20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 " AîFA DÖHT: sCÜMHURÎTEls :31 Temmuz 1971 K YAPININ' dibine siğdirdi it. Güneş bi çıkıp, bi kayboldu. Kozanlarm Ihza orauztmda tüfengi, sırtında torbası avdan dönüyordu. KahTenin önünde Osman emmi, yine her zaman oldufu güji, e linde bıçağı ağaç j o n tuyordu. A Rustem'ın canı sılOandıJ Ellen cebmde bı aşağı, bı «rukarı rurup duruyordn. Yeşıl bır ÇJZSi ayaklanna doğru uzanıyordu. Gozlerl açılıp kapanıyordu. Eindekl çubugu sıkı sıkı yomulordu. Kesık. ama hızlı adımlar fitıyordu. Devnlmiş bır cam kutüğune çomdu şımdı Rustem Bı cıgara doladı acele Çakmağnu çıkarıp ataşladı. Gözlen yumutar KIDI oldu. Tahta köprii az ötedevdı. Korkuluklan kmlmıştı. Bır nefes a!dı cıgarasından. Gozlerı yesıle takıldı, yesilın ucunda saklanan manyı yakaladı. Yıllardır aramıştı o'nu. t a bıyiKları ılk terledıgı günden ben Ozlem vüklu. tasa yuklıi oldufu >ıl!arda hep gdninmüştu ma\ı. gorunmuştu ama bır turlu vakayı ele vertnemışt! Canının sıkkınhğı geçtı hemen Içne bir sennlık doldu Mavıyı vakaladığma övle sevinmişti ki. Tum gunlerının böyle olma«ını jstedi. Köye soluK soluga gidıp anasını, dayısım kısacası tüm koy halkını kuçaklavışı geldı, >anak~nndan sapur şupur öpes; ge'.d:. "Ayşe'yi sana vermezler,, ÖYDE AŞK. rışımını toprakta sördürenlerin öykusudür. Bugöne değin salt topraktci yaşatnl»rmdan s ö s ettik. Tefeci eünde, sömnrgen ar»cı elinde nasıl yok edilmek ister.cSklerini anlatttk. Bat kez toprakta ya«.»m sirrdiırrnlerin «kadıa • erkek» iliskilerini anlatmaya çalışacağız Gazetetarde. özeltikle ta^ra gazetelermde »ık sık görörüz kız kaçrrm» haberlerini. II ve Hçtlerde gazeteler için çıkanlan jandarma basın bnltenlrrmin içinde en fazla kız kaçırmılar Ter alır. tste bir bunlardan esinlenerrk hanrladık btı yazıvı. Edremit'in Kar Dağinda. Manisa'nın Tnnt Dagında, Gördtes, Demirci ve Odemi«. vörele K rini dolastık saman, sanum Bügiler topladık, resimler çekttk. İstatistiklerden yararlandık. Anlattıklanmre vaşanmış gerçeklerdir. Ancak, bİB ba gerçekleri Tan dizimizde anlatırken, köy gelenekterine sadık kaldık. Olayların geçtiği köylerin adını sadece baş harfleriyie verdik, kahramanlann adlannı Ise değişik Tazdık. Dizide söreceğiniz fotofraflar ise olayiarın kahramanlan defildîr. Olavlann ge$ti|i Tfrlerde ç*kilen resimlerdir. Dfiğünlerin« bizi bnTur eden ve büyuk kfmuksererHk gösterpn tüm orman îçi, dajç r e OT» köylülerine teşekkür ederis » H. Ç. 1. A. olacan dünyaya. Bubanın kemiklerini sızlatmak mı meramın?» «Girecem... Girecem var mı dijeceğin?» «Ne halt edersen et » Ana yüreğiydı.. Hatçe kadın o gece uyumadı yatağında .. V. Ayşe'nin ailesi Kozdağında ya^ayan tipik bir Türkmen ailesi. Kadın kıyafetlerinin guzeliigi ve zenginliği Ah şu Ayşe Yi^E KOMSU Ö koyundendı Sevıyordu, hem nasıl. Anlatmak ıçın dıl Eerek, hanı Rustem'ın gıbı bır seviyı duymak gerek. Sevıyordu demek yeterlı değıl s m n anlayacagınız.. Ayşe de ayıu şeyi duyuyordu belkı. Duyuyor ama, kadın kıs A mı ne şestan olur, erkefı nasıl peşınde dolandınr. tutkusunu nasıl saklar. tste aynı böyleydj Ayşc «Eyi llf ettin be abe*. Valla kafamdan geçen şeyi sövieyiverdin. Ka?ık dfi^manı abayt vakmış bar.a. yakmi? ama hayınlıgından b«lli ettnnmi? » l«te o gun . Dudakları tıtremeye baslamış Rustem'm. Ayşe orman ıçınden salına salına gelıvor. Ha Rayret Rti«tem. dişıni biraz sık Rustem. Nasıl olsa mavıyi yakaladın. Ayse'yi de yakala be Rustem. Kustem sankı yıyecek cıgarayı. Elı ayağı dolasıyor, başı donüvor. gozlerı kapanıyor. Ama oldu bir kez Oldu ijte. Ha gayret Rustem . Rustem bır ok gıbı fırlıyor >erınöe. Yakalıyor Ayse'nln kolunu Ayşe güvercin ?ib! «Yapma len Yapms Allasen, yapma dlyom. Bubamlar peşimde. nerdeyse çıkarlar len » «Seni sfviyom. Seni aeviTom anladın tnı » Ve bırakıyor bılegıni Rustem. Ayşe, kısrak gıbı soluyor. n. yöreyı iyi bılenler, «canavarI»r yemiştir» demışlerdı. Ortancası toraruk altında can vermısrı geçen bahar. Kala kala yaşlı anacığı ile kendlsi kalmıştı... Anacığı tarhana kaynatıyordu ocakta. Rüstem'in yanık olduğunu duyunca Ö . koyünün en «üzel kızma gözleri doldu. tçinden gecenlerl ilk önce söylemek istemedi. îstemedl ama eerçeğl bllmesi gerekti «Venneıler Ayse'yi sana » Odanm tek penceresinden turuncu bır aydtrüık dokülüvordu.. OECE anacığıns açtı Rus«Neden ıoâ7> tem tutkusunu. Babasını «Vermeıler dedim. Üsteleme.» küçlık yasta yitirmlşü. A«Alacam ana. alacam. Kafamm ğabeyı üç yıl önce orman içınkordunı bir kez .» de kaybolmuştu. Koyun yaşlıla«Dama tnı giırcen. trezil tnl Anacığına O GUNAHKAR KRALIÇE v. ^ e * ı nhVsafc. TüH^e gumvHu Kr* DİŞİ BOND TİFFANY JONES GARTH ozellikle dikkati çekiyor... Kumaşlarında coban kuşagının butun renkleri yar. YŞE'MN babası sert adamdı. Askerliğmı sıhhıye eri (Kotograf İlhan olarak yaptığından ığne vapanlatma denıedim mi Dudu?» cuk hıç. aaıa hıç kımseye anlatBır ayna dmarda, yerde bir masını bilırdı. Öyie ufak tefek «İki çozum or.üme aksın. amadı. Ve bu gonul meselesını sılte Bır bacayı kırık ıskemle, hastalıkların bıle tedavısını vapbo; lece dağdakı ormandakı kurtraklarım knturüm ossun hiç kim Nunye kapının eşıgınde durutıgı soylenırdı Sonra, üç • dbrt lar \e kuşlar b'.le du'du .. seciklere anlatmadım » 5or* donüm topragı vardı Baharın «Gel baka\ım vanıma» dno«Hadı. lurtı anlatmissin.» orman ıçınde çalışmaktan >ılrum. Başını onune egıp. oiduğu «Ekmek çarpsın anlatmadım..» mazdı. yerde kalıyor Dudu'nun anlatıp anlatmadıRustem bunlan düşunüyor, anSjz Nurıye'yı tanımazsınız .. ğına sız karar venn. Yakalajıp cak tüm meselemn başka şey soramadık Dudu'va . Ama kuşoiduğu likrinden karar kılıvorlar kurtlar duyduguna gore . YŞE'NİN ıçınde bır sevınç, du. O da. «Acep Ayşe'nin yüreCanım kotü nı\etle sovlemetruşRustem desen yerınde duraciğinden geçen var mı?» sözcümaz Dudu'nun ağzı tse bir tır Dudu ğuydü îşte bu gunlerce kaiasıVe şımdı başlıyor roportajısıkı, bır sıkı .. na takıldı... «Ben sana ne dedim, kimseye Canım Ayşe'nin kafa^ından geçen olsa. ne gülecektı Rü«tem'e. Bu konuyu da uzun uzun dusündü. Gerçek payı vardı. Vardı ama yıne bır onceki seyl düşunmekte yarar vardı . Artık karannı verecektl. Koprunün orada bekleyecektı Ayşe'yı. Geçen sefer oiduğu gıbı, kolunu tutup btrakmayacaktı. Öyle yağma yoktu Açık açık soracaktı.. Ayşe goründü Avağında fıstanı, elinde sepetı, başında alıı • moriu vazması «Gız kaçanm deme. sana bışey Tatlı tatlı gıilümsedi.. 66 so>liyecem » Maalesef türkçe bılmiyorum. «Ne dhecen bana?» Bır sanı\e diivündükten snııra: Bumı siıe kim s o l e d i ? x «^lohım şe% llinlr bi ol » Meral'le kor.u>muş olacıksınız. Tam < v Halanla konuştum «Butamlar gelivo arkadan. larak sıze ne dedığıni tntfeo tekrarlar mısı • Bana neden haber vermedınu? Hem ne diyecesen. ananı, bubv nız? Istemedi. Vorgunmuş nı. muhtan sal bizc » Nezıhe Hanım tarafından telefon cttığt Çok ağır hasta olmalı. toksa benı Is • Ve Ayşe zıplıja zıplıva tıpkı nı. kendisınin biraz hasta nldugunu »e Gunsetanbula çağırmazdı değii mi? bır keklık gıbı kayboldu h'}i gorınek ıstediğini söyledı. Betı de bövle düşüniıvorum. Yarın uçakAj^e köye vardı. Ardmdan ana Hastalığin ne oldugur.u sormadınu mı? la gıtmetiyiz. « , bubası ve kardeşleri. Akşam BOMTI kanaması imiş. >iz de gelecek mısiniz? Bu vorgunluğa yemeği bulgur asıyla ayran. YeSustum. Gene bir makine hissızlı^ivle eşce lüzum \ar? Ben \almz gidebilirim. nıldı. jçıldı ve vatıldı yalarımı toplamağa koyuldum. Düsuncmı>or Sbphrsiz. Fakat ben de halanı görmek A\şe o gece du$unde Rustem'l dum Halamın ölecejtfnı tasavvur edemiyordum. istiyorum kızım. gordü. Ak duvaklar gu dı a»a Alberto hirazdan gelecek. Yarın ilk kal Alberto?: bındı, davullar gumbur gtımbur Uan uvakta \erimızı aMrtacak. Osleden snnra Onu şimdi ara>acağım. ORİedcn «innra dorT.Udil Ertesl gun. ^.ın doâanBakırköv'de olacağımızı umtnorum gelip pasaportlarımm filân hazırlaması lâzım. da ka'.ktığında sevmcınden uçaSaate baktım Dördii birkaç dakıka eeçı Zatallıcık hastalannı bırakıp gelecek bysı geldi . yorriu. Oniimuzde Mİz Mİlık kadar uzun bir le mi? zaman var. Onu görmeden »ol» çıkamayız Seli. Masamın üzerınde vığılı duran elbiselerime, Hakkınız var. Aptalca sötler söylüjorum. : çamaşırlarıma bakarken büjük bir vorjjuniuk Alberto'vu hemen arayalım. tZEL, alımlı kız Avşe. Ya riuMİum. Yatağıma uzanarak gozlerimi kapa Be.ı şimdi onunla konuşurum. agaya verırlerse'' Ha soyle dım Ancelâ odadan çıkınca bir makıne hissiıbakalım ya agaya verırlerse? \ncelâ sessızce odadan çıkarken lâmba>ı llğiyle Idtaplarımı, cetvellerimi, kâtıtlanmı O zaman nlce olacak halm, nıce söndürdü. topladım, dolabundan valiziml çıkardım. BeraOlacak cevap ver . ber götfireceğim şeyleri ayırmağs koyuldum. Avaklanmın ucuna basarak vataga yaklaşAma bl kez gönul koynıuştu Kafamm içi boşalmıştı sankı. Sakaklannıda tım. Halımn üzerinde en ufal" bir ses ç'kmaAyşe'ye Zaten kafasına koydu sert iki çekiç vunıvordu. Karmakarışık şevler mıştı, kapı da gıcırdamamıştı. Ovle iken hamu yapardı AyFe duymasın adüşünüyordum: lacığım benim vanmda olduğumu hissettı ve ma, «biz kövlü adamız, biz ca Anlanmtım.. tstanbul'da bir felâket olgözlerir.ı açtl Za>ıf. hasta bır giilüşle dudakhil adamız» dı\enierden değıldı duğtınu Rünlerdenberi hissetmiştim. Orası ve ları gerildi. Ne kadar değismışti Yarabbi! Rustem Istanbul'da vapmıstı ashalam aklımdan çıkmıvordn. Demek hasta Bo\le ıkcn ıçım se\incle doldu Dündenberi okerlıgını bu bır Cste'ık Davutımi$: Acabı vaktinde vetişebilecek rnıyım? nun ölmüş olduğuna kcndimı ınandırmağa capaşa kışlasmda ç a ' n s olarak bu Ilk uçakla gitmeli, ölmeden ev>el onu lısı\ordum ve son saatlerde bıı a o ınanç içiıkı Sonra. yakısıklı kışıydı bu Rörmeliyim.. onun ranında olmalıvım. Benden me verleşmış gibiydı Onun hâlâ ^aşadığını üç . Hele. hele dordüncüsu... baska kimsesi yok onun. \e beni tanıdığını görmek çok tatlı t e ümit veAvnen şovle demıstr Olüm halinde olmasa benı tanına çağırricı oldu. «Dal gibisin sen va\rum. Gel mazdı. Onu tanıyorum, beni üzmek istemez. Olme»ecek.. lw>ır ölme>ecek! bakim \amma otur biraz » Mutlak durumu çok fena ve ömitsizdır. Dive düşündtim ve hemen vatağın ömıne Bu yazdıklarımız ısın cılve Kakat.. Ancelâ ile nasıl konuşabilrii? Vok di? çokerek onun elini tutup öptüm. Gözlerini sı. Asıl olan, bilinmesı gereken sa... tckrar açtı ve bana vine giilümsodi: nedır anladmız mı"' Ayşe sevıyor Alberto ile goruştükten sonra odama gelcn Rustem'ı. Rustem de Ayşe'yi. A Geldin mı kızım? Ancelâ'ya sordunv. ma o mavı vok mu, o yeşıhn Sesı bir nefes kadar hafifti. Siz halamla mı konuştunuz? ucundakl hınzır mavı Inadına, deldım balacığım. îsizin janınııdan av. Biraz şaşırdı ama valan sövlejemedı: inadına geltyordu sonra bır Iırrılmıvacağım. lla>ır, hir komşu kızı ile. satını bulup kaçıyordu Aslında Zavıf parmaklarnle elımı sıkmağa çabalaOna vine budalaca bır sual sordum: Rustem yakalamıştı mavıyı. Ama dı. Bu, bır tesekkürdu sankı. Fransızca mı? şımdi .. <4rkaa «Bak mavı, hem vaklaşıyorsun bem kaçıyorsun. Senin yaptığın erkeklik mi?» Ne demiştık. Demıştık kl. Ay»p duşunde ak gelınlik glydı, ata b:ndı. Bak yazmayı unuttuk, Rustem lâcivert elbıse. pırıl, pı 36 rı) çızmeler. ıpek gomlekler Içındeydı. Sevmçle uyaneUğı sabah îçgüdüler açısından gayet kuv orman içinde Dudu'vu gördu Ayvetlı sayıhrdı... Gereklı tepse Dudu'ya «Dudu sana hişey kıyı derha] göstermesım bılır, acacam ama kim s evt anlatma kendıni de gereğınce savunabiAllasen» deaı ve an'.atu. Dudu' hrdi. Ihtimallen önceslnden düşünmek. sonrasında da yargılama ve degerlendirme zahmetıne katlanmak gıbı bir huyu yok tu. Kısacası zamanı geldi mi harardan vola kovulacaktı. Yavas çalıstı. Hiçbır şey görmese Wrekete geçiyor, olup bıttıkten vavaş hızlandı, normal suratle le ağaçları, kır çıçeklerlnl v» sonra da unutuyordu mesafeien yutar hale geldı, teTren hareket eder etmez so benzer şeylen havalinde cankerleklerle rayların temasmdan landırıp pekâlâ ovalanabılıröi. vunmağa basladı Elbiselermı çıkan muntatam ^esler arasınGeçtıkierl ormanlık verlerde su dolaba astı. tabancasını vastıda Lıone'a voneldı tk) saat anda uykuya dalmak üzere bugın altına verleştırdı tçınde sonra orada olması serekıyorlunan kuslar cıvıldıvordtı belbeş vün bın dolan» bulundu*u du. kı de çanta^n nereve saklasavdı acaTren, Dıgıone'a prmeis uzema°... Bır sure çenesmı sıvazBu ıkı saat tçınde Jabeke, layaraktan bakıslan ile vagon • re suratını vavas vavaş azaltma maceralarla dolu havatının en da do'astı.. Sıltenm altım uyga başlayıncaya kadar bu çeşıt hevecanlı dakıkalanru vaşayagun buldu komı'arla ovalandı Ama sabn cak, çok tehlıkell bır hamle sotukennıek uzereydı nucu Dlârunı gerçekleştırmeğe Daha sonra feapıyı kıli'ledı ve çalışacaktı. jattı En u£ak bır tedırgınlığe Daha tazla beklemek abes ve vadırgama duvgusuna kapılolacaktı Kompartımamn kapıHazırlıklan sırasında thmal madığı muhakkaktı sını usulcacık açtı kondora edılmış bır noktanm bulundusuzıildü Camlardan bın ayna Jabeke'nın ıse aynı durumda ğunu sanmıvordu. Aynntılarıgıbı kendı hayallnı aksettirince olduğıı ılerı surülemezdı Tenın heı mrlüsunil dıkkat ve tıbırden şaşırdı Suratmırs veni lâslı savılma?dı ama vüzde vuz tızlikle ele almıştı. şeklıne ve usttındekı kıvalete sakın de degıldı Gınşeceğı bır alışamamıstı henuz. Garıptı « • Paalıyete eeçmeden önce en teşebbüsten öncekı nekleme sü ma. insan ıstedığı zaman nasıl azmdan biı yanm saat daha resı daima canım sıkar sınırda değişebıhvor tanınmaz halennın gerılraesıne vol acar, ka beklemesmın favdalı olacagı ka le gelebılıvordu Sin"=ı bır tefasını da kurcalar dururdu. Oy nısındavdı Trenm bır beşık gı bessümle güldıi. Tebrıke desa bovle anlarda asabının vabı muntazam hareketlerle salğpr bır başanydı bu doârusu, tsması. katasının butün gücü lanması sonucu vatmıs durum Bmklannı şovle bır yokladı.. ile de pırışecegı tehlikeiı tşe dakı volculann tiimü denn bir Sımsıkı vapısmıştı dudak'annın uvkuya dalacak olagan dışı bır kendıni tam bir sükunetle haüstüne... Duşme tehlikesı söz zırlaması sarttı. Duydugu çegurultü bile onlan uyandırmakonusu bıle olamazdı. sıtli kuruntulan en kestırme vacaktı a m k . Bövlece tam bır voldan defetmelıydi. Bos ıhtıKulak tırmalavıcı fren sesrahatlık tçinde nareket edecek, mallerin bevın denen emlr ve lerı arasmda tren durmuştu, muhtemel aahıtlenn kendısini kumanda merkezinı tena halIstasyonu bır bastan dığenne gorme tehlikesml bu şekilde on de vordugunu yıprattı£ını gadolduran neon lâmbaıan ve va lemıs olacaktı.» yet ıyl biliyordu Bevın nuceonlann içinı de aundıız gıbl relerı voreun durumdaki bır t U O K l U R : Sıgara ustüne sıgara yalaavdınlattı avnı anda Jabeke pen adamın da havatta hıçbır haıt cerelerden bınni ındıno uzan î OP. ÜroloJ \ 5Ordu Burnunu cama davamıs karıştıramavacağı malumdu. dı. ls'a";vona arcak birkaç fci bır yandan da trenın geçtıgı ver Î : şı tnmı^'ı. Ppron savet terha Bulunduğu kompartımanm len gormpge çalışıvor. uzakta ve harekefsızdı Bır sısara vabütün ışıklan sonuktü Bişını t : belınp kavbolan ısık'arı ızle» karak aerın nefeslerle ıçmege Dencereden yara dördürerek İ Sıraselvıler 89/î t basladı geçtıkleri kırları ve karanlıklar yerekten ovalanmasa savret e« • 1 E L : 44 57 « \ ıçınde erlyen manzarayı seyre Birkaç dakıka sonra tren tek İ T A K S I M | dıyurdu. (Arkaa A Ve burada başlar masal A YARIN: BİR MEKTUP YÜZÜNDEN Muazzez Tahsin BERKAND * Ya Ayşe? G CİMAYET MALKOÇOGLU Türkçesi: Sehbal AYGEN kitap tiaiinde çyktı İ Süreyya ATAMAL :
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle