16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
îeKnık Universite Glrif Smavlanna Hazzriama Knrslan 9 AĞUSTOSTA BAŞUYOR Kayıtlara Daslannuçtır, brosür Isteytnte. 18 yıldanberi T. Ünlrerrite'ya en çok gğrend kazandnaa GÜVEN DERSHANESt Osmanbey, Halâskârgazl Cad. No. 200 ÎSTANBUL Telefon: 47 46 68 îlâncüık 40366460 umhuriyet Kurucusu: VUNUS NADİ BÜTÜNLEME KURSLARI % B ) ) 48. yıl, sayı: 16877 Telertf re mektup adresl: Cumhunyet tstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No. 246 04 T o m m ı i 7 P ı ı m a r f p « i 1Q71 Telefonlar: 22 « 90 22 42 96 22 43 97 22 42 08 22 42 99 * ' •»""••«* w u ı ı ı a r M » ı , , , , , BUYÜK DERSANE CEBECİ veYENİŞEHİR A N K A R A Orta Lıse ve dengi okulların Modern ve Klâsik butün dersleri Verilmektc »« Her hafta yeni gruplar başlamaktadır. Her öğrenci, kendi okuduğu kitaptan ve her çesit koşullar altında yapılacak sınavlarda basart sağlıyacak şekilde yetistirilir. Haftada 4 ders esasına gör» Ortaokul ayda SO Lira, Lise 60 Lıradır. Ekonomik ilişkiler Bokonlıgı ilholotcı iki fıraıoyo • Kendi ihtiyacı için ithal ettiği malları piyasaya süren firmalara iki yıl tahsis verilmiyecek. ANKARA, (Cumhuriyet BBrosn) Dış Ekonomik tliskiler Bakanlığı, îstanbul'da ıkl firmayı, kendılerine tahsls edilen ithal mallarını piyasaya sünnelerinden btürü cezalandırmıştır. Bu iki finna, iki yıl süre lle ithal listeiennden tahsis alamayacaklardır. Dış Ekonomik tlişkiler Bakanlığı, bu konuda yaptığı açıklamada kamu oyuna özetle şurüan büdirmlşür: «Kendi ihtiyaçlan İçin yurda getirilmiş mallan piyasaya sürdükleri anlaşılan bazı sanayici firmalar bakkında vönetmeliğin cezai hülriimlerini (Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) cezo verıi DDY JŞÇt ÜCRETLERİ KONUSUNDA HÜKÜMET o/o 31,5' İN ÜSTÜNE Ç1KMIY0R • Demiryolu grevini nluslararaa Federasyon da destekliyecek ANKARA, (a.».) Devlet Bakanı ve Yüksek Uzlaştırma Kurulu Başkar.ı Mehmet özgünes, gazetecilerin DYFls anlaşmazlığı konusundaki bir sorusunu cevaplandırarak, «Hükümet olarak biz yüzde 31,5'nn ü. zerinde bir flcret veremeyiz. Ona imkân yok. tur» demıştir. Özgüneş, daha sonra şöyle devam etmiştir: «Yüzde 31,5'nn üzerine ç ı . kılırs» onnn zaran gene isçilere olor. Çiinktt piyasada fiyatlar artar, onu karsılayabilmek için de işçiler tekrar zam isterler.» özgüneş daha sonra, yurdun (Arkası Sa. 1 Sü. « de) Guvenlik Kuvvetleri ipucu peşinde DURUMLARI ŞÜPHELİ GÖRÜLEN 3 MOTOR ÇEVRİLDİ; ANCAK SOYGUNCULARA RASTLANMADI ŞÜPHE ÜZERİNE UÇAKTAN İNDİRİLEN BİR Ş A H S I N TÜCCAR OLDUĞU ANLAŞILDI Partilerarası Komisyon çalışmalarmı sürdürüyor (Cumhuriyet Ege Bürosu) ÎZMÎR Ziraat Bankasına ait 4 milyon liranın çalınmasıyla sonuçlanan soygun olayı ko. nusunda, dün de önemll bir gelişme kaydedilmemiştir. Suç. luların yakalanması amacıyla bütün Türkiye'de çaba gosteren guvenlik kuvvetleri, kendi. lerini sanıklara götürecek, bir iz, bir ipucu aramaktadır. Bu arada özellikle Ege bölgesinde yapılan geniş arama ve tarama. İar aralıksız olarak sürdürülmek tedir. Dikili dolaylanndaki Badem. li köyü sahilinde, 3 şüpheli şahsın dolaştığının haber alınması üzerine, bölgeye jandarma timleri sevkedilmiş, ancak bu şa. hıslar bulunamamıştır. Yine aynı bölgenin açıklarında do. laştığı görülen 3 motor da jandarma botlan tarafmdan, sa. hile getirilmiş, yapılan aramalarda, soyguncuların izine rastlanmamıstır. Guvenlik kuvvetlerince çok sıkı jekilde kontrol altmtfa tu. tulan kıyılardan geçerek soyguncuların açık denize, ya da Yunan adalanna gittikleri yolundgki gürüjler, yetkililer ta. CAriusı S». 7, Sü. l'de) Soygunculorın iıi bulunomıyor Anayasa Mahkemesi değışıklığı red edildl ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu> Partilerarası Komisyon, dün de MGP Genel Başkan Yardımcısı Emin Paksüt'Un başkarüv ğında toplanarak ADdyasanın YükseK Hâkımler Kurulu ile ilgüi 4, 143 ve 144 Uncli maadelen ile Anayasa Mahkemesine Uişkin maddelerdeki degisikiik tekbfjenni görüşrnuştür. Bu arada Başbakan Nihat Erim de, DP ve MGP Genel Başkanlanyla Anayasa degişikllkleri konusunu konuşmuştur. Şüplıeli şahıslar İhtimal verilmiyor Başbakan Erim, 1972 yıhnda Fransa'yı resmen ziyaret edecek ANKABA, (BJU) Basbakan Prof. Nihat firun, Franstt Basfaa* kanı Chaban Dalmas'ın dâvetlisi olarak, 1972 yüı başlannda Fran. sayı resmen ziyaret edecektir. Başbakan Erim, dün Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Arnauld Wapler"i kabul ederek bir süre görüşmüstür. Büyükelçi Basbakanlıktan aynlırken basm mensuplanna «Sayın Erim'in 1972 yüı başlarında Fransa'yı resmen ziyaret etmesi konusunda mutabakata vanlmıştır» demiştir. Fransız Büyükelçisi Wapler daha sonra, şunları söylemiştir. «Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerln özellikle ekonomik lllş kilerln geliştirilmesi yönünden sık sık temas ediyoruz. Bugün çok faydalı ve ilgi cekici eörüşmelerde bulundnk. Bu arada. ticarî iliskilerin daha da geliştirilmesi söz konasu edildi^ (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Madanoğlu ve Köksal hakkındaki rapor hazıılaodı YAZISIZ • İki senatörün durumu, muhtemelen Salı günü C. Senatosunda görüşülecek. ANKARA, (Cumhuriyet Büroeu) Cumhuriyet Senatosu kontenjan üyeleri Cemal Madanoğlu ve Osman Köksal'ın yasama dokunul mazlıklannın kaldırılmasına ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu hazLrlanmış ve muhalefet şerhleri ile birlikte basılarak yayınlanmıştır. İki kontenjan senatörünun yasama dokunulmazlıklannın kaldınlmasını öneren raporun muhtemelen önümüzdeki Salı günü Cum huriyet Senatosu Genel Kurulun. da görüşüleceği öğrenilrai^tir. Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunda her iki senatörün de haklarındaki iddialan reddederek bunlann bir tertip olduğunu öne (Arkası Sa 1. Sü. 2 de) Anayasa Mahkemesi hakkındaki maddelerde yapılması istenen degişiklikler Partilerarası Komisyon tarafından kabul edilmerniştir. Komisyonun bu konuda yaptığı açıklama aynen şöyledlr: «Komisyon, Anayasa Mahkemesinin pariamenter demokra* tik rejimİDiizin yararü bir müessesesi olduğu görüsüode bırleşildiğini tesbit ederek cetinlmı? değişiklik teklifini, Anayasa Mahicetnesinı kabul etmiş demokratik devletler nerzuatımn ve Korucu Meclis j;5rüsmelprinin ışığı altında ırenis ölçüde müzakere etmiştir. 10 vıllık Anayasa Utbikatının belirgin hala getirdiği ibtiyaçlar da değerlendlrildikten sonra 1%1 Anayasasının bu konudaJri ilkelerinin tam olarak saklı tutulması kabul olnnmuş ve metinde buna göre deüşiklik yapılmıstır.» Partilerarası Komisyon, Vülcsek Hâkinüer Kurulunun kuruluş, görev ve sretkllerl il« ilgıü 143 ve 144 tincü maddelerdeki defişikliklerl t»« «*««ru*m bağımsızhğı ilkesini kesin olarak koruyarak yargı yetldsiran kul(Arkaa Sa, 7. Sü. 7'de) malan dün Burhanettin Toker anfîsinde yapılan bir törenle verilmiştir. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Barlas, yaptığı konusmada «başannın yüzde 73 olduğunu» açıklamıştır. Törende Dekandan sonra söz alan Prof. Kâzım îsmaü Gürkan, «Üniversite öıerkliginin kaldırılması» konusuna değinerek «Türkiye'de okutma hürriyetinin munakaşa konusu olması düşündürücüdür. Zira ilmin gümrüğü olmaz» demış ve şunları soy. lemistir: (Arkası Sa. 7. Sü. l'de) «İlmin gümrüğü olmaz» ZZZÎ^ZZr.ZZfSZ Iki Japon uçağı çarpıştı: 162 ölü DIŞ HABERLER SEBVİSİ TOKÎO Sivil havacılık tarihinin en büyük uçak fâciasında dıln bir Japon yolcu uçağı, Japon Hava Kuvvetlenne ait bir jetle çarpışmış ve 10 aylık bebek dahil olmak üzere yolcu uçağındaki 162 kişinin hep si bu feci kazada ölmüştür. Kaza dün sabah, Tokyo'nun 720 km. kuzeyinde Marioka şehri yakınlannda olmuştur. «All Nippon Ainrays» şirketine ait dev bir Boeing "27 yolcu uçağı, Sabre F186 tipi bir Japon eğitim uçağı ile çar. pışmıştır. «All Nippon Airways» şir. ketıne ait bir sözcü Boeing727 yolcu uçağı ile bir jet avcı uça. ğının dün Kuzey Japonya'da, havada çarpışması sonucu, «Ans» uçağında bulunan 162 kişinin öldüğünü resmen açıklamış tır. Uçakta 155 yolcu (10 aylık bebek dahil) ve 7 mürettebat vardı. Era. Generol Aslantürk Istanbul hmniyet Müdürü oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir süre önce Merkez Valiliğine atanan emekli Tümgeneral Nihat Aslantürk'ün tgtanbul Emniyet Müdürlüğüne vekâleten getirildiği dün Içisleri Bakanlığmca açıklanmıştır. Yeni Istanbul Emniyet Müdüru Nihat Aslantürk'ün biyografisi şöyledir: Aslantürk 1915 yılmda Trabzonda doğmuştur. Ö jrenlmini Ko. lell Askeri Lisesi, Kara Harb Oku lu, Topçu Okulu, Kara Harb Aka demisi ve Silâhlı Knvvetler Akademisinde ikmal eden Aslantürk, yurt Içinde ve yurt dışmda cesitli meslek kurslanna katılmışör. Bir ara Ankara Sıkıyönetim Komutan Mnavinliği, Piyade va Zırhlı Eğitim Tümen Kotnutanlı ğı, Menzil Komutaniığı, görevlerinde de bulunduktan sonra, (C K. K. Harekât Kurmay Başkanlığı görevini yaparken 30 Ağastos 1969 tarihinde emekli olmuştur. Birkaç gün önce Merkez ValiliSine atanan Aslantürk, buradan Istanbul Emniyet Müdürlüğüne vekâleten atanmışür. Olayın, sivil havacılık tarihinin en büyük hazası olduğu bildiriliyor Şapka Kanununa muhalefetten İzmit'de dün de 5 kişi yakalandı tZMİT Şehrin en işlek yerinde takke tİe dolaşan 5 kişi daha dün İzmit polisi tarafından ya kalanmıştır. Son iki gün içerisinde Şapka Kanununa muhalefetten yakalananlann sayısı 15'e vükselmisîir. YABANCI ŞİRKET EFSANESİ 16 YILDA İFLÂS ETTİ SADUN TANJU C. R. Eyüboglu, T. Saraç ve4 öğretmen serbesl bırakıldı ANKARA, (THA) CHP eski milletvekıllennden ve Devrim Gazetesi sahibı Cemal Reşıt Eyüboglu, Gazi Eğitim Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tahsin Saraç ile 4 öğretmen ve birt eski iki TV mensubu serbest bırakılmışlar. dır. Yıldınra Merkez Komutanlığında 15 gün gözaltında bulun. (Arkası Sa, 7. Sü. 5 de) Jet pilotlan kurtuldu Radarda izlendi Yolcu uçağına çarpan jet eğitim uçağının iki pilotu ise parasiıtle atlayarak kurtulmuşlardıi. Japonya Hava Savunma Radar Şebekesi, korkunç olayı raaaı ekranlannda izlemeye muvaifak olmuştur. Ekranda, iki uçağın büyük bir hızla birblrlerine yaklastıklannı belirten pınltüar görün müş ve ışıklar bir noktada kesıştikten sonra ortadan kaybolmuştur. Kaza, yerden 7925 mctre yük sekükte meydana gelmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4de) KOYDE AykabimDogan, gece Ay'a indi (DIS HABERLER SERVİSt) HOUSTON (CZAY MERKEZt) Apollo15 astronotlan David Scott ile James îrvın, dün gece yansını 15 dakıka geçe ay kabini Doğan (Falcon) un içinde Ay'a konmuslardır. tki astronotun Ay'da 67 saat kalmaları plânlanmıştır. Bu süre içertsinde, cibe benziyen elektrikle çalışır bir otomobil içinde Ay yüzeyinde dolaşarak incelemelerde bulunacak, Ay taşı v« topragından örnekler topladıktan sonra bilginlere faydalı bügiler aktaracak milyonlarca dolar değerindeki çeşitli âleüeri 1niş bölgesinin çeşitli yerlerine yerleştireceklerdir. Diyarbakır'ın etrafında 100 kilometre yançapında bir cüure çevirin: tşte bizun TEKSAS'ımız! 1954'de Petrol Kanunu yurürlüğe girdikten sonra, petrol arayıcıları bizun Teksas'a üşüştüler ve Diyarbakır köylüleri 50 yabancı tirmanın yetmişikibuçuk milletten uzmanıyla mUşerrel oldular. tçlerinde neler vardı neler. Milletlerarası kapkaççıkğuı ünlü maceraperestleri, dönümüne çoi£ küçük kiralar ödeyıp, koca koca slanlan kapatıyorlar ve Türkiyeden balon haberler uçurarak, diğer ülkelerdekı hisse senetlerinın fiyatlannı yükseltmeyı deniyorlardı. (Arkaa Sa, X Sü. 1 de) Kıbrıs'taki yeni tertipler fıbrıs Türk toplumonun, yeni tehlikelerle karşı i karşıy» bulunduğn, Ada' da bir süredir gelişmekte olan olaylann ışığında, artık su yüzüne çıkmıştır. 1967'den beri, sessiz bir gerginlik içinde yaşayan Kıbns'ta önceki gece patlayan silâhlar, Kıbrıs sornnunnn, yinc vahim bir döneme çirmek üzere oldn. ğunn ortaya koymaktadır. Ulnslararası haber ajansla OLAYLAiyN ARDINDAKt GERÇEK Istanbul Sanayi Odası Başkanı ihracaHa diişüş oldnğony ileri sürdü Başbasan Ekonomîk îşler Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu'nun, «Son altı aylık döviz girdilerinde artış olduğu» yolundaki açıklamasına cevap veren Istanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul ^oysal, «1971 progranıında ihTacatımızın yüzde 10 artması ön. görülmüstür. Ancak artış sağlanamadıtı mbi eski rakamlar da tutnlamamıştır» demiştir. Ye nı hükümetin aldığı dış ticaret kararlarından sonra ihraca(Arkası Sa. 7, Sü. 3de) K nnın bildirdiklerine göre önceki gün meydana gelen çatı»ma, Rnm deniz ranhafızlannın, Girne dolaylanndski bir Türk karakolana yaklafmalan ile başlamıstır. Karşılıklı silihlann patladıfı Ç»tışmadan sonra, Rum yönetimi, bir bildiri yayınlaya. rak, «Yolunn saşırmış Rnm denizcilerine ateş açıldıginı» öne sürmüştür. Anesfc bn bil. dirinin tasıdığı yalaneı nite. lik, k»laylıkla aalasılmafctadır. Çünkfi bngân, Ada'da Türklerle Rnmlann hfikim ol daklan böigeleri bilmeyen, çocuk bile kalmamıştır. Olay besbelli önoeden (asarlanıp, aygvlanan bir tahrikten başka bir sey detüdir. Roportaj: Hikmet Çeiinkaya En pahah uzay uçuşu WASHtNGTON Toplam 445 milyon dolara maloması nedeniyle $imdiye kadar gerçek'eştirüen en Dahalı Ay uçuşu olan (Arkası Sa, 7, SO. l'de) ••• (Arkan Sa. 7. Sü. 3de) BUGÜN 4üncii SAYFADA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle