13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' f AYFA DÖRT: sCUMHURİTEl :30 Temmus 1971 tariHinin •w Derleyen: Adnan TAHİR EN KORKUNC HAVA BOMBARDIMANLARI Coğrafî dunnnu sebebiyle savaşm ilk yıllarında hava akınlanndan genellikle uzak kalan Japonya'nın kaderini 1944ten itibaren Amerikalılarm «üçan Kale» leri tâyin edecek, özelükle sanaj \ merkezi durumundaki şehirler fecî su' rette bombalanarak yerle bir edüecekti. Bu saldınlar sonucu cephe gerisinde ölen Japon'lann sayısı cephede ölenlerin sayısuu bile geçmişti. üean Kaleierie *aaılan saldınlardan «onra Japeaya'aın baskentı T«kro yerJ« bir •!•»•, f*le dmmtstn Ayakta kalan hlnalarm sayuı parmak besabma vuralarak kasar « b . tarafından jonetüen Japon tnsparatorlugunun başkentı okyo ılk dafa 18 »îısan 1942'de ombardımaa edılmıştır Salın «Harnet» uçak gemısınden avalanan çift motorlu «Mttbell» tıaı uçaklar arscıhgı ıla apılnustır. Bu, bir çesıt govde gösteriydı. Japonlann savaş konujnda henuz baçandan başava koştukları bır donemde d« jnenkaltlara» cesaretmı takı\e bakımından buvuk faydatv nğiamif, moralıennı rfueltımıtı. Japonları yıidırmak ıçin her •\den once Japonya'nın tekık gucunu felce uğratmak erekiyordu. F»k«t Japon enustrı merkerleri, Ukenin cogafı dorumtı ıtibanyle Bırieık Amerika üslenne kıyasla ok uzaklarda bnlanayordu. fesele buna bır an once ç o . um çareri bolmaktmn ıbaretL I çaflants «Günesln O|la» Tokyo 1945 Uçan Kale'ler, Japonya'nın altını üstüne getiriyor lan Gıdış donuş ortalama 5 bın kılometre tutuyordu. Belienen hedefler ustune 235 ton bomba \agdırılmıştı. Fakat onemli bır hava akını olarak ele almdığında bu saldırı savaş kuralla. rı gereğmce basarıh olmamıştı Hava şartlan pek ujgun d e . ğildı o gun. Ayrıca pılottar da gereğincc hazırlanmış sayılmıjorffu bu çe$ıt bır tamrruza. Önemli hata tTNA benzer çeşıtlı akmlar sırasında Amenkalılar mun tazaman a%nı hatalara dujmuşlerdı Yukarıda sayılanların dısında onemli noktalardan bıri de suydu: Tokyo'yu da bır Avrupa sehrı olarak mutalâa etmek gafletım gostermıştı U. SA ılgılılerı Dığer bır de\ımle bombardıman teknığı tuğla \e betonarme vapılar ıçın u\gulanan usullere gore ajarlanmıştı Daha zıyade ımha bombalarına onem venhyor, hedefe tam ısabet en*sesı>le hareket edıhyordu Ovsa Tok\o, tahtadan bambudan, karton. dan lapılmıs bınalarla cok ge B Ve buluodu. 1944 yıhnda, Amerfkalıiar ha acıhfc tarıhinde bır nevi devıra sayılan yepyenı, guzel gounüşlu, sulün gıbı, buna muabıl uzun mesafe uçuşlanna ayanıklı, asırı dereeede güçu ve ımha jeteneklerının tuaune sahıp uçakların ımalıne nuvaffak olacaklarrfı «Boeing 129» tıpi. Soe konusu uçaklaın beynetıne >akısır bır de <ım buldular «Içan Kale». Bunlardan ^etmıs \edlsi 5 Hazıran gunıi Hındıstan'dan ha \alanarak Bangkok ustune geldıler, şehnn altını ustune geUrdiler 25 Kasım gunu ııra Tokvo'da ıdı. Bıi sefer, «Lean Kale»lerın «avısı 94 e yukselmıştı Japon Genelkurmayı, soz konusu uçakların boylesır.e uzak mesafelerden kalkıp başkent uzerme kadar gelmesi karşısında hayretler ıçınde kalmıslartfı Duşraanın hedefı lıman tesıslenydı Sapıan adasından hareket etraıstı Amerıkan uçak nı» mesatelere yayılan uçsuz bucaksız bır çehırdı. Fabnkaların çoğu, sanajı merkezi savılmayacak nıtehkte re sadece aıle «rketlen olarak kumlmuş «GSlgt tegtatlerdı Modern u . pıların sayısı parmakla goste. rılecek kadar azaı Oneral Curtıss Le May, durumu kavramakta gecıkmevecek, gerckiı tedblr'erı de buna gore alacaktı 0 T A M F tutusmaga r« kul olmaga son dterece asutajt razıyettekl Japon çehırlen Amerıkan Hava Kuv \etlermce henuz denenme. mıs tarama usuliıne gore ba^tan sona bombardman edıl^cek bovlece en kalaba lık «emtlerın en kuytu Wo. selenne gızlenmı; «G«l»e Te«ıg»ler n e yaramaz hale get5rılecektı • .UÇVN K*LE. lerın en »ztndan altı ton tutannda mftlak maddesı taşıyabümen ıçın bu uçaklardaki çeçitlı stvunra» araçları çıkanlacak sadece burun kısmındakı ufak çaplı top bırakılacaktı bardunan sırasuıda agır yara alıp daha sonra bu yuzden can verenlenn «ayuı ile ızab edılmektedır Tokjo bu cehennemı geceden sonra çole donmuş olmasına rağmen, üerki tanhlerde yenı saldınları da uğrayacaktı Dıger Ja pon şenırıerı ae ıhmal eaumıvordu bu arada . özellıkle endustrı merkezlen on planda dıkkate alınıs'ordu Bunlar arasında Toyama yuzde doksan sekız nıspetınde tahnp edılmııtı «Uç»n Kale» ler, seri bombardımanlar tonucu Japonva'da ortalama olarak 3U0 kılometr» kare tutarmda meakun bolgelert jerle bır etmış, cephede çarpı»•rak ölen Japon askerlerının savısma kıvasla bır ımsh fazla ınoldurulmuftu «n bu bombardımanlar IOBUCU SON Bir Geceyarısı 65 4|lamam»k zez Tohaln BIRKANOİ GozlerıiMte ««slarls b*ni optfc ıçın koıarak odMİan lutçtım. Ba sözlenme her Skisi kahkaha ıle gnldftler Sen imtihanlar bıter bıtmes gıdecegi» dememıf mttdin? Daljrmlıtundan Biandım. Kjpkınnm oldum. >»hı >en rapurla mı gıdeeeksiB? Eret. Sen ne dü^imâyorıuı»? Bırdenbıre keadıme ve ona Sfkelendım. Orramnzde daha mrm hattalar vu. $ ı » > dıdea karar rerenjem. Hele itntıhanları, karb daglan aaabn Bo l V barad» kaasndı t m ben (ene kenâf dımden hıç raemnnB kalmadtm. Gflnseli, ttn miıtaaz. kapnslı re htrcta bır kw ahıyarsaıu Senden ntaniTonui. *** tntanlarda altınci hı«ın rarlıjhn» Inanmamak kabıl an** Soa haftalarda dunnadan tatanbnl'D, eTimM t e Scelhkle halamı dasvnmemin gizli sehebııti sımdi çok i n anlıjorum. Odanda çaJışıtOrdnnt. Telefon çaldı. Aldırntadım Anceli nın konnftnfnna hnttiaı. Bandaa tabıi oe olahılirdı" Kımle konostuğtıma merak bıle etanedım. Fakat birkac oakıka sonra odanun kapısı Ta»aşç» açılınra hasımı kaldırdım, Ancelâ'nm aararnai» Tiınınh gordnm. O zaman goğsaman Bstâ aert bır ymmrak altınd» sıkifiı. He»ec*nla Ne var Ancela" Kınıınle konnstnnnz? Mre Mrdam. Tfizanuz neden bu kadar 9tn" 4.1berto'T» bır seT mi oldo" Itıraf edıyoram kı akhma ilk gelen fe? AlberM'Ta aıt kötö bır haber almıs ohnan idl M» Tanılnufmı Sevgıh Ancelt en moffik Te eandan tesıyle ceTa* verdı* Hayır kram tstanbulia konaftam. TelaMa Tenmden fırlıdım Yeksa halam. şeT. balam ölmedi detil mı" Benım suursnzca en kötn ıhtımali dn«nndugumu gornnce bırdenbıre kendı tıe*ecanıtıi re uzantnınnıı unntarak eumi tatru beni **tıaUrmağa çalıçtı: BoTİe tena şeyler du?tınme tılı O balde ne var" Konrat Anceli cıgım b^nden bakıkatı gitlemenn Ne kadar merak ettiğımi gornvorsunnz Hakakat şn >a>rura: Halan blras h»st» irnış «em goraıek istiTor. •ı lArmaa m ) konuver«im:AYHAN BAŞOĞLU ] GÜNAHKÂR KRALİÇE VUWDı a karardan itıbaren bırkaç ay ıçınde bombardımanın ne demek oldugunu fıüen den«meyen bır tek Japon şehn kalmayacaktı Tokjo ıçvn en unutulmaz en muthış gece ı«e 9 Martı 10 Marta baglayan gece olacaktı Sapıan Guam, Tınıan uslerınden kalkan hava ordusunun •B2S» tıpı Snculen hedeflen a>dınlatmak amacı Ue saat 12 yi ceyrek geçe Tokyo ustune geldıler Aynca bir sunı de vangın bombası atmakla gorevlıydı bunlar Tokyo'da şıddetîı bır ruzgar esıyordu o gece Alevler şehnn en kesıf en (alabahk kesuıüerını süratle sardı Halk panığe u | ramıs kaçacak yer an\ordu Fa kat kalaba'ıV bır ara oylesıne çoğaldı oylesıne bırbırlne kançtı kı yangın «e bombardıman Kbebıjle olduğu kadar "bırbirftrıne ezmek suretıyle de olenlenn «ayısı gittıkçe artıyordu Gece jartsından sonra 333 adet uçan kalemn başlattığı bomba yağmuru saat 2.40 a kadar surdu. Masa ba^mda yapılan hesaplara gore bır uçan kalemn attığı bombalarla 750 carpı 15* metre ebadında bır kesımi yakıp yıkması gerekıyordu Ovsa uygulama sırasında bu tahminlenn ustune çıküdıjı goruldu Bojlece Tokjo nun kırk ıkı kılometre karesı en ufak ot parçası bıle d?hıl oİTıak u?ere vandı \ıkıldı harabeve dondu Sehır fistunde esen «ıddeth r ı/gar burada bır «M«5 Fırtınası» na mevdan \emıemı«tı Buna nıukabıl \anpnin ^ıravet gucunu arttırmif, ale\ler dalza dalga butün «ehrı «armiitı Bın derece\e kadar \uk«elen hararet bır ate1; cemben halındc etkı sahasma gıren her seyı erıtı\or, sjlsn bıle fbkur fokur kavna^ı B DIŞİ BOND Mjrdu Binlerce ^^•GIVt)AN kurtulama^arak kul olanlann kaçayıra derken ezılıp kalanların saM«I hınlerm çok ustundeydı Uçsuz bucaksız şehır ıkı saat gıbı kısa bır zaman «uıe»! ıçınde cehenneme donmuş çatır çatır \anı\ordu Manzara korkunçta B<.gıranlar çağıranlsr ateş çemberı ara^ında kalarak ne vapacagmı saşıran sonunda da ka\ rulanlar varalandıklan ıçın du«up kaldıkları jerde fervad edenlerDavanılır şeT değıldı doğrusu Sehır halkı topvekun çıldırmıs şnbı\dı Cankurtaran faalıvetlerı felce uğramı» mıllet kendı UHerıne terkedılm «tı Yanık e* kokusıı duman bulutlan \e vangınm sebeblvet \erdıeı hararet uç bın metredeki t'can Kale» lere kada yükselı^ or bu ha' avı teneffus zorunda kalan pılotlardan bırki'smı davannmayarak kusuvordu Kısacası atılan •Napalm> bomhaları Tok\o'vu kul vığınlarınm ııttuğu bır cöl halme getırmışü Geae Dogan (eldı. Tatıl füno »Idutn için «MUnuı çekılemedım Yemekte bırdcnbire karar ş gıbt Ancrli'ys sorduna Sı* bemmle beraber tıianbnl» gelecck «usımz? Beklemedıgi bır sorn idi ba. ŞayiTdı. Sen tsunbnl'» mı gıdıyarsun" Do|«n da f*$kaa s«9kuı rurüme bakrrorda Gilftımedım. Camn» t*li?lanmaTiıı irle. He> gıdeeek defiHm. tmtıhanlardan saıır». Aneeift rahatinniftı Dvnrp Çok hoş çocnksnn Seiıctgim dnrnrken bnnu niçın sordan* Halamı Te BakırMy'deki eri ç«k gdreeefim gfldl de ondan. Dogan kafiarını çaUrak Tnz&me baktı O dakıkada ne du?nndujnm] bılmek ısterdım GSnseh, dedl Taz bagında ben de t « . Uabol'a gıdeceğin. Senln dıploma ımtıhanların vok mn" Bır kumını bu sömestrde »treceğım. Geri kalanUrını da «teki dönemde. Onnnla ?aka ettım Desene mTetın bıı »ene dıplo«a almamak 4TÜI cıddı srsıyle ceyap vrrdı: Yanılıt«rsnn. Bılâkıs artık re Koma>a veda edecegım. Bıttabi dıplomamı «larak. 4sıl ni>etım, tstanbal'a dönüste, bır ışe bmslamadan cvrel askerlıgımı »apmaktır. Babama bunu yuuııştım. son mektubtmda • da benım tikrimı braımsedığını bıldirdı. Oemek Roma'va Ted» edeceksın. KımWlır arkandar kımlfr gozvaHi dokecek Bentm ba alaycı sozlerıme 4ncel& kaşlarını rattı tmr bır yey soTİemedı Oogan bır »aniTe dnrdoktaı. sonra dedıkJerımı ışırmemı? gıbı kvnuyn defiftırdr. Istersen semıüe beraber İManbnl a pi • deriE Günseli. Ben bıraı «TTH soTİedıklenıni unutmuş tnm NaaıJ? Ne flaman" Y 35 «Randevu>a paranm tumü ıle gıtmekte tehlıke \ar mı yok mu reıs""» dı\e sormuşru More .Ha\ır Serrutı ı,akın adamımızdır Ona her bakımdan gü \enebıhrız Sımdıje kadar ver» dığı sozlere daıma sadık kaldı . Bır tek açığını gormedım bunca \ ıldır » «Fakat bes y«z bm dolar bu reıs tn^anı şeytana uvdura bılır pekala » «Haklı«m Ama boynunun u«tt,nde kafa ts:;ıvan her adam bu konuda hergelehk yapmak heiesme asla kapıltıavacak tır Bızım sayemızde o da ton la para kazanıvor Bunun eıbı uçbej ah^erıyten sonra Serrutının en azından \anrn mılvon dolar kazanabılecegını bılıvor mu<nn sen° Altın yumurtlavan taruffiı kesecek kadar enaM oİTiadığmdan emmım . > «Anladım ne demek Istedığını reıs » «Sonra onemli bır nokta daha \ar Sen bu ıste tek batına değılsın kı Bız necı olu\oruz burada' » Senı ve goturduSun paravı garantı eden dort kı«ı var arkanda Serrutı, paranm ustune otıırmak heve«ıne kapıldı farzedelım Nasıl değerlendırecek, nere^e harca^acak nereve eızlevecek Bız kartal gıbı ıneriz ensesıne » Bu açıklamalarda ıkaz nıtelığı taçnan gızlı bir ifade vardı avnı zamanda Gızlı ve ınce . Paolı şunu demek t'tıvordu ada mına.. Sen d« savet bövle bır hevese kapılırsan haval kınkîığına uârar. arkın davranışını da h" a*ınl> odersın tkı«ı de bır an içm sussıuştıı Çok mânalı bır sukuttu bu. Bır taraf «Jedıklennm karfi tarafı kjyas va etkıledığınin, öbur taraf da kendısi henbına sav rulan gızll tehdıdın pekali farkına vanruîlardı. Türkçesl: Sehbal AYGEN YatakJı ^ agona vardıklannda trene bmdıler tlgılı memur Moreau'nun bıleünı alarak kom partımanı gosterdı. Yatak hazırlanmı« \*azıyettevdı Paolı bır kenara ıh=erek paketını çıkardı, sıgara yaktı «Sana ıvı jolculuklar ve ıyı geceler dılemekten baska \apacak bır «ev kalm'vor e\lât » «Hakhsm Ben de erkendpn \atmak nıve'ındeyım aten » tkısı de çok dıkkate deger bır duıumdan tamamıyle babersızdı. Daha lokantadan çıkar çıkmaz peşlerme takılan hırpanıje yakın kılıklı bmklı ve gozluklu bır adam avnı ekspresm bır ıkı \ason ote«ıne bınmıstı Bu adamra gunlerden berl kurulan hajalleri bclenen umıtlerı vapılan hesapları ve plân ları bu: hamlede altu«t edeceğmı nereden bılebıleceklerdı9 Onu gorselerdı, alıcı gözle baksalardı bıle tantmalanna ımkân yoktu Çunku adamın vaptığı çok ııstaca kıvafet değışımı ıle tanın maz kale gelmıvtı Yıpranmtg ^apkasmın henarlarmdan sarı saç la ta«nordtı Kocaman gozîuk leri ve yorgun bır balı vard« O\ «a bel nı kasten buken adım larmı da suruklercesme atan bu adam Jabeke'nm ta kendısıvdı. Hoparlorler trenm harekeime sadece beş dakıka kaldıeını bıldırıyordu. Paolı kalkarak ortağının ebni sıktı: «Çanfaja göz feulak ol .. Kaybedersen ranari2.«> «Aklmı mı eynatıyorsun sen" Aruç dolu paıa verdım» Gıcır gıcır çanta kajbedıhr ml hıç» Paelı trenden mmıs çık" kapı ına vonelmıstı Tren hareket ottıeı zırrtn rtfinup sovle bır baktı Son \ngonun arka«indakı kırmızı i'ilc karanlıVTarda »nverek tbfitn pırdamadı tcnde bır sıkmti, kslbnde He "zıva hen^er bır «evter h nedvordu B'i teadar 'ı ac»ba* Sonra Da5in) ıkı taraf8 «allavarak endiselenrun versı? nlduguna kendını inanciırmaSa ea liî'ı Butun bunlar vaslıl'ktan ılerı e«]ı\or olmalndı Ortada korkacak çekınecek tereddute kapıiacak ne vardı sankı* Kuruntındu orurıkl dupeduz Genellıklp ıht'varigroa rasManan cıns'en Buna muKabıl Moreau son <ie rece rahat ve musterıhti Cndıseve benzeT hır sev duvrmıvor du Onun vajantısmöa lcuruTitu »e bnsez'se benzer b r sev votetru oteden Ben Kafasın' tazla ısletnez olmayacak şe' lenn havaJınt KurmaJt heveslne asl» TIFFANY JONES Resmi Rakamlar \!M SOVR^ açıklanan resmi rakamlara gore o gece Tokyo'da 8"793 kı«ı can \ ermi'tı Fakat daha sonra Amenka'lı araetırmacı Martın Caıfffn'ın vaptısı ıncelemrlere gore ıı rakam l?fi bme vuksehvordu Son olarak vavi"!anan «Gninness Book of Rernrdo a gore ıse o eeceki ohı «svı<*ı 200 bmdır Bu rakama na«ıl vj>nldıgı da, bom 0 GARTH *»«ımıııı D O K TO R OP Oraloi 1 İ Süreyya ATAMAL! Sıraselvıter S9'î : T B L : 44 VI 44 \ T A R 8 I M : K4.TIP « L 4 B % Hasan Tezel ır T C Emeklı Sandığınd»n a.dığı 01 1S5960 No lu ESim 1971 normal ve a^ans çeklert kavbedılnuştır. Hukümsüîdur E?ı: MeHkB TEZEL Cumhurljet 6433 oldufu naide emriv». icı denen anv ner çe«dl ustunde sürpnz tesıri vanmıvor, aaşırtmıyordu genç adamı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle