09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bir transfer hikâyesi daha bitti Helin PTTye veıildi Federasyon tarattndan PTT'nin Turgay Şeren, Eşfak Aykaç, Bülent Eken, Metin Oktay, Toma KaloperoviÇy Candemir Berkmanve Coşkun Özarı, Turgan Ece'yi desteklemişler, fakat kulüpten uzaklaştırılan kendileri olmuştu roalı «yılan METtN 3 yılda Federasyon, Millî futbolcu G. Saray'a kiralanırken spor ahlâkına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Ankara takımını ceza kurulu'na sevketti >••••»••••••••••»»•»•••»»•»••••• • • • 17TBOL FEDERASYONU GÜNLERDİB ÜZEBİVDE TARTTŞILAN METtN KUBT KONUŞUNU DÜN KARABA BAĞLATARAK SÖZCÜ NA ZDI ÖZBAY TARAFINDAN BASINA AÇIKLAMlŞTm. Spor röpertah • Spor loiofliolı F YARISMASI • • • YARIŞMA NO:9 • At yanşçılan ve müşterek bahisler • • • • • • Şükriye HOLAGO * Metin Kurt'un bütün ısrarlarma rağmen Galatasaray'ın değil, fakat hukuki hükümler çerçevesi içinde PTT'nin malı olduğunu bildiren Nazım özbay şöyle konuşmuştur: •PTT ile Metin arasında bir festhname mevcuttnr. Daha son ra bu futbolcu Galatasaray'a ki ralanmıstır. Bu iki akid kulüpleri iljnlendiriyorsa da PTT kulübü llk fesihnameyi Furbol Fe derasyonuna bildirmemiştir. Efer bu fesihname bildirilmiş olsaydı Metin kiralanamayacaktı. Şimdi bütün dosyalar incelenmlş ve Huknk Kurulunun gö. riişü de alınarak kesin karar ve rilmiştir. Bona göre Metin Kurt PTTnin malıdır. Fakat llk fesihnameden Federasvonu haberdar etmediü için PTT kulübü, spor ahlâkına aykın hareketten dolayı Merkez Ceza Kuruluna sevkedilmiştir. Liberoların cekeceğivar I I teknilc adamı harcadı K • • • • • • • • len bir faaliyet midir? Gerçekte bir spor olarak kabul edilebilir mi? At yetiştirme lle ilgill bir kısım vatandaşın gelir kaynağını tcşkil eden içtimaî faaliyet sayılabilir mi? Ve en nihayet bu faaliyetin gelişmesinde kamçı rolü oynadığı kabul edilen ve çok sayıda halkın maddeten zarara uğramasına sebep olduğu biljnen bahsi müşterek oyunlarının iktisadî haVatımızı ne şekilde etkilediğini tesbit edebUmek için yerinde tetkiki önemli bir konudur. tstanbul Velifendi hipodromu, halkın oynadığı müşterek bahis oyunlanndan aynlan paralarla insaa edilen muhteşem bir eser! Ne yazık ki, bu muhteşem eser, balk müşterek bahise iştirak ettikçe, halkın maddeten daha çok mutazarnr olmasma sebep olacak bir eser! umarın iktisadî hayatımızı kemiren büyük âfet olduğu bir gerçektir. Ne yazıktır ki, kumarlık vasfı kamufle edilmiş bazı içtimai ve sosyal faaliyetlerin de ikti • sadi hayatımızı kemirdiği daha ciddl bir • • gerçektir. • Örneğin, at yanşlarında müşterek bahis • oyunları. At yanşlan, at neslinl ıslah İçln girişi • • • • • • • • • • • • Kararuı kesin nedeni Futbol Federasyonvınun verdiği kesin karardaki neden şöyle açıklanmaktadır: «Profesjonel Futbol Yönetme liği hükümlerini bilmesi gereken Galatasaray kulübünün 2.11.1970 Urihinde PTT kulübü futbolcu«u olduğunu bilerek kira mukavdMİ J«p*tğı j ^ ı c u m » 3.7.197» tarihll fesihoamcye isliaaden ye ni sözleşme yapmasının hukuki değer taşımadığı da âsikârdır. Zira, eğer 3.7.1970 tarihll fcsihname muteberse 2.11.1970 tarüıli kira sözleşmesinin geçerli olmaması gerekir. Bu nedenler in celenmi; ve Galatasaray Kulübü lle Metin Kurt'un hnza ettiği sözleşmenin tesciline imkân olmadıti ve PTT Kulübünün 2 yıl lık süresi dolmuş sözlesmeyi temdide hakkı oldufuna ve ayrıca da her ne kadar bu akidler knlüpleri alâkadar etmektey se de spor adabma aykın düsen hareketlnden dolayı PTT kulübünün ceza heyetine sevkine ka rar verllmîşür.» I I SarıKırmızılı Kuliipte 1968 1971 yılları arasında en uzun i siire Kaloperoviç, en kısa süre de Turgay Şeren çalışıı I I S ' Avrupa Gençler I Voleybol Şampiyonasında I îürkiye'nin en uıun J boylu ılerı üclüsü Eski$ehirspor'da I I • HALİL, FETHİ ve yeni transfer ŞEVKİ nin boyları 1.80'in üzerinde Haşmet İNÖNTEPE skişehîrspor'un bu yü hedefi hangi biçimde bombalayacağı beUi oldu... EsEs' lerin yeni kurulan ileri üçlüsünde yer alan ve boyları 1.80 metreyi geçen Halil Fethi • Şevki, hava toplarına olan egemenlikleri ile bu sezon file bekçileri ile geri liberolara ecel teri döktürerek her noktadan 180'İN ÜZERİNDE OLANLARDAN HALÎI.» I E • • îşte şimdi ben bu muhteşem eserin karşısında ve bir zararzedenin yanındayım. Kendimi bir röportaj muhabiri olarak tanıttım bu sararzedeye... Memnun oldu. Zaten içini dökecek birini aradığını da izhar • etti.. • At yanşlannm, at neslini ıslahı hakkındaki düşünceleriniz? At asil bir hayvandır. Esasta bu işe • tahsis edilmiş haralar vardır. Yanşlartn at • neslinl ıslah ile ilgisi yok çibidir. Esasen + devir motorize devridir. • At yanşlan gerçekte bir spor sayıla • bilir mi?. J At sporn, at binen için bir spordur. * Konkurhipikler at sporu için en asil ve cid « di bir ömektir. • At yanşlan sayesinde bir kısım va • tandaş, at yetiştirme ile ilgili geUr temin j eden içtimai bir faaUyet bulmuş sayılabiUr » Galatasaray Asbaşkam Turgan Ece, Putbol Federasyonu kararı ile PTT'ye verilen Metin Kurt için Daraştay'a başvurarak haklarını ar3yacaklannı Dilürmiştir. G. Saray, Metin için Danıştav'a başvuracak alaiasaray üç yıl içinde, Coşkun Üzan dahil yedi Teknik Direktör ve antrenör değiştirmiştir. 190)! de görev alan Yönrtim Kurulun da bugüne kadar değişmeyen l«r ise Turgan Ece ve Kayhaa Vraz olmuşlardır. Yeni Yönetim Kurulunun 19S8 Ocağında Işbaşına gelmesindetı ikibuçuk ay sonra Talât Sadıkoglu Eşfak Aykaç, Turgay Şeren ve Bülent Eken'den kurulu Tek nik Kurulun degişecegüü haber vermiştir. 20 Nisan 1968 de de Turgan Ece lle ihtilâfa düsen Turgay Şeren, görevinden aynlmıştır. Aynı yıhn Haziran ayı içinde de Bülent Eken ve Eşfak Ajkaç istifa etmişlerdir. AntreT&İ yardmieıUglna geUrilen Can demir Berkman ise fazla çalışamamış 1969 da aynlmıştır. Antrenör olarak Toma Kaloperoviç'in çahşmaya başlamasından sonra Teknik Direktörlüğe Metin Oktay getirilmiştir. Fakat bu iki te'snik görevlinin çalısması bir yıl slirmüş ve ilk kopan Metin Oktay olmuştur. 16 Mayıs 1970 de tîrnir'de istifa etüğini açıklayan Oktay, yerine Ozan'yı Uvsiye etmiştir, fakat istifa dilekçesinde Beyant'ın listestae aîdırdığı Turgan Ece yüzünden aynldığıru açıklamıştır. O EEmanki yöneticiler «Şekerspor'ıı küme dü$üren bir antrenöre Galstasaray'ı teslim edemeyiz» r>mişlerse de bir ay sonra Coşkun Özarı Teknik Direktörlüğe ge»irilmistir. «Tatama benden başkasımn kansmasına izin veremem» diyen Kaloperoviç de OKtay'dan sonra istifa etmiştır Son olarak da Turgan Ece ile ç»tısmaya düşen Özarı Kulüptsn aynlmıştır. Romenlere 3T yenildik SOFYA, (Ozel) Genç Millî Voleybol Tukımımız, Avrupa Gençler Şampıyona sındaki ilk maçmda, Bomanya' ya 31 yenilmiştir. Setlerl IS1S, 1S8, 1015,'159 şeklinde sonuçlanan karşuaşma da Genç Takımımız başarüı hir oyun çıkarmasına rağmen tecrübesizllğin kurbanı olarak yenilmekten kurtulamamışUr. Takımımız maçı şu altı ile oynamıştır: Muhsin, Semlh, Sedat (Şeref) Orhan, NızamHın )F=iza>, ŞUkrü. Fevzi Ataberk babasırun hediyte ettiği. atl* bir yan^mada görülüyor BABASININ GİJNÜNDE HEDtVE ETTİĞİ ATLA 1. OLDU Turgut GÜNGÖR Ü = Yüzme Millî takımımız belli oldu O G. SARAY VE P H ' Ü YÖNETİCİLER, BUGÜN MASAYA OTURACAKLAR BUKSA Futbol Federasyonu nun verdiği kesin karardan son ra PTT'nin malı olduğu kesiııleşen Metin Kurt için bugün tstanbul'da yeni anlaşma yapılacak tır. Galatasaray ve PTT kulüpleri arasındaki görüşmeden sonra bu oyuncu yeni mukavele düzenlemek için bugün lstanbul'a gidecektir. îki kulüp yöneticileri yaptıklan görüşmedc bir maç ve 150 bin lira şartiarında tam bir an laşmaya varmıştır. Bu durum da PTT, yeni bir mukavele için Galatasarayia bütün geliri kendisine ait olmak üzere bir maç yapmak ve 130 bin lira almak üzere bugün yeniden masaya otu racaktır. adamların aynlmalanna neden olarak futbol Işlerinl yürüten Turgan Ece gösterilmektedir. Bu na rağmen Ece, her kongrede istenmiyen yönetici olmasına rağmen 3 senedlr yönetim kurulunds bulunmaktadır. oğum gününde b a . basının armağan et tiği konkur atıyla müsabakaya giren Fev zi Atabek başarılı bir yarışma sonucu birinci olarak ilk kupasını almıştır. Geçen hafta içinde 17 yaşını dolduran millî binici Fevzi Atabek'e babası Ata Atabek «Spit Fire» adlı bir konkur atı armağan et miştir. «Çalenç Knpası» mu sabakasına giren Fevzi Atabek başarılı bir ya. rışma sonucu büyükler arasınrfa en iyl zama. nı yapmış ve birincili(Devamı 7 inci savfada) 1923 Ağustos tarihlerl arasında Bükreş'te yapılacak BalKan Yüzme Şampiyonasına katı lacak milîi takıır.larımız şu şekiide tes bit edilmiştir: Yüzme erkekler: Feridun Aybars, Mehmet Milmaç, Ahmet Sulu, Ahmet Bozdofan, Ahıt.et Gökbulut. Ümit Oğuzoğlu flarun Güran, Faruk Morkal. Engin Ünal, Ali Uçar, Atilla Çağiar, Abdullah Zafer. Yüzme Kızlar: Roksan OK&n, Eser Aktulga, Çiğdem Sulucikoğlu, Ayşegül Onar, Nüket lnran. Atlama: Ahmet Öttü (Kule), fi=Metin Mumcular (Tramplen) mi?. J ŞEVKİ PETHI G. Saray'ın idmanlanna dayanamayan Arjantinli futbolcu fenalaştı Siyah • Beyazlılarm eski antrenörü Spajiç'in şampiyon adayı • Asla! Bin, ikibin aile geçimini sağla • yacak imkân bulursa da, binlerce aile bah J si müştereklere iştirakin feci akıbeti sonun • da mnhtaç duruma düşerler. Geçinemez ha • le gelirler. Bu durum iktisadî bayatımızı et J kiler. Zira bir baftada dörtbeş milyonluk oyun oynamr. Bu paranın yüzde ytnnisekiz kadan içerde kalır. Sonra dahası var. At sahipleri ekseriyetle zengin kimselerdir. Bir kısım at sahiplerinin genel kazançlanndan, atlara bakım için yaptıklan masraflan da düştükleri söylenmcktedlr. Bu durum ise ver gi ödeme nisbetini düşürmektedir. Pekl, müşterek bahis hakkındaki düşünceleriniz? İçini çekti karşımdaki sararzede vatandaş: Ahh ahh. At neslinin ıslahı için bir kamçı imiş bahsi müşterek oyunlan! Ne eezer, senenin her haftasında, haftanın dört gününde bir bastalığa tutulmuş gibi geliriz buralara!.. Serbest meslek erbabı, memuru, isçisi ile gün geçtikçe çoğahr buralann müşterileri. En fazla oyun tstanbul'da oynanıvor diye senenin yansından fazla zamanında yanşlar Istanbul'da yapüıyor. Hoş, Istanbnlda yapümayıp başka vilâyetlerde ya» pılsa da gene oyunlar şehirlerarası devam ediyor. Ve bizler de evitnizin nafakasını getirip buralara btrakıp gidiyoruz. Bahsi müşterek oycamak mecburiyetinde misiniz? Bir kere batağa girdiniz mi çıkması zordur. Çekici bir para oyunudur derim ben at yarşlarndaki müşterek bahis oyunlanna.. Zararzede vatandaş, mevcut kritiklerden de tesbit edilebileceğini söylediği bir çok at> lann, korkunç grafikler çizilmesine sebep olan bir 1leri, bir geri koşturulmalannı içl yanarak ilâve etti ve boynu bükük yanımdan aynldı. Teşekkür etmek cesaretinl bulamadan baktım ve yine baktım zararzede vatandaşm arkasından. kale ö'nünde gol arayacaklardır. Son derece etküi kafa yükselişlori Ue sert darbeli kafa şutlan, sol ve sağ ayakların dan çıkan bomba gibi şutlar yanında vurucu Ustünlükleri bulunan Halil Fethi Şevki, dalyan yapılı fiziki güçleri ile «Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasıi) nda Mikkelli defan • sına sürpriz hazırlamaktadırlar. R BURSA Galatasaraylı futbolcular için en zor idman dün 2 saatlik çalışma olmuş ve b a n oyuncular idmanı terketmek zorunda kalmıştır. Galatasaray'ın yeni transferl Arjantinli Rinaldi dünkü çalışma sırasında ikinci depar atı lırken fenalaşarak idmanı terketmiştir. BEŞIKTAŞ • Gündüz Kılıç'a başarı dileyen l'ugoslav çalıştıncı, Yusuf için şöyle konuştu: «Benim zamanunda isteyerek çalışıyordu, bir de şimdi çalışıyor. O zaman Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bu sezon da şampiyon olacaktır» yoaluk ipini göfüslemektir» demiştir. • ANKABA Ankara Böl gesi Çankaya Kupası yüzme müsabakalan yarın 19 Mayıs yüzme havuzunda saat 17'de ya pılacaktır. • ANKARAGÜCÜ Türkiye Liginde ba?kenti tek takım olarak temsil edecek Ankaragücü futbol takımı hazırlıklarına devam etmektedir. Ankaragücü pazar günü iki takım halinde Sincanspor ve Hacettepe ile oynıyacaktır. • HAVACILAR Aroerika h havacılar Cumartesi ve Pazar günleri 19 Mayıs stadında atletiztn yar^malan yapacaklardır. «Amerikan Ha\a Kuvvetleri Akdeniz Bölgesi Atletiza Birinciliği» adı altında yapılacak yarısmalar yarın başlıyacaktır. • İZ>IİR Roma'da düzen lenen kronometraj lrursuna at letizm, bisiklet ve yüzme dallarında katılan 25 hakem 9 çünde nazarî ve tatbiki dersler gördükten sonra yurda dünmÜ5İerdir. • GÖZTEPE Sezonu açan Göztepeiiler, Spor Yazarlan Kupasım Altay'la oynadıklan sonra Gölcük'te kampa gireceklerdir. Federasyon Başkanı Turan Yavcan, Akdeniz Oyunları hakkında konuştu B • «> • • BOLU Fııtbol Federasyonunun maçlarda bütün hasılatların ev sahibi takıma verUmesi vo lunda aMıgı karar üzerine bit toplantı yapan Boluspor Yönetim Kurulu, Federasyonun bu karan üzerine Danıştaya baş vur tnaya karar vermiştir. Boluspor, maç hasılâtı konusunda Danıştay'a başvuracak "GüREŞÇILERIMIZ YUZUMUZU GÜLDÜRECEK İZMİR Izmir Akdeniz Oyunlan Müdürlüğünde yapılan Güreg Federasyonu toplantısmda Federasyon Başkanı Turhan Yavcan, «Akdeniz Oyunlaruıda güreş takımmuzın vüzümüzü güldürecek neticeler alacağını nmuyorum» demlştir. GtRESCN Geçtiğimiz sezor TUrkiye ligine yükselen ve yapt) Ğı olumlu transferlerle tUm dik katlerl üzerine çeken Gıresun spor, kadroda bulunan büt'ir futbolculan Devlet Haptahanesir ds Sıhhî Kunıidan pprirmiş ve 30 kişiden kunılu f'» v 'olculann Giresunlu futbolculann hepsi sa&lam çıktı «Yugoslavlar favori» Bu yılki çalışmalann ana gayesinin 25 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında Sofya'da yapıla cak Dünya Şampiyonası ve 1613 EylüTde Üsküp'te yapılacak olan Balkan Gençler Şarapiyonası olduğunu belirten Turhan Yavcan. Akdeniz Oyunlarında en eiddi rakibimiz bilhasra Greko Romende Yııposlavyâdır, geklınde konuşmu$tur. • AMASYA Mali yetersiz lik nedeniyle kapanma tehlikesi Ue başbaşa kalan Amasyaspor'u yaşatmak için Türkiye çapında bir yardım kampanyası açılmıştır. Amasyaspor'un kapanmaması için çalı şan Vali Şevket Güreş, yeni Yönetim Kurulunu seçmijtir. Kulüp Başkanlığına Ethem Na ci Altunay, tkinci Başkanlığa Kâmil Öztelli, Genel Sekreterliğe Talât Saraçoğlu, genel kaptanlığa Selâhattin Keçeci seçilmişlerdir. • SİNOP Sinop Valisl l s mail Dokuzoğlu, stad yapımı için beraberindeki bir heyetle kapı kapı dolaşarak yardım top lamaya başlamıştır. Bugüne kadar 40 bin lira toplamıştır. • ORDU Orduspor Başkanı Sabahattln Köksal, bu yıl Orduspor'un genç futbolcular la takviye edildieini açıklamış ve «Hedefiniz mutlaka şampi eşiktaş'a son olarak iki kez şampiyonluk kazandıran Spajiç, yurdumuza gelerek e s ö takımının Gündüz Kılıç yönetiminde yaptığı idmanı izlemiştir. Bir saatlik çalışmadan sonra futbolcularla görüşen ve Gündüz Kılıç'a başan dileyen Spa» İiç, bu yü lig şampiyonluğunda favori e ö p olarak Beşiktaş'ı göstermiştir. Spajiç, özellikle Yusuf Üzerinde durmuş, «Bu futbolcuyla konuşmak lâzım. Antrenörlük bir psikolojidir. Taktik, sistem önemli değildir. Şimdi gördüm ki, Yusuf yorulmaktan, terlemekten korkrauyor ve koşuyor, atlıyor, kısaca bir futbolcu gibi çahşıyor. Anlaşılıyor ki, (îündüz Kılıç, konusarak bu oyuncnyu disipline etmiş. Antrenmanda gördüğüm kadanyla Yusuf bir benim zamanımda böyle isteyerek çahşıyordn. bir de şimdi çalışıyor. O zaman da Beşiktaş şampiyon oldu, bu yıl da şampiyon olacaktn» demiştir. Gündüz Kılıç'm çalışturmalannı kendi sistemine uygun bulan Spajiç, öteki takımlann durumunu kesin olarak bllmediğini söylemiş, aGördüğüm karta'rıyla genç bir kadro birbirine bağlanmış ve Gündüz Kılıç'a inanmış olarab çalışıyor. Bu durumu cörmek eözleriml vasarttı. Benim zamanımda da hnyleyıli.. tnşaaliah Beşiktaş vinp iistiiste sampiyonluklar kazanır» şeklinde konuşmuştur. ••+•••••••••••••»••»••»••••••••• hepsl saglazn çıkmıştır. Arkadaşımız Feridun Evreno* oğlu, Güreş Federa1 u Ba* kanı Turan Yavşan'la bcraber görülüyor. SPAJİÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle