11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:16 Temmuz 1971 CUMHURİYEÎ: SAYFA DÖRT rileşmenin gelişm. y ,ük olçüde (bizim gıbı ulkelerde). şartlandırmaktadıı dıyebıİki organ gjbidir. Ünlü tanmcı lıriz. Dumont'na göre, endüstrilesme Böylece, bu karşılıklı l l i 5 k J için tanmsal gelişme bir oo ko. lerüe" temej düğütn, her kesideğil, fakat birlikte olusan ANAYİ KESİMÎ şul yan oluş şeklincfe kabul emin ürettigi mallar içm ayrı ay bir 5) EKSENİ TAEIM n, diger «ektörün talebıne v« NİN egemen oldu dilebilir(74). Sanayisiz tarım. mal üretebilmek için tşe. dıger nria ğu kalkınmış ekenomi* sal gelişme olmaz. Çünkü, tarıOLAN SANAYİ «ektörün «arzına», eems ala nıa suni gübre, sulama, kurutba|h bulunmaktadır. Bu yaylerde (ülkelerde), sa jna." derin sürme v.b. gibi, tnodernleştirici, maliyeti düşürücü, ı ARIMSAL gelışmenın, ge gın ilişkilerin göbek bağlarını nıbnasın ki, tarımsal verimi arttıncı «girdileri» sanskopanp. her sektörü ayrı ayn rek oluşması sırasında, gegeliştirmek olanağı yoktur. kesim, zayıf, gelişme yi sağlar. Tanmsal gelişme ol rek?e gerçekleşmesmden son madar. »anayi de gelişemez ra, bizatihı davet ettiği bir samiş olsun. Tersine sa (ilerde bu noktalara daha geniş YARIN: nayi kesimi vardır. Tanmsai nayileşmiş ülkelerde, olarak değineceğiz), zira, sanakesimde, verim seviyesini yükSanayileşmenin oldağu gıda mad. seltebilmek için, ihtiyaç duyusanayi kesimi kadar, yiye muhtaç matfde, ara madâ?, tanmsal koşulları deleri, ham lan suni gübrevi üretecek «Kim tanmsal kesim de ge iş gücü. sermaye, pazar v.b. unya sanayiine, traktör. biçerdSğer çibi, araç ve sereçlfTİ örelişmiştir. Ve de Tanm surlan, tanmsal kesim sağlar. trcek demir. makine ganayıiııe, (73) C. Bettelheım, Tanmın gelişip değişmesi ve Theorıques et Pratiques ü« sal Devrim, Sanayi sanayinin kurulması, ikisi bir. sulama bağlantı ve kanallan le Planıfieation, F. Maspeiçin çimento sanayii, plâstik saDevrimine biitün Batı den, sürekli ve özerk bir büyü. ro. Parıs. 196«, Sb: 11nayii, bir de vakarıda andı|ıme yaratmağa muktedir bir *ülkelerinde (ileride bu konomi için vazgeçilmez unmız tanmın hu deta örettitl (74) R. Dumont L'Afrİque Noir« ;ıda maddrlcrinın dönüştörijlEst Mal Partıe, Cd. du noktaya değineceğiz); surlardır. Güney Amerika ülmesi (transformasyon), tçin» Seuıl, Paris, Sh: 90. kelerinde tarıma. fazla önem Dığeı &erı oıraltılrnıs öncelik etmiştir. 2) DÖVİZ KAYNAGl de olduğu gibi, memleketimız gırta madrieleri «anayiı, v.ö... verilmeyişinin, ekonomik kal(75) R. Badouın, Le Role d» maddelerini satın alanlann sakınmayı nasıl engellediğinden, »ılıklı llişkilerde bulunmakta. Bur.lardan başka, şthirsel liüyısı artar. O halde sanayi geL'Agriculture Dans l'aceesde de, tarımsal kesimi ıhmal etdır. Ve kalkınma sürecinde enOünümüzün kalkınma?ı ensözü geçtikçe sürekli şikâyet eOLARAK, ENDÜS' mek ve özellikle şehırierin, bel fusa gıda maddelen, endüîtviye sıon Au Developpement, (iüstri tarımdan veya tarım en lıstikçe, ayr.ı zamanda, gıda gellenmiş ülkeleri. şunu unutdilmektedir(75). Afrika'da, geham madde, sanayiye, ışgücü v« maddelerinin, yeterli ölçüde ve li bir gellr grubunda bulunao A. Pedone, Paris, 1967. Sh: mamahdır ki. sanayileşme ve leneksel tarımm gelişememis ol düstriden, tekil olarak ayrı ayözellikle sağladıgı dövizterle dohızlı bir tarzrfa sağlanması geTRİLEŞTİREN tüketicileri için, tüketim sana9. tı gelvşemezler, karşılıklı olatanmsal gelişme birbirind»n ması. ekonomik güçlüklerin tenatım araçları. yine sanayiye reklidir. Diğer yandan bu oluş, yiine aşırı önem vermek, eğıli(76) Samır Amin, Trois EacpSrak bir diğerine sağladıklan kopuk, ayn olan iki süreç de« mel nedeni sayılmaktadır (76). sermaye gibi son derece degerli tarımın gıda maddeleri üreten rience$ Africaines ed De«girdiler» ile, dolaylı dolaysız sildir. Ekonomik faaliyetlerin TARIM mi başattır. Ama bu eğılim sür destekler saglavabümektedir tadallarında da derin dönüşümler cfukçe, buraya kadar, yeı yer olanak ve desteklerle, birbirleveloppement, P U.F, Pabu iki kesiminâen her biri. so«YETERLİ KATKI rini yerir.e göre tamamlar, ye yaratmaktadır. rım. değinilen nedenlerin de yaratyoekonotnik bir tek mekânızris, 19bö. Sb: 129. Hele hızlı sanayileşme devreARIMSAL ürünlerı ıhraç tığı piyasa darlığı, er geç, sı. tine göre engelleyebilirler de. manm, birleçtirici, yayıcı etkiSanayinîn, tanmsal kaynaklı (77) F.A.Ü., La Sıtuatıon Monlerinde, tanmsal kesimin büyük etmckten kazanılan döviznırlılığını duyuracak, endüftrı. si ve egemenliği altında olu?dial de l'AHmentatıon «t ÜTÜN B J KISA örnek ve T ham maddeye, yarı, ara mallara bir gayret göstermesî gerekliler ile, tanmsal üretimi ve nin önüne dikilecektir. Nitekım Yalnız bu alanda, «inpnt, ont. maktadır. Ve her iki kesimd*n de t'Agriculture, 1965, Sh: kalkınmış ülkelerin geçirdik dir. Buradan tarımsal kesimin vtnraı arttıracak, ulusal ihtiyaihtiyacı vardır. Tanmsal ürüdikilmeğe baçladığının helirtipnt». üişkilerinin analizi biraz birinde oluşatı bir gelisme, S«66. leri denemelerden çıkarılabüyüme hızı, çoklukla endüst. cı karşılamak suretl ile, tasar leri, gün ışığına çıkmava başlanaziktir. çünkü üretimin işlenün büyük bir kısmı, üretim rileme veya değişme, diğer sek bilecek sonuç şudur: Mernlekeruf edilen ve edilebilecek dövi (fonksiyonu) genellikle doğtör üzerinde etki ve yankı ya timi? dahil, kalkınması engellen noktasından, sonuncu yararlanvizler, endüstrileşme için büyülî ru?al (lineaires) değil tanmda. Tstmakta geeikmez. Bu düzlemma aşamasma kadar, değisen miş ülkeler, tarihsel olduğu kabir önem taşır. Çünku, endü?tBurada endüstriyel girişlerin in r!e, iki kesim arasmda, «birledar ekonomsal bir zorunluluk ölçulerde dönüşümlerden geç. rinin donatım ihtiyacı, bu nokcelenmesi, yani sanayinin taşik kaplar». ilişkiler dizist mevolarak, önce tanmsal devrimi tada tarımsal üretim hacml ile nmsal üretimin artışina katkı. mektedir. Tarla • bağ, bahçe'. cuttur. biri gelişmeden diğeri ve yıllarca sonra endüftri devsınırlanmıs olmaktadır. Yine bu sını sağlayan tekniklerin hesa. den elde edilen ürünler, ormannin gelismesîne (bizfmkisi gibi rimini gerçekleştiren. günümiirada tanmın önemi. ka\kmmabı. tarımdan. sanayiye doğru oülkelerde), ne olanak ne de ör zün kalkınmış ülkelerinin terdan. avcılık ve hayvansal kaynın gerekleri olan ithalâtı karlan «firdileri», tesbitten daha nek vardır. sine. iki sektörü de bir plân naklı ürünler, biri gıda maddeşıhyor olmakta va'maktadır. net ve kolaydır. Bununla beraçerçevesinde, birlikte uyumhı Kendine özgü koşullan olan Bir diger deyisle, tarım endüMleri saoayii, diğeri gıda maddeber kaba olarak. bu karjılıklı olarak geliştirmek gibi. çok güç ilişkileri. aşağıdaki tarzda toKusya'da bi]e, ilk beş yıllıte riyi ihtiyaç duyduğu araçlarla leri olmayan sanayi dalı olmak fakat vazjeçilmez bir soruııla plânların başlangıcında ve özel donatan bir kesim oluyor. Çün. parlayabilmek mümkündür. üzere, sanayinin İki kesımini karşı karşıya bulunmaktadırortamının gerekleri yönünde taTahsin BERKANP kü, tanmsal ürünler, dıs ticalar. rıma oranla «agır endüstriyr», 1) GIDA ve HAM geliştirirler. Gıda maddeler) ret çarkları aracılığı ile, e n . finceliğm verilmiş olması. eko. sanayii: Peynir, jambon. meyva, düntrileştiren donatım mallarır.» Tahsilin bittikten toııra. yani tamamiyle tsBuraya kadar kısaca değinnomik kalkmmaya genellikle, 51 MADDE KAYNAĞI »ebze, et, balık gibi tirünlerin, dönüsmektedlr. (Türkiye'de ihtanbul'a yerle^ince ıstersen bir defa kendin mege çalıjtığımız gibi, tanmsal olumsuz etkiler yapmış, günüracatın *'o75'ini tanmsal kesimin kutulanması, muhafazası, don. Adana'ya jrtdersin. Hem akrabalannla tanı^ır, keçimin, yeterli etkin bir katmüze kadar uzanan bu basbaşına al, çocnk defilsin artık, son yıllarda, kısı olmadan, endüstrileşmenin, OLARAK TARIM durulması v.b. gibi. İkincisınde clusturduğunu vekaynaklı gıda hem de her çeyi vakından gorürsün. O zaman, kı (73), ekonomik gelismenln olgun bir genç kızsın. Unao yaJvarmalarına tadece tanmsal kalkmmanın, günümüz koşullimimar «öıüyle. otüarın kıymetini aeo daha iyi tekstil, kauçuk, deri, teknik yaj ayakbagı olagelmiştir. kanma! Seni bir tuıafa dâffiımek istediji belmaddeleri ve tarım için, ttha. rında. gerçekleşemiyecegi söytakdir edeceksİD. bimdilik aceleye Ittzum yok Sanayi gelişimi, tanmsal gelata aynlan fonların 100 milyon li. Muayene hikâyesi de bir masaldı. Seni elde ARIMSAL kesim dışındaki lar, tütün ortnansal ürünleri ıslenebilir. Bunun nedenleri. ilâbence, lişmeyi ihmal etmemelidir. Zirioları aştığı hatırlanmalıdır). etntek, bir oldu bittiye getinnek tstedi. Halaalanlarda çalışan, is gücü leyecek sanayiler v.b. n... veten. aşağıda dokunacağtmıı Hakkıo Tar halarığım. Avukata hemen ra ekonominin bu iki temel keÖzellikle. endüstrileşmenin, dinın, hattâ Ancelâ'nın onunla evlenmenı istemearttıkça, beslenmek için gibi. iki kesim arasındaki kartelefon edip satmafa niyetli olmadjğımı söysimi. bir diğerini bütünleyen ger unsurlar yanında. döviz yediklerini anlamıştı, seni geriye dönemiyeceğin liyeyim. tersizüği ve kanamasının, kurbir şekilde kendisine bağlamak Istedi ve nenin riuğu enaellerle riurdurulduşu Halamın cevap vermesine aıra kalmadan sert tepkin karşısında durdu. Zeki adatn hemen bir sırada bir tarım memlekeduruma h&kim oldu. şimdi tekrardan sana vakHaluk'un sesi odada çınladı: tinin. tanmsal gıda maddelerilaşma:. istivor. Seni kaybetmekten korkuvnr. Ne satıyorsunıu bakayim? M C f l l C O Ç O Ç J I t * 1 konu veresim ne ve tanmda kullanılan gübre Ben sessizce kendi ker.dimle böyle kavga Bir şey «attığnnrz vok Halök. gibi girdilere. milyonlarca döviz ederken Haluk'un sesi. trenin cürültUsünü ve Oyle ise satmadıguuz nedir? ayirmak durumunda kalması nerek kulağıma fısıldadı: Halam telâsla: vahimdır. Seni seviyorum Seli. tnan bana, elini Ortada satıhk mal fok oğlnm, konnşuTOçekmr! nız, dedi. 3) SERMAYE KAYVe,. yan karanlıkta. bastnı eğdi, parmakHaluk bu sdzJere kanmadı. Ofkell bir «eala larımı birer birer ve uzun urun koklıyarak öphalama çıkıstı: NAĞI OLARAK tü. Ona hiç cevap veremedim. Eve Relince de Yine bendeo bir ?eyler saklıyorsnnua. doğru odama çıktım, birbirine zıt duygularla Paranm elinizden alırım diye mi korkuyorsuTARIM pençeleşerek sabaha kadar UTuyamadım. nuz? Dışarıda sert bir rüzgâr ortalığı altüst ediCanım mkılmısti. Bir Uraftan balamın ?erOKSt'L ülkelerde, sanayiyordu. Sonra yağmur boşandı. Benim sörlerimsiz tel&şına. öte vandan Haluk'un mânasız öfleşmeyi engelleyen önemli den damlayan yaşlar da vastığimı ıslattı. kesine ne lüzum vardı? Siikunetle Halök'* unsurlardan biri de, sermabaktım: Ba sabah avukatinı telefon etti. Adana'dan ye yetersizliğidir. Sermayenin Annemdeo bana kalao emlâktto bahstdldönmiiş. Uradaki işlerimin volnna: girdi^ini. kalkınmadaki önemi. klâMk ik. rorduk. zavall» anneciğimden barm kalan mira» meseletisatçılaKiaıv heribilinmektedir.. Ba wfer telâ?Un«n Haluk olda. Heyecanl» sinin tamamiyle halledildiğini bildirdikten sonTürkiye'de toplam sermaye posordu: tansiyelinin, yapı^al ağırlık, ölra sordu: çü olarak »lındığında. tarımsal VeraKt l»i balledilmH mi? şimdl ne yapmağa karar veriyorsunuı kesim bu günkü hali ile, büyük Evet. (Jünseli Hanım? Emlaki satalım mı? Kiralıyabir kı=mını olu«;turdugu. sanıllıtn mı? Bugüne kadar raydalanmi; olan alcrv Gözleıi parladı. Serinçle elim) yakaladı. maktadır. Tanmsal kesimin yabalannızdan ne kadar tazminat Utiyelitn? Tebrik ederim Seli. Demek muazzam bii pısmcîa saklı hulunan bu serHetnen cevap vcrdim: aervete koodun. maye potansiyeüni, verimi ve Annemin akrabalan benim ölmüş olduHalam titizlenmişti. üretimi arttırmak ve bu yüks*. ğuma inandıkları için haklı olarak onun malli^ten belli bir pay almak (fi Uünseli senin kadar beyecanlanmadı. larından taydalanmıstardır. Esasen dediginiıe yat veya versrl politikaları yo Olabilir. Röre birçok da vergi ödemişler. Bu sebepten luyVa) ve sağlanan bu fonlsn Haluk'un halama bakısını hiç beger.medim. ben geçmişi tamamiyle unutmak Istiyorum. endıistrinin emrine vermek Sert, hasin. hattâ dflşmaoca idi. Halamın gö* Hattâ, onların zaran olmuşsa ödemeğe de hamümkündür. (Az ötede bu notlerinde ise alayla kanşık üzgün bir mâna görzırım. Yalııız. bundan sonrası hakkında karar taya dönecegiz'». düm. Ikist de birbirine raeydan okuyorlard; vermek için birkaç gün düîönmeliyim. Ben sisanki. İkisi de kendi düşüncesinde kararlı idi zi ararım beyefendi. 4) SANAYİ MALLAAralarında rine çetin bir çatışma olraasındat Telefonu kapadıktan sonra hemen balamın korktuçum için şaka ettim: odasına gittim ve durumu anlattıktan sönra RINA PAZAR Ben paraya karnıus bir tnsanım. ttal onun fikrini sordum. L'zun uzun konuştuk. Soya'da, burada, Adana'da malım mülköm var nunda kararı halanı verdi: TARIM Belki bir gün. hiç beklemediğim bir yerden Şimdillk hiçbir şey satma kınm. Kiralameselâ Amerika'dakl bir dayimdan da banı n alırsın. Esasen vakır.da ttalya'ya döneceksin milyon dolar gelir. Bunun için bu kor.n benl AHA ftNCE tanmsal kesı fazla ilfilendirmiyor. niin, yaklaşık olarak gençl nüfusumuzun 22 milyonlulc (Arkaaı tar kısmınl kapsadtğmı belirtmlştik. Yalnız şu vsr ki, kırsal nüfusun, ezici çoğunluğunun yıllık ortalama geliri, bilindiğl üzere çok düşüktür. Bizdeki kadar haykırıcı olmszsa bile, kalkınmış ülVcelerâe de hiç kuşku«Saçma sapan l&nan bı* suz farklı seviyelerde. tanmsal raksak da kendimizle meşgul gelir. endüstriyel selirden daha olsak artık »evgüım...» diye cfiişüktür. Demek oluyor ki, heyecandan kısık çıkmağa başkalkınma derecesi ne olursa ollayao bir sesle mınldanıyordu sun, tarırasal kesimin geiiri. diaynı zamanda. ğer kesimlere oranla. daha düGenç ve sıhhat» bir adam, Türkçesi: Şehba! AYGEN sük bir seviye yansıtmaktadır. bu tonda bir ıfadeyle konuşNıtekim F.A O.'nun yaptığı tes» mağa başlayan güzel bir kadıka benzer bir şeyler duj'uyorbitlere göre (77), geri kalmış ül» saydı sana en sevdığın yemeknın ikazını sınırsız bir önemle kelerin çoğunda. tarımsal kesim leri hazırlardı, sen de en ge du ona karşı. dikkate almak zorundaydı. Jade gelir, ekonominin diğer keValoti'nin takaya gelmez var. beke hem gençti, hem de sıh reksiz anlarda yataktan kalk lığı bulunmasaydı ortada, bu simlerindeki gelirin yansını bimak zorunda kalmazdın... Mü»hatll. le bulamamaktadır. gizlilik belki de tamamiyle kaitahaksm...» Somya gıcırdadı... Dünyalan t?te bu gelir düşüklüSü ve ö «Sen yemetc pışlrmesınl kar, duygulan gerçek ve asiunutuverdiler bir anda. zellikle. diğer kesimlerdeki, biliyor musun sanki?..» diya kâr bir aşka dönüsebilircS. Fa*** gruplara oranla yaratılan fark: kat herifçıoğlu güneşin ısıklaHayatta, Insanı yormayan btr Jabeke sordu... Sesi kinaye 'İ5060 ölçüsünde, toplam sarını ikiye bölen bir gölge gitek şeyin bile mevcut buîun. doluydu, biraz da müstehzl tınalma gücü cîaralmakta ve enbiydi aralarında. çıkmıştı. madığı kesin bir gerçek... En düstrinin ürettigi malların an. «Hayır...» diye genç kadın Jabeke'ni» Valoti'den fcorkgüzelin, en dayanılmazın söz cak küçük bir kısmı. bu kesimTİFFANY JONES cevap verdi. Sonra banyoya tuğu iddia edilemezdi. Kendini kor.usu olduğu zamanlarda bile deki, düşük gelirliler tarafıncavunacak, hattâ karşı tarafı bu böyle... Özellikle en güzel dalarak gözden kayboldu. dan alınabildiginden. endüstriJabeke, üstünde durulacalt zararsıı hale getirecelü kadar ve en dayanılmaz şeylerin dinin geliçebilecek, dogabilecek ğerlerine kıyasla daha çok yor önemli konular olmadığı za akh başında ve kuvvetliydi. diğer dalları. piyasanın daralan man Helene'ın kendisi hakkın Fakat kansını paylaştığı adaduğu da asla inkâr edilemez. sınırlannda. dogamamakta. mev da ne çeşıt duygular beslediği mı yabana atmıyacak, küçümBu kurala Helene ile Jabeke cut olanlar da. çok geüsememekde uymak zorundaydılar tabiî.« ni düşünür, kendi kendine bir »emiyeeek kadar cîa mantıklt tedir. İki saat süreyle birbirlerinde takım sualler sorar, cevap ver davranmaktan geri kalmıyorOysa, ıktisadi kalkınma, büdu. erımişlerdi âdeta... Kan ter meğe çahşırdı. tün ekonomik sektörlerin bütün Kocasında aradığını bulama. lçinde kalaraktan... leşmesini, ikili (dualist) ekonoValotl günün birinde tesadül Şimdi de yanyana ve sırtüstü dığı için mi böyle tehlikeli bir mik yapının. teke dönüşmesini, sonucu Helene Jabeke ilişkiuzanmışlar, hem sigara içiyor macerayı göze almıştı. yok«a sini haber alırsa, çok dikkatli ulusal piyasanın kurulup genişlar. hem de hakkedilmiş bir is kendisini sahlden »eviyor muy ve uyanık bulunması gerekelemesini gerektirmektedir. HalAslmda bu başlıbaşına cefinl gayet iyi biliyordu En tirahatin tadını çıkanyorlardı.. du? buki tarımsal verim ve üretibir meseleydı ama çözümlense ufak bir jüphe bile onun tepeKıyasıya ve bol bol... min arttınlması ve bu arttıde oiurdu, çözümlenmese de... den tırnağa kin kesilmesi için «Saat kaç?.» diye sordu rılan kısımdan. üreticilerin, ye» Helene kıyasıya güzeldi... Her Helene tembel tembel. tecek paylar alması (zaten, yeyeterliydi. Valoti, yaslan ilerJabeke, kolunu uzattı, ko bakımdan kusursuz ve tepeden ledikçe olgunlaşıp durulacaktecek bir pay alamazlar ise, ümodinin üstünde bıraktığı sa tırnağa şehvetti ya... Bu ona ları rerde bü«bütün azan ve retimi arttırmaya doğal olaraK yetiyordu da »rtıyordu bita, kontrol yeteneklerini kaybedea ati aldı, baktı: yönelmezler), piyasa darlığı ya «Yediyi çeyrek geçmlş... Fazla oiarak evliydi de... Gü» tiplerdendi. Noksansız bir tntiratan düşük gelir seviyesini yüfc Ne vakit hazırlanmağa başls nün birinde aklms esse bile kam plânı hazırlayıp, en ufak seltecek, toplam taleple birlik«Beni mahvettin... tlle de ala bir lptıcu bile bırakmaksınn man gerekiyor?..» te, toplam tasarruflar da artabicaksm...» diye basının etlnl yl bunu uygulayaeaği muhakkak. «Hemen...» lecek, diğerlerine ilâveten İn. celediğimiz nokta bakımınrfan, Helene, vücudunu ancak ya yemezdi. Bu bakımdan »on de tı. sanavı kesimine yapılan yatı. nyarıya örten pikeyi bir ke Tece rahattî... Hatta mutlu biBaşlansiçta Jabeke, ertaklarımlar, bu uyarılar doğrultusunnara iterek doğruldu. öteberi le sayıyorrfu kendini... Çünkü Helene, müzmin biv bekâr için rıncfan birinin kansını baştan da artabilecektir. sini toplamağa başlarfı. id?a! bir metresti. çıkarma konusunda haylj teBu noktaya gelmişken, Türki «Akşam yemeği için kalkYa kendisinln bu nefis par reddüte kapılmistı. Korktuğu, ye'nin sanayileşmesinden yana mak, giyinmek, sonra da çıkçekindigi için değitdı bu teredolup da, tanmsal verimi ve üremak zoruncîa oldugun.u düfün. çaya karşı duygulan neydiî.. düt... Sadece saat gibi isleyen timi arttıracak, tarımsal üretidükçe enikonu canım sıkıhyor Dişiligin bütün mezlyetlerinj bir teşkilâtın, emsslsiz bir çebünyesinde toplaysn genç kacilerin gelir seviyesini yükselYatak ne rahat oysa...» tenin Wr gerüven hevesi ıebe« tecek, devletin gelirlerini çO «tşte bekârlığın takıncah dınla basbaşa kalmaktan sınır biyle ç5küp gitmesinden, dasız bir zevk aldığı muhakkakİaltacak tanmsal devrimin arataraflan... Benim gibi cici, taSıltnasmdan endi?e eriiyordu. cı olarak bir toprak reformudına doyuîmaz bir karın ol tı. îçirin gizli bir köçesinde ast*r) nıı, savunmamak, anlasjhr bır tutum değüdır,, mıştır biı<=. . Tanmsal kesimin, endustrıyi destekieyen, be^eyen bu yanları dışında, bir rfe tarımm özel. likle «davet ettiti». «anayi fcı*mı var. S TflRIMSBL DEVRİM Or. Beşir HAMITOGULLARI Sanayive ottah ge ı si B 1 T AYHAN BAŞOGLU f 6UNAIIKÂR KRAUÇE Y
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle