19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
?6 Temmuz 1971 CllSlHURÎYETs SAÎFA ÜÇ Sudan'da 100'ü subay, 400 kişi tevkif edildi • * Mısır Başkan yardımcısı, Nimeyri'yi tebrik etti. Ebubekir Nur idama mahkum oldu BEYRTJT, (THA) Sudan Devlet Başkanı Tümgeneral Cafer Nimeyri, Mısır'ın Orta Doğu Haberler Ajansı'na verdiği bir de. meçte, Sudan'daki kısa sureli darbenin liderlerinden ikisi olan Albay Ebubekir Nur ile Binbaşı Faruk Osman Hamedallah'ın bir askeri mahkeme tarafından ıdama mahkum ecfildiklerini, 100'ü subay olznak üzere nalen 400 kişinin tevkif edilmiş bulunduğunu, altı askeri mahkemenin bunları yargılamakta olduğunu açıklamıştır. Nimeyri, kendisini 72 saat iktidardan uzaklaştırmış olan darbedeki rolü için Irak'ın Öaas Partisini itham etmiş ve şunları demiştir: Dıs Haberler Çetin Özbayrak Güçleşen bir sorun.. Yunanistan'la Kıbns Rum yönetirainin birlikte tezgâhladıkları, 1963 kanlı buhranmdan bu yana 8 yü geçmesine rağmen, Kıbns somnu, pek olumlu bir gelişme kaydetmemiş halde, orta yerde durmaktadır. Bir süredir de Ada'dan gelen haberler, Türk toplumuna endlşe veren bit gerginliğin arttıfını belirtmekte yeni bir buhrana doğru yol alındığını göstermektedir. Geçen hafta içinde, 22 yaşmda bir Türk çobanm, Erenköy bölgesinde, durup dururken, Rnm mu hafızlan tarafından, sebepsiz yere vurulması, Türk toplumuna yayılan endişelerin ne denli hak Iı olduğunu ortaya koymuştur. Kıbns Türk Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş da, Ankara'ya yaptığı son ziyarette, Kıbns sorununun cözümlenmesi için bel bağlanan toplumlararası görüşmelerde, sonuç almanın gün geçtikçe giiçleştiğini belirtroiş, önemli konularda, geçen yıllara rağmen ilerl bir adraı atılamadığmı açıkça söylemiştir. Denktaş'a göre, Rum toplumu sorumluları başta Makarios olmak üzere, çeşitli oyunlara girişmişlerdir. Makarios. toplumlararası görüşmelerin. hem Ada'da tam bir Rum hakimiyctine el verecek. hem de Enosis'e kapüan açık tutacak şekilde sonuçlanmasuıı istemektedir. Ger çekte Atina*nm da hedefi. Başpiskoposnn önerdiği sonuçtan pek farklı bir anlam taşımamak tadır. Gorünüşte Atina, her ne kadar, Makarios'a, «Türklerle anIaş« yollu direktifler veriyorsa da, bu direktifleri eonülden kas tetmediği açıktır. Kıbns sorununun başmdan beri, Tiirkiye'nln görüşme masalarına getirdiğl çöziim yolu tekliflerini hep aynı oyalama taktiği ile karşılıyan Yunan yönetimleri. bu kez Ankara'da sonnnluluğn alan Erim hükümetinin. kendinden öncckilere göre. daha kuvvetli bit nitelik taşıdığını hemen kavramış ve karşısına çtkan yeni duruma uygun olarak. Rum yönetimine gönderir göriindüğü direktifleri sıklaştırmıştır. Aynca bunlan ikinci ellerden basına sızdıran cunta, anlaşma isteyen Ankara'ya. «Görüyorsunuz, Baş piskopos Makarios'a elimizden gelen baskıyı yapıyoruz» diyerek. Işin içinden sıyrılmaktadır. Oysa, Kıbns sorununun cözümlenmesi konusunda değisen pek bir şey yoktur. 1963 buhranmdan sonra sorunn cözümlemek istiyen Inönii hükümetlerinin karşısına, Türkiye yararuıa işlemesl gereken NATO anlasması ve Amerika dikilmiş, daha sonra Demirel, Atina'nın oyalama taktiğine ayak uydurmus ve sorunun toplumlararası çörüsmelerde cözümleneblleceğine inanmıştı. Ancak şimdl artık. kesinlikle eöriiliiyor ki. toplumlar arası sörüşmeler bir cıkar yol olma niteligini kaybetmiştir. HüKİimetîn. gerek anavatan ve gerekse Türk toplumu İçin sıkmtılar yaratan bn Ridişe dnr demesl ve Atina ile Makarios'un ortaklaşa sürdürdükleri oynna son vermesi çerekmektedlr. Bu komıda. bundan böyle yitirllecek zamanımız kalmamıstır denebilir. Çünkü bir vanda Atina, «Meseleyi iki toplum kendi arasında çözümlesm» derken, öte vanda Makarios. Sovyetler nezdinde cabalar sürdürmekte ve Türk tezine bugüne dek destek olmuş bu ülkenin görüsünü. «Türkiye ve Atina, konuyu NATO yaranna çözümliyecekler» gerek ceslyle değiştirmeye calışmaktadır. Bütün bu veriler üst üste kondu mu. Kıbns sonınunu Türkiye ve Türk toplumu yaranna çB zümlemenin daha da güçleşeceği meydandadır. Hüseyin, Faysal ile görüşmek için Suudî Arabistan'a gitti AMMAN, (THA) Ürdün Krah Hüseyin, iki günlük bir resmi ziyarette bulunmak ve Kral Faysal ile görüşmek için dün uçakla Suudi Arabistan'a gitmiştir. Saray kaynaklan, Hüseyin Faysal gorüşmelerinin ağırlığını Orta Doğu'daki şimdiki ö"urum ile Arap dünyasındaki gelismelerin teşkil edeceğini belirtmişlerdir. Kaynaklar, Kral Hüseyinin aghnda Suudi Arabistan, Mısır, lran ve Basra Körfezi'ne bir seyahat yapmayı plânladığım, ancak lran ile Basra Körfezi'ne yapacağı seyahatin Ekim ayraa ertelendiğini ifade etmişlerdir. «Darbecilerin yarçılanmalan sürmcktedir, ve Pazar günü yeni karariar verilecektir.» Sudan, başansız darbe liderlerinden yedısinı kurşuna dizerek idam etmiş bulunmaktadır. Darbe yapüdığı sırada Albay Nur ve Binbaşı Hamedallah Londra'da bulunuyorlardı. Fakat kendilerini Londra'dan Sudan'ın başkenti Hartum'a götürmekte olan uçak, Libya makamlan tarafından zorla Trablusgarp'a indirilmiş ve ikisi de Libya makamlannca tevkif edilerek daha sonra Hartom'a gönderilmişlerdir. öte yandan Birleşik Arap Cum huriyeti Başkan Yardımcısı Huseyin El Safi, Cumartesı günu Hartum'a bir kaç saatlik bir ziyaret yaparak, karşı darbe ile Sudan'da iktidarı yeniden alan Cafer El Nimeyri'yi tebrik etmiş ve kendısine geçmış olsun demiştir. 1f a « > > « > Vietnaıiı Ja Auıerikan ordusunun Vietkong'dan sonra en büyük düş" COffll uyuşturucu maddelere alışm a n ı uyuşturucu maddelerdir. Askerlerin ması, Amerikan yetkililerini kara kara düşündürmektedir. Resimde birbirine eroin tabletleri veren iki Amerikan askeri göriilüyor.^ Tebrik etti Apollo 15 bugün uzaya fırlatılıyor CAPE KENNEDY, ( u . ) Apollo15 bugün 9.34'te (T.S. ile 15.34) uzaya fırlatılacaktır. Dışisleri Bakanı Osman Olcay dun Türkiye ile Avrupa Ekonomık Topluluğu arasmda ortaklık anlaşmasının geçiş döneminin koşullarını kapsıyan katma protokolün ticarî hiküm lerıni erken yürürlüğe koymak amacı ile hazırlanan geçici anlaşmayı imzalamak üzere Bruk sel'e gitmiştir. Beraberinde Dışisleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ekonomik îşler Yardımcısı Tevfık Saraçoğlu, Dışisleri Bakanhğı özel Kalem Mudürü Oktay Aksoy olduğu halde Brüksel'e giden Olcay, Yeşilköy hava limanında şunları söylemiştir: «Anlaşmayı 27 Temnmı 1971 tarihinde benimle birlikte Topluluklar adına Konsey Başkanı Italya Dışisleri Bakanı Aldo Maro ile Toplnlnklar Komisyo. nn Başkanı Malfatti imzalayacaklar. Bu anlaşma aracılığı ile kat. ma protokol gereğince sağlanan bu avantajlardan, protokol yürürlüge girmeden önce yararlanma olanağını elde edece. fa. Böylelikle yeni başlıyaack mevsimde ihracatımızda önemli artışlar olmasını beklemekteyiz.» Dün Cape Kennedy Üssünde fırlatış için son hazırlıklar tamamlanmıştır. Cape Kennedy'de hava çok sık değişmekle birlikte genellıkle bulutlu ve yıldırımlıdır. Bununla birlikte, Apollo15'in Ay'a gıdişinı izlemek uzere bır milyona yakın meraklı Cape Kennedy'ye gelmıştir. yerel saatle Darbenin nedeni.. Fas Kralı Hasan Il'yi devirmek ıçın darbe hazıriıyan gene | rallerin, neden bu yola başvurdukları, geçen hafta bir ölçüde açıklığa kavuştu. Aynca darbenin başarıya ulaşmama nedeni I de ortaya çıktı. • Fas Kralını devirme konusunda bütün plânları, Hasan Il'nin I çok beğendiği genç General Medbouh'un hazırladığı, Fransız | gazetecilerin yaptıkları araştırmalar sonucu anlaşıldı. Fas Silâhlı Kuvvetlerinin en sevilen, en gözde kişilerinden bıri olan | Medbouh'a, Nisan sonlarında Kral Hasan gizli bir görev verdı. Önümüzdeki aylarda Washington'a resmî bir gezi yapacak olan Kral, ansızın bu ülke yöneücilerinin, kendisine karşı soğuk bir tavır takındıklarını sezmişti. Hasan II, Genera) Medbouh'un. bu soğuk tutumun nedenlerini öğrenmesını ıstiyordu. 2227 Nisan tarihleri arasında Washington'da sıkı bir araştırma yapan Medbouh, korkunç ve o derece iğrenç bazı gerçeklerle karşılaştı. Pan American Havayollan Şirketi, Fas'ta lüks bir otel yaptırmak istiyordu. Bu konudakı çalışmalar sırasında, şirketin müdürıi, Fas Sarayının önde gelen bir kişisinden mektup almış ve mektubu okuyunca hayretlere düşmüştü. Çünkü mektupta, «Kral'a da 600 milyon verilmesi jerekli» deniyordu. Pan Amerıcan'ın Mudürü bu mektubu ABD Dışisleri Bakanına göstermış ve projeden vazgeçmişti. Araştırmalanm tamamlayan General, Rabat'a döndü ve öğrendiği gerçeklerl Kral'a bildirdi. Kral bir yandan Washıngton gezisini ıptal ederken bir yandan da, söz konusu olaya adı kanşan dört Bakanı ve pek çok yüksek memuru görevden aldı. General Medbouh, olaylan dikkatle ızliyordu. Aradan gunler geçti. Ve Medbouh, bu yolsuzluğa, hırsızhğa adı karışanlann mahkeme karşısına çıkarılmadıklannı göriince, ilk kez Kral'dan soğudu. Ve ulkesinin nasıl yozlaşmıs bir düzen yaşadığım anladı. Işte Fas'ta girişilen darbe hareketinin tohumlan o anda General Medtıouh'un kafasında belirlenmişti. Darbenin başarıya ulaşmaması İse bir şanssızhktı. Skirat Sarayındaki çatışma sırasında, Kral'ı tutuklayan ve bir tuvalete kihtleyen General Medbouh, az sonra kalp knzi geçırerek ölmuş ve darbe hareketi bir süre başsız kalınca dağılmıştı. I ' | I I ' • I I ' • | Libya ile Malta birbirine yaklaşıyorlar VALETTA, (a.a.) Başbakan Yardımcısı Anton Buttigieg başkanhğındaki 6 kişüik Malta Heyeti, yeni bir ticaret anlaşrnası imzalamak üzere Libya'nın başkenti Trablusgarp'a gelmiştir. Buttigieg, Malta'dan hareketinden önce verdığı demeçte, gerek Malta'nın gerekse Lıbya1nın, Akdeniz'in tarafsız bir barış denizi olmasını istediklerini ifade etmiş, «Bu ySnden meydana gelen yakınlaşmanın so. nncn, iki ülke arasında ilk ola. rak yeni bir ticaret anlaşmasıntn imzalanması kararlaştınlnuştır» demı^tir. îngiltere Savunma Bakanı Lord Carrington ise, îngiltere ile Malta arasınö*aki bağların kopanlmasım önlemek amacıyla Valetta'ya yaptığı son geziden eli boş dönmuştü. ŞAM Suriye Başkan Yardımcısı Mahmut Eyyubî ile Genelkurmay Başkanı General Mustafa Tlass, dün uçakla Şam'dan Sudan'uı başkenti Hartum'a gitmişlerdir. Şam Radyosu, Eyyubî ve Tlass'uı, Sunye Devlet Başkanı General Hafız Esat'jn bir mesajını, Sudan Devlet Başkanı Nimeyri'ye vereceklerini ve Nimey ri'yi kutlayacaklannı açıklamışlardır. Suriye yetkilileri Sudan'da Rus donanmasında dünyanın herhangı nokfasını Uzay Üssüne gelenler arasınâa, eski astronotlardan, ilk uzay fatıhi Alan Şhepard, Edgar Mıtchell, Alan Bean, James Lowell ve ilk Ay aracı pilotu Russel Scweıkart da bulunmaktadır. Eski astronotlar da geldi vurabilecek nükleer sîlâh var» MOSKOVA, (a.a.) SSCB Donanma Komutanı Amıral Sergey Korşov, yaptığı açıklamada, «Bu gün Sovyet donanmasının elinde, dünyanın herhangi bir yerini vurabilecek nitelikte niikleer silâhlar mevcuttnr» demistır. Sovyet Donanma günü dolayısıvle «Pravda» gazetesine bir demeç veren Amıral Korşov, «Nükleer silâhlarla donatıimış deu.zaltıların stratejik roket birlikleri Ue birlikte, dünya sosyalizminin en güvenilir koruyucnsu olduğunu» öne surmüştür. Amirale gore, Sovyet nükleer d*> mzaltılanndan atılan füzeler ile, su altmda, su üstunde veya ha» vadaki herhangi bir silâhı bertaraf etmek de mümkiin olabümek tedir. Amiral Korşov, Amerikalılarm suüstü veya yeraltı tesislerinden daha emnıyetli olduklan gerekçesiyle denız dibi füze sistemıne yonelmış olduğunu kaydetmıştır. BEYRUT, (THA) Lübnan Silâhlı Kuvvetler Kumandanı General JearT Nujeym'ın Cumartesi günü bir helikopter kazasmda öldüğü Beyrut'ta askeri makamlarca açıklanmıştır. 56 yaşındaki Nujeym"in Kuzey Lübnan'da Ehden sayfiye şehrindeki yazlık Cumhurbaşkanlığı Sarayından Beyrufa dönerken helikopterinin düşmesi sonucunda öldüğü bildırilmektedir. Lübnan silâhlı kuvvetler komutanı öldü Diînyada öpüşme rekoru kırıldı IH>BART, (su.) 16 yaşlanndaki iki çift, Hobart'ta, aynı battaniyenin altına gırerek, dünya öpüşme rekorunu yenüemışlerdir. Öpüşmeye başlamadan önce, dünya rekorunu kıracaklannı İfade eden îngiliz gençler, bunda basanya ulaşmışlar ve durma dan 35 saat 5 dakika opüşerek rekoru ellerine geçirmişlerdır. Eski rekor 34 saat 18 dakika ile California tiniversitesinde okuyan bır Amerikalı çifte aitti. 20.7.1971 M E F K Û R B ve E K K A V ALTACA : ÎKt KIZIMIZ SIBDEN OLDU Adları : SAKIGÜL ve PINAR Cihangir Kliniği CATERPILLAR TÜRKİYE TEK SATICISI Adana tei 47 23 Ankara t244 60 lslanbul47 4830 Izmır 24 159 FORKLIF=T'LERİ ÇUKUROVA ITHALAT ve İHRACAT T.A.Ş. Caterpıllar [ 0 Cat veTraxcavator Caterpdlar TractorCo. aıt tescıl edılmış markalardr Cumhuriyet 6334 (Sonuç: 2366) ApoIlolS uçusu sırasında astronot David Scott ve James Irwin, Ay arabası .Bover. ile Ay'da 3 gezintl yapacaklardır. Resimde, Ay'a iniş noktasmdan üç ayrı yöne yapüacak olan gezilerin yerleri belirtilmektedir. Rover adlı uzay otomobili Ay'da saatte 16 km. hızla gidecek TEKNİK ÜNİVERSİTE KURSLARI tÇtN SON DUTURUDUR. t I D I DIITCf I TAKMAK tÇİN KURSLARIMIZA lllll nU£CII KATILMANIZ K A F İ D İ R . KURSLAR 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAKTIR. % 100 BAŞARI İÇİN MAHDUT SAYIDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Bütünleme kurslannnza son kavıtlar yapılmaktadır Rıhtım Cad. Kadıköy Tel: 37 09 06 a) b) ARI DERSHANESI (Cumhuriyet 6330) TELEFON TESISATI YAPTIRILACAKTIR 1. Türk Hava Yollan tesislerinde telefon cihazlan kıırulacak ve enstelâsyonu yaptınlacak olup keşif bedeli: 47.800.00 TL; muvakkat teminat 2.390.00 TL. dır. 2. Teklifler, 12 Ağustos 1971 Perşembe günü saat 15.00"e kadar Ortaklığımız İnşaat Başmühendisliğine veriiecektir. 3. Bu işe ait şartnameler, keşifler ve projeleri. İstanbul'da Taksim, Gümüşsuyu Caddesi, Dümen sokak, Gümüş Palas apartmanı 5 No. lı dairede Ortaklığımız İnşaat Başmühendisliğinde görülebüir. 4. Ortaklığımız, 2490 sayılı kanuna tâbi değildir. îhaleyi dilediğine vermekte serbesttir. CAPE KENNEDI.'(Florida) ( a x ) Amerikalı ıkı astronot, Neil Armstrong ve Edvvin Aldrin'in Ay'a ayak basmalarından ta miki yıl 11 gun sonra, bu kez gene Amenkalı iki uzay adamı, Davıd Scott ve James lrwın, Ay'da ilk otomobil gezıntısinı yaparak «Uzay'da otomobil çağını» resmen açacaklardır. Gerçekten, Scott ve İrvvin, Apollo15'ın Ay kabıni ile 31 Temmuz gunü Ay'a ındikten takriben 15 saat sonra, göze acaıp gorünen motorlu bir araç i!e Ay'd'a tur atmaya başlıyacaklardır. Ay yuzeyınde bilimsel incelemeler yapmak üzere geliştirilen bu araç (Rover) saatte 16 km. surat yapabılecektir. Simdıye kadar Ay'a gıden astronotlar, en çapraşık ve en mukemmel ulaşım sistemleri ile Ay'a uçuyor, fakat bir kez Ay'a ayak bastılar mı, ınsanın en ilkel hareket aracı olan ayaklarını kullanmak zorunda kahyorlardı. «Rover» ise, bu duruma artık bir son verecektır. Makınah araçların yer yüzunde insanlara sağladığı imkânı, Rover de, Aj''da astronotlara sağhyacak, onlann hareket ve ınceleme alanı ile ağırlık taşıma yeteneğını bir kaç misli art tıracaktır. Ay'a ılk gld'enler, Neil Armstrong ıle Edwın Aldrın, 1969 Temmuz'unda, Ay'da araçlarınrian ancak 60 metre uzaklaşaApollo15 astronotu Alfred Worbılmişlerdır. Bundan dort ay den, Ay uçuşu sırasında kullasonra yapılan Apollo12 uçıınılacak yeni tip bir uzay elbisunda ise, astronotlar araçlasesinin denemesini japıyor. rından 240 metre kadar uzağa Uzayda otomobil çağı açılıyor açılmış, Apollo14 astronotları ise yürüyuş mesafesini, inış noktasından 1 km. uzağa kadar çıkarmışlardır. «Rover» sayesınd'e Apollo15 astronotları lnış araçlanndan 5 km. kadar uzaklaşmaya muvaffak olacak, bunu çok daha az çaba sarfederek gerçekleştirecek ve dolayısıyla da oksijen ve soğutucu su rezervlenni daha az kullanacaklardır. Apollo15 komuta modülü pilotu Alfred fVorden, hizmet modulünün yan tarafına yerleştirilmiş olan bilimsel cihaz modülü (SDI)'in bir modeli ile birlikte gorüluyor. İlk defa olarak Apollo15 uçuşunda kullanılacak olan bu modülde Ay yüzü hakkmda bilgi topbyacak fotoğraf makinaları vardır. ru itilmesı halinde aracın hızı artmakta, arkaya doğru ıtildıği takdirde ise, fren vazifesı görmektedır. Vites, tamamen arkaya doğru, yere yatık bir şekle getırıldiği takdırde, araba geri vitese takılmış demektır. Çubuğun yan hareketleri ise, tekerleklerı sağa ve sola çevirmekte, yani dıreksiyon vazifesi görmektedir. lere inebilmektedir. Otomobilin sıklet merkezi öylesine alçaktır ki, aracı, yer çekimi dünyadakinin altıda bir olan Ay'da devirmek son derece güçtür. «Rover»ın yerden yüksekliğı sadece 35 santimdir. «Rovenin ön kısmında, portatif bir renkli televizyon kamerası ile şemsiye şeklinde bir anten bulunacaktır. Kamera, Houston'daki uzay merkezinden gönderilecek radyo sınyalleri ile otomatik olarak çalıştınlacaktır. «Rover»in Ay'da karşılaşacağı en önemli sorun Ay arazisidlr. Bu da hiç bir şekilde küçümsenecek bir mesele değildir. Astronotlar, «Rover»'a girdîkten sonra emniyet kemert takacaklarsa da, engebeli bir arazide, yerden fırlayacak bir taş parçasının astronotlann uzay tulumalannı delmesi vahim 60nuçlar doğurabilecektir. Emniyet tedbirlerî «Rover»'ın hızı saatte 16 km olmakla beraber, astronotlar en fazla 8 km. hız yapacak ve ınış aracından en fazla 8 km. uzaklaşacaklardır. Rover arızalandığı takdirde, iki astronot, araçlarma yürüyerek dönmeye mec bur kalacakları ıçın bu tedbire bas vurulmuştur. araç Ay'a, bu şekilde katlanmış olarak götürülecek ve orada esas bıçimine getirilecektir. Apollo15'ın Ay aracı Ay'a indıkten sonra, «Rover», bir mekanizma ıle bölmesınden hareket ettınlecek ve menteşelerın açılmasından sonra kendih«Rover», dünyadan uzaya çığinden (adeta şişerek) esas şek kış arasıdakı şoka, gittikçe lıni alacaktır. artan hıza ve vibrasyonlara, uAstronotlar, araçtaki yerleri çuş esnasında ve Ay yüzeyinni aldıktan sonra elektrik mo deki asırı sıcaklığa ve havasıztorlannı çdıştırarak «Rover»i lığa ve Ay'a ınışteki hrz kaybıistedikleri şekilde kullanacak na dayanacak bir şekilde yapıllardır. Ay'da hava olmadığı ı . mıştır. çın bu otomobilde normal dahılî yanmalı motör kullanüma«Rover»in tekerleklerinde ]âsmı^tır. tik yoktur. Tekerlekler çelik tki astronotun arasmda yer tel örguyle kaphdir ve 25 dealan vites, pek basit bir düzenle recelik yamaçlara tırmanıp, geçahşmaktadır. Vitesin Sne doğ rektiğınde 35 derecelık meyil Türk Hava Yollan A. O. Cumhuriyet 6329 En büyük tehlike Desinatör Alınacaktır Başmüdürlüğümüzde boş ve boşalacak desınatör kadrolanrnn dolduruünasmı temlnen 4/8/1971 günü sat 14.30 da PTT Kantininde yapüacak sınavla kazananlar arasmdan yeteri kadar desinatör alınacaktır^ Aşağıdaki şartlara haiz olanlann nüfus cüzdam; diploma ve 1 adet fotoğrafla birlikte engeç 3/8/1971 günü mesaî bitimine kadar Başmüdürlüğümüz Personel Amirliğine şahsen müracaatlan ilân olunur tST. TELEFON BAŞMÜDÜRLÜGÜ ŞARTLAR: 1 Güzel Sanatlar veya TatbUd Guzel Sanatlar mezunu olmak. (bulunmadığı takdirde Sanat Enstitüsü mezunu) 2 18 yaşından küçük 35 yaşından buyuk olmamak. 3 Askerliğini yapnus olmak. (Erkekler için) (Basın: 18283 . 6325) Katlanabiliyor «Rover»in en hayret verici özellıği, katlanabilmesıdlr. 3 metre uzunluğunda ve 180 santımetre genışliğınde olan araç, katlandığı zaman 165x149x121 santımetre buyukluğunde bır yer kaplamaktadır. Nitekim, GÖKLERE SAHIP OLMADIKÇA VATANA SAHIP OLAMAYIZ TUK« H»V* (UVYETLEItlNİ SOCLENOHME F t t F I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle