09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
îl Temmuz 1971 CinVIHURtTET: SATFA BEŞ Halka açık anonim şirketlerin yeminli mali möşavirlerce denetlemesi istendi lZ.MtR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Ticaret Odası tarafindan hazırlanan bir raporda, halka açık anonim şirketlerin çahşmalarmın ticari ve mali yönâen denetlenmesinin, «serbest ve yeminli malî müsavirler» eliyle yürütülmesi is tenmiştir. Ülkemizde anonim şirketlerin tasarruf sahiplerincp verimli bir yatırım alanı olarak ele alınmasının. bu şirketlerin her şeyden ön ce denetiminin yetkili kişilerce yapümasma bağlı olduğu belirtiîen raporda şöyle denilmekteflir: •Tasannın tek başuıa *e|il, seıtıest malî müsavirlik kanun tasa rısı ile birlikte kanunlaşması gerekmektedir. 1949'dan bu yana bircok defalar yasama organına eetirilen, fakat çesitli nedeulerie kanunlaşmayan bu tasarı. gocikti rilmeden tekrar ele almınahdır. Bu yolla. denctinı eksikliği dolayısivle ortaya çdcması muhîemel çeşitli aksaklıkların ve halkın gü venini sarsacak tehlikel! durumların önlenmesi miimkün olacaktır. Sakarya'da et fiyatlan yeniden tesb/t edildi ADAPAZARl, <a.a.) Birsncı Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığına bağh Sakarya Gaınizon Komutanlığınuan yapıian açıklaıcaya göre, Adapazarı'nda et fiat!ar: yeniden sysrlanmıştır. Mülki. idari, askerî ve esnat temsilcilerınin katıldıkları bir toplantıdan sonra tesbit edüen yeni fiatlar bir bildiri ile açıklanmıştır. Bildiride şöyle denilraektedir: «Son çünlerde bütün yurtta önemli bir konu haline eeleıı pahalıhğın önlenmesi, Hat istikrarımn sağlanması yolunda Adapazan'nda şitndilik et • sebze ve meyve gibi konnlan kupsamak üzere bazı tedbirler alınmıştır. lraalâtçı ve satıcıların bu t«dbirlere uymalarını. sayın Sakarya halkımn tedbirlerin uv eulanmasuıda askerî ve idari makamlara yardımcı olmalarını rica ederim.» Garnjzon Komutan Vekili Tuggeneral Mustata Sezer'ın ımzasmı laşıyan bildiride, eKiüeklerin pişkin ve sağlığa vıygun şekilde pi yasaya çıkanlacağı da belirtilmektedir. Açıklamaya göre, et fiatları ise şöyle olax»kt)r: Kemikli teoyun ve kuzu 15.50, kemikli sıgır eti 13, kemiksiz sığır eti 15.50, kemikli dana eti 13.50, kemikli manda eti 10.50, kemikiiz manda eti 12.50, kemikli maJak eti 12, kemikli oğîak eti 12.50, kemikli keçi eti 12 lira, biltek 100. boafile 150 kuras farklı satılacsktır. Menşe şanadetnamesl gösterilmeden Satarja'dan çevre şehirlere kaçak et satışı ke5iniıkle yasaklanmıştır. Belediye Halinde bir belediye raemuru, ık< kabzımal, bir manav ve bir Zıraat Odası yEtkilisinden kurulu beş kişilik hevet her sabah meyve fıyatlarırun norrnal şekilde ol. masını sağlayacakür. msm ÖZAYDINLI. BELEDİYE ZftBITftSI VE EMNİYET KADROSUKUN TAKVIYEYE MUHTAO OLDUGlî^U BELİRTTİ F.SKtSEHtR. (Haşmet Inöntcpe bildiriyor) Beledivedp dü7.er!İenen hrifinade bir konusma vapan Birinci Hava Kuvvet ve SıkıyönetİTn Komntanı Kor general trfan Ö7avdınlı. «GeldiSim eünden beri bn kente hizmet etmek için almıs oldnğnm tedhirler. hissî d e « l , bîr etüa »onncudar» demistir. •3 av içinde kannn ve nlzamiann »ynen «yfulanması idn hassasivetle Szerinde dnrdum. Hic kimseve taviz vermeden. hizmet heyeeanı ile çalışmalarıma Atvam ettim. Sıkıyönetim Komutanlıfı, piyasa hontrolü için B*ledive Zahıta kadrosunu. em nivet ve askerî eüçle tak. viyr ederek bntün icin kon trol imkânını eenisletmis. tir. Tine de kontrolü tam vaptıiımızı sanmayın. Vatandastan snnsuz şikâvet vardır. Zabıtanın cösterdiSi hizmrtierin vttersiz olma«ı. kadrosunn takviye e t . mesi çerektisini «östermek. tedir. Sıkıyönetim celip ztçiridir. N'oksaniarın rn büviik «rneJM in«aat1arda s ö rülmektedir. Proie ile in«»at rlurumları arasında çeliskiler vardır. m îünden beri bu kente hizmet etmrk icin almıs oldneum tedbirlor. hissi deeü. bir rtüd sonuendur. Kskisehir'in riris tüzercâhında fakir bir dnmm mev ruttnr. Bu ise Eskisrhir'in üanına yakışmıynr. Onun için de çevre yolnnun ç » . bnklandırılması için Ankara'da Bakanlardan s8z a l . dım» rionıİ5*ir. Hava Kuvvetlerini Güçlendırme Vakfının hiç bir dernekle ilişkisi olmadiğı açıklandı ANKARA, <a.a) Hava Kuvretlerini Güçlendırme Vaklı, dün bir açıklama yaparak, Vakim, hiçbir DciT.ck veya Cemiyet ile ilişkisi olmadığını bildirmiş, yardım ve bağışlarda bu hususlarm özellikle gözününde bulundurulmasını istemiştir. Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vaifmın konuya ilişkin açıklaması çöyledir: «Sayın vatandaş ve rnüessesclerimizin Hava Kurvetlerini Güçlcndirme Vakfına maddi ve manevî yarttıınları, her geçen g ü n artmaktadır. Gösterilen ilçj şükranla karşılanmaktadır. Anctk bazı Dernekler bendileri adına vardım toplar iken, vatan daş ve müesüeselerimlrin isim vakmliRi veya diğer sebeplerle Hava Ruvvrtlcrini Giiçlendirme Vakfı ile bu Dernekierin ilişkisi olup olmadıçı yapılan tnüracaatlardan öğrenilmi?tir. Hava Kuvvetlerini Güclendirme Vakfının hiçbir Dornek vey« Cemiyet Ue nzak, yakın olan ilişkisi voktur. Vakfımıza yapılmakta olan her türlö bağışlar, Ankara' da merfcezimiz ile Ankara İl ve tlçe Yardım KnmiUHcri, vurdun diğer verlerinde i« vine buralarda kunılmın nlan Hava Kuvvetlerini liiçlendirme Vakfı İl ve tlçe Yardım Komitelerinin yetkili ve çevrece tamnmış teınsilrileri tarafından kabul edilmek tedir. Savtn vatandaş ve miıesseselFrimizin Vakfımıza haj>ışlanm yaparken vukardaki hususları dikkate almal»rını, herhanti bir tereddüt halinde bahsl (recen Komiie irmsîlcilerine veya merknzitr.ize başvurmalarını hatırlatır. mutluluklar dileriz.» Sıkıyönetim ormaniarın korunmasını istedi İSTANBUL HABER SERVİSt Bildiride Kusaybin'de muz yetişlirildi M S A Y B İ N Nusaybin ve cevresinde 1969 yılında «tatbikatına geçilen» muz, narenciye. zeytin, yenidünya ve antep fıstığı gibi Akdeniz sahili nteyvalanmn yetişitirilmesinden iyi neticeler alınması fizerine, ilçrde bo yönâen çalısmalara başlanılmıstır. Naren. ciye. muz. venidünva. zeytin ve antep fıstıgının ilçede yetlştirilmesine öncülük yapan ziraat yüksek mühendisi Kadro Öztiirk, «Üç yıl önce çalısmalanna basladıgımız narenciye, muz, zeytin, yeni dünya ve fıstıklardan yiizde yüz netice aldık. Ancak. bunn ilçe halkına benimsetmek «rerekiyor. Bunun için de ilgililerin gereken yardımı, bilhassa bu yönden teşvik mahiyetinde kredi verilmesi şarttır. Çiftçilerimize bu ziraatı benimsetebilirsek Nusaybin çok kısa bir zaman içinde Türkiye'nin ikiııci Tarsusu olacak» demiş. tir. Fotojfcrafta Nusaybin'de yetistirilen muzlar s;örülüyor. (THA) Menkul Kıymetler Borsası Raporda. halka açık anonim şir keüerinin kuruluş, işleyiş ve denetimini düzenleyen bir kanunun sermaye piyasasının tanzim ve teşviki hakkında kanun» admı ta şımasmın tasarıda büyük eksiklik olduğuna işaret olarak gosterilmiş ve şöyle denilmiştir: «Bn konu gcçiei komisyon *örüşmeieri sırasında da ele alınmış» tasandaki hükümlerio çoğunlujunun halka açık anonim or taklıkların kurulusunu düzenlemiş olması nedeniyle adın «halka açık anonim ortaklıkJar kanunu» olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir. Konu tasannın şu ya da bu ismi taşıması sorunu bir yana, tasarıda sermaye piyasasımn kurııluş ve işleyişi ile ilgili hiç; hir hükmiin bulunmayışı yönünrien önemlidir. Bu bakımdan aynen serbest msl! miişavîrlik kanun tasarısı eibi. menku] kıymetler borsası ile ilgili kanun tasarı | sınm da bu tasarı ile birlikte ka nunlaşması zorunludur.» 1. Ordu Sıkıyönetim KonvuUirr.ğı, dün yayınladığı 31 sayılı bildirisi ile orrranların korunrr.asını istemiştir. 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının yayınladığı bildiride, büçük çıkarlar karşılığ. yang:n ^ikarılmaması, tomruk kesilmemesi için köylü vatandaşlar uyarılmış. pikı.ik yapanlarm orrcan içlerinde yaktışı ateşleri itui.tro1 riltında biiiundurmaları, orman yangımnı gören açker ve sivil pilotların durum ı derhal ilgililere bildirmeleri istenmiştir. 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının konu ile ilgili 31 sayılı bildirisi aynen şöyledir: 1. Ordu ve Sıkıyönetim Korautanlığıııın 31 sayılı bildirisi: Yurduıııuz ormaıılaruıuı tahribine yol ararak ulusal ve doğat wrvetin yok olmasına sebep le^kil edeıı yangınlann vukubulduğu tchlikeli rnevsim icerisinde bulun ınaktayız. Kişisel çıkar ve dar gorüşle hareket ederek yangın çıkırtan. kaçak kesim yapan, orman teşkilâtınra yapılan biHm»l çahşmalara ensel olanlann yakalanmaları için öngöriilen tedbirler alınmı; bulutıınaktadır. Diğer taraftan vatandaslarımızııı a$ağıda açıklanan hususları ay Kiılamada uvaııık bulunmaları «e. rekmektedir: 1 Ormanlık bölgede yaşayan köylii vataııdaslıınmız. keııdilerini yanjrın çıkartmajra vc kaçak t^nruk kesmeğe tahrik. eden kilWık bir menfaat grubvnHftı eineltMlkv hizmet etmemelidirler. 2 Piknik veya avlanmak amacı ile ormanlık yerlere gidenler, yakacaklan ateşi kontrol altına almalı ve ayrıldıklarında söndürraelidirler. 3 Orman yangımnı gören kişilerle asker veya sivil uçak pilot ları durumu suratle ilgililere bildirme'.idirler. Sayın bölge sâkinlerim : zin ormanların korunması ve geHştirilmesinde ilgililere yar dımeı olmalarını rica ederim Orman yangımnı goren pilotların derhal ilgiliJere lıaber vermesi önerılivor Fransız kadın dağcı Nemrut'a tırmanırken katırdan düşerek öldü DİYARBAKIR (T.H.A.) Nsrnnît dağında «Nuh'un gemisini» arayan bir Fransız turist kadın. da^a tırmaniıken kanr sırtından düşrrrüş ve kaldırlldığt Diyan': bakır Tıp Fakültesi Nümune Hastahanesinde önceki gece ölmüştür. Çay atölyesi amiri kurşuna tutuldu PAZAR RİZE (T.H.A.1 Pa zar Çay Atölyesi Âmiri Kâmil Kandemir, bilinmiven kimseler tarafır.dan gece 23.00 sıralarında kurşun yağmunına tutularak öldürülmek istenmiştir. Cay atölyesmden evine dönen Kâmil Kanderr.ire seıi halde 5 el kurşun atılmıştır. Tesadüf eseri yaralanmadan kurtuian Kandemir, olayı Rize Emniyet Mii ciurlüfüne bildirmiştir. Olayla ilgili somşturmaya başlanmıştır. Başbakanlık Koruma Müdürü Sadettin Kaltakkıran öldü ANKARA, (a.a.) Başbakan Prof. Niiıat Erim'in Korurr.a Müdürü Sadettin Kaltakkıran dun sabaha karşı gecirdiji bir knlp krizi sonunda vefat etmi>tir. Sadettin Kaltakkıran 1964 yılından beri Başbakanlık Koruma Müriürlüğünde görev yapmıç, tsmet İnönü. Suat Hayri Üı=üplü. Süleynıan Demirel ve Nihat Erim'in Başbakanlıkları sırasında Korumada görev almıştır. Emniyet müfettişi kadrosuyla Basbakan Xihat Erim'in Koruma Müdürlüğünii yapmakta olan Sadettin Kaltakkıran 1920 yılında Ankara'da doğmuştur. 32 yıldan beri Emniyet kadro?unda çeşitli görevîerde bulunan merhum, evli ve üç çocuk babasıydı. Bir Fransız dağcılık kaiilesi ile Türkiyeye gelerek Nemrut dağmda Nuh'un gemisini anyan Erunul Madensselle (66), adındaki kadın. katırdan düşerek koma halinde yaralanmıştır. Oîaydan haberdar edilen Diyarbakır Turizm Bölge Müdürü Şeref Egilli. olay yerine bir heükopter göndererek yaralı turist kadını Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastahanesine kaldırtmıştır. Yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılarruyan müştür. kadın öl Çalışkan ö§renci Şchviminn en çahskan öğıencilerinden Filız Taşer bu yıl liseyi birincilikle bitirerek ba^arılarına bir yenısini daha eklemiştir. Trab. zon Lısesi Fen kolunu bitiren Filiz Taşer ilkokul birinci sınıftan itibaren her yıl iftihar listesine geçerek erişilmesi güç bir rekor elde etmiştir. Bir bankacınm kızı olan Filiz Taşer amacının doktor çıkarak Do ğuda calışmak olduğunu söylemektedir. Fotoğrafta çalışkan öğ renci göriilüyor (TRABZON Özel) Faik Tiirün Orgeneral 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Evleri yanan 175 kisi acıkta kaldı TASKÖPRÜ. (Kastamonu) llçemizin Kızılcaören köyüncie önceki cürı çıkan yangında. 33 ev. 48 samanhk ve 44 harmanlık tamamen yanmıstır. Öâle saatlerinde Mehmet ö z den'e ait samanlıkta çıktığı bildirilen yangın, kısa sürede geHşmiş ve tamamı ahşap olan evier ile köy içindeki harmanlıkları etkilemiştir. Söndürme çahşmalarmın kâfi olmaması nedeniyle, 175 kişinin oturduju 33 ev tamamen kiii haline ge!miş. samanhk ve harmanlıklan da kurtarmak mümkün olmamış tır. Kaymakamlık. açıkta kalan köylülere çacTır ve yiyecek yardımmda bulunmuştur. Yanîir.ın çıkıs sebebi soru?turulmaktadır. # BATMAN tçme snyu bntunmayan Kuyubası. Akça, Recepler ve Demirynlu köyiüleri. hayvanlarııun serinlemek için içinde yattıklan ve kny halkının çamaşır yıkaraa yeri olarak kullandı«ı sun'î g'öi suyunu içme suyu olarak kollanmaktadırlar. Sivrisinek ynvası haline gelen bataklık çölün kurntulması düşünülmekte ise de köyltrin içme suyu olmadığı için bu teşcbbiisten vazgeçilmektedir. ots t » •ı •i Orhan TÜZÜN J t Sıalı I1.M • 1»J% t Samarr* C»a No «I r«x> n » n 4 Adana'ya turist çekmek için yeni tedbirler alınıyor ADANA, (Cumhnriyet BÜTOSU) 42 kisiden kurulu Adana tl Turizm Komitesi, Vali Muavini Mehmet Ali Ulusan'ın başkan!;ğında top'.anarak Adana'nın tnrizm bakımından gelişmesini sağlayıcı tedbirleri görüşmüş ve yeni kararlar almıştır. Alınan kararlar arasında, t u . ristik belgeli veya belgesiz Adana ilindeki bütün tesislerin kalite, temizlik. servis ve fiyat kontrollerinin yapılması. halkın turizm eğitimine tâbi tutulması, Adana'nın turistik özelliklerini kapsayan bir film çevrilroesi, transit geçen turistlere Adanayı tanitabilmek amacı ile şehrin iki girişine kurulacak birer kulübede broşür ve d o k ü . man dağıtılması, havaalanına bir PTT şubesinin açılması, ş s . hir içinde kifavetsiz bulunan umumî WC')erin çoğaltılması, şehrin batı çıkışında konaklama tesisi kurulması hususları bulunmaktadır. Öte yandan, Atfana'mn en iyl şeküde tanıtılabilmesi İçin kart postallar bastınlarak satışa çıkarılmaFi da alınan kararlar arasiîirlariır Enerji ve Tabîî Kaynaklar Bakanlığından İli tstanbu) ilçesi Kar.«J Koyü veja Madcnin RuhsaUıamenin Mevkii Cinsı Tarihi Numarası Yakacık Kuvarsit 17.8.1964 Ar 636 Mudutları: Kuzeyı : Yakacık köyü camünden. Dolayoba köyü camiine duı hat. Doğusu : Dulayoba köyö camünden, Pendık treo istasyoo bınasına düz hat. Güneyi : Pendik tren ıstasyon binasından, Yunus Çimento Fabnkası bacasına düz hat Batısı : Yıınu; Çimento Fabrikssı bacasmdan. hudut başlangıcıeı Yakacık köyü camiine düz hat. Yukands mevkii cinsı ve hudutları yazılı bulunmuş Kuvar<it madenı içın Türkiye Sise ve Cam Fab A.Ş. uhdesine 15 yıl nuıdHetle ışletmc m h « ' i " i ' 0 5 i verilecektir. ttirazı olanlarm bn ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihden ıtıbaren nnbes sün içirde bir dilekçe ile Bakanlışımrza müracaat eylemelerı lâzım seldığı bu müddetin hitamından sonra vukuoulacaU itirazların kabnl edilmiyeceği fi"09 sayılı Maden Kanunununun î.î'nci rrtsddesi gerejinc» ilân olunur. (Basın: 18478) 6456 IL A N T. C Serinlemek İçin denize giren genç boğuldu ADANA, (Cumburiyet Bürosu) Önceki gün gittikleri Karataş' ta serinlemek için denize giren iki arkadaştan birisi boğularak ölmüştür. u Şehrimizdekl bir matbaada çiTak olarak çalışan ortaokul öğ Tencisi Sadettin Verikan (17) ile Ali Yenibetli« (18) önceki gün işten çıktıktan sonra Karataş'a gitmişier ve Ali Dayı Plâjında serinlemek üzere denize girmiş lerdir. Ancak. yüzme bilmeyen Sadettin Verikan dalgaların arasınria boğularak ölmüş. arkadaşı Ali Yenibetlis de baygm halde hastaneye kaldmlmıştır. Diyarbakır'da ısı 40 dereceye çıktı muzdan sonra bütün yurtta anl bir artış göstermiştir. Geçen yülara oranla bu sıcaklık artışının normalin üzerinde oldufu da bildirilmiştir. Ayrıca geçen yıl 29 Temmuz günü Ankara'da hava sıesklıgı 27 derece iken, bu yıl 36 derece ol Meçhul kişiler bir öğrelmeni labanca ile öldürdü KONYA Merkeze bağlı Akca şehir kasabası ilkokul öğretmenle rinden Mustafa Demirtaç, adındaki genç bir öğretmen meçhul kişiler tarafından tabanca ile 10 yerinden vurularak öldürülmüş ve cesedi köy meydanına atümış tır. Çevrede halkının sempatisin) kazanan ve henüz bilinmiyen bir ueden yüzünden öldürülen öğret men Mustafa Demirtaş'm, meçhu! kaatilleri aranmaktadır. TOKAT Erbaa iîçesinin Çevreni köyünde Ünal Teniz adında bir şahıs miras vüzünden çıkan kavga sonunda akrabası Âdil Teniz'i ve Hüseyin Oeal'ı tabancayla vurarak öldürmüştür. Miras vüzünden çıkan kavga sırasında Âdil Teniz'i daha sonra da kendisine engel olmak isteyen Hüseyin Ogal'ı tabancayla öldüren Üna) Teniz kaçmıs, lcaatilio aranmasına başlanmıştır. DfYARBAKIR Su testisini doldurma meselesinden çıkan mü nakaşa sonunda Memdub Y»yan adındaki '651 bir Ihtiyar Cemal Güneş '43) adındaki testidyi bir tekmede öldürmüştür. 20 gün içinde işlenen befinej ei nsyetin kaatili olaydan «onra fırar etmiîtir. ANKARA, (THA) Ankarada hava sıcakhgı dün öğlede 38 dereceye yükselmiştir. Türlnye'nin en sıcak bölgelerinden Diyarbakır'da hava sıcatüığı 40, i d a n a d a ise 35 derece civarı olmuîtur. Meteoroloji yetkililennin verdiği bilgiye göre, sıcaklar 25 Tem muştur. Meteoroloji yetkilüerl Türkiye'nin 25 Temrnuzdarj ıtiba ren Güneyden gelen liava akuniannın tesiri altına gırdığım ve bunun bırkaç gün daha süreceğt ni belirtmişler, ancak gelecek hal ta başvndan itibaren sıcaktıkların Batı bölgelerinde biraz düşeceğini söylemişlerdir. Eskişeiıir Hamidiye Yunusemre ilköğretmen Okulu MUdürlüğünden Kuru üzüm Kuru lneıı Ütüm peltmezl Beyaz sabun Domates »alçası Tahın helvası May1 sabun Çamaşır sodaıı Yesil sabun Tahin Konserve (Bezely*. Fasulye. Bamy» T * Türlü) İLAN lliktın Ke. 150ü im lüüü Î&0 15UU 2U UU 150U 15011 2500 3000 Î5Ü 1500 4000 Karaman'da Yunus Entfe'ye ait b e ş 3i Temmuz c. Ahır 8 •j Cloıl üül reçell Şekerpare kayn 3 s c 3 3 tapu kaydı bulundu KONTA, (THA) Ünlü halk ozanı Yunus Emre'nin mezan ve eserleriyle ilgili bilimsel araştırmalar devam ederken ünlü ozanın Karaman'daki tapu sicillerinden beş tapu kaydı bulunmuçtur. 1292 yılında yapılan genel sayımları kapsayan belgelerdeki araşttrma'^rdan tesbit edilen beş tapu kaydı şöyledir: «Çlriççi Baba maVnllesi Yunu« Emre sokaâı hudu"arı, Karaisa hanesi ve Yunus Şevh il bahçesi, Yunus tekkenin vakfı bah çesi, Talaş Mehmet kızlan Yu. nu« Tekkesi, Kirişçi Bala Camii, Yunus rfergâhı ve Akdurmu; kerimeleri.» Miras vüzünden V. E, 4.53 1220 16.16 19.27 2116 2.53 9.25 4,52 8.48 12.00 149 7.25 Mubammen Oeçicl bedeli temınatı 7H7ö,OO T L sau.Hb TL. S.UIJU.ÜUTU «7b.U0 T L . 4.9U0.0UTU İ.ÜÜÜ.OO T L 22S.O0 TL. b.100,00 T L 3B2.ÖU TL. n.4tW,00TL 9.000,00 T L 075,00 İL. 17.550,00 TL I.316,'<!3TL. 85UO,00 T L 637.&0 TL. 5.4Uü,OÜ TL. 40S.0ÜTL, 5.625,00 TL. 421,90 TL. 23.475.00 TL 1.7B0.65TL. 2.010,00 TL. tnalenin sekli Kupalı cart usulO TRABZON Yakıflar tli •\rtvin Tarih 25 7 341 Tapunun Cilt Sıra 1 172 1 172 Sayfa lfil Bölge Müdürlüğünden Muhammen bedeli ı 25.720,Geçici teminat Lir» KTS. 1529 26.800,00 TL Parsel M2. Cinsi 172 966, Bahçe 20 günde 5 cinayet Yukarıda kayıtlı sayıımet'kui kapah zarî ve arttırma suretiyle 19/8/1971 Perşembe günü san\ 1S.3U da satı.şı yapılacaktır Sartname dosyası mesai saatlerinde TRABZON Bölge MüdürlüC'ünrle çörClebilir Taiıplerin 249U Sayılı Kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı artîırnıa sünü saat 14 30a kadar Bölge Müdürlügümüzde bulunan Komisyon Başkanlığına verroBleri lâ?ımrfır. Po^tari? vakı pecikmeler nazara alınmıyacağı ilân olunur. (Basın 18550) 6459 , Okulumuzun 1971 mali yılı ytyecek ve temlzlık ıhtiyacından olan vukarıd» yazılı 13 kalero maddenîn efcslltmes) 6/8/lif71 Cum» günü «aat 9.00'da Eskisehır Milll Kgıtlm Müdürlüiunrt* toplanacak Satınalma Komlsvonu nusurund» T»uıİ8Ci\kttr Kksiltmeye katılmak istıyenlerln 2490 sayılı Ksııunun S'i maddesine uvgun olBmk nazirlı•acatclan »eklif mektuplanna «vnı Kanunun l ve 3 madrielerınde ttelınılen oelaeieı ıl« 1971 vlzelı Ticaret Udaüi vesikalannı eklıverett en geç Ihale <aatınden ön »Bat önı.e«in* Ra<î»ı Ku. misyon Baskanhgına mskbıı/ karçılıîı 'eslim etmıs oimalan sarllıt Hos?» tl« eönrierilen tek. lif mektupları Ihale saatire vetı«me/s» kabul edilrne?. îhale saa» 11 tm'de vupılgeaktıı Bu işleri* tlgilı sartnarnelerin Okulda ve Eskışehıı Milli Eğitim Müdürlüğünde bedelsu olarak gorüle. bileceğl ilân olunur. (Basın: 18132 6455)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle