09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6AYFA ALTI: CJüMHURtTET :31 Temmuz 1971 Smır tanımayan şarkıcı Î4 yaşındakl genç y d d u MireiUe Mathieu, Kanada, 'spanya ve fonanistan tnrnelerinde dinleyieileri her zamaa oldnğu çibi rine lendine 4 0 YIL ONCE 31 Temmuz 1932 tarihli Mireille Mathieu konserlerinde başarı sağladı RANSA'da «Edith Piafı kaybettik Mathien'yü bulduk» dıyenler şimdi de bulunuyorlar. 24 yaşmdaki genç devam eden tumeleri dolayısıyla ancak mak için yurduna dönüyor. Pandomima MERİKA senatörlerinden lan işini yeniden ele almama ve eski Hazine Nâzın Muts gereklidir.» Glass, şunlan soylemiştir: Moskova'da çıkan Pravda ga«Almanlar büyük harpte ken zetesi de baş yazısında şöyle da dilerinl savnnurken bnnu, ha mektedir: «Dünyayı paylaşmak yatlan ile ödedller, biz ise pa isteyen emperyalist ku\vetler ra ile ödedik. Onlar 16 mil İçin bu konferanslar diplomayondan fazla ölü, yaralı ve e tik bir harp sahasıdır. Bir tarat sir verdiler, bizim buna kar tan silâhlan terketme edebiyatı şüık yalnız 200.0M kişilik xayia yapüırken öte taraftan denis tımız oldu. Biz barbe girdiği ve kara kuvvetlerinin çoğaltılmiz zaman onlar senelerden be masına çalışmak, harp hanrlıkri dövüşuyorlardı. Bunan için lan yapmak ve bansa taraftac bu silâhsızlanma ve harp borç görünmek gülunçtür.» • BUGÜN Almanya'da Ray$tag Meclisi seçiml yapılmaktadır. Hitler, siyasi gösterilerin yasaklanmasına raemen Almanya'yı dört dönerek nutuklar soylemektedir. • TAYYARECİLlĞtN inkisafında Uk ve buyuk bizmetler yapmış Amerikalı Santos Dumont dun gece vefat etmiştir. Bondaa otuz sene önce havada 290 metre mesafe katederek bir rekor larmış bulunan Santos, Eyfel Kulesinl de minl minj balonn ü« devrederek yiizbin frank mnkâfat kazanmışo. A 1 f ama onun yerine Mireille yeni bir tehlikenln eşifinyüdız, büttin yıl boyunca 1 ayhğma o da tatil yap Mathieu, çok uzun zamnnfian beri edindiği «beynelmflel sarkıcı» lâkabına şimdi bir yenisini ekliyor: «Sınır tannnayan çarhcı.» Bunu blzzat kendisl de açıklamaktan çekinmiyor, biraz da gururlu bir ifade ile: «Benim için artık bir tek devletin sınırlan içinde kalmak imkinsız. Her yerde aym ilgi ve n | beti bnluyorum» dıyor. Son olarak arka arkaya yaptığı üç turne Kanada, tspanya ve Yunanistan'da da sayısız hayran kazandırdı genç şarkıcıya. Atina'da 30 bin kışinin izlediği açıkhava konserinden sonra Mireille Mathieu'ye «fahri vatandaşlık» veren Yunanlılar pıyasada bir tek plâğını bırakmadılar. # HAYATIMN ERKEGİNİ BULDU MU? Mireille Mathieu, başanlı sanat hayatınızı yanı sıra dediko BULMACA 6789 n hafifletici kolaylatıcı hareketler. TERSI rey. 8 Baskasına faydalı olan hareketler. 9 Bir pamuk cinsi. Bir şeyin yere bakan tarafı. ' . YÜKARDAN AŞAĞIYA: l Giriftzen (küçük bir ney) namı ve peşrev, saz semaisi, şarkılan gıbl eserleri gençliginde sesinin güzelliği ile sevitmiş bir besteciıniz. 2 Geminin iki lıman arasuıdaki yolu. Ne dinden yana ne dinin aleyhinde olmak. 3 Bir kismeye vazilesl değilken hizmet dışı zorla vn ücretsiz yaptınlan iş. 4 Hindli derviş. Lisan raânasına. 5 Kimyada bromun stmgesi. Çoktanberi ayn kahnan yurda, yuvaya, sevgiliye kavuşma. 6 Fılipin adalan açıklanoda dünya denizlerinin en denn yeri <• > lan çukur Bir nota. 7 Yanılmak sonunda dogan hatalı şey, kusur. TERSÎ bir renk. 8 Birisiyle taklidinl yaparak eğlenme. 9 Erkek sesuıde bir perde Müzik aletleDOnro bnlmKaniB rinde ses sV tMUedllmlı «ekU yan. Fransızların «yeni Edith Piaf ı» denen unlü şarkıcı Atina'daki konserine bu kıyafetle çıkmıştı dulara adı kanşmayan tek «vedette» olarak bıliniyordu. Ancak, son günlerde belki de çevırdığı bir fılmden dolayı Brigıtte Bardot'nun eski sevgilısı Sacha Distel ile çıkarılan dedıkodular ortalığı kanştırdı. Her ne kadar Mathieu «Sacha'nın 8 yıldan beri gayet mesut bir evliliği götürduğünü biltyonun. Iki oğlu olan bir aile babasının saadetini yoketmek istemem. Onu sevmiş olsam bile böyle bir maceraya atılmam» demesine rağtnen gazetecıler ışın ucunu bir türlü bırakmıyorlar. «Mireille, hayatının erkeğini buldu mu?» şeklınde ya pılan yaymlar belki de bir dareceye kadar doğru. HAYATININ ERKEĞİNÎ BÜLDU MU? Mirelle Mathieu Sacha Distel için dedlkodulan yalanlıyor u n a görünüş hiç de byle değll çıkarüan Saint Tropez'de yaptığı tatilden sonra, Romy Schneider: «Yeniden dünyaya geldim» Aralıksız devam eden film çalışmalan yüzünden sinlr krizleri geçiren güzel yıldız, artık tamamen iyileşti... LMAN asülı olmasına rağ men asü şöhretini Fransa' da yapan ve Fransa'yı ken disina Urinci vatan seçen Romy Schneider, •Dünyanın en mutguı kadmı» olarak gittiği Saint Tropez'de yaptığı tatilden son ra gazetecilere açıkladı: «Yeniden dünyaya geldim.* Gerçekten bütün yü boyunca devam eden çalışmalan genç ve güzel yüdızı akıl hastanelerine kadar düşürmüş bulunuyordu. Geçirdiği sinir krizleri yüründen bir Alman rejisörü olan kocası ile de arası bozulan Romy, «Şimdi benim kadar nratlusu yok» diyor. • Romy Schneider kocası ve oğlu David ile. Genç yıldızın 1* keyfine diyecek yok.. r B Garbo 1971 İR zamanlann «ılâhe» diye isım takılan yıldızı Greta Garbo bır esrar perdesine büriidüğu hayatuu 1971'e de ulaştırdı. Her yıl geldığı Cote d'Azur sahıllenne yıne kimseye gorıinmeden yerleşti. Bu fotoğraf Nicç . Antibes t arasında sefer yapan bir otobüse on SOLDAN SAGA: 1 Hacı namı ile anılan besteiemektekl siirat ve kabiliyeü ile şarküarında ün yapmış, saraydan ltibar görmüş bir bestecimiz. 2 TERSÎ künyada osmiyumun simgesi Tarihte Avrupa denızcıliğınde donanma, 3 TERSt kuslarda nıide. TERSt kımyada neodimin stmgesi. 4 Bir dayanak noktastndan lstifade ile ve az bir kuvvetle büyük bir ağırlığı kaldırmaya yarayan sistem. 5 Bir ağırlık birimlnin rumuzu. TERSİ kaşımız İle saçutuz arası. 6 Bir renk. TERSt gözümüzün Uzerindeki. 7 Bir Umsenin karşılaştığı güçlükleri sıkıntıla ceden yeil>WU fet Şfc«tcd ta radyo 05 55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08 00 08 05 08.10 08.30 08.45 09 00 09.20 09.40 10.05 10.20 10.45 11.00 11.45 12.00 12.10 12.30 13.00 13.15 13.30 15.05 15.30 16 00 16.15 16 30 16 45 17 00 17.05 17.20 17 50 19.00 05.55 06.05 07.00 07.05 07.30 07 45 08 00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 1055 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.25 12.30 13.00 13.15 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 0825 08.40 09.00 0920 09.45 10.05 10.30 10.45 11.10 11.30 12.00 12.05 1220 12.40 13.00 13.15 13.30 15.00 Açılış, program Gunaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodilerl Istanbul'da bugün Reklâmlar Solistler geçidl Gitar soloları Türküler geçidl Ev için N. Sıpahı'den sarkılar Arkası yann Çocuk bahçesi Hafif batı müziği Y. Tapucu'dan türküler Konserlerimizden M. Mukadder'den sarkılar Haberler Operet melodileri Beraber, solo sarkılar Haberler, Resmi Gazete Saz eserleri Reklâmlar Solistler geçidi Cumartesı konserl Türkuler Armoni mızıkası Oyun havalan Bır Türk yorumcu Haberler A. Dal Orkestrası Halk müziği Reklâmlar Haberler, hava durumu Açılış, program Gunaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sabah şartalan Türk hafif müziği Ev için Sabah konseri Arkası yann Ara baberler A. Şenozan'dan şarküar Çeşıth müzik Türkuler Sarkılar Konser saati Ara haberler A Akküıç'dan türküler Reklâmlar Sarkılar Haberler, Resmi Gazete HafU müzik rafından çöEnmTşîir.* ' Garbo'nun alısılmış şapkası başında yok. Eski çekingen halini de bırakmışa benzıyor mu? İSTANBUL 19.30 19.40 1955 20.00 20.30 21.00 21.10 21.30 22.00 22.45 23.00 23.55 24.00 GUNUN KITAPLARI nmmnm B Ü Y Ü K FİK1R KİTAPLARI N o . 9 ••••••«•nı««uı««M.«ıı«t Hafil müzik O. Avşar Tango Orkestrası Bir varmıs Deyişler Satırbası 24 saatın olaylan Beraber, solo sarkılar Bestecıler, yaşantılan Reklâmlar Haberler Gece müziği Önemh haberier Kapanış tSTANBDLtL 11.55 12.00 12J0 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19^0 20.15 22.00 22.30 22.50 2320 00.30 01.00 Açüış ve program Diskoteğünizden Kanşık sololar Aretha Franklin Konçertolar The Bush Topluluğu Oda müziği Tatü günü için müzik Cumartesı konseri Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafıf Batı müziği Hafü Batı müziği Akşam konseri Andre Batılta Melodıden melodiye Caz müziği Gece ve müzik Hafıf Batı müziği Program ve kapanış haberler N. Ertaş'dan türküler Dılek kutusu Çocuk bahçesi T. özek'den şarkılar Ara haberler Çocuk saati Reklâmlar Haberler, hava dunmm Rekiâm spotlan Ikı solıst söylüyor Turk müziği ısteklert Turküler Italya'dan müzik Bir varmış 24 saatın olaylan Yem plâklar Türküler Çağdaş TUrk müziği Haberler Çeşıtli Türk müziği MüzUr dolabı Onemli haberler Kapanış • BtR YILDA 4 FÎLM İLMLEBt Fransa'da ve Fransa dışmda çok iş yapan arüslerden bıri olan Romy Schneider geçen yıl 4 başanlı fılm çevirmıstı. Bu Çahşmalar bır zamanların «Sissi»sini mânen de yıpratmıştı. Kocası ve çocuklarından uzak kalmıs, tam bir karamsarlık içine düşmuş bulunuyordu. Smır bozukluklan içinde bulunan Romy'ye doktorlann tavsiyesi uzun bır tatıl oldu. Kocası ve çocuklarını da yaruna getırten Romy"nin şimdi keyfine diyecek yok. Zıra sadece güneş, deniz ve işsizlik var Saint Tropsz'de. Ve bu tatil Temmuz'un sonuna kadar devam edecek. Ondan sonra îspanya'da yeni bir fılmin çalışmalarına başlayacak: «Trotzkis'in Ölümü». Romy'in bu fılmdeki rol arkadaşı bir za maıüar Saint Tropez'de bol bol tatü yaptığı Alain Delon yine. Fakat artık eskı gunler geride kalmış bulunuyor. Daha önce de Alain Delonla bır film yapan genç kadın, her şeyi unutmuş goninuyor. Tabii Alain De DEVLET F | | | I I 1 ? 2400 yıl önce yazılan; bugünün toplum düzenkrinin | ana çizgilerini o günden veren; çağımızın politika so I runlanna ışık tutan; dünii bugüne, bugünü düne bağ I layan büyük fikir eseri... Eflatun (Platon) dan dilimize | kazandıranlar: Sababattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz... \ 311 büyük boy sayfa, mükemmel baskt, 15. TL. i »»»" l l »»« 1 " f Iurkiye'nin bılimsel araştırm» ve derleme yapan tek der&isi çıktı TLRK FOLKLOR KLRUMU ',.,...m..m,..H. REMZt KlTABEVt Cağaloğlu • 1STANBUL TÜRKİYE'DE I LK D E F A! Tlfdruk tekntğiyle l.'kitap nefis bâtkılı BÜYÜK BO Y roman çıktı: michel zevaco an aeveserî metne sadık.güçlü birçevirl ANKAR A Ara 15.00 15.05 1520 16.05 1620 16.40 16.50 17.50 19.00 19.30 Romy Schneider Saint Tropez'de yaptığı tatilden sonra «Yeniden dünyaya geldim» diyor lon da öyle. Romy'nin şimdi tek duşündüğu çocukları, kocası ve fılm hayatı. Bundan sonra da aynı duruma düşmemek isteyen Schneider, •Artık arka arkaya film yap. mak yok» diyor. «Her fümden sonra biraz istirahat edeceğim. Yoksa benim sonum tımarhane de biter.» AŞK DÜGÜMO Ü Pearl S. Buck Bu kitsplar çift sütun dizılcrek kiğıttan tastrrufi» ucuzı m«l edilmiştır. Bir romanı normal fiyatınm en «»»ğı üçte birine elde «debileceksı'niz! Romanın kıuUılmamıt lam mctnl 560 sayfa Ç | KTl/ 2 "° T L @ oluş yayınevi 27 99 89 * seçKin kitabevi RK.1362 istS babtalicad.no 54 cağaloğhı istanbul Bütünlemeli öğrencılere başarüı olabilnıeniz için Hayaî 5 Lira Orta 3. iMatematik Bitirme İmtihanlanna Hazrrlama Sorulan ve Cevaplan adlı kitabı a1mşni7. tavsiye edilir. KARDEŞ KAVGASJ 19.50 2020 2055 2055 21.00 21.40 22.00 22.15 22.45 23.00 2320 2355 24.00 15.05 15.25 15.40 16.0ü 1625 16.45 17.00 17.05 1725 1750 19.00 1950 19.40 20.00 2020 2055 2055 21.00 2U0 2150 21.45 22.10 2250 23.00 23.55 24.00 ROMANLARI GENEL DAClTIMı BATE$ Yazarı: Recep YÖNETSEL Fiyatı: 7,5 Lira P.K. 371 . Kadıköy, tstanbnl IKOS ZANCAKiS askbikâyesi lovestary 3.baskı sanderyayınlan DENİZ, GÜNEŞ VE İŞSİZLtK Romy çocuklan İle Wr deniz gezintisinde 10 lira Açılış, program Gunaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu tki sesten sarkılar Ege'de bugün Sabah İçin müzik Türküler geçidi H. Atlar'dan şarkılar Ev içm Hafif batı müziği Çocuk bahçesi Şarkılardan bir demst tki sesten tUrküler Hafif bata müziği SoUsüer geçidi Konser saati Haberler Türküler Öğle müziği K.. Mısırlı'dan sarkılar Haberler, Resmi Gazete Hatif müzik Reklâmlar Haberler İZ M I R Küçük konser Türküler Şarkılar Hafif batı müziği Şarkılar N Ertastan türkUler Haberler Hafıî oaü müziği BırUkte şarkılar Reklâlar Haberler, bava duruma Reklâmlar Yurdun sesl Arkası yann Şarkılar GUnümüzün müziği Bir varmış H saatin olaylan Beraber solo şarkılar Kitapiık Eserleı ve öykuleri Z. Taşkent'ten şarkılar S. Can'dan türküler Cumartesi 23 Onemli haberler Kapanış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle