09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 Teramuz 1971: CUMHURİYET: SATFA BEŞ Haftonın Yorumu Yuvadan atılan yavru ÖZGEN ACAR k dilinin en gâzel, en zengin vonu her tıirla y» d» h«r üzuntulü olay için sovlenebile. cek bir deyımin bulunuşadur. Ratı dillerinde görülmopen bu zengrinlikten birkıc örneği iayle verebJUriz: ıta bir arkadaş» «Geçmış o t sun». seyahate çıkan bir ki?i. nin yakınraa «Allah kavuştursun» ya d» evlenen kişinin kardejine cDarısı başına> gi. bi . kçenln bu zenginliğini örneklerle arttırmak olanağı vardır. Ancak, Tiirk dili sadece bir konuda tıkanıp kalmaktadır. Ru da emekli olan bir mcmura sojlenecek sözdür. ıdan birkaç gün önce etneklire ayrılan Anavasa Mahkemesi Başkanı tsmail Hakkı Ketenoğlu ile konuşan btr arkadaMtnız, bu emeklilik olayı tııkkında Ketenoğiu'na nasıl hıtap edeceğını bilemiyordu. Devletin en önemli görevlerinıten birinden emeklî olan Ke[rnoKİu'na kntlavacak mıydı? Yokss jteçmiş olsun mu diyeıekti? Bnnun kararsızlıjjı vardı arkadasımuda. rklilik, aslında kutlanması ge* ırken mutlu olavlardandır. î ı l ların vorçunluçunu çiderecek. sorumluluktan uzak, ınutluluk ıcinde ıçeçmesi beklenen jünlerdır. <. Turkiye'de emeklilik. zanaıı zaman politik nedenlerle •eza olarak dahi kabul edilmis e u>gulanmıştır. Bundan bav ca emeklilik, baremin kiicük lerecelerinde bir memur için eni sıkıntıların başlayacağı ııındür. Bu memura gore, raenurhetinde aldıfı ayiık zaten etmezken, emeklillğinde ala•ağı daha az aylıkla hayatını ıasıl surdurecektir? Bunun eniişe<i içindedir emekli adayı furk memurlan. •klillğin serçekte, bir üzüntü taynağı değil dc, bir mükâfat ınlamı tajıması gerekirken, bu nıne kadar pek az istisnası İle lurum. bunun aksi yimde geişmiştir. kli olmadan önce bir memur, ıldığı ikrambe ile basını sosacak bir koııutu haval eder ılmuş. fakat emeklilik belge.ı ile birlikte ikramiyesi elile gectiği an, bundan kendi.ıne bir kuru? kalmadığını »ormuşrıir. Bunun, vıllarm bırikmiş borclannı dahi karılamada gmlük eektiğini anaMnca, hayallerini yitirmiî <e > anda >ıkılmıştrr. Bagkaca bir ş de bulamadıimdan kısa m•e icinde moralsizlik. i«e »a. amama psikolojisi. herhangi ıır toplumsal dayanaktan yokiunluk «onucu. geçinden s*lmesi dilenen «Acı son.la karj» karşıja kalmı$tir. ck Personel Kanununda yapıan değişikUk ve gerek yururluğe konulan yeni emeklilik kanunu, memur \e emeklilerin maddi olanaklanna onemli bir suc kazandırmıştır. Bu. bugun icin olumlu fakat geçici bir gelişmedir. •kive'de emeklilik sonrasının loplumsal düzeninin hazırlanmamıs olması, emekliler için küçiik capta da olsa, ovalavıcı nitelikte de bulunsa çesitli is olanaklarının düsünülmemiş bulnnması, bngün. ku dnrutnu deŞistirmemistir. ii Emeklilik Kanunu genel o . larak ortalama yüzde 86 gibi çok jüksek bir oranda bir artıs getirmesine ve buna baflı olarak da emeklilik i k . ramiyelerini arttırmasına rafmen, yeterli degildir. ınci derecenin birinci kade. mcsi gibi en yüksek bir %orevde 30 vıllık hizmet süre. sinden sonra emekli olmns bir memunın eline, ikramıve olarak (68.250 TL.) geçecek. tir. Bir kurus borcu otmasa bile, bu memurun basını sokabilecck bir konnt alması olanaksızdır. Varın, siz düsüniın daha alt derece \ e kade. melerden emekli olan borçln memnrların acı dummlannı .. •yleğın yuvadan attığı salcat yavru» psikolojisinden emeklilerin kurtarilması zorunludur. Emeklilik sonrasının düzcni üzerinde bueünden tedbirler alınmalı \re gereğinde yıllann tecrübeleri nlan kişilerden çe^itlı sekîUerde vararlanmalı va da bunların halâ topluma yararlı kişiler olduğunu anlatacak jollara baş\urulmalıdır Jarın ihmaline uJTamış memur ve emekliler, bugân bu kanunlarla belki biraz ferahla\acaklardır. Ama, her geçen sünün bir gün öncesini arattı8ı. fİTat artışlarımn görülme^ dik hızla yükseldiği ve toplum sal bozuklukların devam ettiği bir ülkede bugün memur >e emeklilere »erilen vüksek a>hklann ne ölçiide ciıce kaldığı %e kalacağı ?un gibi açıktır. ıç olmazsa, bugünden başlayarak, emeklilik sonrasının toplumsal dıizcnini kııraüm, kuı Cumhuriyet Ekonomi Cumhurîyet Ekonomi Cumhuriyel Ekonomi Aylıklar üç yürürlük tarihine ANKARA (Cumbunyet Burosu) Eraekli kanun tasansı Resmî Gazetede yayunlanarak yürürlüğe Srirmiştir. Yanda verdiğimiz tabloda hangi derecedeki emeklinin son kanuna göre ne kadar ajiık alacağı kolayhkla hesaplanabilmektedir. Bu tabloda hizmet süresl 30 yıl olan emeklilerin avlıklan g6sterilmıştır. Bu tablodan hareket!e, emekliler alacaldarı emekli ık ramiyelerini hesaplayabıleceklert gıbi 30 vıldan az ya da yukan hizmet suresı olan emekliler de alacaklan net avlıklan kendılen kolavlıkla bulabıleceklerdjr. Emeklilerin eline ne geçecek Derece/kademe 1 Toplam 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net Toplam Net 1 4550 3185 3850 2695 3430 2401 3010 2107 2660 1862 2310 1617 2065 14453 1820 1274 1575 1102,5 1435 1004,5 1295 906.5 1155 808 5 1015 7105 875 612.5 700 490 490 343 2 4635 3258,5 3990 2793 3514 245» JUîW hazırlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)! Yeni Emeklilik Kanununun üçl a y n tarıh ıtibariyle yürürlüğe | girmesi üzerine, Emekli Sandığı, emeklıleri üç ayn grup halinde toplayan voğun bir çalısmaya başlamıstır. Kanunun emekli du! ve retımlere sağladığı olanaklan. kanuj nun yürürlük tarihine göre z » | manmda gerçeklestirebilmek I için yapılan bu çalışmalar özet. le şu noktalarda toplanmakta1 Personel Kanunu "I T.B.M.M tatilinden önceçıkacak \ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) I Personel Kanununun gerek hükumlerınden, ferck nygulamasm* dan dnğan aksaklıkları gıderaıek amacıyl» hazırlanan kanun tararısmın Parlamentonun tatıle gınrıesınden onct k«nunl»?acajı öjrenılmi^tır " Bakanlar Kurulu tarafından dahi ol«a. özei nektörtJe neten sigarüsiildükten sonra bazı Bakangortalı hizmetleri sayılnayaeakların katılması ile bir Alt Koİ1T. mısyon kurulmus ve t a » n bu Komite tarafından tecelenmeye İhti«as kadrolannda başlamıstır Tassnnın bu av tçin• Çesitli yolsuzluklara ya da c de Bakanlar Knnılunda son çeku*ul ıi7!üklere vol acan istısnai lini alarak TBMM'ne runulacağı ve ıbtisas kadrolarını işgal etifade edılmistır. mekte olanlar emeklıve esa« olan nvlıklann» Indirilmektedir. De&isiklikierin özeti • Vali. kavmakam. bncak mu. Alt Komitede fi^ savıh kanudurıı «ihi deviı* ve h'' ^et »ero nu değlştiren 1327 sayılı kanun •fleilerine temttl U e n e i l verilmikümleri mevcut ahnklıklar •med öncöriUmektedir Bn odeçısından deği^tirilmekte »• «çıknekler h " vıl butre kannnlannda lıŞa kaTustunılmaktadrr v»r «laeafcrır. Bu arada yapılan bazı SnemH • Gene! Hare hizmetleri smıdeğisıklikler i<» özetle »u nokt»fındt uc ••m tilı sınıf ongoruilaHa tonlanmaktadır mektedir tsin »onrmlulueım» «5 # öz«l «ektürden kamn «ckr« varjılan bu ıruııram» yonetıtnrıine gecen hir memur. 1214 wci vürürîicfi ve büro personell yılı kanuna före «isortn primle. rini Emekli Sandifina devretrni^ dır: 30 yil hizmet süresi 30 yılhk hizmet suresi olan b.r memur emekli aylığını yukandakı tablodan şu şekılde çıkaracaktırOrnefın, 6 ncı derecenin 5 nci kademesınden 30 vıllık hizmet suresı üzennden bu memurun emeklilik gosterge toplamı 2590' dır. Bunun yuzde 70'i ise hemen bu rakamın altında net olarak gosterılen 1813 lıradır. 30 yıllık hızmeti olan otekı emekliler de avlıklannı bu şekılde tablodan hesaplayabılırler. 2165,8 2730 1901 2380 1666 2014 14793 1869 13083 1624 1136,8 1463 1024.1 1323 926,1 1183 828,1 1043 730,1 903 632,1 735 514,5 525 367,5 3 4760 3332 4130 2891 3598 2518.6 3178 2224,6 2800 1960 2450 1715 2163 1514,1 1918 1342.6 1673 1171,1 1491 1043,7 1351 945,7 1211 847,7 1071 749,7 931 651,7 777 539 560 392 4 4865 3405 4270 2989 3682 2577,4 3262 2283.4 2870 2009 2520 1764 2212 1548,4 1967 1376,9 1722 1205.4 1519 1063.3 1379 9653 1239 867.3 1099 769.3 959 671,3 805 563 595 416.5 t 4410 3087 3766 2636,8 334S 2342,2 2940 2058 2590 1813 2261 1582,7 20K 1411,2 1771 1239.7 1547 1082.9 1407 984 9 1267 886.9 1127 788,9 987 690.9 840 588 630 441 • 4550 3185 3850 2695 3430 2401 3010 2107 2660 1862 2310 1617 2065 1445,5 1820 1274 1575 1102,5 1435 1004,5 1295 906.5 1155 808,5 1015 710,5 875 612,5 665 4655 1 • 9 3934 2753,8 3514 2459,8 3080 2156 2730 1911 2359 1651,3 2114 1479.8 1869 13083 1603 1122,1 1463 1024,1 1323 926,1 1183 828,1 1043 730,1 910 637 700 490 4018 2812,6 3598 2518,6 3150 2205 2800 1960 2408 1685.6 2163 1514,1 1918 1342,6 1631 1141,7 1491 1043,7 1351 945,7 1211 847.7 1071 749,7 »45 661,5 735 514,5 3682 2574,7 3220 2254 2870 2009 2457 1719,9 2212 1548,4 1967 13763 1659 1161,3 1519 1063.3 1379 9655 1239 867.3 1099 7«93 980 S8S 770 539 NOT: Emekli dul ve yetlm aylıklan hıç bir şekılde şu rakamlardan az olmayacaJctır: 30 yıldan fazla hizmet surelen ıçın emeklilik aylıklannın hesaplanması şu şekılde olacafctır; Bunıcla ızlenecek yol şovledır: (T) 30 vıldan fazla her n l için, çarpım oranı olan vuzde 70> viız de 1 eklenecektir. Örnejçin, 37 vıllık bir hizmetten sonra emekli olan kişi vüzde 77 oranında aylık alaraktır. (J) Bu memur kendi derece ve gostergesımn karşısmdakı soster ge toplamı olan sayının yuzde 77' sı bu memurun emekli aylığı olacaktır. örneğm, 7 ncı derecenin 4 ncu kademesındekı bir memıırun yukandaki tabloda gosterge toplamı 2.212'dır Bu rakamın yuzde 77'si ıse 1703*24 lıradır. Demekkı bu emeklinin aylığı bu kadar olacaktır. 30 yıldan az hizmet suresı ıçın emeklilik avlıklannı hesaplamak ıçın şoyle hareket edılecektır: Burada izlenecek yol ıse bir oncekı yolun aksidır. Şoylekı: 30 yıldan fazla hizmet süresi Alt sınır aylığı Emekli, adl malul, Dul ve yetım adedi Dul ve yetım adedı Dul ve yetım adedı vazıfe malullüğü 3 veya daha fazla ise 2 kjşıden ıbaret ıse 1 kışiden ıbaret ıs< : : • : 539 539 490 441 4D U.157O tarihinden önce emekli olanlar icin Sandik, siırnli «adece yüzde 5* oramndaki avans odeme tslemine devam edeeek ve bunların intlbak esaslarmt S av fcrnde (eshit ettikten sonra bir n l icinde de intihnklarını ta mamlavacaktır Bundan sonra. hu «ınıfa giren emekli. dnl ve yetimler. venl eostereeler ü»erinden avlıklannı aUraklardır 4ncak. Bineol ve Burdur depl rem bolcplerindeki emeklilerin | intibak Ulemleri derhal tamarn lanacaktır. I (fe 131<>70 ile 28 21970 tarihlen aj rasında emekli olanlar için El mekii Sandıeınca simdilik avans* ödeme i'lemleri devam edeeek t fakat bımlann intibakları v»J nılarak 3 av icinde Aralık. Oc»k | Subat dvlarına ait avlıV fsrkl»rı ile ikramive farMan derhal ödeiK'cektir tntihakiar Batcsnlar Knml'i karsrı ile olacaktır f t 1Ü 1471 tarihinrien «onra emekli olan pcrsonrlln Intihakları Per^nnel Kanıınnna töre raten \anılmi« oldııiıından bunlara ^pni Kmeklilik Kanunu iızerinden hemen ödeme Tanilaeaktrr. Avnea. avlık ve fkramive fark lan da derhat Sdeneeektlr Bıından doları. Emekli Sandıği | ıserek kendi biinyesl icinde v e l cerek öteki lleili kuruluşlarra | hir calısmava baslsımı<tır Sanriık \etkilileri. hazırlıklarm za1 manında Mtirilmraine çalıstık1 larını s«v|emi|lerdtr. | İ LîN Ulanbnl Universitesi Dışhekimligi Fakültesi Dekanlıvından: Fakültemizde aşagıda behrtüen »çık asıstanlık kadrolan bulunmaktadır. tsteklilerin 21 Temmuz 1971 Çarçamba günü saat 17 00 ye kadar 1 fotofcraf ve yabancı dillerini belırten bır dılekçe üe Fakülte Dekanlıgına basvurmalan duyurulur. Hastalıklan ÇeneOrtopedısi Konservatif D15 Tedavisi Genel Patolojik Anatomi Mılcrobiyoloji NOT: Yabancı dıl imtihanı 22 Temmur 1971 Perşembe; Bılım imtihanı 27 Temmuz 1971 Saiı gunü saat 10.30 da Dışhekimlifci Pakültesınde rÇapa) yapıl»caktır (Basm: 18065/8970) 5 yılık hizmet sonra a? ikramıye alacasiar ve bunlar da ıkramıyelerını bir oncekı ornekte oidugu gıbi hesaplayacaklardır (3) 30 yıldan az hizmet suresı bulunanlar ise her eksik yıl için (yarım maas) eksik ikramiye alacaklardır. Örneğin, 24 yıllık hizmetten sonra emekli olan bir kinı senîn( 30 yıldan 6 yıl eksik hizmet sürest bulunduğuna göre, her yıl için yanm maastan olmak üzere toplam 3 aylık eksik ikram\\e alacaktır. Birinci derece hirinci kademeden emekli olacak bu memur gosterge toplamı 455ü rakamını 15 yerine 13 ile çarpacaktır. Buna göre 54.600 lira ikramiye alacaktır. • 30 yıllık hizmet sureslne gore ve % 70 esasırı* dayah emekli; dnl re yetimlere odenecek avlıklan gosterir tablo. (T) 30 yıldan eksik her yıl ıçın, çarpım oranı olan yüzde "0'den >üzde 1 çıkanlacaktır. Ürnegin 33 yıllık bir hizmetten sonra emekli olan kisi yüzde 63 oranında aylık alaraktır. (2) Bu memur kendı derece ve gostergesımn karşısmdakl goster ge toplamı olan sayının yuzde 63 ü bu memurun emekli aylığı olacaktır. Ornefın, 12 derecenin 2 ncı kademesındekı bir memurun yukandaki tabloda gosterge toplamı 1183tur. Bu rakamın yuz de 63'u ıse 745.30 lıradır. Bu me mur emekli olunca ayda eline bu kadar para geçeoektır. Emekli ıkramıyelerının hesaplanmasında şu yol ızlenecektır: (T) 30 yıllık bir memar Ubloda önce (kaçmcı derece ve kaçıncı kademede olduğunu bıldiğıne gore) bunun göstergesinin (7) katsayı ile çarpılması sonucu çıkan toplam rakamına bakacaktır. Ornegın birinci derece ve birinci kademedeki bir memurun göstcr gesinın k ı t s a n ile çarpılması sonucu çıkan toplam 4330'dir. Buna göre emekli kisi 30 yıllık hızmeti olduğuna göre bunu 15 ile çarpacaktır. Bu çarpımın sonucu (»8.250 lira olduçuna törp bu memunın alacağı ilrramiye bu kadar olacaktır. © 30 yıldan fazla hizmet suresı bulunanlar da isterse 45 yıllık hizmet süresi olsun • yıne 15 ma J aytık A \ K * R l , (Cumhuriyet Bürosu) Bes yıllık hiımet gordükten sonra gorev sırasmda olen me murlann eş ve çocuklanna avlık baglanması hiikmU veni kanunla genışletılmlştir. Bundan once sadece muhtaç durumda va da malul es ve çocukiara avlılc baglanırken sımdı bunun verıne 18 vasına kadar bütun çocuklara va da viik^ek ejltım goren cocuklann egitimlerini tamamlanncava hadar avlık bağlanabılecektir MaJullük sartı aranmavacaktır Ancak bu hükılmden yararlana bılmek için derhal muraeaat edıl mpsı Etibank 6enel Müdürlüğünden Antalya Ferro Krom Işletmesın* «rt 15Çİ ve memur yemekhanesı. lokal ve yatakhane bınası ınşaatı sabit bırım fiyat esam üzerinden eksiltmeye çıkarürmstır. 1 Eksiltme 9 Ağustos 19(1 Pazarttsi gunü saat <151)0) d« Btıbank Gene) Müdürlüğunde vapılacakrır. 2 tşin tshmiru kesif tutsrı (1215 000. T U ) olup, |eçıeı teminatı 5f>30, TL. dıı 3 Eksiltroeyo prmek ıçın ıstıralı bçlgesı alınmajı »«rt olup tsteklilerin, a) B grubundan «n az (1500.000, TL.) Uk müteahhıtlık karnea. b> Bır defada benzcri bir ısi taabbüt turetiyle yaptıklanna dair belge. c) Eksiltme şartnamezinın 8. maddesınde belirtılen vesıkalar, ile bıriıkte ıhaleye ıştırak belges) almak üzere 31 Temmuz 1971 Çarşamba günü saat (17.00) ve kadar Genel Mudür» luğümüze müracaat etmelerı tâzimdır Bu taribten «onr» yapılacak müracaatlar kabul editmıyeceği gıbi noktan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar d> dikkate alınmaz, 4 fhaleye ıstırak belgelerı. 5 Ağustos 1971 Perşembe günbnden itıbaren Sıhhıye Hanrroeb Sokak No: 49 ds Etibank tn;aat Oairesi Bazkanlığmdan alınacaktır. 5 Tekliflerin eksiltme günü saat (14,30>a kadar Bankamız frmımî Muhaberat Servisine verilmıs veya göndenlrmş buhınması lâzımdır. Postada vaki («cikraeler kabu] edilmez. S Eksiltme dosyaları 13 Temmuz 1971 Salı gününden lübaren Bankamız tnşaat Dairesınde görülebilir. 7 Ihaleye iştirak için ıhale dosyası satın »Imması sart olup, dosvalar eksiltme günü saat <1200> ye kadar Bankamız tnşaat Dairesınden '250, TL.) mukabilinde «atın almabilır. S Bankamız 2490 sayılı kanuna tâbi değildır 'Basın: A 11205 17919) 5971 Inşaat Yaptınlacaktır T.C. BAYIND1RLİK BAKAMtĞt Yapı ve Inıar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5. Bölge Müdiirh'iğünden: ANKARA 1 Ankara Tapu ve Kadastro meslek lisesı onanmı işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesı geregince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşın kesıf bedelı 214.890.29 liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı îşleri 5. Bölge Müdürlüğu Eksiltme Komisyonunda 26'7/1971 Pazartesı günü saat 12.00 de vapılacaktır. 4 Eksiltme jşartnamesi ve diger evraklan Yapı î$lerı 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebılır. 5 Eksiltmeye gırebilmek içm istekJılenn: A 11.995.00 lirahk gecıci teminatım; B 1971 yılma aıt Tıcaret Odası belgesini; C Müracaat dilekçelenyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belırtüen ve usulune göre hazırlanmış olanı a) Sermaye ve kredi imkânlannı bildiren mal! durum bildirisi ve bunu belirten Banka Referansım: b) Teknik Personel Beyannamesini; O Taahhüt beyannamesini; d) En az bu ışin keşıf bedelinın yansi kadar buna benzer bir işi başarmış ve fcabulünü yaptırmıs olduklanna dair belgeyi; dilekçelerine pkliyerek Yapı îşleri 5. Bölge Müdürlüğu Belge Komisyonunda alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektuplan üe birlikte zarfa kovmalan lâzımdır. 6 İsteklıler teklif mektupların, 26/7/1971 Pazartesı gunü saat 11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlıema vereceklerdır 7 Yeterlık belgesı almması ıcın son müracaat tarihi 23/7/1971 Cuma gunü mesaî saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edılmez. Keyfiyet üân olunur. ( B a s ı n : A. 1097517659/S968. Emeklilere avans olarak 1,9 milyar lira ödendi AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) Emekli Sandığı Kanununda değışıklık yapan yeni kanunun sandığa nlda 3.5 milyar lıraya yakın bır yuklenım getıreceğı oğrenılrmstır. Bu kanundan once Emekli Sandığı emekli dul ve yetım lere >ılda 1 müyar 290 milyon lıra kadar avlık ödemekteydı. Ote yandan, kanunun yürurluğe gırmesınden sonra çoğu gonüllü olmak uzere 30 bın kadar memurun emeklıye aynlmak ıstedıklen ve ısteveceklerı anlaşılmaktadır. suresme göre her derecenin üzennden net artış oranları Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 eski aylıklar İle bırinei kademesi yeni aylıkları ile gostenlmiştir: Eski aylık 1890 1654 1418 1181 1040 808 756 662 567 473 425 378 331 284 dır. Ilgililerin verdıği bilglye göre üçer ayük donemler ıtıbanyle yılda dört kez yapılan ödemelerYeni aylık 3185 2695 2695 2107 1862 1617 1446 1274 1103 1005 907 809 711 613 490 343 Artıs oranı 68 62 62 78 79 80 91 92 94 112 113 114 114 115 Ankara Tekel Başrnüdürlüğünden 1971 yılında Vavjan lu^lasindao (12O0UU) M3 v« Kaltfırım Tuzlasıodan (40.000) M3 tuz, mevcut »artntmenne göre golden çıkanrrnası ve rığmlara dokıilmesı Isı pazarlık turetıyla yaptınlacaktır 1 tstıhsal olunacak tuzun muhammen eedell Ytvşan Tuzlasında beher M3 : (1050) kurustan Kaldınm l'uzlaıı ıçın her &I3 : (950) kuruştan olmak uzere Yavşan rıuJasnmo (IJKIÜOOO) lira, Katdınm Tu^lası ıçın (3KÜUUO) lira muhammen bedel üzerinden geçıeı »emınatı Yavşan'ın (37 8UÜ) Iır» Kal. dınm'ın (11.400) liradır i Pazarlığa ıştırak edeceklerlD kanuni ıkametgahlan, Tıcaret Udasına kavıtlı bulunmalan ve bu gibı ıjlerJe buna benıeT toprak hafrıvatı Hguresl v* oaKII ışlen Tapttklarına dair ber tki tuzla ıçın de (225 U(nj) lıralık 19I bafarı ll» vaptı. gına daır resmf bır belgevı dıiekçelerın» ekleverek pazarlık gununden 3 gün evvel ADkara Tekel Ba?müdü"r!ngüne tbraı ermelerl ve bu vesıkalara ıstınaaen me«kur BasmödürtükteB «lacaklan yeterlık belgelert ı!e Komîsvon» nıüracsatlan mecburîdir 3 Bu lşe aıt «artname proıelen parası* olar»k Ankara, tstanbul, lzmı. ve Konv» Başmudurtükleıı ile Vairsın Tu/lası Müdurlügündt ve Cıhanbeylı ve Sereflikochısar l>kel M«murlufclannda tıeı gun tnesaı saatien ıçınde eorulebıüj 4 Het ıki Tuzlava aıt thwle 23/1/197] Curo» gunü «aat 15'te Ankara Tekel Ka«mudürluî'jn1« tejkıi olunacak Komıtyon manfetıyle yapılaeaktır 5 tsteklilerln geçıcl temlnat »kçalan v« tüzumlu oelgetenyle birlikte behrlı gün ve <aatt« Komıtyonda eazır b u . lunmalan ılân olunur ' B a s m A. 1113817773/5^69) Gosterge 925 750 650 550 475 400 350 300 250 225 200 175 150 125 100 70 î Vc 86 artış Geçtığımiz Pazar gunıl Resml Gazetede vayımlanarak vururluge gıren Emekli Kanunu emekli dul ve vetımlenn aylıklannda ge nel olarak crtalama yüzde 86 ora nında bır artış geurmektedır. KtLÜ VARLIÛINI KpRUHA VE IOAME MAVA KUVVETLERİNİ OÜÇLENOİRMEKLE SOT.i yeni aylıklarda alt sınır avl'ğı sekhnde vukarı doğru ya alinmah. de yüzde 50 avans üzerinden bu gune. kadar 1.9 milyar Itraya ya tn hiı» nrÎPTrtp vornlmictır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle