11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:mmuz 1971; T : CUMHURIYET: sSAYFA BEŞ 10 yerde Devlet Mühendislik ve limarlık Akademisi kurulacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dr. Nermi Ta^atan enjektörle MDJ tafa'nın derdlne çare arıyor *» adet yeni «Devlet Miiher.dislik »e Mimarlık Akademisi.nm lmasuu öngören kanun dünkü Resml Gazetede yayımlanarak yüIğe girmiştir. Üç aylık çocuğun başındaki m enjektörle alınıyor O.î.55 06.00 07.00 07.05 07.45 08.0Ü 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.40 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 19.30 radyo İSTANBUL Açılış. progTam Günaydın Köye haberler Türküler. oyun havalan Bu sabahın melodileri lstaribul'da bugün Beraber, solo sarkılar Piyano soloları N. Bayram'dan türküler Ev için Y. Özel'den şarkılar Arkası yann Haberler Ö. Orhon'dan şarkılar Çocuk bahçesi Türküler, oyun havaları Şarkılar. oyun havaları Haberler M. Ceyhanlı'dan türküler Darvaş ve arkadaşlan înci Çayırlı'dan $arkılar Haberler, Resmi Gazete Saz Eserleri Dans müzıgı B. Dikencık'den şarkılar N. Koyutürk orkestrası Diven bağlama ve cura Haberler Çeşitli Türk raüziti Radyo senl'oni orkestrası Ş. Yastıman'dan türküler Hafif Batı müzigi A. Eddpoğlu'dan şarlular Haberler Köy odası Yurttan sesler Reklâm programları Haberler, hava durumu Haiif müzik 19.40 19.55 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.10 21.30 22.45 23.00 23.55 24.00 Yaylı çalgılar toplulufu Bir varmıs bir yokmuş T. Y. Çelik'ten çarkılar Haflf Batı müziği Hukuk. sorunları M. Akgün'den türküVer 24 saatin olayları Anıtlar ve öyküleri Klâsik Türk musikisi Haberler Melodiden melodiye Günün ö'nemli haberlerl Kapanış İSTANBÜL ÎL 16.55 Açıhş ve program 17.00 Diskotefcirnizden 17.30 Küçük Jtonser 18.00 Gençlere müzik 18.30 Senfonik müzik 19.00 Hafif Batı müzi*i 19.30 Piâklar arasmda 20.15 Akşam konseri 21.00 Hafif şarkılar 2O0 Gece konseri 23.00 Gece ve müzilc 24.00 Sonat saati 00.30 Hafif Batı müzi*i 01.00 Program ve kapanı? Ankara televizyon 19.28 Açılış ve program 19.30 Film 20.00 Spor 20.30 Haberler 21.00 Hava durumu 21.05 Onbeş günde bir 21.35 Televizyonda sinema 22.55 Son haberler 23.00 Kapanış amsiden olıK unu npılacok RESUN, (THA) Bulancak »vresi kalkınına kooperatifi. deniz böîgesinde tutulan faziktardaki hamsinin değerlennesi için balık unu ve balık fabrikası kurma teşebbüsü»çmiştir. operatif Başkanı Sabri Çofabrikanın 1966 yılından bu jnırt dışına işçi olarak gönen 500 ortağın yolladıfı pae kumlacağinı açıklamıştır. 2 yıhnda hizmete Rİreeek kada makinelerin yüzde 6O'ı nya'dan sağlanacak. günde İZMIR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) m balıkunu ve balıkyagı is1 edilecektir. Yılda 20raüj Radyo ve Elektrik Teknısyenlelira döviz sağlayacak fabri i ri Derneği yöneticileri, transistor, balık temini için balıkçı fidiyot ve pikap iğnesi gibi malzeı kurolacak. aynca Karade' melerin kaçak olarak yurdumuza e tuhllan fazla miktardaki \ sokulduğunu öne sürmiişler, :1ar da değerlendirilecektir. i «Mrndil crbinde onbinlerce llra'Operatif Başkanı Sabri Ço j lık malzemeyi yurda sokmak fabrikada 75 işçinin çalışa • mümkündür» demişlerdir. ıı açıklamış, bahkununun! Dernek sözcüleri, gümrük kasanayiinde, balıkyağının da | pılarında alınacak sıkı tedbirleve deri sanayiinde kullanı | rin kaçakçılığı önleyemeyeceğini nnı bıldirmiştir. ; savunmuşlar. kaçak malzemelerin vergi ve döviz kaybına sebep oldugunu da sözlerine ekledikten sonra şunları söyleoıişlerdir: «Bizr ithalât olanağı sajlanstn. Bakanuğın emrrttiği biitün şartlara uymaya hazırız. Böylece piyasada yeteri kadar malzeme bulunacak re kaçakçdık önlenmi? oiacaktır. Kotaların hazırlanışınANA. (Cumhuriyrt Büronn) da imalâtçı ve sacayici porisyoKolordu ve Sıkıyönetim Konunda oiaıılar» öncelik tanınmaını Korşeneral Vehbi EİRin' | lıdır.» 3 numaralı tebliği uyarınca | ıa içinde yeni trafik düzeni ı Adana'da veremli len itibaren uygulanmaya j sayısı azalıyor ımıştır. I na söre. dolmı:ş1ar. yeniden ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) t edi'.en iniş ve biniş yerleCeyh'an Vefemle Sava$ Derneği »n başka yerlerde yolcu indi1 Başkânı ve rnerTcez dispanseri lindinnemekte. taksi. dolmuş | başhekimi Dr. Feyyaz Etiz. Adaaytonlar tasdikli tarife bulun • na merkezi ile ilçeler. bucaklar , nakta, yayalcr sadeee kaldı j ve köylerinde yapılan verem taraarda yüriimekte. kanıyonlar j ması hakkmda bilgi vermiş, tü«abah saat 07.00'den akşam berkülozlu sayısmın geçen yılla20.00'ye kadar şehir içine ra nazaran azalmış oldıığunu söyı ç'.kamamaktadırlar. lenıiştir. Dr. Etiz. gegen yıllarda yüzde 2 Jana Belediyesi olan tüberkülozlu sayısmın ilâçşekilde uygulankısım işçilerinin lann düzenli birtedavi sayesinde ması ve süreli yüzde yarınıa kadar indiğini ifaücretlerini de etmiştir. Yeni akademilerın kurulduğu yer ve açıhş tarihleri, Devlet Mühendislik ve Mimariık Akademilerarası kurul ile Devlet Plânlama Teşkilâtının mütaleası «Unarak Milll Eğltim Bakanlığı tarafmdan kararlaştırılacaktır. Yeniden açılacak akademilerin kadroları özel kadro kanunları çıkıncaya kadar Milll Eğitim Bakanhğının talebi üzerine ve Bakanlar Kurulu kararı ile «Torba kadrolardan» ihtiyaç nisbetinde , jparşüanacaktır. Küçük Muslofa nın hayatı 1750 liraya baalı İSTANBÜL HABER SERVİSİ Mendil cebinde onbinlerce liralık eşya gümriiksüz olarak yurda sokuluyor Doğduktan üç ay sonra kadersizliği başlıyan Mustafanın hayatı şimdi kimisinin bahşiş diye bıraktığı, kimisinin kumar masasına savurup attığı. kimisinin bir elbise dikimi için kat bekat fazlasını t^rzisine bıraktığı 1730 liracığa bağh 1750 lira da nedir deyip geçmiyelitn. Otobüs idarehanesinde vezne memuru Hasan Gürsu için. namusuyla ekmek kavgası veren herkes için zor bulunur pa radtr 1750 lira. Biz şimdi bütiin bunları bırakalım da Hasan Gürsunun üç aylık talihsiz yavrusu Mustafanın öyküsün» dönelim... torlar bonun bir tek çaresi vaı diyorlar. Bir ucu kalbe bir ucu su biriken kafaya bağlanacak olan modern bir emme basma tulumba olan .PODENZ T Ü f C ama bu tedavi cihazı için tam 1750 lira gerek. ANKARA 00.55 06.05 07.00 (17.05 07.30 08.00 d8.07 08.37 09.00 Üfl.20 «Podenz Tüpü» gerekli Küçük Mustaia güzel mi Cüzel, tombul mu tombul. Bildigimiz be. beklerden. Doğduğu zaman ailesine getirdiği sevinç, mutluluk başmda su birikmeye başlayınca acı bir keder haline dönüşrnüş. İçine su dolan küçük Mustafanın küçük başı kısa zamanda büyiîmeye başlamt« Incecik boynu o başı taçıvamaz Kale gelmif. Dok Şimdİlik bir enjektörle Cihaz alınana kadar başta biriken suyu boşaltan ve küçük Mustafayı tedavi eden Cerrahpaşa Hastahanesi Nöroloji Klinitn doktorlarmdan Nermi Ta«atan şimdilik elindeki enjektörle dert li anababanm haline bir çare arıyor... Nermi Taşatan tedavi ettiği kü çük Mustafa için Podenz tüpünün gereğini şöyle dile getirdi bize. •Kafada taplanan n y a fe4enı Talilısiz yavru a n n e s i n i n k u c a g ı n d a Tüpü adını verdi|iraiz bu cihaı temin edildiğ) takdirde kalbin dı ;anya atması mümkiin oiacaktır. Bu cihazın ke;ifde aynı derdi çe ken mühendis bir babanuı dokto run isteğine uygun olarak bulıışu sayesinde gerçekleştirmiştir. Oğlunu kurtarmak için çaresir kalan bir baba doktorlann hayal ct tijrl bu cihazı gerçekleştirmiş aynı durumda olan binlerce çocnfun hayattnı kurtarmıştır. Mnstafa Gürsu da Türkiyede aynı durumda oiaıı binlerce c*cuktan yalnız bir tanesi...» Evet küçük Mustafanın başınfia biriken suyu dışarıya atmak için şimdi İki şeye ihtiyaç var. Önce 1750 liraya sonra da Podenz cihazına.. ana'da yeni trafik ceni uygulanmaya baslandı | Açılış, program Günaydın Köye haberler Türküler. oyun havalan Haberler, hava durumu Ankara'da bugün Her telden Çeşitli müzik Ev için K. Karasüleymanoglu'dan türküler 09.40 Arkası yann 10.00 Ara haberler 10.05 Şarkılar 10.55 Türküler 11.10 G. İpek'den şarkılar 11.30 Balete çağrı 12.00 Ara haberler 12.05 Kıbrıs'ta bir hafta M. Geceyatınaz'dan türkü 12.25 ler Z. Taşkent'ten şarkılar 12.40 Haberler. Resmi Gazete 13.00 Hafif müzik 13.15 M. Erses'den şarkılar 14.15 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 116.20 16.40 17.05 17.30 17.50 19.00 19.35 19.50 20.20 20.35 0.55 21.00 21.10 21.26 21.45 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Ara haberler Türküler Hafif Batı müziği A. Melik'den »arkıİM Çocuk bahçesi N. Erol'dan türıtüier Albümlerden seçmeler tncesaz Köy odası Reklâm programlan Haberler, hava durumu N. Ertas'dan türküler Erkekler Topiulugıı Çeşitli müzik orkestrast M. Seyran'dan sarkıiar Bir varmış. bir vokmus 24 saatin olaylan T. Karabulufdan türküle C'az müziği Saz cserlcn Haberler Her haîta bir yorumcu Gece müzigi Günün onemlı (ıaOerlerl Kapanış GUNUN KITAPLARI İş Bankası Kültür Yayınları SITSAR Türkîye PAUL HAMLYN SUNAR... THE LIFE AND TIMES OP; LEO.NARDO CHOPIN KEMBRANDT GOYA MOZART NAPOLEON GOETHt BEETHOVEN. ÎNGtLÎZCK DÜNYANIN EN MEŞHUR S SAHStYET v» SANATKÂR'ın HAYAT HtKÂYELERİ Kuşe şahane baskı, Bol renkli resim te tablolsr 8 cilt tamamı 295 TL. Muracaat : Amerikan .Nesriyat Bnrasn htanbul • tstıtclâl Cad 'iti TURHAN KİTABEVİ SUNAR TARİHTE TÜRKLÜK Prof. Dr. L. Rasonyi Yenüzündeki Türk Topluluklannı ve Türklügiin tarihini ba?langıcmdan itibaren bugüne kadar inceleyen eser. 420 s. F: 40 TL. Genel Dağıtun : Tıırhan Kitabevi. Kocabeyoğlu Pasajı Kızılay . ANKARA Ti'rk Kültüriinü Arastırma Enstitüsü; Tunus Cad. No. 16 ANKARA cdeyemedi )4N*A. (Cumhuriyet Bürosn) i lana Belediyesi. memur ve iş1 •inin bir aylık ücretlerinin tuolan 1 milyon 200 bin iirayı n edemediği için bir kısım. erinin Haziran ücretlerini he' ! ödeyememiştir. , treniîdigine göre. belediye'de : =an memurlann bir kısmına ' şları cunartesi günü öden. işçilerinin çogunluğıı ise Han aylıklarinı henüz alamamışır. l Teneke sıkıntısı had safhada İZMİR, ıCumhuriyrt Ege Bürosu) Teneke sıkıntısı had ?a£haya ulaşmıştır. Teneke sıkmtısımn kısa zamanda giderileceğini bildiren Ege Bölgesi Sanayi Odası Bişkanı Ertan. 5 ton teneke ithalâtına gidileceğini de açıklamıştır. Öte yandan. teneke sıkmtısı nedeniyle teneke ambalâi imalâtçıları güç durumda kalmışlardır. Butun İ5 Bankası Subelerind* Genel Dağıtım: BATEŞ (Cağaloğlu . Istanbul) İş Bankası Kültür Yayınları SUNAB Türkiye Ankara: Mıthatpa?a Cad. 01 Telf: 1313 81 Telf: 44Î6 3* . 45 4SU Izmır : Şehıt Nevre» Cad. 1 Telf: N942 KENAN Desmondf Morris . ; BULUTOÛLU İstanbul Üniversiteoi Iktisat Fakültesinde Profc r SAIRLERİN SfÇTJKURİ AMTOLOJİ Bütun Kitapçıtarda ve Is Bankası Subelerinde Genel Dağıtım: BATF.Ş (Cağaloğlu tstanbul) KAMU EKONOMİStNE GCRİŞ KAMU HİZMETLERİNİN İKTİSADİ TAHLİLt XXVI;464 sayfa; Piatı 45. TL. Kitapçılarda ve P.K. 346 Sirkeciİstanbul ALEMDAR: (M) (17 01 43) Adada KAVAKLI11KRK (17 «» IS) : . S | ^ Kiipü (RO) lana Turner Şenlik (ROS) • G. «rfmm» KIZI1.IK.MAK (12 74 80): Kibar Şen Uul (RT) Virnalisi. Sovjuncu (RO) Steve Mc ANKARA: (12 »4 32) Baskm Quen (ROS) • James Franko • Navaronun Topları (ROS) • Y. P. KONAK (1207 M): 1 Arım E.C.K. Balım Peteiim (SR) . TiirARI: (13 «I 73) Proresyoneller kân Soray . Cüııcvt Arkırı. (ROS) • B. Lancester. 2 Cilâlı tbo Yetimler >lcAS: (17 34 88) Tamirat doiayı le^t ( S B ) . Feridun Karakava sıyla kapalı. LAI K (1824 721: 1 Tarzaıı AYKLT: (12 6İ 2») Altın Ordek (SB) J. V. Mnller. î TfhÇetesi (RO) Yul Bryner, Çıllike Yakında (ROS) P. çın Hayat (RO) • Jerry Lcwis Fraııklin BÂŞKENT: (17 38 07) Hırçın Kız (ROS) E. Taylor, Feza MKNEKŞE (12 2i 1)5) : TatU Meleiim (R) Tiirkân Soray, da Kaybolanlar (ROS) Kdi/ Hıın BLLVAR: (18 14 02) Kan ve Tahanca (SB) Feri Cansel, MİTHATPASA MN « « 3 ) : 1 Yalaııcı (SB) tızet Günay. C'inçene Askı (SU) . Miııp BIRÇ: (17 38 07) Kaderin PcnMutlu. 2 Kadrr Avırısa B i . çesindc (SB) • Tııgay Tnksöz. If (SIl) Sema O»ran Affet Beni Allahım Zeynep NERGİ7. (1X388:{): Asrın V a. Aksu. rısı (RO) . ttnurvü Bl'YUK: (12 40 75) 12 KahraSARAY (U «>(:«): I Akın. man Haydut (Lee Marvin) cıların İntikamı ( S l î ) . l ü r n CEP: (12 «4 12) ()02 Kara KorP.ır. i HuSa/uı C a s u < l a n . sana Karsı (RT). CEBECİ: (İM 32 08) Deniz \1 T u î a v Tnksn/ ti (RT) Tehlike Yakında SİTK (1M1VMK): I lc!> d h / l ü K a h r a m a n I It I ) ' ' S i l a h . (RT). ÇANKAYA: (17 H 57) Parisli « *orların Uıiniisü ( I J İ S ) Kız (RO) B. Bardnt. SİM.MA 7U (17 m « ) : Kırahk DEDK.MAN: (18 12 77) Sirk Koca ( R O ) . lack l . e m m o n , Diinyası (RS) ' lohn Uayııe ? l î o n n Sehneırirr DEMET: (15 35 m) Altın HırSTA1 (24U5KS); I KısUaııısızlan. Herkesin Sevjilisi rım S»nr ( I ! ) K t r i a l !ıi>ct. Dl'NYA: (1» 32 118) ta^us Kı ' K a n vr Kıırsııı | M 1 | . raıı (RT) Aşbtan Tstün Ze Nazarı Mora» ki Müren. GOLBASI (17 34 88) : Pariste s C R I ^ VA (lli «4 ! 7 ) . I > n . mıırcak Kopri'rıUı C'ocuia Bir Giizcl (RO). Ann Marça(I'.) . Filı/ \kın llUot tnan. ret. ()Iüm Emri (RO) I r s u o?lu. 2 Urrtlt (;itnüll?r la Andres. Gl'NES (15 52 84): 1 Insafsı/ ( S B ) . Hiilva KotviStt Takip (RT) Rolıert Haııshıı l/,.\Y (19)1*28). .'S ıncı S a a t 2 Ah şu erkekler (RTS) . (RTS) . A O u ı f n Oldiiren lnger Stewens Adam ( R T S ) . Rod l a v l o r KARINCA (18 14ÜU): I Cileli Bülbüller (RS) . Bcrkaııt. YI1JJI/ ( I 3 W H 4 ) : I S a b a U (I!O) l.ep Van <"îtc1 2 2 Fıstık Gibi (R) . Sadri Zafrr Ynlları ( R t l ) Alaın Alısık Delnn ANKARA SINEMALARI / * ^ v , BEKLENEN KİTAP ÇIKTI: SİMONE DE BEAITVOIR DÜNYANIN EN BÜYÜK YAZARLARINDAN BİRİ, DÜNYAYI SARSAN MUHTEŞEM BİR ROMAN YAZDI Deniz Kuvvetlerı Komutanlığı Scyir vc Hidrografı llaire Kaskanhîından Hildırıinıı«lır. DE.\!ZCİI>ERt Vfc HAVACILAKA •» »AYILI Kll.UtRİ 12 ılâ )b lemmu^ İKİ tanhlenncit 'W Ü ile IV lıu »«atıerı . U arasında aşa2:dakı nokTalann fcltlestısı MihHİar ıçn.ıi»' >e>retn.e, demırleme. avl«nma ve bu <ah;.l;,rın V(HJtı metıev* kadar olan yükseklıklerı can ve mal emnıvetı BnKın.ına^r, rehiikelirtir KARAULNİZ . İSTANBUL KUGAİ1 GİRİ!>1 BJRİNCİ SAHA : R 14 SAHASI 1 inci nokta: Eniemı 41 deıece li rtakıka Ku/ev Boylamı 29 rierece 09 ıiakilia Uoâı, olan K 49ÎH No'Iu AnaOolu tencrı Z nci nokta: Eııleml 41 rterece 27 rtdKıka Ku/ey Boyldnıı 2H ıierece IS rlaklk» L)uâu 3 üncii nokta: hnlemı 41 oerece 22 riaKıka Ku/ey Buylamı 29 rterece 29 rtaklk» Uuâu 4 üncü nokta: Knlemi 41 derece 1 naKika Ku/ey 1 Boylamı 29 derece 2» daklk» Uofiu i İKİNCİ SAHA : K 15 SAHASI 1 inci noUta: Enlemı 41 derece 14 dalcıl>a Ku^ey Boylamı 29 derece 0? ıiakıkn Uoâu E 4956 No'lu Rurnelı fr'enerı 2 nci nokta: Enlemı 41 derece Ti dak:Ha Ku/r» Bovlamı 29 derece 01 dakiKa Uoju 'i üncü nokta: tnlemı 41 aereee 2i datcıls» Ku/ev Boylamı 28 derece N daüıka Uv£u < 4 üncü nokta: Enleai! 41 dere;e İ daklka Ku/ey H Boylamı 28 derece 4Î rtatilta Uoğu BİR GENÇ KIZIN ANILARV 270 sayfa 15 lira Sander Yayınian Çeviren: Seçkin 8ELVI Tam metin. 472 sayfa, Dort renkli Ofset kapak. 20 lira PAYEL YAYlNEVt P.K X S 8 ISTANTİU1 A. TOLSTOYI AZAP Y0IAAR1 (İki Kızkardeş Yıl 18 Kederli Sabah) üç Cilt İste Rus devriminin trajik maceraJi.. İste dört yıllık bir lç savaşm en ince ayrıntıları... İste gerçek yurt ve toprak sevgisi... İşte hayatın derin anlamı üzerine eğiten: insan ıztıraBını dile getiren bir dev eser.. İste dııru bir destan havası içinde; üstün bir düg zenginliği ve hayal fiüeü ile öîümFüziüâe ka~ büyük Rus romanı.. 1400 sayfa 35 lira. Genel Dağıtım : ARARAT YAYINEVİ Koll. Şti. P.K. 819 tSTANBl/L Kııları Türk le ev/enecek Alman ailesı müslüman olacak İki yıl önce Almanya'ya işçi olarak gidcn Aydogan Aktaşa âijık olan Karin adındaki kızlarmın: bir Türk ile erlenmek istcmesi üzerine Hublen ailesi müslüman olraayı kabul etıniştir. Hublen allcsi kızlarmın saadeti için herşcyi yapacaklarını: bir sürc sonra Almanya'yi terk ederck Türkiyc'yc yerleşeceklcıiııi söylemişlerflit. xf»cii;m<ın!.<H kahnl oitiutpıı sflnra «Niliifer» adını ala ÎKÖSATİLJİÎ ve TÜRKİY3 İKTÎSAItt MUHASEBEDE DENETLEME İLKELERİ VE Banka Dergisi P.K. 769 Karaköy İstanbul adresinden ödenıeli olarak Aynca \pııi L'niversite Kitaberi. l>nıail Akgün Kitabevi Mctıte; Kitahevi. Aıul Kjtabcvi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle