13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Temmuz 1971 CUIVIHURtTET: SAYFA BEŞ Cumhuriyet Ekonomi Cumhurîyet Ekonomi Cumhuriyel Ekonomi Harita ^ve Kadastro Mühendisleri Odasi görüşlerini acikladi REFORM İLKELERI EKSIK BULUNDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası dün yayınladığı bir bildiri ile toprak reformu konulunda açıklanan ilke ve stratejinin noksan olduğunu iieri sürmüş ve bu arada bazı önerilerde bulunmuştur. Oda Başkanı Arif Delikanlı imzası ile yayınlanan bildiride şu hususlar önerilmekte ve bunlar yerine getirilmediği takdirde uy gulamanm başarılı olamıyaeağı ileri süriilmektedirt «(T) Kooptratifçiliğin kurultif, yönetim ve çalupna esaslarına ilis kin ilke ve strateji hükümet bildirisinde yeteri kadar açıklığa ka vuşturulamamışlır. Dejenere olmuş bir kooperatifçiliğin bugün de varlığı (özden ırak tutulmamalıdır. (5) Vergilendinnede yalnır vatandaşın vereceği beyana bağh kalınmamalıdır. Gerekli eğitimden geçirilmiş vergi komisyonlan bu beyanlar üzerinde düzeltmeler yapabiîmeli ve denge sağlanmahdır. Vergi beyanlan hukümetçe aynen kabul edıldiği takdirde, topraklarının kısa bir *ur« sonra kamulaştırüacağını düşünen büyük toprak fahipleri yüksek değerler bildireceklerdir. (S) Toprağmı reform hedeflerine uygun olarak işletmeyen çiftçi den verilen toprağın devlet tarafından kolaylıkla geri alınabilmesi için çiftçiye 5 yü süre ile tapu verilmemeli, yalnız topragını kullanma hakkı verilmelidir. Bu tedbir, ilk yıllarda üretimin azalmasını önleyici, aksine artmasını sağlayncı yönde bir etki yapacaktır. (i) Bugüne kadar yapılmif olan ve toprağın değerini arttıran her türlu kamu yatırunları kamulaîürılma bedeUerinden düfül melidir. (§) Kamulaştırma bedelleri 40 yıl süreyle ödenmeli ve ödemelerde devlet sanayi tabviUeri kul lanıljnalıdır. (i) Üretunin arttırılabilınesi için yatırımlara açık bir kredi ve bankacılık politikası izlenmelidir. (?) Toprak reformunun amaçlarından biri de elinde yeter toprağı hulunmayan ve hiç toprağı olmayan çiftçinin topraklandırılmasıdır. Bugünlcü kadastro <tapulama^ politikasının amacı ise elinde toprağı olsun veya olmasın zilyet olanlara devletin topragını tapulamaktır. Toprak reformu uygulaması başlayınca devlet. tapulama baslamadan önce kendi malı olan ve tapulama ile mülkiyeti ki?ilere verilen kendi topragını da parayla satın almak zorunda kalacaktır. Bu durum kamulaîtırma giderle rini son derece arttıracak ve top raktan beklenen üretim artışını sağlıyabilmek için gerekîi yatırım ların fi naıumanmı çok daraltacaktır. Toprağa sahip olsa bile işletme ve üretme olanaklarını bulamayan çiftçi topragını elden çıkaracaktır. Bu nedenlerle Medenf Kanunda ve daha önce veto edümi? olan 766 sayılı Tapulama Kanununda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar toprak dağıtım komisyonlan gibi tapulama ekipleri de çalışmalarını durdurmalı ve bu ekiplerdeki personelden arazi ver gilendirmesi çalışmalarında yalarlanmalıdır. (?) Hükümet açıklamasında 1961 den bu yana muvazaa kasdi ile yapılmı; olan mülkiyet ve zilyed liğin devir işlemlerinin toprak reformu yönünden dikkate alınmıyacağı, miras ve cebrî icra yolu ile yapılan el değiştirmelerin geçerli sayılacağı belirtilmek tedir. Toprağın hısım. akraba, eş dost ya da ağasının ekonomik tut saklığı altmdaki kişiler arasında bolüşülmesinin, bugünkü bukuk düzeni içinde muvazaalı olup olmadığını saptamak imkânsızdır. Bu nedenle, reform yönünden. 1980'dan bu yana yapılan devir ve bölünmeler kesinlikle geçersiz sayılmahdır. (?) Kamulaştırma ve toprakta üretim arttırılması için gerekli finansmanın hanjri kaynaktan sağ lanacağı hükümet açıklamasında aydınlığa kavusrurulmamıştır.» ANAYASA VE TASLAKDA KAMULAŞTIRMA Yiirürlükte olan Madde 38 Devlet ve kamu tnzel kisileri, kamu yarannid ferektirdiği hallerde, gerçek kar çtlıklaruu peşin ödemek şartıyIa özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallann, kanunda gnsİerilen esas ve usullere ıcöre, ta •uuaını veya kısmını kamulaştır Mays veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmay» yetldlidir. Çiftçinin topraklandmlman, •rmanlann devletleştirilraesl, ye nl orman yetiştirilnıexi ve iskân projelerinin gerçekleştinlmesi ataıaçlanyla kamulaştınlan toprak bedellerintn ödeme fekli kannnla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi önKÖrdügü halltrde, ödeme süresi on yılı aşaniitz. Bu takdirde, taksitler eşit »larak ödenir ve kanımla gftsterilen laiı haddine bağlamr. Kamulaştınian topraklan, • toprağı doğrudan doğruya inleten çiftçinin hakkanivetli ölçüler icerslnde geçinebilmesi için zanıri olan ve kanunla gö»terilen kısmımn ve küçik çMtçinin kamulaştınlan toprafinın bedcli herhalde pe?in ödenir. etirilmek istenen Madde M Devlet ve kamu tüzel kişileri. kamu yarartuın gerektirdiği hallerde, kar*,ılıklannı peşin örierafk şartıyU. özel mülkiyette htılunan taşınmaz ır.aJ ların, kanunda gösterilen esaa ve usullere göre. tamamını veya hir kısmını kamulaştırmay» reya bunlar nzerinde idari irtifaklar kurmaya yeıkilidir. ödenecek kar şılık. tasınmaz oıalın tamamımn kamulaftınlması halinde, o malın malikinln kananda costrrileoek u»nl ve şekle uygun olarak bildirecegi vrrgi değerini, kısmrn kamataftırmalarda da, vergi degerinin kamulaştınian kısma düşen miktarını a.«amat. Vergi değerinin, gerçek değerden fazla olmasi balinde ıdamıin, naksan göstFrilme^i halinde ise mal sahibinin kanun erreğince itiraz ve dava hakları saklıdır. Çiftçinin topraklandınlması, ormanların devletleştiriİBiesl, yeni orman yetistirilmesi. turiTnn ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanyla kamnlaıçtırı lan toprak bedcllerinin Sdeme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngnrdügii hallerde çiftçinin toprak lanrijrıhnasi. armanlann devletleştirilmesi ve yeni orman yetıştirilmesi için konulacak süre yirmi yıu, turizm ve iskân projrlerinin serçekleştirilmesi için de bu süre on yılı aşamaz. Bu tak' dirde. taksitler eşit olarak ödenir ve kanunl» gösterileo raiz haddine bağlamr. Kamulastınlan topraktan, o toprağı doğrndan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetlı ölçüler ıçfminde geçinehilmesi için »anı ri olan ve kanunla göjterilen kıs, mının ve küçük çiftçinin kamolastırılan toprağmın bedeli herhalde peşin ödeair.» Haftanın Yorumu Aldatmacadan gerçeğe doğru Özgen ACAR Târkiye'de, toprak refornm de niliaee, akla hemen, büyük toprak nüıiylerinia elindeki toprak ların alınarak, toprakus kiyliiye dağıtllmatı gelir. Yine bu kavramı pckçok kişl, Tıırkiye'de topraksiz hlç kintsenin kalmayaeaiı anlamında yrumlarlar. OyM. »«prak reformuadan bck lenen fayda, amae bu değildir. İjletllmeyen geuiş topraklann tanma Mkulmast, bunlarra topTakstzlara geçinmelerini sağlayacak ökiide dağıtılması, bu toprak parçalarının kaopcratifler halinde birleştirilmesi. moa>rn teknik •lanaklannın. kredilerin, gabrelerln, teknik uımanlarm bu kooperatillerin emrine verlterek nretlml arttırmaları. koopera«ae?me ile birlikte tarımsat sanayiinin kurulması, kooperatiflerin kamu ve özct sektör yanında ncüncu • »eUtör Kİbt E*çtmı«l«ri»m»lrri, s»n»vi ile hirliktc İJtihdam sorunona katkıda bnlunuhnası, gelir »rtışı ile keylülerin satın alma güçlerinin yiikselmesl TC sanayi için yeni pazarlar yaraiılması, tarımsal ya da tarıtnMİ 5anayi ürünlrrinin sanayiye sokulması, kooperatiflerin bölgenin toprak. iklim gibi kogullarına göre ekhni yapılacak gerçek üriinun jrçimi tamMiun bir bütündür. Bu arada toprakları kamulaştırılan büyük çiftçilerin eline geçecek paranın vanlıs yerlere yönelmesini önlemek iiztre sanayi alanına kaydınlmamnın teşviki de bu biitünün bir parçasıdır. Hem de ayrılmaz bir parçası... Bunlardan birinin ya da bir kaçuun eksik «Iması ya da yanlı; uyfulanması, toprak reformundan beklenen faydayı tıinı olarak ottadan kaldırır, patlayan balendan sadece arda iyiniyet kalır. Toprak reformunun tara anlamıyla yapılması demek, kalkınmanın gerceklejmesi demek de değildir. Kalkınma, sanayileşme ile ef anlamlı «Iduğuna göre tanmsal yella kalkınma olanak dısıdır. Ancak toprak reformu kalkınma için düzensiz olan kay nakları düzenlemek, toplumsal ve ekoBomik bozak yapıyı kalkınmaya göre yeniden kurmak, sanayiieşma ve dolayısıyle kalkınma için gerekli ortanu hazırlamak durumandadır. 1* yıllık bir aldınaazlık, vurdıun duymazlık, çesjtli politik çıkarlar nedeniyle toprak reformu Türkiye'de bufüne dek ger vrkleşemedi. Uzmanlara göre 1972 yılmda uygulamasına baslanacak bir toprak reformu 198t Mİınm sonunda tamamlanabilecektir. 19*1 Anayasaunda öngörülen vc daha sonra uygulama ile ilgili nlarak ilkeleri birinci ve ikinci heş yılhk kalkınma plânları ile tanıralanan toprak reformu kanuııu eğer o tarihte uygulanabilseydi, bugüne kadar herşey serçekleşebilecekti. Bu gerçckJeşme isc Türkiye'de son beş Mİdır daha fazla göriilen çeşit)i toplumsal. ekonomik ve politik huzursuzlukları önlemi; ve bugiuıkü dar beğaza gellnmemiş olunacaktı. Koalisyon hiikiimetlerinin henıcn hemeıı her Tarını Bakanı ya da AP hükiimetlerinin Tarım Bakanları yıllarca «Toprak rcformunu yapacağız», «Top:sk reformunu değil tarım reformunu gerçekleştireceğiz', <Ha tasarı Bakanlar Kurulunda görüşülür. ha Meclise geliyor, geld:> gibi atlatmaca. aldatuıaca ve kandırmacalarla Tiıtk kamuoyu 10 yıl boyunca oyalandı, durdu... F.ıim hükiimeti. ekonomik ve toplumsal alanda Türkiye'nin temet sorunlarını toprak reformuîia bağlamak vp bunu gerçeklcştirmck kararında görülüyor. Bu cabaların bugün için samimi ve grrcek olduğu anlaşılıyor. lyi niy»tle hazırlanmış ilke ve strateji gcrtifimiz hafta sonıında kamuoyuna açıklandı. Bunun cğri yeya doğru tarafları olahilir. Öniimüzdeki günlerde ön tedbirler kanun tasani) ile bir. likte bu alanda yeni tartışmaların çıkması üzerine bu belgenin (Arkası 7. sayfada Büyük toproklar aile ÇİFTÇİ AİLELERİNE DÜŞEN ORTALAMA İŞLETME ARAZISİ GENIŞLİOİ (DEKAR) Islftme geniııligi <dk.) Bir aileye düşen ortalama isletme aratisinin genisliği (dk.) 23,09 72.68 190.32 1256.M 76.95 Işletme fayısının »enel isletme aavısına nisbeti Tflıde 61.1 21,» 14,5 1,5 lOfl.O ailere difen •rtalama laletme araıitiıda teninligi <dk.) 19,13 7142 174.09 1458.2A 55^« Bir Ifletme «ayısının, genel i*let«e •ayiüina niabeti Tütde 88 8 18,1 12.6 0,5 100,0 Tam uygulama sağlanırsa 9 vılda sonııç alınacak ANKARA, (Cumhuriyft Bfirosu) Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından yapılan incelemelere göre toprak reformu uygulamssına 1972 yılınd» baçlsndıgı takdirde, en geç 19B0 yılının sonuna kadar bu reform gerçekleştirilmiş olacaktır. llgililer, bu tahmlnl yaparken, 6tekîüfkelerde"y»pılan uygT.ılama sonıf^larf' ile Turkiye'delii kd^ullan ve yapılmak isterülen değişikliklerin tam olarak uygulanacağı noktasından hareket etmi?lerdir. llgililer, önce toprak refonnunun ilke ve stratejisini saptamışlar ve geçen hafta içinde bunlar Başbakan Yardımcısı Atilla Karaosmanoğlu taralından açıklanmıştır. Ağustos ayının başmda Bakanlar Kurulu «toprak reformu ön trdhirlrr kanunu tassmsD.ni görüşerek aynı ay içinde parlâmentoya sevkedecektir. Bundan sonra Kasım ayında da toprak reformu kanun tasansı parlâmentoya sunuîacaktır. Ana kanun 1972 yılmda yürürlüğe konulacağından, bu tarihten önce, ön tedbirler kanunu ile gerekli hukukl ve istatistiki dayanaklar çeşirli kanallarla ve bu arada bildirimlerle hazırlanacaktır. Bundan sonra bu dayanaklara göre toprak reformu 1972 yılında uygulamaya konulacaktır. Kamulaşünna, dağıtım, kooperatifleşme ve bunlann çeşitli tanmsal ve ekonomik kaynaklarla desteklenmesi işine gelinecek ve bu iş en az 5 yıl ve en fazl» 10 yıl içinde tamamlanacaktır. Uzmanlara göre parlamentoda kanun tasanlannda önemli değişiklikler yapılmadığı ve kurulacak örgilt görevini uygulamada tam olarak yaptıgı takdirde 1980 yılı sonunda toprak reformu gerçelcleştirümiş olacaktır. 1 S0 51 100 101 500 501 ve daha biiyCk Ortalama arasındo bolunuyor ANKARA, (Cumtauriyet Büroeu) ö t e yandan, 1000 dekârdan rukan toprak sahiplerinin vogunlaştıgı iller, genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu böleesindedir. 1961 rakamlarına göre, bu olçü üzerirde Urfa'da 487, Diyarbakır'da 392. Adana'da 380, Konya'da 185. Ankara'da 102, Kskişehir'de 17(î ve Hatay'da 121 aile bulunmaktavdı Bundan son ra vapılan 1968 incelemesinde yukarıdaki tabloyu dogrular nitelikte toprak bölünmesi jprülmüsrür. ; i C ' toprak teknisyenlerlnden istenen bilgiler Üzerine hazırlaııan bu arastırmaya göre 1961 yılında UHto dekârdan fazla topraklar üzerinde caıısan ve ımhibi olan aile • çiftUk sayısı I 3397 iken. 1968'da bu sayı 3989 a yükselmiştir. Bu konuda hazırlanan bir tablo şöyledir: Arad eenişliği (Dk; 19C1 1 W W 1000 125U arası 936 124« 1251 1500 » 5U7 544 1501 1750 » 1 1 1 3 14!) 1751 2000 » 477 567 2001 2500 » 265 283 2501 3«)0 > 321 3:56 3001 3500 » 98 117 3501 4000 » 164 169 4001 450ü » 43 .% 4501 5000 » 152 172 SOOO'den yukan 331 340 T o p l a m 3397 3W89 Vukandaki tabloda da grtrüldügü üzere, toprak reformu yapılacağı haberlen üzerine at!« sayısında artış olmuştur. Ancak. toprak sınırlı olduğu için bu artıs toprak reformu haberleri üzerine toprakların aile yakınları arasında böliindüjı: iddialnrını doğrulayıcı bir belge olarak verilmektedir. İŞLETME GENİŞÜKLERİNE GÖRE ÇİFTÇİ AİLELERİNİN BÖLÜNÜŞÜ 1 Isletme genişligi (Dekar) 1 100 dk. 101 ve daha büyük Toplam Aileler sayıgı 2122200 405600 2527800 S i 2 ı ı l ı Yüıde 39,3 60.7 1M.I 1 9 « I d i k 1e r i Yüzde Hektar 84.0 16.0 100.0 7637880 11814060 19451946 tştedikltri saha Aileler Yürde Yttıde Hektar »ayısı 2694020 406927 31HM7 86,9 13,1 1N.9 8074703 9068074 1142;: 47,1 52.9 100,8 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak reformunun açıklanan ilke ve stratejisine ilişkin «1S61 Anayasasından sonra muvazaa kaydı ile devredilmiş topraklar» konusunda, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda önemli bir değişikligin yapılacagı anlaşılmaktadır. Agustos ayı başmda Bakanlar Kurulunda göriişülmesine başlanacak olan toprak reformu ön tedbirler kanun tasansında «muvazaa kasdf» kelimelerinin çıkanlarak, «1961 Anayasasından sonra beşinci dereceye kadar devredilen topıaklar» kavramının konulacağı ileri siirülmektedir. Toprak Reformu Komisyonunda görevli hukukçulara göre «muvazaa kasdi» ni saptamak güç oldugu gibi, kavramm daha Müvazaalı satışlar için yeni tedbir getiriliYor geniş tutulması, toprak reformundan beklenen faydalardan bırisinin önemini arttıracaktır. Hukukçular, 1961 Anayasasından scnra akrabalık ilişkislnden 5 inci dereceye kadar topraklarım devredenler. getirilmekte olan bildirim ilkesine göre kolaylıkla saptanabilecek ve bunlar toprak reformunun kamulaştırma ilkesinin kapsamına aiınabilecektir. «Muvazaa kasdi» kavTami uygulandığı takdirde. kamulaştırılacak toprak'.arm genişligi çok daralacak ve büyük bir ihtimalle hiç bir muvazaa olayı saptanamayacaktır. Bu durum da toprak reformunun kamulaştırma amacına aykırı bir uygulamavı ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, açıklanan şekliyle «muvazaa kasdi» kavrammm ye 1961 Anayasasınm kabulu r* ardından da beş yıllık kalkınma plânları tle toprak reformunun öngöriilmesi üzerine, elinde büyük ölçüde genış topraklar bulunan ki^ilerin bunlan yakmlarma devredip, kamulaştırma hükmünün dışında kalma konusunda çaba gösterclîklerı ileri sürülmüs ve bu konuda bir araştırma yapılmıçtır. Gerçek ciurum ön tedbirler tasarısının kaaualaşması ila verilecek İ5ikiı. rimlerden sonra daha iyi arıla terli ve bilimsel nitelikte olmadığı uzmanlar tarafından hükümete bildırilmistır. Bakanlar Kurulunun ön tedbiriyle kanun tasarısını görüşürken, uzmanların önerdlklerl yönde bir deglşiklijb dikkate alması sözkonusudur. Uzmaııların ftnerdıkleri yönde bir degişiklik vapılacak olursa, toprak sahiplerıne bugtınkü topraklan ile 1961 vılındaki topraklarmın veıi ve genişliSi sorulacak, aradaki fark kanunun kamulaşttrma hükmü kapsamına ahnacaktır. Kamulastırmada ödenecek tazminat ise 1961'deki toprak sahibine değil de devredilen kişiye ödenecektir. Bu kamulasurmada ölçii, ilk toprak sabıbi ile akrabalık ilışkisi beşinci dereceye kadar olan kişiler için geçerli olacaktır. Toprak Reformunun finansmanı 3 kaynaktan karşılanacak ANK.\KA. (Cumhuriyet Bürosu) Toprak reformunun gerçeklestirilmesınde zorunlu olan finansmanın üç kaynaktan karşılanacağı öğrenilmiştir. tlgililere şöyledır: göre bu kaynaklar Tarım Bakanlığından TOKAT BAHÇE KÜLTÜKLERİ VE ZtRAAT MESLEK UKtLO MtDÜRLtGÜNÜTS; 1 Tokmt Bahçe Kültürlerl Te Ziraat Meslek Okulu MUdürlö| ü A.G. ve O.G. Elektrik şebekesi lşı 2490 Sayılı Kanun bükünv lenne göre kapalı zari usuliyle eksiltmeye konuuuuştur. 2 Işin keşil öedelj 153.013.10 TL. dır. I Eksütrae Tokat Bahçe Ktiltürlen îstasyonu ve Ziraat Meslek Okulu Müdürlüfü ihale komisyonunda 10^.1971 salı günü saat 11.00'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesı ve öiğer evraklar Ziraat Mesle» Okulu Müdürlüğünde görülebllir. 5 Eksilöneye glrebilmek için lsteklUerln; a) 8.900.66 T.L. geçtct temlnatıru. b) 1971 yılına ait ticaret odası beigesınl, c) Müracaat dllekçeleriyle birlikte vereceklerl (Eksiltrne şartnamesinde beürtilen ve usulüne göre hazırianjnış olan» plân ve teçhizat beyannamesınl, teknik personel beyannamesıni, taanhüt beyannamesınl, lşln keşif bedell fcadar ve aynı nitelikte ıs yaptığına dair tş bitlrme belgesiru teklil mektuplan tle birlikte zarfa koymalan lazundır. 6 Istekliler teklil mektupianm 10.8.1971 salı günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında îhals Komisyonu Baskanlığına vereceklerdir. 7 Tokat Bayındırlık Müdürlüğünden almacafc yeterük belgesi son müracaat tarihl 6.8.1971 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vâiu gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur, ( B a s ı n : 18321/6425) VEFAT Sendıkamız kuruculanndan Yüksek Mühendis YEFAT Halit Doğan'm d*|erli *si, Kaya, Türkin, Neclâ Alparslan'ın kıymetli valideleri ve Yavuz Altun'un kayınvalideleri Tahsin GÜNEL anî bir rahatsızlık sonucu 28 Temmuz 1971 günü vefat etmiş ve cenazesi 29 Temmuz 1971 günü Zincirlikuyu'daki aile kabristanında ebedî istirahatgâhma tevdi edilmiştir. Merhuma Cenabı Haktan rahmet diler; kederli ailesine başsağlığı temenni ederiz. Çimento Müstahsilleri İşverenlerl Sendikası Poyrazlar: 1906/6441 Kamulastırmada değer kavramı heniiz açıklığa kavuşmadı ANKARA. (Cumbnriyet Bürosu) Belirli ölçülerin üzerindeki top raklann karnulaştırmalan i'.e ilgili süre ve ölçüler konusunda tartışmalar devam etmektedir. 1961 anayasasma göre. kamulaş tınnada ödeme süresi 10 yıl ve sserçek dr*er ölçüsü getirilmis. ancak yapılması düşünülen anayasa değı^ikliğin ilk taslafmda süre 20 yıla ve ölçü de «verg! değeri» olarak önerilmiştir. Son yapılan ikinci taslakta ise süre yine 20 yıl olarak öngöriilmüş, ancak ölçü «vergi değeri Rerçek değerden farklı ise mükellefe itiraz hakkı»m verecek şekilde de*:1?»!. rilmiştir. Bu duramun harine aleyhine olacağı ve toprak refnrmundan beklenen faydayı yok edeceği görüşü uamanlarca ilen sürülmektedir. Öte yandan, toprak reformu vapan öteki ülkelerden bazılannda bu konudaki uygulama şöyle öze; lenmektedir: Mısır: 40 yıl vâde. yözrie 1.S faiz ve ödeme fekli kira nedelinin 10 katı. Suriye: 40 yıl vâde yiizde 1.5 faizli. bono ndenıe «rkli komisyonlarca tesbit. Japonya: Ti TII vâde. yüzde 3.(>ö faizli boııo. M. Çin: Gayrisafi hasılânın 3.5 katı deger olarak kabnl edilmektedir. İtalya: 35 vil vâde. vüzde 5 taizli bono, Sdeme şekli vergi deferi, Tnnanistan: 20 yıl vâde yfizde 6 faiz. Türkiye: ÇSftçiyi topraklandır m» kantınnnda ÎO yıl vide yüzdr 4 faiz önförülmiistiir. 1 Tanmsal vergiler, 2 Kamulaştınldıktan sonra dağnılacak arazi için alınaca* paıttlar. 3 BUtçeye konulacak ödenekler. llgililer bugüne kadar çok az gelir elde edilen tarım sektöründe gerçek bir vergi uygulamasıns geçıleceği ve bunun ıkl yönde olacagını lfade etmektedirler. Birincisi arazi vergisi. ikjncisi ise tanmsal gelirlerin vergilendirilmesidir. Bu iki kaynaktan yılda ortalama 2 • 2 3 milyar liralıic bir versinin tahsil edileeeği hesaplamnıstır. tkincl kavnak, kamulaştîniacak topraklar. topraksız köylü aile ve işletmelenns dasnüuken. bım lardan toprağın bPdel: işletmelerine değîn topra*:n becie'.i taksitlerle alınaoaktır. Başlangıçta bu kaynalîtan herhansı bir ;eliT «atîanması beklenmemektedjr. Birkaç yıl sonra bu alandan saSlanacak gelirin hemen ftemen yılda. fcamulastırma için ödeneceîî bedele vakın olacagi başlançıç yıllannda ise versüendirmeden sağlanacak 2 • 2,5 milvar üra ile üçüncü kaynagın kullanılması plânlanmiîtjr. Üçüncü kaynak ise her yı! bütçeye kontılacak öd»nps!prdır. Bu kaynak. bütçenm gehr o'.anakları ile sınırlı olacakfır. FATMA DOĞAN Hakkın Fahmetine kavusnıustur. Cenazesi 29.7.1971 günü Hacıbayram Camiinden ögle r.amazuu müteakip kaldırılmıstır. Sayın dost ve akrabalara duyurulur. H*riî: 1637 6442 Ordu Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden 65.203, lira tceşif bedelli EnstitOmüze ait portatif trarakalara yer değiîtirilmesi ve Okul binalarmın onarımı kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatj 4510.15 lira olup lhalesi 9 Ağustos 1971 Cuma günfl saat 15.00 de okulda yapılacaktır. İhaleye Rireceklerin ihale gönunden t3c gun evvel Valiliğe verecekleri dilekce ile aynı keşif bedelli işi bir defada yaptığım tevsık eder belge Ue Bayındırlık Müdürîüğönden yeterlik belgesi alarak ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarmı 1971 vizell Ticaret Odası vesikası geçici teminat makbuzu ve yeterlik belgesini usıılunde zarflıyarak Komisyon Başkanhğma vermeler! ^arttır. Postada •ftki jtecikmeler dikkate alıntnıyacaktır. Şartnamesi her gun Okul MfidfirlüğHnde görfllebilir. Duyurulur. YEFAT Dul Bayan Mari Findıklıysn. Bav ve Bayan Karol Mıs'tınhaımı Bav v« Bavsn Arto Benon \t e\'lâd] ı p n i s l ssveıli esi. vefçnler^ vp daviları YETVART FINDIKLlYAN'ın velat etlıcln) leessurie o:idirir leı Ctnaze meıasınii (Bug'JnKuı Cuma 30 Temmuz 1971 «aat 13.30 da Beynglu Bal'kcazaı Üc Hnran Ermeni kIiK*sinde icra olunacaktır. Beıidv.n Tel: «4 12 29 5 | «3 S0 Ordu Sanat Ensütuıu Bajmühendısüğinden olarak çıkmıîttr. Düzeltiric. (Basın: 18325/6424) İlâncıhk: 4100/6'i3'( NOTÎ 21 ve 24/7/1971 tarihli nushalanmızda bajUk «ebv«B î l â n c ı h k : 4341 6438
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle