20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Temmuz 1971 ; CCMHURİTET: SAYFA ÜÇ Arap Zirvesi Trablusgarp'ta başladı Fulbright komisyonu tiim askerî yardımı kesmeye karar verdi rVASHINGTON, (ajs,) Senatör William Fulbright'm başkanlık ettiği Senato Dış llişküer Komisyonu, perşembe günkü toplantısında, dı? yardım konusunda yönetimden istenen bilgiler sağlanıncaya kadar bütün askeri yardım programınm «askıya alınmaaına» karar vermiştir. Nixon güç durumda Başkan Nixon"ı bir hayli güç duruma duşüreceği sanılan bu karar, sıfıra karşı 15 oyla almmıştır. Komisyon Başkanı Fulbright, Aş askerî yardım konusunda Savunma Bakanı Melvin Laird.e 30 Nısan ve 12 Temmuzda iki mektup gonderüdîğini ve «Ba*ı husnslarda aydmlatıcı bilgi istendiğini» belirttikten sonra: «Ne yazık ki, Sarunma Bakanı, bngüne kadar ba yazısmalarımıza cevap vermek lüzomunu dnymamıştır» demiştir. KAHÖtE (a*.) MıSır hüFulbright, yürutme ve yasama kümetinin yan resml organı «El organları arasındaki işbirliğinin Ahram» gazetesinin baş yazarı ^önemini anlattıktan sonra, MelMuhammed Hasaneyn Heykel, vin Laird'in garipsenen bu tudün sababü haftalık yorumunda, tumu yuzünden, Dış tlişkiler geçenlerde Yemende, Kadı El trKomisyonunun, 1961 yılında yüyani'nin başkaıüığındakl Cumhururluğe giren «Dış Yardım Ka riyet Konseyini devınneye mannnn» gereğınce, kendisine vetuf bir darbe hareketlnin zarilen yetkiyi kullanmaktan başmanında bastınlığım açklamıştır. ka çare goremediğini sdylemiştir. Heykel, akim kaldığı anlaşüan Komisyon, Savunma Bakanlı. bu darbe teşebbüsü hakkında ay ğından, onumuzö*eki beş yıl için tasarlanan askerî yardımların nntüı bilgi vermemiş, sadece ayrıntılı bir dokümunu talep hareketin ele başılannın yakaetmiştir. Savunma Bakanlığı, lanmıs olduklamı açıkladıktan bu konuda istenen bilgıleri 35 sonra îryani'nin, Arap zirve gun içinde kongrenin bılgisine konferansına katümak Uzere lîbsunmadığı takdirde, bütun dış askerî yardımlar duracaktır. Ka yaya giderken çarşamba gecesi rardan 49 ülkenin etkilenmesi Kahireye ugradığını ve Başkan Enver Sedat lle görüştUğUnü an beklenmektedır. Komisyon, Laird'e gonderdiği mektupta, bu latmıştır. sorun bir hal yoluna girinceye kadar, hâlen kongre önunde bu. Yemende olup bitenler haklnnlunan 400 mılyon dolarlık dış da fazla blr şey bilinmemekle askerî yardım butçe kanunu ta. beraber, bu darbe hareketinin sansının ele alınmıyacağını hatırlatmıştır. sonrasında, Başbakan Muhammed Ahmet Numan hükümeünin isüfa ettiği ve îryani'nin de, bu istifayı kabul ettiği geçenlerde Sana'da yapılan blr açıklama ile dünya kamu oyuna duyurulmuştu. «YEMEN'DE CUMHURİYET HÜKÜMETİNE KARŞI DARBE TEŞEBBÜSÜ BftSTIURDI BEYRUT Libya Başkanı Kadafi'nin teklif ettiği Arap zirvesi dün Trablusgarp'ta toplanmıştır. Konferansa Mısır, Surıye, Kuzey ve Güney Yemen ve Fiüstin gerilla şefi Yaşir Arafat katümıjlar, Lübnan ise katılmamıştır. Sudan Başkanı Cafer Nümeyri ise son anda konferansa gitmekten vazgeçmiş ve yerine yükaek rütbeli bir temsüci göndermiştır Kahire Radyosuna göre, konferansta ele alınması beklenen baş lıca konu, komandolan tasfiye e\ mek amacıyla Ürdünde cereyan eden harekat karşısmda ortak ve olumlu bir tutum kabul edilmesJ meselesidir. Nitekim Libya lideri Kaddafi de zirveye katılan dört Arap ülkesi Başkanlanna Ürdüne ortak askerî müdahalede buiunmayı ve gerillalann ezilmesini önlemeyi teklif etmijtir. Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi sözcüsü, Kemal Nâsn'ın önceki gun belirttiğme göre, Filistin heyetinin basında Libya'ya giden gerilla lideri Yaşir Arafat, Arap yöneticileri ile yapılacak görüşmelerde Kahîre ve Anunan anlaşmalan konusunda tavizde bulunmıyacak tır. Kaddafi, Urdün'e askerî müdahale teklif etti (AJP. a.a.) Kıbrıs'ta dıs basında alaım Agnew gerigeldi durumu Art Buchvvald devam ediyor If BÎKLEŞMİŞ MİLLETLER, (NEW YORK) (aA.) Blr Genel Sekreterlik sözcüsü, KıbnstakJ BİI. barış gucunun aldığı güvenlik tebırlerının perşembe günü de surdurulduğünü belirtir ken, G«nel Sekreter U Thant'ın Adadakl gelişmeleri yakından izlediğini beürtmıştır. Banş gücünün Hıntli komutam General Pram Gand, 3000 kişilik bırlığe sah gecesi alârm vermiş, özellikle yeşil hat üzerindeki devriyelerin takviye edilmesini emretmiştir. Genel Sekreterlık sözcüsü, kuv vetın üç «alârm statösüne» sahip bulunduğunu venlen alarmın ise, sadece bir tedbir mahıyetinde olmak üzere «mavi kategoriye» girdiğini anlatmıştır. «Kırmızı» ve «turuncu» alârm durumlan ise, durumun vahametıni aksettirmektedir. Cezayir, Ürdün ila ilişkilerini kesti CEZAYİR (ut.) ~ önceM «kşam Cezayirde yayınlanan bir bıldiride belirtildiğlne göre, Cezayir hükumeti ve devrim konseyi, Ürdündekl mevcut rejimle olan bütün ilişkilerini askıya almaya karar Termlştlr. Bildiride, «Bu rejiın, Fflistin balkının mficadeleye devam karan ve Arap ulusunun Isteklerl ile tam bir çelişld teşkil etmektedir» denilmektedir. BUirıde belirtildlğine göre, Cezayir hükumeti ve devrim kon seyi, Filistin direnme örgütünün Arap devlet başkanlan ve hükümdarlanna gönderdiği muhtıra yı da inceledıkten sonra muhürada istendiği gıbi: Ürdünle bütün iliakOeıinl dnrdnrmaya, Filistin devrimini Filistin halkının tek ve meşru temsilcisl olarak tanımaya, Diplomatik, malî ve askerî alanlarda Filistin devrimini desteklemeye devama karar vermistir. Belfast'la bomba patladı; çok sayıda yaralı var BELFAST, (a*.) Önceki akşam Belfast'ın merkezındeki bir kahvede bir bomba patlamıştır. Patlama sırasında birçok klşi yaralanmıştır. Yaralılardan birinın durumu ağırdır. Enkaz altında kalan bir kadının da kurtarılmasına çalışılmaktadır. Bombanın patladığı kahvenm bulunduğu binada, ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bır sevk burosu ile Daily Express gazetesinin Kuzey Irlanda Bü. rosu bulunmaktadır. Binada önemli hasar meydana gelmiştır. öte yandan «Times» gazetesinin bugun belirttiğıne gore, trlanda Cumhuriyet Ordusu «IRA»daki hizıpler kavgalarını unutarak Kuzey îrlanda'cîaki tedhiş kampanyasını birlıkte yoğunlaştırmağa karar vermiş. lerdir. Kanun dışı Cumhuriyet Or. dusu mensupları katolik halkın tam desteğıne sahip oldukları goruşündedirler. Gomecon liderieri. ekonomik Darbe hpr*voHn<n 20 Temmuzda cereyan ettigl sanılmaktadır. Kongo, D. Avnıpalı diplomatları sımrdışı ediyor KtNŞASA, (Kongo), <«.a.) Kongo hükumeti, geçen ay Kinşasa Üniversitesinde meyoTana gelen olaylan tahrik ettıkleri iddia edilen Doğu Avrupalı 20 diplomatı sınırdışı etmiştir. Sımrdışı edilenler Sovyet, Yu. goslav, Rumen, Çek ve Polon. yalı diplomatlardır. Hatırlanacağı gıbi son ünıversite olaylannda, gençler ile güvenlik kuvvetlerı arasında çıkan kanlı olaylardan sonra universite süresiz olarak tatil edilmiş ve 3 000 öğrenci, derhal orduya alınmıştı. Cumhurbaşkanı Josepy Mobutu, o vakitler, öğrencilerin bazı yabancılar tarafından tahrik cdildıklerinı söylemiş ve «Soramlulann en kısa zamanda meydana çıkanlacaklannı» be. lirtmişti. entegrasyon plânı üzerinde anlaşmaya vardılar Rusya. Sudan'ı askerî yardımı kesmekle fefıdlı etti • Sudan'da idam edilen Komünist Partlsl Lideri Abdül Haiit Mahcnbt ldamdan önce sn içiyor Biliyorsiınuz, Başkan Tardımcısı Spiro Agnew, Başkan Nixon taraiından gönderildiğı dünya seyahatinden yeni döndü. Bu gezi Amerikan dış politikasmı büyük çapta etkileyebilecek kadar önemlidir. Agnew, bu hayatî öneme haix geziye, 4 tane Boeing707 yol. cu uçağı, bir yük uçağı Z kurşun geçmez Kadillâk otomobil ve 141 kişilik bir refakat grubu ile çıktı. Grubun bir gecelik otel masrafı 3 bin dolar (43 bin T.L.J dolaylannda idi. Başkan Yardırncısı gezisinde, Suudi Arabistan, Habeşistan, Kenya, Kongo, îspanja ve Portekiz gibi ülkeleri ziyaret etti. Spiro Agrnen, VVashington'a gelir g«lmez doğru Beyaz Saraya giderek, Başkan Nicon'a gezisi hakkında bilgi verdi. Başkan da doğrusu, unu oüvük bir heyecanla bekliyordu. Aralannda şöyle bir konıışma geçti' «Spiro, geri donduğune çok memnun olduk. Seni çok göreceğıaıız gelmişti.» «Çok teşekkür ederim sayın Başkan. Efendim, tspanya'da iken çok komik bir şey duydum. Size söylesem kahkahalardan kınlirsuıız. Güya öııümüzdeki yıl Konıünist Çin'e, MaoÇeTung ile görüşmeye gidecekmişsiniz. Ne soğuk bir saka değil mi?» «Bu şaka değıl, gerçek Spiro'cuğum. Ve lütfen sen de sakın bu işi bulandıracak beyanatlar verme.» «Fakat sayın Başkan, aklınızi mı kaçırdınız? Koskoca Kızıl Çin'de doğru dürüst bir tek golf sahası bile yoktur. Ne yapacaksınız orada?» «Ben Komünist Çın'e golf oynamaya gitmiyorum ki.» «Peki öyleyse ne yapmaya gidiyorsnnnz?» cMao ile baz: şeyleri gorüşmek istıyorum.» «Peki sayın Başkan. bu karanmzı bana ne için önceden bildirmediniz?» «Spıro, sana birkaç kere haber gönderdim, fakat her defasında golf oynadığını ve rahatsız edılmek istemediğinl soylediler. Boylece temas kurmak mümkün olmadı.» «Bu doğru değil sayın Başkan, gazeteciler bana düşman oldukları için bütün raktimi golf oymyarak geçirdiğimi yanyorlar. Oysa ben golf oynadığım kadar tenis de oynuyorum. Yani zamanımııı ancak yansını golf oynamakla geçiriyorum.» «Keyse, şimdı sen bana gezin hakkında bilgi ver bakayım Agnew.» «Sayın Başkanım, Güney Korelilerin, Kuzey Korelflerl sevnıediğini öğrendim. Bu önemli sım, bana bizzat Kore Başkam Chunçllee Park süyledi.» «Bu çok ilgınç. Peki daha ne haber varî» «Suudi Arabistanlılar, tsraillilere güvenmiyorlarj» «Nereden bilıyorsun?» «Prens Faysal. bunu bana gizli bir görüşmede söyledi^ «Yani Kıral Faysa] demek istiyorsun.» «Prens, >a da kıral ne fark eder? önemli olan Fsysal olması. Kenya'da Jomo Kenyatta ile 15 dakika görüştüm. Ona bir iki tane şamdan terclim. O da bana maymnn derisinden yapılmış bir ceket hediye etti. Haile Selassi, size selfim söyledi. Bili. yor musunuz, Habeşifstan marul üretiminde akıl kadar flerlemis.» «Peki, Kongo'da ne var, ne yok?» «Doğrusu Mobutu, siyah halkım iyi kontrol altma almış. Blzim zenci liderlerimizın Mobntu'dan öğrenecekleri çok şey var.» «Bılıyorum Spıro. Senin siyah liderler hakkındaki sözlerin, burada basında tum ayrıntılan ile çıktı. Ve Amerika'dald siyah liderİ2r bu sozlerden pek hoşlanmadılar.» «Sayın Başkanım Bu dünyada herkesi hoşant etmek bnkânsız, biliyorsunuz.» «Seni suçlamıyoıum Spiro. PeM Franko'dan ne haber var?» «Oh, sıhhaıi jerinde. Bir sirkte, tüfekle nişan almada, üç kez mükâfat kazandım. BUiyor musunuz saym Başkan, bana kalırsa dünyanm en iyi sirkleri tspanya'da^» «Agnew, bu gezinde gerçekten çok calısmış ve yorulmuşsun. Üstelik getirdiğın haberler de hayatî derecede önemli. Sana çok teşekkür ederım.» VİYANA, (a.a.) Doğu Bloku Ortak Pazarımn (Comecon) • Ro»n«»ny«'mn başkenti Bukreş'* İe* yafıılan* Bakanlar Konseyi toplantısı perşembe günü sona ermiş ve liderler, önümüzdeki 20 veya 30 yılı kapsayacak bır ekonomik entegrasyon plânı üezrinde tam bir mutabakata varmışlardır. Bukreş'te yayımlanan ortak bildiriye göre, bu plânın aynntıları, önümüzdeki günler içinde kad'emeli olarak tesbit edilecektır. Bu yılki «Comecon» toplantısına dokuz sosyalist ülkenin basbakanlan, ekonomik uzmanları ve gozlemcıleri katılmıştır. Varşova Paktına dahil olmayan Yugoslavya, toplantıya bir gozlemci gondermiştir. Yıllardan ben ekonomik entegrasyon plânına karşı çıkan Romanya'nın, bu kez, prensip bakımından boyle bir entegrasyon fıkrını benimsedıği, yayımlanan bıldırıden anlaşılmakta» dır Sovyet uzmanlan, Hartum'dan aynlıyor İnternational Herald Tribune 3 Filistinli gerilla Hüseyin'in Kaddafi'ye lideri asılacak mesaji: Almadığım AMMAN ( M . ) Ürdün hOkümeti, geçenlerde Ürdün ordudavetinize teşekkür» su ile Filistin gerilla kuvvetleri arasında patlak veren kanlı çarpışmalar sırasında yakalanan ve «cinayetle» suçlanan Filistinli üç gerilla lideri hakkında verilen idam cezasının Kral HUseyin tarafından onaylandığuu agıklamıştır. Yaser Arafat'n «El Fetah» gerilla teşkilâtma mensup olan bu liderlerin önümüzdeki iki gün içine asılacaklan da belirtilmıştir. Vietkong. bir veda partisini baslı SAYGON, (a.a.) Vietkong kuvvetleri, perşembe gecesi Da neng'ta, evine donmeye hazırlanan Amenkalı bir albay şerefıne verilen veda partismı ba. sarak bir kişiyı öldürmüş ve 7 kişiyı de yaralamıslardır Ölen kımse, veö*a partısmm şeref konuğu olan Amenkalı Albay Ed\vard Cavanaugh'dur. Vıetnam savaşında çeşıtlı ma. dalyalar alan Albay, bır . ıkı haftaya kadar, gorev suresı so. na erdığı içır. Vıetnamdan ayrılarak Virgınıa'dakı evıne do. necektı Vietkong topçusu. partımn ve. rildıği evi çok ânı bir hava ate. şjne tutarken, komandolar da, bınaya makınelı tufek ateşı açnv.şlardır. UARTUM (ajk) Bundan 15 gün öncesine kadar «pek sıkıftla» olan Rusya İle Sudan'ın arası, Hartum'daki son idamlardan sonra ansıznı açılmıştır. Gerçekten Sovyet hükümeü, perşembe günU Tass ajansı vasıtasiyle yayımiadıgı bir bildiride, Hartum'da, komünistlerin VB isçl sendikası llderlerinin idam edılip ağır hapls vcezalanna mah kum edilmelerinin iki ülke arasıadaki ilişküeri zedelediğini ve bu durumu düzeltmenin CaAMMAN, (ajk) Ürdün Kra fer EnNimeyTi"ye ait bir görev olduğunu belirtmistur. h Huseyın Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'ye bir Moskova hükümeti, SudandaM mesaj gondermiştir. idamlann bütün «Sosyalist caKral Huseyin bu mesajında, miada> büyük bir infial uyan«Elime geçmemiş olan Zirve dırdığını kaydettikten sonra, Konferansına katılma dâvetini. ze teşekkür ederim. Bütün za. tehdit dolu bir ifade ile, durum manımı Ürdün'ün meselelerine böyle devam ederse, Rusyanın ayırmam nedeniyle konferansa Sudan'a her türlü askerî yardıkatılamıyacağım için beni ma. mı keseceğinl ihtar etmiştir. zur görmenizi rica ederim» de. mektedır. Nimeyrî Hatırlanacağı gibl, Ürdün Arap Zırve Konferansına dâvet Nimeyri ise, perşembe günü edilmemiştir. Hartum'da düzenlediği basın top lantısında, ülkesindeki son komünist eğilımli darbe teşebbüsünde Sovyetler Birliğinin parmağı bulunmadığını anlatmış, bütün kabanatin mahalll Sudan Komünist Partisine ait olduğunu ileri sUrmUştür. Sudan lle Sovyetler Birligi arasındakl cdostane mskOere büyük önem atfettiğmi» bellrten Nimeyri, daha sonra Sudanlı komünistlerl ağır bir şekild# suçlamı? ve partl lideri Abdül Hallk Mahcub'un, «bn cezaya lâyık oldnğn» için asıldığmı söylemiştir. «Masum nalkı öldürten ömselere ne yapılır?» diyen Nimeyri, başka bir komünist lider, Muhammed ElAnsari'nin de 20 yü ağır bapis cezasnıa mahkum edildigini açıklamıştır. ElAnsari zengin bir iş adamı olup, Komünist Partisine mall yardmıda bulunmaktan suçlu görülmüştür. msan dokusunun yerini olobilecek bir modde bulundu BOSTON, (ajı.) Doktor Alan Michaels'in Boston'da toplanan Amerikan Konya Kongresinde önceki gün açıkladığına göre, özel likle organ nakillerinde ve suni organ takmak üzere yapılan ama liyatlarda ınsan dokusunun yerini alacak, polistiren'den çıkanlma yeni bir plâstik madde'den yararlanılabilecektir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir. çok deneme ve laboratuar deneyleri, canlı dokularla uyuşabilen bu maddenin vücut tarafından eritilmediğinı ve reddedılmediğini ispatlamıştır. Doktor Michaels, yeni maddenin canlı dokularla biolojik uyuşmasını son derece geçirici nitelikta olmasma bağlamaktadır. Mini etekli büyükanne Bu hafta büyükanne o Richard Burton ile Londra'ya selerek torununu ziyaret etmiştir. Resimde. Liz ve Burton Londra Hava Alamnda görülüyorlar... UTHANT, G. KONSEYİNE HİNDİSTAN PAKİSTAN ÇATIŞMASI HAKKINDA GİZLİ MUHTIRA VERDİ BİRLEŞMİŞ MtLLETLER, (T.H.A.) ü Thant'ın Bırleşmış Milletler Güvenlik Konseyıne gizli bır muhtıra vererek Hındıstan • Pakıstan çatışmasmda «daha açık ve ve kesm bır tavır aünmasını» ıstedığı dün lyı haber alan çevreler tarafından açık, lanmıştır. Thant muhtırasında, öğrenildiğine göre, «Bu bölgede durumun her yönde kötüleşmesi beni çittikçe endişelendirmektedir» demiştır. Birleşmiş Milletler Genel Sek. retert, Pakıstan ve Hmdıstan arasında artmakta olan gergınhği banş ve guvenlığe yonelen bır tehlıke olduğunu behrtmekte, «Bu bölçede meydana gelebilecek büyük fplâketlerj önlemeye insanî yardımlar yeterli değildir» demektedır. Rusya, nükleer siiâhsızlanma kampanyasım artfınyor MOSKOVA (T.HA.) Sovyetler Bırlığı, dun beş büyük devletm katılmasını ongordugu bır nuldeer «ıiâh^ızlanma konferansı ıç>r> açüğı kampanya' ı arttırmıştır Sovyet Komumst Partısı organı Fravda gazetesı boyle bır konferansm Amenkayla aralarındak! stratejık ılâhlann kısıtlanması goruşmelenru etkılemıyeceğını büdırmıştır Sovyetlpr Bırlığı Kendısmden başka şu ulkelerin konferansa katı'masını ıstemektedır: Bırle şık Amenka Ingıltere, Pransa ve Çın Halk Cumhurıyeti. ~ * %.%.%! % % MÜTKHASMhJ Turkiye Dışişleri Bakanı Osnıan Olcay (Solda); Bruksel'de Ortak Pazar toplantısında; Italyan Dışişleri Bakanı Aldo Moro (Ortada) ve AET Komisyonu Başkanı Franco Malfatti Ue MeydanLarousse ME\D*N LAROCSSE ; Sovyet uzmanlan aynlıyor Dünya niifusunun tamamını zehirleyebilecek miktarda Arsenik B. Almanya'da kayboldu DÜSSELDOEF, (a^.) Dünya halkının hemen hemen tamamını zehirlemeğe yeterli miktarda, 280 ton arsenik Federal Almanya'da esrarlı bır şekilde kayıplara karışmıştır. Olay, Mayıs ayında cereyan etmiştir. Renanya Westfalya'daki Stolberg'd'eki bir çinko ma deni şirketi bir nakliye şirketini ° o 10 beyaz arsenik ıhtıva / eden 4.000 ton tutarında kıreç artığını Aşağı Saksonya'dakı kullanılmayan bir maden kuyusuna atmakla görevlendirmıştir. Şirketin bir memuru, 19 Temmuzda, kireç artığını d'ökmekle görevli kamyonların gunde üç sefer yaptıklarmı farketmiştir. Halbukı, Stolberg ile kullanılmayan maden kuyusunun yeri arasındaki mesafe kamyonların günde üç sefer yapmasına Imkân vermiyecek kadar faziadır. Bunun üzerine, kamyonların tehlikeli yükü boş maden kuyustına değil, bir belediye çöplüğüne boşalttığı anlaşılmıştır. Açık havaya bırakılan arsenik kalmtılan hem inıanlar, hem d» hayvanlar icin büyük tehhke teşkil etmekte, yağmut yağdığında da içme sulannı zehirleme tehlikesını ortaya çıkarmaktadır. Polis, zehırlı kalıntılann dokülduğu yerı kesınlıkle tesbit etmek uzere nakliye şırketımn yönetıcilenni ve kamyon şoförlerinı sorguya çekmektedır. BÜYÜK LÛGAT ANSİKLOPEDİ 63.sayı DİKKAT: Bu sayıda renkli ilâve 2 yaprakür. SOdan'dakl Sovyet askerî uzı^|fi durumuna değinfin Nimeyri, bunlann Sudan süahll kuvvetlerini eğitmek maksadlyle Bartum'a dâvet edildiklerini ve «Sörevteri de soaa erdiği için Sudan'dan aynlmakta oluklanm» ileri sürmüştür. TEŞEKKÜff (128sayfa/201ira') Bagarıll bir ameliyat yaparak, babamız Mehmet Kataran'ı yeniden sıhhatine kavusturan LâleU Teşhis ve Tedavl Kllniği operatorlerınden sayın Doktor Birliğimiz kurucularmdan olan ve U2im süre Yönetim Kurulu âzası olarak camiamıza yaptığı hizmetler daima şükranla anılan, yerı doldurulamıyacak mükemmel insan beklenmeyen acı kaybmdan dolayı denn üzüntülenmizi bildirir, kederli aüesi Ue Aslan ve Eskihisar müttehit Çimento ve Sukireci Fabrikalan A.Ş. mensuplanna ve bütün çimento müstahsıUerine içten taziyetlerimızi arz 2der, merhuma Cenabı Hak'tan mağfiret dileriz TÜRKİYE ÇtMENTO MÜSTAHSİLLERt BİRLİĞ1 .(Faal Org. 237) 6465 BAŞSAGLIGI O O l I O « lusîafa LaleU Meslhp«;s Caddefl No )3 Tel. n 8» «0 cıktı! AKIN ERÖZKANa ve yakın alâkalaruu «sirgemeyen hernşire Nuriye tkizoglu ila bütün hastahane personeline 6on5uz sukranlanmızı aızederiz. K I D : MHATTAB KOR Cumhurl^t 6437 Sayın TAHSİN GÜNEL'in (Manajans: 1860) 6463
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle