19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASrNA UYMAYI TAAHHUT EDER. Sahıbi : Cumhunyet Matbaacılık re Gazetecılık TA.Ş. adına NAZtME NADİ Sorumlu Yazı îşlerı Müduru : SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLlK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 B U RO L A * K A R A : Atatürk Bulvan TeiMT Ajrt. Yenıseiur Tel: 120820 129544 ÎZMÎR: Fevapas» Bulvarı Afjirotlu î»hanı Tel: 31230 » # W GUNEY tLLERÎ: Kurukdprü »4 «okak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 . AN ABONE ve İLÂN 1 3 « 12 Avlık Aylık Aylık Aylık Itut tel Vnrt Difi 18 39 54 117. 188 234 216 468 Adi Posta 300 Ura 80 3 üncu sayfa (Santımıı M 4 5 8 ncı savfa (Santlmlı 7S Nışan. Nıkâh Evlenme. Dogum 100 Ölum Mevhd Tejekkur 23 uncö (5 Srn ) 150 Olum Mevlıd Tesekkur (5 Cm ı lf)0 2 ve I ncı sayfa (SantımH Baslık (Makru) SAY1S1 60 KURÜŞ «ALİ DEMİREL'IN 12,5 MİLYONLUK VERGİ BORCU NE OLDU?» CHP Sakarya Milletvekıli Hav retttn Uvsal, bundan vedı av önce Hacı Alı Demırel'uı 12,5 mılyon lırahk \ergı borcunuo neden odenmedığıne daır Meclis Baskanlığma \erdığı ^ Malıye Bakamnın cevaplandırmasını ıstedığı onergesının hâlâ "cevaplandırılmaması uzerıne Malıye Bakanı S Nacı Ergın e gonderdığı bır mektupta, «Ha«ine yağmacılarmın, millet ve devlet sırtından milyonları \uranlann kımler oldutnnn ve bnnların bangi sivaset ovunculan tarafmdan yapıldıfını milletimiz bilmelidir, görmelidir» derms ve sorularının cevabını lstemıstîr. Uysal, Bakana gonderdıği mektupta, vedı av önce verdlğı soru onergesındekı konulan \e nıden hatırlatmakta, «Hacı Ali Demirel'in 1Î.5 milyon liralık eezah vergi borcn var mıdır, yok mudnr?» dedıkten sonra foyle devam etmektedır: «Hacı Ali Demirel «yatırım Indiriminden» yararlanmak için D.P.T.'na basvnrmustur. Bu ko nnda D.P.T. bir rapor düzenlemı». hesap nzmanı bu konndaki dosyayı istemis. fakat daha ön. ee dosyada bnlnnan raporon dosya icinde olmadıgı görülmüstür. Bn konada da sorum cevap•ıs kalmıstır. Elbette ki ba yatınra indiriminden vararlanmak, dosva içinden rapor kaybetmek dnmma ilginçtir \e kusku nvandırmaktadır. Açıkça ba konada da bazı ovunlar don mıistür. Haeı Ali Demirel'in bazı binalan içın hrnuz iskân rapom ahnmamış oldngu halde aktile alınarak vergiden duşürüldüğu tesbit edilmıştir. Bn konada zabıt vardır. Ov*a o jründen bujüne Ba. kanlıjınıı ba hasusu da nyntmu<tnr. Tine Demirel kardeşlerin ortak oldajtn KusTnr tesıslennin hazıne arsası iızerine koroldnğu saptanmıstır. Avrıca plâna avkırı olarak karavolu bu tesislerin vakınından geçirilmiştir. Yedi av önce vermiş oldnfum önergemde sormustum, hazinc arsası olarak verilen miktar ne kadardır? Kaç liradan verilraiş. tir? Tine Bakanlıjhnız bj^ konu ftcerinde dV kalağının üstune yatmıstır. De\let raalını vağma eden, devletin ve milletin hak. kından cebe indircnler, vaptıkları, aldıklan, kaçırdıkları, ce. he indirdikleri hakmıs, do«ru inm gibi hesap \ermeden gezebiliovrlar. Ba kaçırmaların. kaçakçılıkların, cebe ındırmelerın hesabını istiyorum. Yedi ay once vermis oldugum yazılı önergernin, bir kez daha özet olarak size bu mektapla i. lettiğim, hatırlattıfım sonılarınun cevabını istivonım.» Uysal, yedi ay önceki sorusunu tekrarladı: Uç ayrı baskında nurcular ayin yaparken yakalandı SVMSLN Polıs tarafındrın oncekı akşam 3 ayrı yere yapı lan baskın sonucu 13 kısı nur âyını yaparken suçustu yakalanarak gozaltma alınmıstır Polıslerın ılk kez «Din Gorc\lileri Derneği»ne yaptıkları baskında Kibar Ista Şahin,. Husamettin Oktay, Şeref Çetintaş \e Hasan Bayram, nur âyını yapaıken yakalanmışlardır. Daha sonra 19 Mayıs Mahallesındekı «3 Nolu Medrese» adı verılen bır evı de basan polısler, burada da Faik Çoruhlu, Enver Yiıksel. \bdurrahman Ongel, Mehmet Lacı, Ahmet Sağlam, Şahın Keskin \e Hakkı Çetinkaya'yı nur âyını ^a parken ele geçirmışlerdır. Bas kınlarına devam eden poiısler, Ekrem Hayri Uzun ve Hanıdi Sağlamer'ı de başka bır evde nur âyını yaparken jakalamışlardır. Bu arada baskınlar s»rasınd2 Saıdı Nursi'ye aıt 200 kıtap ele geçırılmıştır. Nurcular bugun Adlıyeye verflecektır. ELAZIG llımız Kapah Cezaevınde oncekı gun saat 16'da mahkumlar arasında çıkan çatışma sonucu 15 mahkum \aralanarak hastane\e kaldırılmıstır Arbede henuz bılmmeyen bir nedenden, Palu ılçe=me mensup mahkumlarla Maden ıltesınden olan mahkumlar arasında çıkmıstır. Bıçak \e ran7a tahtaları ıle bırbırlenne gırfn mahkumların kavga&ını iandarmalar guçlukle onleyebı!mıştır. Yanm saat kadar suren arbede sonunda 15 kışı yaralanarak Elazığ De\let Hastanesıne kaldırılmıslardır. Bu arada mahkutnların tedavılerı japılırken, hastane kapısında bekleyen mahkumların vakınlaıı arasmaa da kavga çıkmıs an. cak jandarma ve polıs kavgayı buvumeden yatıştırmıştır. Cezaevı ılgıhlerı ıkı grup ara^ında çıkan çatısmaya Ahmet Gungor (Maden'lı) ve Necdot Ulucan (Palo'lu)'m elebaşılı'c vaptıklarını \e soruşturmanın devam ettığını bıldirmışlerdır. Cezaevindeki çatışmada 15 kişi yaralandı (Bastarafı 1. savfada) (Bastarafı 1. savfada) \ol açar Meseleye boyle bır a ağır şekılde rahatsız olan bır var, kazaya uğramış bır kam Çıdan bakmasını da bılraek la meleı oidugu bılınmektedır. yon «Yaralsnmış zavallıcık» dı Hastahane yetkılılerı, amelıyazımdır. ye oturup varasını sarmaga kaltın kjsa ve uzun vadeli sonuçlaAVŞA'DAN karmış. n hakkında şundıden bır şev Sevgının fazlası da delılık Oy soylemenın imkânsız olduğunu SEVGİLERLE.. Turkne Gazetecıler Sendıka. sa ne kadar ınsancıl bır donya belirtmıslerdır. Kısacası biz A\.şa'dan mem sı'nın du^enledıgi ve oncekı guu sı olmalı şu delı dedıklen kadı Dr. Barnard, şımcbve lcadar 8 nunuz. Çoluk çocuk ıyı anılana | japılan Aşıklar Şenlıgınde «Alnın' Ağaç, taş, kuş, kamjon doluyuz ve kuçuk bır hımmetle kişmın kalbını defıştırmıştır ve tın Saz» aımağanını Erzurumlu kum, herşey ağlamadan, acı çek bunlardan ıkısı havattadır Bun\uzbınlerce vatandaşımıza ucuz Âsık Re%hani aımıs \e «Yılın meden, havatın tadım çıkararak lar 1969 Nısan'mda amelıvar ove ıyı bır tatıl geçırrne fırsatı Âşıfı» seçılmıstır. Atısma da yaşasın ıstıj'or lan Dorothy Fısher ve bırkaç vermeğe hazır Marraara adalan hnda alınan dereceler şovledırAsıl delılık sevgısızhk' Sev arasından vapurla geçerken, j ay önce Groote Schuur'da kalbt 1 Tokatlı Selmani 2 A gısızlığın, acımasızsıgın en yurek mutluluğun vıllardır bu kadar j değıştınlmış olan Mossel Baydanalı Fevmani, 3 Ağrılı paralayıcı omeğım de Avşa'da \akırumızda>ken bızlerden bu aır. Fırsanî gordum. Sahılden bıraz ıçerde, kadar uzak kalışma doğunup *JTürku dahnda bırıncı leçılebır ara sokakta, kesılmış koca ruyoruz. memıs, ıkıncılığı Gulluşah Bacı bır çınann kutuğu yatıyordu \e SON ıle «ık Fıkret Ünal bolusmuv yolun karşı tarafında da, ta'ıl, (Bastarafı 5. Sarfada) lerdir Kadırh'lı Mahmut Taş. yerlerıne musallat olan ve zevk Çok partıh yaşantımızda kava üçuncu olmuştur sız apartman tıpı bınalardân bı Genel Kurul YTP'nin boy gosteren sıyaslpartilerin (katum Siir dahnda, Tekırdağ h Zulrı yukselnordu Alçacık, ığrı fıkar Dnani lle, Adana'lı Vayaşatılmasına karar patılan TTP harıç) içinden çıktıkbuğru, yıne de çok guzel ko\ lan, ya da içinden çıkanlann hap Kocaman birıncılık almı:?evlerınin arasında bır dev cadı1 verdi ıçmden çıktıkları CHFden kaplar, Iğdır'h Ismaıl Cengız de Ve cadı adanın en buyuk zıynetıklan bu hastalık, hepsı ıçın orıkıncı olmuştur. tı, en yaşlı, en gostenşlı, en A\K\R\. (Cumhurıjet Bürosu) tak degıl mı'3 Prensıpler uzebuyuk govdelı ve golgelı çınaııMuamma'yı, Kars'h Sadı DeYeni Turkıye Prtısı olağanusrinde sonuna dek dıretememek, ğer. Sıvaslı Hasan Yuzbaşıoğ nı devirıp atmış bır kenara Kım tu kongresı dun sabah partı gegıderek artan tavızler venp sohı \e Er/urum'lu Revhani çoz bılır kaç asırda meydana gelmı. nel merkezınde yapılmıştır. nunda yozlaşmak, hattâ dagılbır guzelhğın yerıne, hiç acımamu,tur. Yapı ve Kredı Banka. akılsızlığın ve zevksızlığın sı da «enlıkte derece alan oran sız. Kongrede partının yaşayıp ya mak, ikıye uçe avrılmak CHP tuğla yığınını kara bir leke gibı bugune dek, GP kopuşuna raglara para armağanı vermiştir. samaması konusu tartışılmış ve dokmuşler. men, oteki partılere kıyasla bır kapatılmayıp ne bahasma olursa Yurdumuzun nznn ömurlu kjşilerinden biri de bütunluk gostermışse, bu herhalolsun yaşatılması karanna vanlİncirlik hava Muhtann çaresizliği Kiliv ilçesinin «Bozcavazı» Zabaran köjönde de Ataturk'un elıni bır zamanlar mış, daha sonra, genel yonetım vasamaktadır. 107 ;aşına basan Mehmet Yılmaz'ın toplarn olarak 30 çocuğu olmuş, bunMuhtan buldum üssünden 2 milyon ışletıyor. «Şu adada Bır lokanta kurulu ıle haysıyet dıvanı seçımı iızennde hıssettiğınden olsa gelardan ancak 9'u havatta kalmıştır. Oğlunun torununu goren Mehmet Yılmaz «86 tonına sahip olmak rek .. zatcn topu yapılmıştır. Genel yönetım kurukımse>e nasip olmaz. O bakımdan çok mutluyum.» demekte, uzun >aşamanın sırrını soğan ve voğurt topn beş altı çınar var muhtar, Sıyasl yaşanümızın bu ortalc lu uyelerı bugun aralarında topliralık oto parçası ieme\e borçlu olduğunu eklemektedir. «Soframdan hiç soğan ve yofurt'u eksik etmem» diven Kilisli nasıl luydırdın» dedım Çaresızhastalığı içinde pek kuçuk de ollanarak bır genel başkan seçeceklıgıni soyledı: «Arsayı almıs, ken 'Mehmet Yılmaz Çanakkalede \tatürk'le beraber sava«tığim da anlatmakta. iyi boru çaldığı için AUsa, yeni bır umut, CHP'nın veçalınmış lerdır. Partının genel başkan vedi mülkfi, kim ne yapabilir?» turk tarafından kendisine \erilmis bır belgeyi gelip gidene go«termektedir. Fotoğrafta Mehmet Y'ılmaz nılgısmın açıklandığı (zaten gakıllığım 5 aydır Nıhat Doğan dedı. torunlarınm bazı ları ile görülmektedir. (Foto. Ahmet BARUTÇU KILIS) ADANA, (Cnmhurivet Burosu) üp defıldı) son ortak grup topyapmaktaydı YTP genel yoneOyle ya, kım ne yapabilir? Bu Adana Emnıyet MüdUrrugu lantısmda belınnıştjr, herşeve tım kurulunun yem uyelerı şunşıpşınn balıkçı koyunü oüyuk îkıncı Şube memurları, Incırlık rağmen.. Bu, eski Genel Sekreşehır manzarasına buründürüp, lardur: Hava üssünden Amerikalılara ter Bulent Ecevıt ve çevresmdeNihat Doğan. \ihat Alpsoylu,, kı bır kısım CHPIılenn Anayasa aıt 2 milyon lıra degerinde ka cumle bağlan ve bostanları parselleyıp cumle plâj^an çevnrıp, Abdülkadir Okvay, Sabrı Topçu, degışıklığı konusunda ortaya koyçok oto parçası çalan 4 kışilık bertaraf etmeye çalışmışiır.. bır şebekeyı ortaya çıkanniî.tır. cumle somurucunun ve kan ıçı(Bastarafı 1. savfada) demek değüdır » hakikaten öyleoğlu, M. *lı Marsan. Lâtif Mutduklan kesin tavnrdır Bu tavır Muvaffak olamamıştır. Aşırı lu, Vahap Kışoğlu, M. Köseoğlu, alışın kesınhğı, umut vericılıti, Önceki gun aldıgı bır ilıbar cuun kâr şehvetını uyandınp, leti'ne inandırmak içm y»pmıs dir. Bunu slogan olarak knllansağ. başından beri daima mülâ üzerine, Kızılay Caddesinde Mah cumle doğa guzellıklerını oldudılar ve gidincete kadar «Lâyık Ferit Hilmi *trek, Bekir Ertan,' CHP grup yetkıhlennm Ecwvıt''n tır. yim gorulerek, iyi, en ivi niyet mut Oztorun'a, Santral Gaıalık dınsızlık demek degıldır tarup buralan ellerme geçirecekS. Gümüş, O. Başer, Şadan ÖÎSiyasî muarızlar birı altında, layıklık vaktıyle dın sahiplerine mülayim göriilerek lere kıra ne yapabilir? ' türk, Celâl Kiper, Gazı Karaca, konuşmasını başından kaçırmajında Alı Ozyılmaz'a, Karasoku lanndan da bellidir .. bunu idare etmeye çabsırlar. , avrıldığı zjunaa »rkv sızlık olarak kullanılmıştır» lıkOjrsa, koskoca bır Tunzm Ba ve Sanayl Çarşısında Necatı ÖKadir Ağırantan, O Nalbantoğlu, Atatürkçülüğe, Atatürkçülük ba sında Terakkipen erler \e Ser rini aralannda istismar edenler Ecevıfm konuşması, salt. Anakanlıgı var. Buyuk buyuk proje zen'e aıt ticarethanelere baskın C. Llusov, Raci Kadıoğlu, Elpida sittir, açıktır. ilkeleri meydanda yapan polis, bu ticarethanelerın ler peşınde kelebek avcısı şıbı , Frankopulo, Oznur Yajın, *li Rıçıktı. Yani bepsini suçlamıyobest Fırka mensuplan olarak, ikl vasa değışıklıklerıne karşı çılaşı, dır. Cumhuriyetin temelleri la depolannda 2 milyon Ura degekolda birbirini takip eden iki kol nun. tstismar edenleri oldu. Nidolaşan uzmanlar var Burava | za Aksov. Resıt Ellidortoğlu. âlı va da bu değıştırme çabasının yik Cumhuriyetle, vicdan hürri rmde kaçak Amenkan oto par | bır kuçuk ılgı yeter de artar bıda snasî muarızlar bırakmıştır. hayet bir ihtilalle düştü demoktum aceleye getinhşı tçmde. halk Turk, Hacı Ali Hısarkava. yetiyle, kadın hurrivetivle, Cum çalannı ele geçirmıştır. Bİ7, ilk is olarak \tatıirk'ün si rattar. Ondan sonn yeni devre onayından geçmis bir Ana\asavı le. Halka kuçuk küçuk bılgıler huriyetin temelleri lâtin harfiygirdik. 1%1'den beri tekrar Ata\asi ihtilâfla ayrıldığı muarızları değıştırirken halka sormak gsverılecek. Belkı, olu mevsınıleıle mevdandadır. Bunlar Atatürk ile arasında bir duşmanlık kal türk ilkeleri mevznbahis oldu. rektığinı vüreklüıkle ortava kwde kısa sıirelı kurslar açılıp, hal zamanında karşı gelinmiş olan mamasını ve ilkeleri uzerinde, ma^ı açısından umut vencı dekın kendi içinden tunzm perso1960 ihtilâli karma ekonomi veni sosval ha(Bastarafı 1. savfada) milletçe beraberlik sağlanmasını nelı eğıtılecek Zaten hepsı vogıldır. Ecevıt ve arkada«ları, Ordu 1960da ihtilâli yaptığı yat ta bizim gelişmemiz için başBueun unıversıte ve yuksek (Bastarafı 1. Savfada) nelmışler, çoluklu çocuklu bu ilk hedef savdık. Onun için, Tedoğnıluğıına inanılan bır prenlıca düstur olmak lâzımdır. Yeokullar normal calısma duzenı Ögun un getınlmesı kararlaştırıl ışe, bıraz onderlık vetecek Hal rakkiperverleri vazifeve çağırdı zaman «Ataturk ılkelerinı kurtas'.p ıçın kokleşmış bır partının ni devirlerin ihtivacına göre vemıştır. Yonetım Kurulunda, ka ka bazı şeyler ogretılecek Koiçinde bulunmaktadırlar. Dığer ğımız zaman. Atatürk'ten sonra, racagız» diye geldi. Ordunun ilk çatısı altmdakı parlâmenterler günden beri Atatürk ilkelerine ni hedeflere teveccüh etmelidır. rar 3'e karşı 5 oyla almmış, Yo yün, şehırlıye çok hoş gelen tataraftan ulkesı ve ulusu\la böonlar bize çok haknzlık gördükolmanm tum avantajlanna raebaflüığı, vanıf olarak kendi kenO yeni bedefler zamanın istedinetım Kurulu üyelennden Prof bıi havası korunacak. Yeni kurulünmez bır bütun olan devleti. I men. bu avantaılann ıstevecegl lerini sovlediler. Ve biz onlara, dine orduva açıklanmıstır. Uzun ği endüstrilesmeyi. her alanda, Alı Bozer ıle TRT Genel Mıi luşlar ıçın yerler ayrılacak. Kumizi vıkarak vurdnmuzu parça. <c\taturk'le olan şahsl meselelerı tavızlere karşı dırenebıldıklerl vadeli çalışmaUrla dahi bugune askerî alandan bütün endüstri dur Vekılı Cemal Avgen, üçler çuk kredılerle bugunku evler olamavı, onu bır esaret kampı bır tarafa bırakalım. Ataturk'un kadar ordudan Atatürk ilkeleriolçude bu karsı çıkış defeer karaalanlarma, ağır endüstriye kale tartışmışlardır. Yonetım Ku nanlacak. banyolar, duslar, mushaline getirmevı, uzerinde >a | nacaktır sivasi vaşantımızda . eserlerı. temel eserlennın ilkele ne bağUlığı çıkarmak mıimkun dar tahakkuk ettirmek lâzunrulu Baskanı Prof. Suat Sinan luklar, dış boyalar, duvarlar, sak savanları da kole durumuna u uzennde mutabık mısınız'» olmamıştır. 1961 ihtilâli olduğu dır. Bu suretle tamamivle siyaoğlu da bır ara toplantıyı ter sılar, çardaklar, dukkânlar, vıtdüsürme.vi amaç edinen, bu Bu merzuu açtun. «Cumhurıypt zaman ilk söx olarak Atatürk ilsı partilerin tutucu zihniyetleri ketmış, toplantıya bırbuçuk sarınler, ışportalar, bır tıyatro denedenle evlemlere girisen iıç kurulmuştur. Taraftar nusınız1' kelerine dönüsü ileri sürdüler. istismar ederek ov almak bevesat ara verilmıştır. Başkan Suat koru gıbı özenle guzelleştırıleeskiva örçutü teshis ve takip Cumhunyet yeni temeller uzerı Ve aleyhtar olan bütün cerevanleri gerçek ihtivaçlar ve sosval Sınanoğlu, hukümet temsılcilen cek. Butun bunlar, paradan çok, edılmistır. (Bastarafı 5 inci Sayfada) ne kurulmuştur. Buna bir itırazı lar Atatürk ilkelerine karsı olan meseleler karsısında tesirini Doç. Ergun Özbudun ve Emın bılgı ve zevk ısı Daha doğrusu, ma alanı da pek sovut bir kavnız var rru9» Bunlar uzerinde iti bütün ceryanlar takip olundu. kavbedecektir.» Hekimoglu ile Prof. Ali Bo memleketını,, halkını Bu eşkıyaiardan 78 kisı yakaram olan «Millî Giıvenlik^ devirazlannın olmadıklannı söyleyin Yalnız, tabiatıvla demokratik rezer ve TRT Genel Müdur Vekılanmıs, bes kisi i«e ynrdun çemıyle belirsizleştinldı Kurul «ım Siyasî partiler fe. irBSŞfta bir •«sîrtîrrBz yoiftör » jime avdet o da, Atatürk'ün \alı Camftl Ayçen, Ogün'un lehın sitli bSlgelerinde «üvenlik kuvdi 111 maddeye getinlen degtok dedim W bunların hepsini cemi . run kalmıs ilkelerinden birisiyBundan sonra «lvimserlm. çade oy kullanmışlardır. TRT Yovetlerivle yaptıkları çarpısma ! lıkle de, en azindan Bakanlar Ku yete iade ettim. Kısa bir zaman di. tahakkuk etmişti. O'nun tut re soylüyorum» dıyen înönU, netım Kurulundan Emıl Gaüp HEDİYELİK EŞYALAR da ölmüstür. 28 kisi de halen ruluvla esdeğerli bır nıteliğe bu da gerek, Terakklperverler ve ge tuğu yollardı. Onun için de yeni konuşmasını şoyle tamamlamışSandalcı, Muammer Sun aleyh*e nindürüîuyorsa, bunda Kurucu tırrekse Serbest Fırkacılardan kır yeni sartlar altında rey kazanaKo>*un bıraz dışında. bır sırt firarda bulnnmaktadır. Sunuhı Cav ıse çekımser oy kul Meclisin değiştirişındekî tutarsız «Bir defa bir noktada emin ol gın olarak avrılmış olanların hep bilmek için fısıltıyla başladı ve ta, sekızon çıngene çadırı var. Hedef ve amaçları özetlenen lanmışlardır. lık asıl rolü oynamıstır . malı, milletin bünyesi ordusuyla, si ihtilâfları unutarak, siyasî ha mhayet (korkmadan Muslun>aYazlan Çanakkale'den, Bıga'dar., eskiva orçütleri ile ılçıli olanTartışmalar Aynı şekilde Kurucu Meclıs bilhassa ordusuyla, Ataturk il^ata avdet etmişlerdir. Atatürk nımı diverek Atatürk ilkelerine o taraflardan gelıriermış Avaklar. gıristikleri sen'i saçlann Danı«tava da, DPT've de Anavakelerini, onun tamamivle zıddıÖnceki gun geç vakte kadar ılkflerinin Uzerinde ihtilâf kalma karşı bulunanları onları si\asi bastı parası olarak kov sandıgıhesabını adalet huzuranda versa Komisyomınun ongordüğu M nı takip eden bır idareve asla TRT Genel Muduninun atan na usta başına 250 lıra venrlerdı, ilk müşkil devre bu idi. İkın partide toplamak arzusu, oy avmeve baslamıslardır. Komntan. çımi vermemısti Bu nedenle 15te, müsait olmayacaktır. Bu temiması konusunda bır karara va mış. Bütun gıin sepet orüvorlar ci CShan Harbi geçinceye kadar cılığı, fikri uyandı. lığımızın nezdinde bır askeri bugün 1961 Anayasası. bu denli natın kadrini bilerek siva«.i parramayan TRT YoneUrn Kunılu, ve tunstler onlann yaptığı pa savcılık, üç askerî mahkeme, variyeti idare ettikten sonra be12 Mart, o da nibayet AUtürk kolav değistmliyorsa, bunda hep tiler hayatlannı. oy ovunlarını dun sabah da toplanmış, topzar sepetlerim, abaıurları, ekmen rejim meselesi meydana çık. ilkelerine avdet prensibini esas bır adlî miısavirlik, üç tntuke. Kurucıı Meclisin araladığı kapıdüzeltmeye mecbur olacaklarlantıda, Emıl Galıp Sandalcı ve mek sepetlennl, yemışliklen, tı. Buna çok anlayışla cevap ver tutan veni bir müdahale olmuşvi, üç KÖzetimevı teskil ve tesıs nın rolu vardır 27 Mayis'ta gerdır.» Muammer Sun, TRT yasasına meyvalıkları, pılâj sepetlerim dik. Ataturk'un hedefi, çağdas tur. Bugun onun çaresini anvoedilmistir. cekle^tırılen devrımm bır hugore, TRT Genel Mudür Vekılı kapışıyorlar. medeniyet ve ileri haklar. Bun ruz. Çünkü yeni Ataturk ilkeleIstanbul • Kocaeli. Sakarva ve kuk devrımi nitehğine bürünmeCemal Avgen ın durumunun hu Hepsı bırbırıne benzıyor yapların hepsivdi. Bunların bepsini, rine bağlılık, yeni şartlarla yeni Zonguldak illeri guvenlik kuvTet sme ortak edılen sıyasiler, arakuki dayanağı olmadığını, bu tıklan Oysa bu çok kabılıyeM >arı kalmış o>anlar. bunları tahak kisveler çiymiştir. Şimdi Atatürk leri de. ıhtivaçların bngordüğü çe dan geçen 11 \ılhk sure içinde yuzden oylamaya katılamayaca ustalara hangı modeh sovlesen kuk ettireceğiz. Çok partili ha ilkelerine açıktan a\kın olan hiç semeresmi aldıklan si\asi va(Bastarafı 1. Savfada) gını one surmuşlerdır. tkı uve hemen vapıyorlar. Bunlara k . vık orçanizasvonlar içinde gorevı vatta tek dereceli seçim, cemivet bir sivasi parti voktur. Ve kulendirilmişlerdir tırımlan arasında hukuk de\rlEnm bn gazetecımn, «Seka TRT Genel Müduru atanması çuk bır ılgı gosterılse. çok deÇıte olan bu istidadı görmemiz ne ru'acaklar da yoktur. Aşırı sol mınin onporduğu Anayasavı hı konusunda. TRT kanununda beGenel >Iüdürü, verdiği demeçte şık sepet ışlerı yapabıhrler. Kovticesi olarak, kendi başlamıştır. da voktur. Asırı sag da yoktur. lımın «doğrusu budur» dedısı bılırnlen hukamlerı hatırlatmışlar, Seka'nın her vıl "0 80 mil\on de ö6 yasındakı »ırın kızlar ve Asırı sol emperyalizme karşı. 162 dosya Ikinci devre, eski teşebbüslerinçımden az da olsa saptırabılmı«konuşmalar sonunda tartışmaya sö\ lemektedır. oglanlar hep bırbınne benzeden partili surette. çok partili Atatürk mücadele etmiştir, O'nu ı kar sağladığmı Bugune kadar Sıkıiunetim 4s. lerdır Ama herşeve razmen Turk donüşmuştur. Toplantı sırasınven, demz kabuklarından yapubavrak telakki eden. Asın sağ, Bu durumda. kağıda zam vapılhayat devri açılmasıyla başlar. kerı Savcılığına 162 dâva dosjası ulusuna lâvık bır Ana>asaydı 2 7 da Prof Suat Sınanoğlu ve ar mış kolyeler satıyorlar Bırısı, (halıfeı ruyı zemıni kurtaraca maması gerekirdi» demesı uzeintikal etmiştir. Bunlardan 109 Mayıs"ın Anayasası kasmdan, Prof, Alı Bozer, d: boş şıseler uzerıne vun ponpon ğızi başlangıcını verimli bir da nne «Bu konuyu tetkik ettiredosvanın iddianamesi hazarlanşan çıkmışlardır. Bozer, dışan «Başıma gelecek larla köpek bıbloları yapmayı ve olarak takip eder. Simdi için ceçiz» kar^ılığını vermıştır mıs 20 dosva hakkında kovuş j çıkarken, ceketını ıçende bırakogretmış, hep onları yapıyorlar de bulunduğumuz bu devirde dabir şey yoktur» S ATIS t LAN I mıştır Daha sonra, Cemal Ay Zaten Turkıye'nın neresme gı turmava ver olmadığı kararı vehi Atatürk ilkelerini anlamak onr rilmis, 16 dosva için de görevsizgen dışan çıkmış ve toplan ı Demokratik rejime geçeceğimiz dersenız gidınız, bu hedıvelık sş I S T A N B U L 12 nci İCRA lan yasatmak. gene selametin bırbuçuk saat sonra yenıden zaman, başımıza neler geleceçi yolu, medeniyetin volu ve bütün ya bakımmdan. mahallî el ışlerı lik karan alınmıstır. 17 dosva da MEMURLUGUNDAN başlarmştır halen işlemde bulunmaktadır. IIni. benim başıma neler gelecebakımvndan, bılgısızlıkten doğ ihtivaçlanmızı halletmenin yolu Dosya No: 971/Î470 (Bastarafı 1. savfada) Yapılan oylama sonunda, 3'e gili olanlar dısında soz konusu ğini, bana endise verecek suretma bır fakırlık ve zevksızlık ınhalindedir. Bır borçtan dolayı hacızlı karşı 5 oyla, TRT Genel Mudurte söylemişlerdir. Benim başıdosyalarla ilgili olarak 204 kişi sanın ıçıne dokunur. usulsuzmuş. Butun bunları saHer yeni devir, insan hayatınolup paraya çevnlrnesıne kaluğune Musa Ögun'un getınlmema gelecek hiçbir şey yoktur. askerî tutnk evierinde tutuklu, 8 Muhtann dedığıne göre, her da, gerek sivasî, gerek iktisadi yıp doktuler tek tek Ve her rar verilen 12 000.00T TL Bunların hepsini gbze almak ld her veni üerleme, her veni de konuşmacı koylu derdını dok sı kararlastırıltmştır. kisi de çoz altında bulunmaktamevsım en azindan 20 3U bın k;muhammen kıymetlı 2 adet zımdır. Korkacak sıkılacak bir şı gelip gecermış Avşa'dan. Her dır. l niversitelerle ilçiü olarak vir. çok zaman bir takım hastatukten sonra hep aynı soruyu Karşı çıkan üyeler soğuk teknık marka vıtnn tarafımız yok bizim. Buna gore jnl da artıyor. Gozlenmle gotarananlar dışında 23 kişi, giyabî lıkları da beraber getirir. Çok soruyordu bana BUZDOLAB1 30.7.971 Cuma TRT Genel Müdürü için oy rejimimizden korkmuyoruz. Sondum, Adadan ayrtlan herkeste tutuklu olan 14 kişi de muhtelif partili havatta tek dereceli se«Bizim halimiz ne olacak?» giıniı saat 10.00 10.30 aravermeyen uyelerden Ernıl Galıp ra veni mubalefet devri olarak, bır kuçuk hedıye goturme » suçlardan sanık olarak aranmak çim kurulduktan sonra sivasi , Sonra kendılennce çareler an Sandalcı ve Muammer Sun, sı Kasımpaşa Bahanye cad demokratlar Ataturk'un yakm lıml var, demek kı. daha emeııtadır.» partilere başından beri kolav I yorlardı dertlerıne desı No: 19 da açık arttır«Savm öğün'ün formasyonu, arkadaşlarının da içinde bulunlı, daha zevklı şeyler yapılabilse rev almak vasıtası Ataturk devi ma suretı ile satılacaktır. duğu bir tesebbüstü. Tesekkül Bırı, Sunyeyi kastederek «Biz sahıp olduğu gerçekten değerlı alıcısı nazır. O halde, bizim rimlerine karşı millette mevcut | Bırıncı arttırmada verilen nıtehklere rağmen, 359 sayılı yaettikleri zaman din üzerine bir de gideriz» dedî. sevgili turizm uzmanlanmız olduğu farzolunan dolçunhık \? bedel fcıymetin yuzde 75'lnı sanın, TRT Genel Mtidilründe ao\un olup olmavacağını soracaba neden yardımlarım esıruzaklık bir seçim vasıtası ola ' Bır dığerı «Çoluk çocuk topia radığı kanunî nıtehklere uymabulmadığı takdırde Ikıncı muştum» «Hayır bır tek kelıme gerler' (Bastarafı 1 inci Savfada) rak kııllanılmak fikri beraber > nıp Ankarava gidelim. Cumhur maktadır» demışlerdır. arttırması 31.7 971 Cumarte\ardır bızde Lâyıkhk dınsızlık gelmiştir. MUdüru Sukru Oral Eskışelur \ başkanına halimizi arzedelim o si gunu avnı ver ve saatte SAĞLIK GÜVENLİĞİ Toplum Zabıtası Mudurlufüue, Yeni TRT Genel merhametlidir. Derdimize bir yapılacaktır Satıs şartname İmtihan vermiştir çare bulur.» si dosyadan goruleceğı gıbı Yaz aylannda nufusunun 78 Zonguldak Trafık Sube Mudurü Müdürü kimdir? Altan Guvenel Ankara Trafık Şu Bunların başarıva ulaşıp ulaş3 TL. posta pulu gondenldlbme çıktığı bır koyde, düşuSonra bır dıger kovlü «Topmadığı hakkında ıse Inönu şoyTRT Genel Müdarluğune atağinde şartnamenın bır ornenun ki, hıç bır sağlık guvenlığı be Müdur Muavınhğine, Ankara (Bastarafı 1. savfada) Bolge Trafık Zabıta Müduru le konuşmuştur j rajımızı aldılar bari çiftlikte bi nan Tümgeneral Musa Öğun 19'JO gı bıldırılen adrese eondeyok. Bır kaza olursa, bın hastazır bulunmus \e dunvanın dort Turhan Alp Zonguldak Traf.k «Biz, tarihte her millete nasip , ze de iş verseler bu perişanhk de Sankamış'ta dogmuştur. Aırıleceğt ılân olunur Alıcılalanırsa, ya Marmara Adasındabır kosesınden gelen guzellere tan kurtulsak» dıve ekledı... Mudurluğune, Trabzon olmayan ölçüde buvük reformlesi de Karslıdır. Rusca ve Frannn mahallmde bulunacak kı doktora, ya da Erdek'e go Şube moral vermı^lerdır Ve ben hiç bırıne cevap vere ları tahmın olunmavan kısa zasızca bıldığını belırten Musa memura muracaatlan. turulecek. Avşa'ya ılk geldiğım Trafık Şube Müduru îrfan Uurmıyordum. manda tahakkuk ettirmisizdir. Oğun, Kurmav Albay ve Gene gun basıtbır kesık yuzunden kan gun Eskışehır Trafık Şube MuLubnatı guzelı fınale kalan, Derim ki, Ataturk ilkeleri imtiral olarak ıkı defa Rusya'ya gıt(Basın 4961 . 6320> kavbedıp ölen genç balıkçı, ge durluğune atanmışlardır. Buyuk bır uzuntü içinde ayPortoRıko Fınlandi>a, Brezılhan vermiştir. Butün darbelere mıs, orada atase olarak Turkıçıcı bir sağlık ıstasyonu olsayja \e A\ustral>a guzellen ararılmıştım Sıfra'dan. karşı kuvvetlerini ispat etraisyeyı temsıl etmiştir. Evli ve ıkı dı hıç şiıphesız kurt&rılacaktı. lerdir. Siyasî havat kolav bir kız babasıdır. sından Kâınat Guzelı seçılmışîkl yıldan fazla zaman geçM. Bır boğulma olaymda, bır günes ! kazanç vasıtası olarak, ov vasıtır. îkmcılığı Avustralva guzeçarpması olayında, bir kalp knSıfralılardan kım g^ttı, kım kaltası olarak inkılâp alevhtarlıjını zınde müdahele edecek kimse lı, uçurculugu Fınlandıva gu. dı bılmıyorum. Eğer kalanlar 26 Temmuz C, Ahır 3 kullanmağa basladıktan sonraki yok. Oysa, SağUk Bakanlığı, ozeıı kazanmıstır. ilk tesebbüsten dolavı bu mevil varsa onlara mujdelıyeyım: zel bır servns kurarak, yaz aylakendini göstermistir. BaşladıkBırıncı olduğu ilân edıldıkten nnda, tunstlenn kalabalıklaştu«Yakında! Sıfralı dostlarım, tan sonra Ataturk ilkeleri de sonra, çok hevecanlı bır sesle dıgı koylerde geçıcı ıstasyonlar vakında! Sizin de toprağınız oçalıştırabılır ve bu gıbı yerlere hazır bulunanlara Fransızca o mukavemet imtihanı vermeve başlamış oldu. lacak. Artık başkalarının değil, V. 4 48 12.20 16.17 19 32 21 2* 2 45 gelen herkesten bırkaç Ura sa|larak hıtap eden Lubnan guzelı, Atatürk ilkeleri bu sebeple E 9 16 4 48 8 43 12 00 152 7 12 kendi topraklarınızı ekip biçe lık sıgortası ucretı alarak, bu 1 Aşağıda cınsı, miktan munammen Deaeıı geçıcı temlna«Ba benim ıçın bariknlâde bir sağlam temele davanmaktadır. hızmetının malı kaynağını da tı, lhale tanhı ve saatl go'tenlmış olan Damperll Kamvonlann ceksiniz, hayvanlannız kendi me tecrube oldu» demıstır Kaınat Simdive kadar ordu içinde kokyaratabılır. 2490 Sayılı Kanunun 31 maddesıne gore Kapalı Zart Usulu tle Guzeh bu sozlen so^ler sovle ' lerini muhafaza etmiştir Aşırı ralarınızda otlayacak. Yakında! Turızm, tunzm dıyoruz. Yılsatın alınacakrır. mez hıçkırıklara boçulmustur. ı sol, ordu içine gırıp bu kökleri ı Çok yakında!..» lardan ben gurultusu yapılıpj Malzemenin Muhammen Geçıcl tHALENÎN duruluyor. Oysa butun mesele Onsi ra miktan: Bedelı TL. Temınatı TL. Tarihı Saatl naLiu ve hızınetı sevmekte. Kı6 tonluk 100 adet Emeklı Albav Hakkı Ber sa zamanda ne mucızeler yaratıka> ın eşı, Isroet, Necdet, Neddamperli kamyon 15.750.000. 486^50. 3JJ.1SÎ1 16M labılır ve memleket ıçmde Inlet Barka>ın annelerı. N i sanlan birbınyle dostluk üişkl2 Ekslltme ve lhaiesı Karşısmoa göstertlen tanb »e saatte hal. Bedıa, Senel'm kavınvalı(Bastarafı Spor Savfasında) lenne ıten yurt koşeleruıı vaAnkara'da Koy tşlen Bakaniığı bınasının 10 icatında YSE Ge. !en Mev, Kıral; Erdal'm basızdı «Ne gezer.. Onceleri hiç değilse soğuk kaçlar, kapanıp açılmalar sayın futbolcuUndaşlara tanıtan ve sevdıren nel Mudurluğu tdarl ve MaU Isler Daıresı Başkanlıgında toplanabaannelerı su ile çamurumuzu az çok atabiliyorduk. ları Cı hayrete duşurecek kadar guzeldı. bır ucuz tatü geleneğı, sonuç ocak Komısvon tarafmdan yapılacaktır SA3IİYE BERKAY Şimdi onu da bulamıyoruz.» Belkı onlar da geçmışte boyleydıler.. Onları larak, daha mutlu, daha sevgı 3 Şartnarnesi 100. lıra bedelle aynı veruen alınacals Wı 9 bozan para mı. un mu oldu Hayır. Ben dolu bır toplumun doğmasına « tnutma;a\ıra kaptan, saha bugiin neyazıya mustenıden Karayollan Genel Müdürlügü veznesıne yaoHakkın rahmetıne kavuçmustur. derım ki onlar ılkokulu iyi okujamamıslar den bovlesine boş..» nlmak suretıyle alacaeı makbuz sarşılığında verllır. Cenazesı 26' 7/971 Pazarten guAmator ruhu ıvıce kavrayamamıslar da, uç KAYTP Siva» Valılıgınden 11. nu üundı namazından aonra 4 tstekliler sartnamede fstenilen vesaık tle geçlci temınat « Evet.. Şansın varmıs. Bazen Elâağ121368 tarıhlnde almıs olduğum beş kuruş ıçın, bır ıkı gazete manşetine geç Sı?lı camimden kaldırılarak mektup veya makbuzlannı koyTnak suretiyle hazırlayacaklan tekspor'la antrenman gunlerimiz çakışıyorda o 975925 sayjlı ıkl »enelık isçi pasamek ıçm ruhlannı satmışlar.. Zmcırlıkuyu mezarhima def llf mekfuplanru lhaledeo bir saat evvellne Kadar makbuz mukazaman rezaleti gonınuz. Hemen apar • topar portumu kaybettim. Hukumsuzdur. nedılecektır. blllnde Komlsyon Başkanlığına teslim etmelen şarttır. dısarı atıvorlar bızi.. Hem de saha biz amaBulup »etırene mükâfat verıle. Herşey bıtrnışdl.. Korıdordan odaya doğMevli rahmet eyleye. cektır. 5 Postadakl gecıkmelerle telgrafla yapılacak teklıflenn ka. tar kuluplerin olduğu halde.. Dur da takım ru sıderken kııru ekmeğine bır parça sofan Adres' Kizım Orbay Caddesl I>âbul edilmlyeceğl üân olunur. kura\ım çocuklar çift kale yapsınlar.» t t u ı l ve bulgur pilâvt katık eden bu gençlere un1« Ap. 1S/6 Si|li . tstanbul (Basın: A 11371 18117) . 6323 kân tanınmadığını dUşündum gayrt JhüyaBır muddet sonra maç başlamıştı. Topl» BdseTİB tVAl alay edıyorlardı.. Uçjîenler. âeplâsmanlar, ver n... ve gensınl dusUnemedim dahı.. Cumhuriyet 63S3 Derece alan âşıklar belli oldu Bir tatilin getirdikleri Barnard CHPnin 107 yaşında, 86 torunu var İnönü, Atatürkçülüğe dönüş General Oğün Orgenerai Türün 27 Mayıs Erim Toprak Reformu Emnıyet Lübnan güzeli Yol, Su ve Elektrik ışleri Genel Müdürlüğünden Köy Işleri Bakaniığı Röportaj yarışması VEFAT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle