19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Temmuz 1971: CUMHURÎYET: SAYFA BEŞ 1 fcöşe dort Yelpoze üzenne lamento'da 7 gün Sıcaklar arttıkça nasıl bir serinleme ihtiyacı başgösteriyor, bunu yaz ortasında deniz kenanndan, ağaç altından uzakta yaşayanlar bilir. Serinleme ihtiyacı bahis konusu olnnca, bunun olanaklanndan mahrum olanlar için de akla yelpaze gelir. Ama bizde yelpaze, serinleme aracı olmaktan öte, hatıra hemen politikayı getirir. Böyle olunca da serinleyemezsiniz, daha kızışırsınız.. Nitekim, son iki ay içinde Anayasa Mahkemesi iki siyasî partiyi kapatınca «partüer yelpazemiz» bozuldu. Bu, bir bakıma yelpazenin iki ucunu makaslama gibi bir şeydi. Onun için tepkileri de olmuyor değil. Serinleme yerine kızışma.. Hattâ, o kadar ki yelpazemizin kanatlan kırpüa kırpıla bu gidişle partisiz kalabileceğimizi, dolayısiyle demokrasimizin tehllkeye girebileceğinl iddia edenler bile var. Biz o kanıda değiliz. Parti yelpazemiz ne kadar kırpüırsa kırpılsın bundan demokrasimiz ve de yelpazemiz asla zarar göremez. Kırpılarun yerine yenisi gelir. Doğurgan ve anaç partilerimiz ne güne duruyor? CHP'nin !ı OLUP BİTENLER Belediye Gelirleri Kanun tasarısı TBMM'ye geldi. Türkiye ile AET arasındaki katma protokol ve ekleriyle ilgili anIaşmanın uygunluğu hakkında ki kanun tasansının Senatodaki görüşülmesi de tamamlandı ve tasan kesinleşti. Türk Ceza Kanununda değişiklikler öngören tasan Millet Meclisi Adalet Komisyonunca da hemen tümüvle benimsendi. Tasan önümüzdeki günlerde Millet Meclisinde görüşülecek. Esnaf ve Sanatkârlar ve Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun tasarısı halen Millet Meclisinde görüşülüyor. Emekli İnkılâp Subavlan (EMİNSU) ile ilgili kanun teklifi ise C. Senatosu Genel Kurulunca benimsendi. Millet Meclisince reddedilen teklif yeniden Mecliste görüsülecek. Özel Yüksek Okullar Kanun tasansı Millet Meclisinde kabul edilen şekliyle senaıo geçici komisvonuna vcnmı. 'ie Senato geçıcı Komisvonuna verildi. • I I I K. Anayasa değişirken tutumu ^•MH ^^^^ «««««• " " ^ ^ ^^•v * * ^ ^ " "^™ * H ^ H " ^ ^ ^ ™^^™ ^ ^ * < ^ ^ M ^^m^m ™^^"^ Kıkıyflnetim foriıçülürkrn pek neşeli Idi sabık Başhakan. Ancak Ahmet Yıldız'ın konuşnıasındaıı sonra a\ni neşe de\am etti mi farhedrmedik 27 llayıs Anavasası 1/ Turhan ILGAZ Anayasada yapılması duşünülen degışiklıkler Partilerarası Komısyonda gbrüşülrnege başlandı. Bılindiği gıbi bu komısyondan amaç, degışıkhlcler karşısında. bırbırlennden çok tarklj bır tutum ıçıne gıren dört buyuk partıyı ortak bır göruş uzennde uzlaştınp, bu sorunu artık halletmektir. Başbakan Nıhat Erıra'm, degişıklık taslağının son şekliyle birUkte parti liderlerine gönderdığı mekt\ıp (bır an önce gcreklı formalitelerden geçırilerek, taslağın Meclıslere sevkedilmesini onenvordu Sayın Başbakan), TBMM"nın Senato kanadındakı Milli Bırlık Grubu unutularaJs . kuruluveren Partilerarası Komisyon; Anayasanın degıştırılmesı konusunda bir acelecihğın belgelendir. Ama bu acelecılik. tşın başmdan ben kapalı • kutu olmakta dırenen CHP'nin Anayasa değışiklikleri hakkındakı tutumunu bır ölçude de olsa su yüzüne çıkardığı için yararlı oldu... Anayasada değişiklik yapılması soz konusu olduğu günden bu yana, CHP'nin ıçıne kapalı uğraşı (ya da uğraşıyor görünüşüi 1961 Fikret OTYAM Anayasasımn değıştirilmesıne Geçtığımız hafta içinde Partilerarası Komlsyonun da çalışmaya başlamasıylu. artık Anayasa değışikliklerinın gerçekleşmesınde süre. karşı olanlarca bır güvence^dı den ba^ka hemen hıçbir engel kalmadığı ortaya çıhnuşür. Yaz .umuttu..r'''Bo. ıçıne kaŞönışiB ıçın sabırsızlanan Parlamentonun. çahşmalarını ölağanüstü^ruzteniTıra» t orasındaü. tjjjjjrasından Stfa^JjB, rak bu onemsiz engelt de aşacağı snlaşılıyor. da sîzdınlan) «P»şa kesinlikle ' îlft. iri cafilı vük TBMM Basın Burosu'nun kaAncak, 1961 Anayasası değişkarsı» türünden haberler. sovlenSıkıyonetimın uzatılması görüşülürken pek neşelıydi sabık pısında, halatlara asıldılar ve tirilırken, onbır yıl once Türk tıler; 27 Mayıs Anayasasımn deBaşbakan... Hele Tabıi Senatör Ahmet , Yıldız konuşurken.. Sonra soğutma dolabını lıınk devip Ulusıma değer gbrülen bu Anağiştirilmesını degil namuslu ve kalmanııştır herhalde o neşesı.. Yüdız, konuşması ilerledikçe hırsyerinden oynattılar yasının hazırlamşına ilışkin bazı etkill bır bıçımde, tam olarak lanan AP grubuna karşı «Ne banka soydum, ne de Türk ulusunu tki. iri canlı vük kaldırıcısı ayrıntıları hatırlamakta yarar uygulanmasını savunanlann gısömüren yabancı şi'ketlcrr Jtomisyonculuk ettim* derken de güluyani «insan vinç» soğutma do. var. Milli Bırlık Komitesının derek CHP çevresmde kenetlenyor muydu kı Demirel?. Göremedık. labını, Basın Bürosundan eeçilOnlar şimdı «halledilmek" i«temelerine vol açıyordu. Degışıkrip Cumhuriyet Senatosu ve nı\or Parlamentoda1 gorevlendir hklerın son şeklivle hderlere veAP'yi onca kızıp köpürten bu Bu haita sandalyalarda önemli bır değişiklik var, Turkiye'Millet Meclisinin muhalefet dığı Anayasa Komisyonu. nasıl rılmesmden sonra, partllerarası konuşma, doğal bir çağınşımla de geçtiğımız halta, Anyasa Mahkemesmın kararıyla bır sıyasi üvelerinin toplastığı «kulis»e, hazırlamıstır 27 Mayıs'ın Anavabir komisyon içm çağırılar gelın16 numaralı soruşturma hazırpartının adı «sılindi», bu parti Türkiye İşçı Partısi ıdı.. vanı koridora snktular ilkın, sasmı. nasıl bir taslak düşünce de, kapalı kutudan «katıllık komisyonunun hâlâ yaymlanTürkiye tşçı Partısı. Anayasa ve Siyasl Partıler Kanunundaha sonra emektar meşrubat müş, bu taslak ne o'lçüde geıçekmayacağız» sövlentılen sızdı... mayan raporunu hatırlatıyor. dakı hükumlere aykırı davranıştan Yuksek Mahkeme taraiındağıtıcısı Necmı Efendi'nın lesmiştir? Birkaç bellı haşlı yöKardeslerinm kurdugu şırkete Umut endıseyı kovdugu ıçın, kahve çav. bovalı höpürpn su Isgüzar ile birhkte mülki er dan kapatıldı. nunden tutup bakabilıriz sağlanan kreda ve küçük kardeCHP'nin. orasından burasından ları nefes almadan taşıdıği kab kân locasına çıkıp ızledi Mkı TBMM'ye grup kuracak çoğunlukta gıren TIP, gıde gıde MBK'nın görevlendirdıği koşının yatırım ındiriminden yafısıldavan söylentiler dışındakı ve orağınm kapısına indirrtiler. vönetim uzatma enrüşroelerını ufalmış, Millet Meclisinde son olarak ı halen hastal Rıza Kuas. mısvonu Anayasamn ilerde derarlandırılması konulannda Süsessız çabalan sadece bır merak Havalar ıviden ıvive ısındı Kimhilir neler eeçmiştir belle Cumhunyet Senatosunda Fatma Hıkmet Işmen tarafından temğı^tınlmesı sorunu epey dusunleyman Demirel hakkında so doğuruyordu. Bu merakı dıle geTBMM'de.. Soğuk meşrubat ginden? sıl edılmekteydi. Partının kapatılmasıyla bu mılletvek!'ı ve seriürnrvüstür Kuşkusuz. vapılacak ruşturma komisyonu kuru)ma;>ınrdığımlz CHP'lı Parlâmenterler da\anmaz oldu. sa\ın üvelerin nator bağımsız oldu artık. Bu nedenle. sandalyaîarın dağıhmır. Bazı araştırmacılar da, parla Anavasanın bir gün lüks» sayına mahal görmeyen hazırlık ko «Aman. dıvorlardı Biraz daha şikâvetı üzenne kabve ocağına da ve partıler hstesınde önemli bır değişiklik oldu. Partıler 9 mento kulislerinde. mını etek lacağını düşünmemişti komisyon, mısyonu raporunu.. Oysa, muhasabır. çok bir şev kalmadı Su verli malı koeaman bir vitrin li hoş kızlar ve dclikanlılaı ei dan 8'e düştu, Millet Meclisinde Bağımsız uye 16, Cumhuri5et ama defi=tirılmek istenebıleceğilefet şerhleri hazır beküyor. Ve ara çabalarımızı açıklamak bir li sofutucu alındı.. Simdi ar lerüıde sonı Fişleri savın par Senatosunda da 6 oldu. Yenı durum ı«e şöyle: nı düşunmüştü. Bir hukuk devbu muhalefet şerhleri (ta hazırçuval inciri berbadedebilir.» Analamenterlerle «anket» vapıyor nmi olan 27 Mayıs devriminin Alık komisyonunun beş üyesinın yasamn dejhstırilmesı öyle önem Milletvekili Senatör 0 Savın başyaıarımız Nalar birkaç giindür.. Kızlardan nayasası öylesine bir Anayasa ol görüşlerini kapsamaktadır) Delı bır konuydu.. bir tanesi. «Siz nerenin milletdir Nadi; Cnmhoriyet S e 224 89 AP. malıvdı kı. istenildığı an değişmirel aleyhlndeki iddiaları öyle CHP'nin geçuğımız Salı gunü »ekilisiniz?» deyince çavn ıhtı natosu, Cumburbaşkanlıp tırılememelıydı Bunun ıçın Ana sıne tutarlı. öylesine kesın ıfa34 141 CHP. yapılan Ortak Grup toplantısınvarı «Niğde» demisım! Ovsa Kontenjan nyeliğinden niyasa Komisyonunun bngördüğu delerle ortaya koymakta kı, ko mületvekilliğinı aklımdan seda, Genel Başkan înonü'nün koce oluyor, istifa ederek a y . Ana\asa maddesi aynen sdvlevdımısyonun AP li çoğunluğunca 41 8 DP. çirmedim şimdive dek hanı Jfü nusması Anayasa değısıkhklen rılmıstı.. Anlasılan böyle • Ana>asada değişiklik yapılması hazırlanacak raporda neler soy14 10 M.G.P. zel bir fcız sonınca madem kı konusunda artık yapılacak hıçbir bir istifavı kabnl etmemisaşağıdaki şekil ve şartlara haslenebıiecefıni merak ettnemek vakıştırmış üstelik Niğde deşey kalmadığınm ılk Isaretı ollcr ki. 1911 basımlı «TBMM hdır. Gerekceli değişiklik tektiolanaksız. 1 1 M.H.P. dim. bozulmasın diye madem muştur CHP Parülerarası Kofinin meclislerden herhangi hiCyelerine Mahsus Telefon Hazırhk Komisyonunun sınır4 MP. ki bir gazeteci olarak ne sorrinin üye tam «ayısının en az üc mısyona katılmıştır. Ortak GrupRehberi»nde Sayın Nadir lı yetkilerine rağmen, karara duğunu ben de merak etmiş te biri tarafından imzalanması takı konuşmasında tsmet Paşa, Nadi'nin de adı var'.. 2 BP. muhalif kalan üyeler, ınceieoebıtim bu işi de bövle hallettik. gerekir. bu fcarann gerekçesim «Meclise Keza, Senatör Rifat ö ç . len belgelerle Demirel'den karY.T.P. 1 1' Kfendim Amerikalıların Beygetirilecek degişikliei, partilerin ten.. Öçten, Allah rahmet •Bn teklif meclislerin üç »> deşlerine yönelmiş bir kayınn* rut'ta basılan ve Türkive'de müşterek bir eseri olarak tahak 6 Bağımsız 16 eylesin, öleii, nice oluyorara ile bir arada toplanarak vantn öylesine açık olduğunu ifade «beleş» dağıtılan bir siyasal kuk ettirmeği uvçun buldukı Geleelelim adı \e karşısın. pacağı iki görüşme sonunda ederek «Denilebilir ki, mevcut 6 2 Boş derrilen var.. Hani eaıeteler şeklinde açıklıyor.. Yıne Pa=anm da bir numara: 138356... TBMM üye tamsavısınuı ücte iki belgeler karşısında eski Başbade «en lyi vıkayıcı» diye bazı diliyle. CHP, değışikliklerı «Gele* Kontenjan 15 0 Basın mensnpları, CHP coğunluğu ile uygun görülürse kan Demirel hakkında soTuştur. ilânlar görüreünüz. Onun tribi. cekte göreceğimiz favdalar çok Grnp Sözcüsü Ordu >1illetMeclis dağılır. ma açılmazsa, başka biçbir siMini kızlar, ellerinde viğınla M.B.G.. 18 büvük olacaktır ümidini muhafaveküi (Meclis albümüode «Dağilmadan sonra kurulan ve yasî sorumlu hakkında sonısturza ederek kabul edivor...» Ama tık, kolay kolay şıkâyet edil soru kartonlan. kimlerin han450 183 193İ Ankara Hukuk Fak.. ni mecli«ler. en gec onbe« gün ma açılacağı düşünülemez» debu övle bır konu kı. bır soyut meyecek gazozlar. maden sula ti dergi ve Razeteyı okuduğuna Evh, 2 çocuk Edebiyat . içinde bir arada yaparaklan tnpmektedirler. Söyle bir başka umud ugruna ne bır Anayasa de. n. kolalı, kolasız. vakası açık. neden otnıduğnmı. kimleri oku Gazeteci . Hnknk . Avn. lantıda. evvelce uygun görülen kesin ıfade de raporda yeralrenkli renksiz meşrubat «ılık» duğuno sorduktan sonra. ışini. nemeye tâbı tutulur. ne de Türkat, yazar künvesi) Orban değişiklik teklifini görii$erek olmaktadır: «KomisyonumiBnn adını sanını. bihnem nesinı sodiye.. kiye'nin koşullan yenı denemeleVural'ın bir davranışını fednğn ırihi kabul veya red sek. topladığı belgeler öylesine aç»k nıyor ve Amerikalıların dergire elvenslidir. Eğer, CHP Ankara MiUetve sinı beğenip beğenmediklerinı linde karara bağlarlar. Değişikna halde yadırgadılar.. CH yolsuzlukları ve kayınnalan orkilı Sinasi özdenoğlu'nun, «par beğenivorlarsa neden beğendiklik teklifinin TBMM üye tamsaP Ortak Grubu toplanmıs. taya koytnaktadır ki, sınırh oPaşanm konuşma biçıminden lamenter sayısınm azaUüması» Msının ücte iki coğıınluğu ile ka dökiilen umut kınntılan, esasen lan yetkj ve görev çerçevesinde tnönü önemli bir konusma leri beğenmiyorlarsa neden be ıstemı olmaz a kabul edil lenmedikleriıu övle bir tatlı bul edilmesi eerektir.» 1 Başmüdürlüğlunüz ihtiyacı olarak muhtelif ebadda 558 bir değerlendinneye tabi tutnyapnuştı. tnönü'nün konuşgeçtiğımiz hafta içinde başlayan se bilfarz, bu serer ^leclistekı soruyorlar ki. gtirroeyin.. Ve lunca, soruşturma açılmasından 8det dıs ve 558 adet iç oto lâstığı kapalı teklif alma suretiyle ması bermntıd geç de olsa Partilerarası Komisvon toplantıMBK'nın Anavasa Komisyonu snçutucular tazla «elecek. Eb daha neler gayrı bir sormca vannak imkSnsatın ahnacaktır. basına yetistirildi» Grnp öç larmda süprülüp gitti. Verilen neler... Ne nanebu görüsü getirmişti. Kurucu o zaman çok kızgın atesli par ler .. sızdır.» 2 Bu işe aıt şartname Malzeme Servisimizde görülebilir. leden sonra da toplandı, sözlere alınan kararlara ragmen Meclis 1924 Anayasasındaki metlamenterleri soğutraak için bu Bülent Ecevit basta olmak 3 Muvakkat teminat şartnamede yazılı nısbetler üzerinbasma aynntılı bilçiler resmen ni kabul ert' ve yeni Anayasaya Verdiğim cevaplardan hoşMilli Bırlıkçıleri «haUetme|e» dolaplardan vararlanmak çereüzere <5 milletvekili koden ahnacaktır. da. komısyona 155. madde olarak geçirdi O Ku açıklanmıvorsa nut kalmadı kı «tfendım be kalkışan AP li parlamenterlerın, kecek.. nustu. Milletvfkilleri, koIsteklilerin kapalı teklif mektuplannı 19.8.1971 Perşembe rucu Meclisin içinden gelen bir katılan dört partının. degişikliknira bu ışle ıleırn vok bız uherhalde. kendi ıçlerine bir oaAteşli deyince, aklıma Ah nosmalarını ?rnp söıcüsügünü saat 15.00'e kadaT Malzeme ÂmiTİiğimize tevdı etmeleri çok üye. o zaman araladıklan kaf<k bir ücret karsılıcı bu işı lenn «Temel fesefesi» olan II. ktp, Gene) Başkanlannın sırtınmet Yıldız geldi. 1 ıldız eeünne vermisti özet olarak ve pnn simdi Parlamentoda ardıns »J'ıivonıı» dedı Ovsa riaha bu ilân olunur. maddedekı değişiklik de dahıl olda git gıde büyüyen şaıbe kaınee de Demirel.. MkıvonetımiD 'ıığünü kadar acmakla uğraşıyorlar. vapanlar bunu bile bnnların da basına dagıtiİSTANBCL TELEFON BAŞMtİDÜRLtGÜ burunu d» halletmelen gerekmak üzere «Kamulastırma» hakiki av daha uzatılması çörüsme söylemek ihtrracım duvmu*or lacafı resmen açıklanmıs. mektedır. Bunun yapılması siyakındakJ 38. maddeye kadar. bir Millî Güvenük Kurulu ve Daleri nedeniyle Demirel seldi lar.. Ne dersiniz? «Kızım ışpor tı. Ama Orban Vural. ko> sî yaşantımızdaki huzursuzluğu çırpıda 9 • 10 madde üzertnde annıstay ile ilgili Anayasa değisikparlaroentoya.. (Basm: 18540 6328) tada bardak. kombınezon falan gıdermenin biricik şartıdır. nnsmalan «yetkisine daya. likleri de, hep Kurucu Mecliste laştıklannı ögrendik.. Yakından gbremeditn. ama sat daha ivi bir oaradır bu » narak» vermeyeceğini ilân aralanan kapınm ardına kadar Zaten kapalı kutu açılınca esl'ıldız'ın bazı ithamlarına. ba dedim. etti! Gerçi gazeteciler k o . açılmasıdır. MBK'nın Anayasa fci söylentiler de kalmadı artık şını sallayarak gıilüvordu Gü Vani. velhafiitı keıam koridoı Komisyonu. iktidarların, oluşrunuşmalann basına verilDuyulmaz oldu. Simdi, Parlâlebilmek. sen ne çüzel şeysinV şenliklivdi eeçtigımız hafta... racaklan Hükümete siyasi baskı mesînin tnönü'nün etnri o l . mento kulislerinde «çecicilik»tnönü, yine formnnda GöAma ne şenlik!. yapmalarını önlemek, hem de hü duğnna biliyorlardı >ma, den «süre»den söz ediliyor CHP rüşmeleri dikkatle ızledi.. CHP kümetin yürütme görevinde yarne de olsa çaıetecilik vapkanadında. Bazı maddeler için Genel Sekreteri Şeref Bakşık dımcı olmak. Bakanların takdir mıs Orhan Vnral*ın bn «fiönerilen değişıküklerin bir «siidurmadan not alıp. Paşa'ya uhaklanyla teknik gereksinmelen vakasım» nezsketen boıroare» ile sınırlandınlmasını istıvorzatıyordu.. Koridorda eordum dengelemek arnacıyla üç alanda dılar.. mus îsmet Pasa ve CHP.. örnePaşa'vı. üorgun savaşçı kısvesı Anayasada veralacak yardımcı Aşağıtfa cıns. mlktar. muhammen bedelı Ue geçlc! teminatı yazılı yedl kaiem yıyecek madğin III maddede yapılmak ıs# llanı Meclis toplanmava içinde deçildı. Gözlüklerıne kurullar öngörülmüştü Bunlar. desi hızasmda gostenlen gün ve ısatte KAPALI ZARF USULÜ ile satın alınacaktır. EvsaJ ve tenen değısiklikJe Milli Güvenlik takıldım, «VaUa yakışmış Pa toplanıyor, calısmaya çalıidare alanında «Danıştay», Milşartnameler Komısyonda, ANKARA ve ÎSTANBUL Levazım Âmırlıklerinde görüleblllr. Teklıf Kurulu, «Milli Güvenlik ile i'çili şam> dedira . Scvindı sunırım sıyor. hnnon aksini söyle. lî Savunma alanında «Millî Gümektuplarınsn ıhale saatinden bır saat evvel Koraısyona verilmesi şarttır. Postads gedkmeler kararlarm alınmasında ve koorBakşık da ekledi;. mek insafsızlık olnr. Ne venük Kurulu (ki komisyonca sGüzele ne vakışmaz'.'..» Uuy dinasyonnn sağlanmasında» Yar kabul edilmez. var kı bazı gavretkesler benimsenen adı «Millî Savunma duysa, ıkı kere »evınmıstır. dımcılık etmek üzere temel göMahammen Gtçiei 1h a Ie n 1 n hem içlerinde çrup baskan Surası») ekonomik alanda sonra (iozlüğü. mözlüğü hır vana ba rilşlen Bakanlar Kuruluna bıldı vekilierı de olan çayretkeşC l n ı l Miktarı Bedeli Teminatı Gü n n Saatl dan DPT'ye dönüşen bir «Millî kalım Anavasa değısiklığı ciı rirken, bu «yardımcılık etmek ler, çotnnlnk olmamasın. tktisat Sfirasi» idi. 11.CK1 CANL1 KOYUN 80 ton K4.UUÜ TL 28.710 TL. 16/8/1971 rüşmelerinde takınacağı şev vaüzere» deyimı çıkartılacaksa. dan endise ettiklerinden, Komisvonun Milli Savunma 15.00 ELMA 80 ton 184.000 TL. 10.450 TL. 16/8/1971 kışacak mı Paşa'va en çok me CHP, bu değışiklığin hıç değilse kendilerine ait olmayan Yüksek Kurulu olarak düşündüâü 16.00 NOHUT 70 ton 231.000 TL. 12.800 TL. 16/8/1971 rak edilen de bu sanırım. Eeçicl bir süre vürürlükte kalmadüfraelere basıyorlar hâlâ'.. ve yurt savunması için gerekli KIRMIZI MERCİMEK 18 ton 58.500 TL. 4.175 TL. 17/8/1971 11.00 Genel Kurma* eskı Başkanı sını önerecek.^ CHP'nin prenHatta Millet Meclisi toplan tedbirleri Bakanlar Kuruluna du15.00 Cemal l'ural emekli oaşavı da YEŞÎL MERCİMEK 50 ton 240.000 TL. 13350 TL, 17/8/1971 sipler üzerinde sonuna dek ditısı olmasına ragmen, bazı yurmakla vükümlü kıldığı bu 11.00 gördüm kuliste. Eşı Ankara retemeyen tutumu Anayasa deSEHRÎYE 18 ton 54 90OTL. 3.995 TL. 18/8/1971 AP'li senatorler de gtMp Anayasa kuruluşu. Kurucu MecMP milletvekili îMina l'ural ve 15 00 ğişıkliği konusunda da kendmi MAKARNA 90 ton 274.500 TL. 14370 T U 18/8/1871 railletvekillerinin voklaraa lis tarafvndan «Millî Güvenlik MP Sinnp mıllet\ekili Hilmı gostermiştir. dücmelerinf basıyorlar!. Kurulu» adıyla «aptandı. çalıç(Arkası 7. Sayfada) (Arkası 1. Saytada) CSayı: 950 Bssın: 183436321) Demirel gülüyordu ama liii/ı liiiiııiiiııiiiliii' ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CHP Koridor şenlikliydi.. III andalyaların dağılıs Oto Lâsiiği Satın Alınacaklır Kırklareli Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle