12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SMANlf, : OSMANL^.TARtH DEYİMLERİ VE TERtMLERt SÖZLÜĞÜ 1 Fasiiül: 16 T u ı n : Mehmet Zeki Pabslın Bakanlığımızca 2. baskısına başman bu eser 1 den 6. fasiküle kaar çıknuş olup diğer fasikuUerl de ırasiyle neşredilmek üzeredir. Bu fasikflller 6 şar lira olarak lakanlığımız Yaymevleriyle bütun itapçüarda satışa arzedilmiştir. Devlet Kitaulan 1 umhuriYet Kurucusu: ÜTUNUS NADİ ' KEMAL TAHİR AYRIMI sander yaymian 25 M» 48. yıl, sayı: 16876 Tfelgraf Te mektap adresl: Curahuriyet tstanbuJ Posta Kutusur îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 80 22 42 86 22 42 91 22 42 98 22 42 99 1971 «1000 Temel Eser» yerine iki ayrı kaynak dizi çıkarılıyor 1 KÜLTÜB BAKANI, LAYIK OLMAYAN ESERLERİN 1 O 0 O TEMEI/DE YEB ALDIĞINI, ZEKÂTIN TEŞVİK EDÎLECEĞİNİ, TELEVİZYONLA HALKIN EĞtTILECEĞtNİ AÇIKLAYARAK YENt ATATÜRK'ÇÜLÜĞÜ ANLATTI... KUltUr Bakanı Talât Halman in İstanbuTda düzenleaıği ban toplantısında devlet eliyle bir üalk Eğitira Televizyonn» kuılacağını açıklamıştır. Halman mca 1000 Temel Eser dizisının ıldınhp yerine «Kaynak ISser. r» ve «Cumhuriyetin 100 Temel seri» adh iki ayrı dizı çıkanlajğını soylemiştir. Bu araaa yei Bakanlığın «Yeni AUtürkçüİV» çizglsinde olacağını Uade len Halman bu terimi şöyle izah tmiştir: «Zaman ve şartlar deismektedir. Türkiye Cumhuriyeımn temeli oUn Atatürkçülük de Ibette zaman içinde bazı geUşMler gösterecektir. tşte biz bu elişmeye dayanarak (Yeni Ataiirkçfl) çizgide olduğumuzu söy. jyonız.» Anayasa'daki Soygunculann degışıklıgın bir ay içinde çıkması istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Partilerarası Komisyon, Anayasada yapılması düşünülen değişiklikler üzerindeki çalışmalannı dün de sürdürmüstür. Bu arada Başbakan Nihat Erim'in önceki gün AP ve CHP Genel Başkanlan ile yaptığı görüşmelerde do Anayasa değişlklikleri konusunun el« alındığı öğrenümiştir. Sızan haberlerden anlaşıldığına göre hükümet, Anayasa değişikliklerinin 30 Ağustos'a kadar gerçekleştirilmesini istemektedir. Partilerarası Komisyon dünkü çalışmalan sırasında yargı organlan ile ilgili 134, 137, 138, 139 ve 140. maddelerdeki değişlklikleri görüsmüştÜT. Bunlardan «Hâtdmlik meslegi» başlıklı 134, askeri yargı hakkındaki 138, Yargıtayla ilgili 139 ve Danıştayla ilgili 140. maddeler üzerind'e «Maksada nygnn bazı diiıeltmeler» yapıldığı Komisyon taralından açıklanmıştır. «Savcılık» başlıklı 137. maddedeki değişikliklcrin ise yeniden ele altnması ve bu maddedekl değişiklikler için «Çeşitli mah. znrlan önleyiei yeni bir fer. mül» saptanması kararlaçtınlmıştır. Partilerarası Komisyondan ön ceki gün yapılan açıklamaya rağmen, Komisyonca üzerinde (Arkan Sa. 7, Sn. 3'de) izine yine rastlanamadı TİCARET B A K A N L I Ğ I BANKA GÖREVÜLERİ HAKKINDA İ D A R İ KOVUŞTURMA Y A P T I R I Y O R EGE SAHİLLERİNDE SON 2 GÜN İÇİNDE K İ R A Y A V E R İ L E N M O T O R L A R ARAŞTIRILIYOR iki sonığın dalw kimliği lesbil edildi Kadir Kaymaz'ın gözaltına alınan babası ve kardeşi tZMtR (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Bankasının Denizli Şubesine 4 milyon lira para götüren arabasını Izmir Aydm yolunda soyan dört soyguncunun izlerine dün de rastlanmamış, ancak güvenlik kuvvetlerince isimleri tesbıt edilen Kadir Kaymaz ile Fahri Aral'm yanı sıra soyguna katüan diğer iki sanığın da Fahri Aral'ın kardeşi Tekin Aral üe Hüseyin Sarcı olduğu Emniyet yetkilılerince ileri sürülmüştür. Soygun yapanlann dört kigi ^ ^ olduğu üzerine birleşen güvenlik kuvvetleri, Fahri Aral'm kardeşi Tekin Aral Ue Hüseyin Sarcı'nın da soyguncu olarak arandığını bildirmişlerdir. Aranan bu iki şahsın oturduklan şehirlerdeki evlerinde arama da yaANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) pumış, fakat nerede olduklan hakkında kesin bir bilgi elde Sayılan Avrupanın çeşitli üledilememiştir. kelerinde 60 binl bulan Türk mrist işçilerinin bir kereye mahEŞKALLERt BİLDİBtLDl sus olmak üzere aöedilmeleri ve Sıkıyönetim Komutanlığı, polis kendilerine çalıçma izni »ertlmpv« jandarmanm ortalda?» yürütsi ile ilgill haberler büyük s^vir.ç tüleri kovuşturma bütün Ege, raratnuşta. Aynca, hukümetta Akdeniz illerim kapsamaktadır. bundan sonra böyle bir duruırrun Bu arada güvenlik kuvvetleri bü bir daha ortaya çıkmaması için tiin Türkiye polisine de kimlikle gerekli tedbirleri alacağı ifade eri tesbit edilen diğer iki soygundilmiştir. cunun eşgallerini vermiştir. Bugün, Almanya'da 40 bin, Soygunda kullanılan Anadol aFransa'da 10 bin, Avıısturva, İsrabanın da düne kadar izine rast viçre ve Hollanda'da da 10 bin lanamamıştır. Emniyet kuvveUeolmak üzere Avnıpa'da 60 bin ka1 rine sahipsiz olarak bulunan Adar turist Türk tsçisinin bulunnadol marka arabalar devamlı ihdugu saptanmıştır. bar edilmektedir. Dün de Kuşada Dışişlerl Bakanı Osman Olcay* anda bulunan bir Anadol marka • Ağaoğlu 36 yıl, Kurt m Brüksel'de turist Türk işçilearabanm bir Fransız turiste ait 28 yıl, Başak 6 yü rinin bir kereye mahsus olmak kiralık araba olduğu anlaşümış üzere aflannın sağlanacağı ve bu tır. hapis yatacak... konuda bundan sonra böyle bir (Arkası Sa. ?. Sü. 1 de) olaym tekrarlanmayacagı şckltrv Silâhlı gasp, silâhla hürriyeti deki baberin ardından Avrupa tahdid, yağmacılık, gizli örgüt Ekonomik Topluluğu Komlsyonu kurmak ve Beşiktaş Emniyet Saa Dış ÎUşkiler ile görevli Uyesinin dığını soymaya teşebbüs suçlabu affın gerçekleştigine dair armdan sanık olarak Sıkıyönetim çıklaması turist işçilerin aile ve Komutanlığı 3 numaralı Askerl yakınları arasında sevinç yaratMahkemesınde Osman Ağaoğlu tmştır. 61 yıl, Yücel Kurt 28 yü 4 ay, îbÖnümUzdeki günlerde bu konu rahim Başak ise 6 yıl ağır hapse da Ugüi hükümetlerin yetkiiileri mahkum olmuşlardır. Ancak Ostarafından başkaca açıklamalann man Ağaoğlu'nun cezası, Türk yapüması beklenmektedir. AçıkCeza Kanunun TTncı maddesise lamalarda, bu durumda olan işçiANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) uyularak 36 yıla indirilmiştir. lere nasıl çalışma izni verileceği Başbakan Yardımcısı Atiilâ hususu da belirtUecektir. Albay Vecdi MüttÜoğlu'nun baş Karaosmanoğlu, ihracatın foröte yandan, Türk HUkumeti kanhğında toplanan üç numaralı malitelerden dolayı düştüğü şekde gerek Türkiye içinde ve gerek Sıkıyönetim Mahkemesınde, mah linde yayınlarla ilgili olarak dün Büyükelçllikler aracılığı Ue Avkeme hâkimliğini Deniz Yarbay (Arkası Sa, 7, Sü. 5 de) (Arkası ba, 1. 80. 6 de) Akdemir Akmut, yarduncüık görevini kıdemli Binbaşı Orkun Dündar, yapmışttr. Savcılık makamını ise kıdemli Binbaşı D o ğan Dülgergil işgaı etmıştir. (Arkası sa. 1, Sii. ti'da) ei 1621 Hro Isfanbul'da orasındo salılocak Derlet Dctnlryollannın İstanbul'daki 4 gümrük deposunda işçiler tarafından ba^latılan gnv dün dördüncü gününü doldurmuş; ancak bir anlaşmava vanlamamıştır. İşi durdurarak yrevl sürdüren işçiledcn bir kısmı salutl tnrakmay* bâşlamq; bir kısmı da davul snrna ile grerl renklcndirmeye çaJişmışlardır. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU) TALAT HALMAN Halk televizyonu Dün Istanbul'a gelerek yeni Bakanlığın çalışmalan ile ilgıli bilgi veren ve sanat çevTeleri ıle görüş meler yapan Kultür Bakanı Talât Halman kültür alanında yeni hamleler yapılacagını söylemiştir. Halman bu konuda TRT tarafmdan kurulan Ankara televızyonunun sadece bir azınlığı eflendiren lüks nıtehkte olduğunu üade etmış, halk eğitınıı ıçın d?vlet eliyle televızyon kurulacağım söylemiştir. Bu konuda çeşitli ülkelerle temaslara gınşeceğini ekleyen Kültür Bakanı «Kurnlacak Halk Eğitim Televizyonn Tür kiyenin en ücra köşesine yayılacak, fakir halkı eğitecektir» Cemıştır. Öte yandan Yeni AiatÜTkçülük çızgisı ile ilgili bilgi veten t*rtuun s a «. Siı i de) îstanbul'da et flyatlan yeni. den ayarlanmış ve türlerine göre 16 21 lira arastnda satılması kararlaştınlmıştır. Belediye Başkanı Atabey'in açıklamasma göre koyun, ku. zu, kemikli kıyma 16, biftek, pirzola 19, dana kıyma (kemiksiz) 1750, bonîile ve diğer kısımlar 21, sığır kıyma (kemiksiz) 17, bonfile, biltek ve diğer kısımlan 21 liradan satılacaktır. Bu arada, «ikâyetleri önlemek üzere de toptancı kasaplarda âzami satış fiyatı konulmuştur. Toptancı kasaplar, perakendeci kasaplara koyun ve kuzuyu 1550, danayı 1450, gığırı 14 liradan fazlaya satamıyacaklardır. Dr. Atabey, Istanbulun giinlük et tüketiminin 200300 ton arasında değiştiğini, bunun 120 tonunun Karaağaç Et Kombinası, 40 tonunun Et ve Balık Kurumu, 40 tonunun diğer kuruiuşlar ve 40 tonunun da kaçak olarak getirılen et ile sağlandığını behrtmiş ve «Kaçak et satışının önüne s e ç » e | e çahşıyoruz. Ancak fiyat ncazlo|n s e . bebiyle halk kaçak et satışını desteklivor. Şunu da belirtmek (Arkaa Sa. 7. Su S de) D.D.Y. îşçîferıyfe D. Y.F. Iş, anlaşma Uzlaşma Kurulunun olmadı °/ 31,5 zam o ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Sandığını soymaya teşebbüs edenler mahkum oldu Karaosmanoğlu: «Döviz kaçırma itiyadındakilerin gelirleri azaldı» teklifİDİ reddetti DDY işçileri ile i?veren arasında çıkan toplu söîleşme uyuşmazlığuıda Türkiye Demlryollan İşçi Sendikalan Federasyonu, hükümetin yüzde 315 oranındaki uzlaştırıcı önerisini kabul etmeyerek yüzde 60 oranında bir ücret artışmda ısrar etüğinl ve 3 Ağustos tarihinden sonra herhangi bir gün greve başlayabüeceklerinl, yapüan Temsilciler Meclisi toplanbsından sonra dün Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'e bildirmişlerdir. Bu bildiri üzerine Başbakan Yardımcısı Atilla Karaosmanoğlu Devlet Bakanı Mehmet OzgUneş ve Çalışma Bakanı Atilla Sav bir toplantı yapmıslar ve durumu Burdur'da bulunan Başbakan Nihat Erim'e telefonla Uetmişlerdir. Özgüneş'in örel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada, konunun Başbakanın Ankara'ya dönmesinden sonra bir karara ulaşacağı ve bunun üzerine bir açıklama yapılacağı bildirilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3'de) ÖNEMIİ RUN: Komisyondan yansıyanlaı Anayasada yapılacak dcğisiklikleri kapsavan taslak tnetni üzerinde bir siiredir corüşmelerini sürdüren, hem dc genclliklc bir anlayın ve Ctirüs birliği havası içinde sürdürrn Partilerarası Komisyonda ilk anlasmazlıklar belirmistir. Esasen boylcsine bir Komisyonnn toplanmasın. da çüdülen amar. dürt siyasî partinin değişikliklerde tara bir anlaşmays varamamıs olmalanydı. Bu nedenle, Komis\onda, çalısmalar îlerleyip «pürüzlü» maddelere gelindikçe birtakım aksakhklarm ortaya çıkması olafan karsılanabilir. Partilerarası Komisyonun bngüne kadar sürdfirdfiğü çalısmalar sırasında beliren anlaşmazlıklar, yapılan resmî açıklamalara göre, bnkümete kannn sücünde kararnamc çıkarma yetkisi veren 107, «Targı denetimi»ne ilişik 114, üniversiteler ile TRT'nin özerklikleriyle U OLAYLARIN ARDINDAKt Erim. Burdur deprem bölgesi halkııta kıştan önce konut vaal etti (Yurt Haberleri Servisi) BURDUR Başbakan Nihat Erim, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere dün sa bah saat 09.30'da Burdur'a gelmiştir. Beraberinde Başbakan Siyasî İşler Yardımcısı Sadi Koçaş. Sağ lık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür kân Akyol, tmar ve tskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu ve Ba ynndırlık Bakanı Cahıt Karakaş olduğu halde askeri bir uçakla Afyon"a gelen Erim. buradan helikopterle Burdur'a geçmiştir. (Arkası Sa. 7 Sü. 4de) GERÇEK fili 120 ve 121. maddeler üzerindedir. Ve sızan haberler, ba anlaşmazlıkların, Anayasa defişiklikleri söz konusn olduğnndan beri şn veya bn biçimde ortaya koydnkları çörüşleri doğmltnsnnda, özel likle AP ve CHP arasında çıktıfını söstermektedir. CHP ••• (Arkası Sa. 7, Sü. 7de) Bazı vergf/erın süre/erı uzatıfdı ANKARA, ( a ) Maüye Bakanlığı, 500'den fazla mukellefı olan özel idare vergi dairelenne yatınlacak arazl, bina, iktisadi buhran ve savunma vergüeri ile temizleme ve aydınlatma resmi ödemelerine ilişkin birinci taksıt süresinin 16 Ağustos tarüıine kadar uzatıldığmı açıklamıştır. Maliye Bafcanlığl, 1971 bütçe yılı dönemine ait olarak tarh ve tahakkuk ettirilmiş bulunan arazı, bina, iktisadi buhran ve savunma vergileri ıle temizleme ve aydınlatma resminin bu yıla mah sus olmak Uzere Temmuz ve Ka üretim gücümüz düşüyor SADUN TANJU Bundan on yıl önce, Türkiye' de 360 bin ton ham petrol üretilirdi. On yüda petrol üretımı on misli arttı. Bugün 3.6 milyon ton yerli petrolümüz var. Yani 1980 yılında, nülusu 5 U milyona. doğru yol almış, şehir(Arkan Sa. 7. Sö. S'da» Bingöl Belediye Başkanı depremzedelere yardım edilmediğini öne sürdü Arkadaşınuz Sadun Tanju; Diyarbakır çevresinde bir sondaj kuyusunun önünde \NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bingöl Belediye Başkanı Faik Ertuğrul, dün Ankara Gazeteciler Cemıyetınde düzenlediği basın toplantısında, tfeprem felâketınden bu yana yetmiş gün (Arkaa Sa. 7, Sfl. 4de) Pekî on yıl sonra? AmtllA . İS O* bir otomobı) tSnderıldı... BASEN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle