09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎAYFA ALTI: CüMHüRtTET: f 4 0 YIL ONCE 25 Temmuz 1932 tarihti Oyunculan I Rumelitıisar îiyolrosundö I 1 Hitler kimdir? «Ayşecik ve Tedi Cüceler Rüyalar Ülkesinde» fflminin bir sahnesinde Süeyman Turan; Yedi Cüceler; Metln Serezll TC Ayşeclk görülüyor. NADOLTJ Ajansı, Alman da jüri tarafından red oltm. ya'da olağanüstü hal ilân du. Dnvar süslemelerl yapsa edilmesine rağmen Hitler' bir ressamın yanına çırak olain Gladbeck'de şiddetll bir nu rak girdi. Bes sene amele ba. tuk söylediğini ve bu konuş yatı geçirdikten sonra yirml mada götürü olarak ödenmesi yaşına gelince kendi başına lstenen harp borçlannı Alman küçük bir atölye açtı. 1914 de yanın vermiyeceğini açıkladı Büyük Cihan Harbi patlayınğını bildirmektçdlr. Berlin ü ca Bavyera Kralına bir dilekçe zerine bir yürüyüşe geçmesi vererek Alman ordasnnda vamuhtemel olan Hitlertn 380.000 zife istedl, istegi kabol edildL kişinin başında olduğu da haAvnstnrya'da iken asker kacaber verilmektedir. ğı ve vatansız oldoğn halde Hit Ajanslaı bu haberlert bildi ler harp esnasında kendiaini ce rirlerken 1920 senesinde altı kişilik bir partinin başına ge svr ve fedakâr bir asker olaçen ve bugün ise milyonlarca rak tanıtmıştı. Hattâ bir an» halkı peşinden sürükleyen Hit zehirli gsz hücumnnda gözleler hakkında o sırada Viyana* ri berbat oldn. Tedavi edildl da öğrenci bulunan Nadir Na tse de harp sonrası Münih'e dödi'nin «Hitler kimdir?» başlık. nünce artık ressamlık yapamı. lı bir yazı yayınlandı. Bu ya yacak dnrnmda idi. Arkadas. lan ona Alman ordasnnda bir zıda şöyle denilmektedir: «Babası bir rençberdi. Hit efttimciük vazifesi bnldnlar. leri kralına sadık bir memnr 1920 de Feder Partisini kvrdo. olarak yetiştinnek istiyordn. Bngün milyonlarca fizası olan Hitler önce ressam olmak is sosyalist fırkan 7 kişi ile ise tedi, akademiye girdi, Konknr. başlamıştırj» & Topluluk «Hocamın Olgunluk Çağıy>nı burada tekrar sahneye koyacak ENT OYUNCULARI geçen kış seıonunu, şimdiye kadar hiç bir özel tiyatronnn uygulamadığı zengin bir programla geride bıraMıktan sonra turneye çıkmışlar ve bn eserIcrden bir kısmını Ankara'da temsil etmişlerdir. Topluluğnn yaz progTamında biri Rusya, diğeri de Kıbns olmak uzere iki dıs turne de vardır. 1 I Bu arada Kent Oyuncuları, Rumelîhîsar Açıkhava Tiyatrosunda da «Hocamın Olgunluk Çağı» isünli piyesi tekrarlayacaklardır. Temsil, 1 Ağustos • 5 Ağustos arası olmakfizeresadcce bir hafta deram edecektir. Bundan sonra adı geçen topluluğnn tzmir'e giderek «Fuar Tiyatrosu» nda temsillerine devam edeceği bildirilmektedir. Bir şans denemesi Turhan GÜRKAN Venedik ve Barselona Film Festivalinde... Adaların hali perişan Halk dertli, esnaf dertli, idareciler ise hepsinden dertli, İstanbul'un incisi sayılan Adalar konusunda Hükumetten biraz ilgi beklenlyor. Halinden şikâyet bir tek kişi yok Leylâ ERDURAN etmeyen İNGO, Çanga, Çeko, Red Kit, Zorro, Zagor, Panço Vüla TO benzeri yabancı serüven filmleriyle, bunlara özenerek çekilen yerli kopyalarımn çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini .önlemek amacıyla açılan «çocuk füimleri çığm» şimdi bütün hızıyla sürüp gidiyor. «Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler» filminden sonra çalışma alanını «eğitici çocuk sineması»na doğru kaydıran yapımcı özdemir Birsel, yine çocuklar ve gençler için yapılan «On Küçük Şeytan» filmini de bitirdikten sonra «Ayşecikle Sihirli Cüceler • Röyalar Ülkesinde» filmine başladı. DUnyaca ünlU bir çocuk masalı olan L. Frank Baum'un «The Wizard of Oz» adlı yapıtımn uygulaması «Sihirll Cüceler» filminde Aysecik (Zeynep Degirmencioğlu) ile yine Yedl Cüceler, Metin Serez. li (Korkuluk), «Süleyman Tnran (Teneke Adam), Ali Şen (Arslan), Suna Selen (Sibirbaz), fantazi askerler, uçan ev, kurulu bebekler, Sema, Seda Kardeşler, bebekler şehri gibi bu masalm kişileri ve ögeleri yer almaktadır. Pilmde Gülistan Giizey, Mine Sun, Cevat Knrtulnş da oynamaktadır. Senaryosu Heybeliada mendlreği ve Heybellden Büyükadarun Hamdi Değirmencioğln tarafınşahane bir görünüşü dan yazılan filmi Tunç Başaran yönetmektedir. Görüntü yönetmeni Mnstafa Yılmaz'dır. ıR • CÜCELER RİNGO OLDU «Yedi Kocalı HürmUz» filmi Alman Televizyonculannca ilginç bnlundu. Fotofrafta Atıf Yılmaz'ıo bir sahne oynnnndan sinemaya nygaladıfı «Yedi Kocalı Hürmüz» filminde Tanjn Gürsn ve Türkân Şoray görülfiyor. B ELEDtYE Şube Reisi Muammer Halıcı ise pazar günleri bile çalıştığmı, kışları nüfusu balon gibi sönen adalarda yazın halkı rahat ettirmekten başka bir düşüncesi olmadığını söylüyor. Tatil günlerinde adayı ziyaret edenler 65.000 Jdşiyi buluyorcnuş. Bir de buna kışları altı bin civarında Olup, yazları 80100 bine çıkan ada nüfusunu ekleyin. Kışlar Yazlar let eliyle yapılabileceğini söyleyen Halıcı, hükümetin ilgisiHeybeli 6 bin ... 50 bin ni beklivor. Burgaz 2 bin 25 bin Kınalı 2 bin 35 bin ESNÂFIN DERTLERİ Muammer Halıcı gıda temizliği, fiyatı, eğlence yerleri kon DADAKİ esnaf, Belediyetrolü, su pToblemi, ada temiz1 nin kontrolsüzlüğünd'en çok liği gibi işlerle uğraştığını söy' şikâyetçi. Konuştuğumuz lüyor. Bunlar yetmezmiş gibi kimseler ohnadık yerlerde çok tek ve çift tırnaklı hayvanlarsudan sebepler ile Belediye Za la da boğuşuyormuş. bıtasımn ceza kestiğini, asıl Süt veren hayvanlara «Çift cezaya müstahak yerlere, kimtırnaklı» dendiğini bilir miydisenin uğramadığım söylüyorlar. niz? AdacTa adedi sekseni geçFormalitelerden bunalan esnaf, memek şartiyle çift tırnaklıla«Zaten ne para kazanırsak yax rın yaşamasına müsaade eden aylannda kazanıyornz. Bele. bir kanun varmış. diye mnrakabeyi bırakıp abnk sabnk taleplerle bizi tâciz ediAma Belediye Şube Müdürüyor» diyorlar. nü asıl uğraştıran tek tırnaklılarmış. Yani 114 eşek ile başa KAYMAKAM NE çıkmak Halıcı'ya güç geliyormuş. Bu sevimli hayvanlann DİYOR? sahipleri bütün yaz çalıştırdıkları eşekleri kışları ormanlara METREKARE bü. salıp kendileri adadan gideryükliiğündekı Bülermiş. Bu başıboş eşekler de yükadanın Kaymayazın mini şortlu kızlann gezkamı Hasan Kafagil «Adalar ser diği yerlerde arzı endarn edermayesini iyi knllanamıyan tflc lermiş. carlara benziyorlar» diyor. Bunun çaresini her eşeğin Adaların asayişintfen mesul tırnağına bir numara çaktırmakta bulan Halıcı'nın mun olan Kafagil, hazineye ait artazara bir d'efteri var. Bu def saların mutlaka değerlendirilmesinin, turistlerin ucuz ve teterde hangi numaralı eşeğin miz yerlerde banndırılmasının kime ait olduğu yazılı. Şimdi şart olduğunu söylüyor ve o da başıboş eşeklerin sahipleri derhükümetin ilgisini bekliyor. hal cezalandırılıyormuş. Istanbnl'un cennet köşelerinden Burgazadası GÜNÜN KİTAPLARI BÜYÜK FİKIR KtTAPLARI No. 4 TANRILAR, MEZÂBLÂB ve BİLGİNLEB 20 dile çevrilmiş, yalnız Almanya'da 38 defa basılmış olan bu kitap, arkeoloji ile hiç ilgisi olmayanlara bile kendisini sevdiriyor. Başından sonuna kadar elinizden bırakmadan ilgiyle okuyacağınız bir eser. C. W. Ceram'dzn çeviren: Hayrullah Örs. 413 büyük boy sayfa, 4 harita, 22 ilâve ofset resinı, mükemmel baskt, 25. TL, ciltli 35. TL. ^»«,»«>«» REMZt KİTABEVt . Cağaloğlu ISTANBUL '>^o<«»< J 5080i | > A ihirll Cüceler. filminin cek, çekim Eskişehir, Konya doI I X çekimi bittikten sonra Hilaylannda yapılacaktır. " • " s a r Pllm «Yedi Cüceler • VENEDİK Ringolar Diyannda» filmlnl çevirmefe başlayacaktır. Kovboy şapkalan, elbiseleri, çizmeleri, FESTtVALİ'NDE matunuzlan, fişeklerl özel olarak hazırlanan Cüceler, sunl . .•» AMUK PRENSES VE YE. pampalarda at yerine beyaz eşek I I | | Dİ CtCELER» filmi, önUlere binerek kement atacak, ta »•• müzdeki Eylül ayında yabanca kullanacaklardır. «Yedl pılacak Venedik Film ŞenUği Ue Cficeler RinROİar Diyannda» filBarselona'da yapılacak Çocuk mini de Tunç Başaran yöneteFilmleri Yanşması'na kaUlacaktır. ÜNESCO statüsüne uygun görülerek Oünya çocuklanna gös terme hakkı sabn alınan «Pamuk Prenses», yanşmalarda tTNECSO tarafından desteklenecektir. Son yıllann en büyük işini yapan «Pamuk Prenses \e Yedi CüceJer» filmini Almanya, Fransa, tngiltere, Hollanda, ttalya, tspanya. tsrail, Pakistan, Lübnan, İran, Irak, Belçika, Yunanistan sinemacılan almağa istekll otaıuşlar ve durumu Hisar FUm'e bildirmişlerdir. FUmin önümüzdekl mevsim İstekll ülkelerin çogunda gösterilmege TÜRKİYE'DE başlanacagını belirten özdemir Birsel. şöyle demektedir: İLK DEFA! mar yardımcısı veya cıraklık 11* ustaiık arasında derecesi olan ki. Si. Kimyada osmiyumun simgesi. 9 Eskiden ü ile ilçe arasmdakl bir müUd teşkilât veya cemilerin sağ yanı. TERSt ipucu. İTKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Batı müziğinde eskiden ı e ceye has geceyi anlatan müzik eseri. 19. asırdan sonra roman.ik, hülyalı piyano oarcalarına verilen lslm. 2 Alanya'nın eskl adı. TERSt yumurtada bir fcısım. 3 TERSİ ayıp hissl. Padisah buyru. ğu. 4 Arzulanan bir seyln oîacağmı sabırsızlıkla ve istekle bekleme. TERSt kimyada klorun süngesi. S Patlama, parlama (Bskl dil). 6 Bazı hastahklan ve sıkıntılan Riderecegi sanılıp üstt» tasınan ve yakıhp ttitsü yapılan okunması zor yanlı kiğıt. SOLOAN SAĞA: Tanrınm bu* adı. 7 Do. 1 Masa üzerindeki eşyayı, can. layısiyle a n sız tabiati. vazo kitap gibi geylelatma. 8 ri konu edinen resün tarzı. 2 Şeker fcamısı Müsbet, yararh (Yenl du). TERSt ile çavdardan İUlya'da bir nehir. 3 TEKSİ çekilen bir iç« Bir renk. Gümüş. 4 Ankara kekl. Yapı dö. çisinin ve onun tüylerinin bir basküntüsü 9 ka adı. 5 Organ; aza. Bir OsTERSİ kimmanlı tarihçisi. 6 TERSİ bu seyada olâtinin ne doğumunun 100. yılı kutlanan Gimgesl. Eskibiiyük bir Alman ressamı. Bir den Bahkesir renfc. 1 Bir lşi arttjrma eksilt Cv vctkl vilâyetl ve mede istekllsinin üzerinde bırak bolmacanıo bölcesi idL mak. 8 Ustahktan yetlşme ml hallcdUmls sekti 123456789 1 radyo ISTANBUL 05.55 06.00 07.00 07.05 0750 07.45 08.00 08.05 08.10 0850 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 1050 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 0555 06.05 07.00 07.05 0750 07.45 08.00 08.07 0857 09.00 09.20 09.40 10.05 1050 10.55 1150 12.00 12.05 12.25 1250 13.00 13.15 14.00 14.15 1455 0555 06.00 07.00 07.05 0750 07.45 08.00 08.05 0855 08.45 09.00 0950 09.45 10.05 11.00 11.45 12.05 1255 12.45 13.00 14.00 1425 14.45 Açılış, program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodileri Istanbul'da bugün Reklâm spotlan Beraber şarkılar Keman sololan Ş. Gültekin'den türküleı Ev için M. Birtan'dan şarkılar Arkası yarm Haberler Çocuk bahçesi Hafif batı müziği Türküler Sabah konsert Şarkılar, saz eserleri Haberler G. S. Bilgin'den türküler R. Müzik Orkestrası Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müziği Reklâm programlan G. Aydın Orkestrası O. Şener'den şarkılar Şan sololan Ş. özbilen'den türküler Haberler t.Ü.T. Birliği Korosu Batı dünyasından müzik Beraber, solo türküler Barok müzik Oyun havalan Açüış, program Günaydın Köye haberler Sabah türkülert Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçüardan birer şarkı Çeşitli hafif müzik Ev için S. Can'dan türküler Arkası yarm Şarkılar Çeşitli müzik Türküler Konser saati Ara haberler Y. Ayhan'dan türküler Reklâmlar Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik öğle konsert Gül Batu'dan şarkılar Plâklar arasında Açılış, program Günaydın Köye haberler Şarkılar, oyun havalan Haberler hava durumu Türküler geçidi Ege'de bugün Sabah İçin müzik Sabah şarkılan Türküler Ev İçin Şarkılar geçidi Çocuk bahçesi Yurttan sesler Türk müziğinden P. Türkân'dan türküler G. Kasacı'dan şarkılar öğle müziği K. Koldaş'tan türfculer Haberler, ResmS Gazete Küçük konser D. Balkan'dan şarkılar C. Cevher'den türküler 16.45 17.00 17.05 1755 1750 19.00 1950 19.40 19.55 20.00 2050 20.40 21.00 21.10 21.40 22.00 23.00 23.45 2355 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22.00 22.30 23.00 24.00 0050 01.00 Hafif batı müziği Haberler Köy odası Karma faslı Reklâmlar Haberler. hava durumu Reklâmlar R. Erten'den şarkılar Bir varmış Bu toprağın sesl Geçen hafta Sonat saati 24 saatin olaylan Beraber, solo şarkılar TBMM'nde geçen hafta Reklâmlar Gece konsert Gece müziği Önemli haberler Kapanıs İSTANBÜL tL Açılış ve program Diskotefimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müziği Pop dünyasından Aksam konsert Operaya gidelim Hafif batı müziği Operet melodileri Gece ve müzik Barok müzik Hafif batı müziği Program ve kapanıs Ara haberler N. Dainü'den turkffler Çeşitli müzik S. Ersoylu'dan şarfcüaı Çocuk bahçesi Z. Taşkent'ten şarkılar Albümlerden seçmeler Ara naberleı Yurttan sesler Köy odası Reklâmlar Haberler Selcuk Sun Oçlüsü Şarkılar Geçen hafta Türküler beçidl Bir varmış 24 saatin olaylan Mikrofönda tiyatro TBMM saati Haberler Opera albümünden Gece müziği önemli haberler Kapsnış Haberler Piyano sololan Dört sesten ttirküler Hafif oatı müziği Koro ve solo şarkılar TUrküleT tnce saz Köy odası Haberler ŞarfcUaı Arkası yanndan Halk müziği korosa Türkçe melodiler Btr vannış U saatin olaylan KUçük koro Geçen hafta M. Akgün'den türküler TBMM'de geçen hafta Türk müziği Hafif melodiler önemli haberler Kapanıs Tifdruk tekniğtyle nefis baskılı BOYOK BOYrom&n • DIŞ SAfİŞ ARTTI 1. kitap çıMı: AŞK DÜĞÜMÜ ÜĞÜ Pearl S. Buck Bu kitaplar çift sütun dizilerek kâğıttan lasarrofla ucuzs mal edilfniş''' Bir romanı normal fiyatının en aşağı üçle birine elde edebileceksiniz! Romanın ktsaltıimam tam metni «H iş Bankası Kültür Yayınlan SUNAR Türkiye ŞTplak ve ölU hormanmaile orhan 6c a i kitahm. . ırache! rtvaco Hayat ROMANLARI GENEL DAĞITIM : 5 Lira BATEŞ EB GEÇEN gün filmleri. mizin dış satışlannda artma var. Teklifler ortada. Filmlerimiz aranmaga başladı. Eskiden kimsenin haberi bile olmazdı. tnracatta damping yapar, fiatlan düşürürsek, dış pazan kolayhkla tutabiliriz. Yeter ki Devletçe kolaylık sağlasmtar. Bu da ancak stüdyo kurmak ve teknik cihazlanma ile yerine getirilebilir. Doğrudan Devlet kanalıyla mı olur, yoksa Devletin açacaği kredi ile mi sağlanır? Sinema ürünlerimizin dış satış işi, ciddî bir şekilde ele almırsa, kısa zamanda aşama yapar, sesimiri de d> san duyurnruu ANKA RA 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 1650 17.05 17.30 17.50 19.00 1955 19.50 2050 20.40 20.55 21.00 21.05 22.05 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 15i» 15.05 15.50 16.05 1655 16.45 17.05 1750 19.00 19.40 20.00 2050 20.40 2055 21.00 21.10 2150 2150 22.05 23 00 2333 2355 24.00 16.40 17.ÜU • ALMAN TVDA TIF YILMAZ'ın yönettiğl «Yedi Kocalı Hürmüz» filmi, Türk Film Arşivi salonunda Alman TV'culanna gösterilmiştir. Konuk TVcular filmi çok ilginç bulmuşlar ve Sendi ülkelerine satışı yapıldıktan son ra TV programında göstereceklerini söylemîşlerdir. Ayfer Peray Tiyatrosu'nun Uç mevsim afişinde kalan ve Sadık Şendil'm ayni adlı sahne oyununun uygulaması olan «Yedi Kocalı Hürmüz» de Türkân Soray, Tanjn Gürsu. Salita Güney, Süleyman Turan, Münir Özkul, Suna Selen, Muallâ Sürer. Rukiye G5reç, Necdet Yakın. Kudret Karadağ oynamıslardır. A Buyükada'daki Bedri Karhbel Anadolu Kulübünün' Müdürü arkadaşımız Leylâ Erduran'la mıchel zevaco nun metne sadık.güçlü birçeviri 560sayfa Ç | K T I / 2 O TL seçkin kitabevi RK.1362 ist. oluş yayınevi 27 99 89 babıali cad. no:54 cağaloğlu ittanbul DOÇ'DRTVURAL 3AVA«» ^ görüşürken Halıcı kendi yazdığı broşürleri okullara, evlere, mu. esseselere ve sinemalara dağıtıyor ve halkı adalan güzel ve temiz tutmağa dâvet ediyormuş. Ama çare bulamadığına çok üzüldügü tek dert susuzlukmuş. Adaların günjük su ihtiyacı 3 ton oltfuğu hâlde gilnde iki kere su taşıyan vapurlar andak 1,2 ton su verebiliyonnuş. Büyükadada dağıtım şekli daha medenî oldupu halde diğer adalarda halk evlerine hor tumlarîa suyu çekerek Ortaçağ devirierini andırıyormuş. Artezyen sondajlarımn ancak dev Evet, güzel adaların dertleri var; ilgi bekleniyor. Konuştuğumuz bütün ada âşıklan bugüne kadar yeterli ilgi gösterilmeyişini hep aynı nedene bağhyorlar: Buralardaki sürek li nüfusun azlığı. Belki aradaki ilişkiyi hemen anhyamadımz? Demokrasiyi sırt oy hesabına dayandıran sandıksal manevralarda her semt atabildiği oy kadar önem kazanıyor da... O sakat anlayışm değişmesiy le tstanbulun bu deniz incilerinin de nihayet lâyık oldukları gibi kuyumcu ellerine kavuşacaklanna inamyoruz. Bütnn Kitapçılarda ve İş Bankası Şubelerinde Genel Dağıtım: BATEŞ (Cağaloğlu tstanbul) İZ M İ R Dll t l t l l t Türkiyemiz 4 AYLIK SANAT DERGİSI «Türk Motlflerlyle Snmaş Descnlen Yanşmasu a* s » aiş yer veren Hazinto sayıs çıktı. Fiyatı 10< Ura SüleymaniD fiğaçlan Adele Femandez roman 12.50 lira HABORA KİTABEVİ P.K. 6 BEYAZ1T tSTANBUL EKONOMİK DÜZEN INEOİR NASIL İDEÛİŞİR Orhan TÜZÜN Sutı |3Jt • IMt Samaty* Cad. No. 10 t t <• no>: n n o En seçkin imzalarn toplandıgı AVLIK FİKİR VE SANAT DERGİSI HİSAR OABfLfTB O OK TO B İMustafa ÖZDİLER LâleU M«m'p«sa CwMe*J Tcl: 27 88 W No 13
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle