20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet SASrN AHK TASASTOA UYMAYI TAAHHCT EDfcR. Sahıbi : Cumhunyet Matbaacıhk ve Gazetecıhk T.A.İ? adına NAZÎME NAD! Sorumlu Vazı tçlen Müdürü : SAMt KARAÖREN Basan ve Yavan: CUMHCRİTET MATBAAC1LIK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. N. 39.41 BÜROLA "• AÎTKABA: AtttOrk B u l w ı Tensr Aot • 129544 ABONE 1 S « 12 Aylık Aylık Aylık Aylık ve İLÂN Adl Port. Vttj1 Dısı 39. ÎZMtR: Ferapasa Bulvan AlJâJOğlü tshanı rel: 31230 » « 0 » GÜNEY ttiött: Kurukbpro t» «skak No 40 ADAKA Tel: «550 3934 lart t çı 18 U 21» 108 m.23*. S0O Baslık (Mtktut a. v« ocı >a\t» (Santlml) W 8» $ uneü layls ıSantımn 75 4. i • ocı «a\t» (SanttmU Nısan Nütâh Evlenraı Dofcum 100 Ölum. Mevlid r«etUuı 23 uncü (S Sm.1 150 Olum Mevlid, Te;«klcut ( i Cm.ı ino Ur» • » • • SAY1S1 60 KURUŞ • » Soyguncuların serek sahıi boyUrında motor sahıplerının son ıkı gun ıçmcfe motorlannı kımlere kıraja verdıklerim araştırmaya başlam's. lardır. Eu arada motorunu kıraya verdiğı tesbıt edıldiği halde bu konuda aydınlatıcı bilgı vermekten kaçınacak kisilerın de derhal gozaltına ahnacakları bıldirilmektedir. So>gunun yapildığı bölgede olay anından beri bınlerce as. ker. helikopter ve jandarma botlan ile aranan soygunculann bır >erde saklanmadıklan takdırde Yunan adalarına kacmaları goru=ü ke^ınlik kazarmKtır. tlgililer en yakın adanın ıse Sisam adası olduğunu bildır. mektedirler. tzmır Sıkı Yonetım Komutanlığı Halkla tlişkiler Bürosu, dun yaptığı açıklamada, olayla ilgih bütun çalı^malann tıtızhk. le yurutluclüğiinu, aneak ke^in dehllere sahıp olunmadığını beUrtmistır. FARALAR KtLLAMLABİLİR Zıraat Bankası tzmır Merkez Şubesı jetkilüen de yaptıklan •çıklamada numaraları tesbit ANKARA. (Cumhurivet Burosu> edilnms olan paralann gayet ko Eskisehjrde yapılan NATO Gü laylıkla kullanılabüeceğini bılneydogu bava kuvvetleri atış > a1^, dırmışlerdır. Banka yetkılilerı buna örnek olarak Gaziantep'te rışmasınd» bırincı pelen Türk cereyan eden sovgun olavını Hava Kuvvetlerj ekibıne, yurdugostermisler ve «Numarası tesmuzda. ilk defa oiarak, Madalva bit edilrois paraUrı elinde bu. Kanunu hukumleri uyannca «üsInndnran her vatandas u r n > a tiin hizmet madalvasr» verilmisçekildi. Ancak bundan hicbir sotır tiuc alınamadıiı da ortadadır. Best Hıt atıs yanşmasında tısHalka SB numaralı paraları altun basarı gostenp. Yunan, Italmavınız. sn nnmaralı paratar vau ve Amerıkan havacıteda>ülden kaldırılmıştır, «ek. lan arasında bır.ncüitî kazanan linde bir uvarı çiilünç olor. Sohava kuvvetlenrmzm genç ha\annc olarak çalınmıs paralann cılarım makamında kabul eden KulUn\lmam»M dive bir sev yok tnr. \f bn paralar ynrt dısın. Genelkurmay Başkam Orgeneral da da kolavlıkla bözdarnlabi. Memduh Tagmaç kendilenne yurlir» cîemHterdır dumuzda iîk olarak «iistün hizmet madalyası» vermış ve havacıBAKANLIGIN Urı tebnk etmıyır SORUŞTURMASI Bır sure bnce. çıkarılan Ma1 Ote yandan, Sanavı ve Tıcaret dalva Kanunu böylece, ük olarak I Bakaniığı, sovgun olayıyla ilgı hava kuvvetlerı personehnden' h olarak Bakanlık Tefıış Kunıbır grubun taltıfuıde yunırluğ» t lunun da tahkikatia gorevlendıgırrmstır.. \ nldığını açıklamıştır. Sanayl ve Tıcaret Bakaniığı. | dun bu konuda şu açıklamavı yapmıştır: «Mftessif sovjun olayı ile iljıH olarak mahallimle teniş tahkikat» baslınmıştır. Zirast Baukası müfetti«lerine Uâveten BaANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) 1 kanlıjımız Teftiş Rurulu da göTurkıye Teknıkerlen Sendikası | rnlcndirilmiş olup ola\da tedMerkez Yürütme Kunılu. dün va J birsı/lik %e>» idarî usullere aykunlık bnlunup balunraadığı huyımladığj bır bıldınde Personel susian da tahkik edilmektedır. Kanununun, teknik elemanları tzmir şubesinden 4 miljon liramaŞdur ettığinı bne surerek, «Ken vı tfslim alan Denizli ?ubesi diltrini ziyaretiraiz sırasında bize ekibi halen nezaret altındadır (bundan sonra mektepJerınıız Bave adlî kovuşturma de>am etTaıâlı Efendisı yetıştirmıyecektır. mektedir.» Memleketimızin sızler gıbi teknik plemanlara ıhtıyaca.vsrörry drven Sayın Ba«bal#»n Rrtm'« Wr keı dah» seslenijoru*. Ve ieknikfrler adına uyan çörerimui bir keı (Ba<tarafı Sp»r Savfasında) «»ha. raparken tan ödemelfr bu gı kazanmıstır şartiar içindf çıkartıldı|> takdir8PÎT FİRE VE de tekniker kesimindc büynk hitÖZELLİKLERt met Vuıytpl»rının meydana geleceBıııncl Dunja Safi endisemiri Wade etmek isti\ avmdakı Almanlann j«ruı» detnektedır hava hucumlannda kul lanılan bır bombadan isn^ını alan «Spit Fire» İzmit'te takke safkan tngillz atıdır. 7 vasındakı Spıt Fıre'mn ile dolaşan babas' Boticelli'dır. 10 kişi yargılandı Spıt Fıre bugün Avrupa'nın en büvuk atı IZMtT, (a»> izmit'te Şapka olan Rıbo'nun kardeşı ve Kıjaîet Kanununa muhalelet dır efmskten 10 Msı vaka'anmıstır. FE\Zt ATABEK Polis ekiTjlerı sehnn en ışlek yer«ÇOK ML'TLLIVM» lennde haşlarında kalpak veya Junıorlar iinıfında takke olduğu halde dolasanlara vansmalara katılan kar^ı mücadeleye ginşmiştir PoFevzı Atabek ük W z e lıs vetkılüen bu konud« müsabır ozel musabakada maha zosterümeyecegını söylebuyukler arasında nıu. mışlerchr cadele cderek «Spit İdam edildi Fire» ıle Er.gın Mırel, Tunç Çapa gıbı ısımleESKlŞEHtR. (THA) Bunri gerıde bıraktnıştır dan bır sure once Bozan kasabssmda \encc=ı ıle birlıkte oz Ha>atınrfa kazandığı a|abe.\sını u\urken ıple boğaen buyuk bafarının do rak blduren Naıl Kır, dün sa6um gunu armafanı baha karsı saat 03 OO'de ceza\ l Spıt Fıre «ayesınde ger bahcesınde a=ılarak \dam ed;lçekleçtığını «dyleven TTll=t'r. Fevzı Atabek. «Babamın armağanı benı cok 1. , se\'ındırdı Hıç stım Ahır 7 30 Temrouz voktu.. Fakat gırdığım ilk roüsabakada aldı. £ * Jıra bu ba^arıh sonuç X. s | benı çok sevindudı Bur.dan sor.ra hütün 4 32 12 20 1« 16 1»28 21.18 2 31 miı=abakalarda daha ıd F. 91Z 4 31 8 47 12 00 1 50 7 22 dıa'mvm» demıştır. (Bastaralı I. sasfada) ILGtLERl YOKMt'S Bu arada onceki gece ıhbar ü?enn* polısce yakalanan ve geceyarısı Emniyet tkıncı Subede sorgüları yapılan üç gencın olayla ilgisinm olmadığı tesbit edılmirtır. Kiraladıklan bir eve gece bavu'larla gelen üç yüksek okul oğrencısinden mahalle halkınm şuphelenmesi üzeıme ıhp barın yapıldığı" "anla5Ümıştır. Polıs sorguya çekılen ögrencilerm olayla hiçbir ilgüeri bulunmadığı gerekçesi\le isımlerıni dahi açık lamamışıır. ı KİRAUKfMOTORLAR jeni faalıyetlere giri Aoayasa (Bastaratı 1. Sayfada) anla<>maya vanlamavan ve unıversıteler ile TRT'nın ozerklıklerıne ıh«km 120 ve 121. tnaddeler yeniden gorusulmemıstır. Komısyonun blr üyesı, dbıt siyasî partı temsilcilerının go. rıiş birlığme varamadıkları ma.i delerin değışıkhkler tümü ile goruşulüp bitırildıkten sonra ele alınacağını soylemı?tır. Anayasa deği'ikliği taslağında yer alan ve Parlamentonun kurulus biçıminın yeniden duzenlenmesi ve çalışmalan ıle ! ılgılı gerekh kanunlann çıkarıU ' masına kadar kısmı Senato se ı çımlerı Ue bos mıüetvekıllıkle. j rı ıçın yapılacak ara secınüennin ertelenmesine ilişkm geçı. 1 ci madde AP kanadında bir sorun olmaktadır. Parti genel ıda \ re kurulunun da bu konudi j toplantı'ar yaptığı AP bu mad | denın dığer madrfelerle birlıkte i ele ahnması ve seçımienn ertelenmesmde muhakkak bir surenın bPİirtilmesı gorüsundedır AP maddede ver alan «Parlamenunnn d3zenlenis bici. minde vapılacak de|isiklik. ler» ıfado^ıne de karsı çıkmakta ve bunun madd'e rnet. ninden çıkartılmasını ıstemek. tedir. Seçımleıın ertelenmesındeki sure konu^unda ise AP ıçmde özellikle ıki gorüş vardır BIT kısım AP'Hler erteleraenin mılletvekilleıı genel seçimire kadar tutulmasını, diğer bİT kısmı ı«e ikı vıllık bir süre ıle sınır. landırılma'snı ısteraektedirler. ERİM (Bastarafı 1 Sayfada) Afyon Hava Alanında Vali Kemalettin Gazezoğlu, Batı Menzü Komutanı Korgeneral Nurettin Ersin ve Tümgeneral Alp Öünez ile kısa bir görüşme yapan Erim, afyon ekiminin yasaklanmasj üzerine ekicide bazı kuşkulann belirdi^ yolunda haberler aldığını, bu konuda hiş kimsenin kug^ kulu olmaması gerektığuü ekicive söylenvek için geldiğuıi belırterek, Halen ba alaada <;»lışanlar hiçbir «ekilde mağdu oimayac»klardır. Bunaa için gereken bötün tedbirleri aldık» demiştir. Başbakan Erim, Afyon'dan saat 09.30"da Burdur'a gelerek askeri törenle karşılanmış, daha sonra Hükümet Alanında halka hıtaben bir konuşma yapmıştır. Devlet ve hükümeün yaralann sarılması için elden gelen bütün gayreti gösterdiğini ve gdstermeye devam edeceğmi belirten Baş bakan Nihat Erim konuşmasmda şunları söylemiştir: «1! Mayw"ta u^radıfnıız yer sarsıntısı ielâkcti üzerine, bemen gelip devlet \e hükümet alarak, aizi teselli etmeye. acılarınızı paylapnava caliîmıstık. Sim di bugün ilgiii Bakan arkadajianmla birlikte tekrar aranıza geldik. Depremin yarattıgi maddi vıkırıtılann ne dereceye kadar giderildigini yerinde görmek ve yaz mevsüni bitmeden ge rek Burdur ^ehri icinde, gerekse köylerde bütön e\siz. barksız va tandaşlanmızın kı? basmadan ev leri. bannakiarı içerisine girmeleti için bundan sonraki ralış malatt nasıl hızlandırmak lâzım geldiğinin karannı vermek için bogiin tekrar arantzda balanuyorum. Suna emin olmanm rica ederim. DeTİet ve hük&met. İlk felâ ket günimüzde soylediğim gibi yanmadadır.» Başbakan Nihat Erim. daha sonra beraberindeki Bakanlarla Burdur Vılâyet Konağında düMnlenen brifingte Vali Ömer Naci Bozkurfun çalınnalar konusundi verdiği bılgıyi dinlemıştiı Üretim gucumuz (üastarafı 1 »a>tada) leıde yaşayanları bugunun tkı mıslıne yaklaşmış bir Ttirkiye' de akarrakıt durumu ne olacaktır? Geçen aylarda, petrol mmttkalannda bir gezi yapnv.stıro. Petrolcularımu harıl harıl yerin altında «hazoneler» arıyorlardı Artık 5000 metre denn'iğe kadar ıniliyor ve hepımize «OH'» dedirtecek müjdemn peşınde koşuluyor. Gerçı on yılda on mısli üretim seviyesme ulaşüdı. la kat Petrol Daıresı Baskanlığının son yıla aıt bütçe raporunda «eski «ataalann üretim gu<,lerini hızls kaybettikleri« ıhtarı. insanı düşündüruvor Bugün 19 alanda petrol uretımı yapılmaktadır ve yme Petrol Dairesmın raporuna gore «ilerki yıllarda hir üretim artışı görulebümesi icin, arama faaliyetinin arttırılması» ha\atı onemde görülmektedır. Olayların ardındaki (Bastarafı 1 Sayfada) 107. 120 ve 181. maddelerdeki dfğişikliklerin Munnsatıltnasını, hiç degiUe «geçici bır süreyle» sınırlandtrılmasını isterken. AP de iktidarı aıra. sında çok yakındıçı «yarcı denetimi»nı oldnkı* hafifle. ten değisikliklere sahip çıkmakta, ancak yine de§i*iklik taslağında oldnkça güclendirilen «icra>nın durnmu^la bir denge knrmağa çalısmaktadır. Ancak AP'nin ba denge knrma çabası nldflkça ilgi çekicidir. Gerçekten de AP «iera»nın çüçlendirilmesinin en somnt örneği olan «kannn çâ cünde kararname» çıkarma •«etkisine kars» çıkacak yerde, bütçe görüsmelerivle ilEili 94. maddedeki dejisıklik fizerinde durtnaktadır. Bılindiji cibi baradaki değisık. Kk, parlamenterlerden gele. cek «gider arttıncı» teklifle. rin. ancak Bakanlar Karala. nnn bu trkliflere katılmasivla ferçeklesebiUcetı yolnndadır. Böylece AP'nin Anayasa de$isikliklerinde, «idarenin güçlendirilmesı»nde güdnlen amaca tamamen ters düsen bir tntuml», «idare» «e «sivasi iktidarı» aynı çözle jörmekte direndiği ortaya çıkmaktadır. CHP'nın karsı çıkıslarımn ise. ikinrı değisıklık tasUiı metninm açıklanmasmdan sonra Genel Baskan tnonu nün verdit^ demerlere. \aptı|ı kennsmalara ut;unln:u farkedilmektedir. Gercekten de tnönü, ikinci taslağın açıklanmasından sonra \erdı| i özel demeçlerde, «kannn lüciinde kararname>nin nasıl olabileceüni bir soru olarak ortata atmıs ve ba «oru^a kendi îorusü do|rultttsunda bir cevap vermek verıne, konu\n bavada bırakmavı \tt tutmastu. Partilerarası Komtsvonun CHPIi üveltrı. kanun giıciindekı kararnanıe yetkîsinin geçici olarak Erını hüküraetine tanınmaMnı o . nermıslerdir. tnbnü'nün, or. neğin üniversiteler idari olerkliği için de «geçici olarak kaldırılma»vı «nerdi|i bilinmektrdir. Partilerarası Komisyonan bir grirüs birlijine vamaadııı bu «pürözlü» maddeler üzerinde nasıl bir çözfim yoluna alasacafı bir saran olarak ortada durnrken. Komisyoıınn 11R. maddeye eklenen Silâhlı Kuvvetler lç Hizmet Kannnnndaki «Türk \atanını ve Cambariyetini kornmak \e kellamak» bükmünü taslak metninden cıkarmakta birlesmesı venı bır sorun olmaktadır. Ba deiİMklik, knsknsnz, CHP liderinin sötlerivle. «Ordu Korautanlarının hü\uk umit besledikleri>. «Ordnnnn daba dikkatlı \t endiseh gorundütü» de|i<«iklikl«rden L u ridir Bovlece Partilerara«ı Knmisyonnn kendi arasında anlasmadıii konnlardan çok, anlastığı bazı konnlar, Ana>asa değişıklikleriyte «lfili çalısmalarda önem kazanır rörünmektedir. önümüzdeki çünlerde veni selismeler gornleeektir. Ve bn geliMnelerin, Anayasa de|isikli|ı tjbi nlkemiz için çok önemli hır konaya ilgıiendirmeM. nedenivle dojtradan dofraya rejimin eelecetini belirleyeee$i açıklır. Ama umotlu olmak için. Körünen o k). daba çok neden vardır. 110. maddedeki drtisiklifin Partilerarası Komısvon tarafmdan reddedildi|i,nin ertfîi giınü, B ^ > W n NiaVa a hat Etim. AP »* CHK Mdcr. leriyle s*»iisnMtstür. B»rkaç *ün ünceoıne dek, Partıltrarası Komısvonnn çalışmalan bitince. «gerilen sinirleri *<ıtıstırmak» için on eüntuk bır ara tatili soz konnsnyken, \navasa değisikliklerınin hır an önce çıkartılmasının hrr seyden enemli oldnfa, Mıllet Meclisi Baskanı A\cı tarafından kesinlikle açiklanmtstır. BUtfin bnnlar 4na>asa defisiktiii sonınnnnn. en kısa sörede ve ülUemiT ıcm en havırlı biçımde cözümlcneerünin açık seçik delilleridir. Bingöl Belediye ' (Baştaratı 1. Sayfada) ; geçmesine rağmen, bolgede henuz tııli bır çalı^maya baslanılmadığını acıklamıs, «Bingölliilerin kışı çadırda seçinıeleri iaıkânsızdır» derai'tır. Felâketzedeleun, eylul ayının sonundan önce yeni konutlanna yerleştinlmesi gerektiğine ısaret eden Bingol Belediye Baskanı. 11 Merkezine enkaz kaldınna işlemının bile henüz bıtirilmedığini belırterek, bu bakımdan kı=tan önce yerleşme sorununun halledileceğı hakkında cıddi er.dişeleri olduğunu bildirmbtir. Deprem hölgesindeki çalıs. malardan hukumetin haberdar olmadığını one süren Bingol Belediye Başkanı, Başbakan v? ılgıli Bakanlarm en kısa zaman. da BingöTe gelerek inceleme. ler yapmasını ve eylül ayının sonuna kadar verleşme sorununun halledihp hallediletnlyeceaı hakmda felâketzedeleri kesm olarak aydınlatmalannı istemistir. Bingol Belediye Ba«kam Er j tuğrul. bulasıcı hastalıklarm çık ı masından korktuklanm da ifa. de etmi'stır Belediye Baskanı Faik ErtuJ. ml'un verdiği bilgiye gore Bın . Böl v* depremden zarar goren . 75 koyunun "simdiki durumu şoy ! ledır 1 • KÖT ihaleleri 14 Baziran | 1911 tarihınde vapıldı|ı halde ' dört kövde dahi insaata bavlan. namıstır. Avnı şekiUe il merkesinde «e tmar Limited Sirke. ti tarafmdan îl . 22 Temmaz 1971 tarihinde ihaltsı vapılan in^aatlara baslanmadığı gibi. insaatlar icin «ertkli sa bile sailanamamıştır. • Yine il merkezınde resmi ve ozel kurulualarara aıt binaların enkazı kaldırılmamıştır. Kdvlerde ise enkaz çalışmalan tamarrrn köylüye bırakılmıçtır • t'Usım Mnıno da deprem bölcesinde halledilememistir. Evliil sonan* kadar bitiritebile. cek ytllar standart nitelikte »I. maktan uzaktır. Basırı toplantı^ında felâket?^delerin hteklerini de dıle getiren Belediye Baskanı, böl^enin bugunkü dunımu kar«ı«ında ?u bitlerin hirçeî» vetfrtfıdir. B« nedenle ibaleler fnçlfi bir ^ÎT. ket, va da emanet »nrftiyle bizzat de\iet tarafmdan gerçeklek. tirilmelioir. • Sağlık hizmetlerı bir an ön. ce gerçeklestirilmeli, bulasıcı hastalıklar çıkmadan tedbiller almmalıd"ır • Efitim ve öfretim sarnna. nnn halledilmeM için geçiti ytr. lesme isinin bir an »nce tamam Unraası lâzımdır. • Enkaz kaldırma ışinın halledilmesi konusunda kdyluve ^ard]m edilmelidır. • Depremden ı»rar jsrmüt devlet memvrlanna aylık tarkl larının toptan Sdenmesi ve kre. di itnkânUnnın saglamnası, hak «ahiplerine yapılaeak nakdî yar dıraın daka «*k seciktirilmeye. rek ödemmesi «erekmektedir. • Yurt rtısına çahsmava gidecek depıem felâketzedelerine oncehk tamnmaçında ke«ın e . mır verılmebdır İl merkezindeki altvapı te. ri WT an Snce rilmelidir. • • • • • • • > < •,. • • • • • • •• • « , „ MADALYA KANUNU İLK KEZ ŞIMPİYON HÂVAOILARft UYGULANDI 20 şirket «Teknik Personel giiç durumda» Babasının c. sl Malıye Bokaniığındon Bildirilmi$tir: 20 7'1971 tarıhınde kabul edüen 1446 sayılı kanunla 29 7 1971 tarihlı ve 1319 sayılı Emlâk Vergisı Kanununun bazı maddelen değiştirilmis ve bu kanuna bazı hukümler ekienmiştır. EmlâJc Vergisı Kanununun degiştırüen geçıci 2 ncı maddesı hükmüne gore; 1971 bütçe yıU donemme aıt olarak tarh ve tahakkuk ettırilmış bulunan arazı; bm&; ıktısadı buhran ve savunma verçıleri ile temizleme ve aydınlatma resmı; bu yıla mahsus olmak üıere; Temmuz ve Kasım avlsrnda ve ikı eşit taksitte tahsıl olunacaktır. Ancak: bırıncı taksıt süresmın bıtımıne az bir zaman kaldıgmdan, mükelleflerin bu süre ıcerısınde borçlannı yatırmalanmn mümkün olamıyp.cagı nazara abnarak: 500 den fazla mükelleîı olan ozel ıdare vergı daırelerine yapılacak arazı; bina; iktısadî buhran ve savunma vergileri ıle temızleme ve aydmlatma resmı odemelerıne ılişkm birinci taksit süresi; Vergi Usul Kanununun l l i ınci ma<'iesinin Bakanlığınvza tamdıjjı yetkiye istmaden: 1? ,*ğustod 1971 tarihme kadar uzatılmıştır. Aynı kanuna eklenen gecıcı 6 ıncı madde hukmüne gore ıse: bır defaya mahsus olmak üzere; 1971 bütce yıhnda venlecek Emlâk Vergisı Beyannamelerı; 1972 bütce vılmm MaTt; Nisan ve Mayıs aylannı kapsayan devrede ügilı Maliye vergi dairelerıne tevdı edilecek keza: bına ve arazı verfçılerı gecıcı muaflıklan ile ilgiii bildirimler de avnı süre ıcinde vanı^acaktır. Vergı mükellefiyeti; 1972 bütce vıh basmdan ıtibaren başlavacak ve kovlerde vapüacak beyanlar ıçın de avnı hüküm uvgulsnacaktu. Keyfıyet ügilı mükelleflere du\urulur. . A. 1196518857/6447) (Bastarafı 1. Hatır'anacagı uzere ışçıler y\xz \ de 110. ışveren öe vuzde 13 ora ı nmda bır ucret artışı ı\e goruşmelere başlamışlar, herüangı bır , anlaşmajm vanlamaymca uzlıştır1 ma kunılu yüzde 31,5 oranında , bır artışı onermiştı Bu arada' ışçılerın aldığı grev kararı önce j bır ay sonra ikı ay olmak üze1 re ertelenmış ve aynı zamanda ı da ış\eren lokart karan almışu. 37 bın ışçıyı ılgılendıren bu u>uşmazhkta hükümet, Devlet Baka1 nı Mehmet Ozgünes'ı hakem tişm ' etmış ve bundan sonra ışçıler' yüzde 60 oranında bir Ucret artışına yanaşmışlardı. îşveren ıse yıizde 31.5 oranındaki uzlaştırma | kurulunun kararını kabul etmış' tı. I DYF • İŞ bncekı gun yaptığı | Tem«ılciler Mechsı toplantısmda durumu gbrüşmüş ve yüzde 60 oranmdakı zamda ısrar edilmesı ve gerekırse grev kararının 3 Ağustos gecesi biten erteleme karanndan sonra hertıangi bir gun uyşrulanmasını kararlaştırmıştır. | Bu karar dün Türk tş'e ve once de Devlet Bvkaml j S p e bildin!mi$tir. Karar | 1 arrıca 'bir bildırı ile karmttfyun» J gerekçelı olarak açıklanmıştır. ' BUdiride gerekçe şoyle Uadej edilmektedırI <1MS yilında en rüksek ftcreti alan drmirvol işçisinin eline fünInk ortalama 'İ9.5S en düşiik ucret alanın ise ciinlnk ortatania 8,25 kurus feçmekte>di. 19*0 yıhnda ise bu durum cuz'i bir tarkhlıkla tavanda RÜıılük 3H5 tabanda 974 kuruşa cıkmıv tır. Fakat hemen belirtmek gtrekir ki bu artış dahi zahiri olup aslında ta^an isçi ücreti reel mânada '«10.60, tahand» ise '• 3.2S lık bir azaltna •bstermiMır. 1971 yıhnda Subat a>ı esas alın dığı takdirde de Reçinme indeksi 196«de 100 kabul edilirse, ViS.» olmuştur. Kesin tahminlere gore \e son iki ay içinde tİTat artıtlarına iMinadfn denebîlir ki, gelecek iki yıt içinde riyatlar her >ıl '.25 artacaktır. Aslında bunun bile h i nivetli bir tahmin olduğu meydandadır. Hali hazırda vapılroası icin çaba sarfedilen toplu is süttesmesinın süresi lli av olarak düşiınfildüğü takdirde. 1973 vılında fiyatlar genel «evuesi 1%8 vılına na«aran en az •'•75 rökselecektir. Hiçbir moral masrafimn. kâltSrel sarfi%atın hesaba katılmadığı iicret tesbitinde dahi. teel ücretlerin 196H nhnda t9eS> nararan •ılO.SO ile '.3.28 fark çSsterdiği hesaba katılır ise bu toplu sözlesmelerin sayesinin işçilerir. hayat sttandartlannı «osyal ve ekonomik koşullarla dengede tutmak •e Tflkseltmck oldttfu ve nihavet devletten de beklenenin bu olduğu hesaba katılırsa 1973 vılında yürüriükte buiunacak bir sözleşmenin getirecefi asgari iieret artışır.ın SIOO olması icapetmekteuir. Fak»t daima kalhtnmanın en hü\ük aiırlı»nna katlanan isçi sınıfi bo keı de hakkından feragat etmekte. nihayet jiinlük ti?aUarla tecimini idame ettirebilecek bir actet lammında direnmektedir.» DOY Çalışmalar Neler isteniyor 0s*tff «thsan utt«âe TEŞEKKÖft Basarıh bır amelıvattan sonra oğlum Rama^an îkıkafın sağlığına kavuşmas.nı sağlayan îstinye Devlot Hastahanesı Başhekimi Savın Dr. Ooeratoı Hüseyin Sahir »\6CIOGLU üe Üroloğ Dr Nuri SENGÖR. Amelıyathane Hemsiresı Nihâl ŞEVTt'RK, Ameliya*hane Hemşıresi Kadife H M I K , Narkoz Teknis yenı Kemâl t'Z, Pansumancı Ra«îit ve Senol beylerle aıter personele tesekkürlerımıiı bildıririz Mehmet İKÎKAT Cumhuriyet. 6449 • Haftamn yoımnu (BaMarafı 5. Sayfada» noksan ya da fazla yöölerinia düzen\enn>esi sağlanacaktır. Ancak. M yıldır bu tarihsel «ö re\i baltalayan. kücük hesaplarla Turk kbylugünü. halkını cağda; ujgaTİık ve kalkınma düzejine katuşturmak yolunda «eşitli engellemclere «iren kisi va da gruplann bu belge ve tasarıları onleme yohında ç*îitli o u n l a n n a *e çabalarına tanık olacağız. Toprak reformuDun öngördüğu toplum«al \e ekonotnik amaçtarla. cıkariarı bajdaşır gorunmeytn \e Parlamentoda ç« ğunlukta olan beliHi bazı çtvrelerin yenî hazırliklar icinde bo lundiıklan da bilinen bir ger* çektir. Bu nedenle. Erim hukıimell. toprak reformu konusunda bu>uk bir sınav \erecelrtir. Tasarılann kuşa donmeden. hilinvel bütunluğıı ile dengrsi bozulma dan. Tiırkive'nin gerçekleri acisındaıı getir'rimiş ilkeleri zsdelemeden rıkması. ladece huknmctin defil. Parlamentonun da bir nna\ı elacmkUr. Aiotüık Univeısiiesi ReHtörtüğünüen Bugun Turkıye'de 3 yeılı, 17 yabancı şirket petrol araması yapıyor. 1970 yılı içinde 30 arama kuyusu açılmış, fakat mevcut petrol rezervlennı çoğaltıcı dddi bir haber almamamıştır. 1971 yılı ıçın, ham petrol üretımı resmi tahmını 3.4 milyon tondur Yanı, Uretimde bır miktar daha düşme olacağı hesap edılmektedır. Ovsa tüketım hızl» artıyor ve on yıl som» Turkıye'nin 23 milyon ton ham petrole ıhtıyaç duvacağı bır arastırm» raporunda belirtüıvor TUrkiye'de. 16 yüdan berı yapılan çalışmaların sonunda tesbit edilen petrol rezervi «0 rcutyon tondur. Yerh ham petrol uretıminde 1.9 milyon tonla onde bulunan Shell sırketımn Haziran ayında yaymlanan son raporunda: 1980 yılının Türkıye ham petrol ıhtıyacını • 50 ora• nmda karşılayabilmek tçın (yakf 1 Inci Sayfada» lasık olarak bugunkü oran da gerekir ki. kaçak etlerin ç«ia buduri yeniden 150160 milyon ta|lıia zararlıdır. Mücad^lemiz tonluk petrol rezervınm buiundevaM etmektedir. Bngnnden , ması ongörtilmektedır. Yanı, bitibaren et *atı«ı ntrmale d«. nümuzdeki on yılda, geçen 16 necektir. Kimsenin birbirini *aç vıldakı aramalaria elde edüen lamaya hakkı ytktar. Azarai %» 60 milyon tonluk petrol rezervı t» fivatlartn» ayalaeaktır» deıkıbuçuk mistıne çıkanlmazsa, miştir 1980 Türkiyesı, yılda en az 15 milyon ton ham petrol ıthal eden ve 300 milyon dolar cıvarında doviz bdeyen bir ülke olacak gıbi görünmektedır. (Bastarafı J. «avfadal rupadakı Türk işçılerme bu duBüyük yatınm gerekli rumu bildirecek re bundan sonBundan yırmi yıl önce, Turra hıç bır tunst işçisine, Avrupakıve"dekı enerjı ihtiyacımn anya bu yolla gitmesi imkanı veıücak yüzde 20'sı petrolle kar«ımeyecektir Almacak tedbirler de lanırdı. Bugun yüzde 50'nin uaçıklanacaktır. ierme çıktlınıştır Petrol Daıre1970 yıh sonunda Avrupada 450 sı Baskanhğınm Butçe Raporubın olan Türk işçılerının, turıst na gore, on yıl sonra bu oran ışçilerinin de çalışma ıznı almala n ile yarım milyonu ^eçec^ğı yuzde 70 olacaktır Yakın geleanlasılmaktadır. ceğimizde petrolun rolü busbüBu arada Avrupada özeüıklp tun artacaktır. Dolavısiyle, pet1 Fransa'da tunst işçı olaıstk çrîıs rolle ıli«km her konu ilgimızi tıklarından çok az ucret alan I çekiyor ve sosyal haklardan hıç yararlaMeselâ sorulaıdan birı şudur: namajan Türklenn durumlan da | «Tfirkiye. kendi uretti|i pet•nlasmalarla ongorulen ^artlara r«lle kendi iatiyacını karstla. goıe yeniden düzenlenebılecektir. yan bir •e\iveye alaşabilecek midir?* Eneıu ve Tabıi Ka%naklar Bakanı Ihian Topaloğlu bu konuda ıyimserdır. Fakat son büt. !Ba$tarafı çe \ılı dolavısiyle oıtaya konu. «ım aylarında ve ıkı eşıt taksıtte lan rakamlar ve son yıllardaki tahsü olunacağını. ancak birinci sonuçlar, Turkıye'nm ihtıyaç taksıt süresinin bitimine az bır d\nduğu petrolu üreten bır ülzaman kalması ve mükelleflerin ke olma ümıdiri gölgelıyor. Arbu sure ıçınde borçlannı vatırtık kımse Türkıyede petrol yok malarının mumkun olamıvacağı tur demıyor. Ortadoğu'nun zenhususlannm dıkkate almarak. sügın petrol sahalarma yakın orenin 16 Ağustos"a kadar uzatıldılan Turkıye'de petrol sahalan| ı m bıldirmiştır. nın kuçuk ve az verımlı olusu, Malıye Bakaniığı bır defaya dağmıklığı. petrol arama zormahsus oimak üzere, 1971 bütçe lukları başlıca dertler olarak yılmda verilecek eml&k vergisı sıralanıyor. Iran'da ortalama bır beyannamelennın, 1972 butçe >ılıkuyunun gunluk verımı 20 bın nın Mart. Nisan ve Mavıs aylarıvarildır ve yıllardır bu verım. nı kapsayan devrede Ugılı malililik devam etmektedir. O\>a ye vergı dairelenne tevdı edilebızim en verımlı petrol sahamız ceğinı. keza bina ve a n m vergısayılan Bsykan'da, 7 kuvunun leri geçıci muallıklan ıle ügıli gunluk üretımı 17 bın varilı geç bıldirimlenn de aynı süre içinde yapılacajhnı açıklamasında belirt I memektedir Dolayısiyle, Türkıyede petromiştir Vergı mükellefiyeti, 1972 lun maliyetı artmaktadır Önubütçe yıh başından itibaren başmuzdekı on yılda, bugunku 3 6 layacak ve köylerde yapılacak bemilyon tonluk uretimımızı U 5 yanlar için de avnı hükiitn uygumilyon tona çıkarabılirsek, bu lanacaktır. miktan sağlayacak arama ve üretım ıçın, yakla=ık olarak 16 mılyar liralık ek yatırım yapmak gerekeceklır (Yılda orta(Baştarafı 1. sajfada) lama 1 6 mıh'ar lira) verdiği bır demeçte. «Her ne Ve vüzde 50 için kadar döviz kaçırmavı itivad etmis olanlarm gelirleritıde venı Ve unututtnamalıdır kı, bu dLs tıcaret düzeni önemli aznlhesaplar, 1980'de ıhttyaç olamalara sebep olmuş ise de. Tür rak hesaplanan 23 milyon ton kiye'nin toplam döviz «elirlerinham petrolun varısım kapsade önemli artiflar. bu rejintle maktadır Mumkun olabılse de. bu vıl içinde mutlak surrtte «er 1^80'dekı ıhtıyacımızın hepsmı çekle'rtirilecektir» demıstır. kendi petrol kavnaklanmızdan siğlamavı başarsak o zaman en Karaosmanoğlu geçen vılın ba«ıt hesapla 30 32 mılvar llaltı ajındakı 269.3 tmlyon dolarraltk bır vatırım geıekecoktlr. lık ıhracata karşııık bu vüın ayKısacaM hem tabıî kavnaklarını donemınde 232.9 milyon domız. hem de mali kavnaklanlarhk ıhıacat yapıldığını açıkla mız hıç değıhe onümüzdekı on mıştır. yıl ıçm. «kentJı petrolumuzle kavrulmak> şansını havli gblgelemektedır 1000 Temel (Bastarafı t. savfada) Halman Ataturkçülüğün zamana uydurulduğunu belirterek lâyıklik konusuna değınmıştır. Halman bu konuda «Tarih bovanca istâmivet Tiirklere raanevi destrk oh muştur. Bu inancı kaldırntak gibi bir çabamız otamaz. Bu arada la^klik çizgisi sürdnrnlrcrkUr. Haccı teşvik gibi bir düşüncemiz olamayacaktır. Fakat **• kât» tesvik ederiz» demiştir. tstanbnl'da Tütist işçi Mıllî Eğıtım Bakaniığı tarafmdan yayımlanan ancak bazı tar>ıs malara yol açan 1000 Teme) Eser konusuna değınen Kultur Ba.iaru Halman «Bu dizi Bakanlı>ımıza bağlan<lıktan sonra tamamen kal dırılacaktır. Zaten başlangrıcında hatalar olmas \âvık olmayan p«er ler bu seride yer alabilnuştir» demıştır. Halman bu dızı venne «Kaynak Eserler» ve «Cumhariyetimizin 1U0 Temel Eseri» adlî ıkı yenı seri çıkanlaeağıni sovlemiştır. Daha sonra 75 vav.nı aşan buyuk sanatçılara odul v^rı leceğinı sozlerme ekleven Kul' tur Bakanı Turk fılımcihgı ko | nusunda kâr'ın sanattan agır bas' tığını ifade etmıstır 1000 Temel Eser Kırgın değilim Bazı vergileri Kültür Bakanı, ayrıca yenı «anatçüarın daıma takdir edılecegi' nı belırtmış bır çok jazarların eserlerinın yabancı dillere çevnlip. yabancı ülkelerde bastınlarağım söylemistır. Bakan bu arsria hıç bir iktidara ve hükumete kır Rin olmadığını da sozlenne ekleyerek, «Gördüm ki y&kın tarıbte çok »*v yapılnus» demışf.r Hal man ayaca Devlet Tj^ıtrosu. Devlet Balesi ve Öp?rasînm~ altı ay surelı 2'şer grup halmae Türkıye turuna çıkacağmı, halka bu külturü yayacağmı bildıtmış y» bancı ülkelere gıden tlyatro grup larının daha çok Türk ya/artarının eserlerme yer verecefcıni b«hrtmiştır. AteALTIN Cumhuriyet Rcs»t Hamit An* NapoİTon 24 »yar kulfc 1415» 1*2 318. 320 1S8. 2»0 \â%, 15S 150.2M5 21 Gavrimenkulün Açık Arttırma İlânı •• • Usküdar lcra Metmırluğundan: Dosya No: 971261 Satılmasma karar verilen gayrimenkulün cinsı: kıy. metı; adetı, evsafı; Üsküdar'da Ümraniye mah. Kamik Kemal mahallesi Tunc diğer adı Yol sokakta kâın ve tapunun 1 pafta 495 ada: 40 parsel sayılı 460, metre kare arsa üzerine mşa edılmış bahceli kargır ve tamamı 198.000 hra munammen kıymetlı ev açık arttırma suretıyle satılacaktır. n i \ R DURUMÜ: fmraniye Belediyesı İmar Müdürlüğünün 18 3'1971 gün ve 583 '404 sayılı belgesmde iskân sahasmda bına vülcsekliğı 9.50 dmnlık krokisi gıbı ön bahce; 5 metre komşu arka bahce mesafelerı 3 er metre bırakjlmak suretiyle bahceli inşaat nızammda olmak uzere ımar durumu verümışti, SATIŞ SARTLAR1: 1 Satış 6 9'1971 Pazartesi günü saat 14 den 15 e kadar Üsküdar tcra Daırestnde acık arttırma suretiyle yap.lacaktır. Bu arttımada tahrnın edilen taymetın °i 75 şıni ve rtiehanlı alacakhlar varsa alacaklan ve satıs masranarını gecmek s,artı ıle ıhale olunur. Boyle bır bedelle ahcı cıkmazsa en cok arttıranm taahhüdü bâkı kalmak sartıyle 16 9'1971 Perşembe günu Üsküdar İcrasmda saat 14 üâ 15 de ıkıncı arttırmaya cıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklarn alacagmı ve ^at;^ masraflarını geçmesi şartivle en cok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya ıştırak edeceklerın tahmin edilen kıymetın c"c 10 u nıspetinde Dev akeesı veya bu mıktar kadar millî bır bankamn temmat mektubunu verroelerı lâzımdır. Sat:§ pesın para ıledır. ahcı ıstedigmde 20 günu gecmemek uzere mehıl verılebıhr. Dellâîhe resmi; ihale pulu. tapu harc ve masrafları ahcıya aittır. Birikmiş verşüer satıs bedelinden ödenır. 3 İpotek sahıbi alacaklılarla dıger üszüüenn. (ilgıliler tâbırıne irtifak hakkı sahıplerı de dahıldın bu gayrımenkul üzerındekı haklanm husv.^ıyle, îaız ve masrafa daır olan ıddialannı dayanagı belgeler ile onbeş gün icinde daıremize bıldırmelen lâzımdır, aksı takdirde haklan tapu sıcıh ıle sabıt olroadıkoa paylaşmadan harıe bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen muhlet ıcmde ödenmezse İcra ve İflâ^ Kanununun 133. maddesı gereğince ıhale feshedılır. İkı ıhale arasmdaki larktan ve % 10 îaizden ahcı ve kefillerı mesul tutulacak ve hıç bır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edilecektir. 5 Şartname; ılân tarıhınden ıtibaren herke^ın gorebılmesı ıçın daırede acık olup masrafı verüdığı takdirde ısteven ahcıya bır orneeı gonderılebıtir (200 Kr. pul gonderildigindet 6 Satışa ıştirak edenlenn şartnameyi gormüş ve münderecatını kabul etmis sayılacaklan. başkaca bilgı almak isteyenlerin 971/261 sayılı dosya numarasıyle memurlugumuz8 baş\nrmaları ılan olunur. 27/7/1971 (Basm: 5047'6430' Karaosmanoğln Î.U1N : Yabancı Şirketler Efsanesi 16 yılda iflâs etti 1 tmversıtemız ıhtıyacı ıcın tahsu edümiş bulunan 5810 ton komürün D.D. vollannca gostenlecek olan yerlerdekı vasonlardan ahnarak Cnıversıtemızce Fakülte bmalan dıger tesısler ve lojmanlardaki depolara öoşaltma ve arabava vükleme ışlerı de müteahhıde aıt olmak üzere naklı vaotınlacaktır. 2 Bu 1 ıcm toplarn munammen bedel 94.580. 5 TL. sı olup muvakkat temmatı 5979. TL. sıdır. 3 Eksıltme 2490 sayılı kanunun 31. maddesı gereğınce kapalı zarf usulu üe 9 Agustos 1971 Pazartesı günu saat 15.00 de Atatürk Ünıversıtesı Satınalma Komısvonu Başkanhgı odasında vapılacaktu. 4 Bu ışe aıt şartname ve tuzumlu evrak hergün Üniversıteraız Satmalma Bürosunda aorülebüır. 5 Talıplılerın muvakkat temmat mıktannı ıhtiva eden Ünıversitemız vezne makbuzu veva banka temmat! mektuplanvle ve car! nla aıt Tıcaret Odasi vesıkası ve ındırme vapacaklan kapalı zarîlanvie bırlıkte ıhale saatınden bır saat evvelıne kadar Ünıversıtemız Satınalma Komısyonu Başkanlıgına müracaatlan ılân olunuı. Bundan sonrakı müracaatlar kabul edilmez Postadalu vakı gecıknaelerden ıdare mesul değüdır. (Basın: 18266/6426) Emniyet Sandıgını (Bastarafı l. Saytada) Saat 10 40'da sanıklar mahkeme salonuna getirılmış ve duru«ma hâkımı Denız Yarbav Akdemır Akmut 13 sahıfelık gerekçelı karan okumustur. Kararın bınncl kısmında dâva konusu olay etrafhca anlatılmış delillerin tahlıl ve rmınakasası yapılraış. olayın te^pıtı üzerınde durularak sanıklara ısnad olu nan suçlann kanuni unsurlan ve tavsıf vönlen tahlıl edilmis ve Türk Ceza Kanununun 141. maddesine ılişkin suçlann behrtılmesı ile 146'ıncı madde yönünden vasıf tahlıli yapılmıstır. Kararm sonuç ve uygulama kısmmda isa ışlenen suçlarm Turi Ceza Kanunu maddelenne göre uygulaması vapılmıs ve verllen cezalar açıklanmıştır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle