11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
f Cumhuriyet SAS1N ABLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETJER. Sahibi : Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik TA.Ş. «dına NAZÎME NADI Sorumlu Yazı tşleri Müdürü : SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHÜRİTET MATBAACILIK T« GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 BÜROLAR: * : AUtOrk Bulv«n T « € Aet Tel: 120930 • 129S44 İZMİR: revzlpMa Bulvarı <\ı«aro£Ju tlhını Tel: »1230 1470» GÜNEY tLLERİ: Kurukoprü M «okak Ntt. 40 ADANA Ttl: «5» 3»4 Aütm c 1 S « 12 Aylık Ayhk Aylık Aylık ve ı L,AIN ları Içl »4 J I.Maktu) 301 > Llr» • • 18 108 216 Adl Past. Vurl Dısı 19. 117.234.468. su i. ve ı ncı sayts (Santlml» B5 3 uncu ia.vta ıSantimiı 4. 5 S ncı «avta •Sanllınl) 7» Nîgan Ntkâh Evlemııe üoeuro 1UI Ölum Mevlıd resekkuı i3 uncO (S Srn.) 150 Ölüm. Mevtid. IVjekküı <S Cm.l 100 > > • • SAY1Sİ 61) KURÜŞ İLMtN GÜMRÜGÜ OLMAZ | (Baştarafı 1. sayfada) •Öjretim üjesi hür düşünür, serbest çalısır. Fakat bu. hiç hir zaman memleketin zararına bir silâh defcil, ilmin fnydasınadır. llim hiirriyeti memleketin nıenfaatına ııygun olarak devam etmeiidir. Aksi tafcÜrie orijr bir öğretim olur ki bunun bizim memleketimizde hiç bir zaman .veri olmıvacaktır.Prcl. Gürkan'ın konuşmasını lakiben mezunlar adma Dr Ertem Alacalıoğlu söz alrnış ve sonra diplomaların veriimesine geçilmiştir. Ancak törene katılan öşreiim üyelerinin azlığı üzerine kürsüye çıkın Prof. Suavi Topçuoğlu: «Böyle mutln bir giınde bütiin arkadaşiarımınn burada olmalarını isterdlk. fakat izinli ve raporln olmadıldarı halde 41 öğretim iiyemîz bu löreninıize katılmamışlardır. Bunnıt febebinü» Dekaaım» tarafmdan kendilerinden aorulmasını istiyoruz» demigtir. 2 JAPON UÇAÖI (Baştarafı 1. SayTad») Olaydan saniyeler sonra. «Ali Nippon» uçağından âcil bir imdat mesajı alınmıştır. Kime aıt oîdu «İmdat... Gidiyoruz» Oıel okullara haksız yatırım Olayların ardındaki indirimi sağlandığı öne sürüldü • tndirimâen yararlananlar Demirel de bulunuyor. arasında Hacı Ali ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) fini teşkil ettîfi gibi, milyon. CHP Çorum Milletvekili Calarca liralık vergi ksybının hahit Angın, özel yüksek okullazineye iadesi yolunda gerekli n n yatınm indirimlerinden y a . işlemleri yapmamakta direnen rarlanmaması öngörülmüş oldu. sornmln kamu görevlileri yöj u halde, 1967 . 70 dönemi Içinnünden de ibret vericidir. Plân de pek çok özel yüksek okul save yıllık programiar ve verçi hibinin yatınm indiriminden yaile ilgili yasalar açısından k o . rarlandığını «çıklayarak bu konuyn tetkik eden DPT nzman. nurfa Başbakan Nihat Erim*» larından Necati Uğvr genel nibir dizi soru yöneltmiştir. telikte hazırladığı rapornnda öAngın'ın soru önergesinde zel yüksek okulların yatırım 1967 . 70 yıllan «Devlet imkânindiriminden yararlanmalarını lıniHB ysfma edildifi bir döimkânsız görmüştür. Hal böyie ntm» olarak nitelenmekte 933 iken çok sayıda özel yüksek sayıh yasa ile uygulanan gümokul sahibinin yatırım indiri. rük istisnalanmn, yatınm indiminden yararlanmak isteklrri nmlerinin dıs finansman ihtii. , olumln karşılanarak yatırım inyacı karşılamalarının plân ve dirimi bel«esi almışlardır. K e . yıllık programlara aykın yürü,. sin olarak tesbit edebildi|im 11 tüldüğu belirtilerek özetle şöyözel yüksek okol sahibinin ö . le denmektedir: denmemis kazançlarının topla. mı a milyon liradır. Ortalama «Orm» A.O.'na avgnlanan teş10 milyonnn Sstfinde bir y a h vik tedbirleri keyfiiiğin en k ö . rımın rapıldığı alanda yıllık tfi Srnegini teşkil etmektedir. kârın railvonnn üstünde oldn. Xex» Szel y ö k v k okulların y a . fu düsünülürse devlet haıinesi. tınm indirimi istisnasından yane ödenemiyerek DPT'nin yanrsrlındınlmıları avrı bir örne. lış kararlan sonnco hazine alrv hine özel yüksek okullara da. gışlanan Terjfilerin toplanu 25 milyon 200 bin liradır.» (Raştarafı 1. sayfada) Angın, Hacı Ali Demirel'in «Apollo15» uçuşu Amerikalı ver hesapları üzerinde yapılan incefrı mukelleflerine şahıs başına lenıede yatırım indiriminden ya4.50 dolara patlamaktadır. rarlanraasının yasalanmıza ayİnsanoflunun Temmuz 1969 kın görüldüğüne de işaret ededa Ay'a ilk kez ayak bastığı «Arek Hacı Ali Demirel'in ve dipollo11» uçuşu 355 milyon, yager özel yüksek okul sahiplerini mükellef başına 3.60 dolara, nin «Kaikınma plânına uyjrun Kasım 1969 daki «ApolloJî» uolmayan yatırımlar dolayısivle çuşu 375 milyon, yani mükellef yararlandıkları yatırım indirimbaşına 3.80 dolara, bir felâketle leri yüzünden ödenmeyen vereisonuçlanması güç önlenen, Nilerin seri alınması için hazırla«an 1970 teki «Apollo13» uçuşu nan rörüş ve önerme raporunun da bugiine kadar sonuçlandınl375 milyon, yani mükellef başına madı^ını» bıldirmiştir. 3.90 dolara, Ocak 1971 deki «ApoUo14» uçuşu da 400 milyon, Angın'ın soru önergesînde bu yani mükellef başına 350 dolara | açıklamalardan sonra Başbakamalolmuşrur. na şu sorular yöneltilmektedir: (Baştarafı 1. sayfada) Kıbrıs Rum yönetimi, botüne kadar, çeşitli kanlı t e r . tiplere girişmiş. 1981 ateşkes'. inden sonra, zaman zaman, tek V3 da küçük gruplar halinde kıstırdığı Türkleri knrsunlatmaktan çekinmrmiştir. Ve her dtfasında, bu olayla. ra bireysel tatnmlann yol açtığını öne sürmüştür. Ancak önceki günkü saldırının tertip kokan yönlerini artık gizle. mfje imkân yoktur. 1%7 krizini izleyen gflnlerde Kıbrıs için en iyi çöziimü, Ada'da vaşayan iki toplunı bulur, düşüncesiyle başlatılan toplumlararası çörüşmelcrin, artık tam bir çıkmaza girdi. $i, görüşmeleri Türk tarafı adına yürüten Rauf Denktaş tarafmdan açıklanmıştır. Bu görüşmelerden çözüm, Makarios yönetiminden anlayıs beklemek, Türkiye için çok yanlıs bir tutnm olur. Gerek Kıbns'tan ve gerek Yunanistan'dan gelen kıt ha. berleri değerlendirirseniz, ö . nümüzdeki günler, talihsiz Türk toplnmu için bir hayli sıkıntılı çeçecefe benzemcktedir. Kıbns sornnunan basından beri, «tavşana kaç t a . xıya tut» diyen Atina'nın Rumlarla ortaklaşa yürüttütü oynnun özüdür bn. «Tür. kiye'yi ve Ada Tnrklerini RÖrüşme masalarında oyalamak, sonra işleri çıkmaza so kup yeni krizler yaratmak» Enosis'e nla.şmak için baslıca yol savılmaktadır. Işte yine böyle bir başlanficın esiğine rflinmişiir. Kıbrıs sorvnn konnsunda. büyük bilgi ve teerübe sahibi olan, «Bağımsız Kıbns Federasyano» tezinin mimarı Başbakan Nihat Erim'in, yeni bir Tunan Rum oynnnna gelmiyecefini kanıtlamak pek yanlıs olmaz. Ancak bu arada, ger. çekler Türk kamuoynndan saklanmamah, gerekli ted. birler en kısa zamanda alınıp Kıbm'taki soydaşlarınuz komnmalıdır. •*•*•*• AMERİKALI KOMUTAN SOVYETLERİN AKDENİZDE 5 D^KİKADA YEKİLEGEGİ GÖRÜŞÜNDE Günay ŞİMŞEK İZMİR NATO Güney Dogıı Müttefik Kuvvetleri Komutanı Orgeneral F. Mıldren, dün düz lediği basın toplantısında, S yetler Birliğinin Asya, Afrika ve Ortadoğu'da nüfuzunu endişe verecek biçimde arttırdığını söylemiş ve Akdeniz'deki Amerikan ve Sovyet filolannın multayesesmi de yaparak, «Akdenizdeki Sovyet Donanması, Amerikan Donanma sı karşısımla 5 dakika flayanamaz. Sovyetler de bu duruma vakıf olduğu için Afrika'da devarnlı hava üsleri tesis ediyor» demiştir. Akdeniz'deki donanma üstüniü fünün gemi sayısma bakarak değerlendirilmesinin de mümkün olmayacağını belirten Orgeneral Mildren, bu konuda şöyie konuşmuştur: «Gemi sayısının yanında hava Mvunması da gözönündc tutulma lıdır. Aynı zamanda ikmal unsuru ra büyük önem taşımaktadır. Sov yet Rusya bütün ikmalini Boğaz lar yoluyla yapmaktadır. Bu da Akdcnizdeki Sovyet Donanması için büyük bir güçlüktür.» Orgeneral Mildren. bu arada, dünya sulhü üzerinde konusmuş. ancak bugünkü düaya şartları içinde sulh içinde yaşamak isteyen ülkelerin bir pakt içinde olmaları lüzumuna da değinerek, «NATO, Sovyet hakimivetine bir kans top rak kaptırmamakla rayesine ulaj mıştır demi.ştir. Tanışma toplantısında basın m?n suplarmın sorularına da cevap veren NATO Güney Doğu Müttefik Kuvvetleri Komutanı, Kızıl Çin':n NATO için şimdilik bir tehlike t?ş kil etmedipini, nükleer harp içinde taıaf olmadığını bildirmiştir. ğu bilinmiyen bir ses, deh.şet do > lu bir ifade ile çığlılt çığlığa ba ! ğırarak: « Burası Ali Nippon... Kontrol edemiyoruz... İmdat» demis tir. ; Yolcu uçağı ile çarpışan Jet eğitün uçağma refakat etmekte olan başka bir Sabre uçağınuı pilo \ tu ise, olayı gördüğünü belirte j rek, şunları anlatmıştır: «Yolcu uçağı, sol cenahtan vanaşarak ansızın içhikawa°nın (•. çağın pilotu) yoiuna çıktı. Içhikawa'ya derhâl yüksebnesini ve ssğa dönmesini bildirdim. Ancak çok geç kalmıştık. Sabre'nin ön kısnıı parçalanmıs, yolcu uçağı ise, arkasından beyaz bir dumaa bırakarak Giineye doğru yalpala maya başlamıştı.» P i y a n e o n u n dünkü çefciikramiye kazanan numatam listesi aşağıdad'.r. Milyon Lira Kazanan 53576S Bafra 1 Milyon Lira Kazanan 293911 İstanbul 500.000 Lira Kazananlar 486136 Ankara 482324 Ordu Ankara bul îstanbul 300.000 Lira Kazananlar 665437 Şarköy İstanbul • İzmir 596106 B u r s a • Ankara • l s t a n b u 130792 Tarsus Ankara İstanbul İstanbul 199263 Merzifon • Ankara • İstanbul 583794 Antakya İ z m i r İ s t a n b u l • İstanbul 634582 İzmir 669602 İstanbul 396418 Tekirdağ İstanbul • İzmir İOUJK» Lira Kazananlar 692953 198920 535771 55ö'J16 096303 162352 398416 353942 2S2671 596751 212469 417156 196709 650074 54U85 587952 626895 349609 108060 271670 4(1.000 LİRA KAZANANLAK 587284 533451 536095 418085 665979 331580 634792 428102 580947 32915. 233717 673806 346497 526936 6739*4 170955 507090 165866 112207 5131Û3 378375 216607 238125 645526 226167 2«.M0 LİRA KAZANANLAR 312255 347788 346420 514182 167780 174354 287898 217655 054439 23S084 502578 065412 262773 255796 28U(İ6 466641 019098 166976 33800 69o7 562469 237320 137632 609731 3647^9 5C5805 399546 433668 346157 24864ı 190514 033563 644598 108986 5194. ı7 527946 506429 184132 565091 262460 244680 5759«0 147945 375352 443JJ1 076517 541347 693730 134575 017S91 366761 080493 203336 066989 08012.Î 40S500 532475 402855 600628 40966.3 065723 443551 132243 052891 281347 699881 597090 368221 201761 463671 291528 170786 275448 673928 47O4S5 197650 209219 406812 089641 426902 549654 005958 424435 615284 136020 688921 647045 070339 068749 321175 173810 082397 073082 2931S6 099892 186533 272994 042841 2309b8 59S636 227298 663236 450308 237Hü 568943 237871 «85717 486404 389;'97 508270 683388 3819?3 569261 075.174 339373 417258 521347 393055 liM.iî 512257 241698 591242 002931 562756 373577 394188 095520 075472 48J717 442563 306992 290636 530790 578515 644837 254240 346751 373136 114541 625713 368719 275572 485238 5618S3 4S5S33 S4192C S1S7»2 467957 52W)L'9 41«723 045713 «32351 365(06 662S1!) 3443«« 6366S7 577CSC 669721 »5?:!:,:. 1859»» 518274 616426 241683 398490 •»S53» 2647S5 592467 »618(18 6%2;I7 Ö146S 551732 527913 328145 054B7Î 14154C 0G3M3 54»35C 3158*9 416K44 «2>652 «99957 10S115 3J8852 K5*a;L> 4«M71 iîmi «75904 48845J •7I>6'« 31265» 65*M7 211533 514576 383313 « S T î ? n t i î l » 335«59 36*314 078630 .T23149 M5S87 181663 581526 1S3SS"> 452764 327915 821214 603642 436812 •06846 4J7457 «S3»81 »85553 192102 549»» 216212 «7J74S 2229*8 3ÎS333 581513 4M512 2tX27 53S9U. 1000 Lira Kazananlar S o n ü ç rakamı 137 897 865 651 2000 Lira Kazananlar S o n d ö r t rakamı 4846 5566 1297 5786 5960 9511 5995 5772 7995 2181 9023 8617 7360 1903 0255 1086 8641 9053 2334 1934 8802 2329 5557 5598 1168 6226 10.000 Lira Kazananlar S o n b e ş rakamı 37608 86718 98660 51361 46914 55931 06326 73184 65288 12660 05884 86728 97911 93251 91689 86111 54586 15405 73099 96862 50714 88686 81223 32735 71512 84435 45944 39608 58677 51643 54854 36321 20880 22261 66553 52981 23522 54905 62739 58254 16472 88303 40913 56475 80946 100 LİRA KAZANANLAR: S o n rakamı 8 200 LİRA KAZANAM.AR: S o n iki rakamı 60. 85, 26, 08. Milli üşinrîe ralarm 2 Milli P dün cekıldı YABANCI ŞÎRKET (Kaştaratı I. saytada) Şımdı bu ölı yabancı şirkettsn 17 sı kalmıştır. Diğerleri, hesapça 1 milyar liranın üstünds arama masrafı yaptıktan sonra fası tarağı toplayıp gittiler. G?riye kalanlar içinde, bugün, petrol aramalarını sürciüren ve önpmi: üretimde bulunan yabancı şirket olarak Shelün ve Mobil'm isrr.ı geçiyor. Bizim öz şirketimiz TPAO. geçen yıl 1.073.30O.O(,'O ton ham petrol üretmiş. Shell 1.939. 900.000 ton, yani yerli ham petrolün »o 54.66 smı üretiyor. Mcb:î ise 384.000 tonla »» 10.82'ye u!açabıliyor. PETROL VE GAZ ALANLARI Son 16 yüda açüan 27K ara^a kuyusu ile 19 petrol alanı ve 2 gaz alanı tesbit olunmuş vs bu calışmalar için 2.2 milyar lira tıarcanmıştır. Bugün petrol üretilen alaulajm keşif tarihleri, yerleri ve hp.njfi şirketler tarafmdan bulunduğu aşagıdaki tabloda görülebilir: TTRKİYE PETROLLER1 A.O. Germik 1953 Mağrip ıge! Batı Raman Kurtalan ısai 1963 1965 19*9 1970 Anayasa (Baştarafı 1. Sayfada) lanılmasında zaman zaman sikiyet konusu olan denetim nnksanlığını taraamlayıci TÖnde bazı hükümler eklevereka benimss tniştir.. Sivil havacılık tarihinin en büyük felâketleri NEW t O R K Sivil havacı. lık tarihinin kaydettiği en bü. yuk felâketlerin listesi şöyledır: 30 Temmuz 1971 Bir Japon yolcu uçağı, Kuzey Japonya'da bir jet eğitim uçağı ile çarpış. tı. 162 kişi öldü. İS Mart 1969 Venezuela H a . va Yoüanna ait bir DC9, Mara caibo yakınlarında Ziruma k ö . yünün içine düştC. Uçaktakilerden 87, köydekilerden de 67 ki. s, öldü (Toplam 154 kişi). İC Ocak 19<9 Bir DC8 İle bir Super Constellation, New York üzerinde havada çarpıştı. lar. Yerdekiler ile beraber 136 kişi öldü. 3 Şabat 19C« AlUNıppon Ha va Yollarının bir Boeing uçajı Tokyo körfezin* dü?tü, 133 kişi öldü. 3 Haziran 19*2 Air France' ın bir Boeing 707 uçağı Orly Havaalanında infilâk etti, 130 olü. 18 Haziran 1953 Bir Amerikan askeri yolcu uçağı Tokyo yakınlarında yere düştü, 129 ölü. 1 T f n m ı ı 195« Colorado'nun Grand Canyon üzerinde iki uçak çarpıstı, 128 ölü. 20 Nisan 19C7 Globe.Air Ha va Yollarının bir uçağı Kıbns üzerinde yıldınm çarpnıasından düştü. 126 ölu. 5 Mart \m BOAC'ın bir uçagı Fuji dağına çarptı, 124 ölü. M NUan 19M Bir Güney Afrika yolcu uçağı Windhoek yakınlannda yere cakıldı. 122 ölü. î t Mavıj 1M5 Pakistan yol. cu uçağı Kahirs yakmlarına dü.ttü. 121 ölü. M K a ı ı n 19S3 Bir Trans . Canadia uçaiı St. Therese kın4ajçında. ^ ^ ^ d 24 Ocak 19M Air India'nın bir uçağı Mont Blanc'a carptı 117 ölü. Dodan (gaz) Kuzey Mağrip Hamitâbâd (gaz) SHEXL Kayaköy Kurkan B<>ykan Batı Kayaköy şahaban Güney Kurkan Piyanko Malatepe MOBİL BulgurdaJ Silvanka Şelmo ESSO Başbakanın temasları ö t e yandan. Başbakan Nihat Erim. Anayasa değişiklikleri eo nusunda parti liderleri ile konuşmaya dün de devam etmişj ve bu arada DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli ve'MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ile görüsmüştür. Saat 11.30 da ilk gorüşmeyı yapan Bozbeyli. daha sonra gazetecilere şunlan söylemiştir: «Saym Başbakanın daveti üzerine gcldim. Anayasa konusu ve iktisadî meseleler hakkında görüşmelerimiz oldu. Anayasa defişikiiği ile ügüi olarak Parli lerarası Komisyonun çalısmaiarın dan memnunum. Karşıhklı anla yıs ve veterli bir sürat içinde çalışmalar devam ediyor. VmU ediyorum ki, kısa zamanda rautabık kalınan maddeler müşterek imza ile Anayasa Komisyonuna intikal ettirilir. Esasen Anayasa degisiklikleri ile Ufili olarak Hükumetin i>n çalışması 4 Hazirandan beri devam etmekteydi ve Meclisleki Partilerarası Komisyon, mescle» yi 8 eünden beri incelemektedir.» Mutabakata varılamayan maddeler hakkındaki soruvu ise Bozbeyli, «Mutabtk kalınmayaıı maddeler üzerinde mutabık kahnıncaya kadar müzakerelere devam edilecektir» demiş ve mu tabakat için «Uzun bir süre ıreç miyeceğini sandifinı» da sözierine eklemiştir. Bozbeyli, kişisel görüş olarak bu konu çözümlenmeden Meclisin tatile ginnemesi gerektiğini de açıklamış ve Başbakanla ayrıca iktisadi durum ve pahalılık konusunda da görüş teatisinde bulunduğunu ifade etmiştir. Bozbeyli, bir yandan Mal.ya Bakan ının enflâsyondan bahsederken, öte yandan da Adaîet Bakanının bunu yalanlamasma değinerek. «önce hükümet enflâsyon olup olmadiffina karar versin, ondan sonra da biz söyleriz enflâsyon olup olmadığınr» demiştir. lpnl 19B3 1964 1965 1864 WfT? 1968 1H70 196': 1962 Kâbta 1958 (Saha Ersan şirketine devredildi, şimdi 0, yılda 57.300 ton nam petrol üreUyo.r.) îşte, petrolümüzün kısa bılânçosu. Kendi şirketimiz 113 arama kuyusundan 51'inde petrol bulmuş, buna karşılık ya'ıancj şirketler 163 kuyudan 56'sında petrol tesbit etmişler. Demek daha başarıh olmuşuz. 16 yü ıçınde, çeşitli zorluklara ve karşı p ı o pagandalara ragmen bir şeyi ortaya kojTnuşuz: Milli petrol dâ?â mızda mucize yaratılacaksa, onu ancak biz kendi ellerimizle yaratabiliriz. Türk petrolünü Ker.ri:le ri için ticarî görmeyen yabancılardan sadece biri, ciddi sa.vıiabilecek arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Ellerinde 6 miljon hektar tutannda aıama alanı bulunduran yabancı şirketler, bize hiç de «nurlu ufııklar» vaat etmiyorlar. BİLÂNÇO fly kabini MUHTAR RESUL EFENDİ Parçalandı ö t e yandan Apollo15 1 uzaya çıkaran Satürn3 roketinin üçüncü . . kademesini teşkil eden uzayın boşluğunda bîhleFee kilometre takip ettikten sonra perşembe gecesi Ay'ın orta yaylalar bölgesinde yere çarparak büyük bir gUrültü ile parçalanmıştır. Sadme sırasında meydana gelen yer sarsıntısı, Apollo12 ve Apollo14 astronotlarmın Ay'da bırakmış olduklan sismometreler tarafmdan zaptedilmiştir. özel okul yatırımlan kaikınma plânına aykırı oldusu halde Ali Demirel ile diğer özel okul sahiplerine hangi sebppler . *f şartlar altınd% yatmm '4ndi23 milyon. 300 bin lira zarar verilmiştir? Bu verfri zararına sebep olan sorumlular hakkmda ne t'bi bir işlem yapümıştır? 25 Haziran 1970 tarihinde Maliye Bakanlığına teslım edilen ve Ali Demirel'in yararlandığı yatırım indirimi konusundaki görüş ve önerme raporu üzerinde bugüne kadar ne gibi işlemler yapümıştır? Bu raporun 12 Mart muhtırasmdan 3 gün sonra Maliye Bakanlığı tarafından DPT'ye gönderildiği doğru mudur? Doğruysa bu rapor hangi sebeplerle Maliye Bakanlığında alakonulmuştur? Üzel okul yatırımlan, kalkınma plân ve proçramlarıııa aykırı olduğu gibi Anayasa aykınlıiı da Anayasa Mahkemesi kararı ile sabit olduğuna çöıe özel okul sahiplerinin ödemcdik leri 25.2 milyon liralık verginin geri alınması düşünülmekte midir? Yoksa bu zarar bunun sorumlularına mı tazmin ettirilecektir? İstanbnl sanayi tımı/ift. azaldıgını öne sürcn So$aal*,d«viz girdilerinde artiş olarak bildirilen rakamların ihracattan değil işçi d"öviz trans. ferinden doğduğunu ifade e t nıışür. Soysal açıklamasına şöy le devam etmiştir: • • .. (Bastarafı 1. sayfada) 10 milyon dolar «1971in ilk üç ayında ihracatımız 180 milyon dolardır. Bu rakam 1970in aynı döneminden 24 milyon yüksektir. z tbracat teşviklerinin dnrduruldnğu ve ihraç fiyatlannda ön müsaadenin arandığı Nisaıı . Haziran döneminde ihracatımızda düşüş 10 milyon dolardır. Halbnki 1971 procramında ihracatımızın • 10 artması onsit• rülmüstür. Artış sağlanamadığı gibi eski rakamlar da tntulamaınıstır. Eğer Dış llişkiler Bakanlığı aldığı kararlan degiştirmemekte ısrar ederse, özellikle mamııl ihracatımızm düşmesi bekleııir. Türk saııayicileri 1 Eylül'den itibaren Ortak Pazara sıfır çüm rükle ihracat programları yapacakları yerde, ön fiyat tescili müessesesinin setirdifi güçliik. Irr yüzünden ecnebilerle satış anlaşmasına girememektedir. ö t e yandan bütün dünya iilkelerinde uyçulanan ihracat Teşvik Tedbirleri Mart ayından beri fiilen durmuştor. Müteşeb. bislerin ihracat projeleri cevap. sız kalmaktadır. Saym Karaosmanofln'nnn altı aylık döviz girdilerinde artış olarak bildirdiği rakamlar, ihracattan değil işçi dövizleri transferinden doğmuştur. Hükümet proç/ramının başarısı için çalısan ve yeni y a t m m . larla ihracat için sanayicilere dnrmadan ınoral veren Odamız. ekonomik islprimizi yürüten sayın devlet adamlarımızdan da. ha soğukkanh kararlar bekle. mektfdirler.» Türkiye Odalar Birliği Yöne. tim Kurulu son yaptığı toplan. tıda hükümetçe alınan yeni e . konomik kararlar ile hayat pa. hahlığının hızla artışını eleştirmiş ve bu konuda Cumhur. başkanına bir muhtıra vermeyi kararlaştırmıştır. Bu nedenîe Raif Onger Başkanlığındaki Yö. netim Kurulu üyeleri 3 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanını zi. yaret ederek muhtırayı kendisine vereceklerdir. BAG KUR TASAAISI MECLİS'TE KABUL EDİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Serbest meslek mensuplarıyla, esnaf ve sanatkârlan sosyal güvenliğe kavuşturacak «BağKur» < Esnaf ve Sanatkârîar ile F.a ğımsız Çahşanlar Sosyal Güvenlik Kurtımuı kanun tasansı, Millet Meclisinin dünkü birleşiminde kabul edilmiştir. 3 milvon kişiyi ilgilendiren tasan. Cumhuriyet Senatosunci da. kabul edilip kanunlaştığı tak dirde, esnaf ve sanatkârlar ile kenai adına çahşan doktor, mühendis, eczacı ve şoförler ile diğer meslek sahipleri yaşlılık, malüllük ve ölüm halinde sıgorta yardımından yararlanacaklardir. Yeni kurulacak olan Bağ Kurun hastalık, analık gibi, öteki sosyal güvenlik yardımlarından ise, kurul mensupları kademeli olarak yararlanacaklardır. Tasarıya göre. BağKur, Çaiışma Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük olarak Ankarada kurulacak, malî ve idari bakımdan özerk olacakur. BağKur mensuplarının yaşlılık sigortasından yararlanabilmeleri için kadın iseler 55. erkek iseler 60 yaşını doldurmaları veya en az 15 yıl süreyle sigorta primi ödemeleri gerekmek tedir. Soygoncalar (Baştarafı 1. sayfada) rafından pek benımsenmemek. tedir. Polis yetkililerinin en çok üstünde durdukları konu, soyguncuların soyulan araçta bu. lunan banka personelini uyuttuktan sonra kazandıkları ıki faate yakın süre içinde ulaçabilecekleri yerin tesbit edilebümesidir. llgililer. bütün araçtır. malarını bu yolda rapmaktadırlar. Karaosmanoğlu: «Bizim zamanumzda zam yapılmamıştır» ANKARA. (Cumhuriyrt Bürosu) Yüksek Plânlama Kurulu, iktisadl devlet teşekkUllerinin sorunları ile ilgili konulan dört günlük görüşmelerden sonra dün tamamlamış, gece toplanan Bakanlar Kurulu da bu teşelcküllerde yapılmak istenen reformlara ilişkin raporu incelemeye devam etmiştir. Dünkü Yüksek Plânlama Kurulu toplantısmdan sonra gazetecilerin. «Zamcı Bakan olarak. Yüksrk Plânlama Kurulu toplantısında yeni zam kararlan alındığını söylijrebilir misiniz?» sorusuna karşılık Başbakan Yardımcısı Atilla Karaosmanoflu şu cevabı vermiştir: «Bir kere zamcı Bakan oldufum idriiasır.ı kabul etmiyorurn. Kuruld* zam konusunda bir karar alınmamıştır. Ayrıca. bizim zamanımızda hiç bir zam yapılmannştır.» Uçaktan indirildi Bu arada önceki gece Çiğh Havaalanında, elinde çok şışkin tır çanta ile uçağa binen bir şahıs dikkati çekerek, uçaktan indırilmiştir. Çantadan 160 bin lira cıkması üzerine dogruca İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen şah sın kimliği tesbit edilmiş ve bir demir tüccan olduğu anlaşılarak serbest bırakılmıştır. Madanoğlu (Baştarafı 1. Sayfada) süıdükleri belirtilmekte ve buna karşı şu görüş ortaya konmaktadu" «MİT kanunla kurulmus bir devlet teşkilâtı olup, devletin güvcnliğine zarar veren her türlü nıuzur ccrcyanları tesbitle görcvlidir. Bu sebeple MÎT clemanlannm bir tertip içinde olduğunu ka bul etmek mümkün değildir. Kal. dı ki MİT'in başında bulunan ve vazife görenleriıı çoğu da asker kişilerdir. Siyasi bir parti veya iktidara hizmet gayesiyle bir tertibe girmeleri diişttnüienıez.» Komisyonun çoğunluk kararına muhalif kalan üyelerin hazırladık ları muhalefet şerhJerinde ise iki senatörün aleyhindeki suçlamala rın ciddiyeti üzerinde durulmaktadır. Komisyon üyelerinden tabii senatör Mücip Ataklı muhalefet şerhinde ihbarı yapan MİT ajanının kışiliğine de değinerek ajanın ordudan atılmış bir kişi ol duğunu belirtmekte ve: *Onun ih barları değerlidir ve itibarlıdır kanısıvla hareket edilirse. bu takdirde böyle hareket edenlcrin siyasi bir maksat güttüklerini düşünmek gerekir* demektedir. Ataklı dosyada yer alan sanık ifadelerinin de suçlamalan reddeder nitelikte olduğunu belirterek şunları söylemektedir: «12 Mart 1971 mohtırası ile Iskat edileıı. 27 Mayıs ve Anayasasına devamlı ceplıe almış ve geriye, cskiye dötıüş için her tertibe baş vurmuş, Meclis baskuıı düzenlemiş, sokakta Türkü Türke vnrdurmuş AP iktidarı ve oııun yönetimindeki MİT tarafmdan hazırlanmış olan bu dosya muhteva sı muteber olamaz. 27 Mayıs ekipi içersine de Atatürkçülük görüşii dışında ve kendi Anayasalarının hudutlarını asarak komünizme hiz met edecek bir ferdin bulunmafu mümkün değildir. Saym Cemal Madanoğlu ve Saym Osman Köksal'ııı Parlamento içinde ve dışuıda yapmış oidukları konuşına ları ve yaziları sosyal hukuk dcvleti kavıamının bütün belirtilerini taşımaktadır. Oniara Marksist bir zihniyete dayalı düzen değistirme ithamını yapmak en büyük insafsızlık olur.» Yurt dışına kaçak işçi Bilgi veremediler Bu arada soygun olayından son ra giizaltına alınan, banka süıevlılerı ile olaya doğrudan adı kanşan Kadir KajTnaz'ın baoası ve kardeşinın bu nallerı dsvam etmektedir. Ancak ilgıliler, gözaltında tutulan kişilerden hıç birinin önemlı saplacak bir Diigı veremedigıni de belirtmiijlermr. gönderenlere 3 yıl hapis cezası verilecek AJTKARA, (THA) Cumhuriyet Senatosu, yurt dışma kaçak işçi gönderenlere en az 3 yıl hapis ve 10 bin lira para ceza«ı verilmesini öngören bir madde eKliyerek 931 sayılı Kanunun y»rini alan yeni İş Kanunu tasansmı önceki geceki toplantısında kabul etmistir. Usul yönünden, Anayasa Mahke mesince iptal edilen 931 sayılı Iş Kanunun aynı olan tasarı Senatoda uğradığı bu değişiklik nede niyle tekrar Millet Meclisine sevk edilmiştir. Senatoda yapılan bu dcğişikliğin M. Meclisince aynen benimsenmesi halinde tasaıı kamınlasacaktır. 9 üniversiteli yaya olarak Malazgirt'e hareket etti ANRARA. (Cumhuriyet Bürosu) Malazgirt Zaferinin 900. yıldönümünü yerinde kutlamak tizere 9 Üniversiteli genç dün ArıtKabiri ziyaret ettikten sonra yaya olarak yola çıkmışlardır. Gençler, AnıtKabir'e, üzerinde «Türkluğü daima yükseltmek azmiyle Atatürk gençliğinden büyük Ata'ya minnet ve şükran» yazııı bir çelenk bırakmışlar ve saygı ciuruşunda bulunmuşlardır. DDT işçileıi (Baştarafı 1. Sayfada) ulaşım işlerinin aksamaması için gerekli bütün tedbirlerin almdığını söylemiş, milli giiveniik gerekçesiyle DYFİş'in grev karannın ertelenip eıtelenmiyeceği yolundaki bir soru üzerine de «Bilmiyorum, o hiraz benim dışımda» demiştir. Eyiiboğlo (Baştarafı 1. sayfada) durulan Saraçla birlikte ser. best bırakılanlar; Gazi Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcı'.arı Yakup Şimşek, îsmet Birkan. Mehmet Adem Solak ve Almanca öğretmeni Hi!mi Pekşirin'. dir. Sıkıyönetime yapılan bir ihbar üzerine iki defa gözaltma alınan ve ikisıncf» de Savcılıkça ifadesine başvurulmaya lüzum görülmeden serbest bırakıldığı. nı belirten Tahsin Saraç, cGöz. altında iken gerçekten çok ki. bar ve çok iyi davranıldı. Yıl. lardan beri özlemini duyduğum bir dinlenme oldu benim için.» demiştir. Bir süredenberi, gözaltında bulundurulanlardan TV mensubu Yavuz Kürkçü ile yine TV'nin eski programcılarından Melih Aş'.k da serbest bırakılmıştır. Muhtıra verilecek Desteklenecek Öte yandan, DYFlş Genel Merkezi, Demiryollannda yapılacak grevin, Uluslararası Taşıt Işçileri Federasyonu taıafından da destekleneceğini açıklamıştır. DYFİş'ten alınan bilgiye göra. Viyana'da toplanan ve 10 milyona yakın üyesi bulunan Uluslararası Taşıt Işçileu Federasyonu, Türk Demiryolcularını muhtemel bir grevde, maddî ve manevi tüm lmkânlanyla desteklemeyi kararlaştırmıştır. Toplantıya katılan 6 kişilik Türk Demiryolcular heyeti başkanı ve DYFlş Genel Sekreterl Ahmet Çatakçinler, yaptığı konuşmada, talepler yerine getırılmediği takdirde, Demiryolu işçilerinin greve gitmeye kararlı olduklannı bildirmiştir. Bu arada, DYFlş Genel Başkanı Şerafettin Akova da, grevin uygulama tarihl ile şeklınin yetküi kurullarca t e * Balıkesir'de ekmek sıkııtiısı BALIKEStR, (Özel) Fırın işçilerlne yapılması istenen zam ların kabul edilmemesi üzarine Tekgıda • t ş Sendikasına bağlı 159 fırın işçisinin, şehirde buiur.an 13 fırından ll'inde greve gitmesiyle, 80 bin nüfuslu şe. hirde. ekmek sıkıntısı başlamış. tır. Her gün 350 çuval un har. canan şehirde, yalnız 2 fırın greve katılmamıştır. Binlerce halk 2 fırın ör.ünde kuyruk clup ekmek almak için saatler. ce beklemektedir. Sıkıntıyı gidermek için belediye, çevre ıl ve ilçelerden ekmek getirtmeye çalışmaktadır. Sıkıyönetim görevlilerine ek ödenek için kanun teklifj yapıldı ANK.4RA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP ii altı milletvekili K42 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26. maddesi (b) bendinin degiştirilmesi hakkında bir kanun teklifi hazırlamışlarrLr. Yeni kanun teklifi Sıkıyönetim emrinde çahşan subay, assubay, askerî memur ve sivil persönsle Sıkıyönetim süresince ve Sıkıyönetim Askerî Mahkemolerinde çahşanlar için de mahkemelerin görev süresi boyunca ayhklan dışında briit aylık tutarlannın yiiz de 4'ü oranında yevmiye ödenmesini öngörmektedir. , TRT Genel Müdürü Pazarlesi günü görevine başlıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TRT Genel Müdürlüğüne atanması ile ilgili karamame dünkü Resmî Gazetede yayınlanan Genel Kurmay Muhabere ve Elektronik Daire Başkanı Tümgeneral Musa Öğün, dün sabab Başbakan Ni ; hat Erim'i makamında ziyaret etmiştir. Yarım saatlik bu nezaket ziyaretinden sonra, Öğün, göreve Pazartesi günü başlayacağmı söylemiş ve kendisinin bu göreve atan ması ile ilgili olarak Danıştaya ya pılan başvurmalar hak3cında her hangi bir yorumda truJunmamıs i Diyarbakır çevresmde dolaşırken, bakıyorsunuz, türbe gibı, etrafı çevrilmiş bir takım yerler. Ben «türbeye benziyor» dey:i'C9 petrolcülerin hoşuna gittı. Etrafı muntazarn bir telörgüye aünmış, ortasında bir tulumba, brv rular, vanalar filân; işte size i;r°Hm kuyıisu veya petrol foptama 'merkejil KrJyİîn ortasında, o f omatik olaraR günde bilmem kaç bin varil ham petrol çekiliyor bu kuyulardan. Köylüler vardı ham petrol top lama merkezinin etrafında. Bir küçuk çocuk, yakaladıgı saka kuşlannı ofidye» alarak bıra/.ıyor ve zavallı kuş daha özgürlügün sersemliğini üzerinden ataıadan biraz ötede bir başka alr.can tarafmdan esir ediliyordu. Yol üstündeydi Kayaköy. Pehlivan yapılı babacan tavırlı genç adam da köyün muhtanydı. Resul Çacan'la petrol «türbesı» r,:n tel örgüsü önünde tanıştık. ^ ' e ödüyor yabancı şirket size işçâ! ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) ettiği topraklar için?» dedıiıı Adalet Partisi Genel Merkezinmuhtara. Kuyunun bulun<t'jğu aden dün Başbakan Prof. Erim i!e lana yılda 840 lira veriyormuş Ge Demirel arasındaki görüşme konellikle metrekareye 10 kuru.= iıenusunda bir açıklama yap'.lmıştır. sabıyla kira tesbit olunuyornn;?. Partinin propaganda Baskan Tarlaların içinden geçiyordu toYardımcısı Sinasi Osma'nın y?pnılar. Bir metre borunun gevitığı açıklamada Erim Demiıel ği yer 3 metrekare hesapianır ve görüşmesinden sonra gerekli a30 kuruş kira verilirmış. çıklamalarm yapıldığı, memleke Yani tarladan 200 metre pettin iç ve dış meselelerinin sörürol borusu geçse, yıllık gelirımz şüldüğünün açıklandığı belirtil60 lirayı buluyor, öyle mi, dedım. mekte ve şöyle denilmektedir: Bin bereket versin dedi «Hâl böyle iken, busün yayınmuhtar. lanan bazı gazetelerde Adalrt Günde 3 bin varil petrol üretf n Partisi Genel Başkanı Sayın Siive 6 bin dolar (90 bin TL) ppiir leyman Demirel'in. Başbakan sagetiren bir merkezden. muh'ar ym Nihat Erim'e şikâyette buiurı Resul efendinin Kayaköy üne oüduğn, şahsına ve partisine yönelşen yı\hk hisse 23 bin liraj dı. tilcıı hücumlardan yalunmış olBereket versin! duğu şcklinde haberler nıevcuttur. Bu haberlerin hepsi eeirçek Y A RI X: dışıdır. Adalet Partisi Genel Başkanı Petrol ruhsatları Sayın Süleyman Demirel ne şah100 milyon döniim sına ve nede partisine vaki hücumlar hakkında en ufak hir şitoprağı kaplıyor kâyette bulunmamıştir. Es^sen gerek Adalet Partisi Genel Başka nını ve çerek Adalet Partisine vaki olacak hücumları Adaiet Partisi Saym Genel Başkanı \e (Baştarafı 1. sa>fada) Adalet Partisi. her zaman fcarşıınçulamaK üzcre harckelayajrelmiştir. Bunların şikâyct te seçilmiştir. mercii de Başbakan Sayın Nihat İlk olarak İstanbul'da neErim de|ildir.» zaret Konukoy Mihraıı Haçadıırvan Kollektir Sirketi ile Mario Bcnmaver rirmaları hak(Baştarafı I Sa\fatla) kındü varı mamui \e Büyükelçi Wapler. «en ilgi çeham maddelcrı müsaarte kici görüşme konusu hangisı idi» siz piyasaya sattıklarınşeklindeki bir soru üzerine. «Andan dolayı ıthal rc.jimı kara ve İstanbul'da yapılarak karannın U ncı re ithametroların projeleri ile ilgili kolât yönetmeliğinin 46 ncı nular» demiştir. maddesini işlcme koymuştur. Bu rirmalara iki vıl süre ile tahsis vapılmas acaktır.» Demirel, Erim'e şikâyette bulunmamış Ekonomik ilişküer Başbakan Erim 6ALTIN Cnmhnriyet Reşat Hamit Aziz Napolyon 24 âvar kıılçe 141.50 142. 31«. S3(). 198. 200 156. 138. 150. 132. 21.20 21.25 Setinkuyu sahası (Baştarafı >pıu >a> tasınıt.ı mutad seıumoni.vi \»parlar. ve mat buşlar. Bazı nıarlarda baskı ve itirazlar ytiziinden birkac hakem birden dcsiştiei olur. Ama sızıntısız ve sonuna kadar mnq idare eden hakem de çok olmak tadıt. Varlıkspor'dan Yusuf. Çelik«poı dan «Şişe» ve >Çavuş> napüler futbolculardır. Bir de ..Mcko> vardır. Serinkuyu Gencliktcn. Ona sevircilcr <Sarapçı> dive ha ğırırlar. Sempatik futbolcudtır. Fakaat.. Serüıkuyulu (utbolspverin geleceği bu gîdişle. hir de i>i değildir. Yarın okul yapıldığı zaman, bir semt sahası ortadan kalkacak, Serinkuytılu sporsever ler kendi yaşamlarmın karaniığı da gömüleceklerdir. Bu düşünce injana üııinrü ver mektedir. Eyüboğlu da serbest bırakıldı CHP eski milletvekillerinden ve «Devrim» gazetesi sahibi Cemal Reşit Eyüboğlu da serbest bıratalmıştır. 30 gün gözaltıcda. 40 gün de tutuklu olatalc 70 gün kalan Eyüpoğlu'nun duruznunu dosya üzerinde inceleyen mahkeme, serbest bırakmaya karar ver miştir. Kongre Çankırı Orta Büğdüs köyü Kalkınduma Derneğinin yıllık umumi heyet toplantısı 3.8.1971 Salı günü saat 9:da, Kasımpaşa Hayratçı So kak No: 7 «Küçük Çakırlar kıraathanesi>nde, ekseriyet olmadığı taktirde 8.8.1971 Pazar günü saat 9'da ekseriyet aranmaksızm yapılacağı, sayın üyelerimize bildirilir. İdare Heyeti adma Hiiseyin Bingöl Cumhuriyet 64( .„ bit edilecegini açıklanustır^. KATIP Şebekeml kaybettim. Hükümsüzdür. t.Ü. Trp 3S» • Savas Dervest (Cumijuriyet: 6467). tır. l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle