19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Özbay, Izmir toplantısının kararlarını açıkladı Teknik Komiteyi lâğveden Federasyon özel millî maçları programından çıkardı. Pntbol Federasyenu' nun tzmir'de yaptığı toplantıds alınan kararları acıklayan Nazım özbay ılün yaptıfı basın toplantısında» m 1SCHIC6 inımnıınnınnınnıııın^ıııniHiııiHnıni' •• Futbolumuza katkıda bulunamıyacak inancı ile Teasca'ya izin yok!.. RbanVia kampa girdi I Teknik Direktör Sabrî Kiraz futbolculardan anlayış, disiplm ve çalışma istedi... enerbahe futbol takunı dün sosyal Tesislerdeki öğle yemeğinden sonra Abant'a giderek 10 günlük kampa girmistir. Sabri Kiraz'ın başkanlığındaki kafilede, antrenör Selâhattin Torkal ve îavuz, Datcu, Rasim, Şükrü, ümran, Serkan, Levent, Ercan, îılmaz, Ziya, Fnat, Nedim, Yaşar, trsoy, Maharrem, Cevher, Canan, Cezmi, Turgay, Abdullah, Tacettin ve Bülent yer almıştır. San • Lâcivertli oyuneular 23 Temmuz'a kadar Abantta top ve kondisyon çalışması yapacak, saha müsait olduğu takdirde Boluspor'la özel karşılaşma oynıyacaklardır. SABRİ KİRAZ KOVCSTU Teknik direktör Sabri Kiraz dün Abant'a hareketten önce futbolculara çahşmalannda cid di olmalannı ve kamp disiplini ne uygun hareket etmelerinı söylemiş, «10 günlük bazırlık devremizde bepinizden anlayış bekliyorum. Sezona yorucu ve sıkı bir çalışma temposuyla şireceçir. Başarılı olmaruz için elbirlifiyle hareket etmeniz ge rekiyor. Kski ve yeni bütün tutbokular birbirinize bağlanm ve Fcnerbahçelilik ruhnyla arkadaşhk bağını kurun» demiştir. Kiraz: «Kumda idman yapanlar rnaçı bize verdüer» Yazan çizen: Aydın ALİUSTAOĞLU 2 1932 yılında futbolcu olarak lorrna • giydiği Fenerbahçe'de 1971 yılında ha•fif yollu yöneticüiğe başlayan Sabri 3 Kiraz teknik direktör olarak yuvasın• da görev yüklendi.. lardan bularak yetiştiren Sabri Kiraz*ın ea büyük derdi bo| sahalann bıi* mesu Bu konuda şöyle konuşuyon « Eskiden arsa futbola vardı. Fırtbolcayu oradan çekiyorduk. Şimdi a. partman fatbolana gelindi. Işimiz d* lorlaştu Minik fntbolcu yerine. mini eyuncuyu para vererek binbte nazl» aüyoruzj. "Federasyon transfere I el koyacak I Kuliipler alacakları fulbolcuların Iransfer iicretlerinî Federasyonu n ayıracağı fona yatıracak utbol Federasyonu Basın Sözcüsü Nâzım özbay, dün TSYD Lokalinde yaptığı toplantıda İzmir'deki görüşme ve alınan kararlar hakkında bilgi vermlştir. Akdeniz Oyunlarında futbol faaliyetiyle ilgili çalışma ve Oyunlar MUdürlüğüyle iliskilerin koordinasyon esaslarım gbzden geirdiklerini, Olimpik Stadın 1 Ağustos'ta Beden Terb'yesine teslim edilecegini, müsabakalann ayrıca Karşıyaka, Göztepe ve Manisa sahalannda olacağını söyleyerek, komışmasıne başlayan Nâzım Özbay devamla şöyle konuşmuştur: F J «Futbolcuyu r.eye bemetirsinlz?» • sorusuna, cFutbolcuyu, futbolcırya benBzetirim, atna futbolcuya benzeyen futj|bolcu da tnemleketimizde bulanmuB yorj. şeklinde karşüık veren Sabri KiJraz unutamadığı bir olayı şöyle anla. • tıyor: 2 «19*3 yütnda Hollanda'da Tugoslav• larla maç yapacağız. Takımlar sabilde • bir plâj sitesinde kamp yapıyorlar. Gös Sjterişi seven bir antrenörii var Yujos• lavlann. Kumda futbolculann» bafif KİSAZLI... BAHÇE Mevsimlerden yaz geldi Çarşıya kiraz geldi.. Fenerbahçeye de Sabri Kiraz geldi.. Ama takıma antrenör olarak gelenler kısa b'ır süre içinde kimi kendi yürümüş, kimisi de yürütiUmüsBizim endişemiz de «Kalelere go) yaemuru Kirazlan bozar» noktasmda toplanıyor.. YAR1ŞMA Sporculuk hayatındaki kalecilik yü larında hiç millî formayı giymediği halde antrenörlük döneminde 48 kez Müll Takım sauştmcüığuıda bolunan Sabri F Adanaspor'da göreve başlamadan istifası istenen ORHAN ŞEREF AFAK Adana'da kazan kaymyor «Teknik yönetici ve öğretici yönetmeliği tadil tasansıyla değiştirilmistir. 19721913 doneminde 1. Törkiye Ligi genç takımlanna mukaveleli antrenör şartı koşulmuştur.» TRANSFER CCRETLERİ Kulüplerin defterterine büyük transfer ücretlerini işlemediğini belirten, bu nedenle yeni bir yol getirdiklerini ifade eden Nâzım özbay, «1972 . 1973 döneminde transfer ücretleri Federasyonda bir fonda bloke edilecektir. Talip olan kulüp parsyı Federasyona ödeyecektir» demiş tir. MİLLÎ TAKIM SORUNÜ Teknik Komıte Baskanı Saira Kaur'un istifasının kabul edilerek Teknik Komitenin lağvedildiğini anlatan Futbol Federasyonu Sözcüsü 1971 • 1972 yılında özel millî maç yapılmaya cağını bildirmistir. KUPA ıMACLARI TARİHLERÎ Ikî gün süren toplantıda Cum hurbaşkanlığı Kupa tarihinin 11". Haziran 1972, Başbakanlık Kupa tarihinin 7 Haziran 1972, Gençlik VD Spor Bakanlığı Kupa tarihinin de 4 Haziran 1972 olarak tespit edildiğini, üçüncü lig takım sayısı üzerinde de durulduğunu açıklayan Nâzım Özbay, 1974 1975 döneminde 22 takımlı 2 gruba dönüleceğini, 1975 1976 sezonunda da 16 takı mm mücadele edeceğini, böyle ce profesyonel takım sayısının 80 olarak dondurulacağını söyle miştir. TEASCA'YA İZİN ÎOK Nâzım Özbay, Vefa kulübüyle anlaşan Teasca'ya, «Futbohımu za katkıda bulunmayacağı inancıyla» izin verilmediği, Süleymaniye maçında Ülküsporun hük men yenik sayıldıgı kararıyla Futbol Federasyonu toplantısının son bulduğunu ifade etmiş tir. Milâno Atletizm Yarışmalarına 5 atletimiz iştirak edecek Atletizm Federasyonu 21 Temmuzda Milâno'da vapılacak ülus lararası yanşmalara beş atletimizi göndermeye karar vermiştir. Milâno'da yanşacak olan atlet'.erimiz şunlardır: 800 m. ve 1300 m.: Mehmet Tümkan, uzun atlama: Gürol Dir.sel, 5000 m: Muharrem Dalkılıç, üçadım atlama: Aşkın Tuna, çekiç atma: Nunıllah İvak. s tertip idman yaptınyor. Biz de onlan a seyrediyoruz. Antrenör bir hareket • yaptırdıkça baflıyoruz sdamı alkışl»2 maya. Alkışlandıkça adam coşuyor • coştukça biz aUaşbyonız, derken tam •z.5 saat antrenör çocuklann iflihını • kesti. Ertesi gönde burdahaş gabaya • çıkan Yugoslavlar maçı bize verdiler.» • ARSA FLTBOLUNDAN • APARTMAN FUTBOLUNA J Fenerbahçe takırmndaki oyuncula• rın çoğunu mahalle aralanndaki arsa Kiraz yeni bir yarışa girmi?.. Eski takım arkadaşı Cihat Armania sntrenörlükte milli olma yarışında bulunuyormuş. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Atletizm, ^m yüzme ve... diğer Maraton yarışlarından sonra... |Futbol'da da maraton «MALZEMELERE DİKKAT EDİN!..» Sabri K i r a z Apak ve Eken'in görevierine son verilmesi istendi ADANA, (Çoban ITJRTÇU) Adanaspor'u bugünkil bunalımdan kurtararak «iyi günlere» götürebilmek ıçin çaba gösteren «iyi niyet heyeti» malî yönden faaliyete geçmiştir. Geçen seneki Yönetim Kurulu üyelerinden Hüsamettin Tezcan, Adıl Sarp, Kemalettin Dikici, E. Sait ve Dr. Emanuel Eraslan'dan kurulu bir heyet Yönetim Kurulu sözcüsü Dr. Ayhan Kalağoğlu ile pazarlığa girişerek ve şartlı olarak 800 bin lira sağlayacaklarım bildirmişlerdir. Ancak, bu heyetin bazı taraîtarlara da tercüman olarak ile. ri sürdüklen şartlar arasında Orhan Şeref Apak ile Bülent Eken'in görevierine derhal son verilmesi ve sağlanacak para karşılığında gelirlere teralık konulabilmesi gibi maddeler de yer almaktadır. Gösterilen borçlar arasında Genel Müdür Orhan Şeref A. pak'a verilmesi vaadedilen 200 bin liralık transfer ücreti de vardır. Bilindiği gibi Apak'a ay. rıca ayda 12.500 lira ücret öde. necek, kulüp hesabına dayalı döşeli bir de ev kiralanacaktır. futboleulara ilk olarak malzemeler konusunda bilgi vermiş ve dikkatli olmalariDı söyleyerek bütün ojTincuların ayak ölçülerini aldırmıştır. Fotoğrafta; yenl teknik direktör îutbolculann malzemelerini incelerken görüliiyor. Genç Milli Voleybol takımımız son şeklini almıştır. Yapılan seçmeler sonunda şu voleybolcular MiUl Takıma alınmışlardır. Semih, Sedat (Kolej), Muhsin, Yıldınm (DSÎ Spor). Şükrü (Göztepe) Semih (Mülkiye), Serhat (İTÜ), Dünya (Altmyurt), Yusuf (İzm. Demirspor) Nizamettin (Galatasarav). Feyza (Karantina), İlhan (Tokat). Voleybol Genç kadrosu belli oldu Istanbul Tenis Turnuvasına Şöhretli raketler geliyor • Finali Romen Nastase ile Hewitt'in oynayacağı tahmin ediliyor 2 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 26. Istanbul Enternasyonal Tenis Tumuvası ile ilgili olarak dün TED Kulübünde bir basın toplantısı düzenleyen Organizasyon Komitesi Başkanı Samim Var, «Bu yü tenisseverler strçekien nefis müsabakalar ve barika raketler seyretme imkânını bulacaklardır.» demiştir. Samim Var, dünya tenis âleminde pek çok oyuncunun profesyonelüği seçtiğine değinerek, « Bizim gibi imfc^nlan mahdut olan kulüpler için amatör oyuncu temin edebümek imkânsız bir hale geuniştir.» şeklinde konuşmuştur. NASTASE GELtYOR Tumuvaya geleeek raketler arasında Romen tenisçi Nastase şampiyonanın favorisi olarak gösterilmefetedir. Avrupa'nın bir numaralı amatör oyuncusu sayılan Nastase'nin finali Hewitt ile oynayacağı tahmin edilmektedir. DİĞERLERÎ Erkekleıde: Triac (Romanya), Kukal (Çekoslovakya), Battrich v e Matthewa Jr. (İngiltere), S. L. Moore ve Pattison (G. Atrika) Fletcber ve Borlett (Avustralya), Kadmlarda da Mrs. Meore (Avustralya) Miss Camp (İngiltere) Miss Bonicelli (Peru), Bakker (Hollanda) ve Miss Boltha (G. Mrika). Fransa Turunun dün koşulan «iki kademeli» 16. etabını Belçika'lı Hermann Van Springel Ue Fransız Bernard Labourdette kazanmışlardır. Fransa Turunda son etabı Jan ve Bernard aldı I8saat süren maç (5959) sona erdi... KÖLN, Atletizm, yüzme ve daha bazı sporiann «maraton» undan sonra futbolda da bir maraton yapıldı ve 22 futbolcu 18 saat top koşturmalanna rağmen yine de yenişemediler, 59 • 59 berabere kaldılar bu maraton maçında... Köln Spor Okulu öğrencileri ile Arminia Köln Takımı sabahın 04.15'inde başladılar maratona ve yenişemiyeceklerini anlaymca gece 24.00'ten sonra topu bıraktılar... Yapılan maçta 18 saat içinde 118 gol atılırken. her 9 dakikaya bir gol düşüyordu. Takım» lann yalnız dörder yedek futbolcu alarak kırdıklan bu rekorun öncesi tki tskoç takımına aitti. Onlann oynadığj süre Ise 17 saat 15 dakika. Şimdi, Alman rekortmenler tskoç takımını gene bir maratona dâvet ediyorlar. Asü bu maçW , netesi kuvvetliler belli olacak. Eskişehirspor Kulübü Yöneticileri Avrupa Kupa Galiplerl turnuvasmdaki maçları için Mik; keli Kulübüne 1529 Eylül tarıh lerlni teklif etmişlerdir. Kırmızı • Siyahlılar ilk karşüaşmayı Finlandiya'da 15 Eylülde, revanşı da 29 Eylülde Esklşenir'de oynamak istemektedirler. Eskişehirspor Mikkeli'ye 1529 Eylül ü teklif eHi Saylan İTÜ'den aynldı Teknik Üniversite Spor Kulübü Basketbol Takımı antrenörii Öner Şaylan görevinden istifa etmiştir. KUKAV (Çek) Şöhretli raket.. \iiii\liil\i lııılııılnıliir raiet irınedi # Fethi, «200 bin liradan aşağı imza atmam» dedi Transferin 15. gününde satışa çıkanlan futbolcular için pey sürme süresi dün saat 17'de bitmiş ve Mersin Idmanyurdu'nun golcü santrforu Osman Arpacıoğlu, Fenerbahçeli olmuştur. Sadece San Lâcivertli kulüp yöneticileri dün Mersin Bölge Müdürlüğüne Osman'ın satış bedelinin yüzde 20'si olan 300 bin lirayı pey olarak sürmüşlerdir. Ayrıca Mersin tdmanyurdu satış listesinde yer alan Tank'a da yüzde 20 pey süren Kocaelispor talip olmuştur. Giresunspor'un satışa çıkardığı Erol ile Naci ıçin hiçbir kulüp pey sürmemiştir. Böylece Erol ve Naci kendi kulüplerinde kalacaktır. Eskişehirspor 475 bin lira karşıhğında Demirspor'un sol açık oyuncusu Şevki ile dün resmen anlaşma imzalamıştır. Şevki 325 bin lira alacak, Demirspor'a da 150 bin lira verilecektir. îstanbul'da satışa çıkanlan futbolculara talip çıkmamıştır. tsminden en çok bahsedilen Ga. latasarayh Yasin ve Gökmen böylece takıralannda kslmıştır. FETHİ 200 BİN LİRA tSTEDl Eskişehirspor Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, takım kaptanı Fethi Heper'e 150 bin lira vermeyi uygun bulmuşttır Kulüpte yapılan görüsmecîe genç santrfor 200 bin lira İstemiş ve ımza atmıyacağını söylemiçtır. • ANKARA Ankara Bölgesi YUzme Ajanlığmca düzenlenen, büyüklerarası Ankara Ku pası sutopu müsabakaları Cumartesi günü saat 17.00 de 19 « DUSSELDORF Almanya'da yapılacak 1974 Mayıs Yüzme havuzunda yapıla Dünya Futbol Şampiyonasının esaslarını tesbit ve caktır. kuralarmı çekmek üzere futbol otoritelerl toplan• İSTANBUL Istanbulspor tısı dün başlamıstır. İzinsiz yanş yapanlar K ony a. 23 Temmuzda yeni sezonu açaspor Genç Tacaktır. ve yaptıranlar kım kalecisi ı' • ANKARA Silâhlı Kuvvet cezalandırüacak Muzaffer'i «A» ler Türkiye Atletizm Şampiyona kadrosnna alANKARA Beden Terbiyesi sı 1718 Temmuz tarihlerinde yamıştır. Ceza Yönetmeliğinde yapılan pılacaktır. değişikliğe göre, yetkili makara lerdir. Fotoğ• TARSTJS Beş futbolcusulann izni dışında izinsiz yanşrafta, üç kaleci(ı nun serbest bırakılmasından son ma yapanlar veya yaptıranlar Aytekin, Mn. ra Tarsus îdmanyurtlu yönetici zaffer ve Fethi ı < ile böyle bir yanşmayı yöneOrhan Avas «Antrenör Emin Can tenler bir aydan üç aya kadar ;örülüyor. darh Tarsus'a bir vagon dolusu yarışmalardan men veya altı (Fotoğraf: futbolcu ile dönecektir» demişaydan bir yıla kadar hak mahMehmet Gazel)# tir. rumiveti ile cezalandırılacaklardır. Kisa haberler TOKAT Bu yü Türkiye Voleybol Iigin» de oynayacak olan Tokatspor altısı milll sekiz voleybolcu transfer etmiştir. Yöneticiler Sosyal SigortalarMan Hüseyin, Sebatt Galatasaray'dan Mustafa Fenerbahçe'den Yüksel, Muhafızgücünden Veysi, Petrolofis'den Hüseyin, Suspor'dan Atillâ ve tstatistik'den Fikrefi alarak ligde iddialı olacaklannı söylemişlerdir. Tokat, 6 voleybolcu transfer etti Baiuralp ve Seden İngiltere'ye Hdivor Genç M V Takım antrenörü 3J Önder Seden ile MillJ Takım çalıştıncısı Mehmet Baturalp tngiltere'nin Edinburg şehrtadft açılacak Beynelmilel Basketbol antrenör takımı kursuna katüacaklardır. tki antrenör de yarm gideceklerdir. rupa nın güçlu atietlerine sahip A\aısturyayı puanlı yanşmada 135 76 yenmiştir. Bu arad? Yunanlı atlet Papagoorgopulos 109 m.'de 10.1 ile Balkan Rekorunu kırmıştır. rotoğrafta, 100 m.'de Balkan rekorunu kıran. aynı zamand» da Avrupı üçüncüsü olan Papageorgopulos görülüyor. (Fotoğraf: Antoni Gdondelli) BALKAN REKOPU KIRDI ? : : Z Yıldız Takımımız İsveç'i 6345 yendi GORİZİA. (ttalya) Yıldır takımımız îsveç*i rahat bir oyundan sonra 6 3 4 5 mağlup etmiştir. Maçm îlk yansj da •* 20 galibiyetimizle kapannut* ür.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle