18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AK BASIN ve r 3 eserıru sunar ALÇAK DUYARLAR WINSTON GRAHAM A. J. CBONIN 15 TL. 15 TL. YEŞİL YILLAR BOSAMAND MARSHALL 15 TL. KİTTY Ankara Cad. No: 78 İstanbul' İlâncJık 4048/ umhuriyet Kurucusu: SUNÜS NADİ ^. OKUL SAGLIGI ve SAĞLIK EĞİTİMİ Çevlren: Dr. îusul Tunca Bakanlığımızca «Öiretmen Kıtaplan» serısınde yaymlanan bu eser İlk, Orta ve Lıse üe dığer dengı okullann saglık konulannı bütün yönlen ıle ele almaktadır. Eser Bakanlığımız yayınevlenyle bütün kıtapçılarda 27 50 lıra fıatla satışa arzedılmıştır. (Basın 18066/5972) 48. yıl, sayı: 16862 Telgraf ve msktup adresi: Cumhunvpt istanbul Posta Kutusu* Tstanbnl No 246 Telefonlar: 22 42 00 22 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 16 Temmuz Cuma 1971 Hükümet yeni zamlar yaptı • Başbakan devleti müflis BAŞBAKAN NtHAT ERIM «YA VAR YA DA I TEDBİRLER BELKİ ACI GELECEKTİR, DAR GELİRLİLERİN SlKINTILARINI BİLİYORUM, AMA TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU, DAR BOĞAZDAN GEÇIYOR... ESK! İDAREYİ SUÇLAMIYORUM. • SUÇLAMAK DERDE DEVA DEĞİLDİR. UZUN YILLARIN ÇİZDİĞİ ACI BİR TABLOYU GÖZLERİNİZE SERİYORUM... ÖZEL TEŞEBBÜSÜ SORUMLULUK BİLJNCİ İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ. BU BİÜNÇ UYANMAZSA CUMHURİYETİN ELİNDE YETKİ VE İMKÂN VARDIR... KİMSE UNUTMAMAÜDIR Kİ, KÖKLÜ REFORMLAR YAPILMAD1KÇA T Ü R K MİLLETI GERÇEKTEN SÜRELİ HUZUR VE SÜKÛNA KAVUŞAMAZ... yaşantısından I kurtarmak zamanının geldiğini söyledi I çimento elektrik kömürve demirfiyatı artıyor ANKARA, (Cumhurhet Bürosu) Bakanlar Kurulu dun sabah yaptıgı toplantıda akarjakıta, elektnğe, komüre, demıre ve çımentoja zam yapılmasını kararlastırmış ve zam oranlannı saptamısür Başbakan Nıhat Erım'ın başkanlığında saat ll'de toplanan Erim zamlara karşı lavış beklivor \ Akaryakıt TOK OLACAGIZ» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim, dun akşam Türkiye Radyolan ıle Ankara Televizyonunda ekonomlk sorunlarla ilgili olarak yaptığı konuşmada, «Her şeyden once devletimizi adeta batakçı, gelirlerinden çok gideri olan, müflis, borçlu yaşantısından mutlâka sıyırmamız gerekmektedir» demıştir. Prof. Erim, bu arada, «12 Mart'tan sonra bizleri işbaşına getiren güçler, parlamento ve 36 milyonluk Türk milleti hükümetten bunu beklemektedir» şeklinde konuştuktan sonra, eski idareyi suçlamak istemedığıni ve «Vergi kaçakçüığı ile döviz kaçakçüığına savaş açtıklannı» soylemıştir. Erim, bugune kadar yapüan zamlann nedenlerini anlatmış ve D D.Y. hizmetleri ile elektrik ve komure zam yapılacağını da imâ etmiştir. ve ıki buçuk saate yakın devam eden toplantıdan sonra hukumet sozcusu ve Adalet Bakanı Ismaü Arar, Bakanlar Kurulu toplanüsının en ılgınç yonunun yeru kurulan Kultur Bakanlıgına getırılen Talât Halman'ın da bu toplantıya katüması olduğunu soylemıştır (Arkası Sa. 7. s>u. 4'de) Erım'jn konuşması aynen şoyledır «Radvo televızyonda yaptlğım son konuşmada anayasa degışıkliğıne neden ihtiyaç duyulduğunu sızlere anlatmaya çalısmıştım. Önumuzdekı günlerde yenı bır konuşma ıle gene anayasa konusuna değineceğım. Fakat bu akşam baska bir konu uzerinde değerli \ atandaşlarımla dertleşmek isti>orum. Bıına ihtiyaç duydum. Çunku uzun araştırmalar(Arkası Sa. 7. Sü. l'de> ULUSLARARAS1 TEKSTtL SANAYll GENEL SEKRETERİ HARCIAUEM MODELLERE DÖNUK OLSLAMI2I OÛUTLEDÎ Eııınivet iirüüıiiıııli 1 "Tekstilde Ortak Pazarda rekabet edecek mümkün,, ANKARA, (Cnmmıriyet B&rosu) «Dunjada tekstilın durumu ve geleceği» konulu bır konferans veren pamuklu ve benzen Tekstıl Endüstnsi Uluslararası Federasyonu Genel Sekreten Rıchard J. Walsh, «Genç ler bugrun daha çok paraıa sa hıp oldugundan venılıklere, genç kadmlar kadar erkekler de rağbet etmektedır. Evlenıp bir ev döseyerek dfizenli bir hayat kurmak yerine gençlrr son moda, bazan da acayip kıyatetleri satın alıp giymeyi tercih etmektedırten» demiştır. duruma gelmeniz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Emnıyet Genel Mudurluğunden dun yapılan bır açıklamada Genel Mudur yardımcılarındaa besi başka ıllerın Emnıyet Mu. duriuklenne atanmışlardır Bu arada.otekı ıllerle bırlıkte Ankara Emnıyet Muduru Ruştu Unsal da Izmir Polıs Okulu Ögretmen Emnıvet Mudurluğune atanmış, Ankara Emniyet Mu. durluğune ıse, merkezde Emnıyet Muduru İsrnaıl Hakkı Demırel getırılmıştır (YimT HABERLERÎ SERVİSt) Toplu Iş Sozleşmelermin uyuşmazlıkla sonuçlanması uzerine Çımselş Sendıkası tarafından 13 çimento fabnkasmda alınan grev karan, dun saat 08'den ıtıbaren 9 ışyennde uygulanmaya başlamıştlr. Adana, Bartın, Aşkale ve Pınar hısar Çimento fabnkalannın dışmda greve gıdılen fabnkalar; Afjon, Balıkesir, Çorum, Elâzığ, Gaziantep, Niğde, Söke, Trabzon ve \an'dır. (Arkası Sa. 7, Su. 3'te) 9 çimento fabrikosındo grev boşlodı Sümerbank'ın yıldönümünde Sumerbank'ın kurultifunun 38'mcı yıldonumu munasebetıyle duzenlenen seri konferanslardan bırınde konuşan Walsh, Turkıyenın pamuklu tekstıl sanayıınde dunjada 20'ncı, ham pamuk uretimınde 8'mcı olduğunu soylemış ve Federasyona uye olmayan Turkıyenın Ortak Pazar karşısındakı dunımunu şojle yonımlamıştır: Atananlar ŞAMPİTON TÜBK EKIBI Çe<;ıtli ıllere atanan Emnıyet Genel Muduru Yardımcılan şunlardır* Rıfat Ergun: Polıs Enstıtüsune, 1. Erdoğan Alı veren: Trabzon Emnıyet Mudurluğune Nev zat Ayaz: Balıkesir Emniyet Mudurluğune, Turhan Şenal: Muğla Emnnet Mudurluğune, Halit Elver: Polıs Enstıtusu Öğretmen Emnıyet Mudurluğune. Taymlen yapılan otekı Emnıyet Mudurlerı ıse şunlardır • Ist Polıs Okulu Md. Beşir Yalçın Polıs Mufettışlığıne Mer kez Emnıyet Md Semıh Beşkar deş, Pohs Ens Oğ Em Mdne, Ankara Emnıyet Md Ruştu Ünsal, Izmır Polıs Okulu Oğ Em. Mdne, Bursa Emniyet Md. Şükru BaJcı, Polıs Mufettışlığıne, Merkez Emnıyet Md Sefik Barla, Ank Yusuf Kahraman P. Okulu Oğ. Em Mdjıe, Polls (Arkası Sa. 7. Sü. 6'dai HAVACILARIMIZ ŞAMPİYON ESKISEHİR «Best Hıt 71» (En ıjı vuruş . 71) musabakalannın 4 gununde Turk tımı buyuk ba>;arı gostererek sampıjonluğu perçınlemıstır Dun sonuçlanması gereken >arışmalar, oncekı gun çert esen ruzgarın hedef panolarını Mkmasıyla tamımlanamamıs, jarısmanın bır bolumu bu sabaha ertelenmıştır Dort gunden berı Osmanıye atış sahasında devam eden atışlarda Turk tımı, «F100» tıpı jet uçaklarıvla musabakalara gırmış ve buyuk başarı sağlamıstır (Arkası Sa. 7. Su. 7'dc) Rekabet «Ucretler açısmdan A.E.T.'de ger çekten rekabet edebüecek bir darnmdasınız. Aneak, pazarla. ma organiıasyonunun kurulmasına ve geliştirilraesine onem verraeniz de gerekmektedir. Bu şartlar aitmda Turk mamullerı Ortak Pazarda rekabet edebilecek duruma gelebilir. Bu arada bir dezavantajımzı da belirtmekte fayda vardır. Kon feksiyon ihracatmız harcıalem (Arkası Sa. 7, Su. 4'de) KILIÇ ALI BUGÜN TOPRAGA VERİLİYOR Milyoner casus mahkum oldu n^aktan s&nık olarak 1 Ordu Askerı Mahkemesınde >argılanan mılvoner 11 adamı musevı asıllı Ibrahım Garıplerden dun yapüan duru^ması sonunda 15 jıl agır hapse mahkum edılmıstır Duruşmayı ızlıven (Arkası Sa. 7. Su. 5 de; Tedavi gormekte olduğu has tanede oncekı gun vefat eden Ataturk'un yakın arkadası Alı Kılıç bugun toprağa venlecektır. 1889 jolında îstanbul'da doğan ve bınbaşı rutbesme kadar yukselen ve daha sonra sıyasî hayata atılan merhum, askeri nayatı suresmce Bınncı Cıhan Savaşında Nun Paşanm yâverlığıni yapmış katıldığı Kurtuluş Savaşında ve Gaziantep Maraş bolgesinde baifdn gosternnş bulıaıuyordu. 1938 yılına kadar mıüetvekıllıgı de vapmış bulunan merhum bugün Şişlı camunde ogle namazmdan sonra yapılacak dlnl torenle Zincirlıkuyu mezarlıjında topraga verıleoektir. Gezmiş ve arkadaşlan bugün yargılanıyor ANKARA, (a.a. • THA) Deruz Gezmış ve 21 arkadaşının duıuşmalanna bugun Ankara Sı kıjonetım Komutanlığı 1 Numaralı Sıkıyonetim Mahkemesınde baslanacaktır. Durusmada ılk olarak «anık. ların kımlıklerı tesbıt edılecek, daha sonra Savcı Hâkım Bınbası Keramettın Çelebı 42 sa>falık ıddıanamesını okuyacaktır Bugun başlıyacak durusmada sanıklan 29 avukatın savunacağı behrtılmıstır. Sanıklardan Dsnız Gezmıs'ı Ankara Barosu avukatlarından Nıyazı Ağırnash, Haht Çelenk ve İstanbul Baro. su avukatlarmdan Alp Kurau s>a\ unacaklardır Bugun yargılanacak sanıkla Buaun varsılanacak sanıklar şunUrdır • Oeniz Gezmış, s>e\lm Onursal, Necmettin Baca. Me'ın Vıidı. (Arkası Sa. 7, hu. 6 da; İ SİLÂH TAŞIYABİLECEK KİŞİLER BELLİ OLDU ANKARA, (THA) Ateşlı sı lahları bulundurma ve taşınıa ile İlgili yeni yönetmelık dünku Resmi Gazetede yayınlanar&k yu rurluge gırmıştır. Içı^len Bakanlıgının bu konu. dakı jonetmelığıne gore, çlftlık sahıplen, geçımıni hajvanlann urunlen ı'e saglayanlar, inşaat (Arkau Sa. 1, sü. 4de> Büyüksevinç'i öldürmekfen sanık 6 öğrenci yargılandı Yıldı? Mımarlık ve Muhendislık Akademısınde, 2 yıl oncekı bır sılâhlı sağsol çatışması sırasında Mehmet Buvuksevınc; adlı oğrencıyı oldurmek 2 kışıyı de yaıalamaktan sanık 6 oğrencmıa >aıgılanmasına dun devam edılmıstır 6 Ağırceza Mahkemesmde yapılan durusmada sanık Yavıu Aslan Argun Yaşar Sener Bilâl (Arkası Sa. 7, Sü 4'de) Yeni emekli aylığınız: ne olacak? ** w v r ü n c k oianiar ag a a a BUGÜN 5. SAYFAMIZDA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle