12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Temmuz 1971 CUMHURİTET; SAYFA BEŞ Cumhuriyei Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ckonomi Harita ^te Kadastro Mühendisleri Odasi görüşlerini acikladi REFORM İLKELER! EKSIK BULUNDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Harita ve Kadastro Muhendislerı Odası dun yayınladığı bvr bıldırı ile toprak reformu konu«unda açıklanan ılke ve stratejınin noksan olduğuau ileri sürmüş ve bu arada bazı önerilerde bvdunmuştur. Oda Başkanı Arlf Delikanlı imzası ile yayınlanan bildırıde şu hususlar onerılmekte ve bunlar yerine getırilmedıği takdırde uy gulamaun başarılı olamtyacağı ilerı surülmektedir: «(T) Kooptratıfçiliğin kurulu*. yönetim ve çalışma esaslarına ilij kın ilke ve strateji hukumet bildınsinde yeten kadar açıklığa ka vu«tuıulamamıştır. Dejenere olmu? bir kooperatifçiliğin bugun de varlığı gözden ırak tutulmamalıdır. (?) Vergilendirmede yalnız vatandaşın vereceği beyana bağh kalmmamalıdır. Gerekli eğitunden geçirilmiş vergi komisyonlan bu bevanlar üzenode düzeltmeler yapabılmeli ve denge sağlanmahdır. Vergi beyanlan hükümetçe a\nen kabul edıldiği takdırde, topraklarının kısa bir <ur« sonra kamulaştınlacağını duşunen büyük toprak «hipleri yüküek değerler bildireceklerdir. (3) Toprağmı reform hedeüerine uygun olarak işletmeyen çlftçîden verilen toprağın devlet tarafmdan kolaylıkla geri alınabılmesi için çıftçiye 5 yü siire Ue tapu verilmemeli, yalnız toprajını kullanma hakkı verilmelidir. Bu tedbır, ilk ytllarda üretımın azalmasını öoleyicı, aksine artmasını sağlayıcı yönde bir etkı yapacaktır. (7) Bugune kadar yapılmıı lan \e toprağın değerinı arttıran her türlu kamu yatırunları kamulaştırılma bedellerinden düjül melidir. (S) Kamulaştırma bedelleri 40 yıl sureyle odenmeli ve ödemelerde devlet sanayi tahvtlleri kul lanıLmalıdır. (4) Üretımm arttırılabilmesi l çin yatırımlara açüc bir kredi ve bankaeıhk politıkası izJenmehdır. (f) Toprak reformunun amaçlarından bııı de elmde yeter toprağı bulunmayan ve hıç toprağı olma\an çiftçinin topraklandırılma?ıdır. Bugunkü kadastro (tapulamat politıkasının amacı ise elmde toprağı olsun veya olmasın zilyet olanlara devletin toprağmı tapulamaktır. Toprak reformu uygulaması başlavmca devlet. tapulama baslamadan önce kendı malı olan ve tapulama ile mülkiyeti kisilere verilen kendi toprağını da parayla satuı almak zorunda kalacaktır Bu durum kamulaştırma glderle rıni son derece arttıracak ve top rak'an beklenen iiretim artışını sağlıjabılmek ıçm gerekli yatırım ların fınansnanını çok daraltacaktır. Toprağa sahıp olsa bıle Hetme ve üretme olanaklarını buİBmayan çiftçi toprağuu elden çıkaracaktır. Bu nedenlerle Meden! Kanunda ve daha önce veto edilmi? olan 766 sayılı Tapulama Kanununda gerekli değışiklıkler yapılıncaya kadar toprak dağıtım komisyonları gibi tapulama ekipleri de çaliîmalannı duıdurmalı ve bu ekiplerdeki personelden arazi ver gılendirmesi çalışmalarında yaıarlanmalıdır. (İ) Hukümet açıklamasında 1*61 den bu yana muvazaa kasdi ile >apümı; olan mülkiyet ve zilyed ltğin devır işlemlerinin toprak reformu yönunden dıkkate ahnmıyacağı, mıras ve cebri icra yolu ile yapılan el değiştirmelen n geçerli sayılacağı belirtilmek tedir. Toprağın hısım, akraba, e? dost ya da ağasının ekonomik tut saklığı altmdaki kişiler arasında bölüşülmesinin, bugünkü hukuk duzeni içinde murazaalı olup olmadıiını saptamak imkân>;ızdır. Bu necienle, reform yönunden, 19S0'dan bu yana yapılan devir \e bolunmeler kesınlıkle geçersız sayılnıalıdır (Ş) Kamula'tırma ve toprakta üretım arttırılması için gerekli fmansmanın hangı kaynaktan sağ lanacağı hukumet açıklamasında avdınlığa kavnosturulmamıştır.» ANAYASA VE TASLAKDA KAMULAŞTIRMA Yürürlükte olan Madde 38 Devlet ve kamn tuzel Irifileri, kamu yarannın gerf ktirdifi hallerde, çerçek kar şılıklaruu peşin ödempk sartıyla özel mülkiyette buiunan taştnıaaz mallann, kanunda jn%terilen esas ve usâllere KÖrc, ta nuuaını »eya kismını kamuUftır maya veya bunlar fizerinde idari irtifaklar kvrmaya yetkiUdir. Çtftçinin topraklandtrüma», ormanlann drvlftleştiriJmesi, ye nl orman yetiştirilme^i ve ıskân projelerinin çerçeklejtinlmesi amaçlanyla kamula;tınlan toprak bedttlerinin öd«me ?ekli kannnla gosterilır. Kannnun takaitle odeme.Ti ontördtiğiı halltrde, ödeme surpsi on yılı aşamaz. Bu takdırde. taksitter esıt nlarak ödenir \e kanunla gftsterilen (an haddine bajlamr. Kantnlastırılan topraktan, • tnprafı doğnıdan doğrnva isleten çiftçinin hakkanrvetli ölçuler içer^inde geçinebîInMsi için zanıri olın ve kanunla Böstetilen kısmıniTi ve küçik çiftçinin kamulastırılan topraKinın bedeü herhalde peşin ödenir. I , getirilmek istenen Madde 3» De^let ve kamu tözel kişilerı. kamu yarannın gerektirditi hallerde, karvlıklarını peşin nderaek ^artıvla, özel miilkivette buiunan ta^ınmaz ıral ların, kanunda sostenlen esi« \e usullere gore. tamzmını veva hir kıımını kamulaştırmava veya bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmava vetkılidir. Odenecek kar şılık, ta«ınmaz malın tamamımn kamulaştınlmaM halintte, o malın malikinin kannnda «üsteriiec*k unul ve şekle uygun olarak bndirecegı verfri de|erini. knmrn kamulaftırmalarda da, vcrgi aeİerinin kamulaftırılan kı.tma dö»en miktanm a.«amaz. \ergi değennın, gercek den fazla nlması halinde ıriarrnın, nnksan göstfrilme^i halinde i«e mal sahibının kanım erreğince itiraz ve dara hakları s»Mıdır. Çiftçinin topraklandınlması, ormanlann devletlestirilraesl, reni orman yetiştirilmrsi. turinn ve Hkân projelerinin gerçekleştiriUnesi amaçlarıvla kamnlaştın lan toprak bedellerinin Sdeme şeklı kanunla »österilir. Kanunun taksitle ödeınevi öneördnfü hallerde çiftçinin toprak lındmtmasi. ormanlann Hevletleftınlmesı ve yem orman yetıştırılmesı için konulacak sıire yirmi vılı, tunzm ve ıskan projrlerınin gerreklfştıribnesi ıçtn de bu siire on yılı aşamaz. BD takdırde. taksitîer esit olarak ödenir ve kanunla sösterilen faız haddine bactanır. KamuJastınlan tapraktan, 0 topıapı doğnıdan doğruya işleten çiftçinin hakkanıvetlt ölçiıler içentinde geçinebilmesi için taruri olan ve kanunla ıh'terilen lcıs mının ve kiiçâk çiftcinin kamulaştınlan toprağının bedelı herhalde peşin ödenir.» Haftonın Yorumu Aldatmacadan gerçeğe doğru Özgen ACAR TurHye'de, toprak reform* de niliBce, akla hemen, buyuk toprak lahiplerinin clindeki toprak l»rm alınarak, topraksıı köyliıve dağıtılman felir. Yine bu kavraraı pekçok kişl, Turkiye'de topraksiz hiç kimsenin knlmayaeafi anlanmda y«rumUrlar. OyM. toprak reformundan bek lenen fayda, amac bu değijdir. Ijletflmeyen geni; topraklarut tanma sokulması, bunlarm topraksizlara geçinmelerini sağla>arak blcude dağıtılması. hu toprak parçalarının kmperatiflet halinde birleştirilmesi, modern tekoik •lanakiarının, kredilerin, giibreleruı, teknik uzntanlarm bu kooperatilierin emTİne verilerek üretimi arttırmaları. kooperatifle?me ile birlikte tarımsal sanayiinin kurulmajı, kooperatiflerin kamu ve « f l «rktor yanında ocuno» tektor jtibi gtiçtnUiritatrleri, wna>i ilc biriikte istihdam sorununa katkida buiunulması. jelir artıgı ile koylülerin satın alma guçlerinin Aiıksrlmesi ve sanayi için ycni pazariar yaratılması, tarımsal ya da tarımsal 5ana>i urunlerinin »anayiye sokulması, kooperatiflerin bolgenin toprak, jklim gihi kogullarına gore ekimi yapılacak gerçek urıınun seçimi tamamen bir butundür. Bu arada tnprakları kamulaştmlan bü>uk çiftçilerin elinc geçeeek paranın >anlı? yerlere yonelmesini onlemek uzere sana>i alanına fca\dırılmannın teş\iki de bu butıinıın bir parçasıdır. Hem de ayrılmaz bir parçası... Bunlardan biriain >a da bir kaçuun eksik olması >a da >anlıç uygulanması, toprak reformıından beklenen fayda.M tum olarak ortadan kaldırır, patla^an balondan sadece arda iyinijet kalır. Toprak reformunuu tam anlamıjla >apılnıası demek, kalkınmanın (ereeklejmesi demek de deiildir. Kalkınma, sana) ileşme ile f? anlamlı olduğuna gore tanmsal yolla kalkınma olanak dışıdır. Ancak teprak reformu kaJkınma için duzensiz olan kay naklan dazenlemek, toplumsal \e ekonomik boznk yapıyı kalkınmaja gore jeniden kunnak, sana>üeşm« ı t dola>ısi}le kalkınma için gerekli ortamı hazırlamak dommuBdadır. 1* yıllık bir aidıraıazlık, vurdum du>mazlık, çeşitli politik çıkarlar nedeniyle toprak reformu Turkiye'de •ugune dek ger çekleşemedi. t'znanlara gore 1972 >ılında oyrulamasına bajlanacak bir toprak reformu İM » İ S >ılının sonunda tanıamlanabitecektir. 1961 Ana>asatında «ngörulen >f daha sonra uvgulama ile ilgili nlarak ilkeleri birinci \e ikinci beş > ıllık kalkınma plânları ile tanımlanan toprak reformu kanuııu eğer o larihte u;gulanabılse>dı, bugune kadar herşey jerçekleşebileeekti. Bu gercckJeşme ise Ttırki>e'de son bej >ıldır daha fazla görulen çtşitlı toplumsai, ekonomik ve polıtik huzursuzlukları bnlemi; \e bugunku dar boğaza gelinmemiı> olunacaktı. Koalis.Non hııkıımetlprinin hemen hemen her Tarım Bakanı ja da AP hukumetlerinin Taı ım Bakanları yıllarca «Topıak reformunu japacağız>, «Topı?k ıeformunu değıl tarım re•foımunu gerçekleştıreceğır», «H<i tasan Bakanlar Kurulunda goruşulur, ha Meclise gelı>or, geldı> gibi atlatraaca, aldatuaca •e kandırmacalarla Turk v kamuo\u 10 >ıl bo>unca ovalandı, durdu .. F.nm hukiımeti, ekonomik ve toplumsai alanda Türkije'nin temet sorunlarını toprak rcformuna bağlamak \F bunu gerçeklc;tırmek kararında goruluvor. Bu cabalarm bugun icin samimj \e gertek olduğu anlaşılıjor. I.M ni.vetle hazırlanmı; ilke \e Mrateji gcrtifimiz hafta sonunda katnuojuna aııklandı. Bunun cğri \e\a doğru taraflan olaVıilır. Onumuzdeki gunlerde nn tedbirler kanun tasariM ile bırlıktc bu alanda yeni tartışmalartn çıkması üzerine bu belgenin (Arkası 7. sa>fada) ÇİFTÇİ AİLELERİNE DÜŞEN ORTALAMA İŞLETME ARAZİSİ GENIŞÜĞİ (DEKAR) t<letme geniftligi (dk.) Bir aileye düşen ortalama işletme arazisinin genişlıfi (dk.) 23,09 72 68 190.32 Isletme «ayuının genel isletme tavısına nısbeti Tazde 61,1 21,8 14.5 ailfTe d i ş e n •rtalaraa itletme aratiıınin geni«Mti (dk.) 19,13 71,12 174,09 Bir Tam uygulama sağlamrsa 9 yılda sonııç alınacak A^'K^RA, (Cumhuri>et Bürosu) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapılan incelemelere gore toprak reformu uygulamasına 1972 jnlında ba^landığı takdirde, en geç 1980 yıhnın sonuna kadar bu reform gerçekleştinlmiş ola caktır. llgıhler, bu tahmınl yaparken, ötekl'Orkelerde"yapılan ujgtılama sonıf^larffle T0rkıye"delti ktf$ullan ve yapılmalc ıstenılen değişıkl:kler:n tam olarak uygulanacağı noktasından harelcet etmışlerdır. Ilgılüer, önce toprak refonnunun ilke ve stratejısıni saptamışlar ve geçen hafta ıçınde bunlar Başbakan Yardımcısı Atılla Karaosmanoglu taralından açıklanmıştır. Ağustos aymın başında Bakanlar Kurulu «toprak reformu ön tedhirler kanunu tasann»nı jçoruşerelc aynı ay ıçinde parlâmentova se\ kedecektır. Bundan sonra Kasım a\ında da toprak retormu kanun tasarısı parlâmentoya sunulacakhr. Ana kanun 1972 vılında jTinirluge konulacaç'ndan, bu tanhten once, on tedbirler kanunu ile gerekli hukuki ve istatıstıki dayanaklar çesıtîı kanallarla ve bu arada bıldırımlerle hazırlanacaktır. Bundan sonra bu dayanaklara gore toprak reformu 1972 yılında uygulamaya konulacaktır. Kamulaştırma, dağıtım, kooperatıfleşme ve bunlarm çeşıtli tanmsal ve ekonomik kaynaklarla desteklenmesı ışıne ge'mecek ve bu ış en az 5 yıl ve en fazla 10 yıl ıçınde tamamlanacaktır. Uzmanlara gore parlamentoda kanun tasarüannda önemll değişıkhkler yapılmadığı ve kurulacak örgut gorevınj uygulamada tam olarak yaptığı takdırde 1980 yılı sonunda toprak reformu gerçekleştinlmiş olacaktır. 1 S O 51 100 101 500 501 ve daha buyuk Ortalama Büyük topraklor aile arasında bölünüyor İşletme »ayimnın, genel işletne •avısına nisbeti Yüıde 68,8 18,1 12.6 1256 «4 76 95 1,5 100,0 1458,24 55,28 0,5 100,0 İŞLETME GENİŞLİKLERİNE GÖRE ÇİFTÇİ AİLELERİNİN BÖLÜNÜŞÜ ÎMetme genislıti <Dekar) 1 100 dk. 101 ve daha bu\uk Toplam 19 Aileler savım 2122200 405600 2527800 1.1 ANKARA, (Cumhuriyet Büromı) 5 2 f d ı k 1e r i 1 9 « S Tüzde 84,0 16 0 100.0 Hektar 7637880 11814060 19451»4« « a ka Tntde 39 3 60.7 Aileler tstedıklfri §ana «avısı Tüıde Hektar îuzde 2694020 406«27 86,9 13,1 100.0 8074703 9068074 17142*77 47,1 52 9 100,0 IM,» 31H947 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak reformunun açıklanan ilke ve stratejısıne ılişkın «1961 Anavasasından sonra muvazaa kaydı ile devredilmiş topraklarkonusunda, önumüzdekı gunlerde Bakanlar Kurulunda onemli bir değiMklığın yapılacagı anîaşılmaktadır. Agustos ayı başmda Bakanlar Kurulunda goruşulmesıne başlanacak olan toprak reîormu ön tedbirler kanun tasarısmda «muvazaa kasdi» kelımelennın çıkanlarak, «1^61 \na>asasından soura beşinci derece>e kadar de\redilen topıaklar» k?vramımn konulacağı ılen surulmpktedır. Toprak Reformu Komısyonunda gorevlı hukukçulara. çore «muva7aa kasdi• nı saptamak guç oldugu gıbı, kavramm daha Müvazaalı satışlar için yeni tedbir getiriliYor genış tutulması, toprak reformundan beklenen faydalardan bırısınin onemını arttıracaktır. Hukukçulaj, 1961 Anayasasından scnra akrabalık ih«kisinden 5 ıncl dereceye kadar topraklannı devredenler. getınlmeKte olan bıldırim ilkesme gore ko ıavhkla saptanabilecek ve bunlar toprak reformunun kamula':tırma ılkesınin kapsamına ahnabüeceknr «Muvazaa kasdi» ksvramı uygulandıgı takdırde kamulaştırılacak toprakların ge nışlıği çok daralacak ve büyuk bir ıhtimalle hiç bir muvazaa olavı saptanamayacaktır. Bu du rum da toprak reformunun kamulaştırma amacına aykın bir uy^ulamavı ortaya çıkaracaktır. Eu nedenle. açıklanan seklıyle «muvazaa kasdi» kavramımn ye l ^ l Anayasasınm kabultt »• ardından da beş yıllık kalkınma plânları ile toprak reformunun ongorulmesi lızenne, elınde buyuk olçude gerus topraklar buiunan ki!>ılenn bunları yakınlanna devredıp, kamulaştırma hükmUnün dışında Halma konusunda çaba gosterdıklen ileri siırulmus ve bu konuds bır ara^tırma vapılmıştır Gen;ek durum ön tedbirler tasarı^nın kaçuşlaşması ıl« venlecek ijıjriırımleraen sonra daha lyı arilallgill toprak teknısyenlerinden istenen bılgiler üzenue haıırlutan bu arastırmays gore 1961 yılında IKO dekardan fazII la topraklar üzerinde çaltçan ve sahibl olan aile • çiftlık savısı 3397 tken, 1968de bu sayı 3983a ylıkselmıştır. Bu konuda hazırlanan bir tablo şdyledır Araai genişliği (Dk; 19C1 lSKtt 1000 1250 arası 1251 1500 » 1501 1750 » 1751 2000 » 2001 2500 » 2501 3W0 » 3001 35O0 » 3Î01 4(100 • 4001 4500 » 4501 5000 » 5000'den vukarı 936 51)7 1U3 477 2*5 321 "*8 164 43 152 331 1J4» 544 140 5b7 2B'İ 3^6 117 169 53 172 340 ö t e yandan, 1000 dekSrdan vukan toprak sahıplerınin vogunlastıgı ıller, genellıkle Dogu ve Gunevdofu Anadolu boıeesındedır. 1961 rakamlarına gore, bu olçü üzerinde Urfa'da 487, Dıyarbainr'd» 392 Adana'da 380, Konya'da 183. Ankara'da 102, Lskısehır'de 176 ve Hatav'da 121 aile bulunmak'avdı Bundan son ra vapılan 1%8 ıncelemesındle vukarıdakı Ublo\Tj dojrular nıtelıkte toprak boluomesı jprul terli ve bllimsel nitelıkte olmadığı uzmanlar tarafmdan hukumete bıldırılmistır. Bakanlar Kurulunun ön tedbinyle kanun tasarısın) gorüşurken, uzmanların onerdlklert yönde bır degişikltgı dikkate alması sozkonusudur Uzmaniann onerdıklen yönde bır degisıkuk vapılacak olursa, toprak sahıplenne bugunkü toprakları ile 1961 vılındaki topraklarımn ven ve genısUgi sorulacak. andaki fark Kanunun kamulaştırma hukmu kapsamına alınacaktır KamulastırmRda ödenecek tazmınat ise 1961'dekı toprak sahıbme değü de devredılen kısıye ödenecektır. Bu kamulaştırmarla ölçü, ilk toprak sahıbı ile akrabalık ıhskisı beşıncı dereceye kadar olan teşıler ıçın geçerli olacaktır. Toprak Reformunun finansmanı 3 kaynaktan karşılanacak ANKAKA. (Cumhurıvet Bürosu) Toprak reformunun gerçekleştınlmesınde zorunlu olan fınansmanın üç kaynaktan karşılanacağı oğTenümiştır. tlgılılere gore bu kaynaklar şoyledır: 1 Tanmsal vergıler, 3 Kamulastınldıktan sonra dağıtılacak arazı için alınacak paralsr. 3 Bütçeye konulacak bdenekler. îlgılıler bugune kadar çok az gelır elde edılen tarım sektorunde gerçek bır vergi uygulamasına geçıieceği ve bunun ıkj yönde olacağını lfade etmektedırler. Bırincısı arazı vergisı. ikıncisi ise tanmsal gelırlenn vergılendirılmesidır. Bu tkı fcavnaktan yılda ortalama 2 • 2.5 milvar lıralık b'r verjnnm tafısı! edıleeeğı hesaplanmıştır. tkınci kavnak, kamula^t'nlaca'< topraklar 'oprak=ız ko}!u aı'.e v e ı$!etmelenne da?ıfılıri'en bım lardan toprağın tw>deiı ışletmelenne de*m toprag'n beoeh ta.<sıtlerle aînaraktır Baslangıçıa öu kavna'îtan herhansi bır ;e'.".r c a§lanması beklenmemelîted:r. Bırkaç yı! sonra bu alandan sa§lanacak eelınn hemen nemen ulda, kamulastîrma ıç:n odenecek bedele vakm olaoağı başiançıç yıllannds ise vers'.'.endırmeden sağlanacak 2 2,5 mıhar lıra ile üçüncü ka\nağın kullamlması plânlanmı^tır Üçüncü kavnak ise "ler \i] butçeve konu'acak oripif>"<|prdır Bu kavnak. b'i'cerm gelır olanakları ile sınırîı olaeaktır. T o p l a m 3397 3y»9 Yukandakı tabloda da goralduğu üzere, toprak reformu vapılaea*! haberlen m e n n e a\!» sayısında artıs olmuştur. An cak. toprak sınırlı oldugu ıçm bu artı$ toprak reformu haberlen uzerıne toprakların aile yakuıları arssında böliindü&u ıddıalnrını doğrulavıcı bır belge olarak venlmpktedir. Tarım Bakanlığından TOKAT BAHÇE KÜLTÜR1£Rİ VE ZtRAAT MESLEK OKLLD MÜOÜRLtĞÜNÜN; 1 Tokmt Bahçe Kultürlert Te Zıraat MesleK Okulu MUdüriagü A.G. ve O.G. Elektrık sebekesl lsı 2490 Sayılı Kanun bUkümlenne göre kapalı zarf usuliyle eksıltmeve fcotmlmustur. 2 î«ın keşıî bedell 153.013.10 TL. uır. S Eksıltme Tokat Bahçe Ktilturlen tstasyonu ve Ztraat Meslek Ok\ılu Müdürluğu thale korrusyonunda 10^.1971 »ab gtınü saat 11.00'de yapnacaktır 4 Eksıltme şartnamesı ve uığer evraklar Zıraat MesieK Okulu Mudürluğünde görülebilır. 5 Eksıltmeye gjrebılmek ıçın ıstekUlertn; •) 8 900.66 T.L. geçicl temtoatını b) 1971 rlına aıt tıcsret odası belgesınl, c) Müracaat düekçeienyle bıriıkte vereceklerl (Ekslltme şartnamesınae belirtilen ve usulüne gore nazırlanmış olan) plân ve teçhızat beyannamesını, teknık personeı beyannamesını, taaöhüt beyannamesını, ışln keşıf bedell fcadar ve aynı nıtelıkte ıs yapttğına daiı lş Wtirme beleesınl teklıi mektuplan İle bıriıkte zarfa koymalan laztmdır. 8 Istekliler teklıf mektupiannj 10.8.1971 saiı gunü saat 10.00'a kadar makbuz karşüığında thale Komısyonu Baskanhğırja vereceklerdlr. 7 Tokat Bayındırlık Mudürlüğunden alınacak yeterük belgesl son mtlracaat tanhl 6.81971 Cuma gtlnü mesal saatl »onuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vâkl gecıkmeler kabul edilmez. Keyfıyet tlân olunur, (Basın: 18321'6425) VEFAT Sendıkamız kurucularından Vüksek Mühendıs VEFAT Halıt Doğan'm değerli esi, Kaya, Turkin. Neclâ Alparslan'ın kıymetli valıdelerı ve Yavuz AlUın'un kayınvahdelerı Tahsin GÜNEL anî bir rahatsızlık sonucu 28 Temmuz 1971 gunu vefat etmış ve cenazesı 29 Temmuz 1971 günü Zıncırlıkuyu'dakı aile kabristanında ebedî istirahatgâhma tevdı edümıştır. Merhuma Cenabı Haktan rahmet dıler; kederli ailesıne başsağlığı temenni ederız. Çimento Mustahsilleri Işverenlcrl Sendikası Povrazlar: 1906/6441 Kamulaştırmada değer kavrantı benüz açıklığa kavusmadı AN KAR*. (CumhurİTft Bürosu) Behrlı olçülerin üzenndekı top raklann kamulastırmalan ıle ılgüi sure ve olçuler konusunda tartısmalar devam etmektedır. 1961 anayasasına göre. kamulaş tırmada ödeme süresı 10 yıl ve sserçek de*er ölçüsu getînlmıs. ancak yapılması duşünvilen anayasa değı«ıkhğın ilk tas'.afmda sure 20 vıla ve ölçu de «vprgı defen» olarak önenlrm c tır. Pon vapılan ıkıncı taslakta ise sure yıne 20 yıl olarak öngonilrmış. an cak olçu «vergi değeri gerçek değerden farklı ise miikellefe itiraz hakkı»m verecek sekılde dej'^fı rılmıçtır. Bu durumun haz.ne aleyhıne olacagi ve toprak refnrmundan beklenen favdayi \o'^ edeceğı göriışu usmanlarca ılen surülnıekted'.r. Öte yandan, toprak reformu va pan ötekı ülkelerden bazılarında bu konudakı uvgulama şöyle 07e; lenmektedır: Mısır: 40 vıi vide. vöırte 1.5 faiz ve ödeme seklj kira bedelinin 10 katı. Suri>e: 40 vıl vide ruzde 1 5 faizli. bono rtrteme $ekh komisyonlarca tesbit. Japonva: 32 vıl vâde, yiızde 3 fcj fai7İj bono. M. Çin: GatTisafi hasılânın 2 5 katı dejer olarak kabul esilmektedir. Italya: 25 vıl vâde. vüzde S t* icU bono, ödeme şckli verfi deYnnanistan: 30 yıl vâde yfizde 6 faiz, Türkive: pfteiyi tonraklandır ma kannnnnda 30 vtl Tİde yfttdf 4 fau ÖBgörülmbsttir. FATMA DOĞAN Hskkın Rahmetme kavuşnıu;tur. Cenazesı 29 7 1971 gunu Hacıbayram Carmlnden oğle namazını muteakıp kaldırılmıstır. Sa\ın dost ve akrabalara du\uru!ur. Herı?: 1S37 S442 Ordu Sanat Enstitüsü Mudürlüğunden 65.203. lira fceşiî bedelli Enstıtümüze ait POTtatıf barakalara yer değiştirilmesı ve Okul binalarmın onarımı kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmu$tur. Muvakkat teminatı 4510.15 llra olup ihalesi 9 Agustos 1971 Cum» uünü saat 15.00 de okulda yapılacaktır. İhaleve sireceklerin ihp.le gününden Çç gOn efvel Valılıje vereceklerı dilekce ile arn» keşif bedelli ışi bır defada yaptıtmı tevsıt? edet belge ile Baymdıriık Mudürlüğunden Teterhk belgesi alarak ıhale saatınden bır saat evreline kadar teklif mektupiarinı 1971 vızeü Ticaret Odası yesıkası geçici teminat makbuzu ve yeterlik belgesinı u«ıılunde zarflıyarak Komisyon Bajşkanhğma vermelprı ^arttır. Postada Tâki Kecikmeler diki»te »lınnjıyacakttr. Şartnamesi her gün Okul Mudurlütunde görfllebüir. Dumrulur. NOT: n ve 24/7/1971 tarıhli nOahalanmızda ba«lık »ebven Ordu Sanat Ensotüsü BajBSÜhendıılıgınden olarak çıkmıstır. Duzeltiric (Basın: 18325/6424) YEFAT Dul Bavan Man Fırdıklıyan. Bav v« Bavan Karol Mıstınhjuzeı Bav ve Ba1 an Arto Benon \t ri'lâdı ıPsr'sı ssv»ılı «sı veSenlen ı t davılan YETVART FINDIKL1YAN tn velst etuiln) ıee*suri« 0:ıdınr l«ı Ctnaıe merasımı ıBujrunkuı Cuma 30 Temmu? 1971 «aat 13 30 da Be\nğlu Bal'krazaı Üc Hnrar Ernem k!ı<»sin(J« ıcra olunacaktı r. Ttl: 8«ııd>»n 44 12 29 5) «9 60 KUVVETLERİNİ GUClENDIRMc VAHHNA YARDIM EDEIİM İlâncılık: 4100 643'i teri, îlâncıhk. 4341 643S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle