09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Temmuz 1971 CUMHURİYET: SATFA ÜÇ Ingiltere libya'yı Birleşmiş Millellere şikâyelelli Mısır Savaş Bakanı: "İsrail ile savaş j yaklaşıyor;, NEW TORK, (a*. İ J H A ) îngiltere hükümeti, hava korsanlığı yapan ve Ingiltere Jjenizleraşm Havayollarma (BOAC) aıt bir yolcu uçağını zorla Bingazi Havaalanına inmeğe mecbur ederek içinde bulunan iki Sudanlı siyasiyi indiren Libya'yı BM Teşkilâtına sikâyet etmiştir. Îngiltere'nin BM nezdindeki heyetine baskanlık etmekte olan sir Colin Crowe, Genel Sekreter UThant'a konu ile ilgili olarak gönderdiği mektupta, «Olayın vlnslararası alanda vahim sonnçlar doğarabileceğini» ifade etmiştir. Sir Crowe, Ingiltere hükümetinin, Libya hükümetinin davramşının «Affedilmeı» olduğu göruşüne sahip olduğunu belirt * tikten sonra, hükümetinin, ileride diğer ilgili organlar nez. dinde gerekli teşebbüslerde bu. lunma hakkını saklı tuttuğunu ifade etmiştir. MOSKOVA öte yandan Sovyetler Birliği, Sudan'daki komunistlerin idam edılmesiyle ilgili kızgınlık kampanyasım dün sertleştlrmiştir. Sovyet gazeteleri, protesto ve birtakım kararlar yayınlamış bu arada da Asya, Afrika ve Lâtin Amerıkalı öğrencilerden bir grup da Sudan Elçiliğinde protesto gösterisi düzenlemiştir. Resmî Tass Ajansı, Leningrad' dan Azerbaycan'a kadar fabrika işçılerinm Sudan'a karşı sert tedbirler alınmasını iste. yen toplantılar düzenlediklerini bildirmiştir. Tass, «Sovyet halkı kanlı misilleme hareketlerine bir son vcrilmesini istemektedir» de. miştir. Moskovâ Sudan'a karşı tutumunu sertleştirdi Ingiltere Malta'daki masraflarına NATO'nun kaulmasım istedi ERGUN BALCI I Apollo15 astronotlan Scott ye lrwln Ay"a iniş aracından yüzeye lndiy OlOSU *~ riiecek otomobile gerekli olan gereçjdeneme araçlan vc ofcsijen tüplerini yerleştlrmişlerdir. Astronotlar bn otoyla Ay'da jezecekler ve bilimsel araştırmalar yapacaklardır. Temsili resim; astronotlann Ay otosuyla gerintllerini gösteriyor. Tutumunu sertleştirdi KAHtRE, (THA) Mısır Savaş Bakam General Muhammed Sadık, tsrail ile ikinci bir »a. vaş için vaktin yaklaşmakta olduğunu söylemiş ve «Savas ba* ladıktan sonra İsrail'e hazırla. dığımu yeni aakeri «ürpriılerimiıi görtereeeği»» demiştir. Süveys cephesindeki askeri birlikteri ziyaret ederek bir konuşma yapan Savaş Bakam, Mısır'ın Ortadoğuda barışçı bir çözüm yoluna varabilmek için büyük çabalar harcadığını iddia etmiş, «Artık topraklanmm kur tarmaktan baaka yapacak şey kalmadı. Savaşacağımız günler yaklafiyor» demiştir. Uzay gemisini bu Astronotlar seferde bu gece subastı Falcoîv'un HOÜSTON, A.A. Apollo15 astronotları Scott ile lrvın, Türkiye saatiyle bu gece yansını 15 dakıka geçe Ay kabini «Folcon» un (Dogan) içinde Ay'a konacaklardır. Bu arada astronotlar önceki gece bır tehlıke daha atlatmıslar ve ApoUo15'te bir «sn anzası» beürmıştir. Apollo15'ın Turkiye saatiyle bu sabah 06.36 da, dünyamızın çekim alanından çıkıp Ay*ın çekim alanına girmesinden takri1 ben iki saat önce, aracın içme ı suyu ansızm su sızdırmaya baç ; larnıstır. Bu sıralarda uykuya çekilme. ye hazırlanan astronotlar, kabin | içine su dolması Uzerine alel 1 acele isi «rnnslnk tamirciliğine» j dökerek ellerine aldıklan âletIerle sızıntı yapan vanayı sıkıftırmışlardır. Aracın su tankından su musluğuna "M»icn boruda meydana gelen sızma, ilk baslarda kaptan pilot David Scotfu bir hay li heyecanlandırmıştır. Basınçh suyun büyük bir hızla kabin içine dolması karşısında derhal Houston uzay merkezinı arayanî Scott, gerekli direktıfleri aldıktan sonra arkadaşlan Ue beraber on dakika içinde ânzayi gidermiştir. Apolla 15 dertten kurtulamıyor BRÜKSEL, (»J».) Ingiltere' nin NATO nezdindeki büyükelçisi Sir Edward Pack, Malta'daki Ingiliz tesislerinin masraflannın NATO ülkeleri tarafmdan ortaklaşa paylaşümasını teklif etmiştir. NATO Daimi Konseyi toplantısında bu teklifi ortaya atan Ingüiz delegesi, Malta'nın stratejik önemini anlatmış ve NATO'nun Akdeniz'deki çıkarlannın, bu tesisleri elde bulundurmak suretiyle korunabileceğini söylemiştir. NATO Daimi Konseyi, bu tek lifi, önümüzdeki hafta içinde yapacağı ilk toplantısında görüşecektir. Malta'nm yeni SosyaUst Başbakanı Dom Mintoff, îngüiz tesislerinin varlığına göz yummak için yılda Ingiltere'den 30 milyon sterlin talep etmiştir. Ancak tngiltere, bu teklifi aşırı bularak reddetmişür. Sudan ve Arap dünyası aşkan Nâsır'ın ölümündcn sonra Arap dunyasında başlavan çalkantı, Sudan'daki son olaylar ile doruğnna erişmis, dünya kamu oynnun gozleri önüne serilnüstir. Mtsır'da Enver Sedat'ın sağa kayarken, Ürdün'de gerillalann Hüseyin tarafmdan ezilmeleri, Suriye'de Hahz Esat'm Orta Doğu'da daha çekingen politika izleyerek bu olgnya seyirci kabnası, Irak'ın Arap dunyasında yalnızlığı, Fastaki darbe teşebbüsü ve nihayet Sudan'daki darbe ve karsı darbe bu çalkantmın belirülerl olarak ortada durmaktadır. Bu arada Reis'in güçlü kisiliği ile bir dereceye kadar örtmeyi basardığı Arap dünyasmdaki celişkl ve a j n hklan da son olaylarla su yütüne çıkmıştı. Nitekim Libya Hdert Kaddafi. Fastaki darbecileri heyecanla desteklerken, Arap KralU n ve Cezayir Başkanı Bumedyen, Kral Hasan'a geçmiş olson demişler, ölümden kurtulmasını kotlamışlardır. Ote yandan ürdün'de Huseyin'in gerillalara karşı giristiği harekâtı Enver Sedat gayet sert bir biçimde kınadığı halde, Suriye olaylara sadece seyirci kalmakla yetinmiştir. Nihayet Enver Sedatta, Albay Kad dafi Sudan'da General Nimeyri'nin tekrar başa geçmesi için cabalarken, Nimeyri'yi de^ren Bmbası AlAta'nm kısa omürifi reJimini ilk tanıyan devlet Irak obnustnr. B THo, 5 yıllık yeni bir dönem için daha Cnmhurfaaşkanı secilivor BELGRAD, (aa.) tkinci Dün ya Savaşmdan beri Yugoslavya' nın başında bulunan Mareşal Jesip Broz Tito, Yugoslav Parlâmentosunun bugünkU toplantısında, be? yıllık yeni bir dönem İçin daha Cumhurbaşkanlığına getirilecektir. Yeni Pederal slsteme göre, Tito bugünkU oylamadan sonra 22 kişilik Başkanlık Konseyinin Başkanı olacak ve siyaset sahnesinden çekilmesinden sonra da, bütün yetkt ve görevlerini bu konseye devredecektir. Tito, ülkedeki bütün temsili organlar ve sosyal ve siyasî kurıluşlar tarafmdan Başkaniığa oy birliği ile «tek aday» gostenlmiştir. Bu bakımdan bugünkü oylama, tamamen bir formalıteden ibaret kalacaktır. Aslmda, Sudan'daki gellshnlerin incelenmesi Arap dünyasınm bazı sorunlanna da bir noktada ışık tntabileeek niteliktedir. 15 milyon nüfusuna rağmen 2 milyon metrekareye yaklasan yüzölçümn ile Afrika'nın en büyük ülkesi olan Sudan. Arap dünyası ile siyah Afrika arasında bir köprii olmasmdan ötürii büyük stratejik önemi olan bir memlekettir. Ülkede komUnistlerin Işbasma eelmesi, Akdeniz ve Doğn Afrika'daki knvvet dengesinl genlş ölçüde etkileyebilirdi. 1899 yılında tngiliz himayesine giren Sudan, Mısıria birlikte Londra tarafmdan yönetilmeye baslanmıs ve 1956 yılında bağımsızlığma kavusmuştur. Ne var ki. ornn süre sömürce yönetimi altında yaşayan Afrika'nnt tüm diğer devletlerf gibi. bu gene iilke de bağım<ızlıktan sonra huznra kavnsamamıf ve 15 yıl içinde üç hiikiimet darbesi yapılmıştir. Öte yandan giineydekl Hristiyan Afrikalılarla kuzeydeki Müslüman Araplar arasuıda yıllardır süreeelen kanlı iç savag da ülkenin zaten güçsüi olan ekonomisinl bütün bütiine sarsmış, memleket buhrandan buh rana yuvarlanmıstır. Nimeyri Bu kansık durumda 1K9 yılnda bir darbe ile i? basma gelen General Nimeyri, tüm çabalanna rağmen güneydeki isyan hareketini bastıramamıs. ülke hunıra kavusamamıstır. Bu olaşnnu iktisadî sorunlann ağırlığı da eklenince, komunistlerin muhaiefeti artmış, aradaki sürtüşme büyümiistür. Bunun üzerine General, komünistlere karsı açıkça cephe almış ve geçen Kasun aymda Komünist Partisini kanun dısı ilân etmiştir. Öte yandan dıs politika konusunda da. Nimeyri ile komunistler arasında büyük göriiş aynlıkları olduğu ortaya çikmıştır Generalin Libya ve Mısır ile Arap Federasyonuna yaklasma eğilimine. komunistler ve böyle bir federasyonun içinde eriyeceklerinden korkan güneydeki len ciler. sert tepkl göstermlşler ve Nhnevri. federasyona katılmamif. tır. (Karşı darbeden sonra Hartum. federasyona gireceğini açıklamıştır.) Böyletre Arap dünyasma yaklasmak isteyen Nimeyri lle, Libya ve MısırMakl devrimd fakat antikomfinlst yönetlmlere antiparl duyan ve sivah Afrika'ya acılan bir politika izlenmesinl isteyen Sudan komünistleri arasındaki gerginlik doruğuna erijmi« v* son olaylara ortam hazırlannuştır. içinde Ay'a iniyorlar İmkân yok General Sadık, Amerika'nm yardımı olmadan îsrail'in Arap topraklanm eline geçirmesine imkân bulunmadığım söylemiş, «Fakat «Ue söı veriyorum ki, disman, Mısır'ın içlerine yapa. eajjı baıkınların, fabrikalara, köylere, vivil balka karsı girişeoeği Mldınlann on misli ce. vabını alacaktır. Tapacağınuı •avacta tsrail'e aklından geçme. yen feyleri göftereceğiu demiştir. ABD bütçesî 25,2 milyar do/ar açık verdı WASHtNGTON, (a a) ABD bütçesüıin 1971 mall yılı içinde 23^ milyar dolar (345 milyar TL.) açık ,veçdi«t ye , bu açıgış^Jkipci Dtaiya Savaşmdan bu yank kaydedüen en büyük açıklardan ikincisi olduğu önceki gece Maliye Bakanhğı taraiından açıklanmıştır. Amerikan bütçesl şlmdiys kadar en fazla 1968 mall yüında, Başkan Johnson'm yönetimi sırasında 252 milyar dolar «çık vermiş ve bir rekor lormıştı. Maliye Bakam John Conally is« bu yılld durumun, Amerikada lşsizliği önlemek üzere girişilmiş yatınmlann bir sonucu olduğunu söylemiş, «Biz açık vermemek için gerekli yatınmlan yapmasaydık, işsiz sayısı bir çığ gibi büyüyecekti» demiştir. Bu arada resml makamlara göre, halen uygulanmakta olan 1972 mali yıh btitçesi de açık vermektedir. Yeni bütçe, 29 günlük uygulama sonunda 11,6 milyar dolar açık vermişür. Siyasî kaynaklara göra. Sisco, Orta Doğu'da ancak sihirbazlıkla başarı elde edebilir TEL AVtV, (THA) BuradaM siyasî kaynaklara göre, Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Jo seph Sisco, îsrail yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Ortadoğu için bir ara anlaşmasının üıtimal lerini ancak sihirbazhk yaptığı sürece ayakta tutabilecektir. Sisco, Tel Aviv'e Çarşamba pünü öğleden sonra varmıştır. Bn arada gene aynı kaynaklara göre SiseCnun bir anlaşma için Amerika'dan yeni tekliflerle gelıp gelmediğini yetkililer bile bilmemektedir. Bir yetkili, «Sisco ancak sihirbazlık ettiği takdirde görüşmeleri girdiği çıkmazdan kurtarabilir» denüştir. öte yandan îsrail televizyonu da, Sisco'nun başkan Nison'dan Başbakan Golda Meir'e bir mesa] getirdiğini bildimüş, ancak avnntıya kaçmamıştır. Bayan Golda Meir ise Çarşamba günü parlâmentoda yaptığı konuşmasında, îsrail'in. Sisco' nun sözlerinl dinlemeye istekli olduğunu söylemiş. buna karşıhk onu da îsrail yetkilılerinin sözlerini dinlemesi gereğınden söz etmiştir. Takma kalb ve akciğerli hastanın dunımu 'rfiye gidiyor CAPE TOWN, (THA) Groote Schuur bastanesi yetkililerinin bildirdiklerine göre, Dr. Bamard'ın takma kalp ve akci*er taktığı hasta Andrian Herbert'in sağkk durumu iyiye doğru gitmektedir. Çarşamba gecesi Herbert, solunum güçlüğU çekmeye başlamış ve devamlı olarak öksürmüştür. Bunun üstüne hastane yetkilUeri, hastanın nefesini güç lendirmek için tedavi uygulamışlardır. Şimdilik yetkiülerden yapılan açıklamaya göre, hastanın akciğer ve kalbi normal olarak işlemektedir. Dün kahvaltıda Herbert'e ağızdan gıda verilmiştir. Sonuç Nimeyri'nin tekrar iktidara gelmestnden en çok memnnniak dnyanlardan birisi. siiphesiz Libya'nm genç lideri Albay Kaddafi'dir. Nâsır'm ölümünden sonra Arap birliği tezinin en büyük savunncusu olarak ortaya atılan ve dlnsel inanclarına çok hağlı olan 'Kaddafi. komfinizmi, trerreklejmeshi) diledlğ) Arap birTiğinin büyük düsmanı olarak eormekte ve bu doktrfaıe karsı siddetli tepkl %östermektedir. Kaddafi için sosvalizm rNâsır için de olduğu gibi) bir amaç değil, fakat Arap milliyetçiliğine ve Arap birliğine yolaçan bir aractir. Nâsır'm devrimi, Arap dünyasma nlus bilinci ile gunınınu aşılamak ve Batı emperyalizmtnin egemenUgml krrmak yolunda atılmıs büyük bir adımdı. Nâsrr bu adımı atarken Ister L«tetnez Sovyetler Birliğine yanasmıs ve Batmm kestiğl İktisadî yardımı Doğuda aramıştı. Bu ise Rusya'nm bölgeye sızmasına yol açmıs ve Arap dünyası Batı egemenllği yerine Sovyet egeroenliii tehlikesi ile karşı karsıya kalmıştı. tşte bu tehlikeye karsı bir savunma aracı olarak Arap sosyalizmi, komünizme karşı tepki nlteliğinde ve devrimd milliyetçl yönde gellşmlstir. Nitekim Nâsır, bir yandan Moskova Ue dostluğunu sürdüriirken, öte yandan da Mısır'da komünistlere karşı amansiı bir kampanya açmıştı. Aynı biçimde Kaddafi de. Fas Kralı Hasan'm gerid rejimine kar«i yapılan darbe teşebbüsünün en ateşli destekleyicisi olarak ortaya atılırken, iki hafta sonra Sudan'da aşın sol kanadın yaptığı darbeye karsı cephe almakta tereddüt etmemiştir. Çünkii Ikisi de fgerek Fas'taki gerici rejim, gerekse aşın sol), Arap birliği ve devrimd Arap milliyetçiiiği için bir tehlikedir ve ikisinin de ezilmesi gerekir. Nimeyri'nin zaferinden bfiyük memnunluk dnyan bir baska Hder de şüpbesiz ki, Mısır Başkanı Enver Sedat'tır. Halen kendl ülkesinde komünistlere karşı temizleme kampanyası ile uğrasan Sedat, güneyinde bir kotnünist rejimin kurulmasuıi hiçbir zaman ta> temezdi. Aynca Sudan'ın Arap Federasyonuna girmesinin önünda dikilen büyük engel de ortadân kalkmıs ve Nimeyri, federasyona kablmıştır. Suriye ile Mısır arasındaki yakmlaşma ve Arap Federasyononnn kurulması ile bolgede yalnız kalan Irak ise, önderliğhıi kıskandığı Enver Sedat'a ve federasyona bir darbe olur duşüncesi Ue Ihtilâl hükümetini derhal tanımakta tereddüt etmemişti. Oysa Nlmeyr'nin zaferi Ue Bagdat Arap dünyasmda bütün bürüne yalnıı kalmtsrır. Öte yandan, Nimeyri'nin tekrar başa gelmesi, Sovyetler Bteliğine muhakkak ki ağır bir darbe indirtnistlr. Nitekim Moskova, Sudan'daki idamlan sert bir biçimde kmamıştu. Ama unutulmamalıdır ki. Sudan'da komunistlerin zaferi de Rusya'yı gayet güç bir durumda bırakacaktı. Çünkü Moskova bir yandan Mjsn ile dostluğunu sürdüriirken, öte yandan da Enver Sedat'ın büyük antipati duyduğn Sudan'daki komünist rejim] desteklemek zorunda kalacak, Arap dünyasmdaki prestiji genis ölçüde cedelenecekti. Kremlin böyle bir riskl göz« alamadığmdan, Arap ülkelerindeki komünistlere, hükümetlerie isbirliği yapmalannı tavsiye etmektedir. Ama, Rusya'nm milyarlarca Uralık yatınro yaptığı Mıstr*m Sudan'daki darbeye karşı böylesine sert tepkl göstermesl de Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinin Ud devin de etki alanına girmek istemediklerini göstermesl bakımmdan Uginçtir. Zaten en doğrusu da ba değil mîdir?... Sudan çıkmış balık Ârıza, içme suyu sisteminin klorlama ameliyesi sırasmda baş göstermiştir. Astronotlar, vanayı sıkıştırdıktan sonra ışı şakaya dökerek «sudan çıkmış balığa» döndüklerini ve elde havlu, kurulanmakta olduklannı söylemişlerdir. Daha önceleri, bir motor ânzası ile uğraşmaya mecbur kalan, enstrüman tablosundaki bir ikaz lâmbasının durmadan yanıp sönmesinın nedenlerinı araş tıran ve ay kabinindeki bır altimetre cıhazının camının kınlması yuzünden güç durumda kalan Apollo15 astronotlan, bu son aksaklığa su sısmasına rağmen neşelerinden ve azimlerinden hıç bır şey kavbetmemiş lerdir. Scott, ârızayı giderdikten sonra, şaka yollu bır ifadeyle «Kabini sn bastığını» anlatmış, ilk baslarda suyun büyük bir hızla aktığını. fakat, «Çok şükür artık rahat bir nefes alabildiklerini» soylemiştir. Başkan Mxon; ve Çin'e yapacağı ziyareti ÇuEnLay düzenleyen damşmanı Henry Kissinger ile Prens Gharies paraşütle Manş'a atladı LONORA, (THA) Ingfltere veliahtı Prens Charles'in Çarşamba günü paraşütle Manş denizine atladığı bildirilmektedir. Ancak Prens Charles şimdiye kadar hiçbir kıraliyet ailesi men subunun yapamadığı bu işi yapmadan önce annesi kıraliçe Elizabeth'den izln almıştır. 22 yaşındaki prensin, kıraHyet hava kuvvetlerine ait bir uçaktan 400 metre irtifada atladığı büdirilmektedir. Prensin paraşütü kolaylıkla açılmış ve prens Manş denizi sulanna düşmüştür. Prens Charles daha sonra donanmaya mensup bir gemi tarafından denizden çıkanlmıştır. Çin 3 nükleer denizaltı inşa ediyor PJ Nixon'un Pekin'i ziyaretini, müttefikleri ihtiyatla karşılıyor LONDRA, (a a) «Jane's Rghting Ships» dergtsinin öne sürdüğune göre, Çin, donanmasmı güçlendırmek amacıyla 3 nükleer denizaltı inşa etmektedir. Dünya uluslannın sahip olduklan savaş gemüeri konusunda en inanılır ve sağlam bilgileri vermekle tanınmış olan «Jane's» dergisi Ingıltere'de yayımlanmaktadır. ^^ Derginin dün satısa çıkanlan son sayısında, Çin'in elinde halen nükleer güçle çalışanlann dışmda, dizel motörü ile çalışan 35 klâsik denizaltı bulundugu da kaydedilmektedir. Çin tersanelelerinde inşa edümekte olan nükleer denizaltılann ilkinin 1969 yılında kızağa konduğu sanılmaktadır. Yine aynı derglye göre, Çin'in elinde halen, balistik füze atabilecek nitelıkte tek bir denizaltı vardır. Sovyet yapısı (g) tipi de Çin Başba nizaltılann eşi olan bu denizaltı kanı Çu En Lay'in 2 Temmuz'da nın fırlattığı füzeler 600fem.uzak Pekin'de Kanada Sanayi ve Titaki hedefleri bulabilmektedir. caret Bakanı Jean Lucpepin ile yaptığı görüşme sırasındaki sözÇin donanmasının leri önceki gün Kanada radyoözellikleri sunda yaymlanmıştır. Dergiye gore, Çin donanmasıÇuEnLay, görüşme sırasmda, mn en büyük özelliği denizaltı Çin'in hiçbir zaman büyük devgemileri i!e. küçük fakat süratli letler safına katılmıyacağını ve su üstü tekneîerinden meydana dış dünyaya açılmaya hazır olmak gelmesidir. Jane's, Çin donanma la beraber yabancı bir ülkeye sında halen 400 kadar süratli hü birlik göndermeğe krşj bulunducijmbot ile 10 kadar süratli füze ğunu belirtmiştir. Çu En Lay, Kanada Sanayi VP atar bot bulunduğunu açıklamaktadır. Dergi, îsrail'in «Eylat» Ticaret Bakanmın Çin'deki dıı muhribmin füze atar bir Mı nrnıda mevdana gelen gelişmelpı sır hücumbotu tarafından batınl ve Çin'in dünyadaki geleceği ko 1 masmdan sonra, dünya uluslan nusundaki bir sorusunu cevapla " dınrken şunlan söylemiştir: nın donanmalanm. bu küçük fa«tktisad] durumnmuz henÜ7 fcat süratli su üstü tekneleri ile donatma yoluna gıttiklerini kay kurvetlenmemistir. Sanavile^me detmekte, bu teknelerin ucuza miz gecflrme halindedir. Sanaviimalolmalan, çabuk inşa edilme mizi çeliştirmrse herşevden fazla leri dolayısiyle son zamanlarda nnem veriynruz. Daha süratli bir büyük ragbet gördüklermi kay geli«ıneye mnhtaçız. Görüyftme göre, 3030 yıl daha bn şekilde ça detmektedlr. lışmak zornndanzj» Mao*ya göre ABD fırtına eşiğinde HONG . KONG, (THA) Çin Halk Cumhuriyeti Lideri Başkan MaoTseTung Blrleşik Ameri ka'mn büyük bir fırtmanın eşiğinde olduğu görüşünü belirtmiştir. Bir grup genç Amerikalryla konuşan Çin Başbakanı ÇuEnLai, Mao'nun görüşünü bellrttikten sonra Başkamn son yülarda Amerika'nın durumuyla yakından UgUendiğini bildirmiştir. İsrail, Libya'ya Mirage verilmesinden kaşkuyu belirtti KUDtS, (M.) îsrail Dışişlerı Bakanhğı sozcüsü. önceki gece yaptığı bır açıklamada, ülkesinin Paris Büyükelçisi Acher Ben Hathan'ın Fransız Dışişleri Bakanı Schumann'la bir görüşme yaptığını ve «Fransa'mn Libya'ya Mirage nçaklan sevkiyatınm devam etmesinden dnyulan knşku ile memnuniyet. gizlijh» haber verdigini bildirmiştir Sözcü, uçak sevkivatının, Libya yöneticilerinin, tsrail'e kafîi Arap dünyasının savaş gayretlerine ülkelerinin de katılmava hazır bulunduğunu ilân etmesine rağmen devam ettiğini ve büyükelçinin Schumann'la yapacağı görüşmede yalnız bu konuva değinmek için talimat aldığını açıklamıstır Dünya güzel evlilik öncesi sekse inanıyor NEW TORK, (a^J Miami Beach'te yapılan kaınat güzeUüt kraliçekği seçimini kazanan Lüb nanlı Georgina Rizk, evlilik öncesi sekse inandığını söylemiş, «Ancak bu cinsel ilişki, evlenile. cek erkekle kurnlmalıdır» demiştir. Reuter Ajansının bildırdiğine göre, New York'ta düzenledıği basın toplantısında, «serbest aşkla» ilgili bir soruyu kâınatın en guzel kızı şu şekilde cevaplandırmıştır: «Evlenmeden önceki serbest seks iliştdsini kabul ediyorum. tnsan, bu konuda birkaç tecrübe geçirmelidir, zira evlilik basit bir şey degildirj» 18 yaşındaki yeşıl Rözlü güzel, sozlerine şöyle devam etmiştir: «Bu tecriibeler. bir kna evleıeceği erkeği seçmesinde yartımcı olur. Ancak en fazla tecüberün de evlenilecek erkekle vapılması lâzımdır ve bunun itnacı, tecrübede bulundugunuz erkekle hayatınız boyunca yaşavıp yaşayamayacağuuzı anlamak 18 yaşındald Lübnanlı dilber, «Kâinat güzeli» seçimini, 20 yıl boyunca kazanan ük Ortadoğuludur. ÇuEnLay: «Çin hiç bir zaman hü¥ük devletler safına Âgnew, Amerika'ya döndü WASHtNGTON, (THA) Amerikan Başbakan Yarduncısı Spiro Agnew otuziki günlük dünya çevTesindeki diplomatik görevini yerine getirmiş ve Amerika'ya dönmüştür. Bildirildiğine göre, Başkan Nixon Agnew*u görevini hakkiyle yerine getirmiş olduğundan dolayı tebrik etmiştir. Cçağı Washington yakınlarmdaki Andrews hava üssüne indikten kısa bir süre sonra Agnew Beyaz Saray'a Başkan Niron1! görmeye gitmiş ve gezlsl hakkmda kendisine bügi vermiştir. TEŞEKKUR Aziz varlığımız SAMİYE BERKATm vefatı dolayısiyle gerek cenaze merasımıne katılmak ve çelenk göndermek ve gerekse telefon, telgraf. mektupla ve bizzat gelerek taziyede bulunmak suretıyle acımıza istirak eden akraba. dost. arkadaslarımıza ve S S.K. istanbul Hastahanesinde tedavısi muddetin. ce eüerinden Relen her imkânı kullanan ve son hizmetinde yardınüarını esirgeme. yen Bashekim Dr. Saim Aksan ve diğer doktor, herasire, memur ve mustahdemlerirıe derin minnet ve sükranlarımızı arz ederlz. BEKKAT AİLESt Cumhurlyet 6446 VEFAT Eski Darülfunun Muderrîslerinden Ali Fehnd Efendl ve Fatma Akurkal'ın üelini. Ali Efendl ve Aynive Hanımın fcı» n, merhum Salih Akurkal'ın eşi, Ekrem Akurkal. FLkri Akur kal ve Nevzat Lâksenin aziz anneleri, Lemis Akurkal. Halet Akurkal ve Rauf Lâkse'nln muhtereın kaymvaldelerl. Ay. se Bahsi. Ahmet ve Canâ Lakse'nin sevjîıli anneannelerl, Al! ve Murat Akurkal'ın kıymetli babaannelerl. Gökhan Bahjı"nin büyük kavınvaldesl Salihatı Nisvandan ÜLVIYE CALLI Ue ENGİN KOROTÜHK Evlendiler. İstanbul 29.7.1971 GULSEREN ERSON ile TDNC GDLAB1 Nlsanlandılar. Istanbul 29.7.1971 Cumhurlyet 0438 Cumhuriyet 6432 ACI KâYBIMIZ tsniet Beduk'ün 05i. Nilüfeı Esensoy. Doğan Beduk. Sevint Duvencıgıl'ın babası VEFAT Resat Ekrem Koçu'nun EevBüi halası. Lâlehan Köçeoglu'nun annesi tpek Dltoıen. Seyma Ulusal'ın anneannelerl, Dündaı Dılmen ve Nelat ülusal'ın büvük kavınvaldeleri MEVLİD Allemızin çok kıymetli varlığı SELMİN ALTINOK'un Dızierl sonsuz acılar içmde bır'Virak aramızdan ebedlyer aj.ıhsının 40. gunune rastla van 1 Ağustos Pazar eunu ogi. namazını muteakip Bakırko\ Konyalılar Carnimde aziz ru nuna ithat edılmek uzere oku ıacak Mevlıd'e kendisıni seve' mn lesrifleri rica olunur İhtiyath karşüıyorlar SODYÜM BIKROMAT \ ,1 KYSEL SAİT AKBAŞOÖLU KARDEŞLER A. Kom. Şt.l NECATİBEY CADDESİ No: 52 Karaköy İstanbul i Telefon: 44 22 73 44 38 63 Telgraf: ÜÇLER Bol miktarda piyasaya arzedümiştir. KİLOSU 10 LİRADIR 1 Cumhuriyet 6439 Çiçek Reklâm: 1155/6448 LONDRA, Bu arada, iki hafta önce Başkan Nuton'ın Pekin'i önümüzdek! vıl zıyaret edeceğini açıklamasının Amerikan müttefîk lerl arasında önce bUvük bir hoşnutsuzlukla karşılandıgı. ancak daha sonra bu ziyaret haberine karşı ihtivatlı hoşnutluk tutumu izledikleri buradaki diplomatik çevrelerce bildirilmiştir. Nükleer silâh Nükleer silçh yapımı Konusun da da Çu Bn Lay şunlan söylemiştir «ÇSnin neden nükleer silâh vap mak tstediğini sorabilirsiniz. Bunn nükleer şantajı önlemek ve nükleer tekeli nrtadan kalriırmak için tstiyomz. Fakat Çin hiçbir zaman nükleer silaha önce baş Tnran olmıyacaktırj FATMA ZEHRA AKURKAL Hammefendl 29 Teromuz 1971 Perşembe eünü Hakkın Rahmetine kavuşmustur. Mübarek naası 30 Teramuz Cuma eünü ögle namazını muteakip Fatih Camllnden kaldırılarak Edlrnekapı Sakızaeacı Sehitliğinde topraga verUecektlr Uevla Rahmet eyley». Cumhuriyet M43 ABDÜLBARİ BEDÜK tedavi edılnıekıe ılduffu Hafeı tepe Hastahanesinde 29 Temmuz 197] saat 6.30'da Allah'ır Rahmetme kavuşmustur Cenaîesi 30 Temmuz 1971 Cuma eü nü Hacıbavram Camlinde kıHnacak 6ğle namazını muteakip. ebedi Ikameteahına kaldı nlacaktır. Allah ahmet evlesm. BEDÜK AtlESİ H u : 2824 0445 AYŞE ZİYNET KÖÇEOCLU 28 Temmu2 ferjemOe eünu Hak'kın Rahjnetine kavuşmustur Cenazeal 30 Temmuz Cuma eünu (bueOn) Merkez öendl Camlinde kılınacak öğifr namazını muteakip kaldırılarak Merkez Efendl alle kabristanın» defnedilecekür. Mevlâ Rahmet evleye Cumhuriyet . 6444
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle