09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
San Siyahlılar en az 8 maçta hükmen mağlup olacak Macar futbolunu öğrenecekler Sarı Lâcivertliler ilk kez sahaya çıkıyor *"< Federasyon PTT'ye 26 ay yerece ANKARA, (Comlmriye* Btirosu) N etin Kurt'un transfer lşleminde yapılan fesihnameyi Futbol Federasyonuna bildir mediği gerekçesiyle Merkez Ceza Kuruluna sevkedilen FTT kulübu nün alacağı ceza iki aydan alü aya kadar müsabakadan men şek linde olacaktır. Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğindeki •Görer tüzük ve yonetmellk «ucu» başlığıyla yer alan 13. madde uyannca geçen yıl Türkıye Ikinci Ligine düşen PTT ceza aldığı takdirde en az 8 rnaçına çıkamıyarak 16 puan kaybedecektir. NEDEN SEVKEDtLDİ? PTT Kulübü 3 Temmuz 1970 ta. rihini taşıyan fesihnameyi Profes yonel Futbol Yönetmeliğinin 54. maddesi uyannca Futbol Federasyonuna ibraz etmediği gerekçesiyle spor âdabma aykın düşen hareketînden ötürü Merkez Ceza Kuruluna sevkedilecektir. 13. MADDE VE CEZASI Futbol Federasyonu fesihname işleminde PTT Kulübünü suçlu buldugundan yöneticileri Merkez Ceza Kuruluna göndermemiştır. Bundan dolayı Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliği 13. maddesinin ılk iki paragrafı uyannca iki aydan altı aya kadar yarışmadan men edılmesi gereken PTT kulü bünun profesyonel futbol takımj 824 maça çıkamıyacak ve muhtemelen Türkiye Üçüncü Ligine düşecektir. Metin yüzünden en az 8 hafta musabakalardan men cezası alması muhtemel olan PTT takımı tam kadrosu ile ^^ 3 GRUBA AYRILAN Türkiye Güreş Ligi ekimde başlayacak ANKARA lk kez bu yıl düzenlenen Bölgelerarası Ekım ayında başlayacaktır. Serbest ve yapılacak lıg içın Bolgeler Mavi, Kırraızı, ba aynlmıştır. Graplan içinde deplâsmanh cak olan takımlar şunlardır: Teknik direktör Sabri Kiraz, «Gücümüzü görüp ona göre tedbirlerimizi alacağız» dedi • enerbahçe futbol takımı bu gece ilk kez sahaya çıkacak ve Macar Csebe! ıle karşılaşacaktır. Avrupa Fuarlar Kupasında Ferençvaroş üe oyrayacak olan S a n Lâcivertliler, Macar futbolunu gormek amacîyla bu gece saat 20.00'de Dolmabahçe Stadında Csepel uîiünde ük kez yeni sezondaki gücünü ortaya koyacaktır. Fenerbahc takımıniı, Teknik Direktörü Sabri Kiraz, bu geceki maç konusund^ şdyle konuşmuîiur: «Ferençtaros maçı öncesinde Macar futbolunun gerçek gücünü gönnek amacîyla Csepelie iki maç yapacağız. Bu gece Uk olarak tam bir takım kurarak rakibhnlzle mücadele edeceğu. Sezonun ilk maçı için fazla bir scy soylemek doğru olmaz. Gücümüzü görecegiz ve ona göre sezon başında tedbirlerimizi alacağız.» Bu geceki musabakaya Csepel takımı şu şekilde çıkacaktır: Fater Vellai, Sandor, Peto, Foludi Gulyas, Varga Takacs, Csordas, Losoneri, Kelleinen. Sabn Kiraz da takımı şöyle açıklamıştır: Yavuz Niyazi, Ziya, Ercan, Levent Nedim. Fuat, Cevher Taşar, Osman, Muharrem. F: Bu gece Csepel ile karşılaşacak olan Fenerbahçeliler Wr (Fotoğraf: Ali ALAKIŞ) an t remnanda.,. Özan diyor ki I Türkiye Güreş Ligi, GrekoRomen stilde Yeşil olarak üç grukarşıla$malar yapa «••••« • • • • •« AV Söhbetleri Kırnuzı Grnp: Istanbul ( A \ Ankara ( B ) , Sakarya, Bursa, Izmir, Denizli, Antalya. Mavi Grnp: Ankara (A), Istanbul (B), Zonguldak, Samsun, Çorum, Konya, Adana. Yeşü Gmp: Sivas Erzincan Tokat, Malatya, Maraş, Gaziantep, Siirt, Erzurum. Takimlar, birbirlerl ile yapacakları ilk karşılaşmada 48, 52, 57, 62, 68 kilolann serbest, 74, 82, 90, 100 ve ağır sikletlenn de GrekoRomen stlllerinde gü reşeceklerdır: Aynı takımlann ikinci karşüaşmalannda bu durumun tersi uygulanacaktır. Karşılaşmalar FİLA kurallanna göre yapılacaktır. Bu hg, 197172 sezonundan itibaren kuUipleıarası olarak; uüıenleneceit tir. "Suçum disiplinli çalışmanı,, Erhan GÜRER azansak bir türlü, kay betsek bir türlü» dıyerek söze basladı Özan . Ve devam ettı. «Takımda disiplın yaratmak galıba kabahat oldu. Geçmiş yıllardaki gıbı gazete sütunlannda futbolcu • yonetıci atıs ması yaptırmadık. Bırch ile bırlıkte ışımize kimseyi de kanştırmadık.» Sözünll kesUk ve sorduk: Pekii kanşsn oldu mu? Son tamanUrm doğru Tnrgan Ece, biraı kan$mak istedi. Fakat bonn da ben hazmedemedim. Ayrılmak ıstemenize yalnız bu mu neden oldu? Ergün'ün satışında da çatışmaya dUşmUssUnüz. Balkan Gençler Voleybol Şampiyonasında Yugoslavya'ya mağlup olduk LUKOVİÇ, (ÖZEL) Balkan Gençler Voleybol Şam piyonasında Mıllî Takımınuz Yu goslavya'ya 32 yenilmiştir. Tek set farkla yenilen takınumız çok başarılı bir maç çıkarmış, Yugoslav Yoneticiler tarafuı dan tebrik edılmıştir. Setleri 157, 1315, 815, 158. 1511 sona eren karşılaşmada takımımız Se mih, Şükru, Muhsin, Şeref, Feyza, Orhan'dan kurulu kadrosuyla oynamıştır. K Madde 13 Beden Terbiyesi Teşkilâtına mensup kişiler Ue te sekküllerin yöneticileri, her ne sureüe olursa olsun centilmenliğe ftyitlri hârtîkette bulundukMîi veya teşkilâtın onurunu kırdıkları takdirde iki aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tüzüğu ile Yönetmeliklerine her ne suretle olursa olsun aykırı hareket edenler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, iki aydan altı aya kadar yanşmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası Ue cezalandınlırlar. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tüzüğü ile yönetmeliklerine suç kastiyle aykırı harekette bulunanlar bu hususta aykırı ceza hükmu bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar hak mahru miyeti cezası ile cezalandırılırlar. GÖREV . TÜZÜK VE YÖNETMELİK SUÇU: Mevsime yaklaşırken. M. Aziz BOLEL nsanoğlu en çok neyi sever? Nelerle tatmin olur? Onu mutlu eden Dedir? Bu sorulann cevabı belkl de kitaplar dolusu olabilir. Fakat. kestirme olarak verilecek karşılık ise şu olabilir: Insanoğlu, ister kral olsun, Is ter kole, sadece, sevümek, be ğenilmek, takdir edilmek, ina nılmak, güvenilmek gibi diğer insanlarca TAKDİR edilmekle kendine gmen dujar ve mutlu olur. AV konusunu kendimize, 8 yaşından beri bir nevi meslek edindik, bizim için, dağlar, ovalar, yaylalat, hasüı av olan her jcr, tâ denizlerin dibi, goller, hava, orman, nerede av > apılabilirse oralar bizirn yerimizdir.. Oralan öder, oralara âdeta koşanz, rüyala runıza girer, kendünizi ancak oralarda buluruz. Cemiyet denen topluluklardan eski olan avcılık ve av arkadaşlığmın iddialı bir deyimle, cmsaline rastlanamaz. Bütüıı bunların sayümasının nedenine gelince: Gazetemizde geçen mevsim başladı^unız AV SOHBETLEKİ jazılarunız için o kadar ilgi gördük, o kadar benimsenme belirtilerine şahid olduk, âdeta büyuk bir boşluğun dolduruunasına hizmet ettiği mize öylesine inandık ki, ken dlmizi göre\li kabul ediyoruz. Insanları bir araya getiren, kardeşleştiren, bir bayrak ve ideal altmda toplayan, gerektiğinde ölüme bile seve seve gotüren inanışlarm özcl \e tipik bir misali olan AVCILK Için bu büyük Uginin sahiplerine sonsuz teşekkürler. Kastgele avcı kardeşler» F.Bahçe 3 yabancı futbolcu ile temasta Fenerbahçeli yoneticiler üç j a bancı futbolcuyla temaslarına dün de devam etmişlerdir. IsvsçH Olsson ve Yugoslav Muaoviç ile Ostoviç üzennde duran SarıLâcıvertlıler dün yaptıklan goruşmelerde bu futbolculaıı Tur kıye'ye dâvet etmışlerdir. 23 yaşındaki Isveç Ümıt takırrunın yıldızı Kenned Olsson uç gün önce Norveç mıllî maçı ıçın A millî kadroya çağınlmıştır. Fenerbahçelilerle goruşen Olsson izin verildiği takdirde bugün lstanbul'da olacağını büdırmıştır. Ote yandan Musoviç ve Ostovıç'de yapılan konusmada Yugoslav Federasyonundan ızın bekledıklenni sdylemişlerdir. Balkan Gencler Basketbol Şampiyonasuıa 2 takımla katılıyoruz a CİİRESUNSPOR İDDİALI Türkiye Jviginin yeni takımı Giresunspor, Ugdeki Beşiktaş maçı için hazırhklannı bir hayli bızlandırmıştır. Yeni mevsimin sürpriz takımı olacaklannı söyleyen Giresunsporlular. Türkiye Kupasında da yan finale kadar çıkacaklannı belirtmişlerdir. Fotoğrafta Giresunsporlular açılışta toplu halde gorülüyor... (GİRESUN Abdullah Anapa) YENtLER BÎR ARADA yeni mevsimde iddialı olduklarını belirten Giresunsporlular yeni futbol^ulanndan cok *y beklediklerini iöylemişlerdır. Fo «ğrafta, Miraç' n haricinde yfiıi Tansferler Ali, 3. Ahmet, Baynıl, Ooran, Meh ııet, Riiçhan, K. [smail, Doğan ve \. Ismail toplu jaJde gorülüyor. (GİRESUN \bdullah Anapa) Madt Buluc usıtlsüz yarış yaptırdı Yelken Federasyonu Genel Sekreteri Macıt Buluç, Federas yon Kupası Opümist Bırıncıliğınde «Bakan geliyor» diye Izmır Bolgesıne aıt sepiesiz (cankurtaransız) teknelerın yansma sına ızın vererek yanşma kurallannın dışına çıkılmasuıa yol açmıştır. Aynca Hakem Kurulu, binncıhk başlamadan önce standartlara uygunluğunu onayladığı bır yelkeru, iki yarışma sonra bınncılıkten men etmıştır. Ankara Mogan golünde yapılan ve geçtığımız pazar günü sona eren Federasyon Kupası Optimıst Bırmcılığine îzmır Bolgesıne aıt tekneler, kural gereğince takmalan gereken cankurtaran jastıklannı (sepje) almadan gelmişlerdır. Yanşmalara bu şekilde katılmak istiyen yansmacılara yapılan itirazlan Federasyon Genel Sekreteri Macıt Buluç, «Bakan geliyor, yanşma yapmazsak ayıp olur. Bütun sorumluluk bana ait» diyerek gen çevırmıştır. Boylece uluslararası kurallar dışında Federasyon Kupası janşlarının yapılmasına yol açmıştır. Uk rakibimiz Yunanistan 48 Ağustos tarihlerinde Izmir Atatürk Spor Salonunda yapılacak 9. Balkan Gençler Basketbol eampiyonasına katılacak Genç Millî Takınumız ilk maçmı Yunanistan ile oynayacaktır. Şampıyonaya Arnavutluk genç takımınm katılmaması nedeniyle 12 mir Genç Karması da İkinci ta kım olarak girecektir. Takunların kadrolan şöyledir: Genç Takım: Izzet, Doğan, Tu fan, Erdin, Erdoğan, Osman, Ab dullah, Menmet, Hurşit, Selçuk, Timur, Osman (Altay), Doğan (Kolej). tzmir Karması: Mete, Mustafa, Enis, Cevat, Ahmet, Tayfun, Taner, Deniz, Abidin, Şener, Utku, Kemal, Orhan, Halil. GüldU ve «Onu da anlat»yım. dedl: Az önce de söylemtftim. Futbolculan bir disiplin altına abnıştık. l'alnız futbol düşunüyorlar ve oynuyorlardı. Ne var ki, ErIfün'ün bu dunımunu yöneticiler yadırgadılar galiba \e «Bize karşı disiplinsiz» dedüer. Oysa böyle bir durum yoktu. Bu yüzden de satıldı. Ben istemiyordum tabü. «Şimdi takım Teknik Direktdrsüz. Bu durumda antrenor Brian Bırch, nasıl ça Hşacak?» Bu düşüncemızı sozlere dokünce Coşkun Özan, şu karşıhğı verdı: Bütnn yetkiler Brich' te toplanacak. Takımı çalıştınp kuracak. Inşallah i; bu şekilde yürür. Tabü tanşmazlarsa... Eskişelıir, malî yetersizliğin içinde ESKİŞEHİR 2 Kupa şampl yonu Eskışehırspor, dun Sayıştaydan gelen bir yazı uzenne si nemalardan alınan 23 kunışluk bağışlann kaldırılması ile tamamen malî bir bunalınun ıçine itılmıştir. Sayıştaydan gelen yazıda Anayasa'nın 5, 6, 7 incı maddestne gore 25 kunışluk bağışların sınemalardan alınamıyacağuıı ve bu arada alman 25 kuruşluk bağış lardan nısum kesümedigi gerek çesiyle Beledıyenın bır yılda uğradığı 79 bın lıralık nisum kaybınm da tahsıli istenmektedır. AT YARIŞLARI 1. KOŞL': Favori: Özgecan. Flase: Gülsever • Özgül. Sürprız: Yürekli 1. 2. KOŞU: Favori: G. Sovereign. Plase: Alcopon. 3. KOŞU: Favori: Sislikır. Plase: Ornek • Tarkan. Sürprz: Nazhhan. 4. KOŞU: Favori: Pomak. Sürprız Ladisya. 5. KOŞü: Favori: Cesurhan. Pla se: Nefer • Karaböcek. Sürpnz: Yamaç. 6. KOŞf: Favori: Koçali. Plase: Sezış Temuçin. Sürpriz: Mu teber. 7. KOSU: Favon: ITlke. Flare: Nazenin \Velcome. Surpnz: Reyhan. 8. KOŞD: Favon: Murat. Plase: Heves Veyis. Surprız: Diba. Vüksel ERVÇ Eskişehirspor, Bolu'da kampa giriyor ESKİŞEHDJI Pazar günü Ankara Demırspor'la Şevkttıin Eskişehirspor'a transferi ile ılgıli olarak ozel bır maç yapacak olan EskişehiTspor, maçtarı sonra Bolu'da on günlük kampa girecektir • Serin kuyu sohosı zmlrin tam karşısında, körfezin kuzey kısnunı DoğaBatı doğrultusunda tarihî Ya manlar dağı kaplar. Işte bu Yamanlar dağuun guney etekletinde, Karşıyakanın kenar mahal leleri başlar. Serinkuyu burada, Karşıjaka Şemikler arasında bir yerdir. Serinkuyu'nun eski adı: Ahırkuyu idi. Karşıyaka va pur iskelesine 2 kilometredir. Ama Karşıyaka ile sanki ilişkisi joktur. Burası suyu elektriği olan, kanallzasyonu ohnayan bir köy gibidir. Kışm bile ölmeyen sivrisinekler, ara sokaklarmdaki pislikle, diğer kbylerle yaşam birUğini kurar. Yine Serinkuyu gecekondu ve gündüz kondulannda yaşıyan, işçi esnaf insanla rm ve onlann çocnklannm günümüzün sporu olan (utbola tut kulan ile tüm Serinkuyunun dı şındaknerle, bir başka yaşam birliği kurarlar. Serinkuyu Futbol sahası okul için aynlmış hiı nrsadtr. İstanbnl tzmir asfaltma yüz metre mesafededir. Spor röperlojı vYARISMASL Varlıkspor'un çalışkan başkanı Mehraet efendi ve tüm mahal leli tarafından kavak ağacından kale direkleri dikilmiş san siyaha boyanmış (Varlıkspoıun rengi) kale ağlan alınmış böylelikle Serinkuyn, futbol sahasma kavnşmu$tuı. Saha <Nizamî> olmasa bile maç günleri (senenin bütün Pazarlan ) kireçlenir. K&şe gönderine bayraklar dikilir. Sanıbr ki; tüm Serinkuyunun kalbi burada çar par. Her Pazar 34 maç yapüıı Maçlaruı ehemmiyctinc göre se>irci sayısı azalır, çoğalır. Günün her saatinde (abartmadan) ikiüç bin kişi bulunur. Seyyar satıcüann sayısı akşama kadar degişmez. Köfteciler, meşnıbatçılar, Şambalıcı Kara Metin (asıl isi doknma fabrikasında) iki tepsi Şambalıru satar. Günün maçlarmı sahayı sahip lencn, Varlıksporun idare hejeti organize eder. Çelikspor, Vatanspor, Serinknyu Gençlik. Varlıkspor, Güneşspor vc Örnefcspor bn yörenin knlüpleridir Ueplâsmana Şemik spor lotoirılı i>e\ Röportaj No. Ceza Kurulu, 5 Toprakofisli futbolcunun itirazını reddetti ANKARA Geçtiğimiz sezon, Zonguldak Şehır Stadında oynanan ve yarıda kalan olaylı Zonguldakspor • Toprakofıs iluncı Turkıye ligi maçı sonrası, Merkez Ceza Kurulu tarafından çeşitli sürelerle tecziye edılen beş Toprakolısli futbolcunun dosyaları yeniden incelenmış ve kararın yerüıde olduğu bır kez daha açıklanarak, durum Toprakolıs kulübüne ve Merkez Danışma Kuruluna büdınlmıştir. MUSTAFA YÜCEL ler. Maltepespor, Demirköprü ve Çiğli Gençlik gelir. Izmir tarafından bile takunlar gelir. En çok scyirciyi Varlıkspor toplar. Varlık'ın maçı olduğu saatler mahalleden ihtiyarlar bile gelir. Saha kenannda jerlerini alır. cAtar be Varlık» ve «Varlık yenılmez. diye takımlaruu teşcl edcrler Maçlarda oyuncular ve seyirciler arasında, her yerdcki gibi • üzücü» olaylar olmaktadır. Ne var ki ileri gelenler ve idarecilcrin tutumu ile bugüne kadar hiç bir maç karakolda bitmemiştir. Geçenlerde bir tumnva düzenlennriş ve ortaya bir kupa konmnştu. Puvan usulüne göre ya pılan maçlarda tansiyon iyice yükseldigmden, küfürlü haberler başlamış, son maçta Vatanspor santraforunun burun kemiği kınlınca, ilgililer tumuvayı iptal ederek kupayı ortada bırakmış ve yine işi tatlıya bağlamışlardır. Maçlarda oyuncular sahaya bü yiık stadlardaki gibi intizam ve pınlpırıl formaları içinde çıkıp (Devamı 7 inci sayfada' Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaybeden Orduspor, yeni mevsime 10 günlük kondisyon çalışmalarından sonra iddialı girmiştir. 21 kişilik dev kadrosuyla antrenor Tamer Guney tarafından lige hazırlanan Orduspor'da daha Şİmdiden şampiyonluk plânları yapılmaktadır. (ORDü Uğur Gürsoyı Ordu, 24 kişilik kadrosuyla iddialı I Akdeniz Oyunları için Gençlik ve Spor Bakanhğı Müsteşan Ulvi îenal, TRT Kurnmu İç Haberler Müdürü Doğan Kasaroğlu, Televizyon Dairesi Başkanı Fahrettin Işıkçı; Oynnlar Mudürü ve nzmanlann iştiraki ile Oynnlar Müdürlüğünde radyo ve televizyon konulannda bir toplantı yapılmıştır. Akdeniı Oyunları, televizyon ve haberleşme konulannda yapılan b toplantıda Avrnpa Radyo Birliği ile temasa srf "Umesi konusunda karar alınmıs ve ikinc' toolnntır.ın 15 \sr»stos taıthinde yapılmasına karar verilıniştir. Resim, toplantıdaı >it anı göstennektedir. • •••»••••••»••••••• SAMSÜNSPOR ZORLÜ TAKIM OLACAK Yeni futbol mevsimimle genç ve dinamik bîr kadro kuran Sarcsunspor yöneticileri bu senc de bışanlı olmak için bütün güçlerini seferber edeceklerini söyleyerek, «Samsıınspor: tek kolimeyle bu yıl da çetin ceviz olacak» demislerdir. Foto&rafta, yeni mevsimde tecrübeli elemanları gençlerlp takviye eden Samsunspor, sezon açıhşında görülüyor.. (SAMSUN Özel)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle