20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EFA :CUMHURÎYET: : 30 Temnuur 1971 ** üc ve önemli »amanlard» sık nk k a l . » J lanılan bir deyim vsrdır: «Mülkün temeli» .. «Mülkün temeli» *i\, u n ı ve anlaau v e . rilen, aslında d» i y l e olması gereken «Adalet» kavramının ba y*«e anlamını değerlendirmekten biebir zaman aıaklasılmıyacagı düşünce ve nmndn da »er ça|da, taemen ber iilkede yaygındır, bilinir . Öyle ise onu böytik bir güven ve inanç icinde gerçekleştirecek ol»n «Yargı» göre. vindekilerin, gerek genel «özlük işieri», g e . rekse ngraş öıelliginden gelen ve hiç de «ayncalık» sayılmayacak olan «temel h a k . l ı m , Snettikle cle alınmtlıdır. Benim de, küçük bir hizmet olarak, dahs önce yayınlanmış baıı yazılarımda, «özlük isleri»ne ve ugra* yasalarına ilişkin görüşlerim olmnştflr. Şimdi banlara, «temeUden Ecltn ve özellikli yan taşıyan «haklar»ı da kısa aynntılanyla birlikte eklemek gerekectktir. HUKUK ve ADAIET ismet K. KARADAYI Niğde Cumhuriyet Savcı Yardımcısı maddesi artık değiştirilmeli, C. Saveılarına «dâva açma» bnymğnno verme yetkisi, politik bir makamda •toran Adalet Bakam'M değil, Yüksek Saveılar Knmln başkan ya d» knrtılnna verllmelidir. (i) Adli Zabıta kurulmalıdır. (5) Çocnk svçluların özel dnramların» nygun Çocuk Matakemeleri ve bnna bağlı knraluşlann bir an önce aygalam» alanına getirilmesine hıı verilmelidir. (S) Ceza ve usul yasalan, Yurtdaşhk Ya. sası yeniden cle almmalı ve değişen şartlara, ulusal ve toplumsal gelişmelerle ihtiyaçlara uygun ileri ve çağdaş hükümler konulmalıdsr. (?) Gerek işlerdeki çabaklaşmayı. gerek. se kadrolardaki ferahlamayı da «aglıyae». ğından, Sorga Hâkimliği karalnşlanna to> verilmelidir. <S) Aynı düşünceierle Bö!g« (îa*İB«l) Mahkemeleri kurulmalıdır. (Ş) Î55« Sayılı Tasa değiştirilerek «adav. lık> ve öteki öılük işleri, »ağlans ve yeterli esaslsrs bsglanmalıdır. , • fâ Özellikle. Yargıc güvencegi (teminatıl, o hep eld« olmaksızm hâlâ gecikebılen «kadr«»larla değil, hak edilmiş «mssşslarla ve arafdımcılık» derecesi bitimiyle verümell. dir. " © Değiştirilecek yasalarda, «birinci s ı . nıf»a ayrılma şart ve nsulleri yeniden gözden jceçirilmeli; yükselmelerdeki «Yargıtay'dan 4» iş geçirmı» xornnlnluen yerine, Danıs. tay'ın Î.11J97» KÖn ve H29 layıh ırörüşleri birleştlrme karolm karan gerekçesi gibi, daha âdil bir dÖTfn gftirilmelidir. Ayrica, «akademik* çalışma ve yabancı ülkelerde n z . nanlık ö|retimini tamamlama ile bnna ben. zer gelişme olanakları co^altılmalı. bn k o . nada dah» nesnel ve yetiştirici, yeteneğe aygnn çabalar içinde bnlannlmah, fırast va Cumhüiiyef'c başan eşitlikleri •ağlanmılıdır. @ Demokratik yönetim biçimierini seçmiş ulkelerin de hemen tümünde olduğu gıbi, insanlık ve hukuk tarihinden gelen bir anlayış ve kabul edişle, yargı görevini yapanlsrın «maddj bsğimsıılıklam da gecikmeden ele alınmalı, drneğin, öaenek aynhğının m a . aşa çevrilmesi, konut edinme, kredi ve yar. dımlaşma olanağı, resmî taşıt ayınmı, ha. yat sigortası, ölüm yardım) ve buna bağh emekü maaşı, çocuk okutma olatvakları, yok. funluk ve yıpranma artırımları v.b. konularında eksiksiz ve uğfaşa yakışır esaslar g e . tirilmelidir. Terfi edemeyişimiz bizim suçumuz değil yapılan değişifclikjerle azmlıkta olan tavan mensuplanna bazı olmnaklar sağlanırkea her nedense bir de taban bulundufu düşünülmemiştir bile. Oysa, şu (ZAM) dalgalannın büyüyüp dag dag olduğa, önündt durulmaz hale gelindiği bugtinlerde ençok düsünülmesi lâzını gelen bu tabandaki sayılan onbinteri aşan ınsanca yaşaTna çatesı içindeki küçük tnenuk fcitlesidir. Personel kanununun orta de^^ recelerinde terfileri dondurulmak suretiyle bir nevi cezalandınlan, daha iyi okuma olanağına sahip olamanus bu personelin de Anayasayı değiştirmek suretiyle maddî gelirlerini maaş ve yolluk olarak 12300 liraya yükseltme olanagms eren sayın milletvekilleri kadar güSayın Kültür Bakanı Talât zel yaşamaga hakları vardır. Bu arada bir sorumuz olacak Halman'a: Türk Film tşverenleri Senbu Devlet Personel Kanununu hazırlayan ve kanunlaştıranlara: dikası Başkanı Ümit Utkü tasorunları Bugünkfi koçullar altında 10. rafmdan. sinemamız derecede artık terliı olanağı konusund^ açık oturuma davet dilmisslaK. ilislaK kalmamıs teknik hizmet görı 3 Ocal? 1967 tarihinde. tst. V». bir personelin aldığı para ilı liliği önünde. milli külvür v» geçinebHir misiniz? • Vaktiyle devlet okul acıp bu ahlâkımlzı bozucu. açık saçric, günün mağdur olan 3035 sene suça teş\ik edici ve saçma saevvelın çocukjanıu okuma ola pan yapılan yabancı eserlerdtn nağına sahip kılmamıssa bun aktaıma film düzeniyle. gerçek da bizim ne günahımız var ki, yerli nitelikteki verli filmlenı» çalışma hayatımızan vansından de rüsumunu •eni Belediye G» Knnunııyla yükselttirsonra biîim refahımızı sağlaya lirleri caK derece ilerlememiz don mek istiyen hükümet tasansinı durularak aynı seviyede vnllar protesto «yemle. «Bir Kız Kafilmica çaUşmak zorunda bırakılı çınca» adlı gerçek yerli yonız. Üstelik bir de <elim:zden min bir kopyasını yakmağa tesavunma imkânı haklarımız, şerıbiis etmi? kişiyim Sonra kopyayı 430 parçaya bd 1961 Anayasasmın bizlere tanıdığı sendika kırrma hakkı kal lerek. parçaları bildiri ve dilekçesiyle sayın mületvekUİOTİdınlmak suretiyle slınıvor. 13 yılını doldurmus tahsil du ne dağıtılmak üzere Millet Mee rumu nedeniyle artık terfi im lisi Başkanlığma göndermiçtm». Bu esprilerle. mületvekillifriı» kânı kalmamıs olanlara bir haK taıunarak normal çalı?m« süre den. milli külrürümüıe. milletisi dolanlar gıbi isteyenierin e mize yararlı Mllli Filmritik v» mekli olabilmelerine olanak Sinema Kannnunu çıkartnrmasağlansm. Voksa en son 10 un larını istedim. Reform hükümetinin Kültür cu derece üzerinden aldıpmız bin liranın çok az üzerindeki Bakanı size. konuyla ilgili. tam bir par» ile hem ev kirası öde bügi edinebilmeniz için. olaymek. hem çocuk okutmak su Urı okuyucularına ileten ga2e>retiyle beş kisılik bir aileyi ge te ve dergilerin kiipürlerlni ve çindirdikten sonra birkac ku sinemamızla gayri müli tijatroru$ biriktirerek yann bizimdır muzun da acı gerçeklerini ortaya diyebilecegımiz bir yuva sahi koyan komedi metnini postahbi olmağa imkân var mı? Bu yorum. Bahis konusu açık oturumu ko.şullar altında hiç olmazsa bizlere başımıon çaresine ba kabul, tarafımı da oturum» dakabilmemiz için bir sans ta hil etmenizi saygılanmla arzed» rim. nınsın. Muhteşem DL'RUKAN Nihat ADATEPE Üskiidar Ümraniye. Cengit Orman F»külU< Topel Cad. No: S/A • Bahçeköy Teknisyeni • Bahçeköy Zaman zaman Devlet Personel Kanununun tavan Somıc H Genel öneriler (î) Tüksek Saveılar Karala çalışmalan vr bn kamla ö y e seçimleri, Anayasa Mahke. megi'nin, «Anayasa'ya aykırı» bnlma gerek. eelerine nygan bir yeni yasaya bağlanmahdır. (?) Gerekirse Anayasa'da ve 45 sayüı ya•ada değişiklik de yapılarak yargıçlar ve savcılarla ilgili ilri ayrı kuruluş yerine tek ve ortak bir kurulus getirilıtıeli; parlamentodan üye. seçimi usulü kaldınlmalı; «cfenetim»den ortaklaşa yaTarlanıhnalıdır. (3) Cwa Yargılama U«nl& Tasanmn 148. nknk ve Adalet reformUrının da iyl dileklerle ele alındıfı an ramand» «1. snn, önce olsan, yazdıklanmız, öncrdiklfrimiz, elestirdiklrrimiz, böylesine önemli bir konnya. daha ttoğrnsu, dogmuş ve dofaeak sakıncalan düşünmeden bir hayli geciktiril. diği için artık kesin çözüm bekleyen sorunlara bir yarar ve yardım sağlama amacı ta. şıraaktadır. Bir küçük niznet anlayı^ının ötesinde başka hiçbir düsünce drjil Ba nedfnle diyoruz ki; zamanı yitirmek olousın, Tiirk l l u s a adına karar verme yetkisiyle donatılıp yâeeltilmis ve «Yasama Erki» içine alınmış olanların yetkilcri, hak. ları, ihttyaçları gerilikler vr eksiklikler için. de biTakılma^ın . Içtr o zaraan, Atatörk d u . ıdncesine nyçun, çağdaş Tiirk hnknkçnsnnnn Körev kntsallıtı da. «mülkön temeli» de tam komnmnş olar. Anayasa'ya ve hnkuknn iistnnlütü ilkelerine uymak da ba demektir... Sinema sonınları konusunda açık olurum Hayır Soruları vutmak • Sorulması gereken soruları yutmak çok acıdır» diyor sa'r ^»•tuçenko. Sornlar kîrikıntî. diltnirin. kalrminirin ucnna kadar lmiş, ama hayır o «mı ortaya çıkamayacak. o soru yutulacak, risin geri gidecek... Yalnız soru değil yok olan. O ülkenin Rer•kleri, canjıhti. örrürliijhi. öıtemi. anlamı. varlığı her?eyi heryidir o sarularoayan sorularra içinde kalan. batağa saplanıp <ıınuıyaîı .. Brnim de hulandufHm bir toplantıda Vevtuşenko jöyle konu;uştu: »Çocuklanmız bizdcn hesap soracsk bir gün. N> diyece7. onlara?> Sorular yutulursa. gerceklır söylenemezsc, ba<ilar altında susultırsa yarınki kuşaklaı~ onundc utanılacnk bir ıruma düşulür elbet. Ç'ünkü yıllar geçince şcçmiştcki 701'luklar, >rkular. yılgılar unutulur, geleeeğin insanı bugünü h.ışka olılerle ölçer. Niye bn kadar sıtsmuşlar. niye bu kadar ürkmüşler, ye bu kadar karmışlar der basar damgavı... Sovyet Yazarlar Birliğinin son kurultayında KonsUıntin Simn>v. Cengiz Aytmatpv. Yrvtu^enko stınatrının, vazarın or^urluk inde yazınası yaratnıası gereğini saviınmuflar. Biiyük Rus yarı Solzenitzin'in başına gelcnler ortada durup dururken... Çekinme İSİer, korkmamışlar. saoat •zgiirlüğıi. gerçek yurtseverlik adına eydan oknmuçlar Sovyet yöneticilerine. «Soruları yuimak zorjr. diyor }air Yevtuş*nko. Yutnıamı; soracağı şeylcri. hepsini LirHİtav kürsüsünden döknıüş ertaya. Bu yarınki kuşaklar karşında aklanmaktir, gerçek bir sanatçının. edebiyatçının gclocek ıünde onurunu ktırtarmasıdır. Sovyet yonetıcilrri. oıılardan da3 beteri Sovyet Yazarlar Birlijinin kraldan çok kralcı yetkiliri bu durnm karjisında ne yaptılar. oe dediler. 110 dü$ündüler?? ımdilik bilmiyoruz hunlan. Simonov. Aytmatov. Yc\tuşenko'nun ıııat özgurliiğn adına yaptıkları çıkıj etkili olnrak mı, buzlan >rebilfcek «jj, jervtkUri yazmada, inunoğlunu anlatmada. Uw ıçası s«n*t 'varaimasında tam özRİirlük elde rdilccek mi? Göre. [ i f e T ı ü a r d a n beri I n s a o l a n g e r e k sağlık, g e r e k s e m o d a b a k ı m ı n d a n e n çok ilgilentfiren k o n u l a r d a n biri de. v ü e u t ö l ç ü lerini ı r u h a f a z a e t m e k t i r . D a ha ziyarie k a d ı n l a r tarafından çok y a k ı r d a n i z l e n e n zayrfhk k u r a l l a n , e r k e k l e r i n de ü z e r i n . de d u r d u k l a n k o n u l a r d t n b i r i olrnaya. h a ş i a m ı ş t ı r . Aşırı ş i ş m a n l a n n doktor t a v «iyesi ile m e t o d l u bir ç e k i l d » zayıflamaları rfışında, »arfedı. len butiin g a y r e t l e r a l e y h t e o l maktadır. Günlük jazetelerd» ve dergilerde h e m e n hergün v e . rilen çe?itli zayıflama r e ç e t e i c ıi. i.«tenileni t e m i n e d i y o r ıs« dr. zayıflamak ı s t e y e n i n s a m n bvınve<inde m e y d a n a getirdi'i sarsıntılar o anda d e ğ i l s e de, sonradan k e n d i s i n i g ö s t e r m e k te ve bir çok k o m p l i k a s y o n l a r m e y d a n a £etirmekte<fir. Y Anne adayları ve zayıf lık kiirleri Hazırliyan: Vecdi KIZILDEMİR Bir annenin zayıflamak için gıdasından kesmesi ve özellikle proteinli gıdalar almaması halinde, karnmdaki bebeğin be. yın hücreleri tam bir şekild» teşekkül edememekte ve çocuk anormal olarak cîoğmaktadır. Dr. Saltman'ın ifade ettiğine gnre bu o kadar biiyük bir tehlikedir ki, ileride meydana g e . lecek nesilleri büe tehdit e t . mektedir. Gene doktorun belırttiğıne göre, bazı doktorlar tarafından hamile annelere tavsiye edilen re.iîmlerde çok y a n . lış beslenme reçeteleri veriimekte ve kötü sonuçların ; e b e . bi olunmaktadır. keşif ve icatlar da vitamin alınması da tam ter» bir tepki yaratmakts ve ana karnmdaki çocukta, ileride t a s . hihi imkansız durumlara sebep olmaktadır. Özellikle vitamin C üzerinde duran Doktor Saltman. soğuk algınlıklarında başarı ile kullanılmakta olan bu vitaminin bol miktarda alınması halinde, an nenin geçici bir hastalıktan sa süre içinde kurtulabildiğinı, iakat karındaki bebeğin teşekkül etmekte olan hücrelerıne bu vitaminin zarar 'verdîfîiî belirtmektedir. " • " • faM •• • '' ZAYIFLIK KÜRLERİ Ö zellikle hanımlar tarafından zaman zaman uygulanan «yiyerek» zayıflama kiirleri de «ilâçla» zayıflama kadar t e h . likeli olmaktadır. Gerçekten de, yenilen yiveceklerin ?işman İTI sanlarda kilo kaybetmeyi t». min edilebilmesi için kalorisiz şeyier olmasına dikkat edilmektedir. Rakat burada bir şey dikkatten kaçmakta kalorisiz gıd» rdalım derken proteirt YA VİTAMİNLER D r. Saltman, zayıflama kürüne sokulan anneîerin vıtaminle takviye edilmelerine de karsı çıkmaktactir. Doktorun belirttigine göre fazla mıktar. ~mm,m. m • • • " ^ • : ' ! ' ' . . . . . . , . " . . ğine scbep olunfcifefenSr. Taçkrnt'le bir yemekli toplantıda tanınuştım Ycvtuşfiıko'yu. p^itli uluslardan yazarlar. şairler vardı sofrada. Avustralyalıdan ürcii'ye, Türkmene dek... Hemen hepçi «parti çizı;isi»ni savunıu;tu o akşam. Şairlerm, yaznrların. öğretilerin rizgisiııde viiıiiıcsi gerektiğini. yani devlet çıksrlarını dü^iiıımek zorunluluğun. yani bir re;i( iktidar hoparlorü olnıanııı kaçınılmazlığını... üircü şairi Kalatze, «Sanatçı ormanlsrda doVaşmaınah, düz yol orada dururken...»»* diyerek Yevtuşenko'ya karşı çıkmıştı. Diizen e istiyor. devleti ellerinde tutanlar hangi «urüşton hoşlanıyorsa air. yazar. diisünür onu ^avonraalı. onu övnıeliydi! Yeni araştırnalar, yeni dnygnılanmalar. însanoğlunun gizli yönleriııe inmek isrmclcr. toplumda rahatüız noktaları kurcalamalar gereksizdi ona öre. Alacaksın aylısı, telif hakkını. sirtını yerleşmiş düzene daamış bir ünlii kişinin huzıırlu, zengin vaşayışına ula$acaksın, düz yolda yiııüyıip yazacaksın.» O akşam Yevtıışenko ile aynı göıüşleri savunduk. Sanatçı yaınlara karşı soruntluydu. gündelik cıkartar. yararlar yoktu onun özönde. trlnden ne geliyorsa, nasıl seliyorsa öyle yazacak, öyle «yleyecekti. kimseden çekinmedeu, düzene ters dü^üyor muyum liye ürkmeden. Sofradakilerin roğu karşı çıktı bu görüşlere, alaya. şakayla karışık tam ters dii;ünceleri savundular. İctenlikle ni yoksa iç.tensizlik mi? bilmek zor. Ama YeUusenko, Sovyet Yazar«r Birliğinin resmi. yazarlarmdan birini göstererck kulağıma «yle demişti: .Faşisttir bu adam. Sonra o adamın Solzeııitzin'e • aptığı saldırıları da, baçka yazılarmı da okudum. Yevtuşenko'nun aşist suçlandırnıasına hak vcrdim. Sanata. sanatçıya meydan okunaktı (a$izın. Düşünce özgürlüğiiııii yok ctmckti. Yazarı. şairi 'düz yoUda ilerlemcye zorlamaktı. Donmuş kalıplartn içine sı»ıştırmaktı Ama crdcmli sanatrılar, gerçek bir değere sahip olan vazarlar. şairler ne yapıp yapıp soracaklardı kalemlerinin ueuna :elen soruları, yutmayacaklardı, kekelemeyeceklerdi. Yarına hesap vermek daha zordu. daha acıydı bugiinün zorluklarından. arılarından... Gerçek bir saııat. edebiyat. kültiır adaım bugünden çok varma sesleniyordu. Öyleyse yarını düşünraek. yarma hazırlanmak. yaruıı hazırlamak baş göreviydi onun... Sovyet Yazarlan Birliği kutultayında yapılan konuşmalan okurken ;unu düşiindüm: Hangi ülkcde. hangi rejimde olursa olsun saııat adaını. edebiyat adamı. düşünce ve bilim adamı baskıya. iora, her türlü kısıtlamaya karşıdır, gerçek özgiirlüğün özlemini çekmektedir. Çağlardauı heri böyle geldi böylc gidecek. Faşizm hangi görünüşle ortaya cıkarsa çıksın hep yenilecektir. Hem de, o sorulamayan sorular. o yazılamayan yazılar. o söylcnemeyen Beslenme konusunda uzun yıllardan beri çalışmakta olan Amerikalı Profesör Dr. Paul Saltman'm ifacie ettiğine göre, «Yiyerek zayıflayalım» derken, gercekte vücudun protein ihti. yacını yiyoruz. Vücut yeter mik tarda protein alamadığı zamar» da. anotmallikler başlamakta ve yeni ha?taliklara sebep olmaktadır. % SONUÇ S okillerinın bozulmaması için, karnırdaki çocuğun ge'.eceğini düşünmeden bilerek v e . ya bilmeyerek protein almayan anneler aslında s;iderilme5İ imkânsız bir hataya düşmektedir. ler. Dr. Saltman bu konuda şunları söylemektedir: «Karnında bebek tasıyan bir anneye, vücndnn ve bebecin mnhtaç olduğn proteini alma. sını önlevecek bir beslenme re. jimi veren d«kt«r insan öldii. ren bir kaatilden farksızdır. Çnnkü ileride remiyete katıla. eak olan bir insanın daha ana karnında iken anormal bir ya. ratık haline gelmesine sebep olmaktadır. Karnında bebek t a . şıyan banımlara benim tavsivem ündnr: özellikle hamilelieinizin ilk aymda şişmsnlamaktan korka. rak sakın yiyeceginizden kes. meyin. Bebeginizi dünyaya g e . tirdikten sonra onun muhtaç oldnğn bakımı saglayabilmek için girifecefiniz vorrunluklar zaten sizin zayıflamanıza sebep olacaktır.» L P NÜMARALI HAVAGAZ1 tJRETİM ^ ÖCÂKLÂRf YAMİR V 6 " T A ü i r f r * ETTİRİLECEKTİR Ankara Eleklrik, Havagaıı ve Otobâs İşletme Müessesesinden: C E.G.O. ) 1 •Müessesemizce 1960 senesinde Almanra"d» kain DIDIER WERKE firmasma kurdurulmuş olan beheri 6 dikey kamarah 2 bataryadan müteşekkil taş kömürü destilâsyon eazı ile su cazı kanşımından satlanan ve 4200 Kcal'Nm3 ısı değirli günde 30.000 m3 (638 mm civa sütunu: 15*C de> şehir gazı üretim fcapasitesindeki 9 ve 10 Ko. lu Havaçazı üretim ocaklannm tamir ve tadilleri ile bataryalara gaz reküparatörü tesisatınm ilâvesi suretiyle ocaklann çalışır durumda teslimı işi firmalardan teklif alma usulö ile yaptmlacaktır. 2 Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler: Muessesemiz Dış Ticaret İşleri Müdürîüğiinden bedelsiz olarak temin edüebilir. 3 Tekliflere idari sartnamemiz gereğince geçici teminat eklenecektir. 4 Bu işleri yapmış olan îirmalann şartnamelerimize göre hazırlavacaklan tekliîlerini en geç 30/11/ 1971 günü saat 1730 a kadar Muessesemizde olacak şekilde göndermelerini veya Yazı işleri MüdürlüSünıüze teslim etmeleri gereklidir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığmdan: siparişi verip vermemekte veya dıledigi finnaya vermekte serbesttir. 6 Postada meydana eelecek gecikmeler dikkate almmayacaktır. (Basm: A. 10304169166429ı HAMİLE KADINLARDA D oktor Saltman'ın üzerinde özellikle durduğu konuiardan biri de çocuk beklemek te olan kadınlarthr. Uzun s ü . ren çahşmalar sonunda tesbit edildigine göre, kadınlar hamilelik sırasında şişnıanlîmamak için zayıflama kiirleri yapmak. ta. yiyeeeklerinden kesmekte. dirler. Bu kendileri için olduSu kadar. özellikle karınların. daki bebekler için biiyük tehlike yaratmaktadır. Ana rahminde teşekkül etme. ye başladığmd'aıı, büyüme anîna kadar ceninin devamlı ve muntazam bir şekilde beslertme ye ihtiyacı vardır. Bu beslenrne de annpnin beslenmesi ile doğrudan doğruy» ilfilidir. Anne iyi beslenmedifi zaman, karnındaki bebek de aynı çekilde beslenememektedir. ilk laser ışıklandırma ASIL TEHLİKE na karnındaki bebek için asıl tehlike bir aylık olana kadar geçen devre içindedır. Çünkü bu devre içinde çocuğun beynini meydana getirecek olan hücreler teşekkül etmeye başlamaktadır. tirirse. Öyle... özler yener. alt eder fajiz«VBrırdV I V B I t mi. Denizin dalçalan en katı | ^ | J | | rHİİp"*kayaları nasıl toz haline ge ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aa»BMBBBBB»BBBBB»BIBBMBBBBBB»«»BI A Avustralva'nın giiney sahillerindekj bir tepeye Kaptan Cook'un hatırası için dikilen bir anıt, ilk defa laser ışınlarından faydalanılmak suretiyle ışıklandırılmıştır. Kullanılan ışınlar aydınlatılan yerin, her türlü hav» şatlarında 3â tâlometreden görölmesini sağlamaktadır. Bn kadar çüçlü bir ışını sağlamak için bir radyonun muhtaç bulunduğu elektrik enerjisine bile Ihtiyaç voktıır. Bu derrc* olumlu bir sonuç almması iizerine Avustralya llükümetî laser ışınlarının deniz fenerlerinde de kullanılmasına karar vermistir. Rpsimde. Kaptan Cook adına dikilmiş ve laser ıjm ları ile aydınlatılmış anıt görnlüyor. ^w» OO K T O R Tarık Z. Kırbakan Den saç ve ZUhrevl Hastalıklan Mutehassısî fstiklâl Cad. Parmakkapı No: «• TELJ «4 U 73 1 Mülkıyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait tapuöa Yenıce mahallesi imann 869 ada n parselinde 250 M2. 18 Darseünde 297.50 M2. arsalar 2490 sayüı kanunun 31. ınci maddesi gereğince kapalı zarf usulü iîe satılacaktır. 2 Arsaiardan n parselın M2. 200 liradan muhammen bedeli 50.000 lira olur» seçici teminat ise 3750 liradır. 3 18 narsehn M2. 3(30 hradan muharamen bedeli 39,250 lira oîup geçici teminat ise 5712.50 liradır. 4 İhale 16 Ağustos 1971 Pazartes: günü saat 11 de İl Daımi Encüraen huzurunda vapılacağından talipler zarflarını bir saat önce vermeleri şarttır. 5 Bu ihaleve ait şartname mesal saatleri dahilınde özel İdare Müdürlüğü ve İl Daimî Encümen Kaleminde pörülebilir. (Basm: 18479/6423) Kırşehir İI Daimı Encümen Başkanlığından: Samsun İli Daimî Encümen Başkanlığından Makina oarltında mevcut araç ve gereçlerın acil yedek parça thtiyaçlannı karş;lamaic üzere 101.241.00 lira muhammen bedelli 274 fealemden ibaret yedek parça ve atölye sarf malzemesi 2490 sayılı Sanunun 31 inci rnaddesine îstinaden kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır. Geçici teminatt 7.593.00 lira olan bu işin eksiltmesi 13/8/1971 Cuma günü saat 15.00 de Vüâyet Daimî Encümeninde Taliplerin belirtilen gün ve saatte teminat ve fcanunla tâyin edilen beÎReleri ıhtiva eden tekliî naektubunu havi kapalı zarflarm! ihaleden bir saat evvel vermelen lâzımdır. Bu işe ait şartname her gün Daimî Encümen Kaleminde görulebüir. (Basm: 18327/6427» VflLILIGİNDEN 1 Ağrı Hükümet Konağı onarımı 2490 sayılı kanun hüUümlerıne göre kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmustur. 2 Işın keşlf bedeli 40683.00 lıradır. 3 Eksıltme Agrı Defterdarlığında kurulacak Komısyon tarafından 20/8/1971 Cuma günü saat 15.U0'te yapılacaktır. 4 Eksıltme şartnamesi mesai saatleri dahilinde Mill! Emlâk Şefliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebümek İçin ısteklilerin: a) 31)52.00 liralık geçici teminatını, b) 1971 yıhna ait Ticaret Odası belgntınl, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri maü yetcrlik belgesinı, Müteahhitliklerini ı?bat edici belgelerıni ibraz suretiyle Bayındırlık Mürlürlüşünden alacakları yeterlik belgesini teküf mektuplan ile birlikte zarfa koymalan l i zımdır. 6 îstekliler teklif mektuplarını 20/8/1971 günü saat H.OÜ'e kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. ? Yeterlik belgesi alınması ıçın son müracaat tarihl 14.81971 günü mesai saati conuna kactarrtır. Postada vakî geoikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. T.C Millî Eğitim Bakanlıgı Gazi Eğitim Enstilüsü Müd'ürlüğünden 1 Ar.kar» Gazi Cğitim EnstitiisO Müdürlüğünün tseden EğittnH Bölümünde yapıtacak olan Spor salonu. Atletizm pisti, Puibol sahası, Müracaat binan ve sihhl teçisat işı 'M9Ü Sayıb K.aounun 31. maddesi sereiinc* kBpaıı zarf ustılü ile eksiltmey* konulmuştur. 2 îşin tahmini keşif bedeli 292.883^5 TL. (!k1 râz doksao ikl M» sekiz vür seksen üc "'•35> lirsdır. 3 Eksıltme Ankara Gazi Eğitim Enstıtüsünde toplanacak olan eksiltme komisyonunda 3.8.1971 trünö saat 13'de yapıtacakttt 4 Şartname ve diğer belseler Ga7İ Eeitim Enstitüsü Müdürlö£ünde sörülehilir. 5 Eksiltmçve çirebilmek için, ıstekülerin: A 154S6 TT, (On bes bin dön vüz altmıs altj) eeçid teminatı B 1971 vılına aıt Ticaret Odası belgesini C a> En az bu ışin tahmini keşif bedeli kadaı buna benzer biı içi başarmıs ve kshulünü yaptırmıs oldukJ»rraa daiı belgeyt b) Plân ve teçhizat beystnnamesinı c) Tekn:k personel beyannamesini d' Tsahhüt beyannamesini e) Bayındırlık Bakanh&indan alrrnş olduklan « O erubundan en az i?in kesif bedeli kadar ışin eksilttnesine sirebileceklerini eösterir «MtJTEAHHİTLtK KAHNEStNİV düekçeierine ekliyerek Vapı t.'leri 5 Bölge Müdürlüğü Istlrok Belse Komi«yonımdan »lacaklan veterlik tıetjelerini leklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lizımdır S îsteklilerin 'eküf mektııplann' 38.1971 «iinü «»aı M.W)> 1ç»d»r Komısyon Ba?kanhzına vermelen çereklidir ? Yeterlik belgesi alınmsfn için «on miiracaai torihı 'flj ÎJ971 tnJnii saat !7.(>0've kadardır î Telgrraf!» vaoılan müracaatlar ve postada vâkı gecikmeler ic»bul edilmec Keyfiyet ilân olunur. NIMBUS (Basın: 18330/6422* Bartın Belediye Başkanlığından: 19.8.1971 Perşembe günü »aat 14.00 de 113 530, lira bedelli bir adet tnter marka 17 kiîilik minibüs kapah zarf eksıltme suretile satm alınacaktır. Teminatı 6930 Uradır. şartnamesi Belediyeden istenebilir. Ticaret Odası belgesi ile teklif mektuplan o gün saat 12.00 ye kadar verilmis olacaktır. ( B a s ı n : 18640 6421) 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle