13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAIFA ÎKİs KJÜMHURİTETs =31 Temmuz 1971 Cumhuıiyeffe i kalmı? ülkelerin kendflerine has problemleri vardır. Eğitim ve kfiltfirel kalkınma saglanamamış, yol SU gibi altyapı hizmetleri gerçekleşememiş. geHr seriyesi halkın insanca yaşayışını sağlayacak bir seviyeye ulaşamamıstır. Milletimizin ba durumundan kurtulması ancak köklii Te cesur ted birlerle mümkün olabilirdi. İkinci dünya sa\a$ına kadarld toparlanma devresi ile harp yıllan hariç tntulursa bundan sonra jjelen devrede temel meaelelerimize el atılmamjş politik nedenlerle yüzeydeki 19lerle »akit »eçirilnaiştir. Aksine ba71 müe«seselerimiz bSsbötiin yoılaşmıştır. Geniş halk yığmlarım vergilendirmek suretiv1P veıjri kaçakçılığını önleyici miiessir tedhirler getirmek suretiyle devlet maliyesini kurretler.dirme, eideki imkânları, ea verimli alanlarda kullanma, seçim kazanma ve iktidarda kalabilme endişesi ile mahzurlu bulunmuş. hunıın yerine devletin imkânlan, iktidara daha fazls «T sağlayacak alanlarda Vullanılmışıır. Btı cümleden olarak memur kadroları gün teetikçe şişirilmiş, devlet adeta bir geçim kapısı haline j;elmiştir. Özel idareler ve bncak idareleri jibi hiçbir hizmet olanaşı kalmamış fakat milletin sırtinda birer tna«raf yükü haline gelmfe idarelere p*litik nedenlerte dokunuhnatmştır. Bu menfaatçi ve idarei masiahatçl tutum de\am ederken. Tnrkiye'de yeni güçler do£mu«tıır. Milletin bilhassa avdınlann beklemefp tahamnülü kalmamış, 12 Mart'a tir. Önce pohalı idareyi kaldırmak gerekli Tacettin PAKELGİL PEBVARt rnye kredi. âlet. tohum ve giibre teminini rrerektirecektir. Millî eğitim retormunnn tatbikine başlanmışsa il ve ilçelerde yatılı oknllar kurulacaktır. Biitfin bunlar için IrnlrBinetin paraya ihtiyacı olacaktır. Bu nedenlerle malî reform öncelikJe ele ahnmalıdır. Malî reform iki yönliidür. Bir yandan vergi reformu ?ibi müesseselerin daba verimli çahşmalarııu sağlayacak yeoi düzenlemelerle devlet ntaliyesi zenginleşecek. bir yandan da devlet idaresini pahalı idare haline getiTen ba suretle yatınmları engelleyen nnsnrlar temizlenecektir. tatbiki için ty bir kadrs knrulmalıdır. Resmî gSrevlUerin bir lasmımn Ihmal içinde oldukları, mevcnt mevzuatm tatbikinde d*hi yetersiz kaldıklan görülmektedir. Mevcut teşkilât ve kadro yeni bir düzenlemeye ve rğitime tabi tutulmah, görevlerini lâkaydi içinde yspmalan halinde gerekli möeyyide onlar için de getirilmelidir. İdarede rasvonalizasyon ri hir vergi idarcsi ile ödeme gücü olan bütün mükelleflerin kamu hizmetleri ve vnrt kalkuımasına iştiraki sağlandıktan sonra yapılacak ikinci Snemli i ş biriken fonları ynrt kalkınmasını sağlayacak vönde en verimli alanlara yöneltmek olmahdır. Bugânkü hali ile idaremiz yatırıttılan engelleyen pahalı bir idaredir. Memur sayısı 8«0.f»0fl e, cari masraflarımız lft milyara ulaşmıstır. Cari masrafların çoklofn daha çok pernonel fa/lalığından ileri (elmektedir. En az 300.000 roemur bedavadan devlet biitçesinden para almaktadır. İdarede yapılacak bir reformla 5 milyar liralık hir yatırım intkânı sağlamak mfimkündSr. Memur fazlaliğı. bu«aklar ve özel idare. lerde olduğu gibi fonksiynnlarını vitirmiş b a s teşkilâtların kaldırümayarak hali muhafaza edilmesir.den. yeniden lüzumsuz yeni teşkîlâtlanmalara gidilmesinden veva vıllardan beri çeşitli sebeplerle her kademede kadrolann şifirilerek memur savısının ihtivarın fizerinde arttırıimif olmasından ileri gelmi?tir. İ KAYMAKAMI tüjcar yılda 400 lira vergi fidemektedir. Orta halli bir esnaftan vergi aluıırken 500 koyuntı olan bir çiftçiden verjn almmamaktadır. Bn dnnnBİar mnkellefler arasında adalet duyguJariQ< zedelemekte ve onUra vtrgi kaçakçthfı için haklı bir gerekçe hazirlamaktadır. (5) Müessir bir ıdare kurulmalıdır. Vergi tarh ve tahsili için kurulan teşkılât gerekli yetki ile teçhiz edilmiş fonnaütelerden annmış bir idare olmahdır. (3) Vcrji kaçıranlar ve görevliler için jsrrekli müeyyide getirilmelidir. Mükellef kazandıjı veya malını ürettiği anda bunun bir kısmı devletin demektir. Devlele ve millete borclo dunıma Rirmiştir. Cemiyetimizde bir {erdiu diğer bir ferdin ınaluıı çalmast hali bapis cezası ile rnüeyyidelendirilmiftir. Vergi kaçakçılığınm nrSeyyidesi îse sadece p«ra cezasıdır. Vergi usul kanunnna g$re vergi kaçakçılığmın teıbiti halinde kaçırdığı verginin 3 katı vergi cezan kesilmektedir. Hapis cezası verilmesi bali sadece hileli vergi snçnndan mevrubahistir. Hileli vergi suçunda ise bazı özel şartların varlığı gerekmektedir. Müstakil vergi mahkemelericin kurulıa»M, kontrolör sayısının arttınlması iyi tatbild halinde olnmlu neticeler verecektir. Ancak gerekli mfieyyide getirilmedikçe gtne istenen netice alınamıyaoaktır. Yalmz hileli vergi sueimda değil her türlfl vergi kaçakçılıfında hapis cezası on görülmeli. bnnların takibi ve Sosval Sigortalaı Kurumuna baglı M yertennde çahşanlarj., ölen * erinden maa, bağlancfıgı haide, Emek.i S.nd.jn., bagh yerlerde çalışanlara, olen e«lerınden maaş baglanmadıjı gıbl, bu hısse çocuklara. da eklenmıyerek mahfuz tutulmaktadır. Halbukı. eşın maaşı büfııl çalışmasının karşıUğıdır. Her fert ayrı ayrı emekli keseneâi ödeyerek, Sandığın tanıdıgl haklara ayrı ayrı sahip oldu. fiura göre, eşin devlet hizmetıntJe çalışmasının, kanunun ese tanıdığı mıras hakkını yok etmesi, insan haklanna ve sosyal adalet prensiplerine aykırı dusmektedir. Bu tatbikatın yal nız EmekH Sandığına bağlı kuruluslarrta çalışanlara tatbiki ise. adaletsizliği bir lcat dahı arttırraaktadır. 1969 yılında Emekli SandıSırıa baglı yerlerde çalışan dul e.«lere maas bağlanraası mevzuunda tstanbul Senatörti Savıa Mebrure Aksoley ile, Konten. jan Senatörü Sayın Zerrin Tüzün tarafmrian verilmiş bir kanun tasarısı olmasına ragmen, maalesef bugüne kadar kanun. lasmamıstır. 5434 sayılı Emekli Sandıgı Kanumınu degi'tiren ve ona bazı maddeler ekleyen son 1425 «avılı kanunla. bu haksuhâın CİHerileresi ümit edilivordu. Manevî arıya. maddî sıkıntı. lar ekliyerek. büyük sosyal dü zenMzlikler yaratan bu kanunl magdurivetin. yir.e bir kanunla çidenlmesini, reform hükümetinden bekliyoruz. Adı saklı Emekli Sandıgı ve dulların maaşları Emekli işçiler gecim sıkıntısı içinde yaşamaya calısıyor <Sasıl hir versn reformu? •^Tergi, askerlik ribi vatanda?Iık öderle^ rinden en başta gelenlerdendir. Oerlet celirlerinin başlıcasidır. Verji politikao adil ve başanlı bir şekilde yürütülebildiîi ötçftde hiikümetler. daha rahat icraat yapnu tekânını baîurlar. Vergi politikasının başartsı nelere ba|b> dır: (T) Ver^i Ulkede ödeme fücn olan her mükellefi kapsamalıdır, Nüfusumuıun yfizde ?5'i kırsal alanlarda vafamaktadır. TarımMİ vrr B İ ıçelirlerimizin toplamı îse 1W milyon lira civarındadır. Geri kalan ynzde 35 nüfusun isp bir kısraı çeşitli yollarla rergi alanı dışına çıkmakta veya vergi kaçirtnaktadır. Orta halli bir mernıır yılda devlete 600» Hra verBİ verirken yillık kazancı 100.000 lira olan bir Şimdi ne yapmalı? hüknmet iyi niyetle meselelere mistir. Refonn konularını tesbit etmi? ?imdi reform ilkelerinî tesbHle meşeuldür. Bur.da mnvaffak olacak mıdır? Vev» başan şansı nelere bajh olaeaktır? Reforralann jferçekleştirilmesi ve ikti*adî kalkınmanın saçlanması para ve sermayeye hağlıHır. Bu bakımdan maH reform ftnem ve öncelik »rotmektedir. Bir an Için toprak reformunun veya milli rfitim reformunun ilkelerinin teshit edildifini ve tatbiki için en mükemme! kanunlann çıkanldıpm farzedelim. Toprak reformu tanm rfformu tedbirlerini de beraberinde getirmektedir. Köy Sonue olarak diğer reformlara başarı zemini haarlayaoak olan malı reform öncelikle ele alınmalı. iyi bir vergi sistemi ve idaresi kurulmalı, fâkir milletimizden alınan vergiler kunışuna kadar değerlendirilerek milletimirin refahıııı \e kalkınmasını sağlayacak alanlara yöneltilmelidir BOtiin bu uygulama ve hareamalarda adil olmağa. başta merkezi kademe vöneticilerimiz olmak üzere ivi bir örnek göstermeğe özel bîr dikkat sarfetmeli, fedakârltğa, önce kendimizde denemekle başlamalıyız. Atatürk'e âöaüş Savın Inönânön de işaret ettüi gibi. Tiirkıye Atatürk'e dönus çabaları içindedir. Atatürk Akademisinin knrultnası bu çahaların üriinüdür. Fakat hie saklamağa liizum yok ki. bir taraftan Atatürk ü »evmedikleri, diger taraftan da O'na karşı çıkamadıkları için enn parçalamak. tartıtsmalar arenasıoda onu kendi arznlarına «ygan olarak sağa da sola da çekmek istevenler olacaktır. Şimdiye kadar oldn da .. Aslında yillardan beri Ataturk'ün manevi \arh|ım kendi dü. sünce ve arznlarımıza âlet etmek için cok uğrastık. Atatürk'ii parçalaraa, dağıtma, O'nn «isler arasında kaybetme olavı çeyrek >üz>ıldır biçbir nmhalefete atramadan devam etri. Fakat Atatürk kisilîti ile. fikirleri ile, eylemleri ile rok üstün imiş ki bü>ük yıkıcılıîa ragmen yine de ditndik ayakta durdu. AUtürk'ün büyük emeli, batımsiîluııu lıüyük fedakârlık. larla elde eden Türkiye'nin celeceğini emniyet altına almakU. Dikkat eders^lıiz ll&tön devrimlerth»^b»nun için yaptı. Evvela ve her seyden evvel Tfirk milletinin ebediyen yasaması için Tiiılr u r l r t l l bütünlüğiinü korumak scTekîyordu. Bilİvordtt ki 37 gelişmis toplumlarda bitlünmeler hızlı ve kolay olur. Kortulus yıllanndan evvelki, istilâ altındaki Türkiye'nin görünüsü O'nnn ba düsüncesine tanıkhk ediyordu. Düşman isgalinden ayrı olarak icerde de paramparça olınamıs mı idik? Onun için Atatürkcülü|ün birinci amacını. biz milli bütöıılügii kornma gayret. leriıide gördük.. Atattirk bu memlekete layikhk ilkesini bu s e . bepten getirdi. Ba sebepten vataııdaslar arasında mevcnt olan inanç kavgaiarını. me/hcp miinakasalarını. tarikat bölünmeleri. ni menetmeğe çalıstı. bn farklar \e ayrılıklar milli bütünlük dâvasına zarar vermeyecek bir alana itilmeli idi. Târkiye'de sınıf kav^nlarını reddetti. knrdtlğn devletoilik ile sınıf kavgalarının kpskinlesmesini önlemeğe valıstı. ondaki ırkçılık düsmanlıtı; etııık bölünmelere şiddetle mubalefet etmtsi, hep aynı düsünceye, Türk varlıtının bütünlfiğünü koruma düsüııcesine dayanıyordu. Milli «avastan yorgun çıkan Türkiye, şerefiyle yaşayacak idiyse bu ihtilâf ve bolünme nedenlerini kesin «larak artadan kaldır. mak terekiyordn. Oysa biz demokratik diîzeni, dini inançlar üzerine siyaset kurma|a başlamakla yoslaştırdık. Bunan dofal sonaen elbet kendini göüterecekti, nitekim gös. terdi de. Ortada hiçbir sebep yokken bölünmeye basladık, bir Diyanct tşleri Baskanının alevileri hedef tntan yazıları, ayrılık. ları atesledi, nefretlerin alimeti olaraU cenaze namaztarını hılmamağa basladık. Bir devirde bazı bakanlar oy dilenciliği için Saidi N'ursi gibi bütün ideali Türk birliğini parçalamak olan. bir insanın elini öpme|e kadar gittiler. Güniin biriııde aleviler iti. lip kakıldıkları ve hor görüldükleri kanaatına vardıkları için ay. rı hir parti kordular. sol eğilim, birden dağ gerillası haline dö. uü<<tü, böylece biz kısa zamanda kısır, yalmz öfkeleri harekete getiren aslında memleket için bain çekışmelere >ol açan bir yon tultuk, Atatürk biliyardu ki »osyolojik verilere göre endüstrinin ge. liümediği, is bijlürannün. sınıf haklarının, kornnmadığı toplumlara millet denemez. Türkiye bu nedenle 1923'den bu yana ümmet çagından millet çagina geçisin sancılarını çekmektedir. Atatürk Türk toplvmnnn ümmet halinden millet haline getiren büyfik devrimci idi. Ne var ki böyle hir toplumnn içinde sınıf suuru railli şnnr. dan ve millî birlik duv^usundan evvel ;elisti|i takdirde kanlı bolünmelere mâni olmak mümkün degildi. Onun için Atatürk kendi devrinde sınıfsal eylemi de kapitalist imtiyazı da reddetti. îmtıyazsız, sırufız., kaj'naşmış b;r küfîe>iz!. diyordu. Elbette zaman ilerleyip Türkivede endüstri geüştikçe, imtiyazları Atatüık tatafından reddedilen kapitalistlerle; nyanan sınıf şanru çelişkiye düşecekti. Atatürk ba çelişkilerin uyuşma yoluyla milli biitünlüğe zarar vermedeu halledilmesini isterdi. Bu noktada da Ataturk'ün milli bütünlük ilke ve amacını iyi kavramak istemeyen, oy avcılığını her şeyin üstünde gören ih. tiraslı politikacılar Atatürkçülüğü yolundan saptırmak istediler. Emek ve sermave mücadelesini ctnik bir mücadele haline soktular. Sark mitinglerinde lıölücülük yııptılar... (Toprak işleyenin, su kullananın) di\en Ecevit bile Atatürk'ü altyapı devrimleri yapmamış olmakla Marksist bir görüsle eleştirmeye başladı. Oy. sa Atatürk bn vatan için iç kavgayı. oldu bittiyi, redideden bir de\rimci idi. O (toprak işleyenin, su kulUnaııın) formülünü ka. bul edemezdi, çünkü bu formül devteti sıfıra indiren bir tor. müldü. Oysa Atatürk kendi kurduğu devletin içinde bizzat ken. disi otoriteyi temsil ediyordu .. Bu satırlarla Atatürk Akademisinin knrulmak fizere oldngn ve Atatürkçülüğe dönüs eyleminin basladığı ŞQ sıralarda Ata. türk'ün milli bütünlüğü yaratıcı vastı uzerinde durmak istedik. Atatürk ev\elâ layiklik ilkesine dayanarak henüz kemiklenme. mis, henüz kültnr birli£ine ve çağdaş aygarlık düzeyine nlaş. mamıs, bir toplnmu klânlardaki inanç kavgalarına sürfikleyecek >ebeplerden korumak istedi. Bujün hâlâ 1* milvon okuraa . yaz. ma bilmeyen insanın cehaletini kendi vıkarları ıçin sömürecek. aydın fakat ahlâkı karanlık, insanlar pek çoktur. Ba bakımdan nurculuk âyini yapanlarla Elbistan dağlarında köylüyü önleri. ne katmak isteyenler ayrı ayn kotnplarda fakat bep bu 17 mil. yon insanı kendi amaçları nğruna sömürmek isteyen kimseler olarak birbirlerinden farksızdırlar. Atatürk onun için hem aşırı sagın, hem aşırı jolun karşısma çıkraıstı. Bngünün Atatürkçü. lüğu de onun izinden giderek îki tarafın karşısına çıkmak «orunlagundadır. Bn sürnnda bagünün Atatürkçülüğü hakkında. kî düşüncelerimizi anlatmak ve Atatürk dinamizmini kendi çizgisinden ayırroadan harekete ^r"WT^&T '«v B gecirmek isteyenlere elimizden gcldi|i kadar yardım etmeye çalısacağız. Geçtifimiz haft*ntn h»v« olajr» ları normâl seyrini göstermedi. Yüksek atmosterde&i bava ahıslerının değişik olması nedeni iie bazı merkezlerde sıcaklar artarken cUgerlerinde serin günîer ya nır.da yer yer sağanalt yağışian kavdedildi. Or.ümüzdeki bir halta ıçında yuıciıımuzun degişik yönlerden gelecek hava akımlanrun etkism de kalacağı beklenildiğtnden haf tanm tahminı şöyledir. Sıcakhk artışları devam edecek rak. halta sonuna kadar devam edecektir. Kn yüksek lwva sıcsk{ıklannın gölgede yer yer W. flenız suyu sıcaklıklarının ise Batı Akdenizde 27, Dogu Akrienizde 28 derece cıvarında buıunacağı tahmm edilmektedir. lacak ve hava sıcakhklarında artı$lar baglayacaktır. Haffa sürestnde bolgenın jagış sansı bemen bemen biç yokror. Valms öğleden sonraiarı mahalli olarak kuvvetü ruzgârlar etkili olacak ve norrnai mevsim olayları görü lecektir. I Alaiürk'ün biistii onarılmalı Burası Maraç'ın Pazarcı ilçesınde Hükümet Binasının önü... Ve mücadelemizi kanıtlayan önderin bii?tü .. Dü^ünerek baksbilir mivim? Sıvan dıişmüş Burasının kaymakamı. aydınian hangi kahvedesiniz... Avlardır anons mu bek !ivor?unuz... Olaeak şeylerl becermek ?or mu sizlere. Biz dünya dilirıde kimin Slke»indevİ7.. Be'ki dp sirin olanda degil mi? Galiba büstün cileffen çıkıp kO nuşmasını beklivor'iınuz.. Haıan RAKAT Paureık MARAS Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi emekli malul ve dul yetim» leri olarak bizlere sağlanan fakat günün hayat şartlanna göre ae» çimlerimize esasen yetmeven gelirlerimiz üç seneye yakın bir zamandan beri çok dü^uk nlan sfviyesinde rmıhafaz» edilmekiedir Türkivemİ7de maalesef eko» nomik haj'afr devamlı bir «nllâ* yonist düzes üzerinde hutunmakta. ffyatlâr süratli ve »ürekli artıçlar kaydetmektedir Ha'> yat pahalılığı hayatın yaşanıhr olması ütnitierimizi yok edeı t!erecede bideri zarurete. sıkıntıya ve ırtıraba sevk etmiştir Bilhassa Emekli Sandığına tâbi o* lan memurlarm durumlan dü» 7eltilirken bizlerin durumlannın ihmal edilegelmesi vatanda; olarak hi«lerim;7İ rencide edecektir. Milletvckillerimizden ssyın Hamdi Hamamcıoâlu'nun, gelirlerimizin yüzde eHi fazl»sı ile ödenmesi hakkında kanun teklifinin desteklenip bir «n evvel Meclislerden çıkanlmasını alâkalarmıa riea ederim. Türklye Ijci Emekliirri Cemiyeti Tavfaalı Ş o besi Sansür Kurtılıına Bu sütunda 8 Temmuz Perşembe günü yaymlanan «Din heTirjânlsrı sinemaya da el attı» baslıklı vazıyı oicuyunc» fıemen sansür kurulunu hatırlartın». Bu bevler Omut'u vasaklar !n ce Memed'tn ovnanmastna izin vermezler de: eahil nallnn en t« miz dırygulannı sömüren. medeniyet tşığmı boğan kapfeara birer leke olan bu filmlerin gfts terilmesine izm venrler tsteyimiz kıırul üvelermin halka yara n olan iyi fiiimlert vasaklamalc yenne böylesıne yılan fihml'rt Cörmeleridir. Hıç degilsp kırk yıida bir bir tse yarasınlar. özden G t N E Ş ANKARA • MARMARA BÖLGEM: Bırkaç gün daha bölgenin Çanakkale ve Gökçeada çevrelerinde fe.ısa sureli önemsiz yağışlarla Istanbul Boğazı kesimlerinde hafif bulutluk görülecek. Martnarsnm Kuzey sahillerlnde gündüzleri poyraz rüzsârlan zamarj cam«o etkih olacaktır. l T ç gün sonra hava akımları normale doneceğinden hava olaylan aıalacak ve hafta sonuna kadar hafıf rüzgârlarla bırııkte sıcaklık artıslan devam edec«»Ktır. Bölgede en yüksek hava sıcoklıkları öncelen 3a34. sonralan 3536 derecenin üzerıne gıkacak ve deniz suyu sıcaklıklan ısc M cnı derınlıkte 2324 derece civarında bulunacaktır. TEŞEKKÜR ' I ODTÜ'nde meteoroloji Prof. Dr. Uraran E. ÇÖLAŞAN alamnda, yüksek seviyedeki eğitimin dünya çanısıda gıistrrmis olduğu özellikler vardır. HaJeıı bu konuda dünyanm belirlı verlerinde milletlerarası karakterde tiitim \aoan belirli sanda Oniversiteler bulunraaktadıı Ortd Doğu memleketlerinin bu konudakı ihtiyacını karşılam&k anîatıyla, Meteoroloji (ienel Müdürlüğn ile, Birleşmiş { Milletieri,. hir kolu olan dün\a metenrolo.ji teşkilâtı arasmda birkaç <;ncden beri devam edetrelen temaslar olumlu bir ^ola sırıniş, Dün.\L Mctı uroloji Teşkilâtı Genel Sekreteri l)ı. ( V . \ Uanp« Kasım avınıla hükümetımizın dâvetlisi olarak ' > pr nrleketımi7î ii\aretı esnasında mrtroroloii örgiitümiizü fezmî« hemcn arkasından ıla iki uzmanını göndermistir. Or1» Ooğu memleketlerinin meteoroloji kor.usunda yük f scx ögrenc ibtivacını karsılamak amarıyla. Ingilizce eğitim >:ı,.*n Oıta üogu Teknik Universitesinde Fetı Fakültesi Fi?il> bölümünt' ba;lı olarak bir meteoroloji kursasii kurulınası knniKiı ucmanlar tarafından incelenmiştir. Bu arada Orta Doğu Tekr.ik t'niversitesi ile Meteoroloji Genrl Mütiürlüğii arasında devam cdegelmiş olan temaslara, aJı geçen uzmanlar ile birlikte devam edilmiş, netîcede Orta Doğu leknik Universitesinde bu eğitimin kunılmasının. Orta Do;u memleketleri bakımından yararll olacağı hanısına vanlmı^ ve ozmanlar Oür.ya Meteoroloji Teşhilâtına. gerek OOl't serek Metenroloji Genel Mudiirlüğü bakımından olumlu tnı rapıır vermislerdir. \Kw\» Jicteoıoloi Te^kilâtı ve ODTÜ Meteoroloji Genel M':ı(iirlöjüııiin ishirliği ile tahakkuk ettirilecek bu eğitim ınıipjsesesı. yabancı birçok memleketlerin de bu konudaki ihtiyacını kar«ılayacak ve bu suretle ODTÜ de milletlerarası karükterde veni bir lisans altı ve lisans iistü öğrenim dalı kaz.ır.mt'» olacaktır. Formalitelerin tekrmmül etmesi halinde 1971 • 1912 eğitim yılında derslere başlanacak ve Dünya Meteoroloji Te$kîlâtı bir bısım öğretim üyelerini kendi kaynaklarından temin edecektir. Bu suretle memleketimiz. evvelce başka bir filkeye knrnlması düşönulen bu mnesseseyi kendi bünyesine alarak birrok bakımlardan kazançh olmuftnr.. Hoşçakalın . Hastalığımı teşhis eden ve yaptığı başanlı tedavi ile beni • «ıfaya kavuşturan, hastalarıyla candan ilgılenen, S.S.K. Nişan • taşı Hastanesl'nin genç; çahşkan, fazılet sahıbi hekimı ! FtZtK TEDAVİ ve ROMATİZMAL HASTAL1KLAR MÜTEHASSISl tÇ AVADOLl" : Yön etk'.sı ils bır<iaç gundür aşırı derecede vükselen bava sıcaklıklarında birikı gün azalma gbrvilecek ve rüzgarîar hafifleyecektır. Bunu takiben guneslı günlerıe bırUkte sıcakhk artışları baş'.ayacak \e normâl rnevsım olayianna donulecektır • (.ÜNE\ DOGl ANADOLL : Bolgenın bırkaç yerınae • *m m • • • •••• •• v*am> ••••• • •••«••*•*•*•** İle tedavırn esnasında yakm ılgisıni gordüğüm hastane baş S hemşıresı KADRtYE GÜLBRGÜN ve Fuık Tedavi Servnsinın İ kıymeth personeline candan teşekkür ederim. S A. R1ZA KOÇ Ş (Cumhuriyet 6462)\ Dl. HEIAT URAS VEFAT VE HftMİT ŞEN Ş Bankamız Samsun Şubesi mensuplanndan • EC.E BOLCiESI l.u uç giın bolgenın Kuzey keâimleu çok kısa sürelı bir ikı yeıtie ınevzıı yağışiı, otekı yerler az buluclu ve açık geçecek, rıizgBrlar değışık yönlerden haiıf eseceunr. Bunu takiben hava dıue'eıek sıcaklık artıslan ile birliK^e nnırcâl yaz günlerı görülecek ve hava sıcaklıklan bölgede 31'i'd de kaydedıîen hafıf yagışlar bugündfn ıtibaren kesılecek ve ru^nız suyu sıcaklıklan 2425 derep^rlar azalacaktır. Ikı aun sunce cıvarında buiunacaktır. la yen'cıen hava sıcaklıklan ^1tarak bo! gün£=ıı günlerle bırhkte mevsiîT) normal'.er.mn u«.enne çıKacaktır. 28. Temmuz. 1971 tarihinde tstanbul'da vefat etmiş ve cenazesi 29. Temmuz. 1971 Perşembe günü İstanbul'da ebedı istirahatgâhına tevdi edilmiştir. Merhuma Tanndan mağfiret, kederlı ailesine ve mesai arkadaşlanna başsağhğı dUeriz. TtRKİYE CUMHLRİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZt (Basın: A 12047 . 18876 1860/6463) BİLEGİK DEFTERDARUGINDAN: Bılecık Maliye Daıresinin 18124 lira keşif bedelli ve 1360 lira geçıcl temınath onarımı: 249U savılı kanuna göre kapalı iarf usuliyle 16/8/1971 Pazartesı günü saat 15 Ü de DefterdarlığıU mızda eksiltmesl yapılacaktiT. Eksıltmeye aıt şartname ve diğer evrak bedelsiz Defterdarlıkta «orülebilir. Talıplenn belırtılen günde, eksıltme saatinden bır saat evvelıne kadar 1971 yılı Ticaret Odası vesika?ını. Bavmdırlık Müdıırlüsünrien alacakları yeterlik belgesını. temınat makbu/ veva mektubunu, usulüne uygun hazırlavacakları teklıf mektubu ile birlikte, kapalı zarf içinrie Komi^vona vermeîen 'lân olıınur : 18Ö491 64o8 • KAKADKMZ BÜU.KS1: VrU üç gün bolgenın Ttakya, Rızt, Hop8 çevrelerı zaman zaınan bulutlu ve serin olurken oolgenm ötekı yerlen az bulutlu ve rf'ı^ geçecek, hava sıcakhklai bıraz artacak, ruzgârlar Baîı Karaaenizde Kuzey yonle:den rusbetea orta kuvvette esecektır. Bunu takiben normâl nava akımlan geleceğinden rozgarlar hafifliyerek hava düzelecek ve sı caklık artışları hissedilir derece ye çıkacak. deniz suyu sıcaklıklan Doğu Karadenizde 2425, Batı Karadenizde. 2223 derece do.layında bulunacaktır. • DOGli BÖLGESİ : Bir \eya en tazla ıkı gun ıçmde bolgenm kuzeyinde'sı buluUulunaza VEFAT Dağistan eşrafından merhum Hacı Ahmet Kerimzade'nm ve memumt Zuleyha llanırouı mahdumu, raerhum tnabeyinci Emin Beyin damadt Hayriye Kerimzade'nin esı. Zarlfe ve Emın Kerimzade'nin babaları. Fatnıa ve Selma Kerimzade'nin bııvükbabaları, Gisela Kerimzade'nin kaympederi. Müfit Kerimzade ve Candan Lips'în anicslaıı: fazîîctli ve bııj'uk insan L i L A N DEVLET ORMAN ÎŞLETMESt SERtK MÜDÜRLÜGÜNDEN te»i ;bı» » H. Şakir Kerimzade 2971971 gunj Hakkm rahme. tnıe fcavu«nwştur. Cenazesi 3171971 Cumartesi Runu oğle namazını mUteakıp Kadıköy Osmanağa camîîrıden kaldınhp Karacaahmet'teki aile mezarllJına defnedilecektir. Tanrı rahmet eyteye. A t L F, S t Depora Merkez * fcmvalın cinsi •• adedi * 33 2 1 1 2 Adet 7946 642 83 M3 1J83.ÖS2 86.006 tS471 2U.0U8 16dÜter Muh. Bed. •. 7.5 «. Temınat 23Z:ibW) 1J18ÜÜ t&m « 5 00 743.00 28.U6.V0 S. videl) AKDENİZ BÖLGESt: Aşıa derec«deki sıcaklar birkaç gün için azalacak ve haiıf rüzgârlar görülecek, hava genellıkle açık veya az bulutlu geçecektir. Hafil serinlemeyi taWben ye niden bol güneşli günlerle bırlikte sıcakhk artıslan başlayat » 3.SJM.B.Ç. Tomruk 3.S.K.B.Ç. Tomruk Travers artığı kereste Tel direk Kapak tabtan 216 ««87 2!U.270. •U 205. JO 175. 330. 60. l .871.317 Cumburiyet 6464 O O K T O R 1 Yukand. nuifred.tı yazıh (39) partl orman emvah 1OAJ971 S.h günü . . . t 10.00 d, tşletmemlz btn.sınd. topUn.c.k yon huzurunda «eık arttırm *"?£y£*£*J'^^ Antalya OrmaD BaşmüdürlüIO tle Ankara, Anta.y.. bt.nbui. Mer«n, Bur. dur?n P art."K.:^"rKo P rk â ufe\İ'SSSİKÜrtüktartyl. Konya. tskenderun v. Gebız Bö.ge SefHkleny.e 1 , 1 ^ » MU. dürlüğü muhasebesind» eörülebilir. GÖKLERİN SENİN İSE, YURDUN DA SENİNDİR. TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI *t Tarık Z. Kırbakan t Derl saç »e Zünrevi Hastaiıklan Mütehassıs» lntiklâl Cad. Parmakkapı tioı €8 T E L J 44 1% 78 (Basın 18539) 6454
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle