12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
îeknik Univjdsite Glris SmavUrma nanrtHnyı Ktuslan 9 AÛUSTOSTA B^LIYOR Kayıtlara ba^anmıstız, brojüı lsteytnte. 18 yıldanberi T. Universtte'y» en çok ögrend kaandmn • GÜVEN DERSHANESİ Oananbey, HaUskfirgazI Cad. No. 200 ÎSTANBUL. Telefcm: 47 46 68 tlâncıbJc 4036 6316 umhurivet Kurucusu: YUNTJS NADİ BÜTÜNLEME KURSLARI • ) f 0 Orta Lise ve dengi okulların .; Modern ve Klâsik bütün dersleri f Verilmektc »• * Her hafta yeni grupiar başlamaktadır: Her öğrenci. kendi okuduğu kitaptan ve her çejit koşullar altında yapılacak sınavlarda başarı sağlıyacak şekilde yetıştirilir. Haftada 4 ders esasına göra OrUokul ayda SC Lira, Lise 60 Lıradır. 0 48. yıl, sayı: 16872 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 o T , . , !*#««•*««!.: £O l e m l l l U Z r a Z a n e S I BUYUK DERSANE CEBECİ ve YENİŞEHİR A N K A R A Erim: "Aşm Sol, Ordu içinde muvaffak olamamıştır «Bir defa bir noktada emin olmalı, Milletin bünyesi, bilhassa ordusuyla Atatürk ilkelerinin tamamiyle sıddını takip eden bir idareye asla müsait olmayacaktıryy TRVde konusan CHP lideri 1938'den sonraki gelismeleri ve aşırı sağın çabalarını da anlatarak «.Atatürk ilkeleri darbelere karsı kuvvetini muhafaza etmiştir» dedi "Endişeli günler Inönü: AtatürkçülUğe dönüş arkada çok olumludur: kaldı,, Cevdet YAKUP bildiriyor İZMİT Istanbul'dan Ankara'va gıderken uğradığı İzmıt'te ba«ın mensupları ıle konuşan Başbakan Nlhat Erım, «Türkiye endıselı gunlen artık arkada bırakmıştır» demıştır. Enm daha stenra şunlan soylemıştır •Bundan sonra tasada \c kıvançta ortak, mıllı bırlık ve bu tünlüfu sağlam bır mıllet \e onnn devletı olarak, elele çaçdas uvgarlık vansında mesafc. ler asacajız. önumuzdekı a\ larda toprak reformu on tasarısı ve toprak reformu esas tasarısı kannnlasır kanunlaşmaz, tarımda venı bır çağ yurdu. muzda başlavacaktır.» Bu arada, bır trafık kazası geçıren CHP esık mılletvekıllerınden Nazmı Oğuz'u da zıya. ret ederek «Geçmıs olsun» dı•\en Erim, toprak reformu konusunda ıse şunlan soylemistır «Toprak ve Tanm Reformunun hangi üke ve stratejide vurutuleceğmı, Başbakan Yardımcısı Sa>ın Atılla Karaosmanoğlu, vatandaşlarırtuza anlattı. Gorulujor kı, toprak ve tanm reformundan büyük toprak sahıpleruun istımlâk ve bedel bakınıından endişe edecekleri hiçbır sey yoktur Çunkü devlet anayasa cerçevesi içinde alacağı her toprak parcasının parasını hak ve adalet olculeri içinde ödiyecektir» . . . . . 7 jatlanna japüanyş zam konusunda«Kagıt fiyatlan, iktısadî devlet da şunlan soylemıştır teşekkııllerının tıcarı zihnıvet ıle ıdaresı prensıplenne ujgun olarak tespıt edılmıstır. Hukumet iktısadî muesseselere malnetın altında fnat empoze etmrjecektır. Gazetelere teja kultur muesseselerine kağıt korrasunda destekleme vapılması gerekir.se bunu bır kanunla Meclise getırip odenek ıstemek yolu tercıh cdilecektır » (Arkası Sa. 1 Sü 4 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı îsmet İnönü, Atatürk ilkeleriyle ilgili olarak, «Atatürk ilkeleri sağlam temele dayanmaktadır. Şimkadar ordu içinde köklerini muhafaza etmiştir. >u kökleri bertaraf etmeğe çalışmıştır. Muvaffak olamarruştır» demiştir. Türkiye radyolan ile Ankara televizyonu tarafından duzenlenen «Ataturk'u anlatıyorlar» adlı yeni bir programda konuşan CHP Genel Başkanı Ismet İnönu, Atatürk; ilkelerini tesbit çalışmala; n hakkında yöneltilen bir soruya cevap olarak şunlan söylemiştir: «Ataturk ilkelerine dönüs teşebbusu çok olumlu bir teşebbustur. İçinde bulunduğumuz ve daha bulunacağımız güçluklerden doğru istikamette, uvanıp, kurtulmak içın de en verlmlı yoldur. YAZ OLDU MU YALNIZ KADINLAR V E ÇOCtJKLAR KAIJR SIFRADA. ÇALIŞMAYA GÎDER BAŞKA İLLERE ERKEKLERİN UEPSI SIFRALILARA BİR MÜJDEMİZ VAR: TOPRAK REFORMU MEHMET MERCAN bıle yoktur olulerıni gömmeye. Her yaz koyun butun erkekleri, genel yaşhsı çoğunlukla Çukurova'ya giderler çahşmaya. Pamuk toplar, çapa yaparlar. Ya da komşu koylerde el'ln tarlasmı sürer, bıçer, hasadını kaldınrlar uçbes lıra gundelığıne.. Sonra kazandıklan para üe kışlık zahırelerını alır, koylenne donerler, Yıllardan beri büyük bir perlşanlık içinde yaşantüannı hcp «ayni minval fizere» surdürup giderler. Ne arayanlan, ne soranlan yoktur Sıfralüarın Turkıye Cumhurıyetısınırlan ıçlnde tam bır terkedılmışlık ıçındedırler. Olacak iş değıl Mılyonlarca donumluk bereketli topraklar arasmda toprak hasretı çekmek Issız olmak. Aç gezmek İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk 1•ı • \ Başbakan Nıhat Enm, kagıt fı ı Akademisine aevreauıyor J ANKARA Ataturk Akademısı Kanunu Tasarısı Parlâmento da kabul echldığı andan ıtıbaren 1942 de çıkarılan 4204 Sa\ıh Kanunla kurulmus bulunan «Turk Inkılâp Tarıhı Enstıtusü» Ataturk Akademisine de\ redılecektır Bu husus, Ataturk Akademısı Kanun Tasarı<=ı taslagı Erzurum'da Erzurum Kongresının toplandığı «alonda goruşulup kabul edılırken tasan taslağının geçıcı 3 maddesınae \er alan bır hukumle kabul edılmıstır Bovlece Ataturk Akacfemısı Kanunu Meclıslerden geçtıkten sonra Enstıtusunun butun kıtaplan, arsKlen ve dığer belgelerı Akademıye devredılecektır. Fotoğrafta, tasanM hazırlajan Ataturk llkelerı Komıs\onu toplantı hahnde gorulu>or. Org. Türün, 3 aylık uygulamayı anlattı Çeş/t/f suçlardan 89 kişi daha aranıyor Bırıncı Ordu ve Sıkıjonetım Komutanı Orgeneral Faık Turün, Isfanbul \e yoresındekı 3 avlık sıkıyonetım uygulaması konusunda bır açıklama yapmıstır. Turün, açıklamasında halen, 89 kışının çeşı»lı suçlardan arandığını, 204 kışının tutuklu, 8 kışının de gozaltında olduğunu belırtmıştır. Uygulama suresi ıçuıde 1 mü\on 54 bm lıra trafık cezası kesıldıgını, 3943 aracın seferden men edıldı|ını, asayışe muess'r olayların >an yarıya azaldığını da ıfade eden Turun'un açıkiaması ozetle şoyledır Topraksızhğm, ışsizllğin ve de açlığın ne demek olduğunu, Urfa'mn Vıranşehır üçesıne bağlı SIFRA koylulerı kadar kımse bılemez sa. nırım ; Mılyonlarca donumluk bereketli topraklar 1938 Kasım ayı H arasındadır Sıfra koyu . Ataturk ilkeleri, Atatürk bizden • Ekecek, hayvanlarını otlatacai bır kans ayrüdığı gunler, 1938 Kasım avıng toprağa hasrettır Sıfrahlar. Hattâ mezarlıklan dan başlavarak, o gunden Ataturk ukelerımn hayatı bahis konusu olmuştur. Atatürk, bÜMik bır devrun devnnı takıp etmı1! tır. Cumhuriyet kurulmuştur Cumhuri>et yeni medenıyet ılke lerı uzenne kurulmuştur. Bun ların hepsı. Osmanlı Imparator luğu'nun kultur geleneklenne aykınvdı. Onlan, geri donulmesı mumkun olmayacak hesaplaraî bağlamıştır. Turk Dıl Kurumu'nu daıma ya.j şayacak bır halde bırakmıştır. § Ve Turk Tarıh Kurumu'nu daı? ma vaşayacak ve ılerleyecek b ı r | surette meydana getırmıştır. Buf nunla Turk Milleti'r.ın, yeni birp millet olmadığını da dun\ayı ida '• re etmış buyuk mületlerden bel j ki en buyuğü olduğunu Turk Mıl * (Arkası Sa. 7, Su. 2'de), Kamulaştırma bedelleri 2 0 yılda ödenecek SIFRANIN HİKÂYESİ Dr. BARNARD Emniyei müdürlerinden bir kısmının daha yerleri değiştirildi Emnıyet Teşkılâtmda, jenıden değışıkukler yapılmış, Emnıjet Müdurlennın yerleri değıştırilmış nr. Emnıyet Mudurlen arasında kı yenı değışıklıkler şoyledır. Polıs Enstıtusü Ogretmen Emnıyet Müduru Nıhat Ruştu idrcalı Zonguldak Emnıyet Mudurluğune, Zongtıldak Emnıyet Muduru Hıkmet Kemahlıoğlu Manısa Emnlyet Mudurluğtıne, Merkezde Emnıyet Müduru Alı Akman Esklşehır Emnıyet Müdurlufune, Eskışehır Emnıjet Müduru Vahdet Erdal Gıresun CAPE TOWN (a*. THA) Emnıyet Mudurluğune,, Gırjesun Unlu kalp uzmanı Guney Af Emnıyet Mudurü, Samı Alhan nkah doktor Barnard, dün Gu Ankara Bolge Trafık Zabıtası Mudurluğune, Manısa Emnıyet ney Afnka'da Groote Schuur Muduru 1 Kemal Soylugıl IsHastahanesınde, dunyanın ılk kaİD akcıger bırleşık amelıya parta Emnıyet Mudurluğune, Zonguldak Emnıyet Mudur Mu tını gerçeklestırmış ve hastanın vucuduna yenı bır kalp ıle akcı avını Saıp Gozet, Konya Emrıyet Mudur Muavinlığıne, Zongul ğerı başan ıle takmıştır. dak Emnıyet 2 Sube Muduru Amelıjatm 4,5 saat surdugu Hıkmet Erez tzmır Polıs Okulu açıklanmış, ancak kalbı ve ascı ğerı değıştırılen hastanın kımhğı Ogretmen Emnıyet Mudürlugu ieUrtılmemıştır Hastanın, kaıbı ne, Zonguldak Toplum Zabıtası (Arkası Sa. 7, Su. 7'de) (Arkası Sa. 7. Su. 8 de) Barnard bir hastaya tek ameliyatla hem kalp, hem akciger taktı ANKARA, (Cumhnriyet Burosu) «llk ıs olarak Istanbul sehri \e vöresınde bnlunan ıkı bü. yuk unıv ersıtemizle çok sayıda juksek öğrenım kurnluslarımızın son uç yıldır bır turlü gerçeklestınlemeven sureklı ealısma düzenine kavusturulmasına çalısılmıstır. Bu kurnluslan, e . ğitlm ve oğretim amacından saptırmakla ılgılı gorunen 224 anarsıst, tesbit edılmistır. Bun. lara teslım olma çafınsında bu. lunlumus ve unıversıtelenn açılması sağlanmıştır Bunlardan bır kısmı kendılığınden teslim olmus, bır kısmı j akalanmıstır. Halen 24 kişının aranmasına devam edılmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Üniversiteler Ağacın yarasını saran kız Genç bır kadın vard:, mayosunu gıyıyor, guneşın altında saatlerce kumlan avuçlannaa suzup duruyor çardak komşulan parmaklanm tahtalara vurup «Aklmı oynatmıs zavallı, butun gün ktunlan sayacağun diye tutturuyor, fakat kunseye zaran yok!» dedı ler. Guzel de bır yuzu vardı. Arna ANKARA, (THA) TRT huzunlu, durgun Insana doku Yonetını Kurulunun dunku top nuyordu her halı, hele hasta ol lantısı oldukça nararetlı ve tar duğunu da oğrendıkten sonra tışmalı geçmış, yapılan oylaraa Bır huyu daha \armış, kesümış sonunda TRT Geneı Mudürlugu bır agaç gorse, yıkılmış bır du KIMBİLIR KAÇ YÜZ YILLIK ÇINARI HİÇ ACIMADAN KESİP ne Genel Kurmay Elektronılî (Arkası Sa. 7, Su. 6'da) GÖVDESİNI YOLUN KENARINA ATM1ŞLARDI. Daıresı Başkanı General Musa (Arkası Sa. 7, Su. 5'de) General Öğiin TRT genel miidürü oldu Bır, Ceylânpınar Devlet Üretnue Çiftliğı vardır Bılırsın'z, Dunyanm en buyuk devlet çıftlığıdır bu Yanı, evelallah bu konuda da bırıncıyız. Hatırımda kaldıgına gore, 1 300 000 donumluk arazısı vardır çıftkğıa. Her turlu tarımn en ıyısı yapılır çıftlıkte Işce Partılerarası komısyon onceki Sıfra bu çıftlıgın sınırları ıçıne gunku toplantısmda, Anayasanuı sıkışmış bır koydur 38 maddesınde yapılan değışıklıBırkaç yıl once nerede Hazıgı kabul etmış, buna gore toprak ne aransı tesbit edılmışse çıftreformu ıle ılgılı kamulaştınnaUk yetkınlen hemen el koymu^lar Ve gün gelmış Sıfra ve ona larda, kamulaştırma bedelının 20 benzer 100 e yalsın Hazıne arazıyılda odenmesı ıle ılgılı hukmu sı lizenne kurulu koy kendıleııbenımsemıştır Bır uye, «20 yıl nı çıftlıgın sınırları ıçmde bulkonusunda ittıfak var» şeklınde muşlar Hem de yıllardan berı konuşmuştur Komısyon bunun dı ekıp bıçtıklerı tarlalar eılennşmdakı kamulaştırmalarda İ U den alınmış olarak Yalvarmış, yıl esas'ını kabul etmiştir yakarmıs yetkılı mercılere başPartılerarası Anayasa Komıs \urmuşlar «Blz şınıdı ne olacajonu, Anayasa taslağındakı «Me gız?» demışler Aldıran olmamur Sendikaları» kısmını da k < mış feryatlarma a Kımı goç etrara baglamış, memurlann 3enmış başka yerlere Hatta Surıdıka kuramajacaklan sonucuna ve'ye gıdenier bıle olmuş Dıger varmıştır. Partılerarası Anaya bır kısmı ıse beklemışıer Halâ sa Komısyonu «Sendika» yı bekledıklen gıbı «ümıd Allah«evleme geçme suretıyle hak tan kesılmez belkı bır sun topalan kumluşlar» olarak nıtelerak reformu olur bıze de toprak mıştır. Buna gore, memur ve verırler» aıje devlet kuruluşlannda çahsanlar «boykot» da yapamayacaklardır ÇARE?... Toplantıya bugun devam edıloIkı yıl once ugramıştım Sıtcektır. ra'ja Tam bır pensanlık ıçınJe ıdı herkes Yenı bır muracadtları olmuştu bujuklere Herkes dertü, herkes şıkayetçıydı çıltlıkten Babadan dededen ben su ruyorlarmıs toprakıannı Unlara gore çıftlık Hazıne arazısıdır dıye elkoymadık topıak Dirak mamış Bu üogrudan dogruva «zoralım» ırm$ (,unku çııtlıguı resmen belırlı sınırları varnvş. Şımdı sınırlar ıçıne alınan top • İKINCtLlGl AVUSTRALraklarla bu ıesmı sınır ço& çok YA, 3'UNCULUĞU DE FINdaha fazla buyumuş Bu da LANDtYA GÜZELİ KA(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ZANDI, TÜRK GÜZELİ DERECEYE GİREMEDI. Lübnan Güzeli Kâinat Güzeli Seçıldi MtAMİ BEACH (Florıda) (a. a.) Miami Beach'te onceki gece yapılan Kaınat Guzellık Kralıçelığı Yarısmasını 18 yasındakı Lubnan guzelı Georgıne Rızk kazanmıştır. Profesyoiel manken oıan bajan Rızk, 169 bojunda, 61 kılo, esmer, kahverengı gozludur Ilk Kaınat seçımının 20 >ıldonumune rastlayan yarısma. nnı ıfnallnde, beyaz perdenın tanınmış bırçok sıması da ha(Arkası Sa. 7, Su. 2'de) ODTÜ bugun açılıyor ANKAR\, (Cumhurıvet Bürosu) 5 Mart 1971 tarıhınden bu yana kapalı olan ODTU, bu sabah yenıden oğretıme açılacaktır. Unıversıtenln yurtları ıse oncekı sabahtan ıtıbaren oğrencılere açılmış ve gelen ogrencıler kımlık kontrolundan geçırılerek ıçerıje alınmışlardır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle