19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'A ALTT: CUMHÜRİYET: 16 Temmuz 1971 Bir şairin, yalnız kendi îç dünyası ile yetiinemiyeceği bir gerçektir Bir dönemden sonra mısralar artık dış sorumluluklara doğru yönelecektir '40 YIL ÖNCE 16 Temmuz 1932 tarihli Köprüde Şairler ISTftHBUL • BEYOGLU U a Ü N BtLE posta dağıtımında Istanbul, bütün şehrin değil yalmzca bir bölfenin adıdır. İkinci Mahmut'un 1836'da yaptııclığı ilk köprüye kadar Haliç'in böldüğü iki yaka arasında pek de gerekli bir ilişki yok gibidir. lM4'de abşap, 1810'de demirden yapıtan Galata Köprüsü, TanzUnat batüılaşmasuun yarattığı ihtiyaçlar oranında önem kazanır. Fetihten başlayarak oturmak, ticaret yapmak hakları kazanan müste'men aman verilmiş Galatalüar, Fatlh genıilerinin Dolmabahçe'den Kasımpaşa'y» karadan indirilmesi gereğini dnyurMak kadar güçlüdürler baştan beri. Sonradan imparatorluk pazarlanna el atan Batı devletleri temsilcileri ve azrulık birikimivie bambaşka bir kişilik kazanır Beyoflu; Fatih'in Pontus'dan fçetirdiği rehine Beyoğlnnn otnrttufu yerden adını alarak. tslâm İstanbnl'dan a y n bir kişilikte, v a n yerli y a n batdı bir koloni, çeşitli lamanlarda tanınan ayncalık ve kapitülasyon haklanndan yararlanarak bem uluslararası ahşrerişin aracı arâmresi hem doğrudan doğmya batıyı tanımamıza engel olan bir taklit azınlıği olarak yaşar Beyoğlu'nda. Bu açıdan Köprii, Istacbul hayatında bütün karşrtlıklan, çelişkileri belirten bir ortam olur kendiliğinden. Cumhuriyet Millî Hakımiyet Bayramı B NKARA 15, ( a a) Bu mereler veniecektir. Ankarada gun, yam 16 Temmuz Hâ Hâ binalar elektriklerle donatıla>kimiyeti Milliye Bayrarru c a k ı bayraklarla süslenecektir. kimiveti dır. Bu münasebetle Ankarada Gece Halkevinde ve Kızılay bir merasim hazırlanmıştır. merkezinde birer balo verileDers devresinın bitmesine rağ men birçok mekteplerde müsa cektir. • Sl'KİYE ile Hindistan'ın bizden muzikacı getirtmek üzere Belediye Sehir Bandosuna müracaatta bulunduğu haber ahnmıştır. • İRAKTAN memleketimize iltica eden BarıanS şeyhüun Edirnede ikametine karar verilmiştir. • DEVLET tarafından idare edilecek vapurlar da bundan böyle ucuz yiik ve yolcu taşıyabilecektir. BİRKAÇ ay evvel aktedılen ve kuvvetlendirılen Türk • îran dostluğunun çok mühim bır kardeşlik gösterısi olarak tran Şahı Rıza Pehlevi Hazretleri yakinda memleketimızı şereflendireceklerdır. A BULMACA Melunet Akıf, şerefine verüen bir yemek sırasında. Sol baştakı Nizamettin Naziltir. Bu yeraekte Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamid ve Sami PaşaoğVn Sezai de hanr bulunmuştu. meler bulmak, ılginç şurler yaz makla oyalanmaktadırlar. rıleri.. (Seyfl Baba). Bu girişi şunun için gerekli gbrdüm: Bir donemde şairlerimiz. kendi içlerındekı dünyanın yetmedığini gorüp başka ınsanlara yönelecek, doğa ve tanh değerleri dışında kalabalığın dert lerine, özelliklenne, sorunluluklanna katılacaklardır Bu konunun en ilgınç bakış açüarından biri olarak Köprii'yü seç tim bugünlük. Değişık tutumlar izlenimler, tavırlar, sözler olarak Koprüde şairlerimiz. Ne ya parsam yapayun, çağrışımlann, taramaların gene de eksik kalacak boyutlan blçüsünde. Peslerini kalıpçıya bıralnp Beyoğluna kaçamaklar yapan ilk Tanzimat delikanlılannın bir kısmı geceyansı bekçilerince suçlanrnışlardır roahallelerinde (Şair Evlenmesi Şinasi): da ha sonra başka bir ülkeye gıtmenin heyecanıyla kbprüyü çeçen alafranga gençlenn Caddei Kebır serüvenleri başlar. (Mai Ve Siyah'da Ahmet Cemil, Hayâl îçinde'ki Nezih..) Koprii. i!d karşıt dünyayı ayırmaktadır kesinlikle. Sonra Istanbul'a dökülen Anadolu, çehresini busbütün değiştirir ortalığın; son şairlerüniz iste bunu görürier. Rauf MUTLUAY •a Kemal Beyatb, kendi adına duzenlenen bir sanat ve edebitoplantılanndan birinde, kürsüye çıkmış, kendi şiirlerinden laııoı oknmuş, gösterilen ilgiye teşekkür etmişti. Fotofrafta şair o devrin İstanbnl Valisi ve Belediye Reisi Prof. Fahrettin Kerim Gökay tarafından tebrik edilirken görüluyor.. UZYILLARCA hep »cendllerlni anlattı şairler: Aşklaruu, jralnızlıklanıu, a y n l ı i acıla^ rını, rnutluluklarını, dileklerini, özlemlerini.. Hepsinde degişmez, ortak açı «Ben» oldu uzun süre: «Deniz yüıünden s u alıp sunuveririm göklere / Bolutla Y Ifumıs Ettıre anılacak Ünlü profesör Louis Bazin'e göre, şairimiz Yunus Emre, bütün dünyada hümanizmin en büyük, en değerli önderlerinden biridir... yın seyran edip arşa rakın varan benim» (Yunus Emre); «Ne yanar kimsc bana âtcşi dilden özge / Ne açar kimse kapım bâdı sabâdan gayn» (Fuzuli); «Tâ ebed merd ounaya abdeyledim şânımla ben / Hücceti nâmusnrau imzaladun kanımla ben» (Namık Kemal)... Montalgne'in, «Bir insanda bütün insanbğın halleri vardır» sözil doğrudur kuşltusuz, bir yere kadar. Bir insan bütün «halleri» yaşıya bilirse de sanırım bütün «kaderleri» vaşıyamaz; burda birey sel durumlarla toplumsal yerlerin aynmı vardır Neden sonra dış dünyaya, do ğaya bakmaya başlar şaırlerımiz. Servetıfünun döneminde dökülen yapraklara, kara, yağmura, ayışığına, mevsimlerin ge tırdiği değışıkliklere... yönelınir; henüz «başka insanlar» çarpmaz gözlenne. Daha sonralan moda olacak «yurt şiirlerinde» de izlenecek yontem o günlerden başlar: Doğanın ve kentlerin en şerefli, en değerli, en güzel yerlerini konu edinmek. Son ra bir gün Tevfik Fikret «Balık çüar» a, bayram gününde bıîe çul çaput içinde ağlaşan yetim çocuklartna (Haluk'un Bayramı) raslar. Çünkü Halit Ziya Uşakiı gil'in «Kırk Yıl» anılannda belirttigi gıbi köprüden geçerken vapur dumanlanna uygun benzet • SORUMLULUKLAR B İR GÜN Mehmet Akıf, yol üstünde anasıyla dalaşan küçük Hasan'ı görür (Küfe, 1911); sonra fıkracısı, romancısı olmayan bır donemın sözcü luğüıie gırışir: Meyhane, Mahalle Kahvesi, Hasta.. Örneğln Tev fiiî Fıkret, «Sis» de hütün tstanbula yukardan ve toptan bakar; tarih değerleri, geçmişin etkileri ve bütün özeUikleriyle AbdUlhamit Bızansını anlatırken, Meh met Akıf hasta dostunu ziyaret için kınk camlı feneriyle Istanbul sokaklanndadır. O küçük ışığın ayduılığa çıkardığı bütün yakın gözlem olanaklarını kullanır: Çamurlu yollar, yıkak ev!er. tutme7 ocaklar gece serse cagı ustalık. 9 TERSI eskı tclhçlardan. yahutta gur ve yanaia kadar uzanarj bıvık. Boks yapılsn yer VIIKARDAN ASAĞrîA: 1 Yaüıu lşaretlerle oynanan sozsuz tiyatro oyunu. 2 Denizcilikte bir seminin ve yukünün sevk İdare hatası dısmda deniz fırtına gibi hallerde uğradı^ı zarar ziyan. Kirayada alüminvumun slmgesl. 3 TERSİ ham maddeden isleyip ise yarar hale getirmek. Eskiden padişahın Im2asını sanatça tsleyİD muhur halinde bellrtme kullanma. 4 Gelenek. TERSİ ktavevî enerJiyı elektrık eneriısine çevıren cıhaz 5 Bfr balık. Suçu bagıslama. 6 Bir renk Sabahın ilk ısı» ma vakti havanın ağaıroası. 7 SOLDAN SAĞA: 7 Bir memuru sucundan dolayı 1 Gemüeri Bağlamaya yaraı lsmden çıkanna. Kimvada tihalatlar, 2 Argoda zekâca kıt, tanın slmgesi. fazla bon mânasına. Kimyada ar8 Alaturka gonun sımgesı 3 Muslumanın musikide blr bir ibadet sekll îkJ «eyi birblrinmakam. 9 den ayıran uzaklık. 4 YugosJaponlann 81> lavya'da bir nehir adı. Sayılan dtlrücü. sakatkinue, kısi. 5 Rey. RUzgârUnn lavicı darbe* yığdığı kum tepeleri. 6 Satranclere davanan ta veya münakasada maglubiyet bir tarz ovuBlr renk 1 Osmanlıların Ronu M vasakmanva'ya verdiğı isımdi TERSÎ Oflnktl tvolmarıınıo lanmıstır. Biı bır sayı 8 Herkesın yapamaya halledllmis caleı. 123456789 8 A. ULUSAN (PARİS • ÖZEL) SC NÜMÜZDEKİ Eylülde Yunus Emre'yi 650'nci ölüm yüdönu1 1 münde anmak üzere İstanbul'da büyük bir seminer duzenle" necek. Bu seminere katüacak yabancı bilim adamları arasmı Paris Universitesi Türk Etüdleri Enstitüsü Direktörü Profesör ouıs Bazin de var. Kendisi, Türk dilini v e edebiyatuu yakından . ıcelemiş ve yıllarca Ankara'da bu konuda araşürmalar yapmış bir [ ışı. Şdyle diyor: «Yunus Emre'yi 30 yıl önce tanıdım. Dünyanın ünı ki«ilerini anma programı içinde UNESCO'nun Yunus Emrç'ye er vermesi çok yerinoe bir davranıştır. Yunus Emre yalnu çajpnj , yani 13 »e 14'üncü yüzyülar Türkiyesindekl düşünceyi yansıtan ır yazar değil, aynı zamanda çevresindekl Anadolu insanının güçi ğozlemcisi, din baskısından, bencilliMen, yobazhktan, taassupın uzak bir klşi; hümanizmm hiç de yaygm olmadığı bir çağda ajapıjft büyük bir hümanist ve hattâ bütün dünya edebfyatının en ujuk hümanistlerindendir. 0 İstanbul'da düzenlenecek Yunus Emre'yi anma seminerine Sait Faik Abasıyanık'ın bir portresi sol tarafta förülüyor. • ÖRNEKLER radyo İSTANBUL 05 55 06.00 07.00 07.05 07 30 07.45 08.00 108.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 1050 10.40 11.00 11.30 11.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15 05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 17.05 Açılış, program Gunaydın Koye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodileri îstanbul'da bugün Beraber şaıkılar" ı!ı> ' Piyano sololan ..N. Çamlıdağ'dan türküler Ev için A. Şensoy'dan şarkılar Arkası yann Haberler Çocuk bahçesi Müzik Solistler geçidi Sabah konseri Haberler Turkuler Küçük orkestra Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müziği U. Aksu Orkestrası E. Kongra'dan şarkılaı E. Aris v e arkadasları Türküler Haberler Solistler geçidi Oda müziği Bağlama takımı Haül b a ö müziği Oyun havalan Süit saati Köy odası 17.25 1750 19.00 19.30 19.40 1B.55 20.00 20 20 20.45 21.00 21.10 21.30 21.40 22 00 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 1950 20.15 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 24.00 00.30 01.00 Kadınlar faslı Reklâmlar Haberler, hava durumu Hafif müzik Dınî sohbet Bir varmış S. Ersöz'den şarkılar Melodi demeti C.CCvher'den türküler 24 saatın olaylan Klâsik Erkekler Korosu Kitaplar arasında Türküler Reklâmlar Haberler Tazanlardan İlhan Berk'in bir portresi î | 1 M şUr Köprtt üstüne katkınız ne olacak? «Bir dübilimci olarak bana katılma olanağını sağlayan Yunus Imre'nin dili ile ügili çalışmalanm ve Yunus'un bugunün sorunu lan Türk diline bir örnek, bir kaynak durumur.da olmasıdır. Buün Türk aydınlarınm önüne çıkan sorun Yunus'unkinden çok farkı değüdir. Yunus'un eğitümemiş, bilgjsir bir köylü olduğu söyle. Bu yanlışür. Gerçekte, yalarını okuyunca çok kültürlü kişi olduğunu görüyoruz. Yu s bir köylüydü ama o cağlaröğrenim çok demokrattı. Vus da genel bir eğitim, genel • kültür edinme olanağım bulış, Arapça, Farsça, tslâm gelekleri ve ayrıca çağındaki biı dallarmda bilgi sahibi oljştu. Şürin, geneUikle padişahın, beylerin çevresindeki bir ufın tekelinde olduğu bir çağhalkın anlayacağı bir düle Jka seslenmiştir. Anadolu koışma dilini şiırlerinde kullanır•n. dile ycrleşmiş bazı Arapça • Farsça sözcükleri kullanmakn kaçmmamış, ama bazen de ınların Tıirkçe karşılıklarmı jlmuştur Doğu dılleri kültürüPROF. LOütS BAZİN » karşın, belki de bugünkü öz ürkçe sorununu ele alan flk Melih Cevdet Anday'ın bir yaızardır. Dili öylesine temiz bir pıtı çıkn son günlerde (1). Me« ürkçedir ki bugun de Arap ve lih Cevdet Anday çağdaş felsears kültürü almamıs Türk ay fenin etkisinde olmakla beraber ınlarınca bile kolaylıkla anlaYunus ile aynı kökenden gellır. Oysa geniş doğu küîtürü mekte, aynı dili, tümüyle Türk larak bilimsel düzeyde yapıt dilini kullanmakta ve nasıl Yueren klâsik yazarlan anlamak nus çağının felsefesini halka yak ugün pek çok kişi îçin hemen laştırdıysa Melih Cevdet de çae imkânsızdır.» ğımızda aynı görevı yapmaktadır. Melih Cevdet'in şiirlermin % Yunus Emre çağınm felbüyük bir kısmı felsefîdir. Şüphesiz bugünün dünya anlayışı, sefesini, bilimini halka in6 yüzyü öncekinden çok farklıdır ama Yunus çağının hayat dirmiştir, denebilir mi? anlayışmdan kopmamıştır Melih Cevdet.> «Elbette, çağının bilimini 0 Melih Cevdet'in sanatın;ok iyi tanır ve tanıtır. Simyaya, astronomiye, astrolojiye ada bir değişme \ c gelişme tıflarda bulunur yapıÜannda. Bi limi, felsefeyi halkın anlayacagörüyor musunuz? ğı bir dile çevirerek halka yaklaştırmıştır, denebilir. Aynı *a Melih Cevdet'in yapıtlarmmanda, belki biraz yadırganır daki gelişme şüphesiz giderek böyle bir düşünce, ama Islâmlıdaha geniş bır çevTeye seslenğı da halka yaklaştırmıştır; yomesindedir. «Kolları bağlı Odisbazhktan, şekilcilikten, soyut biı seus» felsefî v e şiirsel bir gelişdogmatizmden, kalıplaşmış uymedir. Geniş bir kitleye seslenegulamalardan kurtararak, en yabildiği gibi aynı zamanda felserarlı bulduğu noktaları seçmisfî ve entellektüel birçok sorun tir Islâmlıkta. Yunus. yapıtlakoyar ortaya. Özellikle kitabınn y l a yalnız müslümanlara sesdaki son şiirler yalnız toplumlenmemistir. zaten Anadolu yalsal, felsefî ve politik bir görüş nızca müslüman değildir o çağgetirmez, çok daha basit bir düda, bütün insanlığa seslenmişle, hayal ve espri dolu, halk detir.> yişleriyle doğrudan doğruya ve • Yunus Emre ile çağdas yakından halka seslenir.» Türk şairlerinden bazılan • Melih Cevdet'in şiiılerin GÜNÜN KİTAPLARI Türkiyemiz 4 AVLIK SANAT DERGISI «Türk MoUnertyle Kumas Oesenleri Vansroası» n» g » niş yet veren Hazjrao sayisı çıktı. Piyaü 1 0 ^ Ura Bütün şairlik gücüne karşın Yahya Kemal, Parkotel balkonundan «Hayâl Şehir» «€sküdar'ın Dost Işıklan» na bakarken halktan ne kadar uzaktadır. İlhan Berk ise sözgelişimi şöyle söyler o günlerde: «Işte 1944 sabahının insanları / Baükçılar, işçiler, çocuklar / Çocuklann kursakları ufacık / EHerî şiş / Kadınlar birbirine tutunup yürüyorlar / Ne kadar mümkünse o kadar mahzun insanlar / ... Sen köprünün demirine arkani \erip durmuşsun / Uzağındasm vanan şehirlerin / Yalnızlık Alla ha mahsustur / Yüreğini ortaya koymuş bakıyorsnn / Paris'i, tstanbııl'u. Zonguldak'ı yapanlarla yüreğin / Kulağın hep çahşan insanların sesinde / Haliçten gürültüler geliyor / Bu işbaşı düdüğüdür / Çalışan halkın, ölümsüz balkın^/ (İstanbul 1947) Orhan Vell İse bambaşka uıı saygıyla yaklaşır feonusuna: «Di« kilir köprii üzerine, / Keyitîe seyrederim hepiniri. / Kiminia kürek çekCT siya siya; / Kiminiz midye çıkarrr dubalardan; / Kiminiz dümen ttrtar mavnalarda; / Kiminiz çımacıdır halat başmda; / Kiminiz kuştur, uçar, sairane / Kiminiz balıktır, pınl pınl: / Kiminiz vapur, kiminiı şaraandra; / Kiminiz bulut. ha» valarda: / Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı, / Şıp dlye ge çer köprünün altmdan; / Kiminiz düdüktür. öter; / Kiminiı dumandır, tüter; / Ama hepiniz, hepiniz... / Hepiniz çeçim derdinde. / Bir ben miyirn kcyt ehli içiniıde? / Bakmayın, gfin olur, ben de / Bir şür söylerim belki sizlere dain / Elime fiç beş kurnş geçer, / Karnım d c yar benim de» (Galata Köprüsü, 1Ü47). Opera konseri Kapanış Şarkılar, saz eserieri Gece müziği önemli haberler tSTANBÜl tL Açılış ve program Dıskoteğımizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müziği Haîif batı müziği Akşam konseri Operalardan yankılar Fransızca De Albaceta Türk bestecüeri Hafif batı muzjği Gece ve müzik Caz saati Hafif batı müziği Program ve kapanış mchdrftaco michel zevaco metne sadık.qüclü bir çeviri 56Osayfa 2O TL tel:27 99 89 oluş yayınevi ANK A R A 0535 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.?0 07.45 08.00 58.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10 00 10.05 1055 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.01 13.15 13 30 14.00 14.15 Açüış, program Kur'anı Kerira Saz eserleıi 14.35 15.00 15.05 15.20 Gunaydın Köye haberleı 15.45 Oyun havalan 16.05 Haberler, nava darumu 1620 Sabah müzigi 16.40 Ankara'da bugün 17.00 Sanatçılardan birer şarkı 17.05 ÇeşitlS tnVaüi 17.30 Ev İçin 17.50 A. Akkılıç'dan türtcUleı 19.00 Arkası yann 1935 1955 Ara haberler Şarküar 2020 Türküler 20.35 Şarkılar 2055 Konser saati 21.00 Ara haberler 21.10 2150 N Yılmaz'dan türkülPr Beraber, solo şarkılar 22.05 Haberler, Resmî Gazete 22.45 Hafıl müzık 23.00 Reklâmlar 23.45 Oğle konseri 23.55 K. Oncan'dan şarlnlar 24.00 Ara haberler T. Ozkan'dan türküler Hafif müzik Şarkılar Çocuk bahçesJ M. Toper'den şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Kös odası Reklâmlar Plâkîar arasında i>ni b»btalicad.no;54 cağaloğlu istanbul DOÇ OR'VURALSAVAŞ İKİ SBvGLi 1NDRADA 6ECEN| İMODERNBİRASKI YESİ...MERVYN. İUN FiLME AL1NAN Ül İLU ROMANI. EKONOMİK DÜZEN [NEOİR ! NASIL İDEĞİŞİR. AKADEMI ÖDÜLÜ [Alnıanya'da en büyük odül] KAZANAN ROMAN • TOPLUMA DOĞRÜ CEZAEVl 6ÜNLERİ MAX FRİSCH (15 lira) H A B O B A KİTABEVİ P.K. 6, Beyazıt Istanbul iki sevgili/johnl and mary B {5 e yayınlan[ babil kitapları p.k.319 kızılayAnkara" BÜYÜK FİKİR KİTAPLARI No. 5 IYATININ DEV ROMANI arasında bir benzerllk bulu\or musunuz? «Evet, Yunus gerçek Türk diliyle yazılmış ulusal halk edebiyatınm en eski temsilcilerindendir ve bu dılin konusulduğu ortamda yetişmis bir sairdir Böy lece Yunus modern Türk şür akımınm öncüsü, çağdaş Türk şairlerinin habercisi. esinleyicısidir. Biliyorsunuz, Türkiye nüfvs başına en çok sayıda şair düsen ülkelerin başmda gelir 1 Burada güzel bir rastlantıya de de Türklerden önceki Anadolu uygarlıklannın görüyor musunuz? cMelih Cevdet'in kültür anayışı Türklerden önceki Anadolu'yu içine alan çok eski ve zengin uy?arlıklara dayanmaktadır. Melih Cevdet tarih boyu süren kültürel ve bilimsel bir çelişimin mirasçısıdır.» (1) Melib Cevdet Anday, Ulysse Bras Attaches et autres p<v emcs, Po£s:e Club, Unesco, etkisinl Tarih Boyunca llim ve Din 2. Paskı A. Ainan Adtvar'm, şimdiye kadar daha mükemmeli yazılmamış büyük fikir ve araşurma eseri... "Bu eser bir Batı dilinde yazılmış obaydı bütün dünya dillerine çcvrilmiş olurdu..." 2 ctlt bir arada, 623 büyük boy sayfa, mükemmel baskt, 40. TLt cilıH 50. TL. LUTFEN TRENDE OKUMAYINI2 INECEGINIZ İSTASYONU GEÇERSIN12 BEMZİ KİTAfitYI • &i»İ9filtt<JİSTAM8U)« Genel dağıtım FUAT BUTE Hikâyelerinde bile şiirsel pücu göze çarpan Sait Paik, «Köprü» şiirinde (Şimdi Sevişme Vakü, 1953) îstanbul gurbetçilerinin yü reği'ndedin «...Burada insanlann içinde büyük dürbfinler, / Güller gibl açnuşttr. / Yufkacılar burada açarlar, koskocaman oklavalarla / tçlerindeki bamurdan / Şetfaf ve titrek memleket rüyalanm / ... Onlar ki küçük parmakla nnı birbirine rermişlerdir . / Bunlardır köprünun sair filmenamları..» Bu arada yurt güzellemelenyle aşın bır coşkunun iyımserlifinöje mutlu olan Zeki Ömer Defne başka bır lzlenimdedir: «.. Sağunda Bogaz* mı. solda Halic'im / tki kar» deş dudak iki yüzümde, / Oyle rnesudum, öyle bir hoşum bi / Gelip geçenlere hemen nerdeyse / Adiyle, saniyle sesleneceğim.» (Galata Köprüsü. Denizden Çahnmış tJlke, 1971). Nice giizel şhri dergi sayfalarında ka lan Saby.'ıattin Batur da güzel bir tecahüli arilanede kararm gıbl gözükür: «Şu köprü vok mu su köprii / Denizin üstünde demirden I Şu Galata Köprüsü dedikleri / Kaç kere geçtim üs tünden / ... O kadınlar, o lozlar, çoluk çocuk / Bir uğultu bir uğultu uçsuz bucaksız... / Bir tür lü çıkamadım içinden» (Galata Köprüsü, 1954). «Köprüde Şairler» dedlm; bu, şiirlerimizin tnsansız doğa tasvirlerinden abartmalı yurt gü zellemelerinden, ben'ci • birevd tzlenimlerden başka bir yöne, topluma ve insana, insanlı ve toplumln şiire doğru açılışlann dan biridir «Memleketimden t n san Manzaraian» ndaki Haydar tsteklennız mlfcrolonda SUâhlı KuvveUert SaaU Bır varmış 24 saatin olaylan Açıls oturum S. Süer'den şarBalat TBMM sasU Haberleı Haftanın Desteclsl Gece müztğı önemli oaberıeKapanış Haberler, tıava dururrru Saz eserieri t ö soUstterj tttrktiter ız M I R 14.25 14.40 15.00 15.05 15.30 15.45 16 05 1621) 16.40 17.00 17.30 1750 19.00 19.30 19.45 20.00 20.20 20.40 2055 21.01) 21.10 22.11) 2250 22.45 23.00 2355 24.00 pasa Gan ve Anadolu katarlan eibL.. 05.55 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 03.05 0825 08.45 09.00 0920 09.45 10.00 10.05 10.30 1120 11.45 12.00 12.05 1225 12.45 13.00 13.15 14.00 Açılış, program Saz eserieri Gunaydın Köye haberler Şarkılar, oyun havalan Haberler bava durumu Türküler geçidj Ege'de bugün Sabah ıçın müzöc B. Karadağ'dan şarfalaı N. Oğuz'dan türkuleı Ev tçın Beş ses, beş saz ÇocuU babçesı " Haberler Çeşıtll ham müziğ' Haöı batı müzlğl Çeşıtll türküler Haberler T. Şener'den şarkılar Oğle müziği Üç sesterj türküier Haberler, Resmî Gazete Haliî müzik Küçük konser Kur'anı Kertm Konser saaO Dört sesten şarkılar Haberleı Senfonik muzik rürküleı Şarlnlar rurkuler Hafü bau müzigi Koro ve solo şarkılar Haberleı Köy odası Reklâmiar Haberler hava duroma HafU müzik rürküierden btt Oemet Arkası yann Birükte şarkılar Bır varmış 2i saattn olaylan Radyo öyatrosu I. Yazar'dan şarkılar O. Türen'den ttlrküler Haberler Klâsik bao müziği önemli haberler Kapanış N. Ertaştan türküler rürküleı \
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle