÜ DE SHELL'LE PETROL ARAMASI ÎÇİN 1.4 MÎLYAR LÎRALIK YATIRIM YAPILMIYACAGlNI AÇIKLADI ANKARA, (a.a) Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu Mısır'dan ithâl edilecek petrol konusundaki tartısmalann devam etmesi üzerine dün son bir açıklama yaparak, «Mısır pet rolünün ucuza ahndığını» tekrarlamış, «Menfaatleri bozulanlar yeni bir oyunu sahneye koydular. Fakat gerçeği gölgelemeyi bagara mayacaklardır» demiştir. Topaloğ lu, bu arada, Son beş yılda petrolün pahalı fiyatlarla ithâl edilmesiyle 20 milyon dolar kayba uğranıldığmı, bundan böyle dış piyasanın çok iyi takip edilerek pet rolün en ucuz fiyatla alınmasma çalışüacağmı» söylemiştir. Bu konudaki tartısmalara artık 06%^? vermeyeceğıni de beürten Topaloğlu, eski Enerji Bakanı Nihat Mentese'nin sozleri için «Savın Menteşe hukukçudur. Teknik konuları bümeyebilir. Matematik gerçekler, tahmmlerle çürütüle* mez» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da; Dış Ticaret açığı sonüçyılda iki kat büyüdü CUMHÜRİYET HABER SERVİSİ Dış ticaret açıfınm İkinci 5 yıllık plân döneminin ılk üç yüında Birinci Beş Yıllık Plân dönemine gore ıki kat arttığı açıklanmıştır. Eskişehir Sanayi Odası tarafından verilen bilgiye göre 1970 yıunda Türkiye'nin dış ticaret hacmı 1.5 milyar doları aşmış ancak ihracatın, ithalâttaki artış oranına ulaşamaması sonucu açık 1970 yümda 359,1 mılyon dolara yukselmıştır. 1963 yılında 319,5 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı 1967 yılında 162,3 müyon dolara kadar inmiştir. İkinci Beş Yıllık Plân'm ilk uygulama yılı olan 1968"de açık 267,3 milyon dolara yükselmış, 1969 yümda aym seviyeyi korunmuş, 1970'de ıse rekor seviyesine ulaşmıştır. Yıllar ıtibariyle ıncelendiği zaOLAYLARIN man ithalâtın ve dış ticaret açıARDINDAKl ğımn büyük dalgalanmalar gösterdiği gorulmektedir. İhracatın ithalâtı karşılama oranı da 1963 yılı için yüzde 53^, 1967 yüı için yüzde 76,3, 1969 yılı için jüzde 67 olmuş, 1970 yıünda bu oran yüzmesi hem kendi ba.şına amaç, de 62,1'e inmiştir. hem de sanayileşmenin temel bir koşuludur.» diyoıdu. Bu koşulu sınırlayan engeli de şöyle tanımlıyordu Başbakan Yardımcısı: «Tantn sektöründeki düşük gelir duzeyinin ve ılençesiz gelir dağılımınm yarattığı sorunlar çözümlenmedikçe sosyal adaletin gerçekleşmesi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) mümkun olamayacaktır.» Bakarjlıklararası Ekonomüi Karaosmanoğlu, bu sorunKurul, dun ogleden sonra Baijları iae *u sözle daha da açıkbakan Yardımcısı Atülâ Karaos ••• manoğlu'nun başkanblmâa top(Arkası &a. ?, »u. i de> lanmıçtır. Kurul. geçen hafta lçmde el« alınan liyat arttşları konuaunu GİZtî SAVAÇf DP'li Ascd, hükümetin fikir ayrılığı içinde olduğunu öne sürdii ANKARA (Cnmhuriret Bürosu) Demokratik Parti Genel Sekreteri Talât Asal dün partisinin Içel ll Kongresinde yaptığı konusmada «Hukümet, kendi bün. yesinde, fikir istikrarı içinde değildir» demiştir. Hükümetin kuruluşu sırasında yalnız DP'nin kuruluş biçimi hakkında endişelerini açıkladığını bildiren Talât Asal özetle şunlan söj'lemiştir : «Bu noktada ifade ctr.ıek isteriz ki, hükümetin terkip tar. zı üıerinde, proçramın müzakeresi sırasında ileri sürdüğflmüz endişeler maalesef kendini g5s. termeye başlamıstır.» (Arkası Sa. ?. Sfi. 3 de) Uatürk ve toprak reformu. lümünden tam ıki yıl önce Atatürk, TBMM' nin 5'üıci dönem l'inci oplantı yılını açarken şunlan dylüyordu: «Toprak Kanununun bir neiceye \armasını Kamutay'ın üksek hizmetinden befclerim. ler Türk çiftçi ailesinin geineceği ve çahfacağı toprağa nalik olması behemahal Iâundır. Vatacın sağlam teıeli ve inıarı bu esastadır. Sunrtan fazla olarak. biiyük raziyi modern \asitalarla i?•tip vatana fazla istihsal leıin «Jilmesini teşvik etmek sterir.» O 35 yıl önce bu gerçeği gören Atatürk'ün bu sözlerini Cumartesi günü Başbakan Yardjmcısı Atillâ Karaosmanoğlu tstanbul'da Harita Işleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Başkarüığınca düzenlenen toplantıda tekrarlıyordu. Karaosmanoğlu, bu konuşmasında, sanayileşmenin önemi üzennde durduktan sonra, «Milli sanayinin gelişmesi, hızlı kalkınmanın temelidir. Ancak, «ana.'üe»roe tek baçına gerçckle?tirib3iesi piç bir arıç trr. Türldye jtibi bir ulkede tarunın gelişmesi, modernleç GERÇEK Prof. F. H. ÖRS 35 milyonluk özel okul tesîslerini .devleie bağışlıyor ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Ankara tktisadî ve Tıcarî îlim ler Özel Yüksek Okulu ve Özel Dişçilik Yüksek Okulu kurucusu Prof. Dr. Fahrı Ha)il Örs, dün yaptığı bir toplantıda, bugünkü değerıyle 35 milyon lıra tutan özel kültür tesıslerini dev lete bağıslayacağını açıklamıştır. Örs, bu arada akademılenn üniversiteye dönüştürdlmesınde faydalar olacağını belirtmiş ve akademilerin üniversiteye baylanması dileğinı tekrarlamıştır. Prof. örs, yaptığı açıklamada, 1963 yıhndan beri kendisıne aıt OZPI yüksek okul tesislerının 5000 öğrencıye hıtap ettığıni, 1500 mezun verildiğinı, özel kuruluç olmakla beraber kamu (Arkası Sa. 7, Su. i üej Tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılan gizli bclgeler olayının kahramanı Ellsberş: eşi ile birlikte basın toplantısına giderken İktisadî Kurul f iyat artışlarını görüştü görüşmeye dünkü toplantısında da devam etmiştir. Fiyat artışlarmın önlenmes: konusunda çeşıth tedbirlerm alrn masının beklendigi bu toplantıda kabul edılecek kararlarm önümUeâeki gUnlerds açıklantna&ı beklenmekteâir. ARTIK GERÇEK ORTAYA ÇIKMIŞTIR! Derleyen: Mehmet BARLAS Vıetnam gizli belgelerinın açıklanmatı ı > . Amerıka'nın Çın Hındı'ndekı \arlıgma aıt pek çok karanlüc nokta aydınlanmıştır. Ancak ortaya çıkan tek şey, gerçek değildir Eu gerçekle birlikts senı durumlar da doğmuştur. ' I Arkası Sa. 7. Sü. 4 dej
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle