09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r SATFA İKİ: COimjRİTET: :6 Temrauz " T ir kaç hafta önce, Ankara Rad>osa i e •> • f Televizvonunda, Anavasa değisikligi mrvzunnda S«yın Başbakanın ve siyasî parti liderlerinin Basbakanı destekleyiei mahiyetteki konusmalan bir bayli Uçi çekmiştir. Bnnlann herbîri «erek fikir ve serekse me^zu \e muhteva itibariyle geni» tenkidlere müsait »neselelerdir. Ru vazımızda Danıstay'da yapılması %cTfUen değMkliklere dair bazı sörü*ler nxerindc durraak Utiyomm. Sbzüme geçmeden ev\el hemen sunu ilâve edevim ki, liderlerin tele\izyon ve radjo konusmalarında Danıstay'ın asıl dâva ve meseleleri olan, dâva ve «eselelerinden bir teki dabi ele alınmanıiftır. Danıstavm çok önemli dâva ve mesrleleri \ardır ki bunlar o konuşulanlar değUdir. Danışlay'da refoım Remzi BALKANLI Sınıf geçmeyı veya sınıfta kaimayı ıda. re (ösretmen) isterse takdir eder, isterse e t . mez. Bnçtin yargıtay Ceıa \e Hnknk Daireleri bile takdire doknnmakta ve takdir yü. zünden bir takım bozmalar yapmaktadırlar. Ezcümle takdirde zaaf, taUdirde âdil bir niibet altnaması ve daha nice formüllerle Yarçıtay, mahkemelerden verilmis kararlan bozmaktadır. tsvicre Medenî Kannnnnnn tathikatına ait usul kannnunda; takdir vttkîsine davanılarak verilen hükümlere karsı Federal Hn knknn ihlâl edildiji ileri süröierfk Federal Mahkemeve basvurma hakkı tanınmıstır. Federal Mahkeme de. tatbik edilmis takdir prensiplerini tnüstakillen tetkik ile miikel. leftir. tdare bir hâkım veya bir mahkeme vasfında olrnadıiından \e bir hâkim kadar tak. dirle mesçul bulnnmadtğtndan takdirinde daima hatahdır. \e a\ni zamanda takdırin. de islerin nıatmeti itibari> le daima sübjektiftir. tste mi«alleri: Bir vali ve^a bir devlet memnrunun «CÖrülen lüznma binaen» veva bir savcının «hirmet icabı» ka\divle bir verden di(er yere naklindeki idarenin takdiri Mİhjfktif değil midir? Bir okul verı ıcın takdırde hulunup o ?eri istimlâk eden idarenin istımlâk kararı. na kar^ı Danıstav'da acılan bir dâvada. dâvaeı: verinin \anlı« takdir edildijini. zıra avni verin bıti«i»inde hazıneye ait bir ver oldutnıiD. ha7ine\e ait hıı verin oknl irin daha nıünasıp bnlıındnq;untı, bn vere hic bir bedel ödenmeden okul vapılabilece£ini i»pat ftse bu sartlar ıcindr idarenin takdiri. ne. takdirdır dne Danıstav dnknnmamalı mıdır? Bnrada takdirde hata vok mndur? Hakkı takdir yalnız hâkıme verilmistir. İdarenin olsa olsa bazı hallerde takdir hak. kı değil, sadece bir takdir »elâhiyeti vardır. (Pouvoir discretionnaire). Danı?tay bnna da doknnabilir. Farzı mahal idarenin takdir »elâhiyetine bırakılan bir tasatTDfnn, nmtırları kazaî mn rakebeje (denetime) tâbi deâildir bile de. sek, tasarrnfvn kendisı esas itiharivle kazaî mnrakebeve tâbi olonra Ukdir selahiyeti bonon dısmda kalabilir mi? tdare takdir eelâhivetinde serbest bile olsa, bu vakıalardsn ne eibi hoknkî ve ka. nunî netîceler istikak eitijini tavin husu. «unda bir hâkim kadar vetkili ve serbest olmadığını unntmamak lâzımdır. tdarî bir tasarrnfun onsurlan arasında ö\lf«ine zincirleme mnameleler vardır ki, Danıstav tasarrnftakı biitün unsnrların tü. mtınün hııkuk kaidelerine uvgun olup olmadifinı tetkik ve takdirle mıikelleftir. l'n. surlardan hiç biri istisn» edilemez. Cumhuriyet ' e (7) Rasvooel ve realist bir takdir sahi. h\ olması Iâztmgelen bir Danıstav Hâkimi; idarenin takdir hakkını değil de (takdir hakkı hâkımmdır) takdir selâhiyetine. haki. kata nlasmak için kendisinin rasvonel ve realist takdiriyle her zaman dnkunabilir. tdarenin takdirinin doknnulmamasını istemek; kanunların. havatın biitün hadisele. ııni teferrnativle ihata edememeleri vfizünden, baıı müsahhas hallerin icaplarını daha ivi ölcmeye imkân birakmak üzere. ekser ahvaide sadece ana hatları cöstermek ve mn »yyen sınırlar kovmak, vahot hakkâniyet ve diirüstlük kaideleri gibi umumi adalet ve ahlâk ölçüleri vermek soretivle hüküm ve kararlannda, hnknk ve kanunlann Danistav Hâkimlerine verdip serbestive müdahale »ayılır. (?) Danıstav Hâkimi hem nsole ve hem de hnkvka ait takdirlerde bulunur. Meselâ. hüsnüniyet ve sttiniyet Ribi vakıaların s«bnt ve vnknuna ait delillerin takdiri bir u«ul meıelesi oldnin haide avni vakıalardan hüsnünivet mevcudivetine veya ademi meveadiyetine dair cıkanlacak netice de bir hukuk meselesi olnr. Sayın Erim'e açık mektup Memleketımızın dana ıyı şartlara ve günlere Kavuşturulmssı malcsadjna matuf çalışmalannızda bızler de manen yanınızdayıı. Bu arada. 1961 taayasa«ınıian bncekı devrelerde, Anayasamızın getırmış oldugu ternel duzenın gerçekleşmesi yonunde şahsen ve mensup olduğunuz sıvasl tesekkülun kadrolarında yaptnış <* la hatırlamaktayız. Mpmurların sendıka kurma hakkını kizanmalan da muhakkak k1 sızm . de sarfettığınız uzun emeklenn sonucu oimustur Hal böyle ıken. DU defa getınlen Anayasa degısıkliği tasansında memur sendikalsnnm tamamen Ral dınlma«ının düşünüldügünU ısıtmekfevız Demokrasıve ve demokratik nızam lcınde sendikalann ve özelhkle memur sendıkalannm önemıne ınanmı» bır kısj olarak tanıdıgımız rttialinızm. bdvle bir görüse «sahıp olacağınıza inanmak istemeviz. Basında görüslerinızın veterll bır açıklıkla makes bulmadığı du«\inceslndeyız Her hakkm suıtstinMH gibi, sendıkacılıgın da suiıstimalt ethetıne eidilmış olabılır Muhtemelen memur sendikalan ıçınde de tju kabıl tespbbü'lerde bulunmuş olanlar çıkabılır Ama bu hakkın suiMimali lhttmaH ile o hakkm tamammm elden alınma>:nın bızatıhı hakka karsı olmak arılamı ta$ıvac«ftı şUphesizdır. Trafık kazatannin Qok olusu, motorlu eraçlardan ıstiîade etmempvı «JpŞı! hM ki olsa olsa kazalan finlevırt tedbırlen arttırmavı düsöndurmelıdır Btınun îıbi Rpndikacılıgın suıistimaline karsı gerekli tedbirleri düsünmenfzde ve almanızda sonuna kadar vanınızdavtz. Ancak su'istimal mlinv kün olmasın d've hakkırnızı tamamen e!1mi7den almak isHvenlere bu ımkâm Ince siTin vermek f^tpmeveceSınıze de lnanmak ı«terız. Bılvesıle nz. Takdire dokunmamalı nn? <T> Sbzculcr Danıstav'daki deçisikliklerden bahsederken idarenin takdirine ait tasarruflanna, Danıstav'ın dokunmaması te. zini Snemle «avundnlar. Ev\olâ: Danıstat'daki bir cok dâvaların esas me\ znlaruu. idarmin takdiri mtseleleri teskil eder. Bnnn ertadan kaldırdık mı Danıstav'ın hio bir fonksiyono kalmaz dense câizdir. Takdir selâhiyeti; esas itibarivle hnkuk kaidelcrivie tavin, te«pit ve tahdit edilme. mis bulunan hallerde kullanılacaihna Rüre, Sdare bn selâhiyeti kötüve knllamrsa Danı?Uv bona müdahale etmemeli midir? tdare slevhine açıian bir iptal veva tam ka/a dâvasinda. tdarenin vanlış takdiri, kevfî takdiri. hatalı takdiri, hileli takdiri. kötii nivetli takdiri varsa Danıstav bu takdirlrre takdirdir dive dokunmamalı mıdır? Biz bövle takdirleri çecmis yıllarda da son yıllar. da da cok çördük. Takdirde tezad varsa, takdirdir dive Da. nıitav bana doknnmatnalı mıdır? tdarrnin takdiri bir takdiri.ilâhi midir? tdarenin takdir yetkisini knllanmıi oldnj» hn gibi tasarroflar. kaza.î murakabeve tâbi olmazsa. \ani kazai denrtleme dısmda bırakılırsa su neticeler meydana celmez mi? Mnhakeme neticesinde beraat eden bir mrmnrun eski memurivetine veva bir memurıjtte iadesini idare isterce takdir edrr, isterse takdir etmez. Arzusnle memurijetten aynlmn «lanlann tekrar vazifeye tayinlerini idare isterse takdir eder. isterse etmez. \çıkta bulnnanların memnrıvete ta^inlerini Bakanlık \eta daireler isterse Ukdir eder. isterse etmez. Muhtarlar kontrol edilemeı mi? tlgililerden sunu sorrnalc 5» tıvorum Muhtarlann çikardıjh nüfus cüzdanı süretl IkâmetRâb senedi veva İvi hal kâgıdı Icın vatandastan bphfri icın kac ktl ruş aimalan lâzımdar. Evet savın Gültepe Ortabavnr Mahallssi muhtan behe'i İcin ratandas tan 5 lira alıvorlar Ovsa Sısli sibi bir semtte bu flat 2.S lir»dır Acaba bununla ilgilenecelc vetkili bir merci vok mu. voks» muhtann isteftıne ml kaımıstırl. İlgılıler buna np derler EKRtM GCKE.9 ldare\e takdir yetkisi tanmacaksa Anavasa bakımından F Takdir hakkı mı, takdir selâhiveti mi <> Sötcnlerin idarenin takdirine doknn. ? mamalı tezindeki takdir hakkı terimi, ter. tin \e tarızim bakımından da dotnı dejh'ldir. Cünkii ashnda takdir hükkı. idarenin deiil esas itiba^i^le Danıstav Mahkemelerinln ve Danıstai Hakımlerinindir. (Pou\oir d'apreeiation du iuce). (Ti Danısiav Hâkimi belli bir hnsnsnn »abit oldugu hakkındaki hükmünü tam bir inanısla ve bir kanaate vararak verir. tste vicdanî delil Kistemi (Kanaatı vicdaniye) ta. birivle Uade edilmek istenen budar. Vicdanî delil sisteminden, Danıstav HSkimlerinin delilleri serbeatçe takdir etmeM. nin anlasılması elbette hâkimlertn keyfî hareket edebileceei manasına çelmevecektir. Çünkü takdir hakkı: hakkanivet ve nasa. fet kaidelerine eöre vapılacaktır. Takdir hakkında Sdil bir nisbet olacaktır. Hâkim takdir hakkını ob.iektif huknk prensiplerinden mfllhem olarak knllanacaktır. tdare i«e bir Danıstav HâUiml kadar ohjektiviteve s» hip deîildir. Binaenalevh. eoruliivor ki. Danıstav hâkiminin takdirinde hem vicdanî delil sntemi ve hem de kanuni delil «iste. mi vardır. Anaiasa'da da <Hâkimler vıcdanl kanaatlarrıa gore hukum vcrlrler» denilmektedir. (132/1). Bn maddenin gtrekvcsinde •delıllerın takdirinde ve bunun sonuntfa hükme van«ında. vıcdani kanaata sore hareket cdılecektır» ibaresi vardır ki. bu da delillerın serbestçe takdiri bir Anavasa prensibi nldnsiTinn gösterivor. 1 irr Idareve bir takdir vetklsi tanınaJ caksa, bn selâhiyet kannnnn çizeceii sınırlar içinde biTakılmalıdır. önce takdir yetkisinin hansrı noktalara ilisUin bnlnnacaîı ve miinhasır kalacaeı kannnla tayin ve tespit edilmelidir. Kannnda takdir vetkisı. nin sahast Slcüliip isaretlendirilmis ve çevrilrais olmalıdır. Efcer idare\e bir takdir vetkisl tanmacaksa. idare takdir yetkisini kullanırken ta•arrnfnnnn mucip sebeplerini cöstennek mecbnrivetinde bırakılmalıdır. Mücerred takdir vetkisinın ileri «Srülmpsi mneip sebep olmamalıdır. Bn sartlar irinde venlecek takdır vetkıfri; ne™ k*xai denettemejrl kolaylaştınr v« hem de idarenin keyfi kararUr vermesinı Snler. Dinçer seni anyoruz Terhtsınden bu vsna hicbir haberım alamadık Bıze acela sihhi durumunu ve adresını Mİ dır Annrn rp kardeslerın cok pdıvorla. B\B\N KFMKL R\LGIN Sonııc ütnn bnnlann neticesi vt hâkınıin ni. hai eseri, carnri bir hükümdür. Eger hâkim; idarenin takdir vetkisine karsı «er. bestce takdirde bulnnamaz ve tdarenin tak. dirine mndahale edemezse veya kannnnn çizeceği hndntlar icindeki takdiri denetleve. mezse bn dnrnm Danıstav Hâkiminl karar. tızlıfa sevk eder. Karann bir hâkim ise hiç ktmseyi ve hic bir tarafi memnnn edemez. B UNDEM UNE fltatürk sağ olsaydı acaba ne deıdi? Gazetelerde okuduğuma göre Praşda vapılan komünist partisinin 14 üncü kongresinde föyle bir sahne cerevan etmiş: Dubçek'i sırt üstö jatıran ve Çekoslovak milletinin kaderine vıhip çıkan Husak kon*re>e be* saat süren uzun bir rapor takdim etmiş: bir ara• Jlusya ile müUerikleryje 1968"de gösterdikleti ııluslarMti) iUUyt trsekkâre haslıgjpta^kfiMtifjie bulunan, o tarihte T53c muletine\arsı Sovvel TKıîsv a He önün müttefflflerififn gosterdlkleri karılesçe (!) yardım memleketi bir karsı de\rimden kurtarmıs.. Bu sözleri so\lerken Husak orada hazır olan Brejnev >oldasa dbntnüs, «Çekoslovak Komünist Partisi ve halkın «biiytık çoçunluçu adına» kendi«iini vardıma rağıran komünistlerin endişelerini anla^arak. bu vardıma gelcn Brejne\i ö»müs \r 1968 de parti yöneticilerinin coğunluğunun Dubcekle birliktr sağda olduklarır.ı ve Marksi«t. Leninist tutuma karsı vaptıkları tmaneti 21 Ajustos hildirisivle örtmeğe çalıştıklarını ve bövlece enternasvonal komünİ7m dâtasına zalimce zarar \erdiklerini, anlatmıs ve So\vet Rus\a'nın yaptığı askerî müdahalenin bircok parti ve devlet temsileilrri ile isci birliklerinin *e çercek komünistlerin eğilimlerine ve >ardım isteklerir.e» u\*un olduğunu sftylemiştir. Bu sörler ortalığı çınlatan fakat. hatibtn sozlerinı tamamlavahilmesi ioin muntazam fasılalarla kesileıı alkışlar ortasında sovlenirken, Sov\ct Ru«\a Komünist Partisi Genel Sekreteri Brejnev hu alkıslara mukabele etmek için avaça kalkarak Çekoslovak Komunist Partisir.in kon«rrsini selâmlamıs, onu So\vet Rus>a a;>kerleri ile birlikte Çekoslovakvavı istilâya yardım eden Doğu Almanva adına Honecker, Bulgaristan adına Jivkov. Macaristan adına Kadar, Polonia adma Gierek taklit ederek 1195 kişinin minnettarlık du^gularına elleri >e başlan ile ceiap vermisler.. • • • 196» baharını vakındsuı vasamış \e. Börmüs olan sizler bu manrara karsısındi ne hissettîniz ve duvdunuz bilemenı? Fakat o tarihte, bütün tlunvadaki özçür insanlar araMnda komünizmle birlikte insani bir hürrivetin. gelişmesi için Dubcek'in cabalarını sempati ile takip etmiş olanlar pek çoktu. Bu özgıirliik eğilimini cizme ve silâhla bastıran bes tane komsunun tutumumj hiç kimse tasvip etmemisti. Hâlâ da hiç kimse tasvin etmemektedir. Fakat bir toplumun içinde çıkarcılann saMsı rrdemli insanlardan daha fazla. cesur ve \atanseverlerin «avısı, Innıete bovuıı ecen korkaklardan daba az oldugu için Çekoslo\ak\ada Dubcek vıkıldı, oııuıı yerine bo\vet ordularına gü%enerek Husak is basıua geldi. Bujün de >ine So\>et Rusya ve kuvvete boyun eğen mütteflklerin bask>sı altında verinde dunnaktadır. »lilletin büyük ço£unluğu adına yaptıği konu^ma bir valar.dan ibarettir. Çünkü Çekoslovakvada tıpkı diğer demirp^rde memleketlerinde oldugu gibi milletin büMvk çofanluğu kanaatini özgür ve serbest olarak açıklamak olanafmdan voksundur. 4nıa eerçck odur ki. dıs ku\vctlerin desteji ile bir memlekette iusan isbaşına gelebilmekte. bu iş bn.şına ge. lenler. bir kongrede istilâcılara, minnetlerini ifade edecek kadar cesaretle kendilerini ortaya atabilmektedirler. Yardakcılan onları alkışlarken, büyük çoğunluğu ile millet elinde top tüfek olmadığı ve baskıya mukavemet edemedigi için bu mizanseni vaslı çözlerle, kalb sdjıntıları içinde iılemektedir. tşin sarip tarafı herkes bu komedinin niteliğini bildiği halde kimse blrşey sö^lememektedir. ' ' tnsanlıfın büyuk ve gerçek dramı galiba budur. \caba \tatürk sağ olsaydı bn hale ne derdi? ı edeni Kanur., ınküâbın wrabolü sajılıvordu. Görüşmeler şöyle sürdü: Faiz YörükoRİu Medenl Kanun belh başh ınkjlâplarınuzm semboludur. 25 senedenben bu kanuna el sürü'meme^ını gerektlren sebepler hâlâ mevcut mvıdur değıl mıdır'.. Kanunu Medenîmn değıstırilmesı mumkündur. zıhnıvetı doğarsa, bu te^ıkelıdır. ^ ^ M Inkıiâbın sembolü mcsaısine yardımcı olmak fizer* bugun heyete dahil bulunmayan fakat bu konuda yetki sahibi olan şahsiyetlerin mesaisinden de tstifade edilebiHr. Fakat herhalde ise tercüme hatalarından ve ıstılah a> rüıklarından baslamak. ıstdahlaıı mütecanis bir hale sokmak lânmdır. Umumi suretteki maruza. tırı bundan ibarettir. Hıfzı Veldet Velidedeoflu Me. dcni Kanunun tadili meselesi gibi çok mühım bir raevru üzerinde konuşmak üzere toplanmıs bulunan Komısvonıımuzun vazifesi cıdden naziktir Zıra bugön memleketimızde birbirme tamamen zıt bulunan iki fikir karşı karsıvadı: Bunlardan blrisl. Medenl Kanuna hiç dokunmamak temayulüdür. Buna trore. Medeni Kanunu tadilc kalkısmak zararlı. hatta tehlikel'tlır: zira vapılacak ladıller bır hukuk abirİP'H olan bu kanunun ahensmi bozar \e kanunu insıcaiısız hale eetıur lkincisi ise. Medenî Kanunun bilhassa aile ve miras hükütnlerını tamamen tadil ederek memleketımi?in an'anesine u\ durmak temavviludur Bu temavul ba=ıt halk kitlelermce Medeni Kanunun inkılâp hülcümlerinin deeıstırılme^i açıkçası. eskive donulmesı mana^na alınmaktadır Kom'^\onumuz once bu orcn^ıp nok^ taları hakkında karar vermelıdır. Ytını Medeni Kanunu tadil etmek zamanı ^elmis midir, ^elmemıs midıı" Evvelâ bunu halletmeliviı. tkinci noktanın muhterem hev'etce mnn.ikaa mev.zuLi dahı olmıvacaâı muhakkaktır Turk ınkılnbmın îetımaî «iahadakı en büvi'k eseri olan Türk Medenî Kanıınunım aile ve mira« kı='mlarını e=kı ahkâmımızîa değıstırmek, bir kehme ı'c ıctimai ınkılabımızı baltalamak burada kim'enin aklmdan ?ecme? Bununla beraber bu cıhet ın bir pren^ip kararı olarak komisvonumuz tarafından derhal Tıirk efkârı umumivesine ilân edilmesinde fayda vardır Tadıl lâzım mıdır. değil midir? hususunda bır karaıa vatırken de ıki noktayı birbirinden avvrmak icap eder: Birisi tercüme hatalalarının \e ıstılah insicamsızlıkları. mn du7.eltilmesi, diâeri Kanunun metninin. 25 vıllık tatbikattan ıshfade olunarak tadili Tercüme hatalarıuın ve ıstılah u.vgunsuzlukl.irınm izalesi kat'î surette lâz'mdır. Sinıdive kadar tatbikatta pörülen aksaklıkların bir çoğu bu vüzden doemu«tur. Bunlar izale edilir^e tatbikatçılar bir çok noktalarda ferahlayacaklardır Eğer muVıterem hev'ei •en«ip ederse bendeniz Kanunun Fransi7ca, Almanca ve ttalvanca metınlennden istifade ederek tercüme hatahnnın ve Ktılah ın«ıcamsi7İıklarının izalesi hususunda elimden geldifi kadar komisvona faydalı olmava cahşırım E^sen vazıfem icabı olarsk vılîardan beri bu mevzu ü>erinde calıştığım icin hazırlı»ım da vprdır. Mcdenî Kanun metninin ladilî ciherine ıçelinci1: lster Fevri Bevefendinin bııvurd«Warı ?ıbi =enelerce calışarak tam hir oroie vaDalım iîter HıHavet Bevefendınin arruiarı vechile birkaç »v içinde 20 ilâ "A naddenin tadili ile iktif» odplim M»elı«^ı» kanutenecektir. Mıi'ilr» sı mıUcUekılleıının baskaca tadıl MEDENİ KANUNU DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARI Ord. Prof. Dr; H. V. VELİDEDEOĞLU tekliflerı yapmaları mümkundür. Ve orada acele vapılacak tadiller. le kanunun ahengi ait üst olabilır. Buna karsı hukümet ne düşü. nur? Diger taraftan «bugün için tadıle lüzum yoktur» dersek. bazj mılletvekılleri bizzat tadil tekhfleri ile Medise gidebilirler; biz tadile lüzum yok seklinde bir rapor vermis olsak bile. bu rapora Meclis uvmaz Bu itibarla ikisınin ortası bir vol tutulmak lârımdır. Uzun vadeli bir komisvon kurarak yepyeni bir Medeni Kanun projesı vaDmak doğru değıldır Busünfcü Medenî Kanun üzerinde durmak lâzımdır Madde numara. tannı değistırmek de do5ru değıî. dır. Eğer madde numaralan değı«ırse e>=ki ıçtıhatları ve ?î =enelık mesaiyi hiçe indntnek tehlike. *i vardır Bu sçbeDİe mutavassıt bir vol tutmak ve ısı bir iki ay içinde veva dört bes sene ıçinde değıl belkı bır ve\a ıkı ^ene ıçmde tetkik \e intaç etmek ve proîeyi Hukuk Fakültelerine Barola ra vesair hukuk muhitlerıne aondermek. mııtalâalaıını aldıktan sonra Komıs\onumuzca venıden hazırlanacak tasanvı Bakanlığs vermek yennde olur. Bu suretle munferit tadıl tekbflerıne de mahal kalmaz Esa<sen bövle münferıt müdahale tehlıkelıdır Bir camun kubbes'ndekı bir ta^ı sökmek. n?sıl o camıi tehlıkeve ko\arsa, Medenî Kanun Bibi «umullu bir kanunun lâalettnvin birkac madde veva fa«lnı tpHil <»dıvermek bu kanundaki ahengi tehlıke\e kovar ve tatbikatta, son Af Kammunda oldugu gıbi. umulmadık aksaklıklar ve pürüîleı me\dana cıkar. Bmaenaieyh Medenî Kanunun heyeti umumıyesini ele almak, tadillerde uavot dıkkatli olmak ve ahengi bozmamak lâzımdır Bu ise bir ihtisas ve en az bir kaç vıllık bir çalışma isidir Devrimizde ihtisasa hür. met edileceğinden eminjm. Bu arada Mecliste tadil tekliflerı olur«a. teklif «ahıolerine ilmi bir Komisyonun Medenî Kanunun tamamı üzerinde çalıçmakta oldueu <=eklinde eevap verilebfîır. Fevzi Bozer Eski düsüneelerime bir şev ilâve edecek deöilim ttalyan Medenî Kanunundan bah=ettim ttalvan Kanununu esas tutalım demedim tsviçre'den aldıeırruz Medenî Kanun esas kalafaktır Fakat bu tadil *ırasında îtalvan Kanununu da gözden eeçirmek ve imkân varsa ondsn istifade etmek lâzımdır Sonra mekteolerde eskı Fpıâİ7 okutulmııvor Bunun prbabı k?1madı Bu davalann miktan az kalmıs değü. hilâki"! coktur Bu itibnrl» bir ta'five kanununa zanıret vsrdır Medenî Kanunumuzun bazi m.ırideleri çok muhta«ar^ır Bıraz tafsi) 7arureti vardır Nizamnamelprle b' lan taNile tarafta> deeilim Afern» •>**) edîlmelidir va da evdp nturuvoruz Rı r bakari7 ki rercvan kesılir Kım kespr nıcın keser bu cerpvanı aklımız almaz Bel1: sebepler olmah cprpvanın kpsılmesı ıcın t«ler varıda kalır «îinirler spnlır Soran da. rok sebenlenni Kimin kevfina gore avarlanıvor bunlar Bunea masrafın. tunca beklevi$ın bun ca umutlanısın sonucu bu mu olacak' Kime sovlemelı bu derd ı ' ESer barntda va da naşka sargılanmızı »una baglantı verlprınde h'T «jk^klık var«a vanacak olanlar sc>ORPKRSF.N revlıler vapsın da bız ö> *evi(Sakarva Snhesi) nplim avakta alkıslavalım üSekreter eıleneni Yunus F^IRCt MI"»T\K\ KK*4MKZ '. Raşkan Çörekçi Mahallesi N'o » Hikmet ÇOI.\K Çavıralan Olel Yanlıracaklarla, Kooperatiflere: Tarabya'da deniz manzaralı «TarabvnÇisli» «s. faltı başlangıcında (aştalta cephPÜ)hJL7 5 > M2 $0 ^aiılıkUr " ' ' MuracaaU. 73 8a 61 İstanbul Cad. No: 34 Yeşilköy Cumhuriyet 561Ö • cı'n*tı m«t»kaşa e<Jehm7 B4er~«eticede tâdıle luzum gorursek. o zaman ne 2ibı tâdıllpr vapıima«ı lâzımdır d n e goru?eUm Esa«a P'.rısılmeden e\vel bu cihetm b'r ka r ara b8ğlanması kanaatmdaMm Eğer bu cıhet kararla^mıs ıse. bızAm bu husustakı kanaatlarırnızın mahfuz oldugu behrtılmek icabeder. Tadılâtm mahıvetlen hakkında şımdihk bırsev demıvorum. Fikret Arık Tercüme hâtalannı tashıh fa\dalı o'.makla beraber mesaimızm yegâne hedpfı o'amaz. Kanundaki tercüme hâr aları umumıvptlc mahkemelprımız tarafmdan mantıkî gaî tef«'r metodlarıle düzeltilmektedir. Meselâ en son bır nr.sal vermis olmak ıe:n bır âzanm cemıveHen ıhracına muteallık 6î maddedekı tercume hâtasına muteallık tpvhıdı ıçtıliat kprannı zıkredebılir n ı Esas hakkinda tâdıle ?elınce. bovle bir tâdıle liızum oluo olmadı&ı ıkı zavneden mütalea ed.lebıhr Politık bakımdan ılmt bakımdan Politık bakımdan olan mu'âhaza tesrıl polıMka meselesidır. Bızım komısvonumuzun ıs; desıldır Tekn'k bikımdan ^adı] lâzım mıdır 9 Bunun uzermde bız dusiınebılırız Bu hususta takır) edilecek 'lm! meto* ıse malumdur Filân veva fıl&n hukuki muessesenın degıstınlmesı mühim bır kanun *âdiIme lüzum olup olmadığı, hukuk efkârı umumivesır.deki tartısmalardan anlasıhr Bır teknik komısvon ılgılı Tiuhıtl°rde bfiviik: veva küçük anket vapar Bu anket umumivetle fikirîerin avdınlanmasma çok hızmet eder Komısvon bu anket netıcp"™ np.7ara alarak mpsaisine ba'lar. Buvuk kanunlarda vapılan tâdıl ler daima uzun me«aıve luzum sos terir Eğer vapılan anket def"=tırme ıhtivacmı belirtiyorsa bu ıse gırismeh re zaman üzerindp durmamahdır Uzun bır zaman zarundır Medeni Kanunlar Ü7ermdekı degışmpler daima zamana mu'ntactır Bizim de çalısmalarımı?a kuçuk bır anket ile başlamamız miımkundür. Hidavet %vdıner Fevzi bevp fendı kanunda varım yamalak. vamama kabılmden tadillerin doğru o'madığını. psaslı bır tetkik ile esaslı tâdıllere zaruret olduğrnu söxledıler. Bu doğrudur. Fakat acele ıhMvaclarırmz var. Bunlarm hallı lâzımdır. İştırak halmde mulkıvet mese'esı buna mıialdır (Code Naool^one) vapılan mu'"ematı tâdillerle »«• yaşamaktadır. tntıta hatüu konusunda da ajnı vazivet me\cuttur. Bundan mus^aceldır Suf'a da boyledır Bunlar 8 • 10 noktava ınlı;«ar eder; ankete luzum yoktur. Bu 10 nok'.a arasında muşterek gavnmenkullefiı ıdaresı de bu meyarda z.kredılebılır Bu tadıller musrac»ldiT ve bunlar dâvaların çoşalmasma mânı olacak tâdülerdır Faiz Yörükoğlu Savın arkadaşımız Fikret Bevefendı benım maruzatiTiı polU''< biT mevzu olarak tsvsıf buvurdular ve bunun komısvonunun vazıfe^' dışmda olduSundan bahsettı'.er. Maksad'.mın m anla=!İmad!eını ariıvorum Bıraz PVAPI arzettıftım çıbı. MedPnl Kanunun tâdılı eğer pvvelden verılmış bır karar ıcacnda ı=e o vaki^ vazıfemız sadeoe teknık hususlara ve tadılâtın ma'mvet ve *ekhne mhısar eder Bu vazı v Ptte sö7i\mvın versız olduğunu kabul ederim Eğer bu ohet hakkında bırim avnı zamanda karar vermek mevkumız var ıse ızah enıgım mahzurîar gozonünde buluncîurularak bır karar vermpk lâzımdır Bakan Fıkret Bevefpndi MPdeni Kanun üzerınde tadıUer < a pı'.ması lâzım mıdır değıl mıdır noktası uzermde politık bakımdan verıleceV: bu cevap bulundugunu ısaret buvı.rdular Halbukı ben vuk^ek komısvomın tâdıl me\zuunda bana tam ve ka*'i bır cpvap vermesinj rıca edeceSım Bu mevzu dı<? nolıMka me^e'.psı değıldır İç polıtıka bakımından <?urumumuzun ne oldugu yiı'sp': korr.ısvonca malu'Tdur Bvçun memleketın içinde btılundusu sartlar hepın:zm malumtıdur. Bun'ardan mü=;tasnı kalarak ı=i >alnız teknik bakıır'îan mütalea etmek. me^aımzı çok daı br sahava hasretmek plur. Bunlar valnız hiiMimet meselesi degıldır. Fikret \rık Bence inkılâp hukumleıı mahfu? ka'mak sartile tadıl favdalı olabiür Fakat bazı ksvıt ve sartlarla. Bakan Âmil Bey, siz bir hukukçıı olarak mıitalâanızı söyler mısıniz'' Âmil \rtus Ev\elâ kanumın tâdıle muhtaç oldugu kanaatında. vım Fakat bu tadilât esaslı olmalıdır ve zaman bakımından ha=is davranmamahdır. Tadile muhtaç rıhetler tesbıt edilmeli ve icabmda komisyonlar teşkil ederek cali3mağa baFİamahdır. Muhteıcm heyetini7İ teskil eden üvelerin SISANN». UCtKEL Yuk Muh MüTilr rURD^ UĞL'RFL Kı/Jan S E L M A l'ftlilBt'ln 5461971 de dogumunu dosllauna aıuıdeierler Frankfurt Tonra *• Mımet OcrvisoSlu VI.SJM ' m dofeumunu akrab» v* doıtlanna »evınçle duvururlar. 4 Temmul 197] tstanbu] S Cumhuı\\et 5639 t Cumhurivet 5622 AGI KAYBIMIZ Tunus eşrafından Fescıbaşı merhum Ali Elkatıp ile merhume Zeynep Elkâtibın ogulları: Tanzımat Rıcalınden Sadrazam Ali Paşa torenu merhume Şereî Kâtıboğlu'nun eşı, Ümran Fışekci ve Nuran Erol ÛP merhum Mehmefın seveılı babalan: AVSP Mtuncu ılf Resıt ve Biilent Erol'ıır)' sevsili büvükbabalan; Mehmet Ali Selma ve merhum Ernın Ali Gencav üe Reb's Selcuk'un enişteleri; Zflmrut Konkur; Behive: Züberde: Şadi; Habib: Meeit ve Resmıve Aliotlu'nnn dayılan; Avşe Yon^acoSlu'nun amcası: Elkâtip ve Elkâdı (Tunus) ailelerinin arnca ve agabeyleri; Ceîâi Erol ile Avhan Fisekci'nin kavmpederleri; şehrimızın tanmmış tüccarlarından ve Tunus Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu REŞİT KÂTİBOGLU 4/7/1971 Pazar pünü Hakkm rahmetine kavuşmuştr.r. Aziz nâaşı 6/7/1971 Salı günü bğle namazını müteakip Zincirlikuvn'daki ebedî istiranatpâhma tevdi edılecektır Mevlfl rahmet evlesin. AİLF.^İ Cumhurivet 5632 Gıhcul MERHABA T. SEHtR PLÂNCISI ve MÜH. MİMAR'ım. Halen bulunmalta oldugum îsveç'tsr. Kasını 1971'de baslamak uzere Turkıye'de özel veya resmî FeKtorde plânlama. etüd ve idari değeri olin çahsana aramaktavım. f Fransııca. Almanca, Ingilizce, tsveççe ve Türkçe okur, * yazar ve konusurum Norveç, Dar.ımaTka ve îtalyancada bıl i "gım vardır. 8 sene Mimar \e Plâncı olarak çesıtli dallarda + tecrubem mevcuttur. Teklıflerınızı beklerim. Hosça Arkıtekt SAR ÎLHAN ARGUVANLIGİL Komet v. 5» 1«3 3.5 TAB\ / SWEDEN / ^TOCKHOLM (Cunıîıurıyet Gaziantep Kilis Orlaokul Mâdürlüğünden: 1 Ortaokul binasmm 39 748 lırahk keşif bedeîli onanmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeje konulaıuştur. 2 Eksiltme 24/7/1971 Cumartesı günü saat 10 da Okul Mudürlüğü odasında vapılacaktır. 3 Muvakkat temınatı 2981 lira olup kat! teminat ihale bedelmin % 15'i dir. 4 Onanm şartnamesı her gün mesaî saatlen dahılinde okul Müdürlflğünde ücretsız gorülebilır. 5 Eksiltmeye ıştirak icin 1971 yıh Tıcaret belgesı; Baymdırlık Müdürlü^ünden abnacak yeterlik belgesinin teklif mektubuna eklenmesı mecburidir. 6 Teklif mektuplarmın en gec 24/7/1971 günü saat 9 a kadar Okul Müdürluğüne verümesı veya taahhütlu olarak gonderilmesi sjart olup postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edılmez. İlân olunur. (Basui: 16812/56101 NİMBÜS YARIN:. Göriismenin «onıı ve çalışmanın riıırnıası * OOKLERİNE SAHİP OLMAYÂN, TOPRAKLARINA SAHİP OLAMAZ.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle